60 ©s. VAN NELLE'S ECHTE BAAITABAK 75 cf. I GAAT VAN VADER OP ZOON Humagsolan Verkooping, BAGGER UITVOERING „KIS IS HOT WEIlftND «I Mil, Verkooping IJ MAKEN HET U GEMAKKELIJK Bericht van Inzet verkoudheid fAnda-bonbonsl Ma-siroapj ORGEL, PIANO INBOUWP1ANO JOH. i uii meer DE HEER „QUO VA DIS?" Electrotechnisch Bureau. SUNK DER CENIRALE M-M SPAARRENTE: 4 per haSfpondspak ook in ons en 112 ons pakjes. per haifpondspak ook in ons- ons pakjes. Met dank aan onzen God geven wij kennis van de voor spoedige geboorte van een ZOON. 1278 J. DREEF. J. C. DREEF— Pieters. Sassenheim, 11 Januari 1923. VIERDE WIJZE. Een schoon verhaal wordt «net een groote serie vertoont D.V., Woensdagavond 8 uur. Entrée 15 ct., kinderen 4 en 10 cent. Gebouw „Jerucl" Groenesteeg 16. 1330 Muziek-Vereeniging „WiHielmina" te RIJNSBURG, Dir. de WelEd. Heer J. SMOLDERS. op Dinsdag 86 Jan. a.s., des avonds 71/ï uur in de zaal van den Heer J. J. VERBREE, met welwillende medewerking van Mej. BETSIE SMOL DERS, Piano en den Heer .BAKKER, Viool. 1324 Entrée fl.per persoon, fl.50 Heer en Dame. H.H. BURGERS. Weder gearriveert schipper A. ZANDVLIET met puike Aardappelen, liggende Oude Singel voor pand 144. Prijs per 70 Kilo f 1.80 en f2.25. Vrü thuis 1322 Burgemeester en Wethou ders van Rijnsburg, zijn voor nemens op 1325 Vrijdag 19 Januari a.s., des namiddags 3 uur, op het RAADHUIS te verpachten Het ophalen van ASCH en VUILNIS in de ge meente Rijnsburg. Voorwaarden liggen ter Secretarie, dagelijks vanv.m. 9.30 tot 1 uur n.m. ter inzage Inschrijvingsbiljetten be lmoren gezegeld en duid lijk geschreven te zijn. (krachtens art. 1223 B. W.)f in Hotel „Centraal" tcNoordwijk aan Zee, bij opbod Donderdag 18 Januari, bij afslag Donderdag 25 Januari 1923, beide dagen des namiddags te 3 uren, ten overstaan van At J. C. VAN DER HEYDEN, Notaris te Leiden, van met Erf en Woonhuis annex Electrische Brood-,Koek-, Beschuit- en Banketbakkerij „DE BAZUIN", aan de Schoolstraat No. 36 te Noord wijk aan Zee, groot 2 Are 40 Centiaren. Het perceel bevat beneden Winkel en 3 Kamers, Keuken, Kelder, Bakkerij met moderne Heételuchtoven, Deegkneed machine en Eiwitklutsma- chine. Speculaas Snij- en Opzètmachine, 2 P.K. Motor en complete Bakkerij-inven taris, Tuin, Erf en Brand- stoffenloodsboven 3 Kamers en 2 Zolders. In eigen gebruik. Het perceel heeft Gas- en Electrische Geleiding en Duin waterleiding. Tc bezichtigen Dinsdags en Donderdags in de weken van veiling en afslag van 10—3 uren, waarvoor men zich gelieve te vervoegen aan Hótel „Centraal" te Noord wijk aan Zee, alwaar de sleutel te ver krijgen is. Te aanvaarden bij de be taling <ler kooppenningen den 27en Februari 1923. Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoamden Notaris VAN DER HEYDEN, Apotbekcrsdijk 34 tc Leiden, alwaar verboogingen kunnen worden gedaan als gebrui kelijk. 1327 Genootschap Middelbare Handelsavondschool Bij het laatst gehouden examen, afgenomen door de FEDERATIE, behaalden de volgende leerlingen bet Mercurius Diploma. Engelseha Handelscorrespon dentie 1323 Mej. J. M. W. BOSSELAAR, Mej. IV. E. LOLKES DE BEER, de Heer J. G. VAN EWIJK. Duitsche Handelscorrespon dentie: Mej. A. S. E. v. d. WEEL. HET BESTUUR. Openbare Vrijwillige in het Notarishuis te Leiden, bij opbod op Vrijdag 19 Januari, bij afslag op Vrijdag 26 Januari 1923, des avonds te 7 uur, ten overstaan van Mr. H. M. A. COEBËRGH, Notaris te Leiden, van Eenlge percselen uitstekend alles gezamenlijk ter grootte van 4.71.35 Hectaren, te Leiden, in den Boschhuizer- polder, nabij de Wouteren- brug, te veilen in 2 perceelen, Perceel I. Perceel WATER en WEILAND, kadastraal be kend gemeente Leiden, Sectie M, nummer 215, en Sectie O, nummers 400, 405, 406 en een gedeelte van 401, alles ter gezamenlijke gfootte van 2.45.25 H.A. Perceel II. Perceel WATER en WEILAND, kadastraal be kend gemeente Leiden, Sectie O, nummers 399, 402 en een gedeelte van 401, ter ge zamenlijke grootte van onge veer 2.26.10 H.A. De perceelen zijn gezamen lijk verhuurd tot Kerstmis 1923 voor f900 per jaar. Rijnlandsch Bundergeld f3.per H.A. over 1923. Polderlasten f 5.per H.A. over 1922. Grondlasten gezamenlijk f59.10 over 1922. Aanvaarding en betaling 26 Februari 1923. 