J. C. v. d. WIEL RITMEESTER 1.1 PIANO'S ORGELS qiiina luroche 8 ct. 8 ct. 8 ct. 8 ct. BOAZ-BANK Burgerlijke wtand Leiden 8 Februari. Geboren: Lukas z. van J. Zwart en 0. M. Planje Helena d. van P. Bij en L. v. d. Omveelen Geertrui d. van D. Ba- rendse en C. J. Moenen Cornelia Jo hanna d. van F. Bakx en D. Kroon Ma ria Hendrika d. van H. J. Moonen en C. W. Dekker. Ondertrouwd: P. P. Speel jm. 21 j. en M. M. Prins jd. 19 j. C. J. de Jonge jm. 23 j. en E. v. d. Bergh jd. 23 j. Overleden: H. Zandbergen z. l'J d. C. Sckröder-Horsman v. 25 j. den geïnformeerd naar de kosten van een kiezerslijst. De heer C. de Graaf sloot de zeer gezel lige vergadering met gebed. WASSENAAR. Predikbeurten Herv. Kerk. Dorp. Zondag v.rn. 10 en nam. 2 Yi uur Ds. de Vey Mestdagh; n.m. bediening H. Poop. School Zijdcweg. Zondagvoorm. 10 uur Ps. Gravemeyer van 's-Gravenhage. Geref. Kerk. Zondag voorm. 10 uur en nam. 5 uur Ds. v. d. Heijden. Burger 1. Stand. Geboren: 'Jozef Jeroen, z. v. J. J. Westgeest en P. A. Bierman. Getrouwd: L. A. Willemse en J. M. Veder. Overleden: Apolonia van LeeuweD 89 jaar, wed. van C. Wcnsveen. Vr ij dagavond a.s. hoopt voor de A. B. Kiesvereeniging alhier op te tTeden Mr. W. Klomp van Hilversum met het onderwerp „De Doodstraf", in de zaal voor Chr. Belangen. Het Wassen. Mannen- koor hoopt D. V. op 21 Febr. a.s. een uit voering te geven in de zaal voor Chr. Belangen. LEIMUIDEN. Bij onzen dokter ont stond een begin van brand, doordat de vlam in een .op het vuur staande pan met vet sloeg. Een oogenblik scheen het of de mooie ambtswoning een prooi der vlammen zou worden, maar door spoedige hulp liep dit ongeval nog goed af. Alle ramen en deuren moesten worden opengezet om den rook te verdrijven. Door de autodienst na ar Leiden zijn naar men ons mededeelt, in de eerste vier dagen van Februari ruim 600 menschen vervoerd. Voor de onderne mer zeker een vergoeding voor zijn durf en initiatief. Wij vernamen dan ook reeds dat spoedig een tweede autodienst zal wor den georganiseerd. NOOBDWIJK AAN ZEE. Woensdag en Donder- dagavond hield de C. J. V. „Volg Mij" haar jaarfeest in het zaaltje naast, de Herv. Kerk alhier. Beide avonden waren alle plaatsen bézet. De eerste avond met begunstigers én de tweede met afgevaardigden, en belangstel lenden. Opstellen, Voordrachten en Samenspra ken wisselden elkander af. De leiding be rustte gedeeltelijk bij Ds. Vermeulen en den Voorzitter der Vereeniging. De Openbare School. De Plaatse lijke Schoolcommissie kwam in openbare vergadering bijeen ter bespreking van '.et 4c geven advies aan B. en W. over even- tueele opheffing der Openbare School te Noondwijk aan Zee. Aangenomen werd het volgende voor stel „De plaatselijke schoolcommissie advi seert B. en W. de Openbare School te Noordwijik aan Zee niet op te heffen, zoolang er volgens de wet nog twee leer krachten aanwezig moeten zijn". De Commissie is van oordeel, dat met twee leerkrachten nog goed onderwijs kan gegeven worden. Wanneer echter niet meer voldoende leerlingen aanwezig