iEMEENTELIlKË AANKONDIGINGEN Gemeentelijke Vischverkoop. Aan den Gemeentelijken Yisehwinkel Vischmarkt 18 (Tel. 1226) ia Dinsdag ver krijgbaar SCHELVISCH a ƒ0.15—0.26, SCHAR a 0.2G «n KABELJAUW i 0.40 por pond cn 2EEUWSCHE MOS SELEN a 0.06 per K.G. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leaden, 15 J-amiori 1923. B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, -dat door hen aan de Conti nental Petroleum Company te Rotterdam en rechtverkrijgenden, vergunning ie ver leend tot oprichting van een inrichting tot opslag van 20.000 Liter petroleum aan den Morochsingei op het Statéonsemplacement der Nod. Spoorwegen, kadastraal bekend Sectie L No. 1214. AGENDA. DINSDAG 16 Januari. R ij n s b u r g. Uitvoering Chr. Muziekvereeniging „Wil- holmina". Zaal Verbree. Aanvang WOENSDAG 17 Januari. Leiden. Lichtbeelden-avond. Vierde wijze. Gebonw Jenicl. Groenesteeg. Aanvang 8 uur. WOENSDAG 17 Januari. Leiden. Openb. samenkomst vanwege het Comité tot steun van den Evangelisatiearbeid te Brussel. Spr.: Ds. A. Lauwere te Brus sel. Kerkgebouw Oude Vest. Aanvang 8 uur. WOENSDAG 17 Januari. Leiden. Uitvoering Chr. Zang-Ver. „Con Amore" Quo Vadis? Stadsgehoorzaal 8 nur. DONDERDAG 18 Januari. Leiden. 4o Turuavond „Jahn". Stadsgehoorzaal 8 uur. lederen Woensdagavond van 7J48J4 uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. Apotheken ó'e tot en met Zondag op Maandagmorgen eiken nacht en des Zon- cags geopend zijn: G. F. Reijst, Steenstraat 35, Tel. 136. A. J. Donk, Doezastraat 31, Tel. 1313. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, ooch alleen veer Joden van dit Fonds. BINNENLAND. De S. D. A. P. en d© wethouderszetels. In het Zondag gehouden congres van do S. D. A. P. ie inzake het bezetten van wethouderszetels, de volgende resolu tie aangenomen: Het congres, het beginsel handhavende van de in het congres van 1919 aange nomen resolutie, stelt vast, dat wethou derszetels alleen daar moeten worden aan vaard, waar voldoende zekerheid bestaat, dat mede daardoor de verwezenlijking van belangrijke punten van on6 gemeentepro gram wordt verzekerd of een reaetionnairo gemeentepolitiek wordt tegengegaan: is ovenwei van moening, dat de ervaring met burgerlijke partijen gesloten overeen komsten op grondslag van een gemeen schappelijk program, niet. aanspoort om alleen langs dezen weg die verwezenlij king te trachten te bereiken; is van oordeel, dat de vraag of in een bepaalde gemeente wctfcouderszetels zul len worden aanvaard, in eerste instantie door de plaatselijke afdeelingen of fede raties wordt beslist. Een besluit van een afdeel in g of fede ratie, strekkend ora in een gemeente een of meer wet houders zetels te aanvaarden, beiboeft, do goedkeuring van het Partijbe stuur" Door den heer van Eek werd namen9 de afd. Leiden een togen resolutie ver dedigd, welke de wenechelijkheid uit spreekt van hot niet aanvaarden van wet- houderszetele indien deze niet. gesteund worden door een meerderheid, met even- tucele uitzonderingen ter beoordeeling van het P. B. Aanbestedingen. Er blijkt uit een overzicht der geduren de 1922 hier te lande aanbestede werken, dat werd aanbesteed door particulieren voor f 39 668.288; Gemeentebesturen f 29.415.637; woningbouwvereenigingen f29.857.251; rijk en polderbesturen f 27.106.453spoorwegmaatschappijen f6. 776.274; totaal f 132.821.903. Sinds 1914 tot 1920 zijn de totale be drijven bijna voortdurend gestegen, gedu rende dc beide laatste jaren is een daling waar te nemen. Voor 1920. 