Dagblad voor Leiden en Omstreken. Bfcl i ABDfanErïEsiTSPiiiJs In Leiden en buiten Leiden v/aar agenten gevestigd zijn ifefrPir kwartaal f 2.50 ÏU?Perwcek f0.19 f -" Franco per post per kwartaal f 2.90 3de JAARGANG. - VRIJDAG 9 FEBRUARI 1923 - No. 866 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel.Snt. S278 - Postrekening 58838 ADVERTENTIE-PdiiS Gewone advertentiën per regel 22K cent. Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief. Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruit bet»- ling van ten hoogste 30 woorden, worden i dagelijks geplaatst ad 50 cent. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Van een departementalen fla- i t e r Bode, het orgaan van den Maar die veronderstelling is toch niet J geheel juist. De zaak is deze: 1 Ergens in ons land werd door het hoofd eener Christelijke school een schrijven van het Departement ontvangen, ook voor het derde leerjaar de vakken vader- landsche geschiedenis en kennis der na tuur op den lesrooster te brengen, met de bedreiging dat anders het verleende voorschot zal worden ingeiTokken. Dat was een flater. De heer Feith, een van de mannen die aan liet Departement de lakens uitdeelt, heeft blijkbaar geen onderscheid meer kunnen zien tusschen leerplan en les rooster. iWat al een heel eigenaardige flater is voor zulk een hooggeplaatst ambtenaar. Maar hier zit toch ook nog meer achter Wij hebben tevens een kras staaltje van 'departementale overheersching, een symptoon van het gevaar dat er dreigt voor onze scholen. Geen wonder, dat hierop van verschil lende zijden krachtig gereageerd werd. De heer Strikwerda schreef in het Fr. Kerkblad: „De brief is in orde en staat op zijn pooten! Eerst komt aanwijzing van de fout. Daarna wordt, zeer goedertieren, l legenheid geboden de fout alsnog te hor stellen, en eindelijk komt echt paedago- gisch, het krasse dreigement. Maar nu komen de vragen. Waar leest de Ministerieele Ambtenaar in de wet, dat deze vakken op elke school in het derde leerjaar onderwezen moeten worden? En hoe denkt hij over Geschiedenis en Natuurkennis in het eersto en tweede leerjaar? Of wordt in de twee laagste klassen wel, en in het derde jaar geen zaakonderwijs gegeven en rekent het departement, dr-f dat onderwijs een voldoende vergoeding ïs voor deze twee vakken? Maar zal niet ieder, die een weinig deskundig is, dit een spelen met woorden noemen? Zou heel dit ingrijpen ook een gevolg van Haagsche inbeelding kunnen zijn, uitgaande van de valsche gedachte: ik be taal alles en dus weet ik het best, hoe een school ingericht moet zijn! Of ook Haag- sche aanmatiging, zoo sterk geworden door de centralisatie-zucht." Krachtiger nog en scherper is wat de Standaard hieromtrent opmerkt. „Ons, aldus 't anti-revolutionaire hoofd orgaan, verbazen zulke gingen te zeer. Waarom zou Den Haag niet voor elke school in het land voorschrijven in welke klasse moet worden aangevangen met het onderwijs in de vaderlandsche geschie denis en kennis der natuur? We kunnen niet inzien, dat dit in strijd is met het systeem der Wet. De Bode, het orgaan van Ossendorps I Bond, protesteert tegen de hierboven weergegeven misivo en spreekt van een departementalen flater. Naar ons oordeel "echter is dit volkomen in den haak. En 1 ^als we maar geduld hebben, dan komt men ons ook nog wel eens vertellen op i '.wolken dag der week en op welk uur van i 'den dag de verschillende vakken onder- V'-A wezen behooren te worden. |!7:V-;;v Do liefde is nu eenmaal aan de Een- •- hcidsschool verpand. En geleidelijk past men zich aan den toestand wel verder fa an. Het corset wordt van lieverlede wel nauwer dichtgeregen. We komen er wel. ÉlAls we maar lijdzaam genoeg zijn. En het is tenslotte onaardig van De ,v :,'- Bodo te meenen, dat men aan