Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ^SOifitiEMEiTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week f 0.19 i-'r an co per post per kwartaal f2.90 3de JAARGANG. - ZATERDAG 3 FEBRUARI 1923 - No. 861 Bureau'.Hooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 56338 AOVEKTENTIE-PdlJa Gewone advertentiën pet regel 2ïK cent. Ingezonden Mededeelingen, dubbel tariöt. 'Bij contract, belangrijko reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbetiu Iiug van ten hoogste 30 woorden, «orden dagelijks geplaatst ad £0 cent. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Toenadering. ..Toenadering eischt Gods Woord in dezer tijden nood". We hebben dat mis schien ieder op zijn beurt, „den dichter nagezegd". En dat is goed ook. Want de waarheid in deze enkele woorden uitgesproken is nog altijd van groote heteekenis. Wij hebben nog het goddelijk bevel, dat ons leert den organischon samenhang van liet leven, dat van ons eischt niet den naaste over hoop te loopen en het „ieder voor zich" in toepassing te brengen, maar den naaste lief te hebben, ons naasten nut waar wij kunnen te bevorderen en in het aangezicht van den vijand door samenwerking onze kracht te sterken. En der tijden nood is er óók nog. Wij behoeven niet gedaöhtenloos mee te doen met hen, die met een zeker heim wee terug zien naar den tijd die voorbij ging en die van den tijd waarin God ons doet leven alleen de donkere kanten we ten te vinden. Want hetgene dat er geweest is. het zelfde zal er zijn, en hetgene dat cr ge daan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zoodat ér niets nieuws is onder de zon. Dezelfde nooden en behoeften en be zwaren zijn er ook vroeger, zij het dan in eonigsizins anderen vorm, geweest. Wij kunnen zelfs verder gaan en. met dankbaarheid eonstatceren, dat we in me nig opzicht zijn vooruit gegaan. In het begin der vorige eeuw, was cr verval en achteruitgang op elk gebied. De financieele toestand van ons land liet alles te wensolien over, en de sociale nooden hadden een ongekende hoogte be reikt. Reeds in 1825 zong Bildcrdijk de lagere bevolking toe: 't Is armoe en verval waar ge in verkwijnt en zuoht, Daar weelde tergend brast, van uwer handen vrucht. De maatschappelijke tegenstellingen hadden ontzettende afmStingen aangeno men. Een groot deel der bevolking leefde in de nijpends'le armoede en dreigde van honger en gebrek om te komen. En de geestelijke nooden waren niet minder groot. Het godsdienstig leven kwijnde en de kerk was in diep verval, zoodat een Bilderdijk aanleiding vond om de Christenen waarschuwend toe te roe- Wanncer een volk in zonden moet [vergaan, Vangt in de Kerk de zielsmelaatsch- [heid aan. En omdat toen evenals nu, de revolutie geest een groot deel van ons volk be- hee^schte, was t-oen Ook het revolutie- gevaar dreigend, niet minder dan in onze dagen. Dat mogen we bij de beschouwing van ónzen lijd niet uit hot oog verliezen. Doen we dat wel, dan geven we daar mee blijk niet te zien, de vele zegeningen die God ons op zoo menig gebied schenkt. De positie "van de lagere klassen der heVolking is ontegenzeggelijk niet onbe langrijk verbeterd de laatste jaren. De tijd dat over haar en zonder haar werd beslist is voorbij. Ook materieel i9 groote vooruitgang to bespeuren. En daarnaast mogen we ook met dank baarheid erkennen, dat ons volk in gees telijk opczicht is vooruitgegaan. Niet ten onrechte benijden- on9 de Christenen uit andere landen ons kerkelijk Seven, de ontwikkeling van onze Christe lijke scholen, onze positief Christelijke, toyaatschappelijko en staatkundige organi saties. Met groote dankbaarheid mogen we dit tuiics erkennen. Toch ïs er ook nu der tijden nood. De