xm het -broeien en aal zeker tot ui tb ar- 1 iting zal komen. Spr. wijst als voorteeke nen op dc dingen die zich thans in het bui tenland voordoen. Het heeft ook reeds bij ons gedreigd, en het broeit nog steeds; er zijn nog steeds mannen en vrouwen die re volutie prediken in ons land, wat blijkt uit de socialistische pers. De ontevrcT~ ciJ is ook een kiem der Revolutie. Organisaties zijn in zekeren zin ook medehelpers in de zaak als zij in liun Btrijd zijn. Ook het fascistengevaar haalt spr. aan daar die ook een soort revolutie predikt, hoewel in anderen vorm. Ook hier in Hol land bestaan reeds fascisten die uitzien naar een tweede Mussolini. Yan links en van rechts dreigt de revo lutie. En de diepste oorzaak ligt nog in ons hart. Het wil niet luisteren naar den wil van God en daarmede zijn wij reeds revolu tionair. En voor wij anderen te veroordeelen hebben is het noodzaak eerst onzen hand in eigen boezem te steken en niet hard uit te vallen tegen hen die andere principes hebben, doch hen met liefde te wijzen naar het rechte pad, op Jezus. Dan zul len wij meer succes hebben dan met hoon en spot. Spr. zegt dat ook de Chr. pers dal ter harte moet nemen. Op deze wijze moet het revolutiegevaar bestreden worden. Vervolgens wijst spr. er op dat revolu tie wel eens uitgelokt kan door re geeringen. Verder wijst spr. er op wat eigenlijk revolutie is, n.l. omkeering. Deze kan verschrikkelijk zijn maar ook is zij wel eens noodzaak geweest. De 80-jarigen oorlog was in absoluten zin ook een om keering. Doch Gods zegen ruste daarop, omdat het om Zijn Heilig Goed ging. Toch moe ten wij de revolutie ten allen tijde schu wen, daar zij in «strijd is met een gezond burgc-1""- S»ir. brsnreckt vervolgens de verschillende revoluties. De Evolutie moet ten alle tijden te genover Revoluties geplaatst worden. De Evolutie 'is een gezonde bestrijding van de revolutie, gezonde samenleving met patroon en arbeider dat zijn de din gen die de revolutie bestrijden. Samenle ving met elkander, samen opgaan in gebed, elkander tegemoet in harmonie or» elk ter rein des levens. De bestrijding der revolu tie op dc knieën gaat voor bestrijding door do burgerwachten. Met stille aandacht werd deze mooie uit eenzetting die met volle ernst door den heer de Vides gehouden werd aangehoord. Na een korte pauze was gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervoor gaf Ds. H. Alting, em.-pred. al hier zich op. Ds. Alting vraagt in hoofdzaak hoe de spreker zich stelt tegenover de kwestie van het buigen voor de rechterlijke macht als deze verkeerd is, terwijl hij het oordeel over de Chr. pers ook niet ten volle kan onderschrijven. De heer de Vries beantwoordt Ds. Alting cn verklaart nader wat hij bedoelde. Ver volgens vroeg de Voorzitter den heer de Vries nog waarom hij Rusland niet als voorbeeld der bestrijding van revolutie gebruikt had. De heer de VricS achtte dit voorbeeld te afgezaagd. Na nog enkele vragen beantwoord te hebben die gesteld werden, werd deze ge zellige vergadering door den Voorzitter gesloten, na eerst tc hebben medegedeeld dat de tweede spreker die hoopt op te fcre- dn den 27 Februari, zal zijn Ds. Jansen, Leger- en Vlootpredikant in buitengewo nen dienst, te Gravenhage. RIJNSBURG. Morgenavond houdt de' Muziek vereen. „Wilhelmina" alhier een uitvoering. Het laat zich aanzien dat voor deze uitvoering welke met zorg ie voorbereid, veel belangstelling zal zijn. Wij verwijzen naar de advertentie in dit blad. ALPHEN AAN DEN RIJN. Gemeenteraad. De Raad dezer ge meente vergadert Donderdag a.s., des nam te 2 uur. Dt agenda vermeldt: 1. Voorstel van B. en W. om afwijzend te beschikken op het adres van het Be- fituur van den Algemeenen Nederland se!) en Politiebond, houdende bezwaar le gen de wijziging van de Verordening, re gelende do indeeling en bezoldiging der politie in verband met de vermindering van de rijwiel toelage. 