Dagblad voor Leiden en Omstreken. ABONNEMENTSPRIJS IN LEIDEN EN BUITEN LEIDEN WAAR AGENTEN GEVESTIGD ZIJN PER KWARTAAL f2.50 PER WEEK 10.19 FRANCO PER POST PER ÉWARTAAL f2.90 Iste JAARGANG. - MAANDAG 27 SEPTEMBER 1920. - No. 151 BUREAU: HOOIGRACHT 35 - LEIDEN. TELEFOON INT. 1278 ADVERTENTIE-PRIJS PEE GEWONE KEGEL f0.22l/a DES ZATEKDAGS 10.30 IKGEZO.NDEN RECLAMES DUBBEL TARIEF KLEINE ADVERTENTIES vuil hoogstens 30 woorden 50 cent: Zaterdags 75 reut, ï- hij vooruitbetaling. V Misleidende voorstelling. In de socialistische pers wordt een waar Indianengehuil aangeheven tegen het voor stel van Minister De Visser die de bijzon dere bewaarscholen wil subsidieeren maar de zorg voor de openbare scholen aan de genieenten overlaat. De Rotterdamsche „Voorwaarts" gaat zelfs zoover Minister de Visser voor te stel len als een tweede Kappeijne, de man die hot beruchte woord sprak dat de minder heden maar onderdrukt moeten worden. Zooals Kappeijne de bijzondere Scholen onderdrukte, zoo wil Minister de Visser de openbare scholen verdrukken en Verdringen. Een voorstelling die natuurlijk kant nog Wal raakt. Minister De Visser wil aan de bijzondere bewaarscholen eenige subsidie verleenen. Het openbaar bewaarschool-onderwijs daarentegen kan geheel uit de publieke .(gemeentelijke) kas worden bekostigd. Van bevoordeeling van het bijzonder on derwijs is hier dus geen sprake. Integendeel het openbaar bewaarschool- onderwijs -behoudt een zeer belangrijke voorsprong. De redactie van de „Voorwaarts" nog pas door Het Volk als bij uitstek des kundig genoemd, weet dit natuurlijk zeer wel. Laster maar raak, zal zij denken, er blijft altijd wel iets van hangen. Uit de Pers. De vrije Zaterdagmiddag. Wij lezen in onze N. H. Crt.: Niet ten onrechte wijst Dr. v. Gheel Gil- demeestcr er in do ,,'s-Gravenhaagsche Kerkbode" op, dat de vrije Zaterdagmid dag aanvankelijk niet die resultaten heeft opgeleverd, die men er van had mogen ver wachten. „Het drankgebruik", zoo schrijft hij, „is gestegen, de criminaliteit, ook on der de arbeiders, toegenomenin vele volks buurten is het Zaterdags- en Zondags avonds een groote rommel: een plebisciet onder de arbeidersvrouwen zou misschien vreemd uitvallen; en zelfs onder de werk lieden zijn er, die met hun vrije uren des Zaterdagsmiddags verlegen zijn." Zoo is het. De vrije Zaterdagmiddag en dat is de fout is niet langzaam ge groeid, maar ineens aan het economische en sociale leven opgelegd. Het is niet langs anti-revolutionairen maar langs revolutio nairen trant gegaan. Vandaar de excessen, die er het gevolg van zijn. Intusschen rijst de vraag, of wij niet de handen ineen moeten slaan, om door Chr. ontspanningslokalen, bibliotheken enz. het euvel te bestrijden. Het ware zeer wensche- lijk, dat deze zaak eens ernstig door man nen van beginsel onder het oog werd gezien en dat middelen werden beraamd om de mcnschen, die nu veelal in ledigheid rond zwalken, gelegenheid te verschaffen zich te ontwikkelen en nuttig bezig te zijn. Daar zou natuurlijk geld mee gemoeid zijn. Maar het doel, dat we er mee willen bereiken, is een groot offer waard, en mis schien zouden staat en gemeente de behulp zame hand willen bieden door subsidiee- ring. Indien er geen radicale verandering komt dan is de vrije Zaterdagmiddag voor de menschen geen zegen, maar een vloek. 