Dagblad voor Leidén en Omstreken ABONNEMENTSPRI S IN LEIDEN EN BUITEN LEIDEN -V':' WAAR AGENTENiGEVESTIGD ZIJN PER KWARTAAL 12.50 i TER WEEK10.1» i "FRANCO PER POST PER KWARTAAL I 2.DO 3de JAARGANG. - MAANDAG 8 JANUARI 1923 - No. 838 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 V Nieuwe scheidslijn. De Democratische Partij, die onder lei ding van Prof. Heeres zich naast de an dere partijen een zelfstandige plaats tracht te veroveren zingt hetzelfde liedje, 'dat reeds zooveel andere partijen voor 'haar gezongen hebben. Het is vooral en in de eersto plaats te lgen de antithese dat zij zich richt. Zij wil niet zijn vrijzinnig of vrijzinnig- b ^«democratisch, maar democratisch 'zonder meer. Niet de beginselen moeten schei ding maken maar de politieke scheidslijn :vir>oet getrokken worden tusschen de de mocraten ca do, conservatieven. „De pclitieke ontwikkeling aldus het democratische orgaan moest de tmenschen scheiden naar politiek in zicht en zij maakt ccn scheiding naar godsdienstige overtuiging." Het moet wel verwondering baren, dat een scherpzinnig man als Prof. Heeres, na alles wat over dit onderwerp gespro ken en geschreven is, nog met deze rede- neering komt aandragen. Alsof politiek inzicht te scheiden zou Zijn van de godsdienstige overtuiging. Wij behoeven niet opnieuw het bestaan jvan dé antithese aan te toonen. Dat was ook niet onze bedoeling. Wij wilden alleen wijzen op wat de pplitieko redacteur van „Het Vaderland" de heer Roodhuyzen hieromtrent opmerkt. Zeer merkwaardig is dat. De heer Roodhuyzen was vroeger een van de politieke doktoren die de dood van de antithese constateerden. Meermalen fungeerdo hii zelfs als aan spreker om alle belangstellenden kond te doen, dat do herhaaldelijk dood verklaar de nu werkelijk en echt dood was. Maar langzamerhand is hij tot ander inzicht gekomen. Hij blijkt zich evenals zoovele anderen Vergist te hebben. En thans schrijft dezelfde heer Rood huyzen bij het verschijnen van het eerste nummer der „Democratie", waarin het, be staan van de antithese ontkend wordt: ..Het doet zonderling aan dat oude, wij zouden haast zeggen, verouderde geluid te hooren; wij, ouderen in do po- iitiek kunnen zeggen dezen sdhoonen droom hebben wij ook eens gedroomd, maar dat. was toen wij het wezen van het Kalholicisme, noch bet wezen van het Calvinisme good kenden; wie het toch goed kent moet begriipen, dat wel samenwerking tusschen Heeres, van Schaik en Smeenk mogelijk zou zijn maar fusie nooit." De héér r> nyzen is door een veel jarige pobf "aring zooal niet wijs, dan toch v. geworden. Hii begriii i. dat wie het wezen van het. Calvinisme kent, niet meer droomt en niet. meer kan droomen. van eene alge- meene democratische partij, waarin uiter aard de Christelijke beginselen geen lei ding zouden kunnen geven. 1 De heer Heeres i6 geen nieuweling in de politiek maar zijn partijtje is nog jong. Als ze wat langer meeloopt, zal ze door haar optreden trouwens vanzelf het bestaan van de antithese demonstreeren. Do nieuwe scheidslijn waarvan de De mocratische partij droomt komt niet. moveerde aan de eLidscho Universiteit tot doctor in de Wis- en Natuurkunde. Voor hij te Leiden werd benoemd was de heer Bakhuyzen achtereenvolgens werkzaam als loeraar aan het gymnasium en de H. B. S. te 's-Gravenhage, daarna aan de H. B. S. te Utrecht en vervolgens als hoogleeraar aan de Poly-technieche school te 'Delft en do Universiteit te Utrecht. Stadsevangelisatie. Gisteravond werd de cerate der Zondag- avoiidbijeeakomaten, welke de Commissie voor Stadsevangelisatie der Geref. Kerk in. haar gebouw, Morachwcg 59 organiseert, gehouden. 