Dagblad voor Leiden en Omstreken. ABOHllEilllEiSTSPiilJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 Per week f0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 3de JAARGANG. - DONDERDAG 8 FEBRUARI 1923 - No. 865 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - TeL int. 1278 - Postrekening 58936 AUVERTEHTIE-FiiSJS Gewone advertentiën per regel 22i4 cen£, Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief* JBij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbetaj ling van ten hoogste 30 woorden, ^ordeü dagelijks geplaatst ad 50 cent. Een nieuwe zweminrichting te Leiden. Door B. en W. van Leiden zijn bij den Gemeenteraad plannen aanhangig ge maakt voor den „aanleg" van een nieu we grondwater-zweminrichting op een terrein bewesten de Zijl. Aan de toelichting van dit voorstel ia het volgende ontleend: De zwemplaats. !Als plaats voor de nieuwe zweminrich ting is gekozen een aan de gemeente toe- behoorend terrein bewesten de Zijl en bezuiden de uitmonding der ringsloot van den Grooten en Kleinen Stadspolder, op de overgelegde teekening nader aangege ven. Het komt ons voor, dat een betere lig ging moeilijk kan worden gevonden; de plaats is bereikbaar uitsluitend over ge meentelijk terrein, slechts ongeveer 300 Meter verwijderd van de naaste bebou wing en gelegen in de nabijheid van dicht bebouwde buurten der gemeente. Ook de ligging direct aan de Zijl brengt zooals hieronder zal blijken, haar voordeelen mede. De inrichting. De inrichting zal twee bassins bevat ten, waarvan één voor de mannelijke, het andere voor gebruik door de vrouwelijke bezoekers zal dienen. Het ontworpen mannenbassin is groot 70 X 18 1260 M2., het vrouwen bassin 30 X 18 540 M2., dus samen 1800 M2., welke oppervlakte zeker niet te groot is. Het bassin van de zwemplaats aan de Oude Heerengracht besloeg een opper vlakte van 1368 M2., en bleek in den warmen seizoentijd eerder te klein dan te groot te zijn, zoodat het nieuw ontwor pen mannenbassin zeker niet kleiner dan 1260 M2. mag wezen. Daarnaast is een vrouwenafdee- i i n g ter lengte van 30 M. ook niet te groot te noemen. Er mag toch worden verondersteld, dat het aantal vrouwen uit de volksklassen, dat gaat zwemmen, hoe wel thans nog zeer gering, mettertijd zal toenemen en het is daarom gewenscht daarmede reeds nu rekoning te houden, ten einde te voorkomen, dat de afdeeling voor vrouwen naderhand moet worden uitgebreid, zooals het geval was bij het vrouwenbassin van de zwemschool in het Rijn-Schiekanaal, dat achteraf te klein bleek te zijn en reeds enkele jaren na de ingebruikneming verruimd moest worden. De gezamenlijke oppervlakte van de bassins van deze laatste inrichting be slaat pl.m. 1700 M2. Elk der beide bassins bestaat uit een gedeelte voor ongeoefende, een voor ge oefende zwemmers, alsmede een duik- bassin. De diepte der bassins neemt toe van 0.60 M. tot 3.50 M., welke laatste diep te alleen in het midden van de beide duikbassin voorkomt. Zoowel de mannen- als de vrouwenaf- 'deeling bevatten elk 50 kleedkamertjes; aan de lange zijden van het mannenbas sin is plaats voor de opstelling van ban ken en aan de korte zijden der bassins bevinden zich houten gebouwtjes voor bu reaux, bergplaatsen, enz. Voorts zijn in elke afdeeling de noodige privaten, rij wielbergplaatsen, enz. aanwezig. Het water. De bassins zullen, in do eerste plaats aangewezen zijn op grondwater, doch in het project is tevens rekening ge houden met de mogelijkheid van vulling van de bassins met Zijlwater. Mocht toch de verbetering van de rïo- leering in onze gemeente ter hand geno men worden, dan is het mogelijk, dat de gevolgen daarvan op de hoedanigheid van het Zijlwater in de onmiddellijke nabij heid van de nieuwe zwemschool van in vloed zullen zijn. Wanneer zoodoende de kwaliteit van het Zijlwater mettertijd mocht verbete ren, dan zou het dus, al naar de zuiver heid, in meerdere mate naast het grond water als voedingsbron voor de zwem bassins kunnen doen. Het voordeel van de ontworpen inrich ting is dus o.a.. daarin delegen, dat later, indien de graad van reinheid van het Zijlwater zulks toestaat, met de eene of de andere watersoort kan worden ver-; verscht. 