Dagblad voor Leiden en Omstreken BINNENLAND. ABONNEMENTSPRI IN LEIDEN EN BUITEN LEIDEN WAAR AGENTEN GEVESTIGD ZIJN PER KWARTAAL 1250 PER WEEK10.19 FRANCO PER POST PER KWARTAAL 12.90 3de JAARGANG. - DONDERDAG 4 JANUARI Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - 1923 - No. 835 Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PRIJS DES ZATERDAGS t 10.30 PER GEWONE REGEL 10.221 KLEINE ADVERTENTIES van hoogstens 30 voorden 50 eent; Zaterdags 75 cent :s' bij vooruitbetaling. :-r INGEZONDEN RECLAMES RTEF f, V Typografenstaking. Het hoofdbestuur van den Alg. Ned. „CVTyp. Bond heeft zijn leden wel in een f moeilijk parket gebracht. 4' Nadat het eerst de hoofdpunten van het 1- ©ntwerp-contraot arbeidstijd en ar- l- 'beidsloon had goedgekeurd weigerde j het toch aan de totstandkoming van hef v - nieuwe contract mede te werken, - Eerst toen de algemeene vergadering het concept verworpen had, en een refe- •4 rendum werd uitgeschreven toen het 'dus tela at was werd geadviseerd «s; het contract te aanvaarden. Waarom -deed het hoofdbestuur dit? De redactie van het Grafisch Weekblad '4 geeft daarop het volgende antwoord: Dat het hoofdbestuur na dit alles ten slotte nog den leden adviseerde bij re ferendum voor het kontrakt te 6tem- men. moet daaruit worden verklaard, gghpdat het de moeilijkheid inzag om het fip- concept, 't welk door drie der kontrak- %Y toerende organisaties, alsmede door do werldgerveireorganisatie was aanvaard, als nog gewijzigd te krijgen en dat het <4 voordeel met een eventueelen strijd te behalen, 'hem niet groot genoeg toeleek, om de nadeelen van de verbreking der tarief ©gemeenschap te kunnen vergoe- yden. 'fff De leden hebben het echter anders in- 4! gezien, en niet alleen de leden, doch ook de meerderheid der afdelingslei ders waren van een ander gevoelen. Re- kening houdende met hun kijk op de zaken, mag worden aangenomen, dat hot hoofdbestuur de voordeelen der ta riefsgemeenschap wat al te groot go lf zien heeft. Men was dus overtuigd, dat het voor deel met een eventueelen strijd te behalen niet groot genoeg was om de nadeelen van de verbreking der tariefs- gemeenec ha p to k ujl n e n ver goeden. Maar toch deed men geen enkele po ging om ook den leden dit inzicht bij te I brengen. Toch werd niets gedaan om aanneming van het ontwerp te verkrijgen. Toch liet men het op een conflict aan- v komen. De leden met hunne gezinnen werden r er eenvoudig aan gewaagd. 'Als straks de strijd verloren is en hier en daar slachtoffers vallen, gaan de leiders die geen leiding wisten te geven rustig hun gang, en mogen de misleide leden 'het gelag betalen. Gelukkig dat de besturen van de con fessioneel© bonden meer doorzicht hebben betoond. Zij hebben hun. leden voor veel moeite - en ellende bewaard. Ook hier blijkt weer, ook voor de sa menleving, de groote beteekenis van de Christelijke vakorganisatie. V Het Rotterdamsche schandaal. Het Handelsblad is en terecht buRengewoon slecht te spreken over wat zich op Wilton's Machinefabriek en {Scheepswerf afsp-elde. Een groot deel van de workloozon men zie ons nummer vau gisteren bleek liever van „de steun" te genieten dan op behoorlijke voorwaarden aan het werk te .gaan. „Wij teekenen hierbij aan. zegt het blad, dat, naar 'ons ter oor© kwam, een dezer „werkloozen" aan een voorman vijf entwintig gulden heeft aangeboden als hij hem wilde ontslaan, zoodat 'hij zich daarop bij de Arbeidsbeurs kon beroepen. Naturlijk zullen heeren-werkloozen het relaas dei' firma Wilton wel heeten te_ lie gen. maar de firma heeft getuigen hij de hand. Dit is nu één voorbeeld, een zéér kras, maar één enkel. Van een zee-r ver breid verschijnsel. De workloozensteun, zooals