2. Voorstel van B. en W. inzake het adres van H. H. van der Kloot Meijburg en anderen, houdende verzoek om midde len te beramen die. leiden tot verbetering van den Oudshoornschen weg. 3. Voorstel van B. en W. tot het hemen van 15 aandeelen ad 1000 in de Bank voor Ncderlandscbo Gemeenten. 4. Voorstel van B. en W. om aan den heer L. van der Leek, aannemer van het verslratep van een gedeelte van de Raad huisstraat, een schadevergoeding toe te kennen van ƒ210. 5. Voorstel van B. en W. om afwijzend te beschikken op het voorstel van het lid van den Raad, den heer De Wolf, tot ver laging van het choolgeld. 6. Voorstel van B. en W. tot het vast stellen van een verordening voor de open bare lagcro scholen en het onderwijzend personeel dier scholen. 7. Voorstel van B. en W. naar aanleiding van een schrijven van den Commissaris der Koningin in deze Provincie, om zich le verklaren tegen de door het Gemeente bestuur van Woubrugge, gevraagde grens wijziging en toepassing van art. 122a der Gemeentewet. 8. Voorstel van B. en W. inzake het adres van een viertal bestuurdersbonclen van vakvereenigingen, om in verband met de werkloosheid productief werk te ver schaffen en een steunregeling te ontwer pen. 9. Voorstel van B. en W. om onderhands voor het jaar 1923 aan verschillende werk vrouwen te gunnen het schoonmaken van de openbare scholen in deze gemeente. :tZie bijlag 110. 5). 10. Voorstel van B. en W. tot het ver- huren van een perceeltje grond aan den heer J. Voefg alhier. 11. Voorstel van B. en W. tot onderhand scho verhuur van een perceeltje tuin grond aan den heer H. van der Horst. 12. Voorstel van B. en W. tot benoe ming van een Commissie van Toezicht op het correspondentschap der arbeidsbe middeling, tevens commissi van advies inzake do werkloosheidsverzekering. (Zie bijlage no. 82). 13. Benoeming van een onderwijzeres aan de Openbare School voor L. en M.UX O. aan den Oudshoornschen weg. Voorgedragen worden: 4. M. G. Stofberg, onderwijzeres a. d. O. L. School te Sluis; 2. G. H. Ebbingc, tijd. onderwijzeres a. d. O. School a. d. Oudsh.weg; 3. J. J. de Bruin, te Leiden; 4. J. M. van Baaien,. onderwijzeres op wacht geld te Oegstgeest. 14. Benoeming van een hulpkcurmees- ler, voor den tijd van een jaar en onder voorbehoud van geneeskundige goedkeu ring. Aanbevolen worden: 1. H. Flierman te Aardcnbuug; 2. K. Drok te Gorinchem; 3. J. Kooij te Barsin. gerborn; 4. J. C. Waardenburg alhier. 15. Verdcèling van den Raad in afdee- lingcn ingevolge art. 48 van het Regle ment van Orde. KATWIJK AAN DEN RIJN. Van den groentenhan der- laar den heer J« v, d> Zwan is dezer da gen de hit doodgebleven. Geen meevaller voor den betrokkene, in aanmerking geno men dat het vlecsch ook nog is afgekeurd voor de consumptie. Naar wij vernemen be staat een plan, om te komen tot oprichting van een vereniging tot bescherming van dieren. Voor dit doel zal waarschijnlijk een lichtbeeldenavond worden georgani- KATWIJK AAN ZEE. In Casa Cara was een groofce schare