Dagblad voor Leiden en Omstreken. i LE1DSCHE C ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal .....f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 3de JAARGANG. - DINSDAG 23 JANUARI 1923 - No. 851 Bureau; Hooigracht 35 Leiden - Tel. int. 1278 Postrekeninq 58936 ADVERTENTIE-P.-k IJS Gewone advertentiën per regel 22V» cenfc. Ingezonden Mcdedeelingen, dubbel tarief. Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. V De particuliere onderneming. Omtrent dit onderwerp zegt de beginsel verklaring van de Vereeniging van Chris telijke Werkgevers en Groothandelaren: 1. De particuliere onderneming is in hare verschillende vormen in het algemeen te verkiezen boven het overheidsbedrijf. 2. De ondernemer hebbe in handel én be drijf de leiding, hij drage als ondernemer de verantwoordelijkheid en het risico. 3. Do waarde en beteekenis van het be drijf als complex van ondernemingen, wel ke gezamenlijk een tak van productie of distributie vormen, erkennende, hebbe het bedrijf, door eigen organisatie daarvoor rijp, de bevoegdheid voor zichzelf regelen te stellen, mits deze niet zijn in strijd met de wet of het algemeen belang en de bij zondere rechten der afzonderlijke onder nemingen. 4. De handel houde, voor zoover hij niet met de productie in een bepaalde onder neming is verbonden, een zelfstandig be staan als onmisbare schakel tusschen pro ducent en consument. 5. De coöperatie, welke zich ten doel stelt goederen te producceren of te distri- bueeren, niet verwerpende en erkennende dat in meerdere gevallen deze vorm bruik baar en nuttig is, wordt daarin toch geen bij uitstek voor iederen tak van bedrijf idealen vorm van onderneming gezien. 6. Bedrijfsconcentraties, trusts en kartels zijn op zichzelf niet te veroordeelen vor men van productie of distributie. Toch dient hier de grootste voorzichtig heid te worden in acht genomen, onder meer ten aanzien van prijsafspraken, slui ting van het bedrijf en dwang op personen. Wat ook in dit gedeelte van de beginsel verklaring weldadig aandoet is do voor zichtigheid waarmede men zich uit spreekt. De coöperatie niet den idealen vorm voor iederen tak van bedrijf, maar toch erkend dat deze vorm van productie en distributie nuttig kan zijn. Bedrijf s c o ncentraties, trusts en kartels, opzichzelf niet te veroordeelen, maar toch niet de oogen gesloten voor de gevaren die hier dreigen. STADSNIEUWS. Bouwfonds Universiteit. Ingediend is de begrooting van inkom sten en uitgaven van het bouwfonds voor* de departementen van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor het dienstjaar 1923. Voor de voortzetting van den bouw van het ziekenhuis te Leiden wordt voor 1923 een zelfde vervolgtermijn uitgetrok ken als voor 1922, namelijk f 1.300.000. Tot einde 1921 is voor de verbouwing van het natuurkundig laboratorium le Leiden, in totaal geraamd op f 1.375.000, f 475.605 besteed. Thans we"dt een ver volgtermijn van f 200.000 aangevraagd, terwijl tevens een bedrag van f 10S.000, hetwelk reeds op vroegere dienstjaren voor aanschaffing van machinerieën, enz. is toegestaan, maar niet tijdig kon wor den besteed, naar 1923 wordt overge schreven. Voor de verbouwing van het sterren wachtcomplex te Leiden, in totaal op f 650.000 geraamd, is tot einde 1921 f323.319 uitgegeven. Op 1922 is f150.000 uitgetrokken, terwijl thans voor 1923 het resteerende ad f 176.681 als eindtermijn wordt gevraagd. J. V. op Geref. Grondsl. „Dr. H. Bavinck." De Jongelings-Vereen. „Dr. Bavinck" houdt 26 Januari a.s. des avonds to 8 uur haar openbare Jaarvergadering in het Nut (zaal 10.) Naast de gebruikelijke jaarverslagen en voordrachten bevat het modern gecalligra- pheerde programma inleidingen over de „Gemeene Gratie" en „De