economische loesfand van on3 vólk is ver van gunstig. Wij lezen van zware verliezen, van drukkende zorgen, van fabrieken die ge sloten moeten worden, van faillissemen ten zonder tal, van werklieden die hun- ne positie verliezen, van een steeds groeiend leger van werkloozen, van ar moede en verval. Dat wekt zoo licht het is zoo echt menschelijk een geest van onverschil ligheid en ontevredenheid. Ook do belijder toeft niet altijd op do berghoogten des geloofs. En dan is er do groote schare die wel in een Christelijke $feer heeft geleefd, maar die niet leerde -lo leven uit het geloof. Eri dan komt, evenals 'bij Job, de ver lekker. Kogen" God, zon heet het, cn sterf. Het ï'cvolutiüzaad wordt" gestrooid mét milde hand. En het schiet wortel en ont kiemt. Een groot deel van Europa ligt reeds totaal ontredderd terneer. En ook over ons land trekken zich do donkere onweerswolken samen. Als het donker wordt in de natuur, als de luchten zwart zijn en de donder in de verte zwaar begint to rommelen, dan zoekt de mensch een schuilplaats. De mcnschen zoeken eikaars gezel schap, zooals ze dat altijd doen in blijde dagen, maar ook als rampen dreigen. En zoo ook eischt nu cjer tijden nood toenadering. Van de Christenen in de eerste plaats. Zij hebben elkaar noodig. Zij moeten elkaar bijstaan en helpen in den nood en sterken tegen 't naöórend gevaar. Betreurd moet worden, dat dit nog al te weinig wordt ingezien. Dat wij inplaats van eendrachtig bijeen to zijn en het goede voor elkaar te zoe ken, tegenover elkaar'staan. Niet alleen omdat cr zijn principieele geschillen, maar omdat er is een strijd van belangen. Daardoor komt het, dat we de Christe lijke Vakbeweging toejuichen en noodza kelijk achten, en tegelijkertijd weigeren 1zooals nog dezer dagen de bladen om trent belangrijke organisaties meldden die vakorganisaties te erkennen. Dat we belijden dat alleen gerechtig heid een volk verhoogt en toch weigeren ons. te buigen voor het recht. Dat we erkennen de economische on mogelijkheden en toch doorgaan met het stellen van allerlei eischen. Toenadering eischt Gods Woord in de zer tijden nood en de wereld vind't on3 terwijl wij bezig zijn in onderlingen strijd onze kracht te verscheuren. Het gevolg is dat gesproken wordt van een machteloos Christendom. Het gevolg is, dat de Christenen, dat het Christendom, sterker nog, dat de Christus wordt gelasterd. Laten we toch niet den dringenden cisch van den nood der lijden en het dwin gend hevel van liet Woord God-s tot toe nadering uit het oog verliezen! STADSNIEUWS „Sparta." Ter gelegenheid van haar 10-jarig be staan gaf de gymnastiek vereeniging „Sparta" van Leiderdorp een Openbare Uitvoering in de Stadsgehoorzaal te Lei den. De vergadering werd geopend met een openingswoord van den voorzitter, den heer M. P. Splinter die herdacht wat er in de afgeloopen jaren met en door „Sparta" is geschied. Er is een enorme vooruitgang in ledental te constateeren. In het bijzonder memoreert spr. het vertrek van den heer M. A. A. Steyns die als voormalig leider veel voor de vereeni ging heeft gedaan. Maar de tegenwoordige directeur, de heer A. Metz, mocht er ook zijn, en om dit te toonèn, werd direct begonnen met afwerking van het programma. De opmarsch is bij een Gymnastiek- uitvoering een niet te versmaden num mer zoo ook hier. 