jW'ft f pilJ^jip pjII Dagblad voor Leiden en Omstreken iÖb iÜ Hlmv iiv ©^llnKin^ *w 3de JAARGANG. - MAANDAG 15 JANUARI 1923 - No. 844 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 Alleen wanneer de hoogte van den band boven den montageering ten minste llA c.M. bedraagt, lean de band aks cushion- band worden aangemerkt. Burgerl. Armbestuur. Op 27 November j.l. werd de bijdrage van het B. A. verhoogd met f 56000. De lioop dat dit bedrag toereikend zou zijn voor het loopende jaar is echter niet vervuld. Op 11 December was de besdhikbaar ge stélde som reeds geheel uitgegeven, zoo dat een aanvulling van de subsidie is aangevraagd, tot een bedrag van f35009. Plaatselijke schoolcommissie. In do volgende raadsvergadering komt o.ra. aan de orde de verkiezing van zes le den van de Plaatselijke schoolcommissie. Mevr. Blok-Aberson behoort niet meer tot de ouders van leerlingen van openbare scholen, terwijl Dr. D. Ploolj zich niet meer herkiesbaar 6telt. De aanbeveling luidt al« volt: a. Vacature Mevr. M. W. S. Blok Aberson 1. Mevr. W. N. N. PuoosMolhuysen, 2; Mevr. C. F. J. Veldman—Busink; b. Vacature T. S. Goslinga: 1. T. S. Goslinga, 2. J. G. Van Es; c. Vacature Jac. Tjalsma: 1. Jac. Tjalsma, 2. D. Bosma; d. Vacature W. P. Melief: 1. W. P. Melief, 2. J. van Berkel; e. Vacature A. L. Boot: 1. A. L. Boot. 2. Mevr. M. W. S. Blok—Aberson; f. Vacature Dr. D. Flooy: 1. Mevr. H. A. E. Rademaker—Coucke, 2. Mevr. A. Heeringvan Bosse. Door B. en W. wordt voorgesteld aan Mej. Dr. S. Hofker, loeraros in het schoonschrijven aan de H. B. S. voor Meisjes, wegens opheffing van hare be trekking, eervol ontslag te verleenen. Gas en electriciteit. Door B. en W. is voorgesteld, te begin nen na de opneming van het verbruik over de maand December 1922 de prijs van het gas te verlagen met 1 cent en die van do electriciteit met 3 cent. Voorgesteld wordt het Winkelhuis aan den Nieuwen Rijn no. 20, thans ver huurd voor f1175.— por jaar, voor 5 ja ren te verhuren aan een zoon van den te- genwoordigen huurder, den heer H. L. van Leeuwen voor f 1400.per jaar. De kostelooze vacinatie zal voor taan geschieden door de 6tadsgeneeshee- ren, wat een besparing geeft van pl-m. f 1000— per jaar. Naar wij vernemen heeft zich hier ter slede een comité gevormd, dat ten ba te van de no o d 1 ij d e n d e kunste naars in Februari een avond zal geven. Gevraagd zal worden de zalen van de La- kenlhal hiervoor beschikbaar te 6tellen. Een tram ontspoord. Hedenmiddag te 12 uur had oven voor bij het Groene kerkje te Oegsfgeest een déraillement plaats van de Stoomtram, komende van Haarlem. Een tweetal kolenwagens werden uit de rails dwars over den weg geworpen. Do personenwagens bleven op de rails zoodat geen persoonlijke ongelukken voorvielen. De reizigers, waarvan velen met pak ken en koffers, waren beladen, moesten te voet de reis naar Oegstgeest vervol gen. Van 0egstgee6t. konden ze per electri- 6cho de reis voortzetten. Men is dadelijk begonnen met de kolen over te brengen in andere wagons, om daarna de wagons weer in hot rechte spoor te brengen. Een en ander bracht in het verkeer een groote stagnatie to weeg. Prov. Statenverkiezingen. De navolgende personen hebben voor den Vrijheidsbond in den Kieskring Lei den voor de verkiezing van de Provin ciale Staten een candidatuur aanvaard: 1. Ir. H. G. Bosman, te Leiden; 3. H. Ph. Jobels Ie Lisse; 4. P. S. Overwater te Strijen; 6, Jb. Schots le Leiden; 7. A. L. Reimcringor te Leiden: 8. H. I. Planjer te Leiden; 9. Ir. H. Taal te 's-Oravenhage. Voor de plaatsen 2. 