KERK EN SCHOOL" Uit de Omgeving. Ingezonden. bemeentelijKo Aatikonfligingen. Verplaatsing Gemeentelijke Vischwinkel. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter kennis van do ingezetenen, dat de gemeentelijke vischwinkel thans geves tigd in perceel Yieclimarkt 10, met ingang van heden wordt verplaatst naar Visch- markt 18, (voorheen Lovcnsiniddelenbe- Leiden, 22 November 1920. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. P VAN STRIJEN, Secretaris. Gemeentelijke Vischverkoop De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis van de ingezetenen, dat morgen (Dinsdag) aan de gemeentelijke Viscliwin kels (Visohniarkt 18 en Stadshulpwerf) ver krijgbaar is SCHELVISCH a ƒ0.21, GR00- TERE SCHELVISCH a ƒ0.42, VERSCHE HARING a ƒ0.21 en SCHOL k f 0.38 per pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 22 November 1920. Directe belastingen. Do Burgemeester der Gemeente Leiden brengt ter algemeene kennis dat aan der Ontvanger der Directe Belastin gen is ter hand gesteld hot kohier der Personeele belasting No. 12 van den dienst 1920, executoir verklaard den 19en Novem ber jl. en herinnert yoorts den be, lang hebben den aan liunne verplichting om den aanslag op den hij de Wet bepaalden voet te voldoen. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester, Jjeiden, den 15 November 1920. Leiden, 22 November 1920. Aan L. J. van der Poel en rechtverkrij genden is vergunning verleend tot het uit breiden van de smederij in het perceel No. 9. B. en W. van Leiden; Gezien de verzoeken van: a. A. Kolderman om vergunning tot het op richten van een banketbakkerij in het perceel Maresingel No. 64, Sectie K. No. 2786, Avaarin geplaatst zal -worden een ijzeren banketbak kersoven; b. de firma G. W. Zandvoort om vergunning tot het ourichten van een worstfabriek in het perceel Hooglandsche Kerkgracht No. 1, Sec tie I. No. 2487, waarin geplaatst zullen wor den: oen electromotor van 3 p.k. voor het aan drijven van een vleeschliakmolen, een vleesch- inengmolen en een slijpsteen; een rookkast en een kookketel; c. A. van Egmond om vergunning tot uit breiding der machinale breierij in het perceel Hazewindstraat No. 1, Sectie Ifc No. 3430, door het in gebruik nemen van een nieuw werklokaal, waarin zullen worden geplaatst: 1 electromotor van 1 p.k. voor het aandrijven van 15 naaimachines en 1 electromotor van 1 p.k. voor het aandrijven van 10 naaimachi nes cn het vervangen van 5 naaimachines door een wolruwmackine, aan te drijven door een bestaanden electromotor van 1/2 p.k.; d. B.. Nier op om vergunning tot het plaatsen en in werking stellen van een electromotor van 4 p.k. voor het aandrijven van een dyna mo cn een electromotor van 1/10 p.k. voor het filmtoestel in het perceel Hoogewoerd No. 49, kad. Sectie D. No. 27, waarin een bioscoop theater is gevestigd; Geven bij dezen kennis aan het publiek, dat genoemde verzoeken met de bijlagen op de Secretarie dezer gemeente ter visie gelegd zijn. Op Zaterdag 4 December a.s. 