't Was een fleurig gezicht het groote aantal turners en turnsters in opvolgende grootte de zaai te zien doormarcheer en. Het tweede nummer de Algemeene vrije oefeningen waren ons wat te bont. Het aantal deelnemers (voor de zaal, let wel!) was te groot. De oefeningen aan de brug waren over 't algemeen zeer goed. Enkele foutjes werden nog wel ge maakt, maar in doorsnee gaf het vertoon de blijk van ernstige oefening. Een heel aardig programmapunt wa ren de oefeningen zonder toestellen van de kleinste jongens. Vooral de estafette loop was zeer goed te noemen. Nummer 5 van het Programma werd niet met eigen krachten, maar met hulp van buiten, van de N. G. V. „Wilskracht en Genie" uit Leiden, gegeven. „Sparta" wil zichzelf hiermee toch niet een brevet van onvermogen toekennen? Over het geleverde waren wij ook verre van tevreden, 't Is waar, er is geapplau- diseerd, gejuicht en wat al niet. Doch wat hier vertoond werd was voor een groot deel levensgevaarlijke acroba tiek, en niet gymnastiek in de zuivere lijn. Als acrobatiek kan het nummer ge slaagd heeten. Het volgende nummer was weer van „Sparta" en werkelijk, deze goede pogin gen van de meisjesafdeeling, kunnen ons meer bekooren dan het sensatiewerk van vreemden. Door enkele van do meisjes werden aan*de dames De Brnyn, Boot en Hen- driksen bloemstukken aangeboden. Het hierna volgend „Algemeen Toestel- turnen" was zeer goed. Na een vrij lange, gezellige pauze kwam „Wilskracht en Genie" weer aan het woord, en voerde- enkele oefeningen aan de ringen uit. Onze bezwaren gol den ook voor dit nummer. „Vrije Oefeningen en Spel" van de kleinste meisjes, was in verhouding het beste nummer van den avond. De afwer king was subliem. Het „blckjesrapen" van de kleintjes was alleraardigst. Een hartelijk applaus bracht de gym- nastjes een kleur van voldoening op de wangen. De vrije oefeningen van de heeren wer den keurig uitgevoerd. Vermelden we hierbij nog dat door een der deelnemers aau den directeur een ca deau in oud-koperwerk werd aangeboden. Een woord van lof'kunnen we brengen aan „Wilskracht en Genie" voor wat be treft het eerste gedeelte van de Hoogrek- oefeningen. 't Was een prachtig staaltje van goede lichaamsoefening. Het slot ontaaardde weer in sensatiezucht. Jan Publiek kl^>t en juicht wel. Toch was het géén goed voorbeeld voor „Sparta". Namens alle werkende leden werd tus- schentijds aan den veteraan-penning meester. onder hartelijke bewoordingen een „Eversharp" aangeboden. Spontaan zong men vader Mftl tóe „Lang zal hij le ven". Een van de minst geslaagde nummers van den avond vonden we de „Staafoefe- ningen" der damesafd. Daar haperde nog wel iets aan. - Oefening baart kunst. Volgend jaar beter. Als toegift werd tenslotte gegeven een schitterende boogrei, door de meisjes uitgevoerd. 't Was perfect. Terwijl de zaal ongeveer leeg liep hield de voorzitter zijn sluitingswoord, waarin hij dank bracht aan den directeur, den heer Metz, die een dubbele taak had, door het leiden ook van de damesafdeeling; aan „Wilskracht en Genie" met haar lei der, de heer J. Nievaart; aan den pen- ningmester, den lieer Mol en den secre taris. die met de comnjissarissen van or de de omvangrijke regeling voortreffelijk ten uitvoer hadden gébracht, aan B. en W. van Leiderdorp die de Openh. school steeds gratis voor dé oefeningen, afstaan, en zich ook door een wethouder hadden laten vertegenwoordigen; aan do R. K. G. V. ^Jeanne d'Arc" voor het gebruik der toestellen en ten slotte aan het Leider- dorpsch Orkest" dat de vereeniging ook dezen avond prdchtig-had gehalpen aan goede muziek. Spr. dankte ten slotte de aanwezigen voor de goede orde en aandacht en sprak den wensch uit dat ook volgend jaar al len weer present zouden zijn. Geref. Vereen, v. Voorbereidend Lager Onderwijs (Fröbelschool.) Genoemde vereeniging hield gisteravond een algemeene ledenvergadering ter vast stelling der Statuten en ter verkiezing van een vast bestuur. De voorzitter van het voorloopig comité, de heer T. S. G o s 1 i n g a opende met het lezen van een gedelte der H. Schrift