1921 en 1922 bleef de bouw voor particuliere rekening ongeveer ge lijk, daalde voor gemeentebesturen met meer dan de helft, evenzoo voor Rijk en Polderbesturen. Do grootste daling is bij den bouw voor woningbouwvereenigin gen. Be Seheveningsche buitenhaven. Verscheidene loggers konden Zaterdag niet uitvaren voor de trawlvifischerij door do ondiepte van do buitenhaven. Zij lig gen reeds acht, dagen gereed, om te ver trekken, maar de sleepbooten kunnen de loggers nite in- of uitslepen. Donderdag j-l. is het loggerschdp Sch. 383 (Gebr. van Leeuwen) op oigen_ gede genheid binnen gekomen en toen in de buitenhaven ges4rand. Eerst Vrijdag heeft men hel. schip les gekregen. De sdhado ie van dien aard, dat het schip op de hcl- lin or Zfli mepten worden gesleept. Gevolg van een en ander is, dat de vis- schcrs. die toch al niets verdienden, werk loos blijven, torwiil de reodoriien groote reparatiekosten tc dragen krijgen. Ncderlandsche Roede Kruis. In de week van 7 tot en met. 13 Ja nuari is bij het hoofdbestuur van het Nc- derlandsche Re ode Kruis aan giften inge komen met bestemming voor: Rusland f 508.74 kas der Verceniging f 14.15'4, Oostenrijk f2.50. Nederlnndore in den Vreemde en het Oosten f 27.72, Dnitsch- land f6250. Christen-vluchtelingen f-1.50. Benevens talrijke foneen en coupon© be stemd voor Oostenrijk en Hongarije. Dc Neder!, vordering op België. De Belgische regeering heeft bij wijze van amendement een bedrag van 5-200.000 francs aangevraagd, om op verzoek van de Nederlandsche regeering de uitgaven to betalen, welke Nederland voor de in- temeering der Belgische soldaten heeft gedaan. Do regeering was van oordeel, dat cr aanleiding bestond, om het verzoek van Nederland in te willigen en verklaarde genoegen te nemen met de som van 2.113.367 gulden, welk bedrag in hoofd som en een interest van 6 pet. per jaar tot 1 Januari 1922 met dat van de uitga ven in kwestie overeenstemt. De interest moet worden gerekend tot den dag der afbetaling. Volgens den huidigen koers van den gul den zou de aldus te betalen som op 1 Ja nuari 1923 ongeveer 13.500.000 francs be dragen. Er zijn thans besprekingen aange knoopt, om een voordeeliger koers te ver krijgen en dit is de reden waarom ten eer ste het aangevraagde crediet is bepaald op 5.200.000 -francs en ten tweede, waar om het wenschelijk is, dat het crediet niet limitatief worde toegestaan. Leger cn vloot. Met ingang van 1 April zal het militair (hospitaal te Bergen op Zoom wor den opgeheven. Do geneesheeren en apo thekers zullen naar Breda worden overge plaatst. Bij Kon. Bed. in bepaald, dat de gra tificatie van vijftig en honderd gul den, verbonden aan de toekenning resp. van de zilveren en do gouden medaille voor ijver en trouw, te rekenen van af 1 Januari 1.1. is komen te vervallen. Zuinigheid. De Minister van Oorlog heeft als zui nigheidsmaatregel bepaald, dat tot het huren van lokalen voor vergaderingen, examens enz. niet mag worden overge gaan, alvorens vanwege het Departement zal zijn onderzocht of eventueel de be* noodigde ruimte zonder kosten beschik baar kan worden gesteld. BUITENLAND DE ZITTING VAN DEN DUITS CHEN RIJKSDAG. Een motie van vertrouwen aangenomen. Voor dichtbezette tribunes en diploma tenloges nam Zaterdag de rijksdagzitting een aanvang. De rijkskanselier gaf een uiteenzetting van de verschillende door Duitechlajnd ge dane doch door Frankrijk niet erkende pogingen voor de doorvoering van het aanbod, vervat in de nota van 13 Novem ber 1922. Duitschland vervolgde de rijkskan selier heeft in economisch en in poli tiek opzicht allee willen doen om do scha deloosstelling te betalen .Do F rans oh e re geering hoeft zich echter bij de door haar gen-omen maatregelen op een standpunt gesteld dat uitsluitend op een machtspo litiek is gebaseerd. (Levendige