's voorin. Ie half elf uren, zal op het Raadhuis gelegenheid worden gegeven om bezwaren tegen deze ver zoeken in te brengen. AGENDA. DINSDAG, 23 November. Leiden. Op- iwekkingsbijeenkomst Stads-Evangelisatie „Jeruel" Stadsgehoorzaal. Sprekers T. H. v. d. Horst en F. A. W. Slijngaard. Aan vang 7.30. WOENSDAG, 24 November. Leiden. Propagandaavond A. R. Kicsvereeniging „Nederland cn Oranje" in de Graanbeurs, aanvang half acht. WOENSDAG, 24 November. Leiden», Openbare vergadering Jongelingsvereeni ging op Geref. Grondslag „Obadja" in do Hooigraehtkerk. Spreker Prof. Dr. S. O. Los van Zuid-Afrika. Onderwerp: Karak- [tcrverdeeling. Aanvang 8 uur. WOENSDAG, 24 November. Leiden. Leidschc Schouwburg, bazar voor de Nood lijdende Duit.6cho kinderen 3—5 uur nam. Avonds 7,30 uur voordracht met licht beelden. DONPERDAG, 25 November. Leiden D. O. S. Eerea^ond 8 uur. Gehoorzaal. Groote uitvoering. DONDERDAG, 25 November. Leider dorp. In do Geref. Kerk spreekt voor de Geref. Jongelingsvereeniging „Eben Hae- zer" Ds. A. M. Boeijinga over het onder werp „Het licht der ware religie".'Aanvang zeven uur. VRIJDAG, 26 November. Leiden. Feestviering Lcidsche Ohr. Oranjevereni ging in de Stadsgehoorzaal. Spreker Ds. G. H. Beekenkamp, aanvang 8 uur. Apotheken die tot en met Zondag op Maandagnacht eiken nacht en des Zondags geopend zijn: C. B. Duijsler Nieuwe Rijn 18 Tel. 523; P. Du Croix, Rapenburg 9 Tol. 807 burgemeester, mr. J. A. N. Patijn, en de gorveraeur der residentie- luitenant-gene raal J. Burger. De ziekte van de ex-keizerin. De secretaris-generaal in algemèenen dienst, Mr. J. B. Kan, heeft eergisteren in verband met den zeer zorgelijken toestand van de Duitschc cx-keizerin, een bezoek aan Doorn gebracht. V. -• - BUITENLAND. De vijandelijkheden heropend? Aan de „Vossische Zeitung" wordt uit Breslau gemeld, dav volgens aldaar ontvan gen berichten uit Polen en de Oekraine, dq vijandelijkheden aan het Poolkehe front van beido zijden weer begonnen zijn. De Polen zouden dc Berezina overschre den en Babroftsjka en Orisjof genomen heb ben. Anderzijds moeten de Russische troe pen onmiddellijk voor do Poolsehc frontli nie staan en P-roekoerof veroverd hebben. Hongersnood in Zuid-C'hina. Uit Tientjin wordt aan de „Chicago Tri bune" gemeld, dat de Amerikaanschc expe ditie tot leniging van den hongersnood in Zuid-Ohina, haar werkzaamheden den 17en November beeft aangevangen teAmping (200 mijl ten Oosten- van Tientjin). De expeditie verdeelt thans de levensmid delen, welke door de Amerikaanschc inwo ners van Manilla aan haar werden afgedra gen. Uit do te Peking, Sjanhai, Nankau en elders gehouden besprekingen blijkt, dat meer dan 20 millioen menschon van honger dreigen om te komen. De meesten van hen zullen nog voor het aanbreken der lente sterven, omdat de relief-commissies geen pogingen doen, om werkzaam te zijn in de streken, in welke het ten eenenmale onmo gelijk is hulp te verleenen voor de nieuwe oogst zal zijn binnengehaald. Bovendien belemmert de strenge vorst- in ernstige mate het vervoer. De Amerikaansche gezant in China, Charles Crane, neemt een werkzaam aan deel in de werkzaamheden. Hij verklaarde: „Indien voldoende voorraden aankomen, zullen wij misschien 5 pet. der twintig mil lioen menschen kunnen redden. Wellicht echter zullen wij slechts 1 pet. van den hongersnood kunnen redden. De oorzaak van den hongersnood wordt voor een groot deel toegeschreven aan don sprinkhanen plaag. __L De prijsdaling in Amerika. Sir Auckland Geddes schrijft in het „Board of Trade Journal" over de prijsda ling in Amerika. Hij wijst daarbij op de volgende zeer zeker frappante prijsvermin deringen