SPECIALE AANBIEDING. Gemeentelijke Mankondiginga GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken vischwinkel, Yisokma«rkfc 18 (Tel. 1225) is Zaterdag verkrijgbaar SCHELVISCH a, 0.21 0^6, SCHOL h 0.30—0.40, SCHAR h 0.24, KABELJAUW h. 0.30, TONG h 0.88 per pond en ZEEUWSCHE MOSSELEN a 0.05 per KG. Leiden, 9 Februari 1923. f "'rW' ONTHEFFING VAN HET SLUITINGSUUR VOOR WINKELS. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter openbare kennis dat door ben ontheffing is verleend, van het slui tingsuur voor winkela ten aanzien van a. den ten bate van de Evangelisch Luthersche gemeente te Leiden te houden bazar in het gebouw van de Maatschap pij tot Nut van het Algemeen op 19, 20 en 21 Februari a.s. b. den ten bate van do Vereeniging voor Ohristelijike Fröbelscholen te Leiden 'te houden bazar in het gebouw aan de Hooigracht No. 09 op 27 en 28 Februari en 1 Maart a.s. N. O. DE GIJSELAAR, Burgemeester VAN STRIJEN, Secretaris Leiden, 9 Februari 1923. B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis dat door G. Rijsdam te Leiden een verzoekschrift is ingediend! ter bekoming van verLof voor den ver koop van alcoholvrijen drank voor ge bruik ter plaatse van verkoop in deu winkel van het perceel MoTsohetraat 55. AGENDA. VRIJDAG, 9 Februari Leiden. Vergadering der vereeniging L. A. W. E. T. in Café „De Harmonie". Aanvang 8 Yi trar. MAANDAG 12 Februari. Leiden. Samenkomst Kerk Hooigracht, 8 uur. Spr. Ds. Alb. Lauwere van Brussel. Voor de Evangelisatie in Brussel. WOENSDAG 21 Februari, Leiden. Samenkomst Kerk Hooigracht, 8 uur. Spr. Raden S. Nimpoena van Djocja (Midden- Java) voor de Zendin gearbeid op Midden- Java. lederen Woensdagavond van 754— 8 nur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der Apotheken wordt van Maandag 5 tot en met Zondag 11 Febr. waargenomen door de apotheken van de heeren: G. H. Blanken, Hoogewoord 171, tel. 502, en P. du Croix, Rapenburg 9, tel. 807. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit Fonds. ÉgjUBiEÜLASiiD Het bezoek van den Koning van Zweden De Koning van Zweden zal volgens het „BMd." bij zijn bezoek aan ons land naar alle waarschijnlijkheid oa. vergezeld wor den dooir den heer Hjalanar Branting, den Zweedschen minister van buitenïandsche naken. Branting bij den Minister van Buitenlandsche Zaken. De Zwecdsche Minister-President Branting, die gistermiddag op zijn door reis naar Zweden eenige uren te 's-Gra- venhage vertoefde, heeft een bezoek ge bracht aan den Minister van Buitenland- sohe Zaken en met dezen een onderhoud gehad. De bezetting van het Roergebied. Naar „Het Volk" verneemt bestaan er bij verschillende leden van de Tweede Kamer bezwaren tegen het toestaan van de interpellatie, welke rar. Troelstra heeft aangevraagd over de bezetting van het Roergebied. Aan dit bericht voegt „Het Vad." toe, dat een nict-toestaan van deze interpel latie in parlementaire kringen waar schijnlijk wordt geacht. Men meent, dat het houden van een interpellatie hier over op dit oogenblik niet in 's lands belang is en verwacht op dien grond, dat de voorzitter zal voorstellen de interpel latie niet toe te staan. De wachtgeldregeling. Dezer dagen hebben wij gemeld, dat de wachtgeldregeling voor militairen der landmacht beneden den rang van officier, thans bij legerorder is bekend gemaakt. De „Av.pst." deelt mede, dat in deze re geling o.a. is bepaald, dat alle de op wachtgeld te stellen militairen tot het be-* reiken van 35 voor pensioen geldende dienstjaren de reserve-plicht zal worden opgelegd, waarvoor bun een vergoeding zal