Nog slechts een paar dagen duurt onze OPRUIING. Thans extra verüaagde prijzen. m nii ding van den bacterioloog Stepnanof, is daarheen gezonden. SEMEENTELIJKE AANKONDIGINGEN Gemeentelijke Vischverkoop, Aan den Gemeentelijken Vischwinkel Yisehmarkt 18 (Tel. 1225) ia Vrijdag ver krijgbaar SCHELVISCH 0.18-/ 0.32, SCHOL k f 0.380.45, KABELJAUW i 0.40 en TARBOT k 0.70 per pond. N. O. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 18 Januari 1923. AGENDA. DONDERDAG 18 Januari. Leiden. 4e Turnavond „Jahn". Stadsgehoorzaal 8 uur. DONDERDAG 18 Januari. Leiden. Jaarvergadering Christel. Middenst.ver- een. Nuts gebouw. Aanv. 8 Yk uur. DONDERDAG 1 8Januari. Leiden-. Godsdienstige samenkomst in Prediker. Aanvang 8 uur. Spr.: de heer Wintzen van den Haag. lederen Woensdagavond van 7)48)4 uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. De apotheek van het Ziekenfonds tol Hulp der Menschheid is steeds geopend, aoch alleen vn.r leden van dit Fonds. reeds in goreedheid gebracht voor zijn vertrek met vrouw en kinderen, toen het tétegram kwam: „op wachtgeld gesteld." Zijn kamers waren opgezegd, ja zelfs was de bagage al aan boord en in het ruim ge sjouwd. Ze kon er niet meer uit en dob bert nu in do Roode Zeo of in den Indi- seben Oceaan, 't Lijkt toch wel een beetje zonderling, dat het besluit van het op wac-htgoM stellen den betrokkene eerst den dag voor zijn vastgesteld vertrek moest worden meegedeeld. En hoe zit het met het passagegeld? Loonsverlaging in Zwitserland. De regeering van het kanton Zurich heeft besloten met. ingang van 1 Januari 1923 de salarissen van alle personen in kantonalen dienst met bedragen van 30 tot 42 francs per maand te verlagen. Voor de daglooners zal deze verlaging. 6 pet. van het tegenwoordige loon bedra gen. BUITENLAND DE ACTIE IN HET ROERGEBIED. De mijneigenaars blijven weigeren „een eerlooze handeling tegen het vaderland gericht" te plegen. Do mijneigenaars hebben gisteren den geheelen ochtend en ook den geheelen na middag vergaderd om voor de laatste maal alle mogelijkheden nog eens onder de oogen te zien. Zij stelden een brief op, dien elke mijneigenaar persoonlijk aan de Fransche controle-commissie zal zenden. In dien brief heet het o.m.: De intergeallieerde regeeringen hebben bij het sluiten van dep vrede met Duitsch- land de souvereiniteit van het Duitsche rijk uitdrukkelijk en plechtig erkend. Dienovereenkomstig zijn in het gebied van het Duitsche rijk de Duitsche wetten nog steeds van kracht en alle Duitsche onderdanen zijn aan do Duitsche wetten en do Duitsche autoriteiten gehoorzaam heid verschuldigd. Overeenkomstig dezen duidclijken rechtstoestand hebben de ver tegenwoordigers van een aantal mijnen in een aan don heer Coste op 13 Januari 1923 gezonden en door dezen aanvaarde schriftelijke verklaring uitdrukkelijk het volgende voorbehoud gemaakt: „De voorwaarde hiervoor (dit is: voor de hervatting van de levering van brand stoffen) is, dat geen tegengesteld bevel docr den rijkskolencommisearis wordt uitgevaardigd." Het is dus niet juist, dat de mijnverte- •genwoordigers zich onvoorwaardelijk tot levoring bereid hebben verklaard. Dit zou trouwens ook zonder belang zijn. aange zien ook in dat geval do verordeningen der bevoegde Duitsche autoriteiten voor do Duitsche onderdanen moeten worden opgevolgd. Het geval, dat dé mijnverte- genwoordigers zich hebben voorbehouden, heeft zich inmiddels voorgedaan. De rijkskol