Gemeenteraad Noordwijk. (Slot.) Aan de orde komt een voorstel van B. en W. om'als concierge van liet raadhuis te benoemen den heer J. Bank op een sa laris van f 500 per jaar, vrij wonen' enz. niet een pensioengrondslag van f 800. Voor de tegenwoordige concierge wordt eveneens een instructie vastgesteld en haar salaris vastgesteld op f 12 per weck op een pensioengrondslag van f 634. Dit voorstel wordt aangenomen. In de commissie van toezicht op dc ar beidsbemiddeling (vac.-Admiraal) wordt benoemd de heer O. den Hollander. In de commissie tot wering v. schoolver zuim wordt benoemd de heer VH. Binnen dijk. In de weeshuis-commissie wordt benoemd de heer P. de Groot. Idem tot gasthuismeester de heer C. v. d. Niet. Idem in de comm. van toezicht op het Ij. O. na twee herstemmingen tusschen de heeren A. M,eijer en P. C. Smit, de heer A. Meijer. Het voorstel van B. en W. tot overname van een viertal straten van de bouwver- eenigingen „Patrimonium" en „St. Jeroen" wordt aangenomen. Besloten werdt tot den verkoop van eenige kleine perceelen gemeentegrond, waarop particulieren abusievelijk hebben gebouwd, hoewel de vergissing niet van ernstigen aard is. Op een vraag van den heer v. d. Wiel antwoordt de voorzitter dat het hier een fout betreft door tfen landmeter van het kadaster gemaakt, die wel eens komt, als het fundament van een en ander al ge legd is. Tevens wordt besloten tot bet aanbren gen van een kleine wijziging in het con tract met den heer Mr. J. C. A. M. Ever wijn betreffende een stijk grond bij den Lageweg. Vervolgens wordt aan de hand van ver schillende gegevons besloten tot het ver- leenen van de volgende voorschotten: Her vormde school f 500; B. K. Jongensschool f 800; B. K. Meisjesschool f 700; Wilhelmi- na school f 250. De heer v. d. Wiel vraagt waarom de school aan den Nieuwe Zeeweg f 250 min der krijgt dan dc Herv. school, waarop wordt geantwoord, dat de subsidie wordt berekend naar een drietal factoren. De factor die hier het verschil vormt, is de opbrengst van het schoolgeld. De heer v. d. Wiel durft hieromtrent niet dadelijk een conclusie te trekken, wat volgens dén voorzitter oók niet zoo erg is, daar het slechts een voorschot betreft, en het eindbedrag toch ongewijzigd blijft. Het volgende punt is vaststelling van de verordening op de weekmarkt. B. en W. stellen voor om een staangeld te Iieffen van 10 cent per strekkenden me ter of 40 cent per kraam. De heer ALkemade vindt die bereke ning wel wat optimistisch gemaakt. Hij vreest dat het staangeld nooit de onkosten van politietoezicht, administratie, reini ging, enz. zal kunnen dekken. De heer v. d. W i e.J is dezelfde mee'ning toegedaan. Bovendien vTeest hij dat het geschatte aantal kramen (40) wel wat hoog is voor deze gemeente. De heer v. d. Meer zegt", dat de Markt- koopliedenbond op een conferentie heeft medegedeeld bij gunstige regeling met 40 kramen tc zullen komen, zoodat er in dat geval zeifs geen plaats zou zijn overgeble ven voor de Noordwijkers. De heer A1 k e m a de stelt voor om een staangeld van 25 cent te heffen. De lieer P. V i n k is van mecning dat de markt bij de voorgestelde heffing nooit een strop kan worden. Verder betreurt spr. dab er alleen maar wordt gelet op een groep middenstanders, terwijl de markt voor een nog grooter deel de inwoners, voordeel zal brengen. Dc beer v. d. W ie 1 protesteert tegen dé laatste uitlating. Ook hij zegt de belan- gen van de geheele gemeente te dienen. Het voorstel van den heer Alkemade wordt verworpen, waarmede dat van B. en W. wordt geacht te zijn aangenomen. B. cn W. stellen voor, de verordening op de levering van leidingwater t© wijzigen in dien zin, dat voortaan voor onbewoonde panden slechts 3/10 van de geheele meter- huur zul worden betaald. De