Dacblad voor Leiden en Omstreken ren- ABONNEMENTSPRIJS IN LEIDEN EN BUITEN LEIDEN WAAR AGENTEN GEVESTIGD ZIJN PER KWARTAAL *2.50 PER WEEK 10.19 FRANCO PER POST PER KWARTAAL f2.90 3de JAARGAN6. - VRIJDAG 19 JANUARI 1923 - No. 848 Puresu: Hooirracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekeninq 58936 ADVERTENTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel 2-2'A cent. Ingezonden Mededeclingen, dubbel tarief. Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, worden dagelijks geplaatst ad 50 cent. Dit nummer bestaat ui twee bladen Gedeputeerden en Raden Onze Nieuwe Haagsche Crt. wijdde onlange eon artikel aan de betee- kenis van de komende Statenverkiezing. Erkend wordt., dat de rechMroeksche invloed van de 1 rovinciale Staten schijn nog schaduw heeft van d<jn invloed dien rij konden oefenen in de eeuwen boen zij met recht staatjes in een staat konden - worden genoemd. „Edhter moet niet worden vergeten, aldus ons Faagsche orgaan, dat do Pro vinciale Staten, wier macht door Thor- becke's wet zoo zeer is geknot, het aanzijn geven aan een Ausschuss uit hun midden, de Gedeputeerde s'aten, die met zoer uit gestrekte bevoegheden zijn bekleed. Zij hebben hun aandacht te schenken aan tal van provinciale belangen en be slissen over zefT belangrijko besluiten van gemeentebesturen. Gedeputeerde Sta ten oefenen, onder verantwoordelijkheid van d etSaten. de macht uit, welke in de artt. 142—147 der Provinciale Wet aan de Staten zelf is opgedragen. In de laatste jaren is do betoekefiis van Gedep"'eerde Staten nog zeer sterk toe genomen. Op aller1 ei wiizcn zijn zij betrokken worden in de uitvoering der Rijkswetten en de gevaBen zijn niet zeldzaam, dat Ge deputeerde Staten ziin geworden tot een 60ort college voor administratieve recht spraak. Ook gaan van hen tal van generale re gelingen uit, waaraan de eemeontebestu- ren zich hebben te onderwerpen, N;et steeds doen deze dit gewilligli'k. Vo°ral ten platte1 ande is den laatsten tiid eenig verzet ookomende en groeien de. te^en deze ingrijpende bevoegdheden you fVdpnuteerden. Gelriaagd wordt over do aantasting der gemeen'eliike autonomie door dit col lege In vele gevallen zijn deze klachten zeer sterk overdreven of missen allen grond. Ging hier het hek geheel van den dam, werd aan Gsd. Staten te dezen aanzien hun thans alleszins wettige lvvoegdhe:d ontnomen, dan zou, naar te vreezon is, do gemeente1 idee autonomie daar meestal zeer weines mee gebaat, zijn. maar wel zou op administratief eehicd een toestand te duchten ziin. die dichter naderde aan an archie. dan dat daarin het zic-b onderwer- oen aan orde en recht zou zijn op te mer ken. Ons dunkt, dat menrg gemeente-ambte naar zich bitter zou hebben te beklagen, indien de thans beschermend over ziin hooM uitgestrekte hand van Gedeputeer de c+ofpr. 7jin weggenomen. Natuurlek wil d:f niet zeggen, dat n;et hier en daar een klacht wordt geslaakt, waarvan de rechtmatigheid tot. op zekere hoogte vaH. toe fo geven. Beslissend voor de almuneene situatie ie dit echter niet." Daar ook in d e z e omgeving eenig ver zet opkomt, tegen de ingrijpende bevoegd heden en de wijze waarop door Ged. Sla- ten van deze bevoegdheden gebruik wordt gemaakt, willen ook wij aan dit onder werp eenige aandacht schenken. En dan beginnen wij met op te merken dat tegen de wettelijke bevoegShedcn van Ged. Staten alszoodanig betrekkelijk wei nig bezwaren worden gehoord. Dat Ged. Staten toezicht uitoefenen op de gedragingen der Gemeentebesturen, teneinde verwaar'oozing van de gemecntc- be'angen te voorkomen, dat van 6traf- of po'itieverordeningen aan Ged. Staten me- dedeeling wordt gedaan, dat besluiten op de geidm'ddelen betrekking hebbendo de goedkeuring behoeven van dit college enz. daartegen wordt voorzoover ons bekend nergens bezwaar geopperd. Maar waartegen verschillende Raden of raadsleden zich wèl verzetten, dat is te gen do w ij z e waarop Ged. Staten van bevoegdheid gebruik meen en te moeten maken. 