'fc Was op den weg al te zien, dat er iets bijzonders te doen was en wc vonden de aantrekkelijke zaal dan ook flink bezet toen wo binnentraden. Wel een flink percentage „kerkpubliek", maar ook anderen, waarvoor vooral deze samenkomsten zijn op touw gezet. Ongeveer acht uur werd de samenkomst geopend door den heer A. M. Verschoor, die na een kort welkom het woord gaf aan D s. W. Bouwman, dio het doel dezer vergaderingen besprak. Niet om iets nieuws te zeggen of te hoo ren, maar om te vernemen opnieuw de roepstem Gods, Die reeds voor 6000 jaar den zondigen mensch geroepen heeft om te hooren van Zijn straf voor de zonde, maar ook van de groote genade, welke Hij in Zijn zondaarsliefde in Adam, den gevalle ne, aan menschen had toegezegd. Dat oude, heerlijke Evangelie van Gods genade zal hier Zondagsavonds gebracht worden. Het Evangelie, dat roept om opstand, als wo ons bevinden onder de macht van den Vorst der duisternis, d^t revolutie, d.i., om keering vraagt van hart, wil, verstand en leven, als wo nog onderdanen zijn van Satan. Al was het maar één ziel, die door nl deze samenkomsten zou worden gebracht tot die heilige, revolutie, dan reeds zou heb doel heerlijk zijn bereikt- Spr. hoopte, dat onder den zegen van God, in Wiens Naam dit werk werd aangevangen, op deze samenkomsten eens eeuwige vrucht mocht worden gezien. Na Psalmgezang nam D s. H. J. K ou we nhoven, Voorzitter der Commissie het-woord, om er zijn blijdschap over uit te spreken, dat weer een nieuwe tak van den Evangelisatiearbcid zijn groei was aangevangen. Spr. hoopte, dat die tak, zooals zoo velerlei arbèid in dit gebouw verricht steeds in omvang mocht toenemen. Verheugd en dankbaar voor zooveler me dewerking voor dit werk, wees hij er op, hoe alleen een welslagen is te verwachten, als ook bij de medewerkers en bij allen, die dezen arbeid een goed hart toedragen, cok voor dit werk de bede is: „Ti hef mij ne oogen op naar de bergen, vanwaar mij ne hulp komen zal. Mijne hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft." Dan alleen is er heil te wachten van dezen arbeid. Tet slotte richtte de heer Ver.sc li oor zich nog tob do aanwezigen, om hun aan dacht te bepalen bij de teksten en téekc- ning, welke aan het hoofd van het maand blad „De Goede Weg" (voor 't eerst in nieuwen vorm verschenen) voorkomen. Geen uitkomst voor de duistere wereld en uit al de ellende, waarin de zonde de mcnsclihcid bracht, dan alleen door Gods roepstem, oa. door Jercmia aan Israël toege roepen om den goeden weg te gaan die naar Jeruzalem leidt, dat boven is. Dat kan alleen echter, als men bezield is door den geest, sprekend uit den 2den tekst Ps. 43; 3. Ds. H. J. Kouwenhoven sloot daarna deze welgeslaagde eerste bijeenkomst. De volgende Zondagen treedt maar één spreker op, telkens een ander met een on derwerp, dat reeds bij rooster door de sprekers onderling is vastgesteld. Rekening zal er mee worden gehouden, dat niet de gcheele Zondagavond er mede gemoeid is, daar de samenkomsten slechts ecu uur zullen duren. Week der gebeden. Voor de eerste samenkomst, heden avond in de Oosterkèrk te houden is het Algemeene Dankzeging en Verootmoedi ging- Dankzegging: voor het voor recht, dat God ons weer gaf oen jaar van genade, waarin Hij oneindig geduld met ons had; voor elke overwinning van den Geest van Christus in ons persoonlijke en open bare leven; voor den zogen ons gebracht ook uit go- mis en teleurstelling; voor ieder antwoord van God op hot geloovig gebod in de ovorwinning des ge- loofs op vrees en twijfel. Verootmoediging: over het on vervuld blijven van zoovele voornemens, over gebrek aan gehoorzaamheid, verloo chening der broederlijke gemeenschap, ge slotenheid en hardheid des harten; over de geringe mate, waarin wo de heerlijkheid van Christus' Koninkrijk op aarde nog gegrepen hebben. Gebed: om meer oprechtheid, om een geopend gemoed voor de waarheid, om bereidwilligheid