Dagblad voor Leiden en Omstreken BINNENLAND. ABONNEMENTSFRI S IN LEIDEN EN BOTTEN LEIDEN WAAR AGENTEN GBTBSTIOD ZIJN PER KWARTAAL I2J)0 PER WEEK10.1* FRANCO PER POST PER KWARTAAL 12.90 3de JAARGANG. - ZATERDAG 6 JANUARI 1923 - No. 837 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PRIJS DES ZATERDAGS k f 0.30 PER GEWONE REGEL 0.221 KLEINE ADVERTENTIES van hoogstens 80 moorden 50 cent; Zaterdags 75 cent t «1F» bij vooruitbetaling. INGEZONDEN REOI.AMF^ u Dit nummer bestaat uit twee bladen 1923 WERKJAAR. Het jaar 1923 zoo schreven wij dezer dagen zal zich zoo de Heere wil kenmer ken als een jubeljaar. H. M. de Keningin hoopt te herdenken hoe zij 25 jaren geleden tot de regeering werd geroepen en het Nederlandsche volk irö'opt met zijne Vorstin feest te vieren. Daarbij hopen de anti-revolutionairen Aio Oranje lief hebben en die beseffen den groeten z' gen die ons land in Koningin Wïiiielmina ontving, niet in het achterste itsiid te staan. 5£at vreugde en blijdschap zullen wij ene scharen om den troon, om 'het kro- aiingsjubileum mee te vieren. Maar niet alleen tot feestvieren Toept ons -het nieuwe jaar. Want 1923 moet ook zal het goed we zen, oen jaar zijn van arbeid en s t r i j d. Belangrijke verkiezingen staan voor de deur. Straks zullen o o k in Zuid-Holland op nieuw de leden van de Provinciale Staten worden aangewezen. Wij zullen hebben uit te maken of in die Staten de rechter- dam wel de linker zijde in de meerderheid zal zijn. Of bij het bestuur der Provincie en bij alles wat daarmede verband houdt, al dan niet met onze beginselen zal worden gere kend. Bij de laatste verkiezingen werd de rechteche meerderheid in deze Provincie niet onbelangrijk verzwakt. In 1919 telde de rechterzijde 46 leden en do linkerzijde 36 leden. Door de in dat jaar gehouden verkiezingen Mommen de linkecho partijen tot 40 leden en daalde het aantal rechtsche zetels tot 42. De rechterzijde is dus nog in de meer derheid maar als ze bij de ©trak6 te hou den verkiezingen ook maar eene zetel ver liest, dan ie het in Zuid-Holland met de rechtsche meerderheid gedaan. Voor de Anti-revolutionaire partij was in 1919 het zetelverlies wel buitenge woon groot. Aan de rechterzijde hadden zitting 28 A. R., 10 R. K. en 8 C. H. Na de ver kiezingen konden de Christel. Historischen zieh handhaven; de R. Katb. klommen tot 17 loden, maar het aantal Anti-Revol. lo den daalde tot 17 Wij hadden dus een verlies te boeken van hogen zetels. Nu is het waar, dat wij voor dien tijd ver boven onze kracht leefden, wat mede in verband 6tond met, do samenwerking bij de stembus, waarbij overal met den tegenzin van velen tegen R. K. eandida- fen rekening moest worden gehouden. Het spreekt vanzelf, dat hieraan bij do invoering van de evenredige vertegen woordiging een einde werd gemaakt. Maar hoe dit ook zij, onze invloed ver minderde door het verlies van een negen tal zetels niet onbelangrijk. We staan nu weer voor nieuwe verkie zingen en nu is het de vraag hoe het nu zal gaan. Zal de rechtsche meerderheid zich kun nen handhaven? En indien ja. hoe zal dan in de rechterzijde de verhouding zijn? Wat deze omgeving betreft, staan we er zeker ver van gunstig voor. Het aantal rechtsche stemmen is wel niet gedaald, maar alles wijst er op, dat de verhouding zal- worden gewijzigd en dat de Christelijk Historischen ten on zen koste winsten zullen behalen. Daarbij komt dan nog dat de Sbaatk. Geref. een krachtige actie gaan ontwik kelen en dat ook den groei van deze partij niet komt op rekening van de linkerzijde, maar dat alweer de A. R. part ij het gelag zal hebben te betalen. Houden wij er dan nog rekening mee, dat de S. D. A. P. een