'Waartegen men zich verzet, het is dit, dat Gedeputeerden hunne wettolijke be- voegdneid gebruiken om de Gemeentebe sturen onder curateele te zei ten en zo zoo ver dat met de wet in de hand mogelijk is. uit te schakelen. Nu kan hieraan onmiiWiik worden toegevoegd dot ons Haagsche orgaan ge lijk kan hebben ate het zegt dat menig gemeente-ambtenaar zidh bit'er zou heb ben te beklagen indien do thans bescher mend over ziin hoofd uitgestrekte hand van Gedeputeerde Staten zou zijn wegge nomen. Dat is inderdaad mag el ijk. Het is wel hier en daar voorgekomen dat een Gemeentebestuur oen bolooning billiik achtte, die door Ged. Staten te hoog werd gen eh4-. maar het omgekeerde zal vermoedelijk vaker het. geval zijn ge veest. Indien hier dan ook het criterium vorden gezocht, dan willen wij one moet Jtijlr ge wonnen Fn dan moeten we nog con staoje vt 'dar gaan en 1r;e!' to komen tot wijziging in dé n dal. de sa'aris- -'■n va?» het GcmcooV -onecl eenvoudig door dj Ged. Staten werden vastgosiold. Wij gelooven echter niet, dat er althans in het anti-revolutionaire kamp velen zul len zijn die behoefte gevoelen op deze wiize de bevoegdheid van Ged. Staten uit te Dreiden. 't Zou trouwens in 6trijd zijn met heel het verleden der A. R. partij. Altijd en bij elke gelegenheid is door Dr. Kuyper aangedrongen op ver sterking van de gemeentelijke auto nomie. Niet omdat de salariseen van de amb tenaren daardoor meer of mindor goed zouden worden geregeld of omdat do ge meentelijke machine dan gemakkelijker en secuurder zou werken, maar omdal de ge meente naar haar wezen een zelfstandige levenskring is, historisch geworden. Deze levenskring heeft haar rechten die door de Overheid niet moeten worden ge knot, maar beschermd. Toen dan ook in 1895 in de Tweede Kamer wetsontwerpen aan de orde kwa men ter voorziening in de regeling van de huishouding der gemeente 0p6terland en WeststePingwerf, heeft Dr. Kuyper zich daartegen krachtig verzet. Niet omdat die wetsontwerpen niet wa ren in het belang van regelmaat en OTde, maar omdat de handhaving van de gemeentelijke autonomie voor Dr. Kuy per een vraagstuk was van de eerste orde. Het argument van onze Haa«*6che or gaan aanvaarden wij dan ook niet. STADSNIEUWS. „Jahn". Do Chr. Gymnastiek- en Schermver- eeniging „Jahn" hield gistoronavond haar IVde Openbare Turnavond in de Groote stadsgehoorzaal. Als te 8 uur (was op hot traditioncele kwartiertje gerekend?) do avond wordt geopend is zoowel boven als benoden on geveer de geheel e zaal bezet. Dan tromgeroffel, een signaal en op buitengewoon ordelijke wijze marchceren do vele „Jahn'Meden (er zijn er pl.m. 250) het platvorm op, voorafgogaan door de keurige banier en draaien en wenden in een hoogst karakteristieken vorm tot op het commando „in de stand, óón" de geheele mensc'henmolen stil staat. Terwijl nu de vaandeldrager het saluut maakt klinkt krachtig op het Jahn-lid. „Tweekleur van Jahn, ja go zijt onze glorie en als dit mooie zangnummer weggestor ven is in de laatste woorden hef vrank en het vroom'en het vroed' waarin heel het optreden van „Jahn" is gekarakteri seerd treedt do voorzitter, de heer K. Cebol, voor het front van do troepen en houdt, nadat in gebed is voorgegaan een openingsrede. Spr. verwelkomt eeret onzen burge- meoster Jhr. Mr. Dr. N. C. do Giteelaar die „Jahn" de eer aandeed haar uitvoering me teen bezoek te vereeren. Vervolgens richt spr. een hartelijk woord tot Jhr. van Bozen, secretaris van Volksweerbaarheid, wiens corporatie in zoo nauwe relatie slaat met