het Depar- toment niet beter weten zou dan ouders 'f en onderwijzers hoe het onderwijs be- hoort te zijn ingericht. Wat moet er van de Eenheidsschool te-, recht komen, indien de teugels niet strak gehouden worden! Indien eigen paedago- 'gisch inzicht zich zou vermeten af te wij- Ê^ken van de departementale wijsheid! jH;' Het Departement heeft de zaak in elk jffjopzicht aangevat. De Staatspaedagoog ffiiriwenscht zijn invloed natuurlijk tot gel- jfyj ding te brengen op alle scholon. Maar hij volgt de lijn van den gerings ten weer ga stand. Door bij het bijzonder onderwijs Fff aan te vangen, waar hij aan het bestuur r^het verleende voorschot zal kunnen ont- H trekken. We zijn niet van plan over deze din gen te mopperen. Immers ligt dit alles volkomen in do vlijn van de Wet van 1920. Do consequentie van de Wet is eerst bereikt als het Departement nauwkeurig Lwect, Tvat op elk uur in elk dorp van Ne derland onderwezen wordt." |rV Ontwapening. De Sociaal-Democraten te 'Amsterdam heben dezer dagen een meeting gehouden om te protesteeren tegen de Fransche geweld-politiek. Bijzonder vredelievend was de stem ming bij een deel der vergaderden niet Do voorzitter begon al met de mede- dceling dat do menschenmenigte een tijd lang op straat had moeten wachten, om dat het bestuur het noodig oordeelde eerst door het geheele gebouw politie en re cherche te posteeren. Toen de voorzitter uitgesproken was, ontstond eenig rumoer, dat eindigde mdt het „op sarcastische wijze zingen van de Internationale". Eerst nadat dit gezang geruimon tijd geduurd had, kon de heer Troelstra aan het woord komen. Maar uitspreken kon hij niet. Het rumoer werd zoo hevig, dat hij zich niet verstaanbaar kon maken. „Onder protest, aldus Het Volk, roept hij hevig bewogen uit tegen deze misdadige terroristen, zie ik van het woord af." Intusschen heeft de politie ingegrepen. Met behulp van een aantal goedgezinde vergaderinghezoekers, wordt de zaal in verschillende hoeken, van een groot aan tal schooiers, tot het kummunistisclie en W. A. G. gespuis behoorende, gezuiverd. De verwijdering uit de zaal ging niet zonder verzet. De politie, die met een aantal rechercheurs aanwezig was, be werkte de verzetplegers zonder genade met de gummistok, zoodat de uitzetting van deze elementen toch plaats had." Aan hot slot van het verslag brengt het Soe. Democratische Orgaan hulde aan de politie, die op zoo voortreffelijke wijze de maatregelen tot bewaking en beveiliging van het publiek had getroffen. Wij vestigen .hierop de aandacht, niet omdat wij het zoo aangenaam vinden dat gepoogd werd deze vergadering te versto ren. Daarvoor is de zaak toch te ernstig. Maar wij doen het wel om het mislei dend en demagogisch optreden van de S D. A. P. te laten uitkomen. Men spreekt* over den oorlog als een symptoon van den klassenstrijd, maar men haalt zelf door die theoriën een dik ke streep, door niet alleen het Duitsclie proletariaat, maar ook het Duitscho groot kapitaal te steunen tegen de aanvallen, waaraan door de Fransche arbeidersklasse wordt meegewerkt. Men maakt de massa wijs dat we zon der bezwaar kunnen ontwapenen, terwijl men zelf in een bijeenkomst, met in hoofdzaak geestverwanten niet zonder wapengeweld de orde weet te handhaven. Men spreekt van de politie als van een klasse-instituut, maar zelfs als men bijeen komt om te zingen van „de zegepraal va* de onbevlekte wapenen van ons heerlijk iodeaal", laat men eerst de politie de ge heele zaal bezetten, omdat men wel weet, dat de practijk nu eenmaal vloekt met dat heerlijk vredss-deaal. Wie deze dingen nuchter bekijkt moet wel tot de overtuiging komen dat de leidende Socialisten, nog altijd zijn droo- mende utopisten, of dat zij willens en wetens, met hunne schoonklinkende leu zen de schare