bijval.) Voor onze beweerde tekortschieting in de levering van mijnhout en telegraafpa len onderneemt Poincaré een militaire actie, die enorme koeten met zich zal meebrengen en op de meest ingrijpende wijze de middelen die voor de schadeloos stelling no-odig zijn zal opeischen voor onproductieve doeleinden. De woorden van Poincaré kunnen ons niet do werkelijkheid omtrent de Fran- sche wapens en soldaten verbergen." Na de argumenten, die door Poincaré voor zijn houding zijn aangevoerd, te heb ben gecritieeerd, verklaarde de rijkskan selier: „Het etaat vast dat. het recht en het vredesverdrag door het oprukken der Franeche troepen in liet Roergebied zijn geschonden. (Levendige b ij v a 1 b ij de meerderheid van het Huis.) De Duitsche regeering laat daarom te gen de gewelddaad, die hierdoor een weer loos volk wordt aangedaan, tegenover de geheelo wereld een plechtig protest hoo- ren. (Levendige bijval). Hij richtte tot hot Fransche volk den raad: Gaat niet verder cn herstelt het on recht, (hetwelk gi.i tegen ons hebt begaan, anders zult gijzelf en uwe nazaten de ge volgen daarvan dragen." Met uitzondering van de communie! en hadden aRe afgevaardigden zich van hun zetels verheven. Zij toonden luide hun in stemming met de afgelegde verklaringen. Vervolgens legde dc rijkskanselier dr. Cuno een verklaring af nopens de bezet ting van het Roergebied. Hij gaf een schildering van het binnentrekken van het Fransche en Belgische bezettingsleger in het Roergebied. Door de meerderheid van den Rijksdag werden hierbij herhaal delijk en luide teek enen van afkeuring gegeven. Ons volk kan zich tegen die gewelddaad niet verweren, doch het zal zich niet voot deze veTdragsbreuk buigen, of, zooals ons werd voorgesteld, medewerken aan de doorvoering van do Fransche plannen. (Ij e v e n d i g e b ij v a 1.) De verantwoorde!i ikheid voor de gevol gen, die door deze daad zullen ontstaan, valt alleen terug op de Tegeeringen, die het beve] voor het oprukken hebben gege ven. Zoolang deze toestand, die tegen het vredesverdrag indruischt. zal blijven bestaan, zal niemand van het Duitsche volk een hand uits'eken om aan de uit voering van do Fransdh© maatregelen me de te werken. Datgene, wat wij uiterlijk tegenover het geweld kunnen plaatsen is weliswaar bitter Weinig, doch wat wij in nerlijk daartegenover kunnen en moeten stellen is meer. Het is de wil en het voor nemen, de eenheid van het rijk onver breekbaar te handhaven. De andere vol ken zullen moeten erkennen, dat vrede en verzoening niet kunnen gedijen, wanneer hier het geweld over hot recht, zegeviert. Tenslotte gaf de rijkskanselier aan alle Duitschers den dringenden en nadrukkelij- ken raad, te trachten om ook dezen toe stand te doorstaan. Hij spoorde aan tot bezonnenheid en sloot zijn rede met de woorden: „Wij voelen ons als de dragers van een recht, dat niet zal vallen. On recht, nood en ontbering is heden on6 deel. Rechtsvrijheid en vrede zal steods ons doel ziin, eensgezindheid de weg dien wij zullen volgen." (Stormachtige bijval en applaus bij de meer derheid van den Rijksdag.) Na afloop van de besprekingen werd een door do communisten ingediende mo tie van wantrouwen verworpen, en bij hoofdelijke stemming met 283 tegen 12 stemmen en 16 onthoudingen de volgende motie aangenomen, welke door Marx (Centrum) was ingediend: Dc Rijksdag protesteert plechtig tegen do inbreuk op het recht en het vredesver drag, welke de gewelddadige bezetting van 't Roergebied vormt. De Rijksdag zal de regeering bij allo door haar dienstbaar geachte middelen tot vastberaden afwering van deze geweld daad met alle krachten steunen. DE „TREURDAG" TE BERLIJN. Do-or geheel Duiiecldand was gisteren een „treurdag" georganiseerd in verband met de bezetting van het Roergebied. De treurigheid uitte zich in (hoofdzaak door het. houden van demonstraties en het zingen van vaderlandse!]