SBaeeeaes 'jswanni Gemeenieiijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken viachwinkel Vischmarkt 18, Tel. 1225, is VRIJDAG verkrijgbaar SCHELVISCH k f 0,22—0,38, SCHOL k f 0,32—0.42, SCHAR k f 0.25. KABELJAUW a f 0.40, TARBOT a f 0.65! TONG f 0.90 per pond en ZEEUWSCHE MOSSELEN k f 0.05 per Kg. N. C. DE GIJSELAAR, Burgem. Leiden, 8 Februari 1923. AGENDA. DONDERDAG 8 Februari. Leiderdorp Bazaar ten bate der Chr. Zangvereen. „Excelsior" in gebouw „Irene" geopend van 35 en van 710J uur. VRIJDAG, 9 Februari Leiden. Vergadering der vereeniging L. A. W. E. T. in Café „De Harmonie". Aanvang 8 Yn uur. MAANDAG 12 Februari. Leiden. Samenkomst Kerk Hooigracht, 8 uur. Spr. Ds. Alb. Lauwers van Brussel. Voor de Evangelisatie in Brussel. WOENSDAG 21 Februari, Leiden. Samenkomst Kerk Hooigracht, 8 uur. Spr. Raden S. Nimpoena van Djocja (Midden- Java) voor de Zendingsarbeid op Midden- Java. lederen Woensdagavond van 7M—8J4 nur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der Apotheken wordt van Maandag 5 tot en met Zondag 11 Febr. waargenomen door de apotheken van de heeren: G. H. Blanken, Hoogewoerd 171, tel. 502, en P. du Croix, Rapenburg 9, tel. 807. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit Fonds. BINNENLAND Massa-pensionneering. De „Avp." verneemt, dat binnen een paar maanden de op-pensioenstelling van al die opper- en hoofdofficieren te ver wachten is, die hun hoogste pensioen hebben bereikt en op wier langer aan blijven in verband met het bevorderen eener regelmatige opschuiving niet zoo- danigen prijs wordt gesteld, dat zij nog voor het leger behouden moeten blijven. Verscheidene generaals en hoofdoffi cieren zullen uit dien hoofde voor jonge re krachten plaats moeten maken. Een rumoerige vergadering. Eergisteravond werd in de groote zaal der Diamantbeurs te Amsterdam een ver gadering gebonden van de S. D. A. P. en het N. V. V. tegen .do bezetting van het Roergebied. Een groepje herriemakers had het voornemen de vergadering in de war te sturen door do eleclrische geleiding in het vergadergebouw te willen doorsnij den; maar deze poging mislukte, dank zij de voorzorgsmaatregelen der politie. Wel maakten de onruststokers een groot lawaai, toen mr. Troelstra aan het woord was. Deze onderbrak hierop zijn rede. La ter hervatte mr. Troelstra weer zijn rede, maar de interrupties en het gezang der onruststokers waren zoo hinderlijk, dat op verzoek der bestuursleiding talrijke aanwezige rechercheurs overgingen de herriemakers uit de zaal te verwijderen. Daarbij vielen harde klappen. Er werd ook met stoelen gegooid. Naar buiten ge drongen richtte een der onruststokers een revolver op een politieagent, die op zijn beurt een schot loste, waarop de man ontvluchtte. Twee personen werden gearresteerd, een broer van den voorzitter van het werkloozen-agitatie comité S. en iemand, die bij de herrie ernstig aan bet hoofd verwond werd, zoodat hij door den ge neeskundigen dienst verbonden moest worden. Toen het Belgische Kamerlid Eckelers het spreekgestoelte betrad, was de rust vrijwel weergekeerd. De 48-urige werkweek. B. en W. van Utrecht hebben thans de voordracht ingediend waarbij voorgesteld wordt de 48-urige werkweek in te voe ren voor de gemeentearbeiders. De bezuiniging, welke daardoor wordt verkregen, bedraagt rond f 100.000. De voorgestelde verlenging beteekent een achteruitgang van het uurloon voor alle groepen met 4 cent. Alle diensthoofden bevelen do