bijeengekomen ter oprich ting van een Christelijke Oranje ver eeui- ging. Ds. Impeta leidde de bespreking in en opende de bijeenkomst met gebed en het lezen van Psalm 85, nadat te voren was gezongen Psalm 72: 4. Z.Eerw. bepaalde de aanwezigen bij de groote goedertierenheden Gods, die Hol land en het Oranjehuis bewaarde. Nadat Ds. Impeta had gesproken, kwam Ds. T. Voorsteegh aan het woord, die sprak naar aanleiding van Psalm 78 en de voor geslachten van het Oranjehuis in zijn rede voorstelde als de pilaren, waarop het te genwoordig Oranjehuis en de historie wer den gebouwd. Door de heeren Abr. de Klerk, H. E. de Ruyter Zijlker en Jer. Varkevisser, werden vragen gesteld, behelzende de vermoede lijke verhouding tot de oude bestaande O ra n jevereeni ging. Het antwoord luidde, dat men zich de verhouding zoo vriendschappelijk mogelijk voorstelde Ongeveer 150 personen meldden zich als lid aan. Een bestuursverki "b*a zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben. Ds. Voorsteegh sloot de vergadering met dankgebed na bet gemeenschappelijk ge zang van het Avondlied. Naar wij vernemen zal Maandag 22 Januari een tweede declama tie-avond worden gegeven door de Letter kundige Club. Ds. Le Roy uit Sloterdijk hoopt als spreker op te treden. WOUBRUGGE. Voor en tein behoeve vaD den houw van een magazijn voor het „Groene Kruis" te Woubrugge ontving de heer A. D. Husson Heenk alhier, Vrijdag avond een postcheque van f 100, gezonden door een belangstellend oud-Woubrugge- naar, die onbekend wenscht te blijven. Gemengd Nieuws De moordaanslag te Valkenswaard. Omtrent den moordaanslag te Valkens waard is thans gebleken, dat vroeger een poging tot vergiftiging heeft plaats gehad, welke door beide verdachten erkend is. Hieromtrent verneemt het „Eindh. Dag blad" de volgende bijzonderheden: Onge veer een jaar geleden, het was in Carna valsdagen, zijn de heer Desmet met zijn vrouw en dc heer Kerssemackers nog ge zamenlijk uit geweest naar Den Bosch. De heer Desmet kreeg bij deze gelegenheid on genoegen met zijn vrouw voor welke laatste de heer K. toen partij trok. Sinds dien is de verhouding tusschen K. en mevrouw D. inniger geworden. Zc schijnen toén met elkaar overeen gekomen te zijn, dat het 't beste was, dat de heer D. uit den weg ge ruimd werd en beraamden daartoe een vergiftigingspoging. De heer K. kocht 'cyaankali en gaf dat vergif aan mevrouw D., die het haar man zou toedienen. Inderdaad heeft zij voor de zen een boterham gesmeerd met boter, waardoor dat goedje gemengd was, en er een stukje kalfsvleesch overheen gelegd. Zoo heeft zij haar man den boterham op gediend. De heer D. hapte ern maar vond 8en smaak zoo vies, dat hij den hap eten weer uit den mond legde en den boterham niet verder nuttigde, mcenende, dat de spijs op de een of andere manier bedorven was. Deze vergiftigingspoging was dus mislukt en werd niet weer herhaald. Men zon nu op andere middelen en men kwam overeen om den heer D. overhoop te schie ten. K. leverde het moordtuig, in casu re volver met patronen, weer aan mevrouw D., die haar echtgenoot op een geschikt moment in huis zou overvallen en neer schieten. Mevrouw D. heeft lang met deze bedoeling rondgeloopen, doch ten slotte aan K. bekend, dat zij een moord op deze wijze niet durfde Xegaan. Zij vroeg den heer K. het te doen. Daar op is 'fc bekende plan voor den overval in de Valkenswaardsche bosschcn gemaakt." Nog vernemen wij, dat de lieer K. tegen over