de verecniging, die zich toch ook als hoofddoel stelt het komende ge slacht te maken tot weerbare mannen en vrouwen, tot een generatie met geestelij ke en lichamePjke ruggegraat, tot men- schen waar „pit in zit". Tot de zustervereeniglng D. O. S. doet spr. een oproep om dichter bij elkaar te gaan 6taan, om gezamenlijk op te trek ken niet alleen te Leiden maar in heel Nederland door middel van den Bond van Chr. Gymnastekvereen i e in gen in Neder land om mede gezamenlijk een protest te doen hooren tegen het der Chr. Gymnas- tiekbewes-ing aangedane onrecht inzake de subsidies. Ten slotte roept spr. do medewerking in van de Nieuwe Loidsche Courant, en doet een opwekking om ook door de Pers de Lichamelijke Oefening popu lair te. maken. Na deze inleiding die velen nog te lang was kon voortgegaan worden met de af werking van het. programma. De inzet, Atreszie-oefeningcn van de Heerenafdeeling, was in gecncn deelo het gemakkelijkste gedeelte voor do turners. Gezien dit feit werd de oefening die door goede kleur-belichting aan effect won, keurig uitgevoerd. Ongeveer hetzelfde kan gezegd worden van de Stok-oefeningen der dame6-afdoc- ling. Nadat op de moest correcte wijze was opgemarcheerd werden zonder eenig genniisch de fraaie rhytmi6che standen uitgevoerd. Alleen enkele vergissingen doden mer ken dat we hier met menschcn niet met machines te doen hadden. Daverend applaus volgde op dc beide nummers. Het volgende programmapunt vrije oefeningen van de kleinere meisjes werd een waar succes-nummer. Het wae zulk een aardig gezicht de k'cine witkielties parmantig maar uit stekend het tooneel over to zien stap pen dat wc de respectieve1 ijke moeders dc tranen in do oogen zagen komen van vreugde en genot over zulk een kra nig optreden van do kleine „dreuraus- Ecn zanger c1 deed deelnemers en toe- ';*<"rr-c -hinderen van plezier. Hier was geen 'belichting toegepast cn terecht het geheel was één en al leven en kleur. Het touwtrekken van de kleinste „man netjesputters" was in hooge mate sensa tioneel. We zagen er onder de toeschouwers die de boenen tegen het schot drukten en met kracht (denkbeeldig) meotrokken als er een kritiek oogenblik was. Ze zouden nog graag zelf mee willen doen. Of er ook propaganda van een uitvoo rin uit gaat. Waren de „mannetjesputters" voorge gaan, daarna kwamen de schutters en wel de scherpschutters van „Willem van Oranje". 't Bhoeft geen betoog dat, de vele oran- jebarten in de zaal warmer klepten bij deze keurige demonstratie. Of het symboliek was weten v/o niét maar de belichting was uitermate „rood" behalve bij de 6lotdeooratie, toen, terwijl de geweren der schutters in W- vorm werden gesteld, de muziek het oude Wilhelmus speelde. Dat was al Oranje. De na dit, luid toegejuichte, nummer volgende vlag-oefeningen werden heel net jes uitgevoerd. Met een hartelijk speechje werd namens de jongens aan den le der, den heer Ver schoor een bureaulamp aangeboden. De heer Verschoor dankte en eaf de jon gelui in bijzijn van de honderden toe schouwers een pluimpje voor hun gehoor zaamheid. Het laatste nummer voor do pauze was wel het meest feillooze gedeelte, wat wij gisteren zagen. Eén roep ging er dan ook van uit. Na afloop werd door een drietal héél jonge-dames aan den directeur"van „Jahn" een aandenken aan den IVden Turnavond aangeboden, bestaande uit een eiken standaard met een gïpebeeld van „Vater Jahn,r. De heer C. A. de Bruin toonde zich hoogst verrast en dankte op de hem eige ne wijze voor dit bli'k van waar leering, dat duidePik toonde dat „Jahn" hem en hij „Jahn" begrepen had. Het spijt ons dat we roet in het eten moeten werpen, door als eeuigs'o grief op te werpen dat de avond 'e lang was. We kunnen ons voorstellen dat aPe af deelineen gaarne willen toonen hoe zij vooruit zijn gegaan, maar werkelijk de avond is te lang. Dit neemt niet weg, dat er oolc na de pauze juist na de pauze keurig is ge werkt. Het toeefeltuTnen was „af". Zoowel aan rekstok als'fiande brug zijn or verduffende st,aaltjes vertoond van wat lichamelijke oefening vermag. Speciaal noemen we hier een z.g. „leeu wen gang" die dermate de bewondering op wekte dat een knetterend applaus volgde. Ook een fraaie „lendent.