verlens ging aan. In do commissie van overleg waren de organisaties van het perso neel plus een raadslid er tegen, terwijl een raadslid zich zijn stem voorbehield, twee raadsleden en de voorzitter waren er voor. De organisaties zijn er tegen, niet om dat 48 uur per week moet worden ge werkt, maar omdat zij niet wenschen prijs te.geven hptgeen zij eenmaal bereikt hebben. De arbcidsschuwheicf. Op de vragen van den heer Kuiper, be treffende het instellen van een onderzoek in verband met een door de N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf te Rotter dam aan dc Kamer van Koophandel al daar gericht schrijven, in zake de weigeJ ring van werklooze arbeiders omopgenoem Ae fabriek arbeid te aanvaarden, heeft minister Aalberse geantwoord met de me- dedeeling van het geheele rapport van cïen administrateur van het Gem. Bureau der Werkloosheidsverzekering te Rotter dam, waaruit z. i. blijkt: lc. dat de firma Wilton in haar brief ten onrechte vermeldt-,' dat de 'Arbeids beurs 180 personen heeft opgeroepen, het geen, zooals gebleken is, klaarblijkelijk 'n misverstand is, en overigens d© brief een niet geheel volledige voorstelling van zaken geeft, doordat niet vermeld wordt, dat ve len der opgeroepenen werkten, niet wer den aangenomén, geen oproeping ontvin gen en dergelijke; van de geplaatsten wer den er den volgenden dag 11 ontslagen, op wier ontslagbewijs als oorzaak van het ontslag was vermeld: vermindering van werkzaamheden 2o. dat, voor zoover er sprake kan zijn van werkweigering, dit slechts ten aanzien van vier personen is vastgesteld, van welke er één uitkeering uit een werkloozenkas en drie uitkeering vanwege Maatschappe lijk Hulpbetoon genoten; onderzocht wordt nog of en ,in hoever de werkweigering al dan niet terecht geschiedde; 3e. dat, wat ook de reden moge zijn, dat de firma Wilton met haar pogingen om werkkrachten te verkrijgen, niet meer succes had, deze blijkbaar niet moet wor den gezocht in bestaande regelingen ten aanzien van uitkeeringen uit werkloozen- kassen of steunregelingen, noch van het niet goed funetioneeren der Arbeidsbeurs. Luchtpostzegels. Naar aanleiding van het bericht, dat met koninklijke goedkeuring de nog in voorraad zijnde luchtpost-zegels als gewone frankeerzegels zuilen warden uitgegeven, wórdt nog medegedeeld, dat het betrek kelijk besluit is genomen tijdens de sta king in het drukkersbedrijf in de eerste helft van Januari. Hiertoe is des te ge- reeder overgegaan uit een oogpunt van bezuiniging, n.l. om zegels, die aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken waren, mót te vernietigen, maar op an dere wijze in omiloop te brenigen. Om deze reden is het genoemde besluit ook na de beëindiging der tvpograf ens taking gehandhaafd. Scheen- en leernijverheid. In oen Maandag te Utrecht gehouden bijeenkomst van de commissie van over leg voor de schoen- en lederindustrie is besloten, op Woensdag 21 dezer in Den Haag een openbare vergadering te hou den, met het doel, ,.te proteateeren tegen het voortdurend draden van de regeering om de' schoen- en leernijverheid door tijdelijk© wettelijke maatregelen te vrij waren voor wegkwijning en fedtelijken ondergang". BUITENLAND NA LAUSANNE. Een ongunstige wending. De Turken onhandelbaar. TOCH OORLOG? Gelijk wij nog gister konden melden heeft dc Angora-regeering aan alle geal lieerde oorlogschepen bevel gegeven de haven van Smyrna vóór 7 Februari te verlaten. Dit bevel zal denkelijk