MIS DE ORANJE-BAZAAR? IN DE STADSGEHOORZAAL Ingezonden. m t u a B w JURGERLIIKE STAND VAN LEIDEN. 4 April. Geboren: Benjajmin z. rain J. renJteijer en G. Wolf. Franciscus JVobua I. TOO Th. B. van Vorst en M. C. Wolff. M 24- Emma. Hormina, Helena d. van G. Wal- aven en H. M. F. ^cnnekers. Elisabeth iosepliina Maria d. van A. I. Ga&t-elein en C "eD*. E. Sloots. Maria d. van A. J. van i-uns teren en C. Cambier. Gijsbentus z. ..ram G. van Keecion en J. J. Oostveen. I c J^eertniida d. van F. Luitjes em G. Jansen. 5ai L Jammie d. van J. Gressie en W. Siniteur. GwrmelflB z. vain C. van Rhijai en J. Flleur. 9 Margaretha Agatha Maria d. van J. aas^uik em M. G. Baars. Overleden: G. J. de Groot, ongeil, caib., 63 j. H. M. P. van Zijn, m., 72 j. II *=w. D. H. Metselaar z. 26 j. J. F. v. Gra- s -^lenbroek an., 82 j. J. F. de Keunimg z., i j. jj S Tiend, daarna door Ds. Booi als collega en ten Üotte door een broeder ouderling namens karke- e aflaad en gemeente. Hij verzoekt de gemeente den Scheidenden leer aar toe te zingen de bede uit Ps. het laatste versDe Heer zal U steeds gade- 1 *taan enz. >odQ Dg. Drenth eindigde met een woord van dank <Lm ging daarna voor in dankgebed. vau Het kerkgebouw was lot in alle hoeken go- -in^fnld. Velen maakten nog gebruik van de gelegenheid Ha-itan het einde voor het laatst den scheidende !ee- -^aar en zijne eebtgenoote de hand te drukken. •nl4 Tot Voorzitter en Secretarie Wk an den Brandraad is benoemd de heer A. An- ,'enent die zijneben ooming heeft aangonomen Aan den Burgemeester dezer ge- toente is opnieuw ziekteverlof verleend tot 18 e'i*lpril a.s. NOORDWIJK AAN ZEE. I11 een drietal vracjhltauto's tracht Zaterdag een dool van het personeel van ie fa. Stokvis uit Rotterdam een bezoek aan ons jeesfrand. etrL au iy LISSE. ,r^M ne/ Burgerlijke Staid. Geboren: r8g In ton ia en Sophia dochters van A. d. d. Meer en ra* p. S. van Ke-mpen Dirk z. van P. Buurman h L. Faas Johanna Maria en Maria Cornelia lochters- van J. Faas on M. C. den. Butter Ma- M, d. van A. Oostveen en J. van Alkmaar D, tgatha Sophia d. van A. Th. Schoone en J. v. d. era )rift Wilhelmina Martina d. van M. Schoone m S. van der Klauw. Anton z. van G. Ver- loes en M. van Rossen Niesje d. van J. Cam- ninga en A. Kuiper Gcertruida d. van J. Th. flevhor6t on A. M. v. d. Eist. ia Onder tr ouwd: C. v. d. Zwet en M. Hoog- ua tamer. tfn Overleden: Dirkje Tibboel wed. van J. [au Hemort oud 75 j. Alida Boot wede. van gj L Groenendijk 68 j. - Ds. G. van Dijk to Spannum heeft 11* Ie. toezegging van beroep naar de Ned. Herv. Semeente alhier aangenomen. a ZOFTERWOUDE. 2. - De eerste zitting van den M i 1 i- deraacl voor deze gemeente zal gehouden worden e Leiden in het gemeentegebouw, Brestraat do. 119 op Donderdag den 28 ste April e. k. B u r g e r 1 jj k e Stand. Geboren: m tfaria Catbarina d. van A. van Diemen en C. J. Berk Petronella Maria d. vail J. Overdevest jn C. G. van Noort Johanna Maria Jospfina I. van P. L. de Jong cn van M. M. Hoogeveen. Ondertrouwd: Willem van Vliet 30 j^.en Tehanna Wilhelmina Verdegaal 34 j. Overleden: Gertruda Maria van Brgen 21 jaar. VOORSCHOTEN. Door bemiddeling der afd. V o or- schoten van „Het Groene Kuris" zal van 11 tot 22 April e. k. een kostelooze cursus gegeven wor- Sen in kraamvrouwen- en zuigclingenverpleging. De eejste bijeenkomst zal plaats hebben op 11 April 's avonds te 8 uur in