tot 'het dragen van de lasten van Christus, en hulpvaardigheid en offervaardigheid onderling; om do groote genade, als verzoenden met God in dit leven te wandelen. Statenverkiezingen. Zaterdagmiddag hield do centrale Anti revolutionaire Kies vereeni ging in den Stat enkieskring Leiden ©en druk bezoch te vergadering in „Amicitia". De voorzitter, do heer W. Warnaar van Sassenheim opende do vergadering met gebed, en heette vervolgens de aanwezi gen welkom. Nadat voorts de notulen van de vorige vergadering waren gelezen en vastgesteld, kwamen aan de orde do -verslagen van Se cretaris en Penningmeester, de heeren v. Zonneveld van Sassenheim en Schonovold to Rijnsburg. Deze verslagen werden .•goedgekeurd. Do boeken van den .penningmeester 'wer den door de hoeren G. Los en .T. Noor- landt nagezien en accoord bevonden. Van verschillende zijden werd od een gewijzigde contribntiercgeling aangedron gen. Een besluit hieromtrent werd echter niet genomen. Vervolgens kwam aan do orde de vast stelling van de candidatenlijst voor de Provinciale Staten. Nadat de Secretaris mededeeling had 'gedaan van de door de vorschillende kies verenigingen gehouden stemmingen, werd na een breedvoerige en zeer opgewekte dis cussie de lijst als volgt vastgesteld: 1. W. "Warnaar, Sasecnheim. 2. W. Pera, Leiden. 3. H. v. Zonneveld, Sassenheim. 4. H. Veldhuyzen v. Zanten, Hillogom. 5. R. Ouwehand Katwijk. 6. S. Schoneveld. Rijnsburg. 7. J. P. Segere, Lissc. 8. Ds. G. H. Beekenkarap, Leiden. 9. R. Zuidema, Leiden. 10. F. Eikerbout, Leidon. Na afdoening van deze werkzaamheden hield de hoer Zuidema nog oen warm plei dooi voor de Nieuwe Leidsche Courant. Krachtig wekte spreker de aanwezigen op dit blad to steunen opdat het meer nog dan nu zijn vleugelen kan uitslaan en onzo beginselen dienen. Do Voorzitter sloot zich hierbij aan en wees mede met nadruk -op do groote bc- teekenis van onze pers. Do vergadering die een zeer opgewekt karakter droeg werd nadat -de heer Zuide ma in dankzegging was voorgegaan, door den voorzitter gesloten. De Typografcn-staking. Hedenmorgen hebben al de gezellen zich' STADSNIEUWS. Prof. Dr. 11. G. v. d. Sande Bakhuyzen f. Hedennacht is -op 84-jarigen leeftijd overleden Prof. Dr. H. G. v. d. Sande Bakhuyzen, oud-hoogleeraar aan de Leid sche Universiteit en oud-directeur van de Sterrenwacht. De overledene, wiens naam als geleerde ver buiten onze grenzen bekend wa6, werd in 1838 te 's-Gravenhage geboren en pro FL.UILLE r©N. Van hooger Orde. Naar het Engelsch. 10) „En waar is je logement dan; waar slaap je?" Hij aarzelde kleurde een beetje: „Om dé waarheid te zeggen, overal, waar *ik kan meestal hier!" „Wat, buitenshuis?" >- „Ja." Dat trof mij geweldig; buiten slapen scheen mij toe 't laagste van menschelij- ke ellende, zoo vernederend, als een ge- meene vagebond of landlooper, in plaats -'.van een nette jongen. „John, hoe kunt ge dat, waarom doe -je zoo iets?" „Dat zal ik u zeggen," zei hij, terwijl Jhij onverzettelijk naast me zat, alsof hij mijn gedachte gelezen en mijn achter- f ^.docht vermoedde en om nu te toonen. 'j-^.dat hij niet bang was en z'n eigen zin /-zou doen in spijt van wie ook. i ,-Zie hier, ik krijg f 1.80 per week, dat - :.