krachtige actie" ont wikkelt, een actie die in de tijdsomstan digheden steun vindt, dan zal hst duide lijk zijn, dat wij er niet bepaald gunstig voor slaan, en dat we heel hard zullen moeten werken om, zooal geen overwin ning te boeken, dan toch onze tegenwoor dige sterkte te handhaven. En toch is dat meer dan ooit noodza kelijk. Vooreerst om het Provinciaal belang/ De Provinciale Staten mogen over 't - geheel weinig directcn invloed uitoefenen, •hun indirecten invlood is van verre strekking. In de eerste plaats omdat door hen en uit hun midden de Gedeputeerde Staten worden gekozen, een college, dat met de dagelijksche leiding en uitvoering der za ken is belast en dat. tevens is aange wezen om toezicht uit ie oefenen op de gemeentebesturen. Voorts, en dat is ook van veel bet ee kenis, behoort tot de taak der Gedepu teerden, recht te sprekén in geschillen van bestuur of andere geschillen waarbij zij door de wet als rechters zijn aangewezen. Zijn de Provinciale Staten in meerder heid links, dan bestaat heel het college van Gedeputeerden uit mannen van de lin kerzijde. Zoo althans was het vroeger in Zuid-Holland. Behoort daarentegen de meerderheid yan de Provinciale Staten tot de rechter zijde, dan is ook de meerderheid van Gedeputeerden rechts. Het is dus van veel belang dat de recht sche meerderheid in do Staten versterkt wordt. Ook in hot algemeen belang is dit gewenecht. De leden van de Eerste Kamor worden n.l. gekozen door de Provinciale Staten. Bij de stemming op 11 April wordt dus niet alleen over de samenstelling van de Provinciale Staten beslist, maar in be ginsel ook over de samenstelling.van het college van Gedeputeerden en van de Eer ste Kamer. Als straks ook het Hoogerhuis volgens het evenredigheidsstelsel wordt gekozen, dan is het niet moer zoo dat Zuid-Hol land als vroeger voor heel het land den doorslag geeft. Maar dan is het toch nog van zeer groote beteekenis dat ook in deze Staten niet alleen do rechtsche meerderheid ver sterkt wordt, maar dat ook het aantal Anti-revolutionaire loden niet wordt ver minderd. Wij moeten niet achteruit maar voor uit- De invloed van onze beginselen moet niet worden verzwakt, maar versterkt- Een krachtige actie zal dus noodig zijn. Onze leiders, de bestuurders van onze Kiesvenecnigingen moeten hierin voor gaan. Maar zij staan machteloos, als do leden niet volgen on als er onder de troepen niet gevonden wordt een heilige geestdrift Wij hopen hierop nog wel nader de aandacht te vestigen. Ons doel was nu slechts even te laten gevoelen, dat 1923 niet alleen is oen ju beljaar, maar dat het voor allen die de A. R. beginselen liefhebben ook moet zijn een werkjaar bij uitnemendheid. Yan harte hopen wij dat onze mannen en vrouwen hunne groote verantwoorde lijkheid zullen gevoelen. Dat zij niet in de eerste plaats zullen rekening houden mot Iixst en begeerte, maar dat, zij zichzelf ernstig zullen afvra gen welke taak wij in dit jaar hebben te verrichten. V Week der gebeden. Ook nu weer wordt te Lei-len en mis schien ook wel in andere plaatsen in deze omgeving, het nieuwe jaar begonnen met een week der gebeden. Een goed bègin is dat. Er zal gedankt worden voor de vele voorrechten, die wij te midden van de ver schrikking waarin wij leven, nog ontvan gen. En er is zooveel om voor te danken. Maar er is ook alle reden toit diepe verootmoediging en ernstig ge- b e d. Er is, zooals de Evangelische Alliantie in haar oproep herinnert zooveel dat ons met huivering en vrees vervult. De w o r e 1 d wankelt ten doodc. Vooroordeel, wantrouwen, vijandschap, woekeren voort En, de Kerk van Christ us, die zulk een ontzaglijke verantwoordelijkheid heeft