die nu is geregeld, bevordert werkloosheid, bevordert arbeicLsschuw- heid, belommert een herleven van onze industrie. Moeten wij, belastingschuldigen, daar voor millioenen blijven betalen? Moeten wij dit gekkenhuis van 's Rijks klaploopera maar steeds holpen bevolken? Wij hopen, dat de oogen der regeering nu eindelijk eens zullen opengaan na dit Rotterdamsche geval, dat waarlijk het Rotterdamsche s ch a n d a a 1 mag heeten. En dat Minister Aalberse zal inzien dat er, om do willigen van do onwilligen te scheiden, nu eindelijk moet worden inge grepen. Stevig. En desnoods hard. Want zachte heelmeesters maken stin kende wonden". Dat maatregelen genomen worden om de willigen van de onwilligen te onder scheiden en prac tijken als to Rotterdam voorkwamen onmogelijk te maken, komt ook ons noodzakelijk voor. Wat te Rotterdam gebeurde is inder daad een schandaal. Ook bij het bestrijden van dit euvel dient echter do voorzichtigheid niet uit hot oog te worden verloren. Voorkomen moet worden dat met de kwaden ook niet de goeden, wier l'ot verre van benijdenswaard, ie, lijden. STADSNIEUWS. De Lcidsche Buitenschool. One wordt verzocht het volgende te melden „Hoewel het Bestuur nog in goschil ligt met de Gemeente Katwijk over het ka rakter der school, waarbij het hoofdza kelijk gaat om de vraag, of de school tot het buitengewoon bijzonder dan wel tot het bijzonder onderwijs moet worden ge rekend, .gaan de lessen geregeld door, in de hoop dat woldra een bevredigende op lossing zal worden verkregen. Het schoolverzuim Ls zeer gering, en op een enekele uitzondering na verdragen de kinderen het heen- en wederreizen uitste kend. Jammer genoeg is de school nog niet voldoende toegerust om do kinderen be zig te houden. Er moet een tuin worden aangelegd, een bijenstal gebouwd, kippen, konijnen, en duiven mogen niet ontbre ken, torwijl ook voor de buitenlessen nog een en ander dient te worden aangeschaft. Dit alles kost geld, en geld is tegen woordig een duur artikel. Het Bestuur heeft daarom met beide handen een voor stel der Tooneelvereeniging „Litteris Sa crum" aanvaard, om een voorstelling te geven ten bate dor Liedsche Buitenschool. Op 10 Januari zal in den 6 c h o u w b u r g e o n e herhaling worden gegeven van ^Oud-Hei de 1 berg", het bekende tooneel- stuk, door de Veroeniging reeds tevoren voor hare leden met groot succes opgevoerd. Onder eere-voo rzitstersch an van Me vrouw de Gijselaar-Viruly heeft zich een Gomité gevormd, bestaando uit: Dr. E. Go.rter, Voorzitter, Dr. M. D. Horst. Se cretaris, Dr. J. C. van der Lip, denHeer K. Brants, de dames Fokker-Boele. Herin- •ga-Hengeveld, van Iterson-KnoepfJe. Se- ret-Frenfzen, Snouck Hurgronje-Oort, Verhey van Wiik-Helfrich, de heeren Mr. A. van der Eist, Mr. Dr. J. Schokking, A. Wises, T. Groeneveld, J. B. Meijnen. Dr. D. Plooy, H. A. Vriend, en M. F. Oost- veen, torwijl ook uit verschillende buiten gemeenten eenigo heeren en dames 'hunne medewerking hebben toegezegd. Dit Comité heeft den verkoop der plaatskaarten op zich genomen. Voor plaatsbespreking zal vanaf Maandag 8 Januari bij den heer A. M. van Zwicht, Breesfcra'at 126, gelegenheid bestaan. De prijzen zijn als volgt: loge f2.50, baig- FEUILLEÏGN. Van hooger Orde. Naar het Engdsch. 