© liederen. Te Berlijn was de bevolking zeer ge prikkeld. Alle hotels, waarin intergeallieerde commissies zijn ondergebracht waren met groot militair vertoon afgezet. Het meest opvallend waren de regee- ringsmaatregelen ter bescherming van de Fransche ambassade. De anders zoo rusti ge Pariser Platz leek met zijn talrijke cavaleristen, infanteristen en politie-af- deelingen wel een paradeplaats. Alle toe gangen waren door bereden politie afge sloten. Cavalerieten vormden dwars over den weg Unter den Linden en voor de Brandenburgerpoort een cordon. Zoo lag de Fransche delegatie als bet ware op een eenzaam eiland, te midden van de om vangrijke menschenmenigte, die zich door alle aangrenzende 6traten voortbewoog naar het rijksdaggebouw, het centrum der peo testmanifestatie. Van alle kanten kwamen nog steeds groepen be too gors aanzetten onder het. zingen van de gemoederen verhittende liederen als „Die Wacht am Rhein" en „Deutechland, Deutechland über alles." Hoe geladen de atmosfeer in deze men schenmenigte was, blijkt uit de talrijke in cidenten met buitenlanders, die werden gedwongen hot terrein der betooging te verlaten. Men had het voornamelijk ge munt op do deer getinte en zwartharige vreemdelingen. „Ik ben een Griek" be weerde een lange Oosterling, die van alle kanten door mannen en vrouwen werd lastig gevallen. „Voor mijn part ben je een Kalmuk" antwoordde een Duitschér, „aber heraus!" Overal gingen uit de volksmenigte kreten op als: „Weg met Frankrijk 1", ook wel andere minder parlementaire uitroepen.-- Voor liet rdjksdaggebouw hadden zich verschillende studenten-corporaties opge steld, terwijl do volksmassa's zidh. rond-ora het enormo Bismarck-siandbeeld schaar den. Op vele punten spraken rijksdag- en landdag- afgevaardigden der burgerlijke partijen. Voor het rijksdag gebouw spraken niet minder dan 18 redenaars de volksmenig te toe. Er werd een resolutie aangenomen, waarin protest wordt aangeteekend tegen de Fransche bezetting van het Roerge bied en waarin voorts gezegd wordt, dat het Duitsche volk weigert „slavcn-arbeid te verrichten. Daarop speelde een -muziek corps weer „Deutechland, Deutechland über alles". Dit lied werd door dc menig te meegezongen; vervolgens nogmaals „Die Wacht am Rhein" en „Ein fester Burd ist unser Gott". De kolonie veringen in de Roer. Uit Essen wordt gemeld, dat tusschen de mijnen cn Fransche ingcnicursmiss:e een voorloopige overeenkomst i6 getrof fen, waarbij bepaald is dat Duitsche kolen aan Frankrijk zullen worden geleverd en in baar betaald, terwijl tien dagen voor elke levering tachtig percent van het be drag uitbetaald wordt om de mijnwer- kersloonen te kunnen uitbetalen. Do Duitschers maakten het voorbehoud dat de rijkskolen commissaris de overeen komst moot go ^keuren. Zij verheelden echter niet, zeer ingenomen te zijn met de regeling en zeiden, dat zij niet hadden durven hopen, dat de F ran sch cn dit voor stel zouden aannemen. Vandaag vangen de onderhandelingen tuaschcn 'de Fransdhen en do vertegen woordigers der afzonderlijke mijnen aan. De Fanschcn zijn teleurgesteld. In verband met de berichten omtrent den Duitschen passioven tegenstand, wordt in Fransche politieke kringen op gemerkt, dat de actie in het Roergebied in de eersto plaats het uitoefenen van een druk op de grootindustrie beoogt. Men had te Parijs met de mogelijkheid rekening gehouden, dat de verbolgenheid van het Duitsche