Wollen kleeding 15 tot 25,pet. Katoenstoffen 30 pet. Schoenen en bovenklceding 20 tot 60 pel Tegelijkertijd zijn ook de landbouwpro ducten, inzonderheid suiker en graan, aan zienlijk in prijs gedaald. Tot dusver zijn do prijzen van niet minder dun 248 artikelen gedaald. Een en ander beschouwt Geddes als het begin der algemeene prijsdaling. Een belangrijke ontdekking. Een student van 26 jaar, genaamd Kinta- ro Salto, uit Tokio, heeft volgens de „Ho- chi" een belangrijke uitvinding gedaan. Hij heeft n. 1. een middel gevonden, om papier z«jo taai te maken, dat het zelfs in natten toestand niet kan scheuren. Dit middel, be staande uit een vloeibaar chemisch praepa- raat, kan bij elke soort papier worden aan gewend en is van groote waarde voor de vervaardiging van talrijke zaken, zooals bijv. -papieren geld, papieren zonne- en re genschermen, reiskaarten enz. enz. De Japansche regeering 'heeft zicli ment den uitvinder in verbinding gesteld, die de patentrechten reeds heeft verkeregen. Hevige gevechten in Ierland. Zondag is, naar uit Londen geseind wordt-, een nieuwe moord-campagne op groote schaal uitgebroken. De eerste be richten melden dat 12 Engelsche officieren en oud-officieren gedood zijn. Allen woon den buiten de kazerne en verscheiden zijn in hun woningen doodgeschoten. Gedurende een aanval op een huis in de Lowmpunt- ontstond een vechtpartij waarbij een burger en twee soldaten gedood en een andere bur ger gewond werden. Een later bericht meldt, dat tijdens een voetbal-match te Dublin, die door 15.000 personen werd bijgewoond, een aantal ge- 1 wapende Engelsche soldaten op het veld verscheen, op wio onmiddellijk van uit liet publiek het vuur werd geopend. De solda ten beantwoordden het vuur, een hevige vechtpartij ontstond, waarbij een vrouw werd gedood. Het aantal gewonden is zeer groot. Volgens de laatste berichten zijn in totaal 24 'dooden en 100 gewonden gevallen. Socialisatie mijnbouw. De vooruitzichten op een vergelijk in de kwestie der socialiseering van den mijn bouw in Duitschland zijn, naar men uit Essen meldt, nu weer wat beter. Op grond van overleg tusschen werkge vers en inijnwerkersvertegenwoordigers hoopt men het in de binnenkort herbegin nende besprekingen van de bomiddelings- commissie eens te worden. Het, voorstel om door uitgifte van kleine aandeêlen de mijn werkers in de gelegenheid te stellen aandeel in de zaken te nemen, is wegens deu tegen stand in mijnwerkerskringen van dc baan. Men zoekt nu een modus om de werknemers rechtstreeks bij dc kolenproductie te intc- resseeren. Naar-verluidt is de regeering voornemens pas met 'n wetsontwerp over de so'cialisec- ring van de mijnen te tëemen als zij dat kan baseeren op voorstellen van den econo- mischen rijksraad. Deze voorstellen zullen zeker niet voor het- laatst van December klaar zijn zoodat het. bedoelde wetsontwerp eerst het volgen de jaar bij den Rijksdag in behandeling kan komen. De„ meerderheidssocialislen hebben daar tegen geen bezwaar, maar dc onafhankelijk ken willen onverwijlde socialiseering. Hooge eischen. Zooals de Telegr. Union uit- Weenen meldt, eischen de metaalbewerkers een week loon van 2000 kronen, dus een jaarlijksch salarjs van 100.000-kronen. Dc beambten bij de industrie hebben eveneens een loonactie op touw gezet. Dc dunne kousen. - Het. aantal