misleiden. Wij laten het gaarne aan onze lezers over, een keus te doen. STAISSISIEU^S Wijkgehouw Lcvendaal. In de grooto zaal van bovengenoemd gebouw trad gisterenavond op de heer A. van Os, zendeling onder Israël te Am sterdam, die een ernstig woord sprak uit Handelingen 5:28 en daarvan nader de woorden: „en gij wilt het bloed van dezen mensch over ons brengen." Uit den rijken schat zijner ervaringen gedurende een meer dan 40-jarigcn niet ongezegenden arbeid onder Gods oude Bondsvolk, bracht hij die woorden van toen over op de tegenwoordige Joden, die ook nog zoo spreken en kon in verband daarmede treffende mededeelingen doen over ontmoetingen van den laatste tijd. Met groote aandacht werd de nog zoo krachtige en bezielende spreker van het begin tot het einde door de vrij talrijke vergadering aangehoord. In deze samen komst werden gezongen Ps. 95:1, Gez. 130:6 en Ps. 2:7. Aan don uitgang werd gecollecteerd voor den arbeid onder de Joden. Chr. H. B. S. Ds. G. Tichelaar te Leiderdorp, die in de vacature-Ds. Bolkensteijn tob be stuurslid der Chr. H. B. S. gekozen werd, heeft deze benoeming aangenomen. De heer M. H. de Reede, gekozen in de vacature-Ds. Kouwenlioven, heeft voor deze benoeming bedankt. In diens plaats is thans gekozen D r. H. R. W o 11 j e r alhier, die de benoeming zich heeft laten welge vallen. Hiermede is het bestuur onzer Chr. H. B. S. weder voltallig. Hel Zonneland Mejico. De Nederlandsche Reisvereeniging had gisterenavond een openbare propaganda- avond in den Foyer van de Stadsgehoor- zaal. De heer M. van Lokhorst, le Luit. der Infanterie te Leiden, geen onbekende in de kringen van de Nederl. Reisvereeni ging zou een lezing houden over Me jico, en als gevolg daarvan was de zaal geheel bezet. De voorzitter van de afdeeling Leiden, de heer A. Dirkse, opende de vergade ring met een kort inleidend woord. Tot zijn spijt moest hij opmerken, dat het afgeloopen jaar niet in alle opzichten gunstig is geweest. Wel is het ledenaan tal sterk uitgebreid, maar de vergaderin gen waren meestal door een miniem aan tal leden bezocht. Zoo waren op een Afdeelingsvergade- ring van de 650 leden slechts 5 leden aanwezig. Spr. hoopte dat deze avond mocht mee werken om in dezen toestand verandering te brengen. In 't bijzonder dankt spr. het L. S. E. „Sappho" dat met de meeste wel willendheid haar medewerking heeft aan geboden. Ten slotte sprak de heer Dirkse de hoop uit dat allen een genoeglijke en te vens leerzame avond mogen doorbrengen. Na deze met applaus beloonde ope ningsrede, kwam de heer van Lokhorst aan het woord. Spreker ving aan met eene geografisch- lclimatologische inleiding. De Golf van Mejieo is een der warmste zeeën en oefent daardoor grooten invloed op het klimaat. Hoewel de Mejicaan de tierra coliente (warmland) en tierra templada (gematigd land) onderscheidt, is het laatste dikwijls nog zeer warm. Vera Crus, in Mejico „De Hel" genaamd, heeft dikwijls dagen ach tereen temperaturen van boven de 100 gr. Fahrenheit. Het klimaat bepaalt voor een groot deel het karakter van dit volk. De Spaansche overheersching deed precies drie eeuwen lang anderzijds veel om het volks karakter te vormen. Sinds de Spanjaarden in 1521 onder Cortez hun intocht in de hoofdstad deden tot zij in 1821 verdreven werden door het zich vrij makende volk, hebben zij het volk onderdrukt op de he vigste manier. Naar den geweldigen oor logsgod Mexitli heetto de hoofdstad Mexi co, doch de Spanjaarden elimineerden de voor hen moeilijke letter X en voerden de .bpaanscho gotta, geschreven als j, doch uitgesproken als onze g in het woord in. Uitvoerig ging spreker dan de geschie denis van Mejico na van 1821 tot heden en gaf daarmee een blik in de toestanden van land en volk. Dan werd ons een reeks van