de justitie eerst over de vroegere moordpoging gesproken heeft, nadat me vrouw D. het eerst was gaan spreken over de schuld van den heer K. in den Yalkcns- waardscken aanslag. Verder deelt men mede, dat de autojas van den heer K. die met bloed bevlekt was, nog niet is terug gevonden of teruggebracht. De heer K. heeft bekend, deze jas op den Boschdijk uit zijn auto geslingerd te hebben. Ten slotte vernemen wij nog, dat het slachtof fer, de heer D. heden het gasthuis zal ver laten. Ernstig vliegongeval te Soesterberg. Bij het oefenen boven het vliegkamp Soesterberg, had Zaterdagmiddag een ern stig vliegongeval plaats. Toen de sergeant vliegenier Bergsma wilde dalen, stortte zijn toestel omlaag. De ongelukkige werd opge nomen met ernstige becnverw ondingen; nadat dr. Bendien, chef van den geneeskun digen dienst de eerste hulp had verleend werd hij naar het militair hospitaal te Utrecht vervoerd. Levensgevaar is niet bui tengesloten. Doodgereden. Bij het nemen van do vrij scherpen bocht in den weg UythoefBuursfeld is de auto van den heer v. S. door een glad den bermkant uit de richting geraakt en heeft den 3-jarigen zoon van landbouwer H. overreden. Het ventje is spoedig daar na gestorven. Uit Siet Sociale leven. Weer werk. De eartonfabriek Brittania te Oude Pe- kela, welke Zaterdagavond zou worden etopgezet, kreeg nieuwe voorraden Btroo en blijft doorwerken. De 70 ontslagen arbeiders konden heden aan den arbeid blijven. Werkloozcn-agitatie. In een te Amsterdam gehouden verga dering van vertegenwoordigers van work- loozen-agitatie-eomité's is in beginsel be sloten tot oprichting van een organisatie voor het geheel© land van werkloozen- agitatie-comité'e. RECHTZAKEN. KANTONGERECHT TE LEIDEN. A. M. B. vrouw van Jan D., veehouder te N o o r d w ij k e r h o u t, werd wegens melk- vervalsching door den kantonrechter ver oordeeld tot f 150, subs. 5 dagen. Door den Ambtenaar van het O. .M was geëischt f 250, subs. 10 dagen. De vrouw had de melk met ongeveer 20 pet. water aangelengd. stadsnieuws! HOOGSTRATEN TE LEIDEN. Wij vernemen dat de bekende firma Gebr. Hoogstraten, die haar bedrijf had verplaatst naar Alkmaar, door aankoop beslag heeft gelegd op de z.g. Nettenfa- biiek (firma Jaeger). Do finna zal nu èn in Alkmaar èn in Leiden een fabriek behouden. Internationaal Studentencongres. In het Groot-Auditorium van het Uni versiteitsgebouw had héden namiddag de plechtige ontvangst plaats van de leden van het congres van de Confédénaitdon in ternationale des Eibudiauts t welk mor gen en volgende dagen te 's-Gmvenliage wordt gehouden. Alvorens met zijne werk zaamheden aldtaiar aan te vangen hadden de leden er prijs op gestéld en den wensoh te kennen gegeven een bezoek te brengen aan Leiden, al 6 zetél van de oudste Uni versiteit van Noderiand. Hanze-Adviesbureati. Het nieuwe gebouw van het Hanze-Ad- vïesbureau op de Langebrug (achter de Hanzo-Bank) is hedenmorgen onder groote belangstelling geopend. Na intronisatie door den Geest. Adviseur Pater v. d. Donk, die den wensch uitsprak dat naastenliefde en rechtvaard-gheid door het Bureau zou worden bevorderd sprak nog de heer H. Simonie, voorzitter der Leidsche Hanze, die dank bracht aan de Haarlemsc-he Han ze die het init'atief tot het oprichten van deze bureaux nam. Verder spraken nog de heeren C. J. Pon- sioen uit Alphen, vice-voorzitter van de commissie van toezicht en de heer Eeltjens namens de Neutrale