-ek" aan het hocgrek verdient vermelding. De Knotsoefeningen die door de eerste mekdesafdeeling werd uitgevoerd hebben we nergens nog zoo stijlvol zien uitvoe- Een .woord van hulde is hier op ziin plaats. Een mooi stuk werk werd deer de tweede Heerenafdeeling geleverd die een bewonderenswaardige demonstratie eaf van do zoo inspannende Zweedsche Gym nastiek. Of het „spring" als lachnummer was bedoeld weten we niet wel vermoeden we het. Als zoodanig oogstte het veel succes. Aan het einde eekomen van onze be- schriivende wandeling door het proernm- ma kunnen wij tot do conclusie komen dat het geheel niet alleen voor „Jahn" een succes avond is geweest maar ook dat weer duideliik is getoond wat do lichamelijke oefening vermag mits onder goede lei ding beoefend. Ook als propamanda-demnnstralie is dc7e avond uitstekend gesnalgd. Een woord van lof, ook voor het pu bliek, de' ditmaal als één man tot het einde bleef. De heer Cebol eindigde met dankgebed, waarna de honderden huiswaarts gingen met het vaste voornemen bii do volgende uitvoering weer present te zijn,, „Con Amore". Het bestuur van „Con Amore" verzoekt ons mede te doelen dat de bloemenmand, die tiidens de uitvoering van „Quo Vad s on hef, tooneel priikte. een vnendcluke attentie was van de (Tw. Znug-v eroonl- ging „Ex Animo" hier ter stede. Christelijke Middenstandsvereeniging. Onder leiding van haren voorzitter den heer J. van der Steen, hield gister avond de Christelijke Middcnstandsver- ecniging haarpaarvnrgadcring. De groote Nutszaal was voor deze ge legenheid gezellig ingericht en had door het plaatsen van planten en bloemen ccn feestelijk karakter gekregen. Nadat de vergadering door den voorzit ter met gebed en het laten zingen van Ps. 119: 17 was geopend, sprak deze een kort openingswoord waarin hij allen en in 't bijzonder de vrouwen hartelijk welkom heette. De Middenstandsvereeniging, aldus spr., heeft reden om in o; ?wckte stemming haar jaarvergadering te houden. Er is veel gewerkt en God heeft ook den arbeid wil len zegenen. Met den wensch dat ook in de toekomst door samenwerking kracht zal worden ont wikkeld en dat er mag zijn een vragen naar den. weg door God bepaald, eindigde spr. zijn warm toegejuicht openingswoord. Hierna was het woord aan den Secreta ris, den heer Israël die een interessant en zakelijk overzicht gaf van de werkzaam heden in het. afgeloopen jaar verricht. Het ledental vermeerderde met 27. Met dankbaarheid werd dit geconsta teerd. Maar ook hier moest een „niet vol daan" volgen. Het aantal leden kan veel grooter zijn. Nog al te veel Christelijke Middenstanders zijn niet of verkeerd georganiseerd. Herinnerd werd aan wat in het afgeloo pen jaar verricht werd. Gewozen werd o.a. op de werkzaamheden inzake de L.A.W.E.T vliegende winkels en de winkelweek, en op de velerlei pogbigen om de organisatie be ter aan haar doel te doen beantwoorden. Met blijdschap werd herinnerd aan een eerste poging tot toenadering van de Chr. arbeidersbeweging, van de zijde van „Pa trimonium." Spr. eindigde ziin belangrijk verslag met er op te wijzen dat er door heel den mid denstand een frissrhe wind waait en met een wrrme onwekking tot meer meeleven. Een hartelijk" applaus beloonde den spre ker. De Penningmeester de heer Z i e g e 1 a ar gaf een overzicht van den