heer v. Nes vindt 3/10 nog te veel. Dc Voorz. wijst op de kosten die ook de leidingen in onbewoonde huizen met zich brengen, zooals hooge druk (in den zomer zelfs extra hoog dus extra duur) en de rente van*het kapitaal dat er mee ge moeid is. Het voorstel wordt aangenomen. De bouwvereeniging „Patrimonium" heeft moeilijkheden ondervonden bij het innen van verschuldigde extra huurpenningen wegens onderverhuring. Zij verzoekt daar om den raad de verordening zoodanig te wijzigen, dat inplaats van f 1 per week, f 52 per jaar wordt geheven en voor het badseizoen f 2 per week extra. B. en W. kunnen zich hier mee wel vereenigen, op voorwaarde dat de extra huur van f 2 ^vordt gebracht op f 4. Aldus besloten. Ingekomen is een rapport inzake prod. .Werkverschaffing, in dit geval verandering van de rioleering naar de Woensdagsche waterleiding. De totaal kosten bedragen, f 18.84G terwijl de exploitatie van de be- malingswcrktuigen jaarlijks f 1818 zal pischen. Het rapport zal ter inzage van de raads leden worden gelegd. De heer v. d. Wiel verzoekt den ter- ïnijn van inzage niet te lang te stellen, om de uitvoering van het werk ie bespoe digen. De heer v. d. M c er geeft een overzicht ,Van wat op dit gebied den laalsten tijd is gedaan, en van den stand der werkver- «chaffing over 't algemeen, waaruit blijkt, 'dat er flink woj*dt aangepakt. De heer Vink houdt een betoog over 'de nijpende werkloosheid. Spr. keurt het af in B. en W., dat. zij den 'deskundige van Rijnland, toen deze de 'lioleering heeft gcïnspfe'eerd, slechts oen klein deel van het werk hebben aangewe zen. De heer Liefferink: B" overdrijft, dat is niet waar wat u daar zogt, u moet niet zoo praten voor 't publiek. De lieer Meijer dringt ook op werkver schaffing aan. De heer B u i j s e vraagt of er al onder handelingen met het kerkbestuur gevoerd zijn, waarop de heer v. d. Meer toestem mend antwoordt. De heer Krau vindt het vreemd dat men eerst, aan productieve werkverschaf fing denkt, als men in de armoe de zit. Men had er twee jaar geleden aan moeten beginnen, toen hij er voor waarschuwde. Dc Voorz.: Er is geen prod, werk tc Bovendien is afzanden van een stuk duin wat toch weer wegstuift ook geen prod, werkverschaffing. De Voorz.: Er is geen prod, werkver- vinden. De heer Krau: „Zoo? weet u dan niet dat half Noordwijk aan Zee in krotten woont en dat daar geen stukje bouwgrond te krijgen is, omdat het ongeschikt is?" De heer Liefferink: „Het is u be kend dat wij reeds in die richting hebben gewerkt, maar dat verbetering onmogelijk was. U moet geen onmogelijke dingen voorstellen De heer. Krau houdt een vurig betoog over den toestand door het kapitalisme ver oorzaakt, waarmede dit weinig verheffende debat is geëindigd. De Voorzitter deelt mede dat aan heb technisch bureau „v. Dorp" is opgedra gen een ontwerp te maken van een ge bouwtje voor noodslachtingen, wat een protest uitlokt van den heer Alkemade daar hij deze wijze van werken veel te kost baar acht. De Voorz. merkt op, dat rekening moet worden gehouden met een mogelijke uit breiding tot centrale slachtplaats. De heer Alkemade blijft bij zijn meening dat het veel goedkooper kan, door het in eigen beheer uit te voeren, in ieder'geval niet door dit bureau. Het vo rig jaar is oolc f 700 besteed voor een tec- kening van een bijbouw van het gemeente huis, waarvan tenslotte niets kwam. Dat geld is ook weer weg. Do heer Krau zegt te hebben gehoord dat een gedeelte van de duinen voor het wandelend publiek zal worden afgesloten, en vraagt in hoeverre dat waar is. De V o r z. meent te wet'en dat er bij hét domeinbest uur inderdaad plannen tot een dergelijke afsluiting bestaan, maar te vens dat voor sommige personen vrijkaar ten verkrijgbaar 'zullen zijn. De heer Krau