vrouwen, dat de laatste da gen te Parijs met pleuritis of longontste king in dc ziekenhuizen wordt opgenomen, moet ongewopn groot zijn. Gezwegen van het aantal vrouwen, dat in haar eigen huis ziek ligt. Een redacteur van l'Oeuvre heeft aan een professor in de geneeskunde ge vraagd of men hier soms weer met een golf van griep te doen had. Volstrekt niet, heeft dc hooggeleerde geantwoord, eenvou dig met. een golf koude aan de beenen de dunne zijden kousen. Een ploeg wegwerkers, die tusschen de stations Laphwald en Blankenloch in Baden aan het werk waren, zijn, terwijl zij voor een goederentrein op zij gingen, op het an dere spoor door een trein overreden. Elf hunner zijn gedood, twee zwaar en twee licht gewond. NED. IIERV. KERK. Beroepen: To 1 Jsselmonde, Jobs. Siechou- wer te Broek op Langpndijk Tc Hedel C. J. van der Graaf eand. tf Rotterdam - Te Tliolen (tocz.) K. P. Datema to Muiden. Aangenomen: Naar Vierlingebcok, A. Boeser te Stevenweert. B o dan kt: Voor Benschop, D. E. J. Hupkes to Wans word (Fr.)voor Pocderoycn, G, van MonÜrans~to Ouderkerk a. d. IJssd. GEREF. KERKEN. Beroopon: Te Moeden, A. J. Bouma, ennd. te Middelburg. Ds. Wisse. Dö. J. van der Linden, van Den Haag schrijft in zijn „Geref. Kerkbode" over do daad van Dr. Wisse het volgende: „Dit besluit achten we in niet geringe mate bevreemdend. Ds. Wisse i6 reeds meer dan 22 jaren in den dienst dos Woorde. Ycle geschriften ever allerlei onderwerpen zijn van zijn hand ver schenen. Theosofie, Sprititismo, enz. enz. heeft hij aan zijncritiek onderworpen. Heele lijsten va'n zijn boeken en bookies hebben we tijden aaneen voor ons "gehad. Maar nooit 6ehroef hij onderwerpen, dio hem op kerkelijk, theologisch of dogmatisch gebied in strijd brachten met d9 Kerk. „Nooit hebben we gehoord van ingediende be zwaren bij zijn Kerkeraad of Classis. Nooit heeft hij, ook niet na de Synode van Utrecht, verklaard dat dc uiteenzetting van do daar behandelde leer punten niet was in overeenstemming met Gods Woord. Zijn prediking mocht in sommige Kerken in 't bijzonder liet bevindelijk leven, naar men zei, op den voorgrond stellen, toch was er nooit op to merken een bepaald afwijkendo mcening. „En nu dit besluit Inderdaad, dit bevreemdt In dc hoogste mate. Want Ds. Wisse kent zijn belijdenis door cn door, dio hem zegt, dat het is tegen do ordinantiën Gods, zich af to scheiden van do Kerk. Dat zal" zelfs een „hoog bezook in geheimnisvollo uren" niet te niet doen. Ook deze tekst keuzo in haar ganscli bijzondere inti miteit- is vóór deze uro bevreemdend. Hoo hebben* wij het met hem? Voor wij zijn verantwoording gehoord hebben, past het ons niet ander oordeol te vellen .dan: een zeer bevreemdend besluit". VOORSCHOTEN. Burgerlijke Stand. Gebo ren: Jacob Johannes, zoon van G. J. van Gaaien en J. P.Westerhof. Johanna Ma ria en Wilhelmus Leonardus, d. en z. van J. L. EL van dc Bijl en G. M. van der Werf. Overleden: K. J. Gerrits, echtgenoote van W. van Brecht, 52 jaar. Door deKerlteraad-derGer. Kerk alhier is het heerenhuis aangekocht, thans bewoond door de heer Rink. Het huis werd Donderdag in publieke veiling ge bracht, en daarna onderhands verkocht aan de Ger. Kerk voor ruim f 15000. Wij plaat sen dit bericht nu pas, omdat de Kerkeraad ons verzocht had, geen melding van de aan koop te maken voordat