Socialisatieleer onzer kerkvaders" resp. van de vr. H. Bo ter en A. Boekkooi. Ten slotte zal om een waardige combina tie van ernst en luim te verkrijgen een „Humoristisch Zangkoor" zijne medewer king verleenen. Wij verwachten zeer groote belangstel ling niet alleen van de jong -en maar van allen die met de J. V. sympathisceren. Juristencongres. Zaterdagmiddag halfdrie zullen de le den "van liet te Den Haag te houden Ju risten Congres door den Senaat van de Rijks Universiteit alhier in het Groot Auditorium van het Academiegebouw worden ontvangen. De rector magnificus, prof. dr. van Itallie zal bij deze gelegen heid een rede houden waarna de leden de stad zullen bezichtigen. In het Stedelijk museum „De Laken hal" zal een thé worden aangeboden. Do commissaris van politie Ilde afd. te Amsterdam waarschuwt naar aanlei ding van bij hen ingekomen klachten te gen den 23-jarigen Johannes Franciscus Spiering en den 26-jarigen Louis Joseph Smulders, die onder den naam „Inkoop- vereeniging Utrecht", Koningsweg 46 en 46 bis bestellingen doen van allerlei aard en ia gebreke bh"jven te betalen. Wij veBtigen gaarne de aandacht on zer lezers op een tentoonstelling die wordt gehouden in het Leidsche Volkshuis op den Apothekersdijk. Het betreft hier een uitgebreide collectie van prachtig uitgevoerde platen, die met elkander een beeld geven van de stad Rome. Rome met haar Engelenburg, haar we reldberoemde kerken en kapellen, het Va- ticaan enz. Wat ons hier van Rome, zij het dan in reproductie, wordt te aanschouwen gegeven vervult ons met bewondering voor het grootsche, door kunst en beschaving tot stand gebracht. De reproducties van vele kunstschatten, zooals martelaarsgroepen, profeten onz. moeten tot het recht genieten er van, aan dachtig worden beschouwd. Hoe langer men ze beschouwt, hoe machtiger de in druk wordt. Het Vaticaan, de Sint Pieter en het Pantheon, zij worden ons zoowel in- en uitwendig getoond. Dan weer gaan we in gedachten langs de wonderschoono allee's vanwaar men zoo wel op de verschillende hoofdpunten, als op de stad in haar geheel soms een over zicht heeft, waarvan de indruk niet in woorden is te brengen. De tentoonstelling leent zich uitstekend voor een aandachtige beschouwing, terwijl deskundigen gaarne een toelichting ge ven op liet geëxposeerde. Het lijdt geen twijfel of er gaat van der gelijke tentoonstellingen een verheffenden invloed uit op den kunstzin der bezoekers, wat in dezen aan kunstwaardeering zoo armen tijd van groote beteekenis is. P rof. Dr. S. G. de Vries, die se dert zeer geruimen tijd in het Diacones- senhuis is verpleegd, zal, naar gemeld wordt, deze inrichting -^rmoedclijk nog in den loop dezer week kunnen verlaten. Tengevolge van de gladheid kwam gistermorgen in de Donkersteeg te vallen Mej. O., die, tengevolge daarvan een bloe dende wonde aan het achterhoofd bekwam. Zij is op advies van de „Eerste Hulp dienst" per brancard naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. Vermoedelijk heeft zij een lichto hersenschudding beko- Door Mej. Z. en een zekere N. H. is aangifte gedaan dat onbevoegden den gas meter in hunne woning hebben gelicht. Het eerste feit is ongeveer 4 weken geleden ge beurd, waarbij een bedrag van ongeveer f2.70 werd weggenomen; de tweede meter is vermoedelijk vorige week opengebroken, waarbij ongeveer f3.is gestolen. J. C. van N. deed gisteren aangifte van vernieling van een glasruit in de ach terkamer van zijn woning door het inwer pen van een stuk van een schroevendraaier. Woensdag a.s. vertrekt de Burge meester dezer gemeente, Jkr. Mr. Dr. N. C. De G ij 8 e 1 a a r, naar Zwitserland, teneinde te Bern het Congres, „Nederland in den vreemde" bij te wonen, dat a.s. Vrij dag zal