1332 Meerdere inlichtingen ver strekt voornoemde Notaris. SlKifiI de Clirisieie Peis. Openbare in het Notarisbuis aan den „Burcht" te Leiden, bij opbod Vrijdag 19 Januari 1923 bij afslag Vrijdag 26 Januari 1923 beide dagen des avonds te 7 uur, ten overstaan van A. .T. -C. VAN DER HEIJDEN, Notaris te Leiden, van: (Krachtens Art. 1223 B.W.) No. 1. Het HUIS en ERF te Leiden, a.d. Vliet No. 31, groot 58 centiaren, bevatten de benedenGang, Voorkamer Binnenkamer, Keuken, Zolder en PlaatsbovenVoorkamer- Achterkamer en Zolder. Ver huurd p. w. te zamen voor f6.50 (Voorts Vrijwillig): No. 2. Het HUIS en ERF a. d. Langegracht No. 240, groot 37 centiaren, bevatten de beneden: Gang, Voorka mer en Suite, Keuken en PlaatsbovenKamer en Zpl- der. Verhuurd p. w. voor f3.25 (oude buur sedert 1917) De perceelen zijn voorzien van duinwater- en gasleiding. Te bezichtigen daags vóór en op de dagen van veiling en afslag van 102 uur. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen 27 Febru ari 1923. 1328 Inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris VAN DER HEIJDEN, Apbtkekersdijk 34, alwaar verhoogingen kunnen worden gedaan, als gebruikeliik. Teneinde de dames, die tot dusverre geen klant bij ons waren» de groote stap te vergemakkelijken, hebben wij besloten vooè eén keer een proefwasch aan te nemen tegen den halven prijs. Onze administratie maakt wegraken van goed zoo goed a& ondenkbaar. Door onze kostbare waterzuiveringsinstallatie leveren wij Uw wasch zoo helder als een zwaan, terwijl de prijs voor eene zorgvuldige, behandeling als bijon§*VOOfU geen ^bezwaar kan zijn. Maakt Van dit aanbod gebruikt ,-jL. NAAR AANLËlDlNd^VAfS UW^ANBO0**ÓM ÉÉN KEER TEGEN DEN HALVEN PRIJST EEN PROEFWA5CH AAN TE NEMEN, VERr;' ZOEK IK U BELEEFD EEN PRQ&ÊWASCjl tBUMU JSUAT&NJiAlEN. I NAAM III B.C,. J v .OMMEREN Haactëmtnépweij 99;Lïfl5EN Tol .291 J verkrijgbaar, le leveren op het land. Inlichtingen verstrekt de Hoofdopzichter der Gemeente Katwijk. i4i7 Bij veiling, 12 Januari 1923 door C. VEltSLUYS, Notaris te Leiden, gehouden, zijn in bod gébracht Perc. 1. Het Pakhuis, Havenkade 19/21, op f 5000.' verhoogd met f 250. Perc. Het Heerenhuis, Havenkade 17, op f9300. Perc. 3. Het Pakhuis, Havenkade 15, op f7900. Nadere verhoogingen als gebruikelijk. Afslag Vrijdag 19 Januari 1923, 's avonds 7 uur, in het Notarishuis aan „Den Burcht" te Leiden. 1329 Neem bij BEGIMMENDEtl hoest ca verkoudheid voor j U zelf en uwe kinderen f Deze helpen spoedig en 1 gij voorkomt dat de i hoest cn koude zich op de borst vastzetten, j Per doos 60 en 90 ct. Gebruik echter bij VEROUDERDEN,(j hardnekkig I vastzittenden hoest. bronchitis, alsmede bij kink- en slijmhoest^ Deze zuivert de longen l van slijmen en werkt verzachtend, hocststil- lend, slijmoplossend. Per fincon I 1.75. t r Apolh. en Di Fabr. fA.MUNHARDT.) 