'Intusschen bestaat hieromtrent nog geenerlei zekerheid dit alles is nog toe komstmuziek en wil men dus de tot standkoming van de nieuwe zweminrich ting niet voor onbepaalden tijd uitstellen, 'dan kan een installatie voor het oppom pen van grondwater (op zichzelf trou wens een betrekkelijk klein onderdeel van liet geheele werk) niet worden gemist. Nadat er op gewezen is, dat eerst een nader onderzoek naar het grondwater noodig is, vervolgen B. en W.: De temperatuur van het grondwater is op zichzelf uit den aard der zaak betrek kelijk laag: het komt met een warmte graad van 10 a 11° Celsius uit de pomp buis te voorschijn. Intusschen is de in richting zoo ontworpen-, dat liet water ge leidelijk de temperatuur van de buiten lucht aanneemt, althans een voor het lichaam aangename temperatuur Vver* krijgt. Hierbij heeft men, gelijk de Commissie van Fabricage opmerkt, de temperatuur tot op zekere hoogte in de hand door mid del van de regeling der verversching. Im mers, de temperatuurswiseling houdt met deze laatste nauw verband: bij koud weer is de behoefte om te zwemmen gering en vermindert de noodzakelijkheid van ver versching in gelijke mate, hetgeen weer aan de temperatuur van het badwater ten goede komt; bij een hooge buitentempe ratuur daarentegen wordt druk gebaad en moet de verversching intensiever zijn, doch dit kan ook geschieden, omdat het grondwater dan eerder warm wordt. Tem peratuur en verversching werken dus met elkaar in dezelfde richting. Gezien de ontworpen plannen, waarbij ook met de mogelijkheid van voorver war ming van het grondwater rekening is ge houden, en gelet op de ervaring, ten deze elders opgedaan, behoeft naar onze mee ning voor een te lage temperatuur van het bassinwaler niet te worden gevreesd. De kosten. De kosten van den aanleg van de nieuwe zweminrichting worden globaal geraamd op f 95.000.Een kleinere op zet van het geheel verdient, ook al zou den de totale kosten daarbij natuurlijk geringer zijn, geen aanbeveling, omdat de inrichting dan naar alle waarschijn lijkheid al spoedig te klein zou blijken te zijn. Voorts moet aan uitvoering in-eens van het geheele werk de voorkeur worden ge geven boven partieelen bouw in dien zin, dat eerst de mannenafdeeling en eenige jaren later de vrouwenafdeeling zou wor den gebouwd. In dit geval toch zou eerst genoemde afdeeling gedurende enkele uren daags of gedurende enkele dagen der week alleen voor vyouwen moeten worden opengesteld, waartegen het be zwaar bestaat, dat op de tijden, dat de toeloop, zoowel van mannen als vrouwen, het grootst zal zijn met denke bijv. aan de avonduren en de Zaterdagmidda gen de beschikbare uren nog over twee groepen van bezoekers zouden moeten worden verdeeld, met het gevolg, dat een druk gebruik der inrichting aanmerkelijk zou worden belemmerd. De bouw alleen van een mannenafdee ling zou trouwens toch reeds ongeveer f 70.000.kosten. Volledige uitvoering van het geheele plan is dus, ook naar het oordeel van de Commissie van Fabricage, verre te verkiezen hoven gedeeltelijken bouw, mede omdat het geenszins is uit gesloten, dat de kosten van uitbreiding later naar verhouding meer zullen bedra gen, dan thans die van den algeheelcn aanleg. De exploitatie. Thans rest ons nog te bespreken de wijze, waarop de zweminrichting, komt zij tot stand, zal wordengeëxploiteerd. Het is B. en W. aangenaam te kun nen mededeelen, dat het Bestuur van de Leidsche Zwemclub in beginsel bereid is zich met de exploitatie van de nieuwe zwemschool te belasten. Deze bereidver klaring zal ongetwijfeld ook door Uwe Vergadering op prijs