worden toegekend van 5 van het salaris. Voorts is in de wachtgeldregeling be paald, dat de op wachtgeld te stellen mili-: tairen worden onderscheiden in twee ca tegorieën, n.l. categorie A. en B. Tot de eerste zullen behooren zij, die uit hoofde van hun bekwaamheden ge acht worden een gelijkwaardige positie anders dat in openbaren dienst niet bin nen een redelijken termijn te kunnen verkrijgen. Tot de categorie B. worden de overigen gerekend. In de uitvoeringsbepalingen zal worden vastgesteld, dat lot de categorie A. zullen behooren alle millilairen, met uitzonde ring van de millitairc werklieden en de mililaire-apolhekors-bedicnden. Deze laalslen zullen komen te behooren tot categorie B. Als gevolg van deze regeling zullen de laatstgenoemde categorieën van militairen (werklieden en apothekers-bedienden) een wachtgeld genieten voor niet langer dan Afdeeling: MEUBELEN - BEDDEN Zware houten Ledikanten, 1782 prima schilderwerk Wit gelakt ijzeren Kinderledikant, met spiraalnet, geheel uitneembaar, maat 70 X 140 Zwaar wit Engelsch Ledikant, 90 X 190, met prima Staaldraad- matras Engelsch Ledikant, geheel koper, 90 X 190, met prima Staaldraad- matras Een persoons Matras, schuin Peluw en Kapok kussen, compleet 9.75 16.25 19.00 23.75! 2 persoons Kapok Bedstellen, ge- |03 "IC vuid met de beste Java-Kapok [Z.Ü./0 Wij verwerken uitsluitend de ALLERBESTE JAVA-KAPOK Uwe aandacht vragen «ij voor onze Speciale Meubel- en Bedden-Etalages één jaar, en wel gedurende de eerste drie maanden bet volle salaris, vermeerderd voor zoover zij kostwinner zijn op het tijdstip van ontslag met één maand voor elk jaar werkelijkon dienst, doch ten hoogste in totaal één jaar. Het be drag van het wachtgeld voor de hierbe- doelde aanvullende maanden bedraagt 70 van het salaris. De militaire werklieden en apothekers bedienden worden derhalve geacht binnm een jaar een gelijkwaardige positie in de burgermaatschappij te kunnen verkrijgen NA LAUSANNE. K De Termijn verlengd. Smyrna afgesloten. Krachtig optreden van Engeland. Hefc bruut optreden van de Turken, dat terecht overal de grootste verwondering heeft gewekt begint reeds te luwen. Onder den drang der omstandigheden heeft, naar verluidt, de gouverneur van Smyrna den Franschen consul medegedeeld, dat hij heb tijdsverloop, binnen hetwelk de oorlogs schepen de liaven moeten verlaten, met vier cn twintig uur heeft verlengd in afwachting van instructies uit Angora. Welke die instructie's zijn is nog onbe kend, maar verondersteld mag worden dat Kemal Pasja eindelijk de ernst van den toestand zal inzien en tenminste zijn oor logszuchtig optreden zal wijzigen. De geallieerden denken er nu natuurlijk geen oogenblik aan een haarbreed terug te wijken en verondersteld wordt dat de Turken een groot deel van de concessie's die zij te Lausanne hebben verkregen, weer zullen verliezen. De Fransche en Britsclie regeeringen zijn overeengekomen zich te verzetten te gen den Turkschen eiscli in zake hefc ver trek der oorlogsschepen uit Smyrna. De schepen hebben bevel om te schieten gekregen, indien zij worden aangevallen. Gelijk bekend, heeft de Britsche admi raal Nicholson zich met de „Curasao" naar Smyrna begeven. Hij is gistermorgen bij hefc krieken van den dag die haven binnen- geloopen. Bij aankomst aldaar deelde de admiraal aan de Turksche nationalistische autoriteiten aldaar mede, dat hij geen in breuk op de vrijheid van navigatie kon dulden. Do Engelsche slagschepen en een Engelsch schip met vliegtuigen aan boord zijn naar Smyrna vertrokken om daar do wacht te houden. De superdrcadnoughts Resolution en Em peror of India liggen te Mytilene en. zijn dus dicht bij de hand. Behalve de Engel sch© kruisers Curasao en Calypso, bevin den zich to Angora de Fransche kruiser Ernest Renau en de torpedoboofcjager So mali, terwijl Nederland vertegenwoor digd is door het pantserschip Tromp en Amerika door vier torpedobootjagers. Een B. T. A .