en zulle een geweldige taak, wat heeft zij gedaan en wat doet zij? Gemeenschappelijke dankzegging mag daarom niet ontbreken, maar ook is nood zakelijk verootmoediging en gebed. Yorige jaren was er oen verblijdende belangstelling. Zij het ditmaal niet anders. Worde de gebedsweek een week van rij ken zegen. STADSNIEUWS. A. R. Kiesvcreeniging. Gisterenavond hield de A. R. Kiesver- een. „Nederland en Oranje" een matig be zochte vergadering. De voorzitter, de heer Zuidema opende de vergadering met gebed 'en het lezen van een gedeelte van Ps. 33. Vervolgens sprak bij een kort openings woord, waarin hij wees op de actie in het afgeloopen jaar en op de groote beteeke nis van 1923 voor den politieken arbeid. Spr. wekte de leden op zich met geest drift te geven voor deze taak in de over tuiging dat wij ook in dezen arbeid God bobben te dienen en Zijnen Wil te vol brengen. Nadat, vervolgens de ingekomen stuk ken waren behandeld werd overgegaan tot de stemming voor de groslijst. De uitslag was als volgt: W. Warnaar 301. W. Para 263. K. Brants 212. R .Zuidema 201. F. Eiker bout 171. Ds. Beekenkamp 153. H. v. Zonneveld 96- T. S. Goslinga 89. C. de Graaf 71. J. M. v. Kempen 69. S. Sehono- veld 53. J. P. Se"gors 47. J. Schouten 34. H. Veldhuyzen v. Zanten 24. Mr. V. H. Rutgers 22. H. de Wilde 18. Mr. v. Baren i3. Hierna werd een aanvang gemaakt met. de behandeling van het concept program van actie voor do Raadsverkiezingen. Verschillende heeren namen aan de be spreking -dio een zeer geanimeerd karak ter droeg, deel. Met het oog óp het vergevorderd uur, moest na behandeling van artikel 5, de verdere behandeling worden gestaakt. In de volgende vergadering zullen de overige artikelen worden behandeld, ter wijl dan waarschijnlijk tevens oen aan vang zal worden gemaakt met de vaststel ling van de groslijst voor den Gemeente raad. De vergadering werd door den heer H. Lambooij met dankzegging gesloten. Stadsevangelisatie. De Commissie voor Stadsevangelisatie der Geref. Kerk te Leiden, die thans 8 jaar in haar gebouw aan den Morschweg arbeidde, zag in dien tijd haar werk steeds toenemen. Wie de lijst der samenkomsten op de deur van het gebouw of in de Leid- scho Kerkbode beziet, merkt dat er bijna eiken avond en voor elk wat wils te doen is Voeg daarbij de Bijbel tent, het Woon- wagenwerk, het Maandblad „De Goede Weg" en men begrijpt, dat veler hulp noodig is, om den geregeld,en gang te ver zekeren. Toch hoeft de Commissie gemeend, nog meer tc moeten doen en zoo .heeft ze thans Zondagavondbijeenkomsten georganiseerd, om zoo ook hun, die op de gewone werk dagen daartoe de gelegenheid missen, iets te bieden. Deze samenkomsten zullen maar een uur duren. Medewerking van een flink aantal sprekers enz. is verkregen en zoo hoopt de Commissie, dat ook deze avonden dienstbaar mogen zijn aan het doel van haren arbeid voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Natuurlijk denkt de Commissie in de eerste plaats aan hen, die vervreemd van God leven, maar 't zal haar een genoegen zijn, als a.s. Zondagavond, 7 Januari 8 uur ook anderen tegenwoordig willen zijn. Deze openingssamenkomst zal door dat meerdere sprekers het woord zullen voeren een eenigszins bijzonder karakter dragen, want ook de belangstelling, welke de ar beid reeds geniet kan nog uitgebreid wor den. Gedachtig aan het „onbekend maakt onbemind" stolt de Commissie gaarne Zon dagavond voor ieder belangstellende de zaal open. Ze verwacht, dat aan hare uitnoodiging velen gehoor zullen gevön. Week dor gebeden. Evenals vorige jaren zal ook nu weer op uitnoodiging van de Evangelische Al liantie een week der gebeden worden ge houden. De samenkomsten