£is ongeveer 25 ets. per dag; daarvan eet Vik voor 15 ets,, op, ilc ben een groote jon- v gen in den groei en 't is hard hoger te hebben. Ik houd dan 10 ets. over om lo- f" tfies te betalen. Ik heb 't een6 en nog eens geprobeerd op de fatsoenlijkste plaats, welke ik vinden kon, maar en een uitdrukking van walging kwam over 't gezicht van den jongen ik denk 't niet weer to probeeren. Ik was er nooit aan gewoon. Ik houd liever mij zelf ge zelschap en de open lucht. Nu weet ge 'tl" „O, John!" „Neen, go behoeft niot bezorgd te zijn. Je weet niot hoe gemakkelijk 't is builen te slapen;,zoo aardig om midden in den nacht wakker te worden en do sterren boven jo hoofd te zien schijnen." „Maar is 't niet erg koud?" „Neen, niet vaaik. Ik maak een klein nest in de schors en kruip erin als een marmot en wikkel mo in dezen deken, welke een van de mannen mij gaf. Behal ve dat neem'ik eiken morgen een bad en zwem ik in de rivier en dat maakt me den geheelen;,dag warm." Ik rilde ik, dio bang wa6 koud water aan te roeren. Doch, met al z'n onge makken, stond hij daar voor me, als 't model van een gezonden jongen. Helaas! ik benijddehem. Maar zijn moeilijk bleven, dat hij zoo licht opnam, kon niet zoo blijven door gaan. „Wat zult go doen als 't winter wordt?" John zag ernstig. „Ik weet 't niet ik' denk, dat ik zal doen als de musschcn," antwoordde hij; maar mijn vraag had hem toch tot nadenken gebracht; hij bleef langen tijd zwijgen. Ten slotte zei ik: „John, herinner je je nog die vrouw, die zoo hard je aan sprak toen in de steeg?" „Ja, ik zal nooit iete vergoten, wat op dien dag gebeurd is," antwoordde hij zacht. „Zij was eens mijn baker, zij is niet zoo'n kwade vrouw, maar ellende hooft haar humeur bedorven. Haar groot ste jongen, Bill, dio als soldaat is weg gegaan. reed met de wagen, weet je". „Ja?" zei John, vragend; want ik kwam eerst langzaam met mijn plannen voor den dag, ten minste met zooveel er van. als hij ncodig had to weten. Sally is arm hoewel niet zoo heel org. Je 10 ets. per nacht zouden haar hel pen en ik durf zeggen, dat je, als je mij eens mefc haar praten laat., Bill's zolder kamertje geheel voor jo zélf zoudt heb ben. Zij heeft nog maar cén jongen thuis; 't is dem oeite waard om 't to probeeren." „Dat is 't; ge zijt erg vriendelijk, Phi- neas" Hii zei niets meer, maar de toon waarop bij 't zeide, sprak boekdeelen. Ik ging weer in mijn wagentje, want ik wilde hier terstond werk van gaan ma ken; ik haalde John over met me mee le 'gaan naar Sally Walk ins. Mijn vader .was niet te zien; maar i'c rrdo.'t erop een boodschap voor-I. te laten, bij hun Toepectiovelijke patroons aange meld om te eolliciteeren naar do nog niet bezette plaatsen. De condities zijn volgens de nieuwe C. A. O. terwijl geonorlei concessies zijn ge daan. De gezellen zullen hebben uit te voeren wat hun wordt opgedragen. Met besmet of onbesmot wordt niet gerekend. De werkwilligen die tijdens do staking zijn aangenomen zullen gehandhaafd blij ven. Hierdoor zullen helaas, slachtoffers moeten vallen. Het onverantwoordelijk gedrag van sommige A. N. T. B.-leiders draagt dus voor hen die volgden wrange vruchten. Enkele dagen geleden schreef „Het Volk" nog dat in Leiden de stemming on der do stakers „goed" was. En nu, do slachtoffers, ffoe onder hen de stemming is?!; daarover zal „Het Volk" als van ouds wel in alle talen zwijgen. Uit ander plaatsen bereiken ons meer dere berichten dat de staking opgehe ven is. „Obadja." In de nog steeds met vaandels en m:i- ziekkasten behangen bovenzaal van Patri monium jaarvergaderde voor de 53e maal de oudste der Leidsche Jongelingsvereeni- gingen op Geref. Grondslag. Het spreekt van zelf dat de vergadering geopend werd door den voorzitter vriend N. Ancs en wel met het laten zingen van Ps. 77: 7 en gebed waarna een der mooiste gedeelten van het Spreukenboek werd voor gelezen. Hierna de rectorale rede van den voorzit ter die de gebeurtenissen van het afgeloo- pen jaar de revue liet passeeren echter niet dan na een hartelijk welkom te hebben toe geroepen aan dc afgevaardigden van den Kerkeraad, die hoewel niet in Chineescli costuum, loch met open armen werden ontvangen. Behoeft het nog vermelding dat de voor zitter, na de inzinking in dc algemeene toestand der verceniging met kachelzwarto verwen te hebben afgemaald, zijn