-telegram uit Constantinopel meldt dat de Turken de haven van Smyrna hebben afgesloten met torpedobooten cn loods va ar tuigen, terwijl men bezig is mij nen te zaaien. Of de geallieerde oorlogsschepen zich een insluiting zullen laten welgevallen mag worden betwijfeld. W e 1 kan het gevolg zijn dat op een ge geven oogenblik een gevecht ontslaat tussclien Turk en Brit, wat de meest ernstige gevolgen zou kunnen heb ben. Geheel onmogelijk is dit in geen geval. De Turken volharden bij hun oorlogszuch tige stemming. De bladen te 'Angora gaan voort met hun campagne tegen Frankrijk. Zij verklaren, dat alle concessies welke Iemefc Pasja te Lausanne heeft gedaan, door het-'uiteen gaan van de conferentie teniet zijn ge daan. Zij verklaren dat een hervatting van den oorlog thans hefc eenige middel is ge worden, dat nog is overgebleven. Dit is dus alles behalve een „Zieke Man" stemming. Met zorg zien we den toestand tegemoet. IN EN OM HET ROERGEBIED. Syndicalistische Stakingen. Wat Frankrijk bereikte. Ongerustheid te Parijs? Het eigenaardige geval doet zich heden voor dat de berichten buiten het Roerge bied, maar toch in verband met de gebeur tenissen aldaar, talrijker zijn dan die uit het betrokken gebied zelf. Het bekende conflict schijnt meer van intiemen aard te worden. Buitengewone aandacht vragen echter de berichten uit Frankrijk. Meldden we gisteren een staking onder de arbeiders in het Saargebied om looneischen, thans geeft men er zich hoe langer zoo meer rekenschap van dat hefc eigenlijke doel is te demonstreeren ontevredenheid over de bezetting van het Roergebied. Onder invloed van communistische syn dicalisten is de staking ook naar het Moe zelgebied overgeslagen. Ook de mijnwerkers in Noord-Frankrijk en de overige kolenbekkens drijven het er op aan den 16den te kunnen staken. Men ziet een coïncidentie tusschen het drijven van de Fransche extremisten en te agitatie, die onder de mijnwerkers van het Roergebied begint op te laaien en meent te doen te hebben met een geconcentreerd plan waarbij vooral Meskou de lakens uit deelt. Met alle macht tracht men te Parijs deze beweging tegen te gaan cn tracht daartoe de kolen uit het Roergebied kost wat kost te krijgen. Teneinde de kolentransporten uit het Roergebied naar Frankrijk en Bel gië te vergemakkelijken zijn nieuwe con tingenten Fransche spoorwegarbeiders naar de Roer vertrokken. Een detache ment van 4500 man zal morgen vertrekken. Middelerwijl tracht men door militaire bezetting van de mijnen in het Saargebied daar de mijnwerkers rustig te houden. Of dit zal lukken? Een eigenaardig kijkje op wat Frankrijk bereikt heeft geeft onderstaande Duitsche verklaring. Roergebied binnengedrongen. Tegenover de Fransche berichten, dat de kolentransporten naar Frankrijk uit hefc Roergebied toenemen, wordt van Duitsche oïficieele zijde medegedeeld, dat gedurende het tijdperk van 15 tot 31 Januari de Fran schen 22.000 ton kolen en 17.000 ton cokes naar Frankrijk hebben vervoerd en dat ;r sedert 1 Februari pas 1000 ton koleri over de grens zijn gegaan, zoodat Frankrijk in het geheel slechts 40.000 ton kolen heeft verkregen, d.i. ongeveer de dagelijksche levering aan sehadevergoedingskolen van voor do bezetting. Naar de „Deutsche 'Allgemeïno Zeitung" meldt, staan nu de definitieve cijfers der Duitsche kolenleveringen in December vast. Duitschland was verplicht in het geheel 1.G00.000 ton te leveren, doch kon tenge volge van de Kerstdagen en het stopzetten van het overwerk slechts 1.516.373.5 ton le- veren.Het verschil bedraagt dus 84.62C.5 ton. Om dit belachelijk verschil zegt hefc blad, is Frankrijk militair het Rurhgebied binnengedrongen. 