zullen zijn voor twee leerkrachtenzal de oommissie mede in het belang der leer lingen tot opheffing advise eren, daar een ©enmans school haar niet gewenscht voorkomt. BOSKOOP. Doorop.c. nbrekingis in den nacht van Woensdag op Donderdag uit een tuinloods van den heer Q., aan den Laag-Boskoepsche weg, eenig tuin- bouwgcrecdschap gestolen. Naar wij vernemen wenscht de heer J. Jongejan, oudste Wet houder dezer gemeente, bij de a.s. ge- meonteraadsverkièzingcn niet meer in aan merking te kernen voor een raadszetel. De heer Jongejan heeft inccr dan 20 jaren zitting gehad in den raad. -r.Zondag 11 Februari, des v.m. 91 en n.m. 6 uur hoopt in de Gercf. Kerk'op te treden de heer Cappelle, cand. tot den H- Dienst uit "s-Gravenhage. V oordeconfessioneele vereeniging in het gebouw „Salvatori", v. m. 91 en miu. 6 uur de heer Brusse uit 's-Gravenhage. De volgendej verloren voorwerpen zijn terug te bekomen: 1. lap blauw goed, 1 seintuur van een 'damesmantel, 1 glaché Hcerenhandschoen, 1 bccnen armband en 1 dameshandschoen. Inlichtingen politiebureau. Naar men ons mede- deelt zal bij voldoende deelneming de tooneel vereeniging „Naar betere tijden" het tooneelstujc „Offers" nogmaals opvoe ren. Het bestuur was daarvoor reeds aan gezocht. KATWIJK AAN DEN RIJN. Bloemenhandel. Doordat de vraag in het buitenland, naar bloemen de laatste dagen even minder is volgt daar vanzelf uil dót de prijzen direct iets dalen en de handel trager is. Do aanvoeren zijn te groot cvm alles in het binnenland te kun nen plaateen. Sommige soorten blijven evenwel nog goed gevraagd al is hiervan de prijs ook iei» lager. Deze soorten zijn Prins van Oostenrijk, „Cullinan", Mac Kin- lej, Salvator Rose en Couronnc dor Van»gehad, waarbij 120 arbeiders werden bi de Darwintulpen William Copland, Bar- I dolven. Er zouden reeds 100 dooden zijn. ligon en Elisabeth. Land- en Tuinbouw? I Laatst© Ëerichten Onderscheiding. De heer E. H. Krelage, voorzitter van de hoofdcommissie voor de Ned. deelne ming aan de Intern. Tuinbouwtentoon stelling Gent 1923, is, volgens het Week blad voor Bloembollencultuur, benoemd tot eerelid der Société Royale d'Agricul- ture et de Botanique de Gand. Aardappelen naar Spanj'e. In de provincie Groningen worden hon derden hectoliters witvleezige aardappe len opgekocht tegen f 1 per 100 kg., om naar Spanje te worden uitgevoerd. ACADEEÜIE-HIEUWS LEIDEN. De Geneeskundige Staats commissie bevorderde heden tot arts den heer J. M. Planteijdt te Delft; tot se mi-arts de lie eren J. G. Kijlstra te Leeuwarden en Th. Nieuwenhuijs te Amersfoort. ST&DSS3BEUWS Dr. E. Lasker uitgencodigd te Leiden, Dr. Emanuel Lasker is door het Leidseh Schaakgenootschap uitgenoodigd Dinsdag •20 dezer voor dit genootschap en anderen die daartoe lust mochten gevoelen een si- multaan-séanee te geven, welke zal plaats hebben in „In den Vergulden Tark". Willooze werkloozen. Men schrijft aan „De Leidseh e Ori." Zoo zijn onze manierenl Aan de Gemeentelijke arbeidsbeurs wer den gisteren strooibiljetten uitgegeven, waarin