'S LANDS FINANCIEN. Cijfers spreken, zegt de parlementaire medewerker van de „Telegraaf". Maar heb' ben ooit cijfers zoo gesproken als die, wel ke ons in de laatste Millioenen-nota wor den voorgezet? Over het algemeen ontsnapt de stand van *6 lands financien aan de aandacht van het publiek, maar daarom des te meer mag die aandacht er nog wel eens opzettelijk op worden vastgesteld. Want zulke cijfers! Wie, aan de hand van deze Nota, de staatsuitgaven beschouwt over een tijd perk van 20 jaar in de geschiedenis van een volk toch waarlijk een niet zoo lange periode staat even geslagen. Want de stijging is ontzaglijk. Laat ons dat tijd perk verdeelen in tweemaal tien jaar. Dan zien we de gewone uitgaven als volgt groeien: 1900 149 millioen 1909 191 1919 824 Of, met andere cijfers, in de eerste tien jaar stegen de gewone uitgaven met 28 pet., in do tweede tien jaar en dan voor namelijk in de oorlogsjaren met niet minder dan 331 pet. Over de geheele twin tig jaar met 453 pet. Wij herinneren ons nog, hoe het in 1911 als een zeer bijzonder feit werd beschouwd dat de uitgaven toen de 200 millioen juist overschreden. Er verscheen toen zelfs een boek, om op dat krasse feit te wijzen. Wie had durven denken, dat ze binnen luttel ja ren zouden stijgen tot 823 millioen! Met de gewone ontvangsten staat het, mutatis mutandis, nèt zoo. Zij bedroegen; 1900 155 millioen 1909 189 1919666 In de eerste tien jaar dus een stijging van ongeveer 18 pet., in de tweede van 252 pet., over het heele tijdvak van 329 pet. Sprekende cijfers. Nu weten wij wel, dat 6inds 1914 in de bovengenoemde cijfers der gewone uitga ven en ontvangsten ook zitten de crisis-gel den, die zeer belangrijk zijn geweest. Maar waarom zullen we die er aftrekken? Ook de crisis-uitgaven moeten betaald worden, en het is dus struisvogel-politiek, om met rekensommetjes den toestand anders voor te stellen dan hij is. Misschien, zal men een andere tegenwerping maken. Men zal zeg gen: nu de crisis-uitgaven beginnen te ver dwijnen, zullen ook de eindcijfers der staats- begrooting verminderen. Dit is op-zich-zelf natuurlijk wel juist. Voor 1921 bijv. wor den de gewone uitgaven geraamd op 612 millioen; men vergete echter niet, dat hier nog óy noodige millioenen zullen bijkomen. Wie echter meent, dat de eventueele ver mindering van het eindcijfer, als gevolg van het verdwijnen der crisis-uitgaven, be- teekent een vermindering der gewone uit gaven, vergist zich deerlijk. Wil men een voorbeeld? Boven noemden wij, als bedrag der gewone uitgaven 'over 1919, in totaal 824 millioen. Hierin zitten 387 millioen crisis-uitgaven. Blijft dus over voor den gewonen dienst, zonder de crisis. 437 millioen. En zie nu de raming voor 1921. De gewone dienst is totaal 612 mil lioen. Hierin zitten slechts 11 millioen cri sis-uitgaven. Zonder de crisis bedraagt dus de raming voor den gewonen dienst 601 millioen. Met andere woorden: de gewone uitgaven, zonder de crisis, zullen van 1919 tot 1921, dus in twee jaar tijd, stijgen van 437 tot 601 millioen. En dan te bedenken, dat dit laatste cijfer, volgens de Nota zelf nog aanzienlijk zal toenemen. Is er meer noodig om te bewijzen, hoe ontzaglijk de stijging is van de staatsuit gaven? STADSNIEUWS 3 October-Vcrccniging. De Feestwijzer voor de 31ste feestviering op Maandag 4 October a. s. is heden ver schenen. Wij ontleenen hieraan het volgende: De feestelijkheden worden 's morgens te half negen geopend met koraalmuziek on der leiding van den heer C. B. Duynster in den tuin van het Laboratoruium tegenover het Park. Deze muziek zal worden begeleid door het Sted. Muziekkorps. De volgende liederen zullen worden gezongen: Psalm 100, Psalm 89, Met Gods hulp, Helpt nu u Self, Wie dat zichzelf verheft te met. Ma- ximilianus de Bossu, Hymne, Wilhelmus en Wien Neerlandsch Bloed. Om tien uur 'volgt bespeling van het Ca? rillon door den heer R. H. Th. van Leeu wen. De Fontein op de Vischmarkt zal tegelij kertijd in werking worden gesteld. Van acht tot tien uur heeft in de Waag de uitdeeling plaats van brood cn haring. Gedurende den morgen worden boven dien nog Volksvermakelijkheden georgani seerd op het Schuttersveld. 