cncommissaris heeft onder bedreiging met gevangenisstraf aan alle mijneigenaars in het Roergebied uitdruk kelijk bevel gegeven, geen brandstoffen aan Frankrijk of België te leveren. Ik kan daarom bet mij door den heer Coste overhandigd bevel niot nakomen. Ik weet, dat mijn houding in overeen stemming is met de bepalingen van "het wapenstilstand-verdrag van het vredes verdrag, het Rijnland iractaat en alle aan vullende bepaiingeii daarvan, zoowel als met de Haagscho wetten betreffende de oorlogvoering te land en de regelen van 'het volkenrecht, door alle beschaafde na- tics erkend. Ik weet, dat juist in Frank rijk de eer, het geweten en de persoonlij ke vrijheid, en eigendom van de burger lijke bevolking bij een bezettin^ als een door het volkenrecht voorgeschreven er kend en gehuldi cd beginsel wordt be schouwd. Be weet ten slotte, dat mijn houding in overeenstemming is met het Fransche recht. Het bevel van de boven mij gestelde autoriteiten vormt voor de mijnverfegen- woordigefs een geval van force majeure, waarbij, ook volgens Fransch recht, iede re persoonlijke verantwoordelijkheid bui tengesloten is. Het is. als ingrijpen van hoogerhand, voor mij absoluut bindend. Bovendien zou bij den tegenwoordigen stand van zaken een levering van brand stoffen aan Frankrijk on Belrriö ton goede komen aan hetgeen deze beide-landen, te gen den wil van onze regeer in g in, met geweld trachten door tc zetten. Van mij wordt dus verlangd, dat ik mijn steun geef aan een maatregel, die te gen mijn eigen regeering is gericht en dat ik positief daaraan deelneem. N i e- mand Kan gedwongen worden, tegen zijn vaderland te hande len of een eerlooze handeling te begaan. Het bevel, tot mij gericht, beteekent voor mij een moreele dwang, die, ook volgens Fransch recht, iedere verantwoordelijkheid mijnerzijds buiten sluit. Resumeorende, verklaar ik ten stelligste, dat ik mij niet laat dwingen tot een eerlooze handeling, die tegen mijn va derland ie gericht." HET MILITAIRE KARAKTER DER FRANSCHE ACTIE. Maarschalk Pétain naar het Rnhrgebicd. Uit Berlijn wordt gemeld: Do Duitsche mijneigenaars in het Ruhr- gebied, die nog steeds op het standpunt staan, dat zij alleen de Duitsche over heid hebben to gehoorzamen, hebben tot dusver nog geen hand uitgestoken om de hun door de Fransche militairen verstrek te bevelen uit te voeren en men verwacht elk oogenblik nieuwe Fransche dwang maatregelen. Tot nu toe i6 bij de groote mijnen niets bijzonders voorgevallen: ze zijn noch bezet-, nóch onder een of andere con- tróle gesteld. Intussdhcn treedt steeds scherper het militaire karkter der Fransche actie aan den dag. Alle maatregelen, die van Fran sche zijde zijn getroffen, toonen aan, dat men hier met een uitgesproken militaire occupatie te doen heeft Zoo Bet te Buor een Fransch majoor den commissaris van politie eenige uren op sluiten, daar bij binnen den hem gestel den termijn de voor het nachtlogies gere- quireerde 40 bedden en 450 stroozakken niet kon verschaffen. Te Es e e n is de 6taat van beleg op nieuw verscherpt. Ook op andore wijzen maakt zich de druk der bezetting met den dag meer voelbaar. In strijd met de gewoonte van bepaalde zaken om van geringe voorraden slechts kleine hoeveel heden te.geBjk te verkoopen, worden zij door de Fransch en gedwongen elke'ver langde hoeveelheid te leveren, zoodat en kele winkels reeds bijna leeggekocht zijn. Het gevolg daarvan is een sprongsgewijze st