ernstige gevol gen met zich mee brengen. Het protest van de hoogo geallieerde commissarissen schijnt ook weinig resul taat te hebben gehad. De Turksche bevelhebber te Smyrna heeft aan de commandanten der geal lieerden oorlogsschepen medegedeeld, dat hij instructies had ontvangen om, bij niet nakomen van dc aanzegging der Turken om Smyrna te verlaten, hen te dwingen. Te Londen heeft deze bedreiging hefti ge sensatie gewekt. Het is zoo goed als zeker, dat aan het ultimatum van den Turkschen opperbe velhebber te Smyrna niet voldaan zal worden. Yan Fransche zijde laat men zich niet zoo positief uit. Het Fransche consulaat heeft verlof ge vraagd om de Franscho kolonie aan boord van den Franschen kruiser te mo gen inschepen. Of Turkije toch misschien afzonderlijk met Frankrijk aan 't onderhandelen is, waardoor Angora zich zoo sterk gevoelt dat het niet vreest met Engeland in con flict te komen? De indruk van het gebeurde is evenwel te Parijs ook verre van gunstig. Het Smyrna- incident heeft te Parijs een onaangename verrassing gebracht. Men is zeer verontwaardigd over het op treden van den Turkschen commandant te Smyrna, die geëischt heeft, dat de ge allieerde oorlogsschepen de reede zullen verlaten en voorts meedeelde, bevel te hebben ontvangen, zoo de schepen niet aan do sommatie voldoen, ze cr toe te dwingen. Men vraagt, vanwaar die order geko men is jen in officieele kringen toont men zich uiterst misnoegd, dat het woord van Ismet Pasja, die be loofd heeft, zoolang de vrede niet getee- kend is, den huidigen toestand te doen voortduren, niet wordt nagekomen. Aan de hoogo geallieerde commissaris sen, is order gegeven tegen het optreden van den commandant te Smyrna te pro testeeren, terwijl de Britsche opperbe velhebber uit Conslantinopel op een En- gelsch oorlogsschip onmiddellijk naar Smyrna vertrokken is. De hooge commissarissen hebben beslo ten, alvorens op dit ultimatum te ant woorden, zich met hunne regeeringen in verbinding te stellen, waarop zij een uit-: stel van 7 uren kregen. Nader seint men: De regeering van An gora heeft zich niet bepaald tot den eisch', dat de groote geallieerde oorlogs schepen uit de haven van Smyrna moe ten worden teruggenomen, doch heeft door haar vertegenwoordiger in Constan- tinopel aan de geallieerde hooge commis sarissen laten mededeelen, dat alle geallieerde oorlogsschepen binnen 24 uur de haven van my ma moesten verlaten, bij gebreke waarvan de Turksche batter ij en HET VUUR ZOUDEN OPENEN. De Turksche militaire commandant heeft aan allo officieren in actieven dienst pok aan de buiten dienst zijnde officie-' Het Zaterdag en Zondag jl. door de Franschen bezette gebied van Baden. ren, onder bedreiging met straf, bevel gegeven, zich onmiddellijk aan te melden. Gelijk gemeld is de Turksche delegatie uit Lausanne vertrokken. Ismet reist niet rechtstreeks naar An gora, maar blijft eenige dagen te ïvoa- stanlinopel, waar hij do mededeeling der Franschen afwacht, dat zij de Turksche voorstellen aanvaarden. (Sic!) Ismet verzocht er op te wijzen, dat het schorsen der onderhandelingen alleen het gevolg is van het vasthouden der Fran schen aan hun economische eischen, daar men te Lausanne omtrent alles tot overeenstemming kwam met uitzonde ring alleen van do geldquaesties. Het vertrek der Turksche missie uit Lausanne heeft te Londen in alle kringen van vreemdelingen groote sensatie ge wekt, omdat men gelooft dat hierdoor een vriendschappelijke