worden gesteld. Hierdoor is immers niet alleen een deskundig beheer der inrichting verze kerd, maar ook mag worden veronder steld, dat de zwemplaats zich onder lei ding en het toezicht van genoemd be stuur, hetwelk getoond heeft veel voor de zwemsport te gevoelen en zijn sporen op dit gebied heeft verdiend, in de goeue richting zal ontwikkelen en tot bloei ge bracht zal worden. Deze wijze van exploi tatie verdient inderdaad de voorkeur bo ven 'n beheer rechtstreeks door de gemeen te, zooals in het overgelegde rapport van den Directeur der Gemeentewerken d.d. 2 November 1922 nader is aangegeven. De exploitatierekening. Komende tot de exploitatierekening van de grondwater-zweminrichting, zij allereerst opgemerkt, dat, aangezien vooral de ontvangsten hoofdzakelijk af hangen van het aantal genomen baden, doch dit aantal in verband met de vaak wisselende weersgesteldheid aan groote schommelingen onderhevig zal zijn, de inkomsten van de exploitatierekening jaarlijks zeer uiteen zullen loopen, zoo be droeg het aantal badenden in de Leidsche Zweminrichting over het jaar 1920: 34491, tegenover 41810 in 1921. Trou wens, ook het aantal bezoekers, dat bij normaal zomerweer gedurende bet sei zoen kan worden verwacht, is niet ge makkelijk te ramen. Een ontwerp-exploitatierekening is als bijlage B van bovenvermeld rapport van den Directeur der Gemeentewerken bij de stukken gevoegd. Daarbij is als maatstaf voor de tarieven over het alge meen aangenomen de helft van die, voor de zwemschool in het Rijn-Schiekanaal geldende, zoodat dus de abonnementen voor het geheele seizoen zullen bedragen f3.50 en f2.— voor meerdere personen uit hetzelfde gezin, de knipkaarten voor 20 baden fl.25, die voor 10 baden f0.75, enz. Bij den prijs van de enkele baden buiten abonnement is nog lager gegaan en slechts 1/3 van den prijs in de Leid sche Zweminrichting aangenomen, n.l. fO.lO. De prijzen 'der baden bewegen zich dus tusschen 6X en 10 cent per bad, bedra* gen, die weliswaar hooger zijn dan het abnormaal lage toegangsgeld, dat voor heen in de openbare zwemplaats aan de Oude Heerengracht werd gevraagd (één cent per bad), doch waartegen o.i. geen bezwaren kunnen bestaan. Bovendien zal het wellicht mogelijk zijn, op bepaalde tijden tegen een sterk verminderden prijs, stel 2J4 cent, toegang tot de inrichting te verleenen. Bij het opstellen van de uitgaven der exploitatierekening hebben de bedrijfs- uitkomsten van de bestaande inrichting over de jaren 1920 en 1921 als leidraad gediend. Op bijlage A zijn deze rekenin gen ter vergelijking weergegeven. Zooals uit bijlage B kan blijken, is de ontwerp- exploitatierekening voor de volkszwem school gebaseerd op een jaarlijksche uit gaaf van pl.m. f 6770.terwijl de jaar lijksche inkomsten zijn geraamd op f 2300.het is echter niet uitgesloten, dat dit laatste bedrag eenigszins hooger zal zijn. Het geraamde jaarlijk sche deficit beloopt derhalve ongeveer f4470.^-% De openbare zwemplaats aan de Oude Heerengracht kostte de gemeente jaar lijks f 3666.welke som in den vervol ge natuurlijk bespaard wordt. Valt de exploitatie van de nieuwe inrichting mede, dat zal dus het exploitatieverlies vrijwel even groot zijn als vroeger dat van de zwemplaats in den Heerensingel, zoodat de meerdere kosten dan alleen ge vormd zullen worden door rente en af los sing van het aanïegkapi- taal waaronder gerekend de waa rde van het b«enoodigde terrein. Het nadeelig saldbjfan de inrich ting aan het Rijn-SchieMmaal bedroeg over 1921: f1190.terwijLjin 1920 een voordeelig saldo van f 52.