het aan die Gemeen te was bekend gemaakt. Het huis is bestetod voor pastorie. Naar wij vernemen is alhier opgericht een Ger. Meisjes Vereeniging, nadere bijzonder-, heden ontbreken ons. NOORD WIJK. Donderdag 18 November mocht de heer M. Gooi commissaris van po litie alhier den dag herdenken waarop hij voor 20 jaar zijn politieloopbaan begon. NOORtlWIJK-BINNEN. B ij de gehouden herste ra ming voor een gemachtigde in het kiescolle ge word gekomen de heer J. Banck. Door d e n h e e r D. L. G u 11 e- mans alhier, ^ijn de eerste bloeiende Jlya- cinthen reeds verzonden. ALKEMADE. Naar wij vernemen worden op nieuw pogingen in bet werk gesteld, om van den Minister van Landbouw liulp to verkrijgen voor ae tuinders in onze streek, d.w.z. niet alleen hier, maar ook to Langer Aar. De actie, dio nu op touw wordt gezet, is -breed opgevat. Moge ze slagen. Telkens blijkt weer, dat do tuinders door de slechte jaren, die ze achter den rug hebben, werkelijk in nood verkceren. NIEUWE WETERING. t—Doot do Vereeniging voor Chris telijk Schoolonderwijs alhier werd besloten over te gaan tot vergrooting van bet bestaande school gebouw met een nieuw bij tc bouwen lokaal. Do bedoeling is, tot dien bouw zoo spoedig mogelijk, in ieder geval nog voor 1 Jan. 1921 over to gaan. OEGSTGEEST. Ged. Staten van Zuid-Hol- land hebben de gesleten-verklaring voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen van den vroegeren Lage- of Leijtwcg (thans voor het gedeelte van den Leidschen straat weg af tot den Hofdijk genaamd Terwee- weg en voor het gedeelte van den Hofdijk tot den Rijksstraatweg genaamd Wijten- bachwég), gelegen tusschen den Leidschen straatweg en de Kempcnaerst-raat vftn Oegst geest, opgeheven, uit overweging dat er na de verbreeding van den meergenoom- den' Lage- of Leijtweg geen reden meer be slaat- dezen weg voor het auto-verkeer ge sloten te houden. BODEGRAVEN. p—B u r g e r 1 Stand. Bevallen: M. C. v. YelzenVolering z A. M. M. van der Wilt —van Leeuwen d. M. Mulder—Rodenburg d. C. M. deu Noijsel—Oudehoorn z. Ondertrouwd. B. Th. Lubbers 26 'j.. en A. dc Vlieg 21 j. KATWIJK. p-t Do Vereeniging voor Gercfor- meord Onderwijs alhier hield Donderdagavond in de consistoriekamer eene vergadering. In deze vergadering deelde de voorziltor mede, dat or vijf bestuursleden bobben bedankt. Enkele leden vroo- gen wat hiervan de reden was. Oe voorzitter deelde mede, dat dit bedanken geheel vrijwillig was. Dezo leden meenden dat nieuwe krachten de zaak van dezo school nu eens ter hand moes ten nemen, mede in verband met de veranderin gen die op onderwijsgebied weldra plaats zullen grijpen. De vergadering die dit heengaan van do- zo leden botreurden men had altijd, het volsto vertrouwen in het. bestuur - hebben, tenslotte dit besluit geëerbiedigd. Rekening en verantwoording wrd gedaan tot 1 November 1920. Uit dezo verantwoording bleok dat deze school in eenc gqpde conditie verkeert. Binnon voortien dagen zal opnieuw oene vergade ring worden uitgeschreven tot verkiezing van een vijftal bestuursleden. Öp verzoek van den voorzitter sloot de hoor G. deze vergadering met dankgebed. Bur ger 1. Stand. Geboren: Cornelia d. van C. v. d. Burg en J. Aandowiel Lcendcrt z. van W. v. Duijn en N. v. Rijn Cornell's z, van J. KuÜc en G. Zorge Nicolaas z. van J. Huijsman en A. Haasnoot