2LOist. WENSCHTU EEN aan te schaffen, die in de kleinste bijzonderheden aan Uw wenschen voldoet, bezoekt dan ONZE MAGAZIJNEN De superiositeit van de merken, welke wij vertegenwoordigen en de uitnemende reputatie onzer tirma is de beste waarborg, ook voor den laagst besteden prijs, het beste te zullen ontvangen wat verkrijgbaar is Wij bieden ,CON AMORE' Generale Repetitie van op Dinsdag 16 Januari a.s, in de Stads- Gehoorzaal. - Aanvang kwart over 7 uur Toegangsbewijzen in den Kunsthandel G. C-a KORENHOFF, Nieuwe Rijn 41, ad ff 0.75, Sied> Bel. Inbegrepen, en des avonds aan de Zaal* INGANG BREESTRAAT. ÖOXOOGQOCGVZrx^j^~ilO£>aQCGGCJ^;r.XZiXXïCCG Hiermede heeft ondergeteekende de eer UEd. te berichten, dat door hem heden-namiddag 5 uur zal GE- OPEND worden een ,UEd. tot een bezoek uitnoodigend, verblijft hij inmiddels met de meeste hoonachting, UEd. dw. D. TE&KE, ELECTR. TECHN. BUREAU - Gemeente-Installateur, Leiden, Januari 1923. Doezastraai 5. CONCURREERENDE PRIJZEK. 1329 ROTTERDAM - AMSTERDAM - DEN HAAG Hoofdkantoor ROTTERDAM, Oostzeedijk 324|32 Vraagt gratis catalogus en inlichtingen omtrent ons SPECIAAL HUURSIJSTEEM Reeds meer dan 400 Professoren en Artsen, hieronder 35 Neder- landsche hebben, volgens schriftelijke mededeeliug, met het op aanwijzing van Dr. N. ZUNTZ samengestelde HAARWORTEL-VOED1NGS PRAEPARAAT zeer bevredigende en blijvende resultaten bereikt. 1272 HUSttAGSOL&M (zuiver liaar-eiwit in gemakkelijk te ver teren tabletten) is |bij Apothekers en Drogisten verkrijgbaar Litteratuur wordt op aanvraag gratis toegezonden door: Dr. H. MANNING'S Pharm. Chemische Fabr., Den Haag GEVESTIGD TE UTRECHT. Opgericht bij akte van 19 Nov. 1914, Staatscourant van 4 Dec. 1914, No. 8S; laatstelijk gewijzigd bij akte van 6 Sept 1919, Staatscourant ven 29 Sept. 1919, No. 80 RAAD VAM TOEZICHT: t: P. WIELINGA, Hoofd-Inap-Vjteur bij het Lager Onder- j| wijs, Oud-Voorzitter van de Boaz-Bank te Assen, te Utrecht, Voorzitter. Mr. J. W. GOEDBLOED, Advocaat en Procureur, Voor zitter van den Raad van Arbeid te Goes, Secretaris van den Chr. Boeren- en Tuindersbond in Nederland, 1 te Goes, Secretaris. BAKKER, Directeur N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard" Amsterdam, te Bussum. EL_ BLO'Cx Bouwkundige, Wethouder der Gemeente ^coratffer van de Boaz-Bank te Sneek. J. T>A'S :n„ Industrieel, Vice-Voorzitter van de Boaz- Bferifc të'Tfftrecht, te Utrecht. J. ENKLAAR, Accountant, te Meppel. CHR. VAN DEN HEUVEL, Landbouwer, Lid van het Hoofdbestuur van den Christ. Boeren- en Tuinders- bond in Nederland, te Nieuw-Vennep. Mr. Dr. R. KOPPE, Advocaat en Procureur, Lid der Gedeputeerde Staten van Groningen, Bestuurslid van de Boaz-Bank te Groningen. L. DE VRIES Hzn., Koopman to Haren. Tevens Gedelegeerd Lid van den Raad van Toezicht DIRECTIE: CORN. BONGENAAR, Utrecht. 968 Mr. J. N. BREMMER, de Bilt. BOAZ-BAHK - Leiden OUDE RIJN 6 - TELEFOON No. 384 Geopend dagelijks van 9—2 uur, Zaterdags van 9—12 uur en Woensdagsavonds van 8—9V» uur. Correspondent voor SASSENHEIM: de Heer D. LANGHOUT, Hoofdstraat IÜ0. Zitting: Dinsdagavond van 7—9 uur. Correspondent voor LISSE: de Heer A. VAN EGM0ND, Kanaalstraat 94. Zitting: Woensdagmiddag van 2—4 uur. Correspondent voor VOORSCHOTEN: de Heer JAC. J. ALTING, A 363. Zitting: Dinsdagavond van 7—9 uur. Correspondent voor RIJNSBURG: de heer A. C. DE WILDE. Zifting: Donderdagavond van 79 uur. Correspondent voor WASSENAAR: de Heer J. J. VAN BEESTEN, Konijnenlaan 2. ZittingDinsdagavond van 7Va9l/2 uur. Ten huize van den heer J. v. d.K00Y,Langestr.3l, Wassenaar. Correspondentschap te Oegstgeest: Kcmpenaerstraat 64. Zitting: Dinsdagmiddag van 24 uur en Donderdag- avond van 7—9 uur. Alle verplichtingen der Bank worden gegarandeerd door liet VOLLE vermogen van de meer dan 3600 aansprakelijke leden-aandeelhouders der 56 aangesloten Boas-banken- 8 slagen opzogging 3'/^ pCt- 1 maand vast4 3 maanden vast 4 DEPOSITO-RENTE AdverSeeren doet Verkoopen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4