Middenstandsvcreeni- ging, terwijl de heer v. d. Steen namens de Chr. Middenstandsvereeniging goede wenschen uitsprak. De heer Chr. Jansen, directeur van het Hanze-Bureau, hield een geestig spcechje, terwijl de heer v. Ketel, Alg. Adviseur der zes Ilanze-Adviosbureaux, de beteekenis van deze instelling nog nader uiteenzette. De heer Perquin, hoofd-dircoteur der Hanzebank, wees op het nauwe verband tusschen Hanzebank en Adviesbureaus. Mr. Bolsius, de rechtskundige adviseur der Hanze-afdeeling, die mede tegenwoor dig was als voorzitter van R.-K. Iviesv. erf plaatselijk comité der K.SA. de heer Boekraad vertegenwoordigde het Centraal Bureau der K.S.A. wees er op, hoe de Hanze èn in K.S.A, èn in Kiesv. een stu wende kracht is. Ten slotte dankte do directeur van het Leidsche Adviesbureau, de heer J. L. Deu- meng, allen, in 't bijzonder Commissie van Toezicht, den Algemeenen Adviseur en den voorzitter der Leidsche afd., den heer Si- mor.is. Hefc Bureau ontving vele geschenken en bloemstukken. De Eensgezindheid. Door den president van de Arrondisse- ments-rechlbank te 's-Gravenhage is in kort geding recht doende de opheffing be volen van het beslag, door notaris van der Hoyden alhier op do huren van oen deel der woningen van dc vereeniging „De Eensgezindheid" gelegd. Bij koninklijk Ik sluit is op verzoek van do functie van Commissaris van dc Eigen Pensioenfondsen voor de Indische Lands dienaren ontheven d'c heer W. K. Tehu- peiory, en in diens plaa-s benoemd de heer J. B. Silanala, Indisch arts alhier. Vaandrig L. J. Del Baere, alhier, to-t arts bevorderd, ie bestemd tot reserve-of ficier van gezondheid bij het reserve- personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht. De Skert. bevat de Koninklijk goedge keurde statuten der Ch-r. Gymnastiek- en Scliennverceniging: „Door Oefening Sterk (D.O.S.)" alhier. Zekere L-, werd gisteren op de Hee- rc.Dgraclit zoodanig door ecnige „vrienden" mishandeld, dat hij door eenige passee- rende burgers naar huis moest worden geleid. De zwerver J. H., vervoegde zich bij de politie met het verzoek om nachtver blijf. Waar dit veelal met bijbedoelingen gepaard gaat, sloeg ook nu de politie het boek eens op, en kwam daarbij tot dc ont dekking dat H., nog 15 dagen hechtenis tegoed had. Gistermiddag om kwart over vijf reed een auto over de Breestraat, welks bestuur der het blijkbaar minder noodig achtte do lichten aan te steken ofschoon het al duister begon te worden. Dit is misschien de oorzaak dat do jeug dige E. H. W., wonende Schelpenkade, die juist uit een der zijstraten kwam, de auto niet opmerkte, en daarmede in aanraking kwam. Gelukkig waren de ge volgen niet ernstig, want alleen het lin kerbeen van den knaap was een winig geschaafd. De inzitende bleek te ziir M. J. Van een en ander werd door de politie aantee- kening gemaakt. De dames J. M. W. Bosselaar en W. E. Lolkes de Beer en de heer J. G. van Ewijk, alhier, hpb"-" i-ofc diploma E11- gelsche Handels-correspondentie, uitge reikt vanwege de Federatie van Handels- en Kantoorbedienden. Hoogc Raad van Arocicf. Zaterdag heeft dc Gcmmissic. voor dc Ar beidersverzekering uit den Hoogen Raad van Arbeid onder leiding van minister Aal be rse haar eerste vergadering gehouden, ter behandeling van aan dien raad voorge legde vraagstukken en een nota betreffen de reorganisatie der sociale verzekering. De minister deelde mede voornemens te zijn, alle commissievergaderingen over dit onderwerp te