aangekondigd werd, dat heden daar gelegenheid zou zijn, een adres te tee kenen, hetwelk namens de 8. D. A. P. en L. B. B. (ofschoon steeds de bloedver wantschap wordt ontkend, schijnen het toch minstens zeer goede buren te zijn) den Baad zal worden toegezonden. De inhoud van het adres is ons en nie mand van degenen, die het teekenen bekend! Het zal met groots plechtigheid worden aangeboden; in grootschen optocht zal het aan het gemeentebestuur worden gebracht. Doch wij willen er alleen hier op wijzen, dat den werkloozen een adres ter teekening wordt aangeboden, waarvan hun inhoud noch strekking bekend isl In een strooibiljet wordt medegedeeld, dat 's morgens een adres aan de arbeids beurs ter teekening wordt gegeven, 's mid dags in de gehoorzaal wordt behandeld en dan den Baad zal worden aangeboden met den noodigen luister. Zoo zijn onze manieren! No. 28 van de Staatscourant bevat opgaaf van het aantal bezoekers van Bijksmusea in het vierde kwartaal van 1922. Hieronder treffen we voor de mu sea te Leiden aan: Het rijksmuseum van Oudheden 1-461 en het rijks-ethnographisch museum 941 l>ezoekers. Voor den Hoogen Raad werd heden beëedirrd mr. J. v. d. Wissel alhier. TELEGüAggSBHEÜ DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. De toestand. MAINZ.8 Febr. (V.D.) Do Duitschers hebben het verkeer der -internationale treinen op de lijn OffenbcrgAppenwei- ler stopgezet. DUSSELDORF, 8 Febr. (V.D.) De lad Essen is thans geheel geïsoleerd. De taking der spoorwegarbeiders in de Franscho zone is algemeen. De arbeiders toonen geen enkel teeken den arbeid te willen hervatten. Naar uit Fransche bron gemeld wordt, wordt tegen Maandag het afkondigen van de algemeenc slaking voor het telegraaf- en telepliooribedrijf verwacht. Prijsstijgingen. BERLIJN, 9 Febr. (V.D.) De prijs stijging in hel Ruhrgebied beeft snel plaats en is niet te stuiten. Sinds den 27sten Januari stegen de prijzen met 200, de vetprijzen alleen met 400 Poiticaró Iaat geen interpellaties toe. BERLIJN, 9 Febr. (V.D.) Uit Parijs wordt gemeld, dat Poincaré den voorzit ter vgn de Kamercommissie voor builen- landschc zaken, Leygues, heeft medege deeld, dat hij op hel oogenblik de interpel latics over zijn politiek in het Ruhrgebied, Lausanne enz. niet beantwoorden kan. Dc geheele politiemacht gearresteerd. DUSSELDORF, 8 Febr. (V.D.) Bijna dc gelicele Duitsche politicmacht te Recklinghausen is gister gearresteerd. Gisteravond en heden hebben verschil lende incidenten plaats gehad, welke be gonnen toen de politie-president werd ge arresteerd, omdat hij weigerde zijn man schappen to doen groeten voor dc Fran sche officieren. Een afdccling infanterie doorkruiste de stad, eiken agent aanhou dende met de vraag of hij bereid was te groeten. Zondey uitzondering werd een weigerend antwoord gegeven. Allen wer den gearresteerd en naar de Franscho ba rakken overgebracht-. De menigte verza melde zich in de straten, de menschen schreeuwden naar de Franschen cn zon gen vadcrlandsche liederen. Een cavalerie patrouille