ij ging der prijzen.. De stemming in het Ruhrge- bied wordt daardoor steeds meer verbitterd en leidt er toe, dat het verzet tegen de Franschen steeds sterker wordt. De mijnwerkers willen het er eventueel op laten aankomen, dat zij door de Fran schen gearresteerd en voor een krijgsraad worden gebracht. In een groot aantal mij nen hebben de arbeiders reeds verklaard, ingeval de bezettingsautoriteiten maat regelen tegen de mijneigenaars nemen, doo r 1 ij del ij k verzet do kolen- productie onmogelijk te ma- k en. Het zuiver militair karakter van de ganschc actie blijkt het host uit het be richt, dat - maarschalk Pétain, in begelei ding van zijn chef van den staf, generaal Burat, in het hoofdkwartier van den op perbevelhebber van het Rijnleeer te Dus- seldorf is aangekomen en zich Dinsdag naar het Ruhrgebied heeft begeven. De bezettingsmaatregelen te Essen. De troepenverplaatsingen in het Ruhr gebied worden onverminderd voortgezet. Volgens mededeelingen van den Fran schen divisie-commandant te Eesen-Bre- deney zal een Fransch eorpscommando naar Essen komen. Hiervoor worden weder 200 kamers in particuÜero woningen opgevorderd. Voor officieren zijn tot dusver 400 hotelkamers in beslag genomen. Een hotel met 100 ka-N mers is alleen voor do huisvesting der journalisten in gebruik. Van de sdholen zijn bezet: 10 volksscholen, twee middel bare scholen en twee gymnastieklokalen. Het schoolonderwijs is nagenoeg overal stopgezet. HET SCHADEVERGOEDINGS- VRAAGSTUK. De Britsche Kamers van Koophandel wenschen opheffing der bezetting. De driemaandelijkecbe vergadering van het Verbond van Britsche Kamers van Koophandel heeft met algemeene stemmen een rapport van het bestuur ten aanzien der schadevergoedingen aangeno men. Het rapport, verklaart dat een morato rium aan Duitechland gedurende een overeen te komen aantal jaren een gebie dende noodzakelijkheid is. Indien er druk op Duitschland moet worden uitgeoefend ten einde de schadevergoedingen af te dwingen, dan dient over den vorm van dien druk overeenstemming tueschen de geallieerden te worden bereikt. Ten slotte 6preekt het rapport de mee ning uit dat zoo spoedig mogelijk de mili taire bczeting van Duitschland moot wor den opgeheven. Een bespreking naar aanleiding van het rapport bleef achterwege. De voor zitter verklaarde dat men de Entente wenschto voort to zetten, maar hij achtte den toestand zeer gevaarlijk. Dc geallieerden en het herstel. De Fransche, Belgische en ltaliaansche regeeringen hebben g'slercn last gegeven onmiddclPjlc over te gaan lot de exploita tie van de domitiia e bosschen an-n den linkeroever van oen Rijn. - v.ior hat bij de leveringen in gebreke blijven, die op 26 December door de commissie van herstel is geconstateerd. DE BEDREIGING VAN HONGARIJE. Wat wil dc kleine entente? Over hetgeen zich in, of beter misschien rondom Hongarije afspeelt zegt de M a a s b., hangt nog een geheimzinnige Sluier. Het schijnt, dat de landen der kleine entente een voorwendsel zoeken om tot een kracht-politiek ten opzichte van Hon garije over te gaan. Of dat optreden een reactie-beweging is van liet medegaan van Italië met Frank rijk, of wel een gevolg van zekere „schik kingen", die Frankrijk met Italië en de kleine entente in een tot dusver ongeken de combinatie vereenigden, is op het oogenblik moeilijk uit to maken. Aan den grooten ernst van den toestand, door de militair© toebereidselen in Roe menië in het