regeling onmogelijk wordt. IN EN OM HET ROERGEBIED. Uitbreiding der bezetting? Volgens een bericht uit Bochum meent men dat de Franschen een uitbreiding van het bezette gebied voorbereiden. Uit alles blijkt dat de bezetting van El- berfeld, Barmen en Hamm binnenkort le verwachten is. Fransche troepen omsluiten het Wup- perdal. Te Berlijn is hiervan geen bevestiging ontvangen. In dc omgeving van de gemeente Ber- giscbBorn zijn aanzienlijke Fransche troepen-contigenten geconcentreerd. Met veronderstelt dat een groot deel dezer troepen voor de bezetting der naburige steden en gemeenten zal worden aange wend. Of ook het gebied van Remscheid dat onmiddellijk grenst aan Berngisch— Born, bezet zal worden, is nog niet be kend. De Fransche troepen hebben de stati ons van Lennep, Bergisch Born en Lie senwagen bezet. Er zijn posten geplaatst, welke hebben toe te zien dat geen steen kolen door die plaatsen worden uitge voerd. De gemeente Urloffen bij Appenweier is sinds gisterenavond door een Fran sche afdeeling van ongeveer 120 man be zet. In Offenburg werden de postdirecteur Krieg en de secretaris Frey in hechtenis genomen. Het spoorwegverkeer. is wederom stop gezet tusschen Neuss en Keulen. De spoorwegmannen te Neuss zijn in staking gegaan. Op het herhaald verzoek van den regee- rings-president hebben de bezettingsauto- riteiten toegestaan, dat het voor den le vensmiddelentoevoer uit ^uid-Westfalen en midden-Duitöchland zoo belangrijk© station Hengstey, ten Noorden van Hamm dat langen tijd versperd was, weer voor goederenverkeer wordt vrijgegeven. Het door do Franschen in de haven van Duisburg opgerichte douanekantoor eiseht de tolgelden op, welke tot dusver aan dc rijksdouane betaald werden. Zjj motivceren dezen eisch met de verklaring dat zij do Duftsche douanen vervangen en hun functies overnemen. Daar op last der Duitsche regeering het betalen dezer gelden aan de Fran-; schen geweigerd wordt, verhinderen de zen, dat de scheepsladingen worden vrij gegeven en aan de verbruikers worden doorgezonden. ÜERK EN SCHOOL NED. HERV. KERK. Z o s t a 1. To Dordrecht (vac.-wijeln C. L. van den Brock): Dr. 8. F. H. J. Berkcl- bach van der Sprenkel te Haarlem; F. W. J. Briimmer te Hoorn (op Texel); J. Ph. Eggink te Yelsen; P. van der Eist te Vaals Dr. F. W. A. Korff Jr. te Heemstede en J. Petri to Eek en "Wiel. Beroepen. Te WaddinxveenI. Kie vit te Lunteren. Aangenomen. Naar Overdinkel:; R. Schellenberg, cand. te Amsterdam. Bedankt. Voor Goudriaan en Otto- land: W. Deur te Zegveld (bij Woerden.) GEREF. KERKEN. Beroepen. Te TwijzelJ. A. Verhoog te Willemstad. CHR. GEREF. KERK. Beroepen. Te Helder; H. Biesma te Groningen. Vacatures theologische hoogleeraren. Dr. Bronsveld vestigt er in „Stemmen voor Waarheid en Vrede" de aandacht op, dat de plaats van prof. De Sopper te Groningen, die tot opvolger van prof. Bolland benoemd is, nog aJtijd niet ver-- vuld werd. „Nog meer bevreemdend is een audrv feit. Door lid van do Tweede Kamer le worden, trad prof. dr. H. Vissclier, lijde lijk althans, uit do rij der professoren, en moeten maatregelen worden genomen om te zorgen, dat het onderwijs in zijn vakken wordt zoorlgezet. Ofschoon dat reeds in Juni kon voorzien worden, dat bij den aanvang van den nieuwen cursus in September, iemand moest aangewe zen zijn, om als docent in plaats van ge noemden hoogleeraar op te treden, is dit tot heden niet geschied. In de belangrijke vakken, waarin prof. Visscher