't Geeft indien de cijfers juist zijn niet bepaald een boogen dunk van de mo tieven die de Franschen bij de bezetting geleid hebben! Poincaré begint ook in eigen kriug reeds stemmen te hooren die opheldering vragen. Onder leiding van Tardieu en Briand heeft de kamercommissie voor buitenland sche zaken besloten, den wensch to uiten, dat Poincare zoo spoedig mogelijk in die commissie zal verschijnen om mcdedeelin- gen te doen over de stappen der regecring in het Roergebied, de gebeurtenissen in het Memelland en die op de conferentie te Lausanne. De Duitsche Pers ziet hier reeds in een poging om het kabinet ten val te bren- gen. Wij voor ons gelooven dat Poincaré, die zoo uitnemend de Fransche volkspsyche verstaat, zich ditmaal nog zal weten te redden. Zooals reeds gezegd, is de toestand in het Roergebied zelf vrijwel onveranderd. De stapelplaatsen der kolenmijnen zijn meerendeels vol, zoodat de kolen, zoover mogelijk, in de tusschengelegen* plaatsen thans worden opgestapeld. Vooral de groote bedrijven hebben van het gebrek aan kolen te lijden en in ver schillende plaatsen zagen do autoriteiten zich genoodzaakt, het verbruik van gas cn electriciteit te beperken. Hoe zich de toestand zal ontwikkelen, indien deze „blokkade" wordt voortgezet, valt niet te zeggen. Feit is, dat reeds nu de duurte in hefc industriegebied snel toe neemt en dat een groot deel der bevol king alreeds niet meer in staat is, zoo hoog zijn de prijzen, in zijn onderhoud te voorzien. Margarine kost al meer dan 7000 Mark per pond, vleescli meer dan 3000 Mark, boter van 7000 tot 8000 Mark. De boycoibewegfng. De zakenlieden te Dortmund, Bochum en Witten besloten geen goederen te le veren aan de vijandelijke troepen. De burgemeester van Duisburg gearresteerd. Burgemeester Jarres van Duisburg, die in weerwil van het bevel tot uitwijzing in functie was gebleven, is gearresteerd en met onbekende bestemming weggevoerd. Amerika *n Duitschland. Volgens een bericht uit New-York heeft de commissie van bet buis van afgevaar digden voor den ouderlingen handel in de Voreenigde Staten het plan goedge keurd om een maximum van 10.000 dol lar van ieder in Amerika in beslag ge nomen Duitseh vermogen aan den vroe ger en eigenaar terug te geven. Dit be loopt een som van 44 millioen dollar. De Amerikaanscbe regeering behoudt nog 300 millioen dollar aan Duitsche eigendommen met inbegrip der in beslag genomen schepen als waarborg voor de betaling van Amerikaansche vorderingen op Duitschland. KORTE BERICHTEN. Bruce beeft de opdracht tot vorming van een nieuw Australisch kabinet aan vaard. In het bosch van Houtlust (België) is een granaat ontploft. Drie personen werden daarbij gedood, en een gekwetst. De Rijnlandcommissie heeft een verordening uitgevaardigd, waarin Duit sche rechters en ambtenaren, die aan Duitsche wetten gehoorzamen, met een boete tot 50 millioen en gevangenisstraf tot vijf jaar worden bedreigd. Naar de „Corriere d'Italia" meldt, beeft de koning besloten, aan kapitein Calvi di Bergolo, den verloofde van prin ses Yolanda, den titel van hertog van Montemagna toe te kennen. Het