leven, geroepen, verandert dat ten slotte niets. Zoo ziet men in Europa met angstige zorg afgrond na afgrond lo voorschijn ge roepen Do toestand in het Memelgebicd. De Raad van Ambassadeurs heeft beslo ten, onmiddellijk een buitengewone com missie naar Memel to zenden, die belast zal zijn met de samenstelling van een voorloopige regeering onder gezag der ge_ alüicerden. Tc Kowno zullen" bij de Litausche regee ring stappen worden gedaan om deze re geering to herinneren aan de zware ver antwoordelijkheid, welke op haar rust, Voorts zal de Litausche regeering worden uitgenoodig, maatregelen te nemen, op dat het gezag van bovengenoemde com missie door'de I Hauers wordt erkend. Een trein op Ceylon verongelukt. Naar uit Colombo aan de „Times" wordt gemeld, is dezer dagen de nachttrein van Anuradliapura op Ceylon naar Colombo verongelukt. Door den aanhoudenden re gen lagen de rails onder water, en de trein derailleerde doordat een ijzeren buis door het water op de rails was gespoeld. Zestien personen worden vermist, doch nadere bij zonderheden omtrent de ramp ontbreken, daar het niet mogelijk is, de plaats te be reiken, waar zij is voorgevallen. De regen duurt nog steeds voort, en men vreest dat het de ernstigste overstrooming wordt, welke sedert jaren op Ceylon is voor gekomen. Een aardbeving op Malta. Maandagmiddag is op het eiland Malta een aardbeving waargenomen. Er werden, met tussclienruimten van enkele uren, vier aardschokken gevoeld. De schokken waren zoo hevig, dat de schilderijen aan den wand heen en weer slingerden en het glas werk op de tafels rinkelde. De bevolking vluchtte de woningen uit, doch schade werd nergens aangericht. KERK EN SCHOOL NED. HERV. KERK. B e r o e pe n. Te 's-GravclaiidN. van Schouwenburg te Amsterdam; te Gou- driaan en OttolandW. Deur te Zegveld (bij "Woerden); te IJsselmuiden: J. Keiler te St. Maartensdijk; tc Ni je- cn ne: H. J. Pijnaeker Hordijk te Terhorne. Bedankt. Voor Arnemuiden: H. Jap- chen te Den Bommel. GEREF. KERKEN. Beroepen. Tc Laren (N.-H.)J. H. Sillevis Smitt, eand. te Amsterdam; te Spijkenisse: A. G. Wolf te Loenen-Vree- land. Bedankt. Voor Kommerzijl: S. de Vries te Ambt-Vollenhove B.; voor Koo- teri: J. IJ. Tiemcrsma te Tzummarum. GEREF. GEMEENTEN. Bedankt. Voor Goes: H. A. Minder- man te Dirksland. over 1 e. Mededeelir.g .an ds Electrische Cen trale dat de prijs van electrische stroom is verlaagd met 4 cent pfer K.W.U. f. Adres van eenige eigenaren van per- ceelen grenzende aan het Tuinpad, waar in B. en W. wordt verzocht om tusschen- beide te komen, daar 1 eigenaar niet be reid is ge" onden om 1 M. van zijn grond af te staan. B. en W. zullen ad viseer cn deze zaak in der minne tc schikken; verder zal den raad zoo spoedig mogelijk een voorstel bereiken om de afscheiding van deze perceelen enz. te regelen. De heer V ogcls ineent dat het voor dezo mensclien heel wat meer beteekent om een meter van dezen grond af te staan dan voor een eigenaar b.v. van „Groot Ilae» sebroek." De V oor z. had deze discussie widen voorkomen. B. en W. zullen al liet mogelij ke doen om de zaak tot ieders genoegen te regelen. Dc heer V oge'ls wil alleen nog vragen of deze toestand in het Tuinpad moet be stendigd worden waar de houten putdek sels gevaar opleveren, terwijl sommigen zijn gebroken. De heer Mansveld meent dat, dit be zwaar zal zijn ondervangen wanneer de houten deksels door ijzeren worden ver vangen. De heer V o g e 1 