Hubrecht z. van C. Klok en B. Guijt Hendrik z. van J. Vlieland en W. C. Gebuis Jan z. van J. v. d. Plas en J. A. do Heijer Jacoba d. v. IJ. v. Dijk cn T. v. d. Plas. Overleden: Hendrik Noppen 69 j. echtg. van G.' v. Ockenburg Leentje van Beelon 83 j. wed. van C. van Beelen. BOSKOOP. C o p. Vereeniging „De Bos- koopsche Veiling". Er werden prijzen besteed als volgt: Bloemen: Chrysanten, tros, por tak van 5—20 ct., id., bloem, per stuk van 10—31 ct.,. id. por bos van 10—30 ct- Anjers per tak 15 ct. Viool tjes per bos 4 ct. Groenten: Roodo kool per stuk 6 ct. Savoyo kool per stuk 5 ct; Witte kool id. 3 ct. Knolra pen id. 2 ct. Boerenkool per bos 8 ct. Spruitkool per k.g. 28 ct.. Andijvie por 100 bos f 0.85. Op do gehouden veiling door notaris v. d. Berg, uit Alfen zijn alhier de volgen de perceelen in bod gebracht als volgt: Perceel 1, Het Ridderbuurt, 23 op f3850; perc.. 2, id. 24 op f2000, verhoogd mot f200; perc. 3 id. 25 op f 2250, verhogd met f 200perc. 4 Het Zijde. 274 op f2600; perc. 5, Het Zijde, 276 op f2125; perc. 6, Het Achterkade 269 op f3150, ver liógd met f 200. i B. on W. van Boskoop, hobben den schoolarts, de heer J. Hamburger, op grond van verwaarloozing. in zijn kwaliteit als genees heer in zijne bel rekking geschorst. In een spoedeiGchende raadsvergadering waar in het soms vrij rumoerig toeging, en waarin dr. H. v. d. Tak, als wethouder van Boskoop te vens als aanklager van den heer J. Hamburger de zaak nogmaals breedvoerig uiteengezet hal, werd besloten de beslissing to laten aan den lieer Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht te 's-Gravenhage. De vorige week hebben de heer en mevrouw Eerdmans, thans wonende te Bus- sum, in goede gozondheid hun 45-jarig huwelijks feest gevierd. Zooals men weet was ds. Eerdmans hier ongeveer 30 predikant in do Geref. Kerk. RIJNSBURG. fBur ger 1. Stand. Geboren: Willem z. Van W. van Vliet en J. van Klaveren Jan z. van J. de Kluijver en P. van de Laan Tho mas z. van J. van der Meij en G. A. van Ros- sum. Getrouwd: J. Ravensbergen 24 j. en J. Glasbcr gen 22 j. ALPIIEN AAN DEN RIJN. Burger!. St au d. Bevallen:' E. van der Sluys geb. Maag z. I. W. Bosman geb. Winkel z. R. Kranenburg geb. Jansze. 2, M. W. Paul geb. van Muiswinkel z. M. C van Scaik geb. Kleijn z. P. de Groot geb. vcjn der Kwaak d. P- Vrolijk geb. de Vrede z. J. Stoffer geb. Klüishaar d. R. do Jong geb. Pietersma z. D. van Doorn geb. van Sprang dochter. Overleden: C. Vergeer wedr. van H. do Jong 08 j. J. van Zwieten de Blom wed. van W. van dor Veer 71 j. A. Oskam vred. van A. dc Gans 70 j. SASSENHEIM. *=-! Burgerlijke Stand. Geboren: Cornelis Jacobus z. v. L. Kuijper en A. Poot Wilhelmina Klazina d. v. D. v. d. Kwaak en W. v. d. Voet Jacob Willem z. v. D. Kroon en N. Brouwer. Ingekomen: A. v. d. Burg en echtgenoote van Warmond. C. Vrolijk en gozin van Zoe- termccr. Vertrokken: Mej. B. G. A. v. d. Berg naar Noordwijk. Mej. H. Borreman naar Heemstede. Mej. A. do Groot naar Heemstede. A. P. Hoogevorst naar Li6se. ZOETERMEER-ZEGWAART. He.t pleitis beslecht; in Septeru bor 1921 zal 'alhier bij gelegenheid van de jaar- lijksche algemeene vergadering van de Holland echo Maatschappij van Landbouw do groote-land bouwtentoonstelling worden gehouden en wel ge durende vier 5. vijf dagen. De voorbereidende werkzaamheden