het Ambachtshuis. Slapte. Tengevolge van de voortdurendo 6lapte in 't be drijf wordt de fabriek der Kon. Ned. Metaalbedr. alhier, te beginnen met. 11 April 1 dag per week stop gezet. Voor het personeel is door de Directie een wachtgeldregeling getroffen. Gehuwden ontvan gen een üitkeering van 70 pet.. Ongehuwden niet I bij ouders inwonend 60 pet., ondere ongetrr 50 I pet. De Directie doet al het mogelijke om het I bedrijf gaande te houden. NOORDWIJK. Vrijdag 1 April is de zilveren medaille voor 20 jaar politiedcnst uitgereikt aau H. J. Berben. Gemengd Nieuws 1 Het modefc-eeld van onzen tijd. f ïfodwig Dransfeltl, de voorzitster van don R. K. Vrouwenbond in Duitschland en afgevaar digde in den Rijksdag, schrijft in „Die Christli- ,che Frau" 0. a. deze woorden: 1 „Hoe zal over een paar honderd jaar do his torieschrijver zich do vrouw kunnen voorstellen uit don tijd: na den grooten oorlog, wanneer hij het modebeeld ziet onzer dagen? ..Het is een tijcl van bitteren nood en vol toe- fcomstzorg, een tijd van geweldige volksberoe ring, waarin de golven van de revolt ui evloed die hier en daar woedt, steeds verder deiuen, ten tijd waarin men waarlijk in den letterlijken ri-eeselijken zin des woords langs den afgrond tvamlelt. De eene opstand wekt den andere en 9oet het bloed van eigen medeburgers stroomen, de belastingen drukken zwaar en wij verwach ten dagelijks de financicelc catastrofe, wat, foor een volk van 65 millioen zielen de maleriee- le ondergang zou zijn, wij liggen vernederd en gekluisterd onder de voelen der vijanden, onze kinderen lijden gebrek, geestelijk en lichamelijk. En door dezen tijd gaal een vrouwenfiguur, kooals de kostuumgeschiedenis nog nooit gezien bcefC Zeker, cr zijn modes geweest, die onze begrippen van fatsoen en zedelijkheid niet kon den aanvaarden, kleederdrachlen. waarop de koketterie haar stempel drukte, andere waar mede dc vrouw haar zedigheid en schaamte prijsgaf. Maar hierin overtreft dc mode van on zen tijd alle vorige. In een kleed naar de tegen woordige mode, had vroeger een fatsoenlijke vrouw haar slaapkamer niet durven verlaten. Wanneer eenmaal de kunstenaar der toekomst onzen tijd in een symbool wil weergeven, dan zal het een hard oordeel zijn: een geweldplegen de revolutionair, een verwaarloosd en verhon gerd kind en.een schaamteloos gekleede vrouw. „Zullen zoodanige vrouwen een nieuwere maatschappij helpen stichten?" Zouden deze harde en ware woorden alléén voor de Duitscho vrouw bestemd- zijn? Men zie eens om zich heen in onze straten....- „Ctr." To Best is de heer v. d. Zanden, onderwijzer te Ooslerbcers, door een onbekend gebleven auto overreden. De ongeluk kige moest direct van de H.H. Sacramenten der Stervenden worden voorzien. Te Niebert is een onge- huwde arbeider van de Drachlster tram, die nog in beweging was, gesprongen, in een sloot terecht gekomen en verdronken. To Horn vond om 'de land- bouwers G. cn P., bij het omspitten hunner tui nen een tweetal hammen in papier gewikkeld in den grond verborgen, In den tuin van P. werden bovendien ook nog een tweetal op de zelfde wijze verborgen biggen uitgespit. De politie te Zeist is op het spoor gekomen van een paar militairen, een sergeant en een korporaal, die uit het kamp van de Luchtvaarlafdeeling te Soeslerberg tal van goederen hadden ontvreemd en bij een in woner van Zeist hadden opgeslagen. Van alles