beroem de stokpaardje besteeg en een warm plei dooi hield voor het club- of sectiestelsel. Heb water droop de vrienden letterlijk langs de tanden toen zij hoorden dat een 3-tal clubs in de maak waren. Het volgende jaarverslag van den ex-secretaris vriend H. Kuypers, bracht ook oude snaren aan het tokkelen, snaren die soms ontroerden, als zij in herinnering brachten liet heen gaan van een der beste vrienden, snaren die, beeld van het leven, op een volgend oogenblik weer een lachrimpel in werking stelden. Betreurd werd dat liet Kcrkeraacls bozoek, dat zoo broodnoodig is voor lien lie op den drempel van het leven staan, mi niem bleef; een klacht werd geslaakt, dat lang niet alle Gereformeei'de jongelingen in de vcreenigingsgelederen hadden plaats genomen. Maar dc grondtoon van alles bleef: „Heer men spreekt van rijken zegen, Dien Gij uitstort keer op keer." Wie gedacht had na deze twee luid bc- applausde verslagen een lichtelijk taai rijtje cijfers te zullen hooren, heeft zich deerlijk vergist. Na enkele seconden bleek reeds, dat, dank zij de gewaardeerde steun van den Kerkeraad, er een „overschotje'' was van f 95.die „in do kast" zullen werden gestoken. Een der afgevaardigden der Kerkeraad hield een heerlijke opwekkingsrede waarin werd aangedrongen om de groote lijnen nauwkeurig vast te houden en om schuchter en teeder met Gods Woord om te gaan opdat dc jonge mensehen ontter 's Hoog- sten zegen pal mochten staan als rotsen in den branding der tijden. Het behoeft geen betoog dat deze woor den van broeder Roos warme dankbaar heid onder de jonge vrienden verwekte. Nadat door een semi-officieele afgevaar digde van de zuster(?) verecniging Dr. H. Bavinck goede wensehen waren uitgespro ken werd door een der vrienden een ideaal- dat dk naar huis gegaan was met John Halifax. 't Was verwonderlijk, hoe stoutmoedig ik mij zelf voelde worden nu ik iomand anders had om voor te denken en te han delen. We bereikten de deur van de weduwe Watkius. 't Was een arme woning, armer dan ik dacht, maar ik wist dat ze zin delijk was en dat deed me hopen voor John. Sally zat in haar keuken, bezig met een oud buisje te verstellen, dat eens van Bill was geweest, totdat 't vervangen moest worden door den grooten rooden soldalenmantel en 't nu overging op Jem, den tweeden jongen. Maar Bill ver vulde nog 6tcods 't hart van de arme moeder ze deed niets dan schreien over •hem en „Bonyparty" vervloeken. Haar gemood was hier zoo vol van, dat zc blijkbaar den knappen jongen werkman, John Halifax niet herkende, gen half ver hongerden jongen, dien ze eens in de steeg met haar l-ong zoo scherp had aau- gevall. Zé stemde er terstond in loc, dat hij bij baar zou logeeren, hoewel zo vreemd opkeek, toen ik haar zei, dat 't „een vriend" van mij was. Zoo maakten wo die zaak in orde, eer-t te samen en toen Sally en ik alleen, ter wijl John naar boven ging om z'n ka mertje te zien.' Ik wist, dal ik Sallv ver trouwen kon, en ik was blij haar te kun- ADVERTENTIE-PRIJS DES ZATERDAGS B fOJO PER GEWONE REGEL 10.221) KLEINE ADVERTENTIES van hoogstens 30 woorden 50 cent; Zaterdags 75 cent bij vooruitbetaling. INGEZONDEN RECLAMES r-MMF.g Aap het Zoeklicht. Loiden, 8 Januari '23. Do stakende typografen hebben zoo- als trouwens te voorzien was het hoofd in den schoot moeten loggen. Hedenmorgen hebben zc zich weer bij do vroegere patroons aangemeld, maar daar sommigen reeds ander personeel hadden aangenomen, konden ze niet allen worden geplaatst. Er zijn, dank zij het. ontactisch en £- magogiech optreden van bet, hoofdbestuur van den rooden bond slachtoffers geval len. De leidere, dio voor de zooveelste maal misleiders bleken te ziin, hebben weer een aantal gezinnen in ellende ge dompeld. Ze wisten het, de leiders dat een sta king moest