worden gehouden. Naar men ons meldt, zal de aange kondigde rede van Ds. W. Bieshaar te 's-Gravenhage, op 31 Januari a.s. niet door gaan. Nadat eerst door de Gemeente-Commis sie de Oosterkerk voor het houden van deze samenkomst was geweigerd, heeft thans ook de Kerkeraad van de Luth. Kerk, op een verzoek om deze kerk te mo gen gebruiken, afwijzend beschikt. Aan onzen vroegeren stadgenoot den heer Kees v. d. Wilk te Amsterdam, is door de Vereeniging voor Hooger Bouw- kunstonderwijs het diploma voor architect uitgereikt. BINNENLAND Gastmaal ten hove. Gisteravond gaven Koningin en Prins ten Koninklijken palcize in het Noord einde, het dezer dagen aangekondigde gastmaal voor de civiele autoriteiten te 's-Gravenhage. Tot het diner waren genoodigd, behal ve verschillende leden van de hofhouding: de voorzitters van de eerste en van de Tweede Kamer; de ministers; hoofden der departementen van algemeen be stuur; de vice-president van den Raad van State; de president en do procureur generaal van den Hoogen Raad der Ne derlanden; de president van de Algemee- ne Rekenkamer; de Commissaris der Ko ningin in de provincie Zuid-Holland; de directeur van het kabinet der Koningin; do burgemeester van 's-Gravenhage. De maaltijd had plaats in de galerij- zaal. De tafel was versierd met oranjekleu rige tulpen. Ook bij dit diner bleef, we gens den famüierouw van Koningin en Prins, de uitvoering van een muziekpro gramma achterwege. Arbeidscontract en bedrijfsorganisatie. Het hoofdbestuur van de Christ. Hist. Unie heeft een commissie benoemd tot sa menstelling van een rapport over het vraagstuk van het collectief arbeidscon tract en de bedrijfs-organisatie. Als leden dezer commissie zijn uitgenoo- digd de heren B. van Eesteren, wethouder van Alblasserdam; J. M. Krijger Jr., lid van de Tweede Kamer, 's-Gravenhage; Mr. A. A. van Ehijn, Amsterdam; Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg, lid van de Tweedo Bamer, Baarn; Prof. Mr. B. C. de Savornin Lohman, Utrecht; J. J. R. Smal, 's-Vravenhage; Prof. dr. J. R. Slotemalcer de Bruine, Utrecht, en Prof. Dr; F. de Vries Rotterdam. Allen hebben de uitnoodiging aanvaard. Als voorzitter der commissie is aange wezen de heer Rutgers van Rozenburg. Zilverbons. De minister van financiën maakt be kend, dat in de maand December 1922 bij de Algemeene Rekenkamer zijn overge bracht: a. 1,000,000 stuks onbruikbaar ge worden zilverbons a f 1 van den bij Kon. besluit van 19 Februari 1920 (St.bl. no. 82) bepaalden vorm; b. 900,000 stuks onbruikbaar gewor den zilverbons a f 2.50 van den bij Kon. besluit van 14 Juni 1918 (St.bl. no. 357) bepaalden vorm. De grondloorten der werkverschaffing. Het s.d. Tweede Kamerlid Hiemstra heeft aan den minister van arbeid, han del en nijverheid de volgende vragen ge steld: 1. Is de minister niet van oordeel, dat een grondloon van 20 cents per uur, zoo als dat bij de met rijkssteun uitgevoerde werkverschaffing in een aantal gemeen ten is voorgeschreven, onvoldoende is, om« in de allernoodzakelijkste behoeften van een gezin te voorzien? 2. Zoo ja, is de minister dan bereid, toe te staan, dat bij bovenbedoelde werk verschaffing een hooger grondloon wordt vastgesteld? Provinciaal Comité in Zuid-Holland. Vrijdag a.s. vergadert het Prov. Co mité van anti-rev. kiesverernifringen te Rotterdam. Des morgens te 11 uur pre cies wordt een bestuursvergadering ge houden, terwijl te 1 uur precies de le denvergadering begint. De voorzitter zal daarna spreken over „De a.s. Statenstembus", terwijl voort^ cle vaststelling der candidatenlijsten, de ver binding, statutenwijziging, bestuursver kiezing en propaganda aan de orde zul len komen. Het bestuur rekent er op, dat de be stuursleden der Statensecties