was van hun gading, een karrevrachl goederen werd in beslag genomen. De daders zijn aan de militaire autoriteiten overgeleverd. Na het drinken van cacao wei-den alle leden van een gezin in de gemeente Rauwerderhem ongesteld. .De dokter werd ge roepen, die de ongesteldheid aan de cacao toe schreef. Deze was van een zeer sdechle soort en bevatte schadelijke beslanddeelen. In dc laatste nach/ton verbrandden herhaaldelijk belangrijke hoeveel heden turf in het Noord-Oostelijk deel der ge- meent# Emraen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag niet mindc-r dan 200 dagw erk turf en 60 slobbe baggel. Daar de eigenaars de voor raden grootendeels op bcurspolis hebben ver zekerd, lijden zij weinig schade. Tc Schagen is een oude b crenplaats verbrand, die bewoond werd door drie gezinnen, eigemlojn van het R.K. School bestuur. De inboedel, met een nieuwe auto, die daar was gestald, ging in de vlammen op. In den nach t v a an V 1- ij d a g op Zaterdag is ingebroken in een perceel aan het Noord Einde te 's-Gravenbage. De daders hebben zich toegang weten te verschaffen door opensluiting van een deur aan de achterzijde van het huis. Vermist worden 0. a. een partij zijden sloffen, twee rijwielen en een. bontmantel, tot een gezamenlijke waarde van ongeveer l 2309. Gisternacht is in clcn ouderdom van 91 jaar le 's-Gravenhage overleden jhr. mr. D. van Foreest, oud-kan Ion rechter te Scha gen en oud-lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Naar de. „Tel." verne-emt, kan waar schijnlijk do benoeming van mr. S. J. R. de .Moiichy, griffier van Gedeputeerde Staten van Zuid-IIalland, tot burgemeester van Rotterdam, binnenkort verwacht worden. Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land hebben op een beroepschrift van den ex-kroonprins, om ontheffing van hoofdelij ken omslag, gunstig beschikt, zoodat de kroonprins, die door den gemeenteraad was aangeslagen "en zijn aanslag reed* had voldaan, deze thans terugontvangt, De verpachting der standplaatsen vorfr de kermis te Purmerend heeft 13400 opgebracht, legen ƒ2100 het vorig jaar. Het stoomschip Rijndam, van de Hol land Amerika-lijn, is uit New-York te Rot terdam aangekomen met 58 passagiers eer ste, 101 tweede en 273 derde klasse. reaitcn verantwoordelijkheid der «edJ Geachte Redatic! Gaarne zou ik willen dat u van een een voudig werkman eenige letteren in uw blad wilde plaatsen naar aanleiding vaat de vele ingezonden stukken die er gewisseld zijn tusschen den heer J. van Binsfocrgen Jr. contra den voorzitter van den Raad van Arbeid te Leiden, den heer Goslinga. Ik heb zeil' een weinig de beide ziekteregelingen uitgeplozen ,die van Centraal Beheer en Goslinga (Ziejklewel-Talma), en ik moet ronduit Verklaren dat ik van Centraal Be heer en van de Rijksziekteregeling niets moot heibben. Ik voor mij ben er'van over tuigd, dat eb bij het plan Centraal Beheer evengoed als bij de Rijksregeling e.en massa geld zal verdwijnen aan ambtenaarssalaris sen, enz. en dat is voor mij het. zwaarte- pui^ en duizenden arbeidersmei. mij. Ik zelf. ben in een ziekenfonds op een scheeps bouw werf, 9terk 50 a 60 leden, die al jaren en jaren bcslaa-t. Onze contributie bedraagt 1 pet, van het weekloon en onze geachte: patroon draagt ook 1 p,t. bij; dc hoogste contributie bedraagt voor ons nog geen 40 t. per week, daarvoor wordt uitgekeerd bij ziekte 26 weken lang 