vraagt verder of reeds een onderzoek is ingesteld naar de oor zaak van het ongeluk aan den arbeider Kromhout overkomen op de gasfabriek, en of er in het vervolg geen arbeider aan den geaie die de nachtdienst heeft, zal worden toegevoegd. De heer v. d. Meer weth. zegt de zaak zelf te hebben onderzocht maar de oorzaak is hem een raadsel gebleven. De bewuste persoon zegt. dat hel; door de laadbak ge komen is, maar hoe kan dat, wanneer deze gloeiend heet, en dus niet aan te raken is? Een ongeluk kan altijd plaats hebben, doch in dit geval staat vast dat het niet aan de omstandigheden te wijten is. Spr. vindt hét edel van den heer Krau dat hij do menschen aan werk wil helpen maar dan zal het op een andere manier moeten plaats hebben. De heer Krau zou het beter vinden wanneer een dergelijk geval niet door wet houders werd onderzocht. De menschen staan tegenover een gewoon raadslid veel anders. De heer v. d. Wiel: Dat is min, dat '.s niet ridderlijk van die menschen. De heer v. d. Meer: Dan jokken zo te gen ons. De heer Krau: Als ik het moest onder zoeken zou ik het wel anders doen. De heer v. d. Meer: Welnu, laat Kvau het eens onderzoeken. De heer B u i j s e vraagt den voorzitter of ook hij, evenals een der wethouders van oordeel isv dat het niet hindert, dat de gas fabriek 's nachts wel eens onbeheerd 9laaf. De V o o r z. k?m niet gelooven dat dit wel eens gebeurt. De heer Krau stelt voor om een comm. van onderzoek in te stellen om rapport uit te brengen over den geheelen toestand op de gasfabriek, ook wat betreft den nacht arbeid. De heer v. d. Meer betoogt, dat dit niet aangaat, daar dit gelijk staat met wan trouwen te toonen in den directeur. De heer Bui j se wil ook een onderzoek doen instellen naar de verhouding tusschen den directeur, B. en W. en het personeel. De Voorz.: „Die verhouding is wette lijk geregeld; zwart op wit." De heer Buijse zegt er in openbare vergadering niet verder over te willen spre ken Het voorstel-Krau wordt verworpen. Voor stemden de heeren Krau, Buijse, Meijer jen Vink. ,?t ,_T. - Hierna sluiting. .Vr r*' Gemeenteraad Leimuiden. Voorzitter, de burgemeester, de heer Bakhuizen. Afwezig met kennisgeving d3 heer van Leeuwen. De Voorzitter opent de vergade ring met gebed. Na het voorlezen der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd, spreekt de Voorzitter een kleine nieuw-- ja.arsrede uit. De Voorzitter herinnert er aan, dat het juist een jaar geleden was, dat hij, als nieuw benoemd burgemees ter, het voorrecht had kennis "te mogen maken met den oudsten wethouder, den heer Dr. Bouthoorn. In hartelijke bewoordingen gewaagt de Burgemeester van de samenwerking tus schen hem en den lieer Bouthoorn. Spr. roemt zijn heldere geest en des kundige adviezen, die zeer zeker in het belang van de gemeente zijn geweest. De Voorzitter ging Vervolgens na, hoe de aard der beraadslagingen in de verga deringen van dezen gemeenteraad steeds geweest zijn, die kalmte en de rustige ze kerheid, wat hem aanleiding geeft op te merken, dat het hem nog nimmer gespe ten heeft tot hoofd dezer gemeente be noemd te zijn. Spr. hoopt dat de onderlinge versland- houding der leden en Voorzitter moge blijven zooals ze is. Na een blik op den algemeenen toe stand geworpen te hebben en den wensch uitgesproken te hebben dat de gemeente raadsleden dezer gemeente met Gods Hulp in het belang van de gemeente werkzaam mochten zijn, eindigde de Voorzitter met ieder persoonlijk Gods ze gen toe te wensch en. Namens den Baad dankt wethouder van Dam den Voorzitter voor zijn hartelijke woorden, hem persoonlijk we- derkeerig een zegenrijk jaar toefen- schend. Bij punt 3, Ingekomen stukken, doet de Voorzitter mededeeling van eenige door Ged. Staten goedgekeurde raadsbe