mm OPRUIMING Heeren Mode-Artikelen GRIEF. Erdal lanti en Lappen N.V. „PHARUS" A LEX. J. COPINI, H. I. BIK, Breestraat I GROOTE UITVERKOOP Abdijsiroop Wybert 4e WiÉfiezii OPRUIMING Verkooping, .VELO ié lol stem tan fa EngAatnteid Ds.ALB. LAUWERS EERSTE HYPOTHEKEN BESCHIKBAAR. DIET SEL90FT Advertentiën TE HUUR: IF A=z l8te-klas merken - Zeer lage Prijzen ilml in Stollen, Witte Goederen, enz. Centrale Boaz-lanh IU. REEKERS, Neordwijk Eigenhuis-verzekering De Leifale Sanitaire en kisclie Wassctoj WASCHT REIN SASSENHEIM. de Onderwijzerswoning, naast de O. L School te Katwijk aan den Rijn, met mooi gele gen Tuin. 1277 Kan onmiddelijk worden betrokken, huurprijs f500.- 's j aars. Nadere inlichtingen te be komen ter Gem .-Secretarie. VUILNISBELT voor demping slooten. Te leveren plaats van be stemming. Voorwaarden nader overeen te komen. Inlichtingen Gemeentebestuur van Rijnsburg. 1281 pirinmuitmiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiniiiiiiuiiiiiiiii *|1© Prima Katoen trikot Openbare Vrijwillige in het Notarishuis te Leiden, bij opbod en afslag, op Vrij dagen 26 Januari en 2 Februari I823, telkens des avonds te 7 uren, ten overstaan van J. A. VAN HAMEL, Notaris te Leiden, van I. Het aanzienlijk HEEREN HUIS met grooten TUIN aan de Breestraat No. 31 te Leiden (gevelbreedte ruim 17 M.), met mime uitgangen aan de Langebrug ten dienste van den Tuin en den Stal en aan de Mooi-Japiksteeg ten dienste van de Keuken, alsmede daaraan verheelde Kantoren, van uit liet Woonhuis bereik baar door een Gang, met aparten toegang tot de Kan toren aan de Mooi-Japiksfeeg. II. De bij perceel I behoo- rende STAL en KOETSHUIS, uitkomende aan de Langebrug. Bij den afslag worden de perceelen gecombineerd. Het geheel is in eigen ge bruik en groot 9 A. 37 c.A. en is, door oppervlakte, ruimte en ligging, in het centrüm der stad (tegenover het post kantoor), bijzonder geschikt zoowel voor openbare als particuliere groote ruimte be hoevende instellingen, b.v. Bank, Hotel, Restaurant, Pen sion als anderszins, en bevat o.a.: beriedeneen prachtige Vestibule met ruimeMarmeren Gang, een Trappenhuis met antieke eikenhouten Trap. Er zijn talrijke vertrekken in, w.o. tivee zeer ruime ineen- loopende Kamers met Serre (geheel groot ongeveer 20 M. bij 6Vn M.). Alles bouworde Louis XV. Gas- en Electr. licht-instal- latie. Tc aanvaarden geheel ont ruimd bij de betaling op 16 April 1923. Grondbelasting f 150.45 en f 31.89. Te bezichtigen Dinsdagen en Donderdagen van 24 uren, mits vooraf belet vra gende aan Breestraat 31, dan wel voorzien van een toegangs bewijs, afgegevèn door voor noemden Notaris. Meerdere inlichtingen te bekomen bij voornoemden Notaris VAN HAMEL, zoo mede bij de Notarissen Mr. COEBEKGH te Leiden en Dr. LIBOUREL te Delft. 3466 Zoekt gij een wezenlijk ge zellig en rustig Vergader lokaal? Wendt U dan naar Rapenburg 13. 1139 Aanbevelend, Wed. FEENSTRA. -Adverteren d'et verkoopon. ZIET DE ETALAGES. Botermarkt 9. PIANO'S In alle Houtsoorten. 1351 MT Vraagt onze conditie huurkoop. Morgen, Dinsdag 9 Januari begint de in Huishoudelijke Artikelen bij 1327 L. DE VRIES, Haarl.straat 21. is géén verkoudheid, dat is De Griep gaaf weder als een verderf- brengende adem over Europa. Velen dreigen te worden aangetast. Hoest en verkoudheid, loom gevoel en koude ril lingen zijn meestal eerste kenteekenen- Neem bijtijds de onmisbare 1125 die door hare ontsmettende en borst- versterkende werking U kan beschermen tegen Griepaanvallen. Jaap - -v Zeg,rare vogel.'Zeg Vis gauw: V^t voor een snoeshaan ben jy nou? De Pelikaan: Ik ben geen snoes En 'k ben geen haan. Ik ben de Oranje-Pelikaan! Mijn roepind is: te waken Dat men dfe echte „Erdal" smeer Niet valschelijk na gaat maken! 