hebben een aanvang genomen, een commissie van voorbereiding, waarin ledon zitten uit deze omliggende gemeenten, ie in func tie getreden on heeft reeds een geschikt torreii dicht bij het station, uitgezocht; een algemes secretaris is benoemd en aan do vorming van eelon 01 waarborgfonds is reeds begonnen. Weldra zulle c''cn verschillende commissies voor de verschillende al cn deelingen worden aangewezen, nadat een hoofd comité is samengesteld; daarna kan een cere comité worden uitgenoodigd. Grootsch opgezett plannen worden in gereedheid gebracht en va vele kanten wordt medewerking aangeboden. Bestond er bij den eersten opzet eenige aorzc ling om zoo'n onderneming op touw te zetten, de ze is thans geheel verdwenen en heeft plaats go maakt voor flink aanpakken en stoor voortwer leen. Een prettige eensgezindheid hcerscht; ieder werkt mee om het groote plan te verwezenlijken een groote, grootsche landbouwtentoonstelling. gelul 1500 lerd; isrej gel it At ifgec der Ier 1 ilijk WASSENAAR. «—Donderdag-avond trad voor d Chr. Jongelingsvereeniging op Ds. Kijftenbolt. vai Rotterdam met het onderworp: „De stand dei Waarheid". Nadat de vergadering op gebruilcclij ke wijze door den voorzitter der Vereeniging wai geopend, ging spreker tot de behandeling van zijl onderwerp over, sprekende over; le. hoe de 6trij< dor waarheid is begonnen; 2. hoo de strijd voort duurt; 3. hoe de strijd eindigen zal. Allereerst q verklaarde hij wie en waar eigenlijk de waarheii jc„j is. God do Heero alleen is de waarheid, dc graa eeuwig onveranderlijke. Die waarheid Godi )piie straalde ook in het pronkjuweel der schepping en(j voor dc zondeval, evenals zij de hemelen cn al)e, de Heilige Engelen doorstraalt. Daar legcuovei staat echter de leugen verpersoonlijkt in do vorsl der duisternis en zijn aanhang, want evenals de waarheid on het licht bij elkander bebooron even zoo behooren ook de leugen en de duisternis bijpmc elkaar. En naar dien leugenaar van den beginne tnoc heeft do mensch der waarheid hot oor to luiste ren gelegd toen hij het hem den leugen influisler-i de dat dien mensch als God gelijk zou rijn. Maar al kan Satan een overwinning boeken op den i ,j. mensch der waarheid, op do waarheid zelf heeft hij tevergeofs getracht een overwinning tebelAlen. Een oogenblik scheen het wel dat het Satan ge-cecn lukt was de waarheid te overwinnen, toen Chris- yC] tus Jezus aan hot kruishout stierf maar toen zjj, Christus ten derden dage wedor uit het gra! )vei herrees toen bleek de overwinning volkomen, daarom kap Christus Jezus zittende aan do Rech terhand des Vaders de Zijno ook tegen alle aan-^n vallen des Satans beveiligen. Maar nicllegen-- t staande dezo herlijke overwinnig bohaald is lijdt do waarheid Gods hier op aarde een kwijnend be-mes staan en duurt do strijd voort al is do o- erwinj ning in Christus ook zeker. En niet alleen ten )e dage van Micha was het 1 voor do waarheid en faa 400 voor de leugen maar ook thans nog -is het _jj zoo, eiu helaas niot alleen in de wereld daar bui-10 ten maar tot zelfs in de Kerk van Christus ja in on6 eigen hart. zoo wij het kennen bij bc' licht van Gods Woord is het nog al te vaak 400 tegen 1. Maar al is het leger der oprechte waarhei dl kinderen klein do eindoverwinning is zeker Vat kunnen ze van verzekerd zijn. Eenmaal zul alh knie zich