in zoo groot mogelijken getale deze belangrijke ver gadering zullen bijwonen. Er in qeloopen. Telkens weer bleek, dat vertrouwelijke stukken inzake de classificatie-plannen werden gepubliceerd. Eindelijk is het thans gelukt den da der te ontdekken. Aan het hoofdbestuur van den Neutra len bond van Spoorwegpersoneel waar men den dader vermoedde, zijn n.l. op zettelijk verkeerde mededeelingen ver steekt. Toen nu deze mededeeling in de T e- 1 e g r. gepubliceerd werd, was liet duide lijk dat hier de dader gezocht moest wor den. Een der beambten van bedoelden bond is in verband hiermede buiten dienst ge steld. Herhalingsoefeningen. Het ligt in het voornemen om dit jaar weder een aantal reserve-officieren gedu rende 3 weken onder de wapenen te doen komen en wel in de met liet oog op de te houden herhalingsoefeningen meest gunstige tijdperken. In de eerste plaats zullen daarvoor in aanmerking worden gebracht de jonge ren, die nog niet voldoende geoefendheid bezitten en de ouderen, die in het bijzon der eene opleiding voor den naasthoogc- ren rang moeten ontvangen. Hollandsche fokvee naar Hongarije. Dezer dagen zijn van Venlo naar Hon garije verzonden 6 jonge stieren en 68 vaarzen van het roodbonte Maas- Rijn- en IJselvoeslag. Deze zending is mogelijk ge worden dank zij de bemoeiingen van het Nederiandsohe Comité tot steun van de landbouwers in Hongarije Dit Comité, waarvan voorzitter is de heer dr. H. J. Lovink en secretaris mr. van Haastcrt, werd opgericht in 1920 en heeft ui tel ui tend. in Nederiandsohe landbouwkringen gelden verzameld om mede te werken aan den wederopbouw van den landbouw van Hongarije. Heit comité heeft daartoe een aantal Nederiandsohe fokdieren ter be schikking van den Hongaarschen land bouw gesteld. Overeengekomen is, dat de Honga-ar- sche landbouwers voor elk dier den prijs zullen betalen, die voor dieren van onge veer gelijken leeftijd, thans in Hongarije gelden, hetgeen eohter nog niet de helft bedraagt van den aankoopprijs dior die ren hier te lande Het verschil, zoomede de kosten van vracht en expeditie worden uit de bijeen verzamelde gelden bestreden. Bij de voorbereiding der zending ia alle medewerking ondervonden van den Bui- te niandsohen Voorlichtingsdienst van Bin nenlandsche Zaken en van Buitenland- sche Zaken, terwijl bij de regeling in Hon garije de Nederl. zaakgelastigde jhr. Mi- chiels van Verduynen en de consul-gene raal, de heer Olinge Fedderus, allen steun verleenden. Op verzoek van Hongaarsehe zijde zijn aan de zending nog toegevoegd 20 kippen van hot Barnevelder ras. GEMEENTERAAD LEIDEN. (Vervolg) 25o. Voorstel a. om niet in te gaan op het verzoek van het Bestuur van het district Leiden van de Federatie van drukkerspatroons in Nederland, tot benoeming van een commissie uit den Gemeenteraad, om met dat bestuur eene regeling te ontwerpen voor het gemeentedrukwerk; b. tot onderhandsohe opdracht van de levering van het drukwerk voor de ge meente gedurende het jaar 1923 aan Ed. IJdo. De he or Bisschop kan zich met dit voorstel niet vereenigen. De motiveering lijkt hem onduidelijk. B. en W. zeggen dat er weinig drukwerk is, maar spreker meem dat er toch voor een beduidend bedrag noodig zal zijn. Nu komt het spreker on- gewenscht voor, dat er met uitsluiting van alle anderen, eene firma bevoordeeld wordt. Hiervoor bestaat naar spreker meent geen enkele reden, temeer daar het Bestuur aan de patroons zich als gratis adviseur aanbiedt. De heer Groeneveld vraagt welk be lang de gemeente er bij heeft dit contract aan te gaan. De heer Knuttel gevoelt in dit ge val niet veel voor een monopolie. Maar in geen geval zou hij de federatie eenige zeg genschap willen geven. De ongeorganiseer den moeten evengoed