presideeren, omdat hij daarin bijzonder belang stelde cn voorts omdat hij ondervonden had, dat het bezwaren me debrengt, wanneer men van de werkzaam heden van een commissie alleen rapport ontvangt en niet heeft medegemaakt, hoe de conclusies uit de debatten zijn gegroeid. Bovendien was hij in overleg met den eigen lijken voorzitter, den lieer Groeneveld tot de conclusie gekomen, dat deze voortaan meer vrijheid zou hebben om nota's, welke de commissie in behandeling zou nemen, te verdedigen. De commissie zal ccna per weck vergaderen, teneinde haar rapport zoo spoedig mogelijk te voltooien. Wsrktterichten. ROTTERDAM, 15 Januari. Veemarkt. Aange voerd 534 Vette Runderen, 324 Vette Kalveren, 821 Schapen, 1187 Varkens. Koeion le kw. 1.30—1.35; 2e kw. 1,25—1,20, Be kw. 1.10 —1.—; Ossen le kw. 1,27H—1,32)4, 2e kw. 1,20—1,10, 3e kw. 1.00-0,90; Kalveren le kw. 1.65—1.90, 2e kw. 1.45—1,20, Se kw. 1,050,95; Schapen le kw. 8595 cent, 2de kw. 7565 cent, 3e kw. 55 cent; Lammeren 0.95—1.10; Varkens le kw. 0.07—1.10, 2e kw. 9590 cent, 3e kw 8884 cent; Licht soort 0.961.05; Handel en aanvoer redelijk; prij zen iets lager dan vorige week. AMSTERDAM, 15 Januari. Veemarkt. 408 Koeien le kw. 1.251.35, 2e kw. 1,101,20 3e kw. 80 cent en hooger; 10 Stieren 0,90— 1.—; 120 Melk- en Kalikoeten 350—500; 55 Vette Kalveren 2e kw. 0.901.04 levend ge- widht; 47 Nuchtere Kalveren 1828 per stuk 68 Schapen 39- -50 per stuk; 497 Varkens, Holi. le kw. 1.18 en hooger, 2e kw. 1.10 1.18; Handel stug; Overzeesebo en Gelderschs Varkens le kw. 1,22 en hoogea, 2e en 3e kw. 1.20—1.18. In de Stedelijke Werkinrichting zijn in de week van 7 Jan. tot en met 13 Ja nuari opgenomen: 165 volwassen perso nen en 12 kinderen; totaal 177. KORFBAL. Bondsvergadering C. K. B. De Chr. Korfbalbond heeft j.l. Zaterdag een Algemeene Vergadering gehouden in hefc Gebouw voor Chr. Bel. te Delft. Na opening met gebed door den voor zitter, den heer De Greef, sprak deze een kort welkomewoord en stelde daarna aan do oude verkiezing van een bestuurslid. Gekozen werd do heer H. G 0 r i b („Per- nix Lidcn) mt 13 simmen, tegen 3 op den heer Do Hartog (D. E. S. Delft). Hierna kwam aan do orde hefc oprichten van een Eigen Orgaan voor propaganda officieel© mededeelingcn etc. Het bestuurs voorstel was dat bet abbonnement op het op te riehten blad voor leden van aange sloten vcreenigingen verplichtend zou. worden gesteld. Hefc blad zou 8 maal per jaar verschijnen en de abonnementsgelden door d© vereeniging en collectief worden betaald, waartoe Bondscontri.butiever- hooging tot f 1.per maand noodzakelijk zou rijn. Een breedvoerige bespreking volgde De vereen. „Tonegro" was om finanti- eele redenpn tegen het plan en dreigde met uittreding. Dit wilden de anderen in elk -geval voorkomen, hoewel de algemeene opinie sterk voor het plan was. Voorloopig werd besloten het plan aan te houden tot de volgende vergadering. De heer Van Heusden pleitte voor een clausule in hefc buieh. reglement, waarbij personen, die op Zondag speel den zonden worden uitgesloten van tiet lidmaatschap Enkele leden wilden ook Voetballers etc. uitsluiten, maar de algemeene opinie vas dat dit te veel zou ingrijpen in hefc persoonlijk leven der leden. Enkele voorstellen van „Pernix" wt.o. wenechelijkheid van Bonds-Scheids- reehtere, meerder© propaganda, o.a. door het spelen van wedstrijden en een jaar- li jkscbe wedstrijd van een Noordelijk togen een Zuielijk Twaalftal werden allen door hefc bestuur overgenomen. Over de principieele kwestie of het meespelen van Gbr. Ver. in een Neutrale Zaterdagmid dag-Competitie is geoorloofd, werd om, dos tijds wille nog geen definitieve beslis sing genomen. Voorloopig kan het H. B. machtiging daartoe geven. De vergadering, die druk bezocht wae, werd hierna op de gebruikelijke wijze gesloten. OFFICIEELE BEUBSNOTEERING. 