4 7) Later, toen mijn pijn bedaarde, begon ik mij nu en dan te herinneren, dat er 'iets prettigs gekomen wa6 in mijn een tonig leven; ik zag nu en dan in mijn verbeelding een moedig, helder, jong ge zicht, dat bereid was met de wereld te strijden en haar te genieten. Ik kon zijn stem hooren, welke, als hij tot mij sprak, altijd zacht was, vol medelijden, maar 'van een medelijden, dat niet pijnlijk aan- deed. Ik was nieuwsgierig of John ooit naar me gevraagd had. Ten 6lotto informeerde, ik daarnaar. Jael „dacht van wel, maar wist het niet zeker; zij liet zich niet in met zulk volk." ,.Als hij weer kwam hooren, of hij daif boven komen mocht?" ..Neen" 1 Ik was te zwak om tegen Ie stribbelen, daarom lag ik dagen aaneen in mijn-zie kenkamer. terwijl ik dikwijls aan den kpaap dacht, maar nooit, over hem sprak, v Geen enkele koer vroeg ik om hem te - doen kornet, hoawel ik bijzonder naac*. no ires f 2.parterre f 1.50, 2e rang fl.—amphitheater en galerij .f 0.50. Voor verdere bijzonderheden zij verwe zen naar de advertenties. Wie mede wil werken aan den verkoop der kaarten wende zich tot het bureau van den Geneeskundigen Dienst, waar door het Bestuur inlichtingen worden verstrekt. Een schoon© gelegenheid voor de burge rij om wederom te toonen hoo na de bui tenschool, eene inriohting, dio tal van ste den ons benijden, haar aan het hart ligt. Men zegge het voort!" ^Wij hebben plaatsing van dit schrijven niet willen weigeren. Maar hot verwondert ons toch wel dat op deze wijze voor de Leid6che Buiten school reclame moet worden gemaakt. De staking in het Drukkcrsbcdrijf. Van do Loidscho Werkgeverszijde meldt men ons: .Het conflict in het druklcorsbedrijf be gint zich allengs scherper en duidelijker af te teekenen. Do partieel© stakingen van A. N. T. B. werknemers zijn thans te Leiden zoo goed als algemeen geworden. Zoo gingen gis!eren van deze organi satie weer een aantal leden in staking als volgt verdeeld: Firma Jansen '4; De Bink 1; IJdo 3; Uitgeversmaatschappij A. W. Sijfchof 29; Groen en Zoon 24; Brill 12; Batteb'ee en Terpstra 6; Mulder 2. Op al deze drukkerijen wordt doergo- werkt door do R. K. en Chr. en Neutraal georganiseerden, die van hun plaatse lijke besturen machtiging daartoe hebben gekregen. Ofschoon het hoofdbestuur dor A. N. T, B. door middel van onjuist com- m u n i q u 's getracht hefet den indruk te vestigen dat vele patroons nog gunsti ger voorwaarden zouden bobben aangebo den dan in het nieuw© contract, dat ge sloten is met de R. K., Chr. en Neutraal georganiseerden, zijn vervat blijkt dat over het gehoelo land allo patroons eens gezind achter bun hoofdbestuur 6taan, terwijl uit zoo juist ontvangen telefonisch bericht van het Algemeen Hoofdbestuur in tegcnslellnig daarmee bericht, wordt dat verschillende werknemers-loden van de A. N. T. B. tegen - de voorwaarden, in het nieuwe contract vervat aan den ar beid gaan. Nu meerdere werkloozen zich voor de opengevallen plaatsen aanbieden (tegen de nieuwe C. A. O.) is besloten dat deze in elk geval ook na de beëindiging van het conflict gehandhaafd zullen blijven. Het blijkt telkens wer dat de stakers door hun Algemeen bestuur niet voldoende zijn ingelicht over de voor hen gunstige bepalingen die in het nieuwe oontract zijn vervat. Het vermoeden is gewettigd dat, naar mate de waarheid meer zal doordringen, de staking korter zal duren" Het blijkt telkens weer dat do e takers dat 'het conflict zich steeds scherper toe spitst. In Leiden wordt nu reeds door circa 200 typografen gestaakt. Doordat meerdere geruchten de ronde doen als zouden de typografen zeer lage loonen hebben (we hoorden zelfs spreken van f21!) is het niet ondienstig hier te vermelden dat het minimum loon to Leiden was f 34.65 en nu terug gebracht. is tot f 32.16. Verscheid eno patroons gaven, eiger beweging méér- Hedenmorgen bereikten ons verder be richten dat een ongeveer gelijke daling in 'bet Steendrukkers en Boeb drukkersbedrijf door de werkne mers is aangenomen. Te Amsterdam gaan vele leden van de A. N. T. B. weer aan den arbeid. Uit andere plaatsen, o.a. te Haarlem', melt men dat werkwilligen zijn gemoles