verspreidde de menigte. Gedu rende den nacht vielen er schoten, doch niemand werd gewond. Weer een ernstige mijnramp. LONDEN, 9 Februari. (V.D.). Volgens een telegram uit Denver heeft in de mijn Dawson een ernstige ontploffing plaats Van het Hof. Hertog Adolf Friedrich van Mecklen burg. broeder van Z. K. H. den Prins, wordt eerlang ten Koninklijke Paleize te 's-Gravenhage verwacht ten einde daar eenige dagen te verblijven, met het voor nemen binnenkort van Amsterdam uit een reis naar de tropen te ondernemen waarbij in de eerste plaats Neder- landsch-Indië zal worden bezocht. Politierechter. Voor den Politierechter, mr. van Rhede van der Kloot, heeft zich vandaag te ver antwoorden gehad de 27-jarige werkman A. van B. uit Katwijk, die onder Wasse naar op het strand een aangespoelde balk „gejut" had. Bekl. zegt, het geheel „on wetend" gedaan te hebben. Hij wist niet. dat hij de balk niet mocht meenemen. Mr. van Rhede: Je bent Katwijker? Bekl. bevestigt dit. Mr. van R.: En wist je dan toch niet. dat er een strandvonder bestaat en dat je niets van het strand mag halen? Bekl.: Nee, Edelachtbare! De Politierechter kijkt den bekl. eens onderzoekend aan en zegt dan tegen hem: Als je nog eens weer hier komt. wat ik niet hoop, weet dan, dat wij ons hier niet door zulke verhaaltjes bij de neus laten nemen. Het O. M., waargenomen door mr. Her mans, eischt vervolgens f 5 subs. 2 dagen hechtenis. Mr. van Rhede legt den bekl., die ver klaart liever een voorwaardelijke straf te hebben, omdat hij geen geldboete kan be talen, f3 boete subs. 1 dag hechtenis op De bekl. overweegt langdurig deze straf, meent dat het toch feitelijk niet aangaat om voor die f3 in hooger beroep te gaan en daarvoor misschien nog eenige keeren naar Den Haag te moeten en besluit ten slotte maar de boete te betalen. OFFICIEELE BEURSN0TEERM9. 0% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 \A% Nederland 1917 7% Ned.-Indië 1921 5% Ned.-Indië 1917 Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Ned. Handels Mij. eert. Jurgeus A. Jurgens B Centr. Suiker Oude Philips R S. Stokvis Am. Car Foundry Am Hide era Leather Am; Smelting en Ref. Anaconda copper Centr. Leather .V...V. Gulf States Steel Stndebaker TT S Steel gew. Oodjone Suikerfabr. Compania; Gow. Cultuur Cultuur actions FTandelsver. A'dam. .mm.. PoeTworedjo Redjang Lobong Pittsburg Coal ^ordtscbe Petr. .iTTTtfy "•cons. Holl. Petrol.,v Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber *Xv>V Nederi. Rubber Scrbadjadd V**'.V*." Oude Vaart Nieuwe Roll. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. Ned Stoomboot Kon. Paketvaart ^heepvaari Unie Marine Orig. comm Marine pref. Besoeki Deli-Batavïa Tabak Deli Cultuur Mij Maatschappij Rotterdam Deli Senembah Atchison Topeka Rrie common Kansas City Southern Mex. Binnenlanden Missouri Kansas Texas 2 pref. Mexican South. Pacific Union Pacific Wahash Southern Raylw. Qeld prol. 2% Wisselnoteeringcn (Amsterdam.) Zicht. London Berlijn Parijs Brussel Zurich Weenen Kopenhagen Christiania