onderwijs gaf, werd in dezen cursus geen college gegeven, wat door de studenten ten zeer ste wordt betreurd, en zeker in strijd is met een goede behandeling van zaken." Zomertijd. Naar wij vernemen heeft het onderzoek door het Rijksschooltoezicht ingesteld,, geleid tot de conclusie dat van eenigen schadelijken invloed van de invoering van den zomertijd op het onderwijs niet gebleken is. Schoolexamens. Aan het Departement van Onderwijs wordt een regeling voorbereid ter invoe ring van de school-examens, naast het gewone examen ter verkrijgen van de la gere onderwijsbevoegdheid. Gemeenteraad Noordwijk. Vergadering van Woensdag 7 Febr. on der voorzitterschap van den burgemeester Jhr. C. W. v. Panhuys. Aanwezig alle leden. Ingekomen waren: Het verslag van den Keuringsdienst van Waren, waarover de heer Krau eenige opmerkingen maakte. Idem van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch, beiden voor kennisgeving aan genomen. Adres van P. Smit c.s. houdende verzoek van de verbetering van den Katwijkschen weg. Op voorstel van B. en W. wordt be sloten gunstig op dit verzoek te beschik ken en den weg te bestraten. Procesverbaal van kasopname van den gemeente-ontvanger. In kas moest zijn f 89991.23 dat met een klein kasverschil aanwezig was. Adres vergunninghouders met betrekking tot het sluitingsuur. B. en W. stellen voor dit ook in den winter op 11 uur te bepa len. Dit voorstel wordt verworpen met 8 tegen 4 stemmen. Aan de orde komt een voorstel van de heeren v. Nes, v. d. Wiel, Alkemade en Vink, om bij H. M- de Koningin in beroep te gaan tegen de wijze van uitvoering van het raadsbesluit van 2 Nov. j.l., waarbij werd besloten om geen inspecteur van po litie meer te benoemen. Aan dit besluit is geen uitvoering gegeven, daar de burge meester 2 dagen later toch is overgegaan tot de benoeming van een „inspecteur". Het voorBtel wordt in bespreking gege ven. De heer dr. van Nes wijst in een uit voerig zakelijk betoog, op den ernst van het feit in deze door den burgemeester be gaan. Het gaat Hier namelijk niet in de eerste plaats om de vraag wie er gelijk moet hebben, maar wanneer op dergelijke wij ze aan de raadsbesluiten uitvoerig wordt ting van het budgetrechtvan den raad. Wanneer de burgemeester zelf moest bepalen wat noodig en wat niet noodig was, zegt spr. dan kon de raad wel naar huis gaan. De raad, wil hij de ge meentebelangen volgens zijn eigen inzicht kunnen behartigen, moet ook de begrooting kunnen vaststellen. U moet zelf hebben geyoeld, aldus spr., toen ge twee dagen na de raadsvergadering toch een inspecteur benoemdet, dat een dergelijke handelwijze niet toelaatb. is, en ik meen deze daad van u dan ook aldus te moeten verklaren, dat u, getroffen door het voor u teleurstellende raadsbesluit, zulks in een booze bui over haast hebt gedaan. Wanneer u eens rustig hadt nagedacht over de motieven, die den raad tot dit besluit noopten, dan hadt u dit waarschijnlijk niet gedaan. Vooral moet ik mijn spijt uitdrukken over uw houding, omdat zij getuigt van weinig waardeering voor den raad, die hier trachtte te bezöi- nigen zonder schade voor de openbare órde en veiligheid. Wat de verschillende in omloop zijnde geruchten betreft» ni. als zouden de R. K. raadsleden dit protest tegen 's burgemees ters handelwijze niet om principieele, maar om politieke redenen hebben uitgelokt, wil spr. verklaren, dat hij daarvan niets ge looft. De heer Liefferink weth. stelt den voorzitter