teerd. Het hoofdbestuur neemt doze molestatie niet voor baar rekening en 6preokt haar scherpe afkeuring daar over uit. Hier t.er stode werden gisteren enkele werkwilligen door een 40-tal stakers naar huis geleid .Men vreest ook hier dat de toestand zich zoo zal toespitsen dat mo lestatie e.d. zullen voorkomen. Veel kwaad bloed is gezet door een g e- heime circulaire van den patroons bond, die, naar men ons van werknemere zijde verzekert., zou zijn uitgevaardigd en waarin zou zijn vervat dit bij voorkeur „besmet werk" aan loden van de A. N. T. B. zou worden opgedragen om ontslag uit te lokken. Hieraan zou ook do groote uitbreiding van de staking te Leiden zijn te danken. Gisteravond had op den Riindijk onder Zoeterwoud© een ongeval plaats. Midden op de brug ter hoogte van „Het witte huis" van den heer Compier kwam een met paard bespannen tilbury, be stuurd door den heer Nel uit Voorschoten in botsing met. een uit de richting Leiden naderend motorrijwiel, bestuurd door den he9r de W., uit Leiden, wiens verloofde achter op de dnozilting zat. Beiden, zoo wel tilbury als motorrijwiel sloegen .tegen den grond, hetgeen natuurlijk ernstigo ge volgen had kunnen hebben. Gelukkig was dit niet zoo. De motorrijder en verloofde waren geheel ongedeerd, hoewol laatsge- noemde ecnige oogenblikken versuft was. Ook de 'heer N. had geen letsel bekomen. Zijn paard was oohter intu86chen op hol veslagen. do hoornen achter zich slepend. Pas bij de Weddcstecg in hot Noordeinde werd het dier tot stilstaan gebracht, en vorloopig gestald bij de fa. v. d. B. Jr. Men kan zich de vreugde van den eige naar voorstellen .toen hij van de politie alhier mocht vernemen dat zijn paard on gedeerd on stal stond, zoodat de schade zich beperkte tot het breken van de hoo rnen. De oorzaak van het ongeval heeft men nog niet kunnen vaststellen. Door do politie is op de H.-Rijndijk hot cadaver gevonden van een waarschijn lijk door de tram overeden hond. Het, was' ©en groote zwarte herdershond met Hefiï- bruino vlekken, korte staart (reu), en een lederen halsband om. Het hier -gegeven signalement kan wel licht den eigenaar mot het 'geval in ken nis stellen. In de gisteren gehouden zitting van den Raad van State, afdceling voor de Ge schillen van Bestuur werd behandeld, de uitbreiding van een smederij van J. L. A. Meijs en Zonen in de Doczastraat te Lei den. Do door B. en W. verleende vergunning werd bestreden door Mr. Sormani, Dr. D. A. H. v. Eek en den heer Donk, terwijl het beroep werd bestreden door den heer J. Meys en door den directeur van het Bouw- en Woningtoezicht te Leiden na mens het gemeentebestuur. A.-R. Süitcnceutrale. De Centrale Anti-Revolutionaire Kios- vcreeniging in den Statenkieskring Leiden zal a.s. Zaterdag, des nam. te 2 uur, in „Amicitia" vergaderen. Aan de orde komt o.m.: verslagen van Secretaris en Penningmeester en vaststel ling van de candidatenlijst voor de Pro vinciale Staten. Gedenk lH>rk 1S9S—1923. De heer W. G. de Bas, redacteur van het „Gedenkboek 1898—1923" meldt: Naar aanleiding van het bericht omtrent verkoop van prcnlbriefkaarten ten be hoeve van bet steunfonds voor de Volks uitgave van het „Gedenkboek 1898—1923" i deel ik'u mede, dat het bericht, ondertee-y kend door den heer M. Lakeman te Voor-T schoten, bij perscommuniqué Vaz Dias, door de redactie van het Gedenkboek of- ficieel is tegengesproken. Het bericht van den heer Lakeman werd>4 buiten medeweten der redactie-commis- sio en der redactie, wederrechtelijk onder enveloppen met het stempel der redactie, 4 aan verschillende bladen toegezonden. - De redactie wenscht in geen enkel op- zicht do verantwoordelijkheid voor den -l inhoud der circulaire van den heer