cn gebed. Vervolgens deed" hij mededeeling van de tot heden gedane werkzaamheden. In de oprichtingsvergadering op 6 Dec. j.l. wérd het ccsjnité opgedragen tot' het op maken van concept-statuten, waarvan het comité zich heeft gekweten zoodat het thans bedoeld concept den leden kon aan bieden. Daarna werd overgegaan tot het vast stellen dezer statuten, waarbij men vooral langen tijd stil stond bij de naam-kwestie. De wettelijke naam is, Geref. Vereen, v. Voorber. L. en Fröbelonderwijs, hetgeen echter niet erg populair klinkt. Ten slotte werd toch besloten den naam aldus vast te stellen. Verder stippen wij aau, dat als leden worden beschouwd zij, die de ver. door een bijdrage steunen, of een of uieer kinderen op do school der vereen, hebben. Alle leden moeten instemming betuigen met de statu ten, en de beginselen waarop deze zijn ge grond. Na vaststelling der statuten, waarop Kon. goedkeuring zal worden gevraagd, werd overgegaan tot het verkiezen van een vast bestuur. Ds. W, Bouwman, lid van het voorl. co mité, verzocht niet in aanmerking te ko men, wegens de werkzaamheden aan zijji ambt verbonden. Gekozen werden de heeren T. S. Gosliuga, v. Loo, K. Wielinga Ezn., A. M. Verschoor en H. M. v. d. Bos, die zich allen hun be noeming lieten welgevallen. Mocht het ledental een beduidende uit breiding ondergaan, dan zal het bestuur worden uitgebreid. De Voorzitter bracht den dank der ver eeniging aan Ds. W. Bouwman, voor de krachtige medewerking bij de voorberei dende maatregelen door hem vcrleeDd en. voor de sympathie waarvan hij meermalen blijk gaf. Verder deed de Voorzitter mededeelingen omtrent den aankoop der Singelschool, naar aanleiding van een door deskundigen ingesteld onderzoek. Gebleken was, dat 'met de noodige res tauratie, een bedrag van f 13000 A f 11000 zal gemoeid zijn, buiten de aanschaffing van leermiddelen. Voorloopig werd deze zaak nog aan het bestuur overgelaten. Nadat nog enkele minder belangrijke za ken besproken waren, eindigde Bouw man met dankzegging. Sterke wisseling. Gedurende de laatste 20 jaren hebben de volgende dames en heeren in onzen Ge meenteraad zitting gehad: Mr. H. L. Drucker, Dr. A. W, Kroon, J. Korevaar P.Azn., Dr. M. J. de Goeje, P. J. Mulder, A. I. W.itmans Mz., J. A. Bots, P. L. C. Driessen, J. P. J. Driessen, A. J. van Hoeken JJz., W. F. Verheij van Wijk, Mr. J. C. v. d. Lip, Dr. Th. W. van Lith de Jeude, Mr. E. de Vries, J. J. Hasselbach, H. O. Juta, K. Sijtsma, Dr. E. T. van Dis sel, Mr. I. J. Foclcema Andrea, W. Pera, H. Paul, Dr. P. J. Kaiser, P. J. van Hoeken J. A. van Hamel, 8. J. Le Poole, Mr. A. v. d. Elst, Mr. L. M. J. H. Iverstens, J. P. Ver gouwen, Mr. P. J. Aalberse, J. Bosch, A. Mulder, G. P. Timp, C. J. van Tol, Dr. C. F. Th. J. Meuleman, Mf. W. v. d. Vlugt, D. van Gruting, A. L. Reimeringer, de Boer Az., Mr. A. J. Fokker, Dr. H. J. Zwiers, J. C. Zaalberg Jr., Dr. D. Stigter, J. Roem, Mr. P. E. Briët, J. Hartcveld Az., J. J. v. Hoeken, A. Corts, Prof. Dr. G. Wildeboer, P. Hoogonboom, Mr. J. H. Carpentier Ai ling, Prof. Mr. J. E. Heeres, K. H. Korff, J. Botermans, H. W. Fischer, Dr. J. M. Kruimel, Mr. C. W. v. d. Pot, Dr. G. Fa- bius, H. M. Sasse, Mr. A. F. L. M. Tepe, B. J. Huurman, F. van Romburgh, J. P. Mulder, Prof. Dr. B. Eerdmans, D. Jaeger, T h. B.J. Wilmer, P. Boot, Dr. L. Knap, J. do Lango, A. J. Oostdam, P. Heemskerk, H. J. Planjer, S. C. Baart-Graggaar, A. Bisschop, M. Dubbeldeman, C. E. D. Dub- beldemanTrago, Mr. v. Eek, F. Elker- bout, T. Groeneveld, J. Huges, Dr. J. A. M. Knuttel, D. M. Kuivenlioven, 8. Laman, Mz., J. B. Meijnen, M. J. Oostveen, J. P. de la Rie, D. J. Rotteveel, J. F. X. Sanders, A. J. Scboneveld, J. Splinter Jr., J. J. van