Stockhot: V.K. 99 ^3l/2 88V2 1021/4 861/2 144 1157/s 1353/4 621/4 561/2 847/e 2283/, 578 175Vi 40V2 6IV2 98i6/i 868/4 85 1237s 308 139V2 15V2 1591/4 1311'2 4ICJ/4 741/4 100 77 3661/2 315Vg 3821/2 30 1471/4 783/4 282 12OV2 309 S91/2 11V8 741/4 102 IO6V2 ll8/4 4SV4 48VS 343 1073/16 133/4 24 UI/2 101/4 145V2 108/4 O.K. 1461/2 117V2 1371/2 151/4 162 384 4161/2 75 371 117 387 30 1461/a 1281/2 108 101 IO6I/2 345 131/2 145 313/4 O.OOSOV2 35 S7Vo 13.971/2 47.55 0 00351/4 47 121/2 46 90 67.20 w-Yrrk schc cn Leid6che kaas matig. Aan de S'adc- waag gewogen: 28 partijen, 947 stuks, 7503 Kr. ALPHEN AAN DEN RIJN, 8 Februari. Vei- liiwj. Por 100 Kg.: Peren 7.Bellefleuren 68, Groenekool 3.80, Spruitioo! I 7 13, Idem II 35, Kroten 1.Brusselsch Witlof 510. Per 100 bos: Seldorie 0,60 1,60, Prei 20 oent. Eieren 6,607,per honderd stuks. UITHOORN, 8 Februari. Kaas. Op de kaas markt waren aangevoerd 4 partijen. Prij3 Goudsche kaas 1ste soort 6064, 2de soort 5660, Zwaardere 6566. Handel vlug. STOMPWIJK, 9 Februari. Veiling. Op de gisteren gehouden eierenveiling werden aange voerd 2547 kippeneieren, die werden verkocht voor 6,559.20 per honderd, benevens 63 eendeneieren, die 8-309,opbrachten de honderd stuks. De volgende week zal de vei ling gehouden worden op Woensdagavond. ZOETERMEER, 7 Februari. Veiling Aange voerd 4499 stuks. Prijzen kipeioren 6,50 8,20 cn een deioren 7.857,95 per 100 6luks. ZOETERMEER—ZEGWAART, 7 Februari. Korenbeurs. Noteering als volgt: Witte tarwe 1011, Groene Erwten 1820, Duivenboo- n-en 1719, Haver 1011 per honderd kilo. Weinig aanvoer, handel stil. Z0ETERW0UDE, 7 Februari. Zorg en Vlijt. Aangevoerd 808 kipeicren prijs 7,058,75 en 187 eendeneieren 77.60 per honderd stuks. DELFT, 8 Februari. Vee. Vette Koeien le kw. 300—425, 2e kw. 180—300; Kalf koeien le kw. 325i.'iO. je Iw. 225—325 le kw. 25032."i, 2e kw. Magere - Varkens 1870; Nuchtere Kalveren 123 24; Biggen 1224: Paarden 80275. R;rnd->']* vleesch per kilo 1.201,00—0,90; Aanvoer: 160 Runderen, 6 Paarden, 179 Magere Kalve-jÊj ren; 6 Veulens; 13 Schapen, 354 Varkens, 298 Biggen, 9 Geiten of Bokken. DELFT, 8 Februari. Boter. Aanvoer 13/3, 3/8 wegende samen 290 kilo. Prijzen 2.75— 2,95 per kilo. LEEUWARDEN, 9 Febr. Kaas. Sleutelkaas f0.62— 0.99, Nagelkaas f 0.04 0.76 Gouda Kaas f0.37—1.08, Edammer Kaas -"^ f0.611.05, Commissie f2.45. Aangevoerd 31664 KG. ;,i Boter. Fabrieksboter f2,172.46 p. KG. Aanvoer 14/3 28/6 stukken. Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 9 Febr. 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.775.7 Haparanda. Laagste Barometerst.: 736.0 Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 10 Febr.; Zwakke tot matige Zuidoostelijke tot Zuidwestelijke wind, nevelig tot halfbc- wolkt, weinig of geen neerslag, aanvan kelijk iets kouder. 47 BREESTRAAT 47 A. BRIJNEN Uitgeloot no.35 van de Geldleening ten laste van de 1971 Chr. Schooivereeniging aan de Hooge Morschweg fe OEGSTGEEST. Namens het Bestuur D. KAPTEIJN, Secretaris. Haarl.weg 5 - Leiden Telet. No. 2151. Auto Wephiiur- liirichtiRff. BILLIJK TARIEF. 