-gwverd verkre gen, een en ander ongerekend rente en aflossing der bestede kapitalen. Dat de nieuwe zwemschool zal worden gebouwd met vermijding van alles wat overtollig is, en dat ook de exploitatie op zoo eenvoudig en zuinig mogelijke wijze zal geschieden, behoeft wel geen betoog. Tenslotte deelen B. en W. ®>g mede dat de Commissie van Fabricage zich met deze plannen kan vereenijbn. waarom zij voorstellen hen voor dit 4fcel een cre- diet van f95000.te verleenen. STADSNIEUWS DIES-VIERING LEIDSCHE UNIVERSITEIT. De herdenking van den 348sten ver jaardag van de Leidsche Universiteit werd heden als naar gewoonte op feestelijke wijze gevierd, inzonderheid door de stu denten. Er heerschte als steeds in de voorhaam- ste wijken der stad een gezellige drukte. Van de openbare en tal van particuliere gebouwen wapperde de Vaderlandsche driekleur, terwijl de vroolijke klanken van het carrillon van den Stadhuistoren, meewerkten om de feeststemming te ver- hoogen. In den loop van den middag werden eenige gecostumeerde groepjes studenten opgemerkt, die zich, in rijtuigen enz. on der groote belangstelling van de jeugd, door de stad lieten rondrijden en voor stellingen gaven van de Ku .Klux Klan, de Volkerenbond, de Dadaïsten enz. In het Groot-Auditorium van het Uni versiteitsgebouw werd door den Rector- magnificus Prof. Dr. van Itallie, eene feestrede 'uitgesproken, ^velke rede door een talrijk publiek met belangstelling werd gevolgd. Als onderwerp voor zijne rede had Prof. v. Itallie gekozen: „De mach t van het kleine". Spr. wees er op, dat reuk, smaak en kleur op onze zintuigen een gewaarwor ding uitoefenen, afhankelijk van den aard der stof en van de gevoeligheid en ge oefendheid van ons waarneinTngsvermo- gen. De geur van sommige stoffen is zoo groot, dat het reeds lang gebruikelijk is, een bewijs voor de deelbaarheid der stof te ontleenen aan de eigenschap van mus kus, om jaren lang zijn geur aan een om geving te kunnen mededeelen, zonder dat door do balans gewichtsverlies kan wor den vastgesteld. Hier staan tegenover tal van waarnemingen, o.a., die door onzen landgenoot Zwaardemaker gedaan, welke de gevoeligheid van het menschelijk reuk orgaan in cijfers kunnen vastleggen en waarvan slechts zij aangehaald dat Vioo.ooo.ooo» deel van 1 milligram mercap- taan nog in staat is een reukindruk te weeg te brengen. Niettegenstaande deze groote gevoelig heid van het menschelijk reukorgaan, staan wij toch bij de dieren in reuk-per ceptievermogen ten acter. Voor hen is de wonderlijke wereld van reukvoorstellingen rijker en veelvoudiger, dan wij haar ver mogen op te bouwen. De ontwikkeling van den smaakzin staat ver achter bij dien van den reuk. Geheel anders staat het met de kleur. Er zijn teerkleurstoffen die in uiterst kleine hoeveelheden aan hun oplosmiddel een bepaalde kleur kunnen mededeelen: onderdeden van milligrammen zijn soms voldoende om liters vloeistof te kleuren. Bekend is in dit opzicht b.v. de eosine en de fluoreseeïne, waarvan de oplossing, die deel eosine in 100.000 millioen deelen oplossing bevat, nog fluorescentie vertoont. Vandaar de toepassing die men hiervan gemaakt heeft om den onderaard- schen loop van waterstroomen en hun onderlingen samenhang to bewijzen. Niet minder treffend zijn de kleine hoeveelheden van anorganische elemen ten, die kunnen worden zichtbaar ge maakt door de kleur, die zij aan de niet lichtgevende vlam mededeelen. Volgens Bunsen kunnen door de kleuring der vlam nog de aanwezigheid van i/i».ooo milligram Keukenzout en van zelfs 2/i».ooo milligram Kalium chloride zichtbaar gemaakt wor den. Hetgeen tot dusverre is medegedeeld kan dienen om aan te toonen het doel treffend gebruik, dat men gemaakt heeft van de eigenschap der stof in uiterst kleine hoeveelheid, om hare opsporing en herkenning te verwezenlijken. De mogelijkheid tot opsporing van stof fen in kleine hoeveelheid is dus aanwe zig en is daarmede de weg geopend om tot het onderzoek hunner werking op Let levend organisme te geraken, wat, zooals spr. in den breede aantoonde, in het bij zonder bij vergiftigingsgevalten, door ar senicum van groote be teekenis is. Vroeger was het bijna onmogou.k hot bewijs voor arseniciun-vergiftiging te le