5 en 10 wordt nog nader overleg gepleegd. Dat ondanks de malaise bij onzen middenstand de durf er nog niet uit is, blijkt wel uit de herhaalde berichten om trent do opening van nieuwe en uitbrei ding van bestaande zaken. Vandaag is het. de heer D. Teske. in electrotechnische kringen geen onbekende, die in perceel Doezastraat No. 5 een Elect, risch Bureau opent. Handel en techniek vindt men dus in de- te nieuwe zaak vereenigd en het lijdt geen twijfel, of zij zijn in staat elkander onder de leiding van don ondernomer steeda aan te vullen om do cliënten zoowel van goed uitgevoerde als van practisch vol doening gevende artikelen te voorzien. Wat het pand zelf betreft, dit leent zich uitstekend voor het beooed© doel. Een ruime, royaal aandoende ingang, cn een toonkamcr waar men rustig zittende te vens uitzicht heeft op de uitgebreide ex positie van huishoudelijke artikelen, en tevens op de rijk voorziene etalage, die een keur van populaire maar ook van luxe voorwerpen to zien geeft. Ongetwijfeld maakt het. geheel een goe den indruk, en wordt het aanzien van de Doezastraat cr do r verbei er-I. Het bouw r; an een winkel en woonhuis onder Directie van de architec ten J. v. d. Voet en B. E. Spijker Az., is opgedragen aan den laagsten inschrijver, R. Massaar, timmerman en aannemer al hier. Zooals men weet, hebben dh 'dsehe Marktkooplieden een adres aan den raad gericht in verband met dc vooruit bet alings- termijn der verhoogde Han gende dit geschil waren zij niet bereid, ora nu reeds de verhoogde marktgeMcn. n.L 50 ets. per M2. te betalen. Toen dit Zaterdag toch van hen werd go- eischt, licbbcn zij daaraan eindelijk, hoe wel onder protest daaraan voldaan. Zaterdagmiddag - 0 edvorgade- ring door ^oe^l*eden- bond belegd, waarin o.a. werd besloten een adres aan het college van B. en W. te richten met liet verzoek om dc vastgestel de vooruit betalingstermijn van 3 maanden te willen terugbrengen tot 1 maand. De vergadering besloot om zooveel moge lijk samenwerking te zoeken met. B. en W. opdat deze kwestie kan worden opgelost in den weg van orde en rust, zooals he1 be hoort. Mochten B. en W. echter een minder welwillende houding tegenover dit adres innemen, dan kan het bestuur er niet voor in&taan, dat do liidcr.de in den bond het er bij zullen laten zitten, wat van zelf minder gewenschtc gevolgen zou kun nen hebben. Zaterdagavond omstreeks 10 uur had in de Moriaansteeg een kloppartijtje plaats waarbij zekere J. v. T., wonende op de Langegracht, zijn vaardigheid toonde in het- „bekkensnijden", althans hij gaf zijn tegenstander J. P., een beduidende snedo over den linkerwang, waarop do laatste door kennisen werd verbonden. Oorzaak: De drank! Een bewoner van het Bijleveldshofjo genaamd A. J. L., deed gisteren aangifte, dat zijn hondje waarschijnlijk op minder zachtzinnige wijze om het leven was ge bracht. ABONNEMENÏSPRI S IN LEIDEN EN BUITEN LEIDEN WAAR AGENTEN GEVESTIGD ZIJN PER KWARTAAL t 12.50 PER WEEK 10.19 FRANCO PER POST PER KWARTAAL 12.90 V Het I.V.V, en de vrede. 't Is nog 6lechts enkele weken geleden dat to 's-Gravenlhage een wereldcon gres voor den vrede werd gehou den. Dit congres was 6aamgeroepen door het (roode) Internationaal Vakverbond. Van „burgerlijke" zijde is zoo voor en na ook wel gepoogd het oorlogsgevaar te verminderen. Het „vrede door recht" vond in breede kringen weerklank. En als gevolg van dit pogen hebben we gekregen een Hof van Arbitrage, dat eventueele ©schillen wil trachten uit den weg te ruimen en den Volkenbond, die wil trachten de goede verstandhouding onder de volken te bevorderen. Dit pogen moet worden