gelegenheid hebben mee te dingen. De V o o r z. zegt, dat de zaak is, hoe de Gemeente goed drukwerk krijgt. Het is \an veel belang dat we een drukker heb ben die speciaal ingericht is, zoolat we goed cn gemakkelijk bediend worden. B. en W. willen nu dit jaar overwegen hoe het nu gaat. Blijlri; het de moeite waard, dan willen zij nagaan of het moge lijk i3 verschillende perceelen te vormen. Daarom wordt voorgesteld slechts voor eeu jaar to contracteeren. Spreker vestigt er nog de aandacht op, dat het meest spoed- werk betreft. De heer Bisschop ziet de noodzake lijkheid niet in, nog een jaar te wachten. Wij weten nu wel dat de post drukwerk in de duizenden loopt. Spreker meent dat alle drukkers hier een kanfi moeten heb ben. Er zijn meerdere drukers, dit dit werk zeer goed kunnen uitvoeren, vooral nu de federatie hierin meewerkt. Spreker dient een motie in waarin B. en W. worden uitgenoodigd, in overleg met het bestuur der afd. van Drukkerspatroonc een regeling to treffen, voor de verdeeling van het drukwerk onder georganiseerde patroons. De lieer Groeneveld voelt niets voor een contract. Do V o o r z. adviseert de motie te ver werpen. De eene drukkerij is nu eenmaal veel beter ingericht dan de andere. B. en W. moeten zelf over de opdrachten kunnen oordeelen. 't Is trouwens een praatje, dat ééne firma al het drukwerk heeft. De lieer v. Stralen steunt het denk beeld Groeneveld, om geen contract aan tc gaan. Hij wil de combinatie uit de sta kers die misschien een drukkerij begint ook een kans geven. De heer Bisschop wijzigt zijn motie zoodat ook ongeorganiseerden kunnen me dedingen. (Geroep van sociaal-democra ten: Hij wil ons vangen). De motie van den heer Bisschop wordt verworpen met 24 tegen 4 stemmen. Voor de heeren Kuijvenhoven, Wilmer. Stijnman. Bisschop. Het voorstel van B. én W. wordt aan- genomen met 20 togen 8 stommen. Te gen de heer Knuttel en de Soc. Democra ten. 26o. Voorstel: a. tot nadere vaststelling van den prijs van het gas b. tot vaststelling van de verordening, houdende wijziging van de verordening van 17 December 1914 (Gem. blad No. 37), betreffende de levering van elcctricitei'o door de Stedelijke Fabrieken van Gas- en Electrieiteit. Goedgekeurd. 27o. Voorstel. a. om niet in te gaan op het verzoek van den Leklselien Marktkoopliedcnbond „Ons Belang", in zake reductie van Ma.rkt.geld b. tot. vaststelling van de verordening, houdende wijziging van de verordening van 17 Mei 1920 (Gemeenteblad No. 23), regelende de heffing van eene belasting ondor den naam van „Marktgeld" in de gemeente Leiden. De verordening wordt goedgekeurd. (Een op de tribune staando marktkoop man zwaait protostcerend den Raad eert vaarwel toe en gaat heen!). 28o. Verordening, regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het Openbaar Slachthuis te Leiden. Goedgekeurd. 29o. .Verordening, regelende de heffing van een belas tang op vrachtautomobielen, motoromnibussen en aanhangwagens. De heer Heemskerk juicht dit voor- stol in het algemeen toe, maar nu zijn hier ock motoromnibussen voor het personen vervoer naar omliggende plaatsen en nu is het spreker niet duidelijk of dergelijke auto's onder de belasting vallen. Is dat wel het geval, dan zou spreker tegen zulk een verkeersbelemmering bezwaar maken. De heer O o st d a m meent dat voorna melijk de stadgenooten getroffen worden en niet de menschen van buiten. Dit lijkt hem niet billijk. De heer Eerdmans stemt toe, dat we van de auto's last ondervinden. Hot onder houd van de wegen wordt duurder, vele huizen lijden er onder en de winkelpuien worden bevuild. Zal deze plaag echter ver minderen door de belasting? Spreker meent» van niet. Bovendien lijkt het hem een in gaan tegen den geest van den