worden weer van Maandag tot Zaterdag eiken avond te acht uur gehouden in de Ooeterkerk. Predikanten van. verschillende kerken zullen daarbij voorgaan. In heb belang der zaak laten wij hier ofschoon one niet toegezonden den officieelen oproep volgen: „De Evangelische Allianfcie heeft op nieuw het voorrecht, kerken en christenen over de geheel e wereld uit te noodigen, het jaar 1e beginnen met- een week van gebod en dankzegging. Er is ongetwijfeld nog veel, waarvoor de gomeeDte van Chrictu6 danken kan. nu we weer den drempel van oen nieuw jaar overschrijden. We mogen en willen dat niet over het hoofd Kien, bij al de ver schrikking .to midden waarvan wij leven. Maar veel is er ook, dot ons met hui vering cn vrees vervult. De wereld wan kelt ten do ode, en vindt de kracht niet, zich staande te houden. Bij dat alles woe keren vooroordeel, wantrouwen, vijand schap voort. Men vraagt zich af: waar gaan wij heen? Er ie slechts een weg tot redding: het Evangelie van Jezus Christus, dat ver lossing en genezing, vernieuwing en weder geboorte predikt aan volken en mfcnschen. Als de wereld het maar verstaan wilde! Intusschen dringt zich de vraag aan ons op: wat heeft de Kerk van Christus in dezen gedaan? Zij heeft in dezen tijd een ontzaglijke verantwoordelijkheid, en een geweldige taak. Zullen uit haar de krachten vlooien, die nieuw leven bren gen? Twee dingen worden in het bijzonder van ons verwacht: gehoorzaamheid aan Chretus, cn volharding in het gebed, bei de voor oii6 persoonlijk gemeenschapsle ven met God, en voor de roeping die we in de tegenwoordige wereld te vervullen hebben. En het een hangt-zoo nauw met het ander samen. Slechts dan toch, wanneer we ernstig streven het leven van Christus in do we reld to openbaren, kunnen we Hem voor ons eigen ponsoonlijke leven vasthouden. Maar ook omgekeerd. Slechts dan. wan neer we den persoonlijken omgang met Hem onderhouden, kunnen we in deze we reld medearbeiders zijn aan de komst van Ziin Koninkrijk. Moge God onze gebedsweek zegenen." Vergaderingen. De eerste week van het nieuwe jaar, i3 gewoonlijk wat do vergaderingen betreft, een stille week. Misschien omdat de middenstand het dan to druk hoeft met boeken cn balan sen en rekeningen. In de tweede week is het ook nog be trekkelijk stik En dat is maar geel ook. omdat dan, althans de laatste jaren, de week der gebeden wordt gehouden. 't Zou dunkt ons zelfs aanbeveling ver dienen, dat het comité tijdig eea oproep ifcot alle vereenigingen richtte om gedu rende die eene week geen enkele vergade ring te houden. Maar als die eerste weken voorbij zijn, dan begint het vergaderen weer. Wij zagen rceda aangekondigd een uit voering van „Con Amore" o.p 17 Januari on van „Jahn" op 18 Januari. Bovendien zal naar wij vernamen de afd. „Patrimonium" die dezer dagen haar 40-jarig bestaan herdenkt, een wijdinge- avond houden, waarin een tweetal predi kanten als eprokers zullen optreden. En dan volgen al heel spoedig een paar voordrachten- en lichtbeeldenavonden ge organiseerd door de bekende vereeniging „Pred. 12:jl, ten behoeve van haar bouw fonds. Christelijke Middenstanders. In de de vorige Woensdag gehouden Be stuursvergadering van de Christel. Mid denstands Vereen, is besloten de Jaarver gadering te houden op Donderdag 18 Jan. a.s. Op aandrang van verschillende zijden is besloten, evenals het vorige jaar aan deze vergadering een gezellig karakter te geven wat blijkbaar goed in den smaak is gevallen. Er is dan ook alle reden om een volle Nutszaal te verwachten. Werk en werkloosheidssteun. Ir. A. G. Boeman te Leiden, gedelegeerd commissaris van do naaml. vennootschap Vereenigde Touwfabriekon, schrijft