VAN NELLE'S ECHTE BAAITABAK r Of LAKEROL PASTILLES If HEER 60 ct. GAAT VAN VADER OP ZOON ERZflN Humagsolan HASSELMAN PANDER - LEIDEN öopmms'Meelpmodüctbi Orgel, Piano of Inbouwpiano EEFJE KLUIT, OPRUIMING Eiwitstaai G. H. LENS A Co. Groote Opruiming VwHoutensCacao ONS OGEN TIJDSCHRIFT Honig's üaizena Ziet de Etalage. G. v. LEEUWEN, UITVERKOOP Bericht van hizet V Amsterdam - Dsn Haag - Rotterdam CesIrÉ MM HU&rifiËÜSgBHMi per halfpondspak ook in ons en 1/2 ons pakjes. per halfpondspak ook in ons- i '|2 ons pakjes. Heden verblijdde ons de Heere met de voorspoedige geboorte van onzen Zoon HERMAN PIETER. S. DE WREEDE S. C. DE WREEDE— 1371 Frijlink Sassenbeim, 17 Jan. 1923. JUFFROUW biedt zich aan bij zieken of hulpbehoevenden, voor den das:, ook als nachtwaakster. Brieven bureau van dit blad onder No. 1075. Krjamverpleging. Er biedt zich aan gedipl. Kraamverzorgster. Brieven bureau van dit blad ouder No. 1376. L6erares Solozang, Leerlinge van MAX KLOOS, kan eventueel naar Leiden komen. WIE HELPT! een nette Weduwe met dochter van 14 jaar, G.G., direct aan een betrekking als 1382 Huishoudster. Inlichtingen te bekomen, bij JACs. LA MAN, Maresingel 34a, J. J. LA WAN, De Ruijterstraat 15. De Rechter-Commissaris in het Faillissement P. J. ENGELS (bandelende onder de firma Key's IJzerwarenhandel) te Bos koop, heeft bepaald: le. dat de schuld vorderin gen moeten worden inge'diend vóór 15 Maart 1923; 2e. dat de Verificatiever gadering zal gehouden worden op F ag 9 April 1923, des voor middags te 10 ure, ten Paleize van Justitie te 's-Gra- venhage, Korte Voorhout No. 11. 1377 De Curator, Mr. Dr. C. M. A. R. VAN ROY, Rapenburg 36, Leiden. MarinqCheviot Plooirokje, zm- ver iwol mei lljfle. Ar 15-110. kleinste maat 50 cent per maat siilgcntl SSc. H. HAISNIHG's PRIJS Per hiterflesch i f 1.75 p. halve Literfl. Di«. H. NAftNifêG's Charm. Cfjfcai. Fabriek KAAG. 1340 Reeds meer dan 400 Professoren en Artsen, hieronder 35 Neder- landsche hebben, volgens schriftelijke mededeeling, met het op aanwijzing van Dr. N. ZUNTZ samengestelde HAARWORTEL-VOED INGS PRAEPARAAT zeer bevredigende en blijvende resultaten bereikt. 1272 HUMAGSOLAN (zuiver haar-eiwit in gemakkelijk te ver teren tabletten) is |bij Apothekers e» Drogisten verkrijgbaar Litteratuur wordt op aanvraag gratis toegezonden door: Dr. H. NANNING's Pharm. Chemische Fabr., Den Kaag XX)OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^X -V-TTOSOCOO NIEUWE RIJN 34 en 45 1388 HEDEN beginf onze OOOOOOOOOOOCXSOOOOOOaCXXXXXiQOOCqOOOOOOOOOOO 'n ieder fuuógezin vindt men: HET MODEL-FABRIKAAT GOUD ETIKET PONDS-BUS fl,70 BRUIN ETIKET KILO-BUS t 1,25 HET FRAAI EN INTERESSANT MAAND3LAD Tegen inzending van I etiket (of bon) van lékg.-bus goud-merk of 1 etiket (of bon) van 1 kg.-bus tiruin-merk, wordt U het eerstvolgend nummer gratis toegezonden lus was jarig en zij mocht zeggen wat zij 's middags gaarne toe wilde eten. j Zij koos Pudding bereid met j en toen zij met hare vriendinnetjes j aan tafel zat en de pudding binnen j werd gebracht, werd die door allen g met gejuich begroet. -.