tijd. Nu hebben Ged. Staten een rondschrijven ge richt, waarin er op wordt aangedroneea het gebruik van zware auto's tegen te eaan. Dat lijkt spreker beter, dan het gebruik vrij te laten, mits men een zekere hola» ting betaalt. De V o o r z. antwoordt den heer Heems kerk, dat bedoelde auto-omnibussen als er meer dan 9 personen inzitten, moeten be talen. Dat is niet onbillijk. Stoombonten betalen ook havengeld. Wat betreft de vraag van den heer Oostdam, zegt spreker dat bedoelde pro tectie van auto's buiten niet bestaat. Al leen de doorgaande auto's die niet stil staan zijn vrijgelaten, om het verkeer niet te belemmeren. Den heer Eerdmans antwoordt spr. dat B. en W. geheel handelen in den geest van Gedeputeerden. Wii kunnen de auto's niet weren, maar de snelheid wordt be perkt in verband met het gewicht en de wielen. De belasting moet er toe meewer ken het gebruik van luchtbanden te bevor deren. De heer Knuttel vraagt in verband met de laatste opmprking of het verschil dan niet te gering is. De Vooiz. toont bet tegendeel aan. Bij art. 12 vraagt de heer Eerdmans of het de bedoeling is nieuwe ambtenaren aan te stollen. De V o o r z. antwoordt ontkennend. De verordenimr wordt troedgekeurd. 30o. Verordening, regelende de invorde ring van de belasting op vrachtauto mobie len, motoromnibussen en aanhangwagens. Goedgekeurd. 31o. Voorstel tot verhooging van den bijslag voor het vervoer van stoffen, be doeld in art. 20 der pacht voorwaarden, aan den pachter van het bacrgerwerk P. van Ulden. Mevr. v. Itallie zegt, dat haar recht vaardigheidsgevoel niet is bevredigd. Sinds de pacht werd aangegaan zïin de omstan digheden sterk gewijzigd. Het komt haar voor. dat deze wijze van contractsluiting uit den tijd is. Ze zou daarom een rege ling wensehen, met wissdende priizen, in verband met de omstandigheden. Voor do bestaande contracten zou ze elk geval op zichzelf willen beoordeelen. De heer Mulder, weth., begrijpt niet hoe Mevr. van Itallie met zulk een voor stel kan komen. Als ontslag wordt ver leend, zou alles blijven liggen cn zouden B. en W. terecht sterk becritiseerd wor den. Spreker ziet hier overeenkomst met de verpachting van land. Het voorstel van B. en W., waarmee met de bclaneren van den pachter is gerekend, acht snrekec zeer billijk. Het voorstel wordt goedgekeurd. 32o. Praeadvies op de motie van den heer Groeneveld, in zake de dempintr van de gebcele sloot langs de van der Helm- kade. Goedeekeurd. 33o. Voorstel: a. te verklaren dat eenige gedeelten van de Oostdwarsgracht (Watorstoeg) «n van de Oostdwarsgracht (O.-Z.). niet meer voor den "openbaren dienst bestemd zullen zijn b. tot beschikbaarstelling van gelden voor de verbetering van de Looicrsbrug» de Oostdwarsbrug en de Greinbrug en de daarmede verband houdende werken. Het voorstel op verzoek van den heer Groeneveld in stemming gebracht wordt aangenomen met 24 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Eerdmans. Pikaar en Groeneveld. 34o. Voorstel tot nadere vaststelling van de jaarlijksoho bijdrage in het tekort op de exploitatie van het badhuis van doi Woningbouwvereeniging „De Eendracht". Goedgekeurd. 35o. Voorstel a. om niet aan te nemen het vooretel- Wilmer en het daarop ingediend amende ment-El kerbout, in zake wijziging van de verordening op de heffing eener zakelijke belasting op het bedrijf b. tot vaststelling van de verordening, houdende wijziging van de verordening van 8 Augustus 1921(Oem -blad No. 21), op de heffing eener zakelijke belasting op het bedrijf. Alvorens den leden het woord te geven, zegt de V o o r z. dat B. en W. van het voorstel-Wilmcr niet zijn afgerreken, zoodat deze misschien zijn voorav

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1