aan do N. R. Crt: Hot onder bovenstaand hoofd, medege deelde in uw avondblad van 3 dezer, be treffende de N. V. Wilton's Machinefa briek, klopt geheol mot enze ervaringen. In onze fabriek te Leiden hadden wij plaatsing voor 50 A 60 ongeschoolde werklieden. Wij hebben er wel driemaal zooveel moeten aannemen, omdat do mcesten het er op toelegden, zoo spoedig mogelijk weer ontslagen te worden. Zij die bleven, zijn bijna allo menschen van buiten. Die uit de etad kenden blijk baar te goed het gemak dor 6teunregoling. Maandag 15 Januari zal het Hanze- advies-bureau in pand Langobrug 8a offi cieel worden geopend. Na do intronisatie 's morgens te 10 K uur, zal tot 12 uur een receptie worden gehouden. Tor verkiezing van dertien ouder lingen is door den Kerkeraad der Geref. Kerk do volgende groslijst aangeboden: H. M. van den Bos, Haarlemmerstraat. H. Capel, Mare. J. Cupido. Aloëlaan. Ph. W. H. Eskes, Havenkade. J. A. Francken, Utrcchteche Jaagpad. H. N. Gijsman. Stille Rijn. R. Goedhart, Langegraeht. J. Hoogkamer, Oosterstraat. N. Korenhof, Hooigracht. C. Laterveer, Janvossen- eteeg. H. J. v. d. Meeberg, Haagweg. L. Meijer, Lag© Rijndijk. A. van Muijden. Marc. W. v- d. Reijden, Hooge Rijndijk. J. W. Reijneveld, Cobethst.raat. F. de Rooy, Mare. C. van Venetie, Gerard Dou- strraat. J. C. van Yreedendaal, Hooge Rijndijk. A. Vroolijk, Pasteurstraat. P. van Weorcn, Vliet, J. Zandbergen. Ma- redijk.- G. van Zwieten, Magd. Moons- straat. En voor Oegstgeesfc: P. Le Grand, Oegstgeest. A- T. Kraan, Oogstgcest. P- Smit, Oegstgeest, H. Wilms, Oegstgeest. Voor do verkiezing van negen diake nen worden do volgende candidaten aan geboden P. S. Anes, Herengracht. A. B. Bree- baart, Oegstgeest. S. Bulthuis, Boter markt. W. J. Dcrcksen. Zijlsingel. J. Grotenhuis, Trompstraat, H. C. de Jong, Utrechtsche Jaagpad. C. Kuypcrs, Bloem- lusistraat. W. J. Laman, Donkersteeg. S. Melse, Hooigracht. F. Oskam, Hooge Rijndijk. D. Parmentier, Jan van Goyen- kade. H. Passchier, Oegstgeest, G. Riet kerk, Rijnsburgerweg. C. do Ru Jr.. Boer- havestraat, I. Snoek, Vischmarkt. R. van Til, Oegstgeest. J. Veenendaal, Rapen burg. J. Wessele, Kooipark. Door liet bostuur van de afd. Leddon van den Alg. Nederl. Typografenbond -is een circulaire verspreid, waarin het nood zakelijke van een staking wordt betoogd en het publiek wórdt, uitgenoodigd han gende het conflict, voor allo bladen welke in Leiden verschijnen to bedanken. Het bostuur verzuimt echter zorgvuldig mede te deelcn. dat het Hoofdbestuur van den A. N. T. B. aan de tot standkoming van het nieuwe contract heeft meegewerkt en dat het bij het gehouden referendum adviseerde het. contract aan te nemen. Ds. Lauwere van Brussel zal op Woensdag 17 Januari in de Geref. Kerk (Oude Vest) opl reden, om mededeel in gen te doen omtrent zijn arbeid in België'^ hoofdstad. Tcr.dffvolgp van hef aan den lieer W. Massink verleend eervol ontslag moei wor den voorzien in de vacature van direc teur der Hoogerc Burgerschool met vijf jarigen cursus. Ter voorziening in deze vacature wordt door B. en W. het volgende drietal aange boden: lo. Dr. J. C Schalkwijk, leeraar aan do Hoogerc Burgerschool met vijfjarigen 2o. Dr. G. C. Gcrrits, leeraar aan de i* Gemeentelijke Hoogere Burgerschool moê vijfjarigen cursus te Amsterdam; 3o. M. J. J. Simon Thomas, leeraar aa* de Gooische Hoogere Burgerschool mei vijfjarigen cursus te Bussum. Door P. H, wenende in de Gorte straat, is aangifte gedaan dat onbevoegden den muntgasmeter in zijn woning hebben gelicht en een bedrag van ongeveer ƒ8.