sAls men de beenen maar niet kan breken! De V o o r z. sluit dc discussie over deze zaak. g. Request van den heer Bakker uit 's-Gravenhage die als gevolmachtigde van den heer v. Nicveld namens dien verzoekt om te/uggave van een bedrag van f 9960.51, door hem boven den H. O. betaald. Wordt in handen gesteld van B. en W. h. Verzoek van 47 bewoners van den Waalsdorperlaan, om verbetering tc bren gen in den toestand van den weg aldaar. In verband met een hangende grond- kwestie kan hieromtrent niet dadelijk een beslissing worden genomen. i. Verzoek van eenige bewoners der Ker- kebuurt om plaatsing van eenige gaslan taarns. In de vorige raadsvergadering heeft do gascommissie voorgesteld om 3 lantaarns te plaatsen, n.l. in de Wittelaan, de Per- seijnlaan en de Kerkehoutlaan. Omtrent een vierde en vijfde lantaarn is men nog niet tot overeenstemming ge komen. Wordt gesteld in handen van B. en W. j. Verzoek van de vereeniging „Wasse naar-Vooruit" inzake het 's nachts laten branden van lantaarns. Hieraan is door een pas genomen besluit der gascommissie reeds voldaan. k. Verzoek om in een zeker dorpsdcel de boomen te laten snoeien. Zal aan worden voldaan. 1. Verzoek van den heer van Do or en om eervol ontslag als onderwijzer bij hot Openb. L. O. en wel tegen 1 Juni a.s. Op voorstel van B. en W. wordt besloten aan dit verziek te voldoen. m. Verzoek van de Comm. van beheer van het Wijkgebouw om een crcdiet van f 10.000 voor liet bouwen van een dakver dieping, waardoor het gebrek aan plaats ruimte, alsook aan bad- en pcrsoncelkamer zal worden opgeheven. De commissie ver bindt zich dit bedrag zoo noodig binnen den tijd van 10 jaar terug tc betalen. B. en W. achten liet niet wcnschcb.aan de Comm. langs dezen weg eenig zeggen schap omtrent het Wijkgebouw tc verles- nen, daat dit eigendom der gemeente is, en ook moet blijven. B. cn W. stellen daarom vcc go- vraagde dakverdieping te deen. smitii en- Griekenland cn Turkije. Uit Constantinopcl wordt gemeld: Het Grieksche leger in Thracië i6 bijna 70.000 man sterk. De Turken hebben groote troepen contingenten aan den Europeeschen oever geconcentreerd, zoo dat de vijandelijkheden ieder oogenblik kunnen losbreken. Epidemieën in Griekenland. Meer dan 20(1 plaatsen aangetast. Een der medewerkers bij do Amerikaan sche hulpactie op den Balkan heeft Dins dag bij zijn aankomst to Athene aan boord van het vluchtolingensloomschip Marigo, hetwelk van Samsoen en Constan- tinopel kwam, medegedeeld dat geduren de de laatste vier dagen van de reis een 60-tal passagiers overleden waren. De epidemieën braken juist uit, toen we van Constantiopol afvoeren. Van de 2000 passagiers waren 1600 ziek. Twee van de drie dokteren waren ook aangetast, ter wij'l de een overblijvende niet in staat was den toestand meester te blijven. Het begrafenisvraagstuk der .dood-en was ernstig. Wij lieten 35 lijken in zee neer, maar 27 personen stierven in de ha ven. van Piraeus. Op bevel der gezond heidsautoriteiten werden de lijken ver brand. Volgens den Amerikaan hebben de epi demieën van typhus, kinderpokken en cholera zich gedurende do laatste tien da gen door geheel Griekenland op alarmec- rende wijze uitgebreid. Dr. Doxrades, dc minister voor de vlucht telingen en een bekende medische autori teit, die juist van een persoonlijke inspec tiereis door de meest bevolkte vhichtelin gencentra zijn teruggekeerd, hebben ver klaard, dat de medische toestand uiterst