6% Nederland 1922 A B. TELEGRAMMEN. De bezetting van het Ruhrgebied. LONDEN, 15 Januari (V. D.) De Pani sche coirrespoadenit van de „Daily Mail" moldt uit bevoegde bron, dat men in Franscihe officie-el© kringen thans ervan overtuigd is, dat Frankrijk verstandig deed in het Ruhrgebied op te rukken, om d© schadeloosstelling te gaan halen. "Wij zien het succes komen. Een waarschuwing is gericht tot d© industrie .magnaten en het wordt niet onwaarschijnlijk geacht d-at zij spoedig -druk op hun rcgecring zul len uitoefenen, de oncIieirha.nidelin.gen over dc schadevergoeding te heropenen. ESSEN, 15 Januari (V. D.) Binnen en- kaLe dagen, wellicht reeds heden, zal de bezetting van Bochiun plaats hebben. Hier is de bekende Engelbergmijn, de grootste der wereld, gevestigd. De Fran- schen weigeren inlichtingen over hun be- zettingsplannen to geven. In bet bezette gebied liggen 27 mijnen, terwijl in het ge heel© Ruhrgebied er meer dan 150 zijn, waarvan vele in de omgeving van Bochum. 6% Nederland 1919 Nederland 1917 7% Ned.-Indig 1921 5% Ned.-IndiS 1917 Koloniale Bank aand. Ned Tnd. Handelsbank Ned. Handels Mij. eert. Jargons A. Jurgens B Centr. Suiker Oude Philips R S. Stokvis Am. Car Foundry Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref Anaconda copper Centr. Leather Gulf States Steel Studehaker U S Steel gew. Bod jon? Suikerfahr. Compania Gew. Cultuur Cultuur actions Handelsver. A'dam. Poerworedjo Redjang Lc/bang Pittsburg Coal Dordtsche Petr. Gecons. Holl. Petrol. Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Kol on iale Rubber Nedert Rubber Serbadja® Oude Vaart Nieuwe Holl. Stoomboot Kon. Holl. Llovd Kon. Ned. Stoomboot Kon. Pak et va art Scheepvaart Unie Marine Orïg. comm Marine pref. - Besoeki Drii-Batnvia Tabak Deli Cultuur Mij Maatschappij Rotterdam Deli Scnembab Atchison Topeka Erie common Kansas City Southern 5% Mex Rinneukvnden Missouri Kansas Texas 2 pref. Mexican South. Pacific Union Pacific Wabash Southern Raylw Gold prol. V.K. 96% 987/g 213/16 ss% 302 67% 1367/s 1081 8 1341/4 68 6GI/2 82^2 240 1788/4 09 5-i/a 99 323/4 821/4 118 ex. 1071/2 132» 4 27 1561/2 130 3781/4 69 iocVj GIV4 37.3/4 132'/S 8951/2 37 l39»/2 82 921/2 71 285 1231/2 309 I 79 973/4 1043/4 ll1 45V4 448/4 290 271 269 II 3518, 1058/g nv8 201/51 10l/2 91/2 90 140 SVri 251/0 1388/t 109 385 186 403 36'/* 77% 114 IOV4 3401/, ----- -v Wissclnoteeringen (Amsterdam.) Zicht. Londen .79-/4 Berlijn 3/# Parjjs 37 52i/2 Brussel 15.97i/2 Zürich 47.65 Weeuen 0336'/, 9 Kopen hageD, 50 55 Christiania 47.20 Stockholm 67 90 New-York 2.528/8 Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 15 Jan. 1922, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometers!.777.8 Biarritz. Laagste Barometerst.: 736.3 Roest. Verwachting tot den avond van 16 Jan.: Krachtige tot matige, Westelijke tot Zuidwestelijke wind, aanvankelijk lichfc- tot halfbewolkt en waarschijnlijk droog weer, later toenemende bewolking, in bet Zuiden lichte vorst 's nachts, iets zachter overdag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3