Stralen, Th. C. T. Stijnman, H. v. Weeren, Jac. Wilbrink, J. G. v. d. Zeeuw, Mevr. y. Itallievan Embden, A. Eikerbout, H. Pi- kaar, Jan de Lange en F. Kooistra. In totaal in 20 jaar dus 99 raadsleden. De gemengde zangvereenigmg „Zang zij onze Leus" (Dir. de heer A. Teljeur Jr.) hoopt a.s. Vrijdag in de Stadsge hoorzaal een a capella-uitvoering te ge ven, waarbij het Ghi\ Mannenkoor „Na Arbeid Kunst" zijn medewerking hoopt to verleenen. Wij kunnen een bezoek aan deze uit voering aanbevelen, in de eerste plaats omdat de Zangvereen. een goeden naam heeft, maar voorts ook, omdat do op brengst zal strekken ten bate van de afd. Lei'den van do Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen. "Wij vestigen de aandacht onzer le zers op de advertentie van den heer J. H. Stadhouder (firma Schretlen) Hooigracht voorkomende in dit nummer. Deze advertentie had eigenlijk gisteren avond in ons blad moeten zijn»opgeno- inen, doch werd, door oen misverstand niet geplaatst. Wij kunnen echter onze lezers namens de fa. Stadhouder mede- deelen', dat ook a.s. Maandag de door de fa. geannonceerde Advocaat nog tot g o r e cl u c e e r d e ïi p r ij s verkrijgbaar zal zijn. Naar wij vernemen zal op Maandag a.s., des avonds te 8 ure in de Oosterkerk weder een Zendingsbijeenkomst plaats hebben, waarhij zal optreden de heer II. Bielke, Zendeling van de broedergemeente te Zeist, met het onderwerp „Doen wij in de West ook aan de Zending?" Waar Leiden op dit gebied reeds meer malen blijk gaf ven levendige belangstel ling, mag worden verwacht, dat de Oos terkerk goed bezet zal zijn, temeer daar het hier een spreker geldt, die, de prac- tijk van het zendingsleven kent, en de bekende Broedergemeente te Zeist op het gebied der Zending en afzonderlijke eere plaats inneemt. Het verkeer met Duitschiand. De Nederlanclsche Spoorwegen laten hun treinen naar de Duitsche grensstations ook weer loopen voor personenvervoer. De dienst op de lijnen SimpclveldAken, Ker- keradeHerzogenrath en VlodorpDal- heim is hervat voor personenvervoer. Do goederentreinen kunnen nog niot loopen wegens gebrek aan Duitsclic machines. Men vermoedt, dat de Duitsche locomotieveu- depots aan de grens naar het onbezette gebied zijn overgebracht. Kamers van Koophandel en Fabrieken. Naar het U. D. verneemt, zal aan het eind van deze maand le Amsterdam een vergadering worden gehouden tot oprich ting van een vereeniging van Kamers van Koophandel cn Fabrieken, teneinde, onder eerbiediging van de door de wet. aan do Kamera toegekende zelfstandigheid en der halve zohder zelve naar buiten op te tre den, zoodanig onderlingo samenwerking tusschcn de Kamers tot stand te brengen aan de uitvoering van haar taak be vorderlijk kan zijn. Zij zal trachten dit doel te bereiken door het houden van va?» gaderingen en congressen. Als lid kunnen toetreden alle Kamer» van Koophandel en Fabrieken. Voorgesteld wordt, het bestuur uit negen personen t« doen bestaan, o.a. één uit Amsterdam ec één uit Rotterdam. Kamers van Verbruikers. De Centr. Bond van Nederl. Verbruiks-* Coöperaties heeft zich tot de regeering gewend met een adres, waarin verwezen wordt naar een resolutie, aangenomen in een op 6 Juli 1922 gehouden algemee ne vergadering, in welke de bond, na tal* van overwegingen, tot de conclusie komt. dat het karakter van de verbruikscoöpe-» raties door den wetgever is miskend ep de verwachting uitspreekt, dat de regee< ring rekening zal houden met de belan< gen der georganiseerde vebruikers en de* ze niet ondergeschikt zal maken aan par ticuliere onderhandelaars. De bond meent, dat de regeering aan deze ver-: wachting tegemoet kan komen door naast de Kamers van Koophandel, Kamers van