'Ef2S ff.a* bij 138G UTRECHT. Credieten voor Industrie, Mandel en Landbouw. Correspondent voor Sassenheim De Heer D. LANGHOUT, Hoofdstraat 100, ZittingDinsdagavond van 79 uur. Correspondent voor Lisse de Heer A. v. EGMOND, Kanaalstraat 94. Zitting: Woensdagmid dag van 24 uur. Correspondent voor Voorschoten: De Heer JAC. J.ALTING, A 363. Zitting: Dinsdagavond van 79 uur. Correspondent voor Rijnsburg: 1184 de Heer A.C. DE WILDE ZittingDonderdag avond van 79 uur. Correspondent voor Wassenaar deh'eerJ.J.VAN BEESTEN Konijnenlaan 2. ZittingDinsdagavond van 71/29V2 uur, ten huize van den heer J. VAN DERKOOY, Lang straat 31, Wassenaar. Specialiteit in het maken van GRONDBORINGEN tot het verkrijgen van drink- koel- en fabriekswater. Aannemer van Rijksboringen vooropsporingvan Delfstoffen De Hollandsche huisvrouw. Waarom het verbloemd? Wordt hier, en ook elders, Met eere genoemd! Z' is keurig, z' is netjes, Ze is bij de hand, Zij wascht met de VELO, (Hier blijkt haar verstand). De VELO dat weet ge, Spaart kracht (dus ook loon) In enkle minuten: 6153 Uw wasch wonder-schoon! LEIDEN, Nieuwstraat 7 Woensdag 17 Januari, des avonds 8 uur, hoopt D. V. in het Kerkgebouw OUDE VEST, in 't belang van dezen arbeid op te treden: van BRUSSEL. leder is welkom. Zitplaatsen allen vrij 1280 HET COMITÉ. HET BESTE NIET TE GOED! Voor onze gezondheid is het beste niet te goed; want onze gezondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En nu kunt gij, zonder een be paalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, die het leven dikwijls tot een la3t maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke kleur, hoofdpijn, hartkloppingen, gedurige vermoeid heid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestanden helpt geen enkel middel zoo radikaal als de SANGUIN0SE. Want de Sanguinose versterkt en verrijkt het bloed; wekt de eetlust op; bevordert een algemeene levens opgewektheid en tast met vaste hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last g kan maken. SANGUINOSE kost f2,— p. fl., 6fl.fll,—12 £1. f21,— Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK! 8236 Bij alle Apothekers en voorname Drogisten. De Riemerstraat 2c/4, VAN DAM Co., Den Haag. zuiverheid. Zij geeft overvloedig schuim, is uitstekend voer de huid cn zeer voordeeiig in i gebruik. Men lelie echter bij koop op hel wel tig gedeponeerde merk „H ET ANKER "waar. doormen gewaarborgd is de echte KARMEMELKZEEP le onl vangen tien v vote strookjes. OOSBELMANN.f 's-Gra venhage, Archimedesstraat 64, Zwotle, Wesierlaan 4. KONINKLIJK GOEDGEKEURD MAATSCH. KAPITAAL Een bij de N.V. „PHARUS" waarborgt U over 4 jaar een huis te bezitten, boven dien is over 20 jaar dat huis Uw onbelast eigendom. De premie na het 4"ie jaar bedraagt minder dan Uw tegenwoordige huishuur. 977 (B. C. J. VAN GRIMEREN) HAARLEMMERWEG 49 TELEFOON S29 t met ziektekiemvrij water, iocs AdverSeeren doet Verkoopen Bij j. h'. KOK k K««Ynpt.,i verscheen fatten: EN WAT WIJ U TE ANTWOORDEN HEBBEN Vijftig Bedenkingen tegen Godsdienst, Bijbel, Kerk en Geloof, weerlegd door J. A. TAZELAAR Pred. te Rotterdam PRIJS f 0,20 w Voor verspreiding bij getallen: bij 10 ex. .k 171/2 ct.; 25 ex. 15 ct.50 ex. of meer A 12Vo ct. 1279 5W Op aanvrage fr. toezending van de lijst van de reeds verschenen Evangelisatie-Iectuur. m De Stem - Hl blijft steeds krachtig en welluidend wan- neer zij met Wybert- Ui Tabletten verzorgd wordt. Sedert 75 Hl jaren geliefd ter ver- frissching der stem» m banden.- g Blauwe blikken doozeo 80 ct ^3 HaMetieis VRAAGT Woensdag 10 ian. in de Gereformeerde Kerk ties avonds 7 UUR. Spreker Ds. DOUMA van üen Haag Onderworp „De Nachtgezichten v.n Zacharia". 8SV Toegang »rij. ~W>S} De Administratie wmn de JEUWE LEIOTE rnsr belant doh mmt b*t plaatsen vrnn Aivw- tentf&n kn «Ito bJMan zonder prtjAVerbaosini

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4