La- keman te aanvaarden en verklaart picli een beslist tegenstander van deze „prent- briefkaartcn-propaganda door jongeda- mes" voor het Gedenkboek. |i Dc Staat cn de alcohol. j Het Tweede Kamerlid Groenoweg heeft j aan den Minister van Waterstaat do vol- :j gende vragen gestold: Is het den Minister bekend, dat op do door het Hoodfbestuur der Posterijen uit- i gegeven circulaire met Nieuwjaars waar- schuwing reclames voor alcoholhoudende dranken zijn opgenomen? i Is Zijn Exc. bereid maatregelen to tref-, j fen om te voorkomen, dat. in oen tijd, waarin alles er -op gericht moet zijn om do moreele on materieele inzinking van ons volk te bestrijden cn waarin het Rijkssubsidie voor drankbestrijding be- langrijk werd verminderd, openbaro dien- 6ten verder meehelpen het alcoholgebruik y t© bevorderen? Trouwen uit armoede- Uit Oosterwolde wordt aan do „Tel." 4 gemeld: Door do gemeentelijke werkver*-.^ schaffing voor landarbeiders in dezo stro- ken worden nóg alleen gehuwd© personen of kostwinners aangenomen. Aan ongc- huwden kon door de gemeentebesturen geen work worden gegeven. Wat geschiedt thans? Jongelui, die j van plan waren, in de toekomst zich in den echt te laten verbinden, gaan dion 1 slap -vroeger doen, en gaan llians naar het stadhuis: waarmee wordt lx?rcikt, dafc-j de man aan werk wordt geholnen. Dit verschijnsel doet denken aan do mobilisa- 4-iejarcn, toen zoovele soldaten hun hu- welijk gingen vervroegen ter wille van do uitkeeringen van het steuncomité. - Posttarievcn. Op vragen van den heer Weitkamp, lid van de Tweede Kamer, betreffende ver- laging van dc postlarieven: J 1. Is het juist, dat do minister voornc- i mens is. bij dc posterijen voor de sleden f een verminderd stadstarief in tc voeren? C 2. Zco ja. is dan de minister bereid een overeenkomstig verminderd tarief voorere i plattelandsgemeenten voor fe stellen? f heeft de minister van watcTslaal geani- i woord 1. Nopens de invoering van lagere post- tarieven is door ondergeleekende nog gee nerlei beslissing genomen. Hij is evenwel1 van meening, dat, indien tot een vermin*' derd tarief voor het z.g. locaal verkeer mocht worden overgegaan, alsdan geec. onderscheid kan worden gemankt fus-« schen de regeling ten opzichte van steden- en die ten opziclilo van dorpen. 2. Met het oog op het bovenstaande kan deze vraag onbeantwoord blijven. Onze kustverdediging. Volgens het „Vad." heeft in 1920 de ge- wezen Duitsche vlieger le iuilenant Kurt Vogel, in opdracht van dc Ncdorlai-.iki-h© regeering. fotografische opnamen ge- maakt van onze kustverdediging. Er zijn volgens genoemd blad vicrvluch' <- ten gemaakt. De eerste had 28 Mei plaats van Amsterdam naar LeidenDen Haag en Maaldrift. Er werd ruim 1 uur gevlogen. Op 10 Juni werd 4 uur gevlogen van Am-ter-il dam'naar Maaldrift. Socslerherg 'en Den zijn vroo-lijk gezicht verlangde. Ten slotto verbrak-ik de boeien der ziekte, (welk© Jael steeds zoo lang en sterk toehaalde, als zij kon), en ging ik weer naar buiten. Het was op een marktdag cn Jael was weg, toen ik beneden kwain. *t Wa6 een zachte, heldere, herfstmorgen, mild als do lente. Ik opende 't venster om de vo gels t© hooren zingen, hoewel ik steeds in doodsangst waa voor Jael. Maar ik hoorde haar scherpe stem niet en amu seerde mij met' te zien naar Iets roods, dat den langen weg afkwnm(onis huis stond juist aan 't eind van Norton Bury, waar 't land begon). Dat rood© bleek do mantel to wezen v,an oen welvarende jonge boe rin, dio in haar kar, naast haar grappig uitzienden echtgenoot, naar de markt reed. Achter deze boerenwagen kwam een an dere. welke ik eerst nauwelijks had opge merkt, daar ik al mijn aandacht schonk aan het 'blozend gezicht onder den rooden mantel. D© boer knikt© goedaardig met 't hoofd, maar juffrouw „Rood-mantel" trok de neus op- „Wat 'n trots" dacht ik en met genoegen zag ik naar do beide wagens van welke de achterst© met. moeit© do eer ste. op den nauwen weg. passeerde. Ten slotte kwam hij voor, blijkbaar tot mis noegen van de vrouw, toidat de voerman zieh omkeerde, en den hood voor haar af- i nam met. 