sluiten; proces-verbaal kasopname ge meente-ontvanger; vaststelling door B. ien W. van den datum der verkiezing voor den gemeenteiaad op 15 Mei a.s. Dispensatie Bouwverordening. Verzoek van den heer Lommerse om een gebouw tje van hout le mogen maken, wordt evenals 'n gelijkluidend verzoek van den lieer Kempenaar (voor rekening van den lieer M. Roos) z. li. st. goedgekeurd. Instructie voor den gemeente-ontvan ger, waarin wordt bepaald dat deze zit ting zal houden den derden Donderdag van iedere maand en waarin tevens wordt voorgeschreven, dat kasbedragen hoven f2500 op de Rijkspostspaarbank op ren te zullen worden gezet, wordt z. h. st. vastgesteld. Naar aanleiding van sommige op en aanmerkingen van Ged. Stalen besluit den Raad eenige kleine wijzigingen te brengen in de begrooting dienst 1923. Tot leden van liet stembureau voor de komende Gemeentcraads- en SLatenver- kiezingen, worden vervolgens benoemd de heeren Bern ar d en v. d. Akker (de burgemeester is van rechtswege voorzit ter). Tot plaatsvervangende leden worden benoemd de heeren Hee'nk, Visser en van Dam. Comptabiliteit. Eenige overschrij vingen cn bijvoeging van begroolingspos- ten, worden door den Raad goedgekeurd. Do Voorz. biedt vervolgens den Raad ter goedkeuring aan teekening en onkos- ten-berekening voor het vervaardigen van nieuwe schoeiingwerken, en een brug aan den Bildcrdam, alsmede.'van een los- en laadplaats in het dorp. B. en W, stellen hierbij de inschrijving onderhands te doen plaats hebben, en daarbij zoo mogelijk dc bepaling te stel len, dat bij voorkeur ingezetenen voor het verrichtten der werkzaamheden ïYi aanmerking zullen komen. Mochten de inschrijvingssommen verre het door B. en W. in overleg met den opzichter ge raamde bedrag te boven, gaan, dan zullen zij eerst zich roet den Raad hierover ver staan. Do Raad keui't teekening en -plan goed en verleent B. én W. een blanco ere diet," voor zooverre dit; betreft liet door hen genoemd bedrag: De heer Treur vraagt naar het cijfer der begrooting. De' Voorz. antwoordt dit niet in deze openbare vergadering tc kun nen zeggen. Bij de rondvraag- wijst de lieer Treur er op. dat het terrein, waarop uit nood ge slacht- en afgekeurd vleesch begraven wordt, geheel ongeschikt daarvoor is, in de eerste plaats door de onmiddellijke na bijheid der openbare school, vervolgens door de begrenzing aan het kerkhof en ten slotte door den geringen omvang. Dc Voorz. antwoord hierop, dat het ter rein,waarop de heer Treur doelt,niet dcfini tiëf daarvoor aangewezen is, al zijn daar eenige malen afgekeurde cadavers begra ven. Dif. geschiedde slechts, wijl de bur gemeester momentcel geen ander terrein wist, en eerst in het college van B. en W hierover moet worden beraadslaagd. Op een vraag van den heer v. d. Akker, deelt de Voorz. mede, dat men nog steeds bezig is aan het navorderen van achter stallige belastingschuld. Een juiste opgave kon de - Voorz. nog niet verstrekken. Hierna sluiting der openbare vergade ring. Buitenl. Berichten Draadlooze in den trein. De passagiers van den trein, die Dins dag van Euston naar Liverpool vertrok, hebben als nieuwigheid een draadloos te lefonisch concert kunnen genieten. De restauratiewagen was voor dit doel door de Britsche Omzendmaatschappij met an tennes enz. uitgerust. Oorspronkelijk kon men het concert, zelfs tijdens hot passeeren van tunnels, goed volgen, doch later stoorden de dyna mo's voor de electrische verlichting het concert zoodat de buitenantennes builen werking moesten worden gesteld. Men zette toen het concert voort door middel van binnenantennes en kreeg ook daar mede goede resultaten. Een aanslag. Een bericht uit Genève maakt melding van een misdadigen aanslag op dc spoor lijn BienneSoleure. Individuen hadden n.l. ten Oosten