veren. Dii veranderde met een slag toen in 1836 James Marsh, het nair hom ge roemde stelsel samenstelde en hiermede een middel aan de hand deed, om het arsenicum met ontwijfelbare zekerheid en in kleine hoeveelheid te herkennen. De wetenschap dat eene daeitroffeude richting gevonden is om het bestaan eener arsenicum-vergiftiging met volstrekte ze kerheid aan te toonen, heeft op zich zelf al weldadig gewerkt door het aantal moedwillige vergiftigingen aanzienlijk te verlagen. Niet alleen echter in den strijd tegen de misdaad is deze wetenschap van be- leekenis. Vervolgons behandelde spr. de onder zoekingen naar het voorkomen van het z.g.n. normaal arsenicum in het dierlijk organisme en de rol welke het daarin te vervullen zou hebben. Het bewijs van het bestaan van nor maal arsenicum is evenwel niet geleverd. Dit element is geen noodzakelijk bestand deel van het organisme en heeft daarin dus geen physiologische functie te vervul len. Na 'n uitvoerige bespreking van Chro nische vergiftigingen, zonder doodelijken afloop, eindigt spr. met de opmerking dat van de vele verschijnselen, waaruit de macht van het kleine spreekt, hij er slechts eenige tot onderwerp zijner rede heeft kunnen nemen. Overal in de natuur komt die macht tot uiting. Naar mate ons weten toeneemt, onze kennis zich uit breidt, zal ook de invloed van stoffen of krachten, wier aard ons tot nog toe ver- horgen bleef, te voorschijn komen. Voort gezet onderzoek zal voorzeker zijn nut voor de menschheid opleveren. Do plechtigheid werd voorafgegaan en besloten door eenige muzieknummers, uit gevoerd door het Studenten-Muziekgezel schap „Sempre Crescendo", 't wplk dit maal voor het eerst voor deze gelegen heid zijne medewerking verleende. Na het uitspreken der rede werd door den Rector-Magnificus receptie gehouden in den Huize Bruins aan het Rapenburg, waar velen uit de academiewereld en verdere wetenschappelijke kringen den Rector hunne opwachting kwamen aan bieden. Hedenavond vereenigen zich vele hoog leeraren aan een feestmaaltijd. Daar dit samenzijn ditmaal geen officieel karakter draagt, blijft de voor deze gelegenheid weleer gebruikelijke serenade door Stu denten, hun praeceptoren gebracht, ach terwege. Nisan Stephan. Gisterenavond trad de Armeensche zendeling Nisan Stephan ten tweede male in het gebouw „Jeruël" (Groene- steeg) op. Wij herinneren ons niet het zaaltje ooit zoo vol te.hebben gezien. De deuren moesten tenslotte, om ongelukken te voor komen worden gesloten, en velen onver- richterzake huiswaarts keeren. Na de gebruikelijke opening door den heer v. d. Horst en gemeenschappelijk gezang (Ps. 44) werd zendeling Nisan Stephan reeds dadelijk het woord gege ven. Roerend eenvoudig verkondigde de zen- deling het evangelie. Bijbelsche uitdruk kingen, die tot nog toe onbegrijpelijk wa ren omdat wij met do Oostersche toestan den onbekend waren, werden allen dui delijk en klaar door zijn uitlegging. Buitengewoon mooie, gekleurde licht beelden maakten het gesprokene aan schouwelijk, terwijl verder de zendeling op allerlei manier, o.a. door het zingen van een Arameensch lied de aandacht wist te boeien. De gewijde geschiedenis werd telken male door interessante mededeelingen over het Heilige Land en Armenië ver duidelijkt. Ten slotte wijdde spr, nog enkele woor den aan den toestand van het Armeni sche volk zei' en bracht bedroevende fei ten aan het licht wat betreft de christen* vervolging. De spreker werd met ontroerde aan* dacht aangehoord. Tusschentijds werden enkele zangnum* mers ten beste gegeven. Nadat nog gemeenschappelijk gezongen was werd de avond door Br. v. d. Horst met enkele woorden van dank en met ge* bed gesloten. Vermoedelijk zal Nisan Stephan nog wel eens spreken. Kiescollege. Bij de Dinsdag gehouden verkiezing van leden van het Kiescollege der Ned. Herv. Kerk, werden de aftredende leden, de heeren P. Barendse, G. J. van