financieelen toe stand. De ontvangsten bedroegen f 7G0.59, de uitgaven f G92.75, voordeelig saldo f 87.94. Nadat de voorzitter onder instemming van de vergadering de beide functionaris sen een woord van dank had gebracht werd ovcc-i aa tot de verkiezing van be stuursleden. De heeren Breebaart, Vroom en Israël worden met groote meerderheid herkozen. In een bestaarde vacature werd gekozen de heer J. Zandbergen. De avond werd verder doorgebracht met het luisteren naar de humoristische voor drachten van den heer v. d. Horst, die tel kens weer de lachspieren in beweging wist te brgugen. De limonade verstrekt door den heer Ku- perns en de versnaperingen afkomstig uit „De Bij" en de firma v. Tongeren, ver hoogden mede do feestvreugde. Nadat tenslotte nog de heeren Israël en Breebaart het woord hadden gevoerd, werd de goed geslaagde vergadering door den lieer Israël met dankzegging gesloten. De Statenverkiezingen. In den Statenkieskr'ng Leiden is de candidatenlijsf. der Christ -Historische Unie als volgt vastgesteld: 1. mr. J. Schokking, Leiden; 2. J. de Jong Saakes, Voorburg: 3 A. van Egmond. Koude kerk; 4. dr. H. J. Lovink, 's-Gravonhaee; 5. A. Verduijn Jr. Lisse; 6. D. N. van Malsscn, Noordwrk; 7. S baron Van Heemstra, Sassenbeim: 8. H. van Boei jen, Voorburg; 9. J. B. Moijnen, Leiden; 10. Jac. Wilbrink, Leiden. Dr. D. Cohen. Dr. D. Cohen, toegelaten als privaat docent in de Grieksche panyrolopie, zal zime lessen aanvangen met het houden van een openbare les. op Woensdag 31 do zer a.s., te 3 uur, in het Groot-Audito rium van het Acadomiegcbouw- Geen gunstig verschijnsel. Voor dc betrekking van Bode-Incasseer der bij den Raad van Arbeid alhier, tegen een salaris van f 15.per week plus pro visie, v/aren 343 sollicitanten. Hedenmorgen ongeveer om tien uur had in de Maarsmanssteeg een aanrijding plaats. De G3-jarige Mej. J. v. d. L. liep daar te wandelen toen uit de tegenover ge stelde richting een wagen van de fa. van G. L. "naderde. Nu wilde het juist dat een slagersjongen een mand op den grond had gezet, die, althans naar de meening van do juffrouw, gevaar opleverde voor do passago. Zij nam dan ook den mand van den grond en hield die voor zicli uit, om de wagen te laten passceren. Hierbij reed de wagen togen de mand, waardoor de juf frouw in het gedrang kwam. Toen de wa gen gepasseerd was, begon zij over pijn in de borst te ldagcn en gevoelde zich niet- in staat haar weg te vervolgen. Binnenge dragen in 'n perceel aldaar is zij op advies van een geneesheer van den Eersten Hulp dienst naar het Acad. Ziekenhuis overge bracht om te worden onderzocht. Door de Dordsche recherche is naar Leiden overgebracht, de door haar aange houden 22-jarige H. N. N., wiens opsporing en aanhouding door den commissaris van politio alhier was verzocht, als verdacht van gepleegde mishandeling, zwaar licha melijk letsel tengevolge hebbende, daar hij in den avond van liet St. Nicolaasfcest „een vriend" zoodanig heeft afgeranseld, dat deze bewusteloos ineen zakte. Gisternacht is diefstal met inbraak gepleegd in een perceel aan dén Hoogen Rijndijk, bewoond door O, Do dioven heb ben een bedrag van f 400 meegenomen. Aangehouden is de jeugdige C. van H., die er van wordt verdacht een muntgasme ter te hebben gelicht in een perceel aan de Sophiastraat. Daar het niet voor de eerste maal was, dat dit jongmenseh kennis moest maken met de politie, is hij voorloopig naar het huis van bewaring te 's-Gravenhage over gebracht. BINNE LAND. DE KWESTIE-WILTON. Vragen van het Kamerlid Koiper. Het Tweede Kamer-lid Kuipe- h off mn den minister van Arbeid, Handel en Np- verheid de volgende vraeen geste11- Heeft de minteter kennis genomen van het vo'gene persberichten dato 3 Januari jl. door de N. V. Wilton's