heroische maatregelen eischt, daar het voorkomen der epidemieën reeds uit meer dan 200 plaatsen gemeld worden. Geen vluchtelingen worden meer in Griekenland toegelaten, totdat men de ge zondheidscrisis voldoende onder controle heeft, STRENGE KOUDE IN SPANJE. De wolven verlaten de bosschen. Het strenge winterweder in Spanje drijft de wolven uit de bosschen om elders voedsel te zoeken. Dit levert, zooals van zelf spreekt, voor de plattelandsbevolking groote gevaren op. Om deze reden werd door een aantal inwoners van de door deze roofdieren onveilig gemaakte dor pen een jacht op touw gezet. Uit een der dorpen in de door de wol ven bezochte streek wordt gemeld, dat een wolf een boerenhofstede binnendrong en terechtkwam in een kamer, waar een zes jarig kind aan het spelen was. Het beest ging echter been zonder het kind eenig letsel te doen! Op een eenzamen weg in dezelfde streek werd een ruiter door niet minder dan zee hongerige wolven aangevallen .Gelukkig was de man met een geweer gewapend, zoodat bij zich kon verdedigen. Hij dood de eenige wolven en kon ongedeerd ont komen. j,Tel." Met man cn muis vergaar}. Het Duitsche motorschip „Heimat" uit Ltibeck is in den nacht van Zondag op Maandag nabij Sandhcmn aan dc Zwecd- sche kust gezonken. Do gehcele bemm- hiing var zes of zeven koppen is daarbij om hei leven gekomen. Pest in het Ocralgcbicd. Men schrijft uit Helsingfors: Volgens de „Krr.r C. v-.n 7 Ja nuari hc rscht er tin UeroJ^guyer- nement. Een v uUuer- Beroepbaar. Do. heer J. H. Sillevis Smitt, Theol. cand. Vondelstraat 182 te Amsterdam, verzoekt mee te deelen dat hij van nu af gaarne een eventueel beroep van een der Geref. Kerken in overweging zal nemen. Geref. Predikantenvereen. Do algemeene ledenvergadering der Ver een. van Predikanten van dc Gereformeer de Kerken in Nederland zal dit jaar wor den gehouden Woensdag 4 en Donderdag 5 April. Dc vergadering is vervroegd met het oog op de a.s. Generale Synode. Reeds hebben Dr. J. C. de Moor, van Utrecht, en Dr. S. O; Los, van Den Haag, referaten toegezegd. De vergaderingen worden te Utrecht gehouden. Een wonderlijke beroepsngshistorie. Het geschiedde op het eiland Vlieland, dat de- inkomsten der gemeente niet toe reikend waren tot liet beroepen van een predikant. En omdat de gemeente niet va cant blijven kon, kreeg zij vrijheid een godsdienstonderwijzer te beroepen. Op zijn uitnoodiging kreeg dc Kerkeraad twee sollicitaties, do eene van den beer Kooyman te Amsterdam, de andere van den heer F. B. Kooijmans tc Rotterdam. De eerste preekte op beroep en voldeed zeer. Er werd ondertusscben nog geen beroep uitgebracht, omdat de kerkeraad de onachl zaamÜeid begaan had om aan het Classi caal Bestuur te vragen een hulpprediker te mogen beroepen. Aangezien een hulp prediker en een godsdienstonderwijzer ech ter voor de kerkelijke wet niet hetzelfde zijn, ontstond er eenige stagnatie in het beroepen van den lieer Kooyman, van Am sterdam, tot wien te beroepen do gemeen te maar besloten was. Ondertussehen informeerde de heer F. B. Kooijmans, van Rotterdam, eens door tussclienkomst van den vroegeren predi kant van Vlieland, hoe aldaar de zaken stonden, gaf zijn vacantie-adres op te Zie- rikzee, en oolc zijn juiste adres té Rotter dam. Hij ontving van den oudsten broeder ouderling te Vlieland een voorloopig be richt, dat het nog niet zoover was, doch dat hij maar op nadere uitlegging wach ten moest. En die nadere uitlegging