den Berg, A. van Borselen, J. W. van Borse- len, G. A. Brand, A. Brouwer, J. van Dijk, J. G. van Dijk, A. L. L. Gathier, J. J. Labree, J. G. Lamme, J. G. van der Lip, P. J. Mulder, Jan de Nie, E. J. de Ridder, W. P. van Rhijn, F. Sandberg, J. Schokking, P. J. Verhoog, H. Vroom, J. J. T. v. d. Wijngaard, bij enkele candi-» daatstelling herkozen. Voor de vacatures ontstaan door ver trek overlijden of bedanken van de heeren Joh. Jansen, H. M. Sasse, G. Toet, D. H. v. d. Zeeuw en J. Dauzon, werden twee candidatenlijsten ingediend: één door de Kiesvereenigingen Ned. Herv. Kerk en Conf. K. K. (Ethisch en Confessioneel) en één door „Geloof en Belijdenis" (Geref.). De stemming zal plaats hebben op 6 en 7 Maart a.s. Timotheus. De JJongelieden-Vereeniging op Geref. Grondslag „Timotheus" hield, gisteravond in gebouw „Prediker" haar Jaarvergade ring, onder leiding van den voorzitter C. Kuiken. Zooals we dat van Timotheus gewend zijn, hadden ook nu de leden weer gezorgd voor een welverzogrd programma. Verslagen werden uitgebracht door den secretaris W. v. d. Meij en den bibliothe caris Jac. Baarsch. Als afgevaardigde van den Kcrrkeraad der Geref. Kerk, sprak do heer H. J. Blom- mendaal in hartelijke bewoordingen eenige goede wenschen uit. De toespraken van de afgevaardigden der J. V. „Obadje en Dr. Bavinck", resp. door de heeren W. Anholts en J. Bernard, stonden eenigszins in het teckcn van scheiden. t Het was n,l„ naar zij hoopten, do laatste maal, dat Timotheus wordt geleid door de f beide J. V., daar dit werk zal worden over- c gedragen aan de onlangs opgerichte ouder- vereeniging, wat, zooals terecht dóór den heer v. d. Meij, als afgevaardigde van de oudervereeniging, werd betoogd, op den bloei van Timotheus zoowel als van de beide J.V. van gunstigen invloed kan zijn. Voorts viel der vereeniging de eer te beurt om ditmaal ook te worden toegesproken door een afgevaardigde der Meisjes-ver. V. O. K. Mej. v. Weeren, die de leden feli citeerde met hun vereeniging, waardoor zij in staat worden gesteld zich op velerlei gebied te ontwikkelen. Zooals gezegd, was hot programma door de ijver der leden goed verzogrd, maar de hoofdzaak was, dat het ook goed werd af gewerkt. Over 't algemeen gaven de ver schillende opstellen, voordrachten en sa menspraken, blijk van ijverige studie. Timotheus heeft bij vernieuwing getoond, een goed arsenaal voor de beide Jonge- lingsvereenigingen te kunnen zijn, niet al leen, maar ook de leden onderling veel ontwikkeling en genot te kunnen verschaf fen. De opkomst der ouders had wellicht grooter kunnen zijn. -Aan de herstemming voor Ouderlin* gen en Diakenen bij de Geref. Kerk al* hier, is door 372 stemgerechtigden deel genomen. Gekozen zijn tot_ Ouderling do heeren R. Goedhart, J. W. Reyneveld on J. Zandbergen en tot Diaken de heer J. Veenendaal. Gistermiddag te omstreeks 4.30 uur is de 51-jarigo Marietje de M., wonende j Haverstraat, door een wielrijder, genaamd Z., van achter aangereden met het ge- volg, dat het kind kwam te vallen en haar linkerbeen brak. Volgens verklaring van getuigen heeft Z., slagersknecht, zeer woest gereden, en zal tegen hem deswege proces- verbaal worden opgemaakt. Heden is door de politie alhier naar Duilschland uitgeleid dc vreemdelinge E. H., die niet in het bezit bleek to zijn vart t geldige papieren. Door ongesteldheid van Mejuffr, Rie Batenburg is do tegen 13 Fe* bruari a.s. door haar te houden piano* j avond, in de Kleine Stadsgehoorzaal, to4 nader order uitgesteld. De tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door Prof. J. H. Jurres in de Lakenhal, zal op Maandag 12 Fe* bruari worden gesloten. B. en W. bieden den Raad ter vast stelling aan het Navorderingslcohicr der plaatselijke directe belasting naar het in komen, belastingjaar 10291921, met eenj opbrengst van f 169.102.45.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1