beelden ge toond. Eerst opnamen op zee in de Golf van Mejico, dan typen van emigranten die straks deel uit zullen maken van de be volking en hun elementen daarin vermen gen. Het kleine maar interessante Vera Cruz geeft ons duidelijk een levendigen indruk van dit zeer bijzondere volk. De hoofdstad: Half modern, half nog ouderwetsch, overal echter direct beslag leggend op onze warme belangstelling. Welk een afwisseling, wat een macht van indrukken: De Kathedraal op de Zocalo waaraan twee eeuwen lang kunstenaars hun talenten wijdden, het interieur van een Spaansch huis, de kleederdracht, de zeden en gewoonten, dat alles vraagt aan dacht. Verder werd de aandacht gevraagd voor het oude Mejico. De hoogvlakte van Ana- huac werd bewoond door de Tolteken, sinds 648; in 1196 kwamen er de Azteken, die in 1325 hunne hoofdstad Tenochtitlan stichtten op de plaats waar een gouden arend op een cactus werd waargenomen, do uitgespreide vleugels naar do zon ge keerd. Doordat de conquistadores (veroveraars) alles te vuur en te zwaard hadden ver woest, is van de oude beschaving op de hoogvlakte van Anahuac te weinig bekend geworden. Toch werden ons pyramiden ge toond, grooter dan eenige pyramid© in Egypte! In de dichte wouden van Chiapas heeft men omstreeks 1750 ruinen gevonden van een oude Toltekenstad, naar schatting drie maal zoo groot als het' tegenwoordige Londen! Merkwaardiger nog zijn de ont dekkingen eerst in 1921 door Amerilcaan- sche geleerden in Yucatan gedaan en die vermoedelijk door spreker nu voor het eerst in Europa bekend werden gemaakt. En daar is men gelukkiger geweest! De sporen der beschaving der Mayos en an dere volkeren in Yucatan zijn duidelijk te bestudecren en geven onomstootelijk juist bun geschiedenis aan. Reeds 1200 ja ren voor de komst der Spanjaarden was Yucatan een der meest beschaafde en dichtst bevolkte streken op aarde. De lichtbeelden toonen ons de reeds onbegrij pelijk scboone architectuur van dit oude volk; de details zijn alle zoo duidelijk te zien of we er zelf geweest zijn! Als laatste beeld toonde spreker ons het merkwaardigste overblijfsel van Aztek» kunst: „De Aztekenkalender" of „Steen der zon". Deze kunstrijke monolith, een gevaarte van 60000 pond door men- schenhanden destijds verplaatst! was waarschijnlijk een menschenoffersteeri. De Voorz. sprak den heer v. Lokhorst een welgemeend woord van dank toe namens allo aanwezigen. Loonsverlaging. Door d© Directie van de Kon. 'Ned. Grofsmederij alhier is aan den Metaal- bond voorgesteld een loonsverlaging van 5 per 1 Febr. en 5 per 1 April in te voeren. Tijdens de besprekingen is door de besturen voorgesteld alleen tot 5 loonsverlaging over te gaan en wel per 1 April. Dit kon echter de goedkeuring der Di rectie niet wegdragen en hebben de be sturen daarna voorgesteld de 5 van Februari tot 1 Maart en die van April tot 1 Juni te verschuiven onder voorwaarde dat er des Zaterdags ook zou gewerkt worden. De Directie verklaarde zich bereid om per 1 Maart 5 en per 1 Juni 5 loonsvelaging in te voeren, doch kon niet garandeeren dat 's Zaterdags door allen zou worden gewerkt. Echter verklaarde zij zich bereid om van het voor den Za terdag gederfde loon voor 50 te beta len. Gezien de tijdsomstandigheden heeft de Chr. Motaalbewerkersbond gemeend deze regeling te moeten accepteeren. Leidsche Universiteitsfonds. In td© gistermiddag in den Senaats- lcamer der Leidbche Universiteit gehou den jaarvergadering van den Leidschei# Universiteitsraad heeft prof. dr. K. H. Roessingh het jaarverslag uitgebracht van het Leidsche Universiteitsfonds, waaraan het volgende is ontleend: Evenais vorige jaren mocht 't Leidsch Univer&iteitsfonds wederom een bedrag mn 500 ontvangen van het Genoot schap No or they, terwijl door mevr. de wed. dr. W. N. du