N.V. „PHARUS" I EX GROOTE UITVERKOOP 1923 HUNTLEYPALMERS ..NURSERY" Het Bonthuis" „Bloemenlusf Darwiotulpen, Vroege Tulpen, Byaciota, enz. G. v. LEEUWEN, Nieuwe Rijn 24, o.d. Koornbeurs Morgenochtend, te 9 uur Onze geweldige voorraden ruimen wij tegen EXTRA GOEDKOOPE PRIJZEN op Eigenhuis-verzekering Honig's Maizena STOF EN FLUWEELEN Ziet onze Etalages. ARGENTA LAMPEN W. .ZAALBERG, Wonden, Advertenti&i PRIJSNOTEERING. Burgemeester en Mevrouw BAKHUIZEN, betuigen .hun liartelijken dank voor de be langstelling bij de intrede van het Nieuwe Jaar onder vonden, en bieden wederkee- rig de beste wenschen aan. LEIMUI DEN, 3 Jan. 1923, Veiüngver. te RiJKSBURG. Vrijdag 5 Jan. en verder geregeld iedere Maandag, Woensdag en Vrijdag grooie aanvoer van prima kwali teit getrokken Aanvang der Veiling 8.30- 1T04 HET BESTUUR. f 3.25 13.40 M Gereo!!! Ssei KaoEi iSwosi Sps't Raiif? Reuzelr*. 14.00 Zuivere Cesmoiien Reuzsl 12.50 Zuiver Gesmolten Rundvet 12.50 Alles per 5 pond. Veiie Lappen 10.00 p. p. KarbcRaSe 10.80 p p. NOORDEINDE 37, 8247 Telefoon 716 De Administratie. van de „NIEUWE LEIDSCI1E COüRflüT" belast zich met het plaatsen van Adver- tentiën in alle bladen zonder prijsvsrhooging 's-Gravenhage, Archimedesstraat 64, Zwoiie, Westeriaan 4. KONINKLIJKGOEDGEKEURD MAATSCH. KAPITAAL m HALF ÜIUM Een De beste Beschuit voor* kinderen eri voor zieken Gem&kkeliik te bereiden mefe Kokende meikof waterv BEGINT ONZE bij de N.V. „PHARUS" waarborgt U over 1+ 4 jaar een huis te bezitten, boven dien is over 20 jaar dat huis Uw onbelast eigendom. Oe premie na ihet 4d« jaar bedraagt minder dan Uw tegenwoordige huishuur. 977 ^EERSTE HïrOTHEKEN BESCHIKBSt I was jarig en zij mocht zeggen wat zij 's middags gaarne toe wilde eten. Zij koos Pudding bereid met g en toen zij met hare vriendinnetjes jj aan tafel zat en de pudding binnen werd gebracht, werd die door allen a Reuze Restanten tegen Spotprijzen iiBiaiaiiKiiiiiip WV\\aW w©rV\* NEEM v* Wenscht U niet te duur uit te zijn bij 'Ikoopen van een PIANO ORGEL INBOUWPIANO AdverÊeeren doet verkoopen bezoekt dan onze Magazijnen. Wij brengen een uitgebreide collects van aanbevolen fabri katen, zoowei in da eenvoudigste, als wel meer duurdere merken en verkoopen legen LAGE PRIJZEN. 999 mu rir jjrrp Rotterdam - Amsterdam den raag JUil. Ut Httn Hoofdkantoor ROTTERDAM, Oobtzeedijk 34/32. Vraagt gratis Catalogus en inlichtingen omtrent ons speciaal HUURSY3TEEM SH— bm BCacfoei^j KÊnriieFUd'acjens en Larapsw, wenscht zijn geachte Cliënteele en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Haarlemmerstraat 235 - Jan Vossensteeg 51 Anti-Rey. Kies-Vereenigine: „Nederland en Oranje" - Leiden LEDEN-VERQADEBiKG op Vrijdag 5 Januari, 's avonds 8 uur, in d8 Bovenzaal van „Amicitia" (Breestraat 78). AGENDAe Stemming groslijst Prov. Stalen. Behandeling Concept-Ge meente-Program. 1210 Eventueele Wijzigings-Voorstellen of Amendementen gelieve men schriftelijk in te dienen bij Voorzitter of Secretaris. Namens het Bestuur: R. ZUIDEMA, Voorzitter. G. KUYPER, Secretaris. Waarschuwing De Zondagschool „Zaait aan alie Wateren", die gehouden werd in „PNIEL" is verplaatst naar „Patrimonium" en wordt gehouden 's Zondagsmid- dogs van half een tot half twee uur. Inschrijving van nieuwe Leerlingen elke Zondag middag één uur in Patrimonum, Hoog!, Kerkgracht HET BESTS35JR Voorschoten. Spaarders, Voorschotnemers en Rekening-couranthouders, worden verzocht ter verreke ning der rente en voordecon- tröie in JANUAR11923 hun boekjes bij den Kassier J. M. DE RUIJTER in te leveren. Debiteuren worden herinnerd aan aflossing en rentebeialing over 1922. P. HOOYMANS Sr., Directeur tengevolge van doorliggen, smetten, en jeuken bij kinde ren, brand-, snij- en vervuilde wonden, winterhanden en -voeten, gesprongen lippen, ruwe huid, huidverschilvering, kloven, barsten, zweren, open beenen, pijnlijke bloederfde in- en uitwendige aambeien go- neest men met Wortelboer's j Zalf van Jacoba Maria Wor- telboer, verkrijgbaar a 75 cent bij de verkoopers van Wor- telboers's Artikelen. 8243 Adverteeren doet verkoopen. MET CARLTON A'S PRODUCTEN BEREIDT WmZÊ'df^ FIJNSTE CAKES EN PUDDINGEN - VRAAGT SPECIAAL: GARLTOhA'«5 COSY-CAKES MET VRUCHTEN EN BAKVORMPJES VOOR IS CAK5Sf65c-1) CAQLTCMA U-° IMP.A'D-OA-LP NUTRICIA's VERPAKTE ROOMBOTER, voor zien van Rijkscontrolemerlc, geeft U zekerheid van prima kwaliteit en steeds verseh, doordat ze rechtstreeks van de fabriek door middel onzer filialen wordt verkocht. 8237 Prijzen geregeld naar de marktnoteering. Oude-Wetering TeBef. Ko. 27 Helder Waschgoed Billijke. Prijzen Accurate Bediening Vraag Prijsopgaaf, of zend Proefwasch Beleefd aanbevelend,- Fa. WED. H. BER0&1AN Onze wagen rijdt thans ook te Rijnsaierwoude, Alphen aan den Rijn, Koudekerk, Woubrugge en Leimuiden. g HET BESTE E3SET TE GDES33 Voor onze gezondheid is het beste niet te goed; want onze gezondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En nu kunt gij, zonder een be paalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, die het leven dikwijls tot een last maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke kleur, hoofdpijn, hartkloppingen, gedurige vermoeid heid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestnnden helpt geen enkel middel zoo radikaal als de SANGUINOSE. Want de Sanguinose versterkt en verrijkt het bloed; wekt de eetlust op; bevordert een algemeene levens opgewektheid en tast met vaste hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kon maken. SANGUINOSE kost f2,— p. fl., 6 fl. f 11,12 fl. f21, Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. WACHT V09 El HAM A A EC! S23G Bij alle Apothekers en voorname Drogisten. De Riemerstraat 2c/4, VAN DAM Co., Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4