van Mache de lijn met ijzeren slaven en keien geheel versperd; de sneltrein uit Bienne, die het eerst de gevaarlijke plek passeren moest, kreeg een ontzettenden schok, maar derailleer de niet. Ware deze trein ontspoord, de ramp vreeselijk zijn geweest, daar on geveer terzelfder tijd de express uit So leure passeeren moest. Er is onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Drie verdachten zijn gearresteerd. Een verliespost. Het belieer der statie van Leuven werkt ijverig voor de belangen van het land, aldus de „Volksgazet". Men kan er over oordeelen. Met de franskiljonsche hetooging werden er verscheidene extra- treinen ingericht, waarvan er sommige enkel twee manifestanten naar Brussel voerden. De „Amitiés Frangaises" had 700 reisbiljetten aangekocht, maar de op komst der Vlamingenvreters was zoo flauw, dat zij met honderden kaartjes bleef zitten. Deze kaartjes werden aan den ingang van het station verkocht tot laat in den namiddag aan al de gewone reizigers, zoodat de Staat, door deze on eerlijke handelwijze, honderden francs verlies leed. Wanneer oversten, door fransclidolheid zoo ver gedreven zijn dat ze duizenden francs verlies veroorzaken en groote on bezonnenheid aan den dag leggen, dient een onderzoek te worden ingesteld. We moeten leeren bezuinigen. Een Indische koopvaardijvloot. Uit Delhi wordt aan de „Times" ge meld dat daar te lande een commissie is ingesteld om te overwegen, welke maatre gelen kunnen worden genomen voor de opleiding van Indiërs als stuurlieden en machinisten en het in het leven roepen van een koopvaardijvloot; de stichting van een zeevaartschool en het aanmoedi gen van den scheepsbouw in Indië en de bevordering van een Indische koopvaar dijvloot door een stelsel vén premies en subsidies, gelijk in Japan bestaat. De commissie zal aan de voornaamste, ha vens van Indië een studiebezoek bren gen. Een vorstelijke postzegelvervalscher. De politie te Leipzig heeft den Armeen- schen prins. Melak Pascliain gevangen genomen. De man is de leider -van een wijdvertakte poslzegel-vervalselicrsbende, die reeds een groote hoeveelheid zegels van Russische republieken heeft uitgege ven.-Te Weenen is men het bedrog op het spoor gekomen. In een safe in een der banken aldaar werd een hoeveelheid val- sche postzegels tot een gewicht van 20 K.G. in beslag genomen, alle van de Rus sische republieken benevens talrijke fan tasie-zegels, die in het geheel niet offi-i cieel bestaan. De bloeiende bankbiljetten-industrie. Om te voldoen aan de toenemende be hoefte aan betaalmiddelen in Duitscliland zijn de volgen maatregelen getroffen. De dagelijksche productie van papier geld, die lot voor kort 35 milliard bedroeg is tot 45 milliard gestegen, terwijl de verhooging tot 50 lliard aanstaaAde is. In de eerstvolgend- weken, wanneer de 50.000 markbiljetten zullen zijn 'inge voerd, hoopt men tot 75 milliard per dag te komen. Voor de vervaardiging der betaalmid delen worden 33 drukkerijen en 12 pa pierfabrieken in beslag genomen. Door de binnenkort te verwachten uitgifte van 20.000 en 100.000-markbiljetten en de verhoogde productie van 10.000-markbil- jetten, zal het prestatievermogen aan het eind dezer maand op ten minste 125 mil liard per dag worden gebracht. Geduren de de maand Maart zal waarschijnlijk voor meer dan drie billioen mark aan be talingsmiddelen in omloop worden ge bracht. KORTE BERICHTEN. Te New York, zoo lezen we in „De Politiegids", kon men onlangs een der in spectors van de verkeerspolitie op ski's zijn .werk zien doen. Hij was een van de weini ge leden der New Yorkeche politie, die de kunst van het ski-loopen verstaan. Toen nu ene geweldige sneeuwval voor enigen tijd de New Yorkscho straten on begaanbaar had gemaakt, zocht deze poli tieman