kwam in den vorm van een beroepsbrief voor den heer F. B. Kooymans te Amster dam, maar straat en huisnummer als door dezen te Rotterdam opgegeven. Nu mag men van de post zeggen wat men wil, maar zeker is dat zij, te Amsterdam botvangende, te Rotterdam aan het be doelde adres beet kreeg en zich, terecht, van haar taak gekweten kon rekenen, wel ke zij op verdienstelijke wijze had vervuld. Wat was ondertussehen gebeurd? De broeder-ouderling te Vlieland heeft ge meend, door een onduidelijkheid iii do handteekeningen, waartoe ook die gril lige raadsels waarin sommigen hun naam letters plegen te versteken'? men den heer Kooyman, van Amsterdam te doen te hebben, maar liad eerst den naam goed ontcijferd van liet briefje uit Zicrikzee, en adresseerde nu aan den lieer F. B. Kooij mans, te Amsterdam, omdat liet adres van den ander hem nog door het hoofd speelde. De heer F. B. Kooijmans, van Rotter dam, in liet bezit van den beroepbrief, dezen het vervolg rekenende van het te Zierikzee ontvangen briefje, achtte zich beroepen en gelukkig, zij het ook zonder op beroep gepreekt te hebben, en trok met pak en zak en vrouw en kroost naar het Vlie. V/elk een ontmoeting liet was, toen de kerkeraad daar een geheel vreemd heer schap van de motorboot stappen zag, wa gen wij niet tc beschrijven. Genoeg zij ech ter, dat de oudste broeder-ouderling in zijn verwarring ook den heer II. Kooyman ontbood, telegrafisch, ondat deze feitelijk het beroep had moeten hebben. Maar dc eilanders 7'"n niet dom. Ook misten zij liet geld om den beer Kooijmans, F. B., van Rotterdam, al zijn onkosten to vergoeden. Hij bad zich b.v. losgemaakt van een betrekking. En daarom was er aan stonds na de eerste verwarring en ruzie een Salomo gereed, dm V.zo oplossing gaf: De heer Kooiiman F. B., van Rotterdam, doet afstand van het beroep. Maar bij blij- ve, enpreke op beroep. Bevalt zijn preek, dan wordt hij echt beroepen en mag blijven. ^--Hedde. Dc preek voldeed zeer, dc heer F. B. ontving liet beroep en zetelt thans in de keurige pastorio vaiï Vlieland. De lieer Kooyman, H., van Am sterdam, kreeg een kaartje terug, en een betuiging van leedwezen. Zoo was het dat in den jare 1922 c:.ii va cante gemeente dor Ned. Herv. Kerlc een godsdienstonderwijzer beriep, dien zij eigenlijk niet bad willen liebben, en de on misbaarheid bewees van het woordals. Want alsja, dis! Ondertussehen krijgt dit muisje een staartje, voor den kerkeliiken rechter. „Vad." Femeenteraad Wassenaar. Vergadering van Woensdag 17 Jari. ou der voorzitterschap van den burgemeester den heer Jhr. Storm van 's-Grave- s a ii d e. Afwezig met kennisgeving de heeren Jo- chems, van Hoboken en La-zaron. De Voorzitter opent de vergadering. De heer Verstee'g maakt een opmer king naar aanleiding van dc notulen der vorige vergadering, inzake de behandeling van het salaris van den concierge-bodcr. Spr. meent dat de zaak in handen van B. en W. is gegeven om praeadvies, en dat is nic-t in de notulen opgenomen. De V o o r z. alsmede den geheelen raad is van oordeel dat de lieer Versteeg zich vergist. Het is niet in handen van B. en W. gesteld. 1. Ingekomen stukken. a. Mededeeling van Ged. Staten inzake goedkeuring der begrooting alsmede goed keuring van eenige raadsbesluiten. b. Proces-verbaal kasopname van het ge meentelijk gasbedrijf. Begroet' r? keuringsdienst 's-Graven- 1» van dezen dienst

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2