Rieu aan het Fonds ©en som van 1000 werd gelegateerd. Volgons besluit, van de vergadering van den Universiteitsraad van 8 Febr. 1922 werden de noodige maatregelen ge nomen om vanwege het L. U. F. een bij zondere leerstoel te stichten in de alge- meene volkenkunde. Nadat bij Kon. be sluit van 19 Juni 1922, St.bl. 272, machti ging tot stichting was verleend, werd op 9 Juli 1922 dr. J. P. B. de Josselin de Jong tob hoogleeraar benoemd. Twee privaat-do oenten ontvingen een bijdrage van 200 ter tegemoetkoming in de kosten van hun onderwijs, nJ. do heeren dr. Stiasny en dr. Van Hamel. De hoeren Romani Guamieri en Albert Vogel ontvingen een zelfde bedrag voor hunne lessen resp. in het Ttaliaan&ch. en in do voordrachtskunst. Een aantal instellingen, direct of in direct van belang voor het onderwijs aan de Leidsche Universiteit, werd geldelijk gesteundzoo ontving de vereeniging In stituut voor Tropische Geneeskunde Rot terdamLeiden 500de veroeniging tot Bevordering van de Opleiding tot Instru mentmaker te Leiden 100de lees kamer Bossoha 400de stichting „De Goeje" 450; de Boerenhudsoommis3ie van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 100de pas opgerichte Commissie voor Phonographischo Studiën 500 voor de voorloopig© stichting van een laboratorium. Verschillende personen ontvingen een ondersteuning voor de uitgave van be langrijke geschriften, voor den aankoop van kostbare instrumenten enz. De directeur van het museum van oud heden ontving 300 voor archaeologische opgravingen, terwijl hem opnieuw een bij drage in het vooruitzicht werd gesteld voor eventueel© opgravingen in den heu vel, waarop de Leidsoho Burcht is ge bouwd. Een subsidie van 500 werd geschon ken aan de Sterrenwacht te Leiden, waardoor een aanvang kon gemaakt worden met de publicatie der waarnemin gen, indertijd verricht onder leiding van prof. H. G. van de Sande Rakbuyzen. Mede door de hulp van de praesides van enkele faculteiten steeg het ledental weer vrij aanzienlijk. Op 1 Febr. 1923 be droeg dit, ondersteuners door giften in eens en door jaarlijksche bijdragen saimengerekend, 1326, tegen 1207 op 1 Febr. 1922 en 1172 op 1 Febr. 1921. Arbeidstijd gemeentepersoneel. Door B. on W. wordt aan den Baad voor gesteld over te gaan tot de invoering van den 81 urigen arbeidsdag en de 48-urige wei kweek yoor het gemeentepersoneel.- Medegedeeld wordt dat do beide com missies van hét georganis. overleg zich una niem tegen elke verlenging van den ar beidsduur hebben verklaard. Het ligt niet in de bedoeling van B. en W. in verband met de verlenging van den arbeidsduur personeel te ontslaan. Zij zijn voornemens de nieuwe regeling, waar noo dig, slechts geleidelijk, door het niet-vor- vullen van vacatures in te voeren. Eerste Hulpdienst Door B. en W. wordt aan den Baad voorgesteld: voor Eerste Hulp, verleend aan door een ongeval getroffene, alsmede bij plotselinge ziektetoestanden op den openbaren weg en in openbare gebouwen, wordt den onmiddellijk betrokkene of diens wettelijken verzorger een vergoeding in rekening gebracht naar het volgend ta rief: Voor hen wier inkomen minder bedraagt dan f 1500.nihil. Voor hen, wier inkomen f 1500.of meer, doch minder dan f 2500.bedraagt, nihil tot f 1.50. Voor hen wier inkomen £2500.of meer, doch minder dan f 5000.bedraagt, f 1.50 tot f 5.—. Voor hen wier inkomen f 5000.— of meer bedraagt» f 6.—tot f 10,—. Aan het Zoeklicht 1 i Leiden, uari. In Het Volk vond ik een geestdriftig verslag van de Amsterdamsche protest- meeting tegen de Fransche geweldpolitiek in de Roer. 't Was een geweldige demonstratie. Geweldig niet omciat er nogal harde klappen vielen, maar door de massale op-» konist en de buitengewone geestdrift. Zelden, zegt de Volk-verslaggever, zag ik in een zaal zoo'n menigte bijeen. Troelstra zelf voerde met een Belgij schen en Duitschen partijgenoot het woord. Een geestdrift dat er heerschte! Gewoonweg niet te beschrijven. 