zijn ski's op. bond ze ao,n zijn voe ten en ondervond niet den minsten hinder van de sneeuwmassa's. Dc Hannoversclie Kurier verzekert, dat de kolenprijzen niet met 100 maar zelfs met 110 en 120 zullen worden verhoogd. Het salaris van dc Duitsebe bankbe- ambten zal in Februari het dubbele van dat van Januari bedragen. De Marokkaan, die verleden jaar te Idstein een Duitsch meisje vermoord heeft, is eergisteren gefusilleerd. Het kind van melaatsche ouders. Sinds 1906 worden de leprozen der Philippijnen saamgebracht op het eiland Gulion; er ontwikkelde zich aldus een lepra-kolonie van ongeveer 5000 besmette individuen. Het huwelijk tusschen de me- laatschen is toegestaan, zoodat het kin dertal toeneemt. In 1916 werd een be perkt aantal van de gezond gebleven kin deren in het „Negetieve Children's House geïsoleerd, en enkele kinderen worden door familie of vrienden buiten de kolo nie verzorgd; bij gebrek aan ruimte en gelegenheid moest echter de groote massa van uit melaatschen geboren kinderen bij do zieko ouders blijven. Van 1906 lot eind 1921 werden op Gu lion 689 kinderen geboren. Hiervan stier ven aan allerhande kinderziekten 333 en 48 werden wéggeZtmden. Zoo waren er dus eind 1921 308 kinderen op Culion, de meeslen levend te midden der zieken. Hun lichamelijke toestand is nauwkeu rig onderzocht door de geneeskundigen Gomez. Basa en Nicolas en beschreven in het Philippine Journal of Science (vol. 2J, on. 3). Aan liet verslag, dat ook veel belang wekkends bevat over eerste verschijnse len en beloop der ziekte, willen wij slechts enkele cijfers oiitleenen, die dc kans der te midden van leprozen op groeiende kinderen zeiven melaatsch te worden in het licht stellen. Het was noo- dig te onderscheiden positieve leprozen (typisch en bacteriologisch positief), kli nische (typisch, doch de bacteriën zijn niet aangetoond), verdachte en negatieve leprozen. De 308 kinderen waren voor liet mee- rendeel niet ouder dan 8 jaar: 28 waren van 9 tot 13 jaar. Zij omvatten 24 posi tieve, 20 klinische gevallen en 58 verdach te gevallen, tegen 206 negatieve gevallen. De percentages istijgen met do hoogere leeftijdsklassen. Van 280 kinderen onder 9 jaar waren er 31 positief of klinisch le preus (11 procent); van.de 28 oudere kinderen 13, dus bijna 50 procent. Het jongste positieve geval was 3 jaar oud; A het jongste klinische geval 2 jaar, liet 1 jongste verdachte geval 1 jaar. De onw j standiglieden waren gunstig tot het na-^ j. gaan hoe lang het kan duren eer de ziek-?!$ te hij weggezonden kinderen na verblijf in-1 besmette omgeving uitbreekt; de kortste^ duur was 4 maanden, de langste 3 jaa^ en 3 maanden. RECHTZAKEN Dc moord in Houtdorp. Gistermorgen zou het gerechtshof te Arn-jf 1 hem uitspraak doen in de zaak tegen D. en J. de G., die terecht hebben gestaan^ in hooger beroep wegens den dubbelen'; moord te Houtdorp. Het Gerechtshof meende evenwel, dafi.N het onderzoek heropend moest worden, op g grond van de overweging, dat de wonscho^ lijklieid is gebleken, dat de lap, gevonden op het terrein, zal vertoond worden, zulks i ter tegemoetkoming aan het door D. aan- Y gevoerde verweer. In verband hiermede ■waren nog eenige getuigen gedagvaard. De uitspraak wordt daarna bepaald op 22 dezer. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie)! Woningnood en Verbetering van de Volkshuisvesting te Oegstgeest. Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoeken wij u opname van on derstaande regelen. Overal in alle gemeenten zien wij toena me van woningbouw. Geheele straten en wijken groeien als paddestoelen op als ge volg van de regeling van het Departement van Arbeid, die de oplossing van de wo ningnood en verbetering van de volkshuis vesting door sociale maatregelen hc. be vorderd. Ook te Oegstgeest zijn de won in- 1 gen met tientallen verrezen en steken huil daken wijd en zijd in de lucht. Toch is hier een leemte te constateeren, hetwelk wij in het kort willen aantoonen. Waar zijn tocli te vinden de woningen voor de lagere standen? Zijn niet in de laatste jaren tien tallen van door dezen stand bewoonde wo ningen met den grond gelijk gemaakt, de bewoners in stallen en schuren onderge bracht of genoodzaakt geworden bij fami lie of bekenden zich te behelpen met een klein kamertje? Waar blijven toch de wo ningen van de Wonircbouwvêreeniging Oegstgeest, welke vereeniging reeds in Fe bruari 1919 (dus 4 jaar geleden) is opge richt en tot heden nog riet ééne woning heeft gch-vvrii Heeft niet de inspecteur van de Volksgezondheid reeds drie jaar ge leden de voorloopige plannen tot den bouw -van 70 woningen goedgekeurd? Is de Overheid der gemeente nog niet tot besef gekomen, dat verbetering van de volkshuisvesting een der eerste en .cootste plichten is voor het algemeen belang? Of is het antwoord dat een der leden van den gemeenteraad ons dezer dagen toevoegde: Ik heb nog nooit onderzocht o? in deze ge meente woningnood heerscht, ch* weerspie geling van alle leder? Naar men ons van bevoegde zijde - heeft medegedeeld, zijn -thans reeds vier maanden geleden de plan nen tot bouw van veeatig woningen bij B. en W. ingediend, nadat aan alle eisehen. welke gesteld --~n. als statutenwijziging, toelating van twee modeleden in het be stuur, 40 woningen in pipets van 70 enz. ia voldaan. Zou hel; nu eens geen tijd worden, om B. en W. uit te noodïgen de plannen ter be handeling in den gemeenteraad in t" ,;e- nen? Wij kunnen, neen wij mogen n laten nog eens onder de aandacht der Overheid van Oegstgeest le brengen, on der welke bewoordingen minister Aalbers© in November 1920 bij een openbare zitting der Tweede Kamer het karakter van het woningbouwvraagstuk heeft getypeerd Zijne Excellentie zeide namelijk: „Wat het woningvraagstuk betreft, ik geloof, dat wij zooals terecht door verschillende sprekers is gezegd, niet meer behoeven te pogen elkaar van het groote belang van dit volks- vraagstuk te overtuigen. Ik zou willen her inneren aan een zinsnede in een rapport, dat reeds in 1855 werd uitgebracht door een commissie uit het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Deze ingenieurs schreven in een verslag aan den Koning in 1855: „Een slechte woning benadeelt de ge zondheid, maakt alle verstandelijke en ze delijke ontwikkeling onmogelijk, drijft de man naar de kroeg, verhindert bij do vrouw zindelijkheid en zorg voor het huis houden, en brengt bij de opgroeiende jeugd de zedelijkheid in gevaar." Dit is maar één zinnetje, maar ik geloof dat die ingenieurs er in geslaagd zijn in dezen eenen zin al de nefaste gevolgen, van het woningvraagstuk voor ons volk neer te leggen, en ik zou wel alle gemeen tebesturen en ambtenaren, die hiermede -te maken hebben willen aanraden dezen zin voor zich op hun schrijftafel te plaat- l sen. Als zij dan nog na een langen dag werken een paar bouwplannen moeten af doen, die zij liever tot den volgenden mor- gen laten liggen, geloof ik dat, wanneer zij zich voor oogen stellen de gevolgen, die do woningnood in het algemeen voor ons volk heeft, zij dan den moed zullen hebben, ora maar flink door te zetten en zoo weinig m© gelijk bouwvereenigingen op de verlangd© vergunningen laten wachten." U, mijnheer de redacteur dankend voor de verleende plaatsruimte, teelcenen wij Hoogachtend, 1 f Het bestuur der afd. Oegstgeest van den Ned. R. K. Volksbond, b Het bestuur der afd. Oegstgeest V van den Chr. Bes tuurde rsbond. Het bestuur der afd- Oegstgeest van den Chr. Nat. Werk mans- 1 bond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6