volk zich tegen de groot industrie zou richten, welker ontoegeefe- lijke (houding do actie zou hebben veroor zaakt. en dat do rijkere geering zich ge dwongen zou zien, krachtig tegen de groot-industrie op te treden. Daar deze verwachting niet vervuld is, houdt, men het, in Fransche politieke krin gen meer en meer voor noodzakeliik, dat- door een uitbreiding der bezetting tegelij- lcertiid de. druk op do groot-industrie ver sterkt en de schorsing van de herstel-leve ringen door Duitec-ldand zooveel mogelijk geneutraliseerd wordt. Men verwacht derhalve een spoedige bezetting van Bochum. DE INVAL DER LITAUERS IN MEMEL. Do Lilausche zaakgelastigde te Berlijn heeft op het rijksdepartement van Bui- tenlandscho Zaken officieel medegedeeld, dat zijn regeering niets met de incidenten in het gebied van Memel te maken heeft. De regeering van Kowno heeft veeleer maatregelen getroffen om te beletten3 dat Lilausche vrijwilligers de grens van Me mel zouden overschrijden. Lilausche lroe_ pen hebben aan dc actie geen deel geno men. De geallieerde vertegenwoordigers heb ben opnieuw stappen gedaan bij de re geering van Li ia unn, om haar te verzoe ken handelend op te Ireden tegenover de opstandelingen, die naar Memel zijn op gerukt; De Litauseh© regeering be-sloot een regiment naar de grens te zenden ter versterking van het bewakingscordon, dat aan dc grenzen van het Lilausche grond gebied is gelegen. Verder hesloot de re- gecring, den hevel voerenden kolonel der- opstandelingen verantwoordelijk te stel len voor nieuwe incidenten, die zich mochten voordoen. De kolonel heeft ech ter een proclamatie doen aanplakken, waarin de jonge mannen worden aange spoord bij zijn troepen dienst te nemen. Vrijdagnacht beproefder, de Ldlauers êen aanval van twee automobielen in het Zuiden van Memel, ten einde op die wijze binnen de stad te komen. Na een kort stondig vuurgevecht moesten de Litauers vluchten met achterlating van een auto mobiel cn een machinegeweer. Een kas tekort bij do 3e internationale. Uit Moskou wordt vernomen, dat bij het opmaken van de kas de» Communis- tiecho Internationale geconstateerd zou zijn, dat er 6.750.000 goudroebels ontbre ken, zonder dat men weet, voor welk doel zij zijn uitgegeven. Verscheidene personen zouden voor dit slechte beheer verantwoordelijk zijn ge- eteM, o.a. verschillende leiders der Fran sche communisten. Wladiwostock vrijhaven. Naar de „Russ. Press" meldt, heeft de Russisdhe vertegenwoordiger te Peking, Jaffe, verklaard dat de Sovjetregeering van plan ie binnen een jaar, zoodra de niet in het kusttebied hersteld is, Wladi wostock tot vrijhaven te vorklaren. Landbomv-cor.cessies in Rusland. Naar het. „Berliner Tageblatt" ver neemt, (heeft do firma Krupp een tele gram uit Moskou ontvangen, volgens het welk do Russische regeering de wijzi gingsvoorstellen, wolke de firma Krupp op 4 December heeft ingediend met be trekking tot een groote landbouwconces- eie in het Dongebied, heeft aanvaard. Hierdoor zal dit plan, welks verwezen lijking door de deelneming van Engelsch kapitaal mogelijk ie geworden, onder gunstiger omstandigheden uitgevoerd kunnen worden. NED. HERV. KERK. Beroepen. Te Zwammerdam (voor de 2de maal toez.): L. Boer te Nieuw-Weer- dinge; te Tienhoven: J. C. H. Romein te Parrega; te Uitwierda (Gr.): D. A. Hoek stra te Wilder vanlc. Aan genome-' Naar BlokzijlJ. O. Koningsberger te Bergenthcim. GEREF. KERKEN. Bedankt. Voor Maassluis: B. R. Hamming te Doom. „Jeugdouderlingen." Te Middelburg nam de Kcrkeraad der Geref. Kerk na een. commissoriaal rapport over het al of niet wenschelijke van een jeugdoudorling besproken te hebben, het besluit