toegejuicht. Maar en dat mag no'oit uit het oog worden verloren de verwachtingen mo gen niet te hoog worden gespannen. Wij moeten rekening houden met de zonde, die altijd en overal 6trijd en on vrede brengt en die de verhoudingen zoo wel tussdhen personen ale tuaschen vol ken verstoort. Van Soc. Democratische zijde bekijkt men edhter de zaak weer andere. Do wereldvrede, zoo meent men, is zeer goed te bereiken. De „burgerlijke" partijen mogen, daar toe onmachtig zijn, omdat zij vasthouden aan het „kapitalistisch stelsel", do Socia listische partijen zijn in staat aan do we reld den vrede te geven. Op het wereldvrode-congres was men dan ook zeer enthousiast. Aan het militairisme wend een donde rend halt! toegeroepen. Frankrijk en België dreigden Duitseh- land met wapengeweld. Welnu het congres nam op voorstel van de Belgische en Fransche socialisten een resolutie aan, wa/irin veroordeeld werd de politiek van goedkeuringen, dwangmaat regelen en geweld; de arbeiders oproe pend om „hun onwrikbaren wil te stellen tegenover eiken maatregel van geweld, waarmede men de beschaving en den vrede zou bedreigen." Lot wel, op voorstel van de Fransche en Belgische socialisten werd deze resolutie opgesteld en voorgelezen, en na verdedi ging door den soc.-democraat Em. van der Volde, die met een driemaal -neen een mo gelijke uitbreiding der bezetting verwierp, aangenomen. De diplomaten hadden afgedaan. De leiders van het I. V. V. zouden in naam der arbeiders „hun onwrikbaren wil stellen tegenover eiken maatregel van ge weld." We zijn nu enkele weken verder. De Franschen en Belgen hebben groote troepenmachten- gezonden naar Duitsch- Jand om daar met geweld het Roergebied te bezetten. En wat deed nu het internatinale vakvorbond? Waar bleef nu de .onwrikbare wil? Werd er iets gedaan om het gewold te keoren? Zeer zeker- Er werd een protest opgesteld. En dat protest, werd in verschillende bladen gepubliceerd. „Het Bureau van hot I. V. V., uiting gevende aan de overtuiging der geor ganiseerde arbeidsklasse van alle lan den, protesteert, ten sterkste tegen een dergelijke reactionaire en oorlogszuch tige Ihandetwijze roept op. te eischen dat de schadevergoodingskwestie zal worden ontworpen aan de uitspraak van den Volkenbond Dat was alles. Geen algemeene werkstaking, geen krachtig verzet, niefts van dat alles. Alleen een beroep op den Volken bond, een burgerlijke instelling, een be roep op do diplomaten. Nu nemen wij het aan de mannen van het I. V. V. niet. kwalijk dat. zij niet. méér FEUILLETON. Van hooger Orde. Naar het Engclsch. 15) Toen 't ontbijt afgeloopen was, gingen we om den haard zitten en vader vertelde mij tegen zijn gewoonte, alles van het verlies, dat hij geleden had; en hoe, als hij niet bijtijds' was gewaarschuwd, de overstrooming hem totaal zou hebben ge ruïneerd. „Dus was 't maar goed, dat John kwam," zei ik, half bang om meer le zeg gen. „Zeker, en de'jongen is erg nutiig ge weest ook; 't is een oud hoofd op jonge eohoüders." John zag erg trotsch bij deze loftuiting hoewel zij op norechen toon gegeven werd. Maar terstond daarop scheen er cenige achterdocht te komen in Abel Fletcher's 'geest. „Jongen'V_ zich plotseling tot John Ha lifax koerend, „je vèrteldo me, dat je, bij 't licht van de maan, de rivier zag wast een. VKat deed je dan nog zoo laat uit je bed, om elf uur 's nachts?" John kleurde hevig; z'n vlugge, jonge Woed kleurde altijd spoedig z'n gezicht deden en dat zij niet de bezetteng wisten te verhinderen. Voor critiek te gan oefenen op ande ren, mogen wij ons afvragen of wij ge daan