'n vroolijkon, openhartigen glim lach. Zeker ik kendo dien glimlach en dat hoofd, met 't lichte, krullende haar. He laas, ik kende den wagen, met overblijfselen van doodo schapen er achteruit benge lend. 't Was onze huiden-wagen, cn John Halifax bestuurde hem. „John! John!" riep ik. maar hij hoorde 't niet\ want zijn paard was geschrokken van den renden mantel en had een vast© hand noodig- De jongen mende met zeer vast© hand, zoodat de boor, in zijn beide groolp han den klappend, luid riep: „Bravo!" Maar John mijn John Halifax zat in z'n wagen en rec-d. Hij zag er veel ha-veloozer uit dan toen ik hem voor 't eerst zag, wellicht door 't herhaald nat worden; want 't was een natto herfst ge weest, zooals Jael mij vertelde. Ik leun de naar buiten om hem oas huis te zien naderen. Hij bemerkte mij eerst niet, om dat hij druk was met z'n paard, totdat, juist toon ik dacht, dat hij on6 huis voor bij zou gaan en ho© geweldig mij dat zou 6pijton, de knaap opzag. Een stralende glimlach vud verrassing en genoegen, een vriendelijke hoofdknik maar dan voranderde hij plotseling van manieren, nam rn pet af en boog plech tig voor zijns meesters zoon. Eerst, was ik beleedigd, maar daarna be greep ik, dat alle toenadering van mi;a kant komen moest en dat hij na gegroet te hebben, nu doorreod. Ik riep hem na: „John! John!" „Ja, mijnheer. Ik ben zoo blij, dat u weer beter zijt." „Wacht even tot ik bij je kom." En ik krabbelde op mijn krukken naar do voor deur, alles vergetend buiten 't genoegen hem te ontmoeten, zelfs niet denkend aan mijn schrik voor Jael. Wat zou ze kunnen zeggen? Hoewel ze in naam do loer van de „Vrienden", beleod en letterlijk ten minste gelioozaamde aan het: „Noem niemand uw meester", wat zou Jael zeg gen aio ze mij, Phineas Fletcher, vond, pratende voor mijns vaders achtenswaar dige woning met den zwerversknaap, die met den huidenwagen van mijn vader reed? Maar ik trotsoerd© Kaar en opende do deur. „John, waar ben je?" „Hier", (hij stond onder aan de 6loep, met d© teugels om den arm), „"had u mij noodig?" „Ja, kom boven; wees niet bang voor den wagen." Maar dat deed John maar niet zoo; hij .zett© 't weerspannige paard onder een boom en liet ©en kleine jongen er op pas sen. Toen stak hij den weg weer over en was met één spmog bij me. „Ik dacht niet u tc zullen zien; ze zei den gisteren, dat gij in bed waart", (dus hij had wel naar me gevraagd!) „Mag j* op dezen konden'dag aan dc deur staan?" „'t. Is waar", zei ik. naar de zonne schijn opziende en rillende. „Ga, als 't. u belieft, naar binnen." „Als jij ook komt." Hij knikte, gaf mij een arm en h elp mo naar binnen, alsof hij een grooterc, oudere broeder waro gewëest cn ik een klein, ziek kind. „Ik ben blij. dat u beier zijt", zei bij en verder niets; maar een blik van hem drukte zooveel uit als een half dozijn sympathieke woorden van anderen. „En ho© gaat 't jo zelf, John? Hoo vind je do looierij? zeg 't .mij openhartig Hij zette ©en scheef gezicht, maar zei vto olijk: ,',Iodereen moet wel houden van dat gene, wat hom 't dagclijksch brood, geeft, 't. Is een grooto zegen voor mo in bijnrj' 30 dagen geen honger gehad to hebben." Arme John! ik heb zo© vaak verlangd je te zien, kunt go nu "niet eens binnen komen?" (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1