70 pet, van het week loon. e'n zelfs in de griep-opidemie zijn wij staande kunnen blijven, al was toen de üit keering- nfet zoo hoog. De ambtenaren, of beter gezegd .het bestuur bij ons behoeft geen hoog salaris te hebben, dat is bij ons liefdewerk. De geheele contributie komt ten bate van de zieken, en dat vinden wij het beste. Heuseh mijnheer van Bins- bergen en Goslinga, wij wensclien geen inmenging in onze zaken en tientallen zie kenfondsen met ons; wij kunnen het best af zonder al die ambtenaren. Het beste be wijs daarvoor is dat er ziekenfondsen zijn die zelfs al honderden jaren beslaan. En bij dc plannen van Centraal Beheer en de Rijkszioktcwet zal precies volgens de re glementen gewerkt worden, terwijl er bij ons meer naastenliefde en „draagt elkan ders lasiten" bijkomt. Ik weet natuurlijk niet hoe andere arbei ders er over donken, maar ik denk e.r zoo over dat ik niets van Centraal Beheer of Rijksziektewet moet hebben; wij willen onze ziekenfondsen zelf blijven beboeren en ik tart ook mijnheer van Binsbergen en mijnheer Goslinga te bewijzen dat hun ziek teregel ingbe ter is dan de ziekenfondsen waar ik 'lid van ben en die er honderdtallen meer zijn. Met dank voor de plaatsing, hoogachtend EEN WERKMAN. W. 31 Mrt, 1921. De geachte inzender verliest uit het oog dat voor dc duizende arbeiders, die in ge val van ziekte nog geheel of zoo goed als geheel onverzorgd zijn, een algemeene re geling noodzakelijk is. Het verschil tusschen de Ziektewet-Tal- rna en de plannen van Centraal Beheer is echter, dat de wel-Talma aansluiting wil zoeken bij het bestaande, zoodat de bestaan de ziekenfondsen, zij het dan «enigszins ge wijzigd, met de uitvoering van de regeling kunnen worden belast, terwijl volgens het plan-Poslhuma, alles wat op dit gebied tot stand kwam, wordt vernietigd. RECHTZAKEN. HAAGSCHE RECHTBANK. Zitting van heden. Terecht stonden de varensgezel L. C. V. en de machinebankwerker H. II. B., beiden uit Rotterdam, beschuldigd van poging tot diefstal met braak.Beide beklaagden hadden getracht in te breken in een perceel te doorschoten bij den smid N.. Toen de- zo poging, door liet wakker worden van de bewoners nïislukte, begaven zij zich naar een kiosk om le trachten eenig eten te be machtigen. Tot tweemaal toe waagden zij een poging om binnen te komen, 't geen echter belet werd door een passeerenden nachtwaker, die beklaagden arresteerde. Beide beklaagden bekenden. De off. van Justitie eischte gevangenisstraf voor den tijd van zes maande n. In het be.ldng van beklaagden sprak mr. Grootenboer, d'ie vooral niet het oog op den eersten beklaagde aandrong op voorwaar delijke straf. Uitspraak over 8 dagen. -*• H00GE RAAD. De Hooge Raad hoeft ver worp on hol beroep van T. P. Klein, directeur eener ongevallen verzekering Maalschappiji tegen liet arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, houdende zijm veTOordeeling tot f 100 boete of 1 maand hech tend wegens beleediging van den burgemeester van Woubrugge. STADSNIEUWS. Prof. dr. W. de Sitter, hooglee-raar in de sterrenkunde en directeur van de Leklsche Sterrenwacht is' gdsteavond, na een lang durig verblijf in Zwitserland, waar hij tot herstel van zijn gezondheid heeft vertoefd, hier ter stede teruggekeerd en heeft heden zijn werkzaamheden als directeur van. de Sterrenwacht hervat. Zaterdag 2 April slaagden voor Stenografie Groote 130 