huwelijk van den graaf met de prinses zal, naar verluidt, in April a.s. plaats hebben. Draadloos wordt gemeld, dat de toe stand van Prinses Mary, die eergisteren het leven aan een zoon heeft geschonken, zeer bevredigend is. De bladen houden bespiegelingen over den titel, welke het eerste kleinkind des konings dragen zal. Zoowel in Buckingham Palace als ten huize van prinses Mary stroomen de te legrammen van gelukwensch nog voort durend binnen. In antwoord op bet telegram, van ge lukwensch, door den lord-mayor van Londen aan den koning gezonden, zond Z. M. terstond het volgende antwoord: „De koningin en ik danken u voor de vriendelijke gelukwenschen, welke gij uit naam van de burgers van Londen gezon den hebt bij de geboorte van ons ecrslo kleinkind. Het doet ons veel genoegen te weten, dat uw gedachten met ons zijn, bij deze groote gebeurtenis in ons fami lieleven". (w.g.) George V. Koningin Elizabeth en pnns Leopold gaan Vrijdag op reis naar Egypte om een bezoek te brengen aan bet graf van koning Toet-ank-Amen. De Egyptoloog Caparfc, conservator van de Musea van de Cincjuan tenaire zal hen vergezellen. Chanton (China) hcerscht een ^chao tische toestand. De handelshuizen zijn ge sloten en gebarricadeerd. Veertigduizend man troepen, onder generaal Hsu-Tsjoeiig- Tsji zijn de stad binnengerukt cm baai- voor Sun-Yat-Sen op te eischcn. Amerika beeft een nieuwe immigratic- wet gekregen. Slechts 2 van de bevol king in 1890 zal mogen imniigreeren. Men schat het aantal immigranten onder do nieuwe wet op 186.000 jaarlijks tegen 358.000 onder de bestaande wet. STATEfg-GENERAAL TWEEDE KAMER. Vegadering van gisteren. Minister Ruys de Beerenbrouck had gisteren te verdedigen een wetsont werp „tot regeling van hefc Middelbaar en Lager Landbouwonderwijs en van den voorlichtingsdienst voor den Landbouw", dat, volgens den Minister, eenvoudig de bestaande inrichtingen in een wettelijke regeling bracht met mogelijkheid van ont wikkeling. Het was afkomstig van den heer Van IJsselsteyn, maar die had er zulk een ongunstig Voorloopig Verslag op gekregen dat hij hefc ontwerp weer had gewijzigd, Was het nu aannemelijk geworden voor de Kamer. Ik wist het niet, zei de heer Roys, en ik licb liet maar eens geprobeerd. Nu - weet ik het welwant op enkele uitzcn-lfc deringen na blijkt iedereen er tegen. Eng ik zou dus aan den wenscli tot nadere® overweging voldoen, indien die enkele uit-M zonderingen er niet waren. Nu dien ik eerst een uitspraak van de Kamer af te wach ten. Van verschillende zijden werden bezwa ren geopperd, o.a. door de heeren O h r. v, d. Heuvel en A. C o 1 ij n. De heer L o v i n k (Gh.-H.) diende nu dd volgende motie in: „De Kamer van oordeel dat de regeling- van hefc middelbaar en lager landbouw onderwijs gewenschfc is, doch dat de voor lichtïngsregeling verschillende bezwaren heeft-, welke alsnog behooren te worde ondervangen en dat voorts naar duidclij ket redactie behoort te worden gestreefd besluit de verdere behandeling van hefc" wetsontwerp te schorsen en gaat over tot de orde van den dag." De heer Wintermans (R.-K.) zeidö tegen deze motie te zullen stemmen, om dat hij niet weet welke regeling men bij schorsing van de behandeling van het ont-"jj werp zal krijgen en omdat hij er prijs op stelt dat het werk," door het Departement aangevangen, zal worden beëindigd, <j De beraadslagingen worden gesloten. De motie wordt aangenomen raetójj 49 tegen 8 stemmen; tegen de heeren Stu-;4 lemeijer, Michielsen, Deckers, Rutten'-| Ament, Bogaerts, Fruytier, Wintermans. Het wetsontwerp werd van de agenda.