's Middags te één uur volgt de groote optocht voorstellende „de Volkeren der Aarde", aan welke optocht 500 personen, waarvan 150 te paard deelnemen. De volgorde van den optocht is als volgt: 1. Bestuur en leden der optocht-com missie in rijtuigen. 2. Muziekkorps van het 2e Reg. Veld-Art. te paard. 3. Leidsche ste demaagd met het vaandel der 3-Octoberver- eeniging. 4. De elf Provinciën van Neder land, voorgesteld door de Chr. Gymn. Ver- eeniging „Jahn". 5. Ned. Oost-Indié, voor gesteld door Leidsche studenten. 6. West- Indië, voorgesteld, door eenige dames. 7. Spanje, voorgesteld door S. L. V. 8. Duitschland en Oostenrijk, voorgesteld door leden van de Tuiniers- en Bloemisten- Vereeniging. 8. Hongarije, voorgesteld door „Sappho". 9. Frankrijk (oogstfeest), voor gesteld door de R. K. Handels- cn KantOor- bediendenvereen. 10. Engeland, voorgesteld door „T. en D.". 11. Jachtstoet, voorgesteld door „Nut en Vermaak". 12. Rusland, voor gesteld door twee heeren. 13. Noord-Afrika voorgesteld door leden van S. L. T. 14. Zuid-Afrikaansche Boerentrek, voorgesteld door de Chr. Oranje-Vereen. 15. Muziek korps 3e Regiment Huzaren te paard. 16. Azie, voorgesteld door onderofficieren der artt. 17. Japan, voorgesteld door leden van „Brunhildo". 18. Turkije, idem. 19. Voor- Indische Radjahs, voorgesteld door leden van de Leidsche Manege. 20. China, voor gesteld door den Chr. Reciteerclub V. V. K. 21. Noord-Amerïka, voorgesteld door de Christ. J. V. „Dient den Heer". 22. Zuid- Amerika, voorgesteld door leden van de R. K. St. Joseph-gezellen vereenging. 23. Au stralië, voorgesteld door eenige dames. 24. Het Stedelijk Muziekkorps. De stoet zal den volgenden weg nemen: Kweekschool voor Zeevaart. Witte Sin gel. Witte Rozenstraat. Jan van Goyenka-» de. Witte Singel. Kaiserstraal. Rapenburg (westzijde). Kort Rapenburg. Prinsesseka- de. Haarlemmerstraat. Pelikaanstraat. Hooi gracht. Nieuwe Rijn. Korenbeurs. Koren- beurssteeg. Breestraat. Kort, Rapenburg. Prinsessekade. Morschstraat. Boerhaave- 6traat. 1ste Binnenvestgracht. Nieuwe Bees tenmarkt. Turfmarkt. Prinsessekade. Bree straat. Aanbieding ververschingen, Gehoor zaal. Breestraat. Hoogewoerd. Rijnstraat. Langestraat. Heerengracht (oostzijde). Kal vermarkt. Haarlemmerstraat. Prinsesseka de. Apothekersdijk. Aalmarkt. Vischmarkt. Korenbeurssteeg. Breestraat. Hoogewoerd. Kraaierstraat. Plantsoen. Jan van Houtka de. Doezastraat. Steenschuur. Breestraat. Noordeinde. Kweekschool voor Zeevaart. 's Avonds volgen dan nog verschillende feestelijkheden, o. a. een Avondfeest op het Schuttersveld. De dag wordt 's avonds van half elf tot twaalf uur besloten met een schitterend vuurwerk op het Schuttersveld. Het pro gramma voor dit vuurwerk bevat niet min der dan 21 nummers. Java-Comitó. Naar wij vernomen zal op 18 November a.a. de jaarvergadering van het Java-Comité gehouden worden in „Zomerzorg". alhier. Deze zendingecorporatie, gevestigd to Amster dam, hield tot nu toe steeds haar jaarvergaderin gen in do hoofdstad. Slocht6 éénmaal van do ruim 60 koeren werd daarop