lettergrepen te Rotterdam de jonge juffrouwen G. van Deene, B. Giczen, J. Kroon, M. Josemans, B. v. d. Stok, T. Visser, A. van Rooden en C. Brok, leerlingen der Muloschool Haarlemmerstraat. Bovendien T. van Oudenrijn, E. Robert, Ga. VJzcn, P. Verra en L. v. d. Huijsen, deze laat ste voor 165 lettergrepen, allen leerlingen der Eerw. Zusters Pelikaanstraat. Laatste Berichten. VRAAG: Het conflict in de Kledingindustrie. De uitsluiting in de Kleedmgindustrie is hedenmorgen begonnen. Hoewel aiog geen cijfers omtrent het aantal uitgeslotenen bekend is, is de uitsluiting, aiaa.r ons van de zijde der werkgevers werd medegedeeld vrijwel algemeen. Brand tc Apeldoorn. Do Neorlandia-drukkerij te Apeldoorn ds gr00 tendeels uitgebrand. De zetterij en machines ter- waarde van f 30.000 en voor f 15.000 papier gingen verloren. Oorzaak is volgens geruchten aan kwaadwil- üiglieid te wijten. De schade wordt door verzeke ring gedekt en bedraagt 70 a 80.00 gulden. Het Apeldoornsch Dagblad, hetwelk aldaar gedrukt wordt, zal de eerste dagen niet ver schijnen. In de gemeenten, die in het. vervolg de gemeentelijke inkomstenbelasting voor het Rijk doen heffen (Wei. van 30 December 1920, Staatsblad No. 923) zal voor een deel aan het gemeentepers0neeldat daardoor overcompleet is, gelegenheid bestaan in den rijksdienst over te gaan. Uit den aard der zaak zal daarmede niet verder kunnen worden gegaan, dan met personeel waaraan voor den rijksdienst be hoefte bestaat. De bedoeling ie om personeel, dat. vroe ger in rijksdienst is geweest, te doen tcrug- keeren in hot ambt, dat bij het verlaten van den rijksdienst bekleed werd. Gemeente ambtenaren, die weder voor plaatsing in den rijksdienst, in aanmerking komen, zullen worden geplaatst in een ambt, dat het meest, overeenkomst heeft met hunne tegen woordige betrekking. Bij het overgaan in den Rijksdienst, zal voor zooveel noodig, artikcJ 16 van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1920, toepassing kunnen vinden en du6 bij het bepalen van het bedrag der toe te kennen bezoldiging rekening worden gehouden met de dienstjaren in de laatst, bekloede goraeen- tebetrekking. Geniet de ambtenaar in dienst der gemeente eene bezoldiging hoogor dan het maximum van de schaal waara hij bij overgang in den Rijksdienst wordt gerang schikt, dan kan hij aan bezoldiging niet meer genieten dan bedoeld maximum en zal het billijk zijn dat do gemeente hem tege moet komt in hetgeen de ambtenaar daar door in bezoldiging zou achteruitgaan. Gemeente-ambtenaren die voor plaatsing in den Rijksbelastingdienst, in aanmerking willen komen, hebben zich daartoe per ge zegeld adres te wenden tot den Minister van Financ-én, onder opgaaf van naam, leeftijd, betrekking, bezoldiging, diensttijd, •genoten onderwijs, opgelegde examens met bewijsstukken en standplaats waaraan voorkeur wordt gegeven. TELEGRAMMEN. Merz door Belger. bezet. BERLIJN. 