voor de waarheid buigen en allo long zal Hem als de waarheid belijden cn do core moo ten geven dio Hem toekomt of tun voordeel ofzo,! ten oordcel. Aan deze zijde van het graf kan lie' kind dor waarheid vaak worden bespet cn go faoond maar eenmaal zal cr een lijd aanhielc-i; waar geen oindo aan zal zijn waarin" het ccuvï: mag zingen van Gods goedertierenheen door Christus Jezus voor haar bereid. En de spotters met die waarheid het tot eeuwigen schrik zullen'r ondervinden dat Hij alleen toch de waarheid was terwijl zij de leugen hebben gediend. Deze leers zame lezing werd daarna op gebruikelijke door den geachtcn "spreker geëindigd. lie (Bniten verantwoordelijkheid der RedJ Geachte Redacto! Naar aanleiding van het schrijven in Uw bladB ..d. 19 Nov. jj., van den lieer Schaap Hr.., direr-- teur der Christelijke Kweekschool, zoudt U mij verplichten, onderstaande to willen opnemen. Dat de heer S. niet tevreden is met do salaris- regeling, hooft misschien allo reden van bestaan. Maar liet hoogsteigenaardige valt ook schrijven op, dat de h.h. onderwijzers, bijna al tijd, zicb geroepen gevoelen, een vergelijking to maken met do salarissen van de onderofficieren, n Me dunkt, dit werkt nooit mede tot een gocdor liarmonio van dezo categorieën rijksambtenaren. 'e Is men niot bezig roet in het eten te gooien?,1 Hoo lioogor do oeno categorie in verhouding mobkl eên andoro wordt gesalarieerd, hoo meer kans do verdrukte partij heeft vooruit te gaan. Nog buiten beschouwing gelaten of do geiuaak-i 9; te vergelijking cenig recht van bestaan heoft. - Daarom zou ik in allo bescheidenheid cn nujt g achting voor den heer 8., toch in Overweging willen geven, nooit voor eigen belangen te plei- I ten, ten koslo van anderen, dit wekt alleen ver+J wijdcring cn verbittering. Met dank voor do plaatsing, Leiden, 20 Nov. 1920. D. KROON. Met dank aan do Rodactio voor de toezending, van dit stuk, wensch ile op to merken, dat do dooi: den heer Kroon gewraakte vergelijking niet door mij i3 gemaakt, wat hem bij overlezing van mijn ingezonden wel blijken zal. ze dikwijls ge-< maakt wordt is mo onbekend; maar wil ik op ge-r zag van den heer K. gaarne aannemen. Vorots wil ik nog opmerken, dat mijn stukje geen pleiten was voor eigen belangen, want 'tj personcol der Kweekschool staat buiten dcec regc-» ling, maar een waaar3chuwing aan onze onder-t wijzers om, ook bij m. i. geleden achteruitzetting, zich niot to gaan bedienen van middelen, dio -met- zijn. J- SCHAAP Hz. Hooggeachte Redactie!* Hot ingezonden stuk van den Keer i. Schaap] Hz. in Uw blad no. 196» van Zaterdag, latende» voor wat het is, wil ik toch even op één zinsnee de de aandacht vestigen. En wel op die waar het heot; „Waarom moeten altijd de onderwijzers 'tt zijn dio achter gesteld worden?" Wanneer de schrijver dat zoo neerzot, heeft hij zich toch zeker niet van do financioole posïtia van alle ambtenaren op de hoogte gesteld. Want wanneer hij dat gedaan had, dan zou hij hebben gezien dat indien er al van achteruit^ zetting 6prake mag zijn yde gemeento-ambtona-» ren, (die van de steden misselijk n uitgezonderd)» die minder begeerlijke plaats zouden moeten inne4 men. Of worden deze niot mee'- '""4 dat zij in dezen 6chijnhaar tot alles geoorloofde^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1920 | | pagina 2