^ afgevoerd. De vergadering werd verdaagd tot Dins-.J dag 1 uur. 'v%| E&ERK EBB SCHOOL NED. ÏÏERY. hu... Beroepen. Te Hoek van Holland (toez): Th. J. H. Steenbeek to Leidschen»^ dam. Aangenomen. Naar HeiloJ. C. Salverda te Lemele. Bedankt. Voor Ouderkerk a. d. IJs- sel: P. Zandt te Delft. BAPTISTEN GEMEENTEN. Beroepen. Te Haulerwijk (Fr.)J. Ila i genbeck te Wurtemburg. Beroepbaar. - De heer G. van Heiningen, Eteijnkadc 'O 9 Gouda, is na praeparatoir examen door d© classis Gouda met algemeene stemmen be- a roepbaar verklaard in de Geref. Kerken. Schoolinspectie. 'Y De Hoofdcommissie der Vereeniging voor 3 Christelijk Nationaal Schoolonderwijs f tracht de inspectie over de bij haar aan- gesloten scholen te verbeteren en uit te breiden. Tot nieuwe inspecteurs werden benoemd dc heeren G, Bcumer te Amstcv- dam, J. van der Spek te Utrecht, J. Strik- J werda te Dokkum, C. Weeda te Middel-^ burg, H. J. van "Wijlen te Rotte en A.\ L. J. Wytzes te Sneek. De heeren Bcumerb en Van "Wijlen hebben voor de benoemingJ bedankt, de andere heeren hebben ze aan«f| genomen. UIT OE OMGEVING OEGSTGEEST. "Woensdagavond hield de, Anti-revolutionaire kiesvereeniging al-* hier haar jaarvergadering onder leiding I van haren voorzitter, den heer J, G. v| Wirtz, die de vergadering opende met 't lezen van Psalm 121 en gebed. In zijn openingswoord sprak de voor zitter tevens den wensch uit, dat der le- den hulpe en vewacMing in 1923, zoowel voor hun persoonlijk, als voor het poli- jj üeke leven mocht zijn van den Heere, die "i Hemel en aarde gemaakt heeft. De Secretaris las de notulen der vorige vergadering, na goedkeuring waarvan J een schrijven werd voorgelezen van een der leden, die pas van een ongesteldheid genezen zijnde een bankbiljet van f 10 had ingesloten. Deze gift, door den Voorzitier ten voor- beeld gesteld, maakte het mogcliik n*» penningmeester zijn boeken niet believe af te sluiten met een tekort, want, zooals -; later uit diens jaarverslag bleek, bedroe; dit f7.25. Het liep dus goed af. De Voor- 'j zitter bracht den penningm. dank vbof zijn uitnemend beheer der financiën, en J de aangename wijze waarop hij verslag uitbracht. Het jaarverslag van den Secretaris, was grootendeels gewijd aan <lo werk zaamheden in liet afgeloopen jaar ver richt. Telkens, weer bleek, wolk een ge wichtig jaar het was, zoowel voor ons volk, als voor onze partij, onze vrouwen en de kiesvereeniging. In de plaats van 2 aftredende bestuur sleden, die niet .meer herkiesbaar waren, werden benoemd de heeren A. B. Breebaart, en 11. van Til. Een der leden verzocht zijn benoeming in* beraad te mogen houden, waarschijnlijk, om later met een keurige speech zijn functie 'te aanvaarden. Vervolgens werd verslag uitgebracht van de vergadering der Statensectie,^ naar aanleiding waarvan word besloten 1 om een eveniueel voorstel tot verlaging der contributie krachtig te steunen. Tevens zal getracht worden om lej voorkomen, dat bij de Statensectie ingc-JI diende voorstellen worden beschouwd on tl behandeld als te zijn van nul en goenerl waarde. |r Tot afgevaardigde naar de vergadering! der Statensectie werd benoemd de bcor| C. de Graaf; ook het mandaat van don Secretaris werd vernieuwd. Een inleiding werd geleverd over d^ a.s. gemeenteradsverkiezingen, naar aam- leiding waarvan zich een aangename! discussie ontspon, cn verschillende zaken* ter sprake kwamen, zooals een zuinig heer, woningbouw, progressive belasting! enz. enz. 'n Gp voorstel van een der lenen zal wor i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2