4 April (V.D.). Naar de „Berliner Monïagpost" meldt hebben de Belgen waar schijnlijk op boog bevel Zondag Merz militair* bezet. Bij gevechten met de Communisten wer den drie van deze laatsten gedood en zeven en twintig gewond. De Belgen hebben vele perso nen gearresteerd daar de Communisten trachtten, hunne kameraden te bevrijden. Eenige revolver- scholen der Communisten beantwoordden de Belgen. Heden, Maandag, is overal bet werk hervat. De militaire autoritaiten hebben een be kendmaking gepubliceerd waarin wordt gezegd, dat een ieder, die vea-daebt wordt van overtre dingen voor een krijgsgereebt zal moeten te rechtstaan. Hij. die een vijandelijke houding te genover een militair aanneemt, wordt terecht gesteld. Iedere schending der arbeidswijheid en aansporing lot verstoring der orde, zal ten strengste worden gestraft. De V. St. en Duitschland. HAMBURG, 3 April. (Y. D.) Het Ham burger Fremdenblatt verneemt uit Was hington, da.t aldaar eene belangrijke zit ting is gehouden, waar een memorie der Duitsche regeering onderzocht werd, wel ke ten doel liad, door bemiddeling der Ver- eenigde Staten de onderhandelingen met de Entente, die te Londen waren afgebro-. ken, weder te hervatten. De Amerikaan.- sehe regeering heeit besloten aan de pers de volgende mededeeling over den toe stand te zenden: De Vereenigde Staten zijn van meening, dat Duitschland zijn m-oreele veraaitwoor- delijkheid voor de schuld van den oorlog moet erkennen en tot de grens zijner ca paciteit moet betalen. Het-js belachelijk en absurd, te denken, dat wij, die zij aan zij met de geallieerden gedurende den oorlog gestreden hebben, Duitschland zou den beunen iin zijn streven, zich aan zijne morcele verplichtingen te onttrekken. Deze verklaring moet op de eerste pagina der bladen in zeer groote letter3 geplaatst worden en dn geheel Amerika worden verspreid. Dc moord te Blitterswijk. DEN BOSCH. 4 April (V.D.). Het gerechtshof alhier, arrest wijzende in de zaak tegen A. Ewald, beschuldigd van moord op vrouw Kui pers te BHtterswijk, veroordeelde Ewald lol le venslange gevangenisstraf. Scheep sengeluk. Voor Jaffa strandde de Joodsche motorboot „Chalaz". Het schip kwam van Port-Said en wierp, daar de zee stormachtig was, en het de haven niet kon binnenloopen. het ^nker voor do klippen nit. In den loop van den avond kwam. het schip in een reddeioozen toestand. Op verzoek van de haven-inspectie voer het En- gelschë s.s. ..Trèntio" bij stormachtige zee uit cn redde de bemanning. De „Cbalaz" werd kort daarop op de klippen verbrijzeld. De aanslag op de Siegessaule. BERLIJN, 4 April (V.D.). Het geëindigde po litie en gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van den bomaanslag op de Siegessaule, heeft aan het licht gebracht dat de Communisten-lei der Max Heil de bedrijver is geveest cn dat hij levens de explosiestoffen heeft geleverd. Een nader onderzoek bracht uit, dat vele communis tische aanslagen op spoorwegbruggen en spoor wegen die in Charlottenhurg en Ruhleben door Heil op touw zijn gezel. D ze communist hal maandenlang onder een aangenomen naam ie Berlijn vertoefd om zijn plannen tot uitvoer te brengen. Stoomvaartberichten. STV. MIJ. NEDERLAND. BATJAN arr. 29 Maart te Newcastle, N.Z.W. GROT1US vertr. 2 April van Amtserdam. PRINSES JULIANA, uitr., vertr. 31 Maart van Colombo. KON. NED STB. MIJ. INO arr. 3 April te Amsterdam. NERO arr. 2 April te Amsterdam. ULYSSES vertr. 2 April van Amsterdam. ADONIS cerr. 1 April van Hamburg. ORPHEUS vertr. 31 Maart van Lissabon. STELLA arr. 1 April te Const an tinopcl. KON. WEST-IND. MAILDIENST. JAN VAN NASSAU arr. 3 April te Amster dam. HOLLAND AMERIKA LtJN. ROTTERDAM arr. J pril te Ncw-York. "*j WARZAWA verlr. 2 April van Rouerdatn. ZIJLDÏJK arr. 29 Maar; te Cienfitegos. HOLLAND-BR.