hobben wat wij konden om do vre- desgedachte te propageeren. Maar wat wij het. I- V. V: wel kwalijk nemen, dat is, dat zij de misleidende voor stelling wekt., als zou haar congres waar mot de grootste moeite de vrede bewaard bleef, voor den wereldvrede van beteoke- nd'S zijn en alsof het Socialisme den vrede wil en kan brengen. Zoowel de onwil als do onmacht is nu weer gebleken. STADSNIEUWS. Week der gebeden. De laatste samenkomst in de week der gebeden, Zaterdagavond, was minder druk bezocht, dan de voorgaande, waarbij echter in aanmerking dient te worden ge nomen, dat de Zaterdagavond voor velen een weinig geschikte avond is om te ver gaderen. Als voorganger trad op De. N. Koers van Noordwijk, die had te spre ken over inwendige zending en zending onder dö Joden. Het begrip inwendige zending was in het programma zeer ruim genomen. Er was sprako van evangelisatie en filantro pie, van geloofs- cn liofde-arbeid, van maatschappelijk en geestelijk werk. Leidende gedachte van den spreker was: de liefde van Christus dringt ons. Dat was de drijfkracht die Paulus bezielde en zoo moet het ook bij ons zijn. In sprekende kleuren teekende de Spr- de wereld vervuld van ellende als ze is tengevolge van do zonde. Ontzaglijk groot is het leod dat moet worden doorworsteld. Maar temidden van die ellende Ihooren we ook het lieflijke woord barmhar tigheid. Als een heerlijko vrucht van Gods algemeen© genade wordt er nog ge vonden een streven om anderer leed te verzachten en de last dos lijden6 te ver lichten. Do ware barmhartigheid kan echter alleen worden beoefend, als daartoe dringt de liefde van Christus en als ook het eeuwig welzijn van den medemensch wordt beoogd. Er is nog veel te weinig meeleven met dien arbeid en daarom wekte &or. op dit werk te steunen en hierin den Heere Jezus te volgen. De b'efde van Christus moet ons drin gen ook in het werk der evangelisa tie. Hierbij gaat het meer om de van Kerk en Godsdienst vervreemden te doen deelen in de barmhartigheid door God beioond in de zending van Zijn. Zoon. De afval neemt toe. De onbekendheid met. de H. Schrift., zelfs in ontwikkelde kringen, is verbazingwekkend en niet te beschrijven is de invloed van verkeerde lectuur in dagblad en tijdschrift. Hoe staan wij daartegenover? Onge twijfeld er wordt veel gedaan de laatste jaren, maar toch, hier past belijdenis van schuld over onze nalatigheid en zwak lief- dohetoon. Er moet gewerkt worden door prediking en pers. maar ook gebeden. Tenslotte wees spr. op de zending onder de Joden, waarbij 't in 't bijzonder noo- dig is, dat de liefde van Christus ons dringt. Hier is een diepgaande haat tegen den Ohristus. Toch is er voor dit volk een toekomst- Het is bestemd om te blijven. De kern zal behouden worden en weer het halleluja der dankzegging aanheffen. Die zeker© verwachting geeft moed om te arbeiden ook onder de Joden en zal ook voor hen ons gebed doen opstijgen. De liefde van Christus overtreft alle andere liefde. 't Maakte een slechten indruk op mijn vader. „Antwoord ik zal je niet hard val len, tenminste dezen nacht." „Als ge 't wilt weten, Abel Fletcher," antwoordde de jongen forsdh; „ik deed - geen kwaad, ik was in de looierij." „Wat deed je daar?" „Niets ik was daar bij de mannen, die de - wacht hielden en licht hadden, want ik wou opblijven 'maar had geen licht." „Waarom wilde je opblijven," vroeg mij vader verder- scherp onderzoekend. John aarzelde en weer begon hij te kleuren. „Mijnheer, ik zal 't u zeggen 't is geen schande; hoewel ik al zoo'n groote jongen ben kan ik niet schrijven, en uw zoon was