om minstens twee jeugdouderlingen aan te stellen. Kerkbouw. Naar de „Stand." verneemt, heeft de Kerkeraad der Geref. Kerk van Amster dam het noodig geoordeeld het vraagstuk van het bouwen van twee nieuwe kerkge bouwen, respectievelijk in het staatslieden- kwartier en Plan-Zuid, ernstig in overwe ging te nemen. Do Kerkeraad heeft de Commissie van Beheer gemachtigd dien overeenkomstige voorstellen tc ontwerpen en definitief beslag te leggen op een ter rein in het Staatsliedenkwartier. Uit de Omqevinq. OLGSTGEEST. Mejuffrouw C. M. Huge. Donderdag 18 Januari a~s. viert een on zer meest bekende en geachte ingezetenen haar 75sten verjaardag. Om een geijkte term te gebruiken, durven wc wel te voor spelen, dat het (haar aan belangstelling niet ontbreken zal. Bijna 48 jaar hoofd der Gever-Deutz- Bewaarechool leent zoo ongeveer de ge- heele bevolking, voorzoover ze uit gebo ren Oegstgeesters bestaat, Juffrouw Huge, die ze al onder haar hoede heeft genomen, toen zc nog ternauwernood loo- pen konden en bijna of niet praten. Juf frouw Huge is voor tientallen in den goe den zin des woords een tweede moeder ge- woest en de aangenaamste jeugdherinne ringen zijn velen bijgebleven van het ge zellige schoolgebouwtje en het onderwijs op de Zondagsschool, welke ook onder lei ding van de juffrouw wordt gehouden. Tal van bijbellezingen konden ook naast andere bijeenkomsten door haar zorgen worden gehouden en hoewel reeds een tiental jaren vo'orbij de grens, waarop anderen pensioen nemen, is rij nog met dezelfde liefde voor (haar arbeid, die niet, zouden we zeggen een stuk van haar le ven, maar liaar leven zelf is geworden, vervuld. Ze voelt zich wel oen dagje ouder en moest vooral den laatst en tijd haar vriendelijke bedrijvigheid wat inbinden, omdat ze vanaf een stoel baar diseïpcl- tjes nroest regeeren, maar haar vreugde is het nog steeds te midden van het kleine goed te wezen, waarvan er velen kinde ren, misschien wel klein-kinderen zijn van de peuters, die zich voor bijna een halve eeuw onder baar leiding schaarden. Zoo met de echt-Oegstgeestscho families als ingeleefd zullen velen ,oud en jong zidh' verblijden met haar op haar feestdag. En als dan de levensavond gokonieo, dan wordt haar uit veler hart ya.» hen, die ze reeds vroeg den weg naar den Keen© Jezus wees, toegebeden, dat bij het klim men der jaren ze zich steeds nader moge gevoelen bij Hem, Die zo zoo hartelijk liefhad en Wicn ze dc.i kinderen leerde lief te hebben. Ze wcnecnen haar voor de, kon 't zijn vele jaren, die nog resten van harte toe, dat 't ook voor haar ten tijde des avonds licht moge wezen. Dc aanbouw in onzo nieu we parken gaat geregeld door. Naar we vernemen is door den. architect H. Wilms Jr., alhier, namens Mej. van Tricht te Huize „Sta verden" bij El speet, den bouw van een landhuis aan dc Terweeweg opge dragen, aan Gebr. Slingerland, aannemers te Katwijk aan den Rijn. Hot aantal geldende ar beidskaarten cp 31 Dec. 1922 bedroeg 101, t.w. 59 mannelijke jeugdige personen, 34 vrouwelijke jeugdige personen en S ge huwde vrouwen. Het aantal afgegeven paspoorten over 1922 bedraagt 187, terwijl 58 paspoorten zijn verlengd. Het aantal opgemaakte proces-verbalen over 1922 bedraagt 256. Wat het zielental dezer gemeente betreft hebben we over 1922 weer een aanwinst tc boeken van 233 per sonen. Bedroeg de bevolking op 1 Jan. 1922 2048 mannen cn 2353 vrouwen, dus to taal 4401 pers., thans 1 Jan. 1923 is dat 2183 mannen en 2451 vrouwen, totaal 4634 personen. Het aantal geboorten behooreu- do tot de werkelijke bevolking bedroeg 42 mann. en 38 vr., totaal 80 pers. en het aan tal overledenen 50 mann. en 40 vi\, totaal 