't Was overweldigend, zegt het verslag. Nu is dat misschien een beetje kapita-» Iistisch van me, maar ik kijk bij derge lijke gelegenheden altijd naar de collecte. Een paar weken geleden sprak hier in de Hooigrachtkerk voor een klein ge* hoor een Duitsch predikant. Collecte f174. Ik las in het verslagje niets van geest-» drift en donderend applaus en al die din gen meer, maar '.'.at cijfer toonde me dat het gehoor gepakt was. En nu do geestdriftige Amsterdamsche Socialistische oorlogsbedwingers. De vele duizenden. De collecte bracht op, zegt Het Volk 3.900.000 Mark. Bijna vier mill i oen. Prachtig dacht ik. Maar toen ging ik rekenen, en kwam tot de ontdekking dat men ook had kun-» nen zeggen: nog geen f300. Als ik nu reken dat de aanwezige roode kapitalisten hun plicht deden, dan is dat dus do man ongeveer een halve sigaar. Inderdaad: overweldigend. OBSERVATOR. Arbeidsbeurs. Ter voorziening in de vacature ontstaan door het bodanken van den heer H. J. van Kerkhof als lid-werknemer van het bestuur der Arbeidsbeurs worden voorgedragen de heeren B. Reesink, thans plaatsverv. lid en J. H. Nijhuis. Wordt eerstgenoemde be noemd, dan worden voorgedragen voor plaatsvervangend lid de heeren J. H. Nij huis en J. M. J. Kriek. B. en W. stellen den Raad voor den heer A. O. G. de Thouars, die van 16 Sept. '22 tot 1 Febr. j.l. het directoraat der Gem. Kweekschool waarnam daarvoor een vergoe ding uit te keeren van f 570. Door B. en W. wordt aan den Raad voorgesteld de machinale inrichting van de gasfabriek met een gaskoeler uit te breiden. Naar wij vernemen heeft Ds. G. H. Beekenkamp alhier, die voorkomt op do lijst van A. R. candidaten voor de Pro vinciale Staten te kennen gegeven geen candidatuur te kunnen aanvaarden. Door de afd. Leiden van den Bond van Chr. politiebeambten zal op Woens-» dag 14 Febr. te 6.30 uur, in het gebouw „Prediker", Janvossensteeg een Propa- ganda-avond worden gehouden, waar als sprekers zullen optreden de heeren Ree- der uit Rotterdam en De Jong uit Amsterdam, met het onderwerp: „Waar om ChristeKjk georganiseerd." De bazaar voor de onlangs opgerichte vereeniging voor Christelijk Bewaarschol- onderwijs zal naar wij vernemen wo»-Jcn gehouden op 27 en 28 Februari en 1 Maart in de school aan de Hooigracht. De A. R. Kiesverecniging „Nederland en Oranje" zal op Donderdag 22 Februari een ledenvergadering houden. Het gisteren geplaatste vcrslagjo van de jaarvergadering van „Timotheus" bo- lioeft eenige aanvulling. Daardat een regel uitviel in do voorstel ling gegeven alsof de heer Blommond&al sprak namens den Kerkeraad. Dit is niet juist. De heer P. van Weeren voerde als afgevaardigde van den kerkeraad bet woord, terwijl do heer Blommcndaal een persoonlijke gelukwensck tot de voreeni- ging richtte. Ook de heer v. d. Meij en Mej. v. Weeren spraken niet als afgevaardig den. In verband hiermedo maakt men er ons op opmerkzaam, dat de Jongelingsvcr- eenigingen geen algebeelo scheiding van de onderafdeelingen wenschen, maar dat, ook, wanneer de Ouder-Yereen. daadwerke lijk zal optreden, steeds door do J. V. con tact zal gehouden worden met de onderaf deelingen, doordat minstens één lid van het bestuur der laatsten lid zal zijn van de J. V. In aansluiting aan ons bericht van Dins dag betreffende een aanvrage tot onder handeling tusschen de Chr. en R. K. geor ganiseerde land- en tuinbouwarbeiders cn de Leidsche Tuinucrsparlroonsvereoniging, vernemen wij thans, dat do patroons offi cieel hebben te kennen gegeven, dat zij vooralsnog niet tot onderhandeling wca- schon over te gaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1