-INDIë LIJN. BOLTON ABBEY, uitr., vertrok 1 April van Suez. VECHTDTJK. thuisr.. arr. 1 April te Suez. HOLLAND-GQST-AZIë LIJN. ALDERABAN, thuisr., vertrok 1 April van Port Said. BOEROE, uitr., verlr. 30 Maart van Manilla. ROTTERDAMSCHE LLOYD. TERNA'TE vertr. 2 Maart vau Rotterdam. MEDAN, uitr., arr. 30 Maart te Sabanz. ROTTERDAM ZU ID-AFRIKA LIJN. j POELDIJK vertr. 2 April van Rotterdam. SIRRAH, uitr., arr. 1 April te Bahia. j STV. MIJ. OCEAAN. KEÈMUN arr. 30 Maart te Singapore. j STENTOR vertr. 30 Maart van Colombo. I PATROCLUS arr. 31 Maart te Suez. PROMETHEUS vertr. 27 Maart van Batavia, V.K. O.K. 92 Vt J/2% 783/. 85 4% Hope 4% Oost Jan.-Juli 37s Oude Vaart 2311/, 220 Nieuwe 201 Java China Japan 135 Kon. HoD. Lloyd 78i/4 Kon. Wed. Stoomhoot 114»/* Kon. Paketvaart 117 120 Huil. Stoomboot so Ned. Scheepv. Unie 135 1371/2 Rotterdam. Lloyd 141 Stoomv. Mij. Nederland 161 Noordzee 31 Oostzee A'dam Deli i Besoekl IO0I/2 100 Dell Batavia. 420 Maatschappij 457 452 Mede.n Tabak 3471/j 325 SenrmLah 605 580 Compania 135 197 197 act 206 206.— Nicrop 041/j Insulinde olie 55 Poerworedjo 137 1371/* Tels Co. 65 H.V.A 461 466 Ind. Hand. Batik Cert. Handel MIJ. 176 174l/a Gew. Dordtsche. 476 463 Geeona. Holl. PetroL 200 1S81/* Koninkl. PetroL 1 532 521 Orion Petrol. 491/2 50 Steana Romana 55 Amsterdam Rubber 93 66 92V2 Deli Bat. Rubber 6S1/* 511/a 45 55l/a R'dnm Tapanoeli Sumatra Rubber 114 Oost Java Rubber 156 Denver Rio 216/IG Erie 147/o Missouri E. T. SVic 24 Southern Railway 23s/. Car. Foundry Hide Leather comm. Hide en Leather pref Union Pacific D Anaconda copper SO»/, Gulf 35 Mexican Nat. 2e pref 15 idem pref. 58Vs 89 South. Pacific 93 03'/. Studebaker Cigar 157 1931/a Geld 5 Wiss Zicht, elnoteeringen JA raster dam). Londen Parijs Berlijn Brussel Kopenhagen Stockholm Christiania Weenen Zwitserland New-York i 11.35% ,20.30 4.70 21.20 9.53 67.75 46.75 0.77 50.85 2.S93/t Marktberichten. AMSTERDAM, 4 April. Veemarkt. Aangevoerd 387 vette koeien, le kw. f2.05— 2.15, 2e kw. fl.70—1.95,3e kw. f 1.20-1.60 per K.G. 101 melk- en kalfkoeien f500900 per stuk, 37 graskalveren f 110—180,263 nuchtere kalveren, flS30, 51 schapen f50—90 per stuk, 00(>vette Varkens le kw. f.0—, 2e en 3e kw. f.000.0per K.G. schoon gewicht. ROTTERDAM, 4 April. Vee. Aanv. 596 Koeien en Ossen, 239 Vette Kalveren, Nuchtere Kalveren, 123 Schapen ofLam- rneren, 808 Varkens; 0 Bokken of Geiten. Prijzen p. 1/2 KG.Ossen f 0.65— 0.875—1.025; Koeien f0.65—0.S75—1.025vette Kalveren f0.90—1.175—1.45; Schapen fö.851.00. Prijzen per stuk: Lammeren f4560, Var» kens f67'—70—725, Exportvarkens; f60—65. Runderen aanvoer ruim handel tamelijk willig prijzen nog hoos, Vette Kalverek aanv. flink handel tamelijk p .jzen vooral le cn 2e soorten niet meer zoo olijf. Schapen en Lamm aanvoer klein handel matig prijzen vrijwel onveranderd. Varkens aanvoer goed handel llauw later beter, zware varkeus slecht te verkoopen, pryzen ongeveer vorige week. Telegrafisch Weerbericht. volgens waarnemingen verricht in den morgen van 4 April 1921, medegedeeld door het Kon. Nèd. Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand: 770.1 Valentia. Laagste barometerstand 774.7 Bodo. Verwachting tot den avond van 5 April. Matige lot krachtige, later afnemcr.de Wes* lelijke tot Noordwestelijke wind, zwaar- to* haltbewolkt, wellicht enkele regenbuien» aanvankelijk kouder. ANTWOORD: 8699

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1921 | | pagina 3