Verbruikers of> te richten, waarvan de kosten worden bestreden door dj verbrui-* kers- coöperaties, thans verschuldigd we gens inschrijving in het Handelsregister en welke ten doel zullen hebben de belan-» gen der verbruikers te behartigen o.m. door het geven van adviezen aan alle be* stuursorganen over aangelegenheden, waarbij deze belangen betrokken zijn. Adr. eindigt met de verwachting uit te spreken, dat het verzoek bij de regeering een welwillend oor zal vindon. De nood van de Tuinders. Wij vernemen, dat noch van de zijde der regeering noch van die van Provinciale Staten van Noord-Holland, hulp voor de tuinders is te wachten in den vorm van toeslag op wagons groenten zooals vrij al gemeen werd gehoopt. Do steun zal wor den verleend in- den vorm van het ver schaffen van crediet aan personen, dis credietwaardig zijn. De regeering zal gac rant zijn voor 90 pet (als bij het kweekerer crediél), in welk geval voor de resteerend? 10 pet}, andere borgstelling zal nyjetec worden verleend. De Provinciale Staten, gebonden als zij zijn aan de goedkeuring der regeerin^ voor hun credietverstrekking, zullen diü in dezelfde richting werkzaam zijn. In elke plaats zal nu een commissie worden be- noemd, bestaande uit vertegenwoordigers van Boerenleenbanken en besturen va£ tuinbouwvereenigingen, om aangevraagd? voorschotten te behandelen en daarovep rapport uit te brengen bij den rcgeering> vertegenwoordiger, die ten slotto zijn eind advies aan de regeering vaststelt. Aardappelen tegen spotprijs. Uit Tielerwaard wordt geschreven: Do vraag naar aardappelen in deze streek, waar dit gewas het hoofdproduct uitmaakt, is in de laatste weken niet bijs ter groot. Hoofdzakelijk is dit te wijten aan de reuzenvoorraden, welke nog in Zee land aanwezig zijn cn die thans daar voor tamelijke prijzen voor grootere plaatsen worden gekocht. Hoewel do kwaliteiten der aardappelen in deze streek niet min der is, dan die der Zeeuwen, komen hier de aanvragen pas als ginds de voorraad op is. Kleine partijen worden hier vorkocht te gen 75 cents per H.L. Sinds menschcn heu genis is dit niet voorgevallen. Ouden van dagen herinneren zic.li wel uit hun prille jeugd, dat, toen de boter 40 cents perponl kostte, voor een mud steenkolen 50 cents werd betaald en voor een pond spek 23 cents, een boerenknecht 60 cent per dag verdiende en de klepperman met f 2.40 per week werd gesalarieerd, dat toen de aard appelen f 1.per mud kosten, doch 75 cent is slechts bekend in den jare 1923. De aardappelen wegen ruim 70 kilo per mud. zoodat gemelde prijs één cent per kilo bedraagt. „De Halve Maen" in verval. „De Halve Maen", in 1909 door Neder* lander aan den Staat New York ten ge* schenke gegeven, ligt volgens de „New York Times" al geruimen tijd vervallen, vervuild en van haar luister en sier beroofd, te verrotten In een ver achterafwatertje bij New York (stad). Thans wil de Ship Model Society het scheepje gaan redden. Het is wel tijd. „Dc Halve Maen" ligt met de kiel in de modder. Het scheepje heeft een groot gat in den bodem en met het tij wast en daalt het water in het inwendige van liet schip. Het conflict in het Tuinbouwbedrijf in het Westland. Men schrijft ons van werknemerszijde o. m.: Nu allerhande berichten over dit conflict gegeven worden kan het" nuttig zijn, dat do juiste toedracht der zaak wordt bekend gemaakt. De oorzaak van het Conflict ligt hierin, dat de werkgeversorganisaties niet alleen een loonsverlaging wenschen, maar gedu rende 2 maanden (later teruggebracht op 1 maand) per jaar een verlenging van den' arbeidsdag willen waardoor ook geduren de dien tijd van. *s morgens 5 uur tot des

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1