1786 Damesfiets te Koop Een in uitstekende staat ver kerende Dames-rijwiel te koop, prachtig in Emaille en Nikkel voor billijke prijs. Te bevragen Beitzetraat S, Morscgweg, 1774 KAPOKMATRASSEN. gevuld met prima Kapok vanaf f24,—, Damast Matrassen 30. Zeegras Matrassen 112^50, Stroo Matrassen f4,40. Reparatie en bijvullen billijk. Behang weik 25_cent per rol. J. CRAS, lianeestraat 22. Dr. H. NANKING'S EEN HELOERBLIJVENDE KINAWIJN f2.60 PER FLACON. 884 C7.60 p.fl. by Apoth. en Urcg. W3ARKTBERICHTEft LEIDEN, 9 Februari. Veemarkt. Aange voerd: 596 Runderen, 113 Kalveren, 475 Scha pen. Prijzen: Kalf- ea Mclkocien 225505; Varekoeien 145—320; Vette Ossen en Koeien 275580, schoon aan de haak 0-80—4.22; Graskaiveren 4590; Vello Kalveren G5l 115, schoon a. d. haak 1,05—1,86; Nuchtere Kalveren 920; Ve(te Schapen 3557, schoon a. d. haak 0,90—0,98; Woidoschaper. 2740; Magere Varkens voor fokkerij en Londen 3055, per Kg. levend gewicht 92 cents; Biggen 1627; Bokken, of Geiten 5—13. Kaas. Aangevoerd 34 partijen. BeeteeJ werd voor: lstc soort Goudsche kaos 6164- 2do soort idem 5760 ahee 50 Kg. iAid- 6«he kaas geen noteering. Handel voor Goud- GOUD ZnCEtlT zecei.CxJ=: PER HALF ons prima 8 ct. Sigaar SUMATRA Zandblad. Verkrijgbaar bij 1767 HOOSEWOERD 96. PijpeniiÉ. KOOPT BIJ ONS t uw Aardappelen prima Zeeuw-J^ sche Eigenheimers f 2,cn Brielschc Eigenheimers f2,50t^v beide p. 70 Kilo, worden voor 3 en 4 ct. p. Kilo aan de Win- j kei uitgewogen. Aardappelb. k v. KLINKEN, Ilaarl.etr. 236, Vrouwcnsteeh 8. 1789 ^1 SpoedSpoedf 10 pond Goudre- A netten voor 50 Cl. HEEMSKERKS Na a:Io'j|j van liet BOELHU3S bij <!a Iiecrcn GESRS. VAN ANDEL, Sloterwsg N.-Vonnop, op Woensdag 14 Febr. 1775 Veiling van 100.000 K.G. Aardappelen. Adverteeren doet verkoopen. f Mode-Vaksctiool tan de Vereeniging van M.V.S. RapeÈiigH Kon. goedgekeurd 26 Aug. 1911, 's Gravcuhage. DAG- EN AVONDLESSEN VOOR DAMES EN MEISJES in Patroonteshenen, Maathnippen, Cost», Linnen- en Mantelnaaiea OPLEIDING VOOR EXAMENS. j Aanmelden Dinsdags, Donderdags en Vrijdags na 2 uur i 1770 Ti'rctrice N. VAN WIJNGAARDEN. j Coöperatieve Centrale GEVESTIGD TE UTRECHT. Opgericht bij akte van 19 Nov. 19(4 Staatcourant van 4 Dec. 1914, No. 285. Laatstelijk gewijzigd bij akte van-6 September 1919, Staatscourant van 29 Septomber 1919, No. 208. ICJC3C3 Deposito's 8 dagen opzegging 3'/^ 1 maand 4 3 maanden 4'/y Rekening-Courant Incasseeren van Wissels en Kwitanties. Crcdieten voor Industrie, Har.de! en Landbouw. ciicra SPAAHBANK DEfi CENTRALE BBAZ-BANK 1 Spaarrente 4 pCt. m Alle verplichtingen der Bank worden gegarandeerd door het VOLLE vermogeo van de meer dan 4000 aansprakelijke leden-aandeelhouders der 58 aan gesloten BoazBanken. Ronle-bijschrijving om de 3 maanden. Absolute Geheimhouding. Gaen belehglng in etlecten. Geen Valuta.zaken. Correspondent voor Haserswoude: 1785 De Heer J. VAN BEEK Szn., D. 242. Zitting: MA ANC AG AVOND van 7—9 uur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3