90 pers. In den loop van 1922 vertrokken 220 mann. en 327 vi\ totaal 547 pers. cn vestigden zich alhier 363 mann. en 432 vi\, of 795 personen. Het aantal huwelijken be droeg 29. Levenloos aangegevenen 4. Echt scheidingen 1. Waar het den laats ton tijd een gewoonte der woonwagenbewo ners was geworden de losplaats te betrek ken en dit niet geoorloofd is zullen in 't ver volg krasse maatregelen worden genomen om dat euvel te bestrijden. Alhier is tegen een vee houder (de naam zullen we ditmaal nog verzwijgen) proces-verbaal opgemaakt door de ambtenaren van den keuringsdienst te Leiden wegens het verdunnen der melk met water. Burgerlijke Stand. G e b o- ren: Jaccba Cornelia d. van S. den Dub belden en E. Voerman Johannes Hen- dricus z. van D. Driessen en A. Thomas. Ondertrouwd: M. Voordouw én G. Romein 54 j. Fr. v. d. Hoeven 23 j. eii P. J. Berbee 19 j. Overleden: Elisabeth Koet 77 i. Levenloos aangegeven kind van F. Cig- gaar cn G. Turkenburg. -RWOUDE. De heer G. v. Leeuwen, Comm. der Burgcrweht alhier, heeft als zoodanig zijn ontslag genomen in ve-band met zijn vertrek naar Amerika. Woensdagmorgen komt. het Hoofdstembureau bijeen ten einde to voorzien Ti gekomen plaats, door het bedanken .van J. C. Stadb"- m -K.) De opvolger zal zijn Jac. van Haastev. Gedurende het afgel oo- pen jaar zijn alhier 56 arbeidskaarten af gegeven. Door de Huurcomiaiss'é zijn in het afgeloopcn jaar 382 zaken be handeld. In twee gevallen werd van de uitspraak der commissie in k oroep gegaan bij den Kantonrechter die in beid© gevallen de uitspraak vernietigde. Burgerlijke Stand. G e b o- Cornelia Maria d. van J. Versteegcn cn M. G. Belt Leonardua Petrus z. van P. C. van Velzen en A. Turk Maria Joanna d. van P. A. Zandvliet en M. A. Zijn Anna Maria d. van N. Tb. Romijn en C. Zoetemelk. Onaeriro u v dJacobus ven Czssel 24 j. cn Alida Maria Vlasveld 2z i. - Overleden: Helena Maria ven Meurt 6 mnd. Petrus dc Wit 81 j., wedr. van J. van Steijn. Gevestigd: Mej. C. M. Hogeboom uit Leimuiden Mej. M. H. Hillebrand uit Woubrugge Mej. E. E. Beidel, geh. met J. van Dijk uit Dordrecht Mej. D. H. Kakmann uit Amsterdam Mej. A. W. Verdouw uit Amsterdam Mej. H. Degger uit Voorschoten Mej. P. 3. Storm uit Amsterdam Mej. H. J. van den Bosch uit Rheden D. Mechelse uit Leiden Mej. B. van Zijll uit Leiden Mej. M. Lament en A. J. van Dijk uit Lei derdorp Mej. V. G. M. van Klink uit Alplien aan den Rijn Mej. A. J. Steen bergen uit Bodegraven Mei. C. J. H. Es- lappeij uit Den Haag M. Loman uit Leiden. Vertrokken: A. Vitscher naar Heel Mej. G. van der Lelij naar Ocgstgeest Mej. J. G. Kleton naar Amsterdam Mej. J. A. M. de Gooijer naar Deventer Mej. A. Vogelaar naar Den Haag J. G. de Graaf naar Lisse. VOORSQHOTEN. De Nat. Bond tegen V. o- volutie afd. Voorschoten, hield dezer da gen een openbare vergadering waarin als spreker optrad de beer de Vries van Rot terdam, voorzitter der Jonge-mannen-vcr- eeniging „Gij zijt allen broeders", te Rot terdam met het onderwerp: „Revoluticge- vaar en Revolutiebestrijding." Nadat de Voorzitter dc J. W. Bak ker de aanwezigen welkom bad gchcctort waarin hij zijn verontschuldiging had uit gesproken over het laat organiseeren van dezen avond zotte hij kortelijkrj het doel der samenkomst uiteen, waarna de heer dó Vries het woord verkrijgt. Spreker zegt dat men de oorzaken ojfc moet speren om de revolutie te bestrij den. In den grond der zaak is bij 'egen den bond omdat wij feitelijk den wortel moeten aanvatten en bestrijden, ieder voor zich. Dit is noodig om de revolutie tegen te gaan. De revolutie is volgens spr. overtuignyc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2