eene uitzondering gemaakt toen te 's-Gravenhage vergaderd werd. Thans is Leiden gekozen, middelpunt der clas sis der Ned. Horv. Kork, die één der zondelingen van hot Java-Comité, den ©erw. heer H. J. Eg- gink, als zendeling dezer classis uitzond. Deze zendeling is, zooals velen lezers van het Angkola-blaadje, weten, werkzaam onder do Ba taks te Pargaroelan (Angkola) op Sumatra. Naar wij vernomon, heeft ook de kerkeraad dor Chr. Geref. Gemeente adhaesie betuigd aan hot adres aan den Raad van het Leidsch Drank- weercomité, om alle gelegenheden waar sterken drank wordt verkocht, bij gelegenheid van do 3-Octoberfeesten, te sluiten. Bij het onderwijs in de tropische genees kunde vanwege de Leidsche Voreeniging tot Be vordering van de studie der Tropisch Genees kunde, is benoemd tot assistent in do zoölogie, do heer P. H. van Thiel, doctorandus in de plant en dierkunde alhier. Aan de Chr. H. B. School te Alphon is tot leeraros in de handelswetenschappen benoemd mej. S. W. G. van Dis alhier.' Do heer A. N. J. Staats alhier is to 's-Gra- venhage geslaagd voor het examen wiskunde L.O. (Art. 86.) Gistermorgen omstreeks 10 uur had alhier op de Breestraat, hoek Korenbeurssteeg een aan rijding plaats van een 34-jarige dame, door een auto. Gelukkig liep het ongeluk nog goed of, hoewol de dame een niet ernstige hoofdwond had bekomea. Gisteravond derailleerde een aanhangwagen van do Haarlemsche Stoomtram op den Rijnsbur- gorweg. De wagen liep tegen een van de masten van de electrisehe draden aan, tengevolge waar van het voorbalkon werd ingedrukt, en de niaot nogal beschadigd werd. Voor het perceel Oosterkerksteeg 3 geraakte hedenmorgen de vuilnisbak in brand. Door ccn paar emmer6 water gelukte het den bewoners liet vuur tijdig te bliisselien. Waarschijnlijk was do brand door het viinr van een sigaret ontstaan. Door de politie is j.1. Zaterdag opnieuw ge arresteerd de bekende deserteur Jan deKoning, die voor eenigen tijd, toon hij zich in 't huwelijk begaf, ten Stadhuize werd gearresteerd wegens desertie. Ook thans had hij blijkbaar weer genoeg van den dienst. Er zit voor hem weer ,,arrest;' op. In het perceel Hooigracht. 37 is heden ee- opend een zaak in nieuwe meubelen. De heeren Vlaardingerbroek en v. d. Kaay heb ben een zeer ruime voorraad meubelen tentoonge steld. welke met een aantal boupuetten, ter ge legenheid der opening, een mooi aanzien geeft. Alle meubelen worden zelf in eigen inrichting vervaardigd en kan voor de soliditeit en deugdo- lijke afwerking worden ingestaan. Wij wenschen de jongo firma succes mot hun onderneming. Bureau voor Rechtskundige en Sociale Adviezen te Leiden. Opgericht door het Plaatselijk Comité voor do Kalh. Soc. Actie en den Chr. Besturenbond. Verslag over de werkzaamheden van bet Bureau over het jaar 1919: Werden gedurende de drie laatste maanden van 1917 27 adviezen cn gedurendo 1918 141 ad viezen verstrekt, in 1919 bedroeg dit een aantal v an 156 adviezen. Deze 156 adviezen werden in dit. jaar gedurende 48 zittingen verstrekt aan 151 personen cn 4 or ganisaties. De adviezen te verdoelen als volgt: Rechtskundig 52 mondeling, 90 schriftelijk; sociaal 11 mondeling, 3 schriftelijk, waarvan op 31 December 1919 nog 25 zaken in behandeling In 10 gevallen werd op grond van onrecht matigheid bijstand geweigerd, terwijl in één ge val geen bijstand kon worden verleend omdat de betrokkene té laat advies had gevraagd. Door het Bureau werd 23 malen opgetreden voor het Kantongerecht, 3 malen voor dc Ar» rondissementa-