Maehmefab-ioJe en Scheepswerf, te Rotterdam, aan do T"a_ mer van Koophande1 aldaar ec-Vht schrijven, waarin de werkloozc arbe'^ers in het algemeen worden besctuddiH van weieering om passenden arbe:d te aan vaarden en liever zonder arbeid werklo zensteun ontvangen dan teeen ter verrichten? In het den minister bekend, t de di rectie van bovengenoemde naamlooze von- rootschao a^s oorzaak daarvan aaneeeft, dat de nitkeerineen uit de werklozenkas sen. welke na overleg met de Peering worden vastgesteld, te hoog zi;o9 Is de minister bereid, naar de gron4®nt waarop deze aank'acht steunt oen pr""v- keiirig onderzeek te doen instegen en ^et resultaat daarvan, benevens zim oordeel over de gebleken fei*en, aan dp Kamer mede te deelen? Gastmaal ten Hove. Gisteravond had ten H^ve bol annop- kon^i^de gastmaal voor den rumcjdprf pq do leden van bet Perm^npnfo Tfr.' In ternationa1© Justitie plaats Aan den maaltnd van K^ - •1 cn Prins namen deel alle op dit oo^enbl'V te 's-Gravenhage aanwezige recbt^"'>1^fipn, dio dit internationale Tochfsco"!^Wo r<v- men. te weten: de voorzitter mr Pcdorj de vico-pres:dent do beer W"'^ -k- rii-k) de recbtoTs. de boeren Pa^se+t ^oo- ro (Amerika); Lord Finlav fF-go'-H); Nvholm (Denemarken): ^Pamir"" Bonn ie); AnziloHi (Itebö): -op land); voorts de reebters. de heeren Pcmbmaon f>Tonr^e- gen) en Ncgulesco (PpemenwQ Vr-o^ons de grififer do heer Fnmmo»«oi-- -a4 den). De rillingen der Tweede TT"*-' Onder het ops'v-'Ft: TwH» T' Gronden Royement van O He", sehrüft mr. G Bake ;n bet van bet Pocht": „Niemand zal ontkennen <-• n-*o Tweede K^mer menigmaal W;k van grooten iivcr en baar voo^ïMor van pf^o- ro werkkracht. Soms worden dn do ringen tot dien in den ranM terw'il er nng eWhts wc'nig led^n tegen- woordiV ziin; eerst e1- er fkm-T-in" «e- vraagd wordt, gaan dan do V-«-«n hu'S. De_vroac ri'st intussc^en of nr-nd- wet en bet BogVmpnt van Orde on d;0 wii*e wel beh/y»tl:;k worden m^nlepfd. Tmmer^ de Grondwet honm't ->rt. 108: „De Kamers memn norb af-»ond, r- li'k noch :n verennigdo vcr"i.d'>-:n'» be- raad-dogen of be=1niten. zco viel me- d">n de boift barer leden tnner.wocrJ;'- nn bet Poglemn"t van Orde schrijf1 in rrt. 87 voor: "..Wanneer er ceen eer-c-,,; leden meer ter vergadering tegenwoordig ziin. voHnagt dc voorzi'ter. na zi^b d.>Af hoofdeliike ooroep;ng van bet oeta1 *e hebben ve^ol-eH. de vergadering tot e^n nader tiidstin". Da* er, z^oa1- mi wol geschiedt. n:et o^cen weHt be^H- slaagd. maar ook zonder hoohmViko efem- minf besluiten worden cono'npn. forwül slechts een klein gedeelte vnn do le^n logenwoordig is, kan. dunkt nv' necP geoorloofd,' noch wenschelük worden ge acht." Minister Aa.lhcrsc treedt niet af. Naar wij uit de beste bron vernomen, ie het door een Haagsrii blad eenub'iccor- do gerucht, als zou minister Aalberse het voornemen hebben te kunnen gegevon af te treden, o.a. in verband met de tdech'o kansen, die de Arbeidsgeschil Ion wet zou loopen, geheel ongegrond. Do m nis'er kwalificeerde, naar men te zijnen de partement© voorts verzekerd, het bericht als „onzinnig". De penningmeesters van Polders. Gedeputeerde Staten van Zuid-Kollr.nd j hebben aan dc besturen van poldcra en v happen in die provincie ccn cireu- i I «cricht, betreffende het stellen van zekerheid door en het opnemen van kas j en boeken aan do penningmeesters van polders cn waterschappen. In deze circulaire wordt gezegd dat ten i gevolge van gepleegde onregelmatigheden j door den penningmeester van con der pol- ders in deze provincie in de leas van dinf instelling een aanzienlijk tekort is ont- -r staan; dezo schade zal doordat do betrok-^ I ne inmiddels in staat van faillissement' is verklaart, vermoedelijk grootcndcck'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1