mislukken. Zelf hadden ze het nieuwe contract, wat do groote hoofdzaken betreft, goed gekeurd. Maar ze misten den moed om den leden te zeggen waarop het stond. Toen er tegen het. nieuwe contract op positie kwam. durfden zc daar niettegen ingaan. Nog Zaterdagavond, toen de zaak reeds verloren was schreef „Het Volk" over Leiden: „De stakers zijn vol goeden moed en de strijd staat er prachtig voor." Zoo werden de menschen opzettelijk misleid. Ik kan me begriipen dat dc slachtoffers hunne leiders weinig darkbaar zullen zijn. OBSERVATOR. inleiding over dc Gereformeerde Eeredienst gehouden waarop een gedachtewisseling volgde die oek voor buitenstaanders inte ressant was. De lieer van Wijnen sprak een uiterst sympathiek persoonlijk woord, waarna broeder Rocs in dankgebed voor ging- Leidsche Katoenmaatschappij. Enkeie weken geleden werd aan het per soneel van de Leidsche Katoenmaatschap pij medegedeeld, dat in verband met do hooge productiekosten, de uitgaven voor sociale verzekeringen enz. de loonen op feestdagen niet meer kunnen worden uit betaald. Aan een deel van het personeel wer-1 voor de laatste feestdagen bij wijze van voorschot, het salaris nog uitbetaald. Thans is aan het personeel van de af Weverij medegedeeld, dat het door heb uitblijven van orders, aan het einde van deze week ontslagen wordt. Slechts een 15-tal personen blijven nog aan het werk om dc beslist noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Enkele jaren geleden waren aan deze afd. ongeveer £00 personen werkzaam. Flauw In een gedeelte onzer stad (omgeving Mare) werd hedenmorgen een bulletin ver spreid, afkomstig van de N i e u w e Leidsche Courant. Dit. bulletin, dat als datum 1 Augustus 1914 vermeldt en j inhoudt de oorlogs-verklaring van f Duitschland aan Rusland, heeft indertijd "i dienst gedaan bij de opvoering van het Zangspel „Je Maintiendra i". De smakelooze grap heeft sommige een- voudigic zielen in consternatie gebracht, die vermeenden dat een nieuwe wereld oorlog was uitgebroken. Dc dader zal waarschijnlijk een kwajongen zijn geweest die enkele overgebleven exemplaren-daar toe heeft benut. De Oranje-Ycreeniging had goed gedaan dit restandt bulletins to vernietigen; Men weet niet welke gevol gen het soms heeft. Het behoeft geen be toog dat. wij van deze verspreiding ten eenenmale onkundig waren, Hedennacht zijn door dc politie een drietal personen, W. F. de la R., II. F. en R, van L., aangehouden wegens door heil gepleegde vernieling van een tweetal glas ruiten van een magazijn in de 1ste Groene- steeg. ncn helpen, de arme vrouw! Zc beloofde 't hem extra gemakkelijk te zullen ma ken on ook mijn geheim to bewaren. Toen John beneden kwam was zc erg aar dig tegen hem, heel vriendschappelijk. Zo zei. dat 't werkelijk een troost voor haar zeu wezen, dat con andere, flinke, mooie jongen in Bills bed 6lapcn zou en haar dour in en uit zou gaan net als haar eigen lieve jongen. Ik vond de vergelijking vrij Iwiifelaeh- tig en was er half boos over, maar John glimlachte alleen. „En hij zou ook wel eens een handje helpen in de keuken, ik denk, dat bij daar niet. boven verheven zal wezen!" „Hcclemaal niet!" zei John. vroolijk. Voor we gingen, wilde ik z'n kamer jo i zien; hij droeg mij naar boven en we za- 7 ten beiden neer op 't bed, dat van den 1 armen Bill geweest was. 't V as niets bijzonders om er op tc roemen, 't was en- kei een zak met hooi gevuld on een do-^ ken onder en boven; ik moest Jaol vin oen om 't cenige paar lakens, dat John) langen tijd heeft gehad. Dc vliering was lang en klein, toch zag John haar rond, met trots, als zijn bezitting. „Ik verklaar je, ik zal gelukkig zijn als een koning. Ziet eens uit 't raam!:J (Wordt vervolgd). -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1