een tweetal vragen. Worden die toestemmend beantwoord, dan zal bij den raad adviseeren niet in hooger beroep te gaan. De heer Vink wenscht uitdrukkelijk te verklaren dat de R. K. niet om redenen te gen den persoon van den burgemeester, maar alleen uit bezuinigingsoverwegingen bun stem aan het voorstel hebben gegeven. Do heer Krau zegt niet te begrijpen, dat de heer van Nes zoo'n verwondering toont, nu een besluit van den raad op deze wijze wordt veronachtzaamd. Spr. memo reert dan verschillende raadsbesluiten die reeds vroeger naar de papiermand ver huisden. Zoo is het b.v. ook gegaan met den bouw van 17 woningen, waarvoor do teokninig 10 maal goed- en 10 maal afge keurd werd, zoodat de buizen nooit zijn ge bouwd. Dat was, zegt spr., alleen to wijten aan persoonlijke tegenwerking. (Do voor zitter schudt ontkennend.) Ja, u schudt wel van neen, maar ik weet pertinent dat u in gezelschap van een deskundige ver schillende woningen geïnspecteerd hebt, om te beoordeelen of zij al of niet bewoon baar waren, en daarvan rapport hebt uitgebracht. (Spr. noemt eenige voorbeel den van woningtoestanden destijds.) Toen eindelijk een beslissing moest worden ge nomen heette het, dat er nu toch geon geld bij de regeering beschikbaar was, maar als die plannen tijdig waren doorgevoerd, was er wel geld geweest. Met de plannen voor .vaartverbetering is het al niet beter .»k hou In 0.c cl'rmsi :ot spr. - voor den raad geen andere weg open om iels to be reiken dan dat dc raad, ondanks allo te genwerking van den burgejnesler zegt-: „het moet.5' De V o o r z. beantwoordt den lieer Krati naar aanleiding van het gesprokene over den woningbouw. Indertijd hoeft do heer v. Boven n.l. rap port uitgebracht over ccn 18-tal woningen waarin samenwoning ongcwcnsclit was. Dit rapport is toen door 33. on W. besproken, en dc meerderheid (spr. cn do heer Lieffc- rink) bsloot om dit aan een nader onder- zok te onderwerpen, waartoo zij de gemeen te zijn rondgegaan, en aanteckeningen omtrent dc besproken woningen hebben gemaakt. Naar aanleiding daarvan is van het rapport oen nadere uitlegging geven. De beslissing, zegt spr., berustte niet bij ons. De heer B u i j z e wil ter wille van do waarheid nog even herinneren aan het in dertijd door hem in den raad genoemde ge tal van 50 dubbelwoningen, waarvan de bewoning ontoelaatbaar was. Spr. beeft in dertijd den heer v. Boven geïnterpelleerd toen deze zijn onderzoek te Noordwijk aan Zee zou aanvangen. Deze verklaarde toen reeds maar iets door de vingers te zien, want anders zou hij waarlijk gekomen zijn tot het getal50. Verder is spr. het met den heer Krau eens, dat men zoolang heeft uitgesteld met bouwen, totdat er geen geld meer was te verkrijgen. Tenslot te protest, spr. tegen de handelwijze van den voorzitter, waar hij zich de vorige maal aan de raadsvergadering onttrok^ door verblijf buiten de gem. Een prach tige verhouding noemt spr." dit. De V o o r z. zegt verlof te hebben ver kregen om zich buiten de gemeente te be geven. Het verzoek van den raad om een vergadering te beleggen, bereikte hem eerst 7 dagen later, toen het hem niet meer mo- glijk was, de vergadering bij te wonen. Spr.'s afwezigheid kan dus niet worden verklaard uit gebrek aan ernstige opvat ting van zijn taak, want tijdens de 14 ja ren van zijn voorzittersschap heeft bij nog nooit een raadsvergadering verzuimd. De heer v. d. Wiel drukt zijn leedwezen uit over de wijze waarop thans de bespre