— daaruit medegenomen Waarschijnlijk doordat hij in gedachten nog elders vertoefde, lette de 28-jarigo JL R. niet voldoende op zijn handwagen, toerf hij daarmede gistermiddag langs de Mar® ging. Op een gegeven oogenblik reed dn wagen te water, en wat erger was, ook d® daarop zittende 10-jarige M. Gelukkig werd het ventje spoedig door omstander® op hot droge geholpen, zoodat hij geen letsel had bekomen. Hedenavond opent de heer L. van Each Wz.. in perceel Donkersteeg no. 5. een zaak in schoenen, lederwaren en lcderfour nituren, welke den kenmerkenden naam draagt van „De Ossekop". Waar dit perceel reeds vrij doelmatig was ingericht zen als zoodanig bekend staat, behoefden geen ingrijpende veran deringen plaats te hebben, hoewel cenig® voor deze nieuwe branche nutfige verbe teringen zijn aangebracht. De achterkamer van liet perceel wordt eveneens tot magazijn ingericht, hetgeen aan het geheol een belangrijke uitbreiding geeft en voor hen die een 'ceua in hef schoenwerk willen doen het koopen verge makkei ijkt. De firma zal zich bijzender toelegget op den verkoop Van zooücder en fourni turen in den uitgebreidsten zin des woord* Worde er ruim gebruik van gemaakt» PROVINCIAAL COMITÉ IN ZUID HOLLAND. Deze week vorgaderde hot Bestuur van. het Provinciaal Comité yan anti,rev. kicsvorcenigingen in Zuid-Holland, ter voorbereiding van de Januari-ledenverga- dering. Besloten werd deze vargadcrang op 26 Januari a.s. dre middags to 1 uur te Rot terdam te houden in café „Caland", Cool- singcl 65, aldaar. Ter opening van dez® vergadering zal do voorzitter, de heer H. do Wilde, een korte inleiding houden over „Do a.s. Staten-stembus". Des morgens te half 11 van dien dag vergadert het Bostuur opnieuw o.a. in verband met de vaststelling van do candi- datenlijsten, eventueele verbinding van lijeten en nog enkele andere punten. Do bestuursleden der Stat en sect ies, dio allen op bovenbedoelde middagvergade ring toegang hebben, zullen goed doen den 26s(en Januari vrij te houden, opdat een zoo groot mogelijk aantal onzer leidend® mannen dien dag aanwezig zij. Provinciale st&tenvcik ezing. Naar men ons mededeelt heeft de lieer C. Wildenberg aan het bestuur der anti- rev. kieskringcentrale Nederland en Oranje" to Den Haag ye.'zocht zijn naam of te voeren van de candidaienliist voor de Provinciale Staten, zulks ten einde eenige meerdere vrijheid van handelen ie vorkrijgen in verbard met arbeid voor het Provinciaal Comité. M. v. d. Toorn Jz. f Te Scheveningen ie onverwacht overle den de heer M. van der Toorn Jz.. r ud- rechter en jaren lid van do Permanent® commissie voor do visscherij. Eerste Knmcr. Do leden der Eerste Kamer zijn (er ver gadering bijeengeroepen op Dinsdag" 9 Januari a.s., des avonds le 8.30 uur. Raad van State. De eerstvolgend© openbare vergadering van den Raad van State, afdeeling voor do geschillen van bestuur, zal worden ge houden op Woensdag 10 Januari 1923, de® voormiddags te 11 uur. Galadiner ten Hove. Naar wij vernemen zal do Koningin op den lSden dezer maand aan do hoofden der bij haar hof geaccrediteerde gezant" schappen een diner aanbieden. De Hosten Pomp. De Redactie van de Houien Pomp ver zoekt one medo to dcelen, dat door on voorziene omstandigheden geheel buiten haar bemoeienis om, het nummer van do- ze weck niet k3n verschijnen. De staking in de typografie. De Federatie dor Werltgeversorgauiso- - liën in het Bockdrukkcrsbedrljf deelt be® volgende mede: De mededeeling in de bladen dat op tJ® drukkerij „Nederland" le Amaterda*i nog op dc oude voorwaarden worrit g®- t werkt, is onjuist. Zooals overal heöbca ook daar de stakers toegegeven op rit® J voorwaarden der nieuwe C. A. O. :*ao d® arbeid te gaan. Op talrijke drukkerijen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1