-V Adverfeeren doet Verkoopen PRIJSN0TEER5NG. Dik Vel Gerookt Spek 13.00 Mager Gerookt Spek 13.35 Rauwe Reuzel 13.50 Zuivere Gesmolten Reuzel 13.50 Zuiver Gesmolten Rundvel 13.50 Alles per 5 pond. Veile lappen. 10.00 p. p. Karbonades 10.00 p p. Telefoon 716 KOORDEINDE 37. 1380 Bij Apothekers en Drogisten 6/4 Wollen Cheviot CQ pj in versch. kleuren uu II. 2 El breed geheel QC Wollen Sörge ul Zeer sterke Engel- sche Stoffen, ge- flf heel Wol 31 Zeer fijne Wollen Ruiten, 8/4 breed f f 1.96I Prima Gestreepte 4 JQ Kamgarena I Lfu Prima Wollen Mantel en Ulsterstoffen, f 1.89I Pyama-Flanel, 36V2 ^jj1/ gj Mousselines, Voiles en Fantasie Ka- 19 pj toenen, 19, 161/.. .ld 11. Bij veiling, 12 Januari 1923 door C. VERSLUYS, Notaris te IiCi' i n, .-ehouden, zijn in bod gebiac'.t: Perc. Het Pakhuis, Havenkadc 19/21, op f 5000. verhoogd met f 250. Verhoogd met f 500. Perc. 2. Het Heerenhuis, Havenkade 17, op f9300. Perc. 3. Het Pakhuis, Havenkade 15, op f7900. Verhoogd met f 600. Nadere verhoogingep als gebruikelijk. Afslag Vrijdag 19 Januari 1923, 's avonds 7 uur, in het Notarisbuis aan „Den Burcht" te Leiden. 1369 Doet Uw inkoopen bij hen, die in dit blad adverteeren Breestraat 146 Telefoon 662 Botermarkt 21-22 Het „SYRIAN" Karpet fraaiste Imit. Perzisch Tapijt 270 X 360 f225.- Het „ASLATIC" WILTON Karpet - antieke - kleuren 270 X 360 f225. Het „BAGDAD" Karpet 't goedkoopste Imit. Perzisch wol, 255 X 360 f 97.50 Eiken Slaapkamer met 2-tIeurige Spiegelkast f350.- Noten Salon-Ameublement, stijl Louis XVIf350. Fransehe Velours voor Overgordijnen, fraise, prune, beige, per Nieter f 4.90 Aparfe Genres - Lage Rofeeringen - Accurate Bediening Van alle zijden hoort men, dat de gezondheidsepidemie door dan kwakkelwinter is veranderd in een, overal wederom heerschende, sssi Voorkomen is beter dan genesen. Gebruikt daarom doorloopend iederen dag enkele Alom verkrijgbaar in blikjes a 50 cent BOEKWEITEMEEL .BOEKWEITEGORT RIJST EGRIES .TARWEBLOEM „KRISTAL 1 GERSTEGRUTJES GEZONDHEIDSROGGEBLOEM worden met de meeste zorg vervaardigd eri voldoen aan de hoogste pjschenlWij leveren z.e onder garantie voor zuiverheid Vraagt -.deze in fabrucksvarpakkir»^ van a ,t of 2a K G - flfllï KOOPMANS* MEELFABRIEK GRUTTERLJ -LEEUWARDEN. mm aan DIT adres, indien U Dij net koopen van een voordeeSig wilt worden bediend. Verzuimt niet een bezoek te brengen aan ONZE Magazijnen. 't Is in UW voordeel, HOOFDKANTOOR Rotterdam: Oostzeedijk 32432 FILIALEN Vraagt gratis Catalogus en inlichtingen betreffende ons SPZC1&AL HUURSYSTEE!* UTRECHT. Credieten voor Industrie, Handel en Landbouw. Correspondent voor Sassenheisn De Heer D. LANGHOiiT, Hoofdstraat 100, ZittingDinsdagavond van 79 uur. Correspondent voor Lisse de Heer A. v. EGMOND, Kanaalstraat 94. ZittingWoensdagmid dag van 24 uur. Correspondent voor Voorschoten: De Heer JAC.J.ALT3HG A 363. ZittingDinsdagavond van 79 uur. Correspondent voor Rijnsburg1184 de Heer A.C. DE WILDE ZittingDonderdag avond van 79 uur. Correspondent voor Wassenaar de Heer j. J.V'AN BEESTEN KonijnenJaan 2. ZittingDinsdagavond van 7V29l/2 uur, ten huize van den lieer J. VAN DERKOOY, Lang straat 31, Wassenaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4