king over het mede door hem onderteeken- de voorstel wordt gevoerd. Dergelijke pi kante redevoeringen hadden gevoegelijk achterwege kunnen blijven. Spr. stelt er prijs op, te verklaren dat hij zich bij dit voorstel alleen door zakelijke overwegingen bad laten leiden, daar ook hij wenscht te protesteeren tegen de verkorting van het budgetrecht van den raad, evenals de heer van Nes. De V o o r z. wijst op het onverwacht© van het raadsbesluit, waarbij de post, warauit vroeger een inspecteur, of althans iemand die zich tot die functie wenscht© voor te bereiden werd onderhouden, ver vallen werd verklaard. Toen het raadsbe sluit werd genomen, was door B. en W. reeds een voordracht opgemaakt en waren reeds stappen gedaan, on iemand te be noemen. Spr. had zijn houding gaarne in een schriftelijk betoog willen rechtvaardi gen, maar daartoe was de tijd te kort. Spr. betreurt het voorts, dat het debat zoo'n scherpe kant heeft gekregen en zegt het verschil te beschouwen als een van zakclij- ken aard, doch als de raad meent in be roep te moeten gaan, moet hij het doen. Op de vragen van den heer Liefferink wenscht spr. terwijl de kwestie hangend© is, niet in te gaan. De heer v. d. Meer f%otestee:t tegen de voorstelling die do voorzitter hier van het in de vergadering van B. en W. besprokene geeft, n.l. als zou hij zijn instemming met de aanstelling van een inspecteur hebben betuigd. Spr. heeft reeds van het begin af ge zegd, dat er al te veel politie is. We kun nen op bedragen van f 200 a f 300 be zuinigen maar wel op f 30.000, zonder er orde of veiligheid door in gevaar te bren gen. Wanneer de politie moet gecontro leerd worden, moet dat do commissaris maar doen, die zich tijdens de distributie wel geheel daaraan kon wijden, cn toen was het'nog drukker dan nu. Ik heb steeds gezegd dat deze benoeming van de baan moet blijven. Bovendien is het door u be noemde jongmesch niet eens bekwaam De V o o r z.U heeft bet ever perso nen De heer v. d. Meer: Neen, ik heb bet over do benoeming van een overtollig.... De V o o r z. hamert De heer v. d. Meer: Dat zult u aanhoo- ren M. de V., ik zal u nog wel meer zeggen. Wij zijn hier al jaren gedwongen om to veel voor do politie uit te geven. Welke liefhebberij u daar in hebt is mij niet recht duidelijk. Spr. leest vervolgens een lijstje voor van gemeenten met meer inwoners en minder politie. Het treurige is, zegt spr., zooals hier de financiën worden mishan deld. Spr. kan nog wel veel verder gaan met voorbeelden aan te balen waa-4n het dwaze van Noordwijks huidig politiesteleel blijkt. Wanneer de Voor?., eveneens een „dwarslijstjo" wil voorlozen wordt bij daar bij steeds geïnterruppeerd door den heer v. d. Meer, zoodat in deze niet meer klaar heid komt. De heer Liefferink zegt dat dp heer v. d. Meer zich in do weth. verg. niet d© moeite heeft getroost om zich tegen do aan stelling van een inspecteur te verklaren Do heer v. d. Meer: „Dat is niet waar, ik heb van 't begin af De heer Liefferink gaat door, en wijst op do wcnschelijkheid van een mooi politiccorps met het oog op de vele villa bewoners, die dat zeer op prijs stellen. Do heer Krau vraagt of die villabewo ners soms cear verscherpt politietoezicht noodig maken (bedekto hilariteit), wat een protest van den voorzitter uitlokt. Het voorstel wordt aangenomen. (Slot volgt.) UIT EE OMGEWINCL KATWIJK AAN DEN RIJN. -i Doordat de vraag in hel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2