zoo goed om te probeeren 't mij te leeren. Ik was bang, dat ik de letters zou vergeten cn daarom probeerde ik ze alle weer op te schrijven met. een stuk krijt op den muur. Ik geloof niet, dat ik daar iemand kwaad mee deed." Mijn vader zei zacht: „Is dat alles, jongen?" „Ja." j "Weer verzonk Abel Fletcher in diepe gedachten. Wij, jongens, spraken zacht tot. elkaar, bang hem te 6toren. Plotse ling riep hij: „John Halifax." Dio liefde moeten ook wij kennen en die liefde moet de drijfkracht zijn van onzen arbeid. Nadat Ds. Koers in gebed was voorge gaan. werd de week der gebeden besloten met het zingen van: Troost allen, die, in nood en smart, Tot U verheffen 't angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stal; Hoor ons, o God, am Jezus' wil. Het onteigeningsproces tegen de N. Z. H. Zooals men zich zal herinneren liebben enkele eigenaars van perceelen, die in verband met den aanleg der nieuwe Tram lijn LeidenDen Haag moeten worden ont eigend, met de bedragen door den N. Z. H. aangeboden geen genoegen genomen, cn een rechterlijke uitspraak uitgelokt. De Haagsche Rechtbank heeft nu uit spraak gedaan, en wij zijn in Btaat de uit slag hiervan te laten volgen. Achtereenvolgens noemen wij a. Het aanbod door de N. Z. H. in last van de Gemeente Leiden gedaan; b. Het cijfer genoemd in het Rapport van een daartoe benoemde commissie van deskundigen; c. Het bedrag, toegekend bij vonnis van den Haagschen Rechtbank. I. Perceel Hoogewoerd No. 1 A. van Veen: a. f 3G000; b. f 58000; c. f 32.645. Met veroordeeling van den heer A. v a n Veen in de proceskosten. II. Perceel Hoogewoerd No. 3 Firma Gebr. Christiaanse: a. f 60.000b. f 81.300; c. f 86.000. Met veroordeeling van de Maatsch ap- p i j de proceskosten. III. Perceel Hoogewoerd 7 C. G. Ding jan: a. f 22000 b. f 21.225; c. f 21.225. Met veroordeling van den heer Ding jan in de kosten. IV. Perceelen grond van de Buitenplaats „ZuidcrzirJit" Zoetcrwoudsche Singel, eige naar Gebr. De Graaf: a. f 33.000b. f 62.000 en f 44.000; c. f 42.500. Met veroordeeling van de Maatsch ap- p i j in de kosten. Badhuis van ,,Dc Eendracht". Volgens besluit van den Raad. van 20 Dec. 1920 werd de jaarlijksche bijdrage io het tekort op de exploitatie van het bad huis van „De Eendracht" bepaald op f 4020. De raming blijkt echter een weiniig van de werkelijkheid af to wijken. Het tekort bedraagt f 7420.44. B. en W. 6tellen nu voor de bijdrage met f 3430 te verhoogen. Belasting vrachtauto's enz. Boor B. en W. wordt aan den Raad voorgesteld over te gaan tot. 'het. maken van een verordening regelende de heffing van een belasting op vrachtautomobielcn, motoromnibussen en aanhangwagens. De belasting zal volgens het voorstel van B. en W. bedrasen: A. voor eiken vrachtautomobiel of mo toromnibus per jaar: lo. indien de wielen alle bekleed zijn met luchtbanden, f 40- 2o. indien de wielen all© bekleed zijn met cushionbanden of eensdeels met cus- fhior-banden, anderdeels met luchtbanden, bij een eigen gewicht van meer dan 1700 K.G. f 50.benevens f 25.voor elke 1000 K.G. of gedeelte daarvan, waarmede het eigen gowicht 2700 K.G. te boven gaat; 3o. indien de wielen niet voorzien zijn van een bebleeding als onder lo. en 2o. bedoeld, bij een eigen gewicht van meer dan 1700 K G. f 60.-*, benevens f 30. voor elke 1000 K.G- of gedeelte daarvan, waarmede het eigen gewicht 2700 K.G. te boven gaat. B. voor eiken aanhangwagen, naar de onderscheidingen, onder lo-, 2o. en 3o. gemaakt; de helft van de onder lo., 2o. en 3o. go- noemde bedragen. „Hier ben ik." ,,'t -Is tijd, dat je aan jo werk gaat." „Ik ga terstond; dag, Phineas. Dag, mijnhe"ër, hebt u ook iets, dat u wilt gedaan hebben?" Hij stond voor z'n meester met de pet in de hand, flink, aardig om te zien. Iede re meester zou trotsch kunnen zijn op zoo'n knecht iedere vader op zulk een zoon. „John Halifax je hebt. mij van nacht een grooton dienst bewezen; wat voor be looning zal ik je geven?" En z'n hand ging in de zak. Maar John ging opzij. „Dank u, ik hob' liever niets; ik heb voldoende belooning te weten, dat ik nut tig bon geweest voor m'n meester en dat hij dit waardeert." Mijn vader dacht even na en gaf hem toen de hand. „Jo hebt gelijk jongen; ik ben je veel verplicht en ik zal 't niet ver geten." En John, met stralend gezicht, ging heen, trotsch als een keizer en gelukkig ak een arino man met een zak goud. „Phineas, kunt go niets bodenken, dat de jongen prettig zou vinden," sprak m'n vader, nadat we een poos hadden gepraat, maar niet over John. Ik had aan iets ge dacht, waarnaar ik lang verlangd had, maar dat onmogelijk scheen; zelfs pu kwam ik er nog aarzelend mee voor den dag, dat hij eiken Zondag bij ons zou doorbrengen. „Onzin! je kent de jongens van Nor ton Bury niet. Daar zou hij niets om ge ven. Hij hangt, liever eiken „Eersten Dag" 1) op d© hoeken van dc straat met z'n kennissen." „John heeft, geen kennissen, vader. Hij kent niemand en geeft om niomand dan om mij. Laat hem maar komen." „We zullen zien." Mijn vader hield steeds woord. Zoo kwam John Halifax daarna eiken Zondag bij ons en tenminste één dag in dc week werd hij in zijns meesters huishouden ont vangen als onze gelijko er.mijn vriend. HOOFDSTUK V. Zomers en winters gingen traan genoeg voorbij, gelijk de jaren toch altijd scho nen te kruipen to Norton Burv. Van wat. er om ging in de buitenwereld wist ik weinig on ik gaf daar ook weinig om. Mijn vader leidde zijn leven, mechanisch en onveranderlijk als een uurwerk en wij, John Halifax en Phineas Fletcher leidden het onze, do een druk en nuttig, do an der nutteloos en traag. 1) Zoo noemden dc Kvvkcrs den Zon dag. Maandag is do tweede dag, etc. De namen „Zondag" enz. herinneren, vol gens hen, te veel aan 't oude heidendom. ADVERTENTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel 22! j cent Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief. Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën -■ bij vooruitbcta- - ling van ten hoogste 30 woorden, vrordca dagelijks geplaatst ad 50 cent. Op een Juni-morgen kwam ik tot 't be wustzijn, dat ik twintig jaar oud was cn dat John Halifaxeen man was ge worden; het verschil tusschen ons wan juist, zooals ik heb doen uitkomen. Wi] waren een week na elkander jarig en hij werd achttien. En toen wij, naar gewoon te. dos Zondags bij elkaar zaten, zei- do ik: „Hot lijkt erg vreemd. John. maar 't is zoo ik ben werkelijk twintig." „Wel, wat zou dat; waar denkt ge aan?" „Aan mij zelf; wat een echoon ex om- pi a ar van het edel© gouus homo ik ben!" Ik eprak bitter; maar John wiet wol, hoo hii mij kon opvroolijken. „Zelfonderzoek is goed op verjaarda gen. Phineas; hier i; oen lijet. van jo hoe danigheden. innerlijke cn uiterlijke!" „Wees toch niet zoo /waas, John." „Luister: Impriraus (eerstens), al© Shakespeare zegt imprimua hoogte ruim vijf voet een hoogio, wolko histo rische groote mannen hadden zooali Alexander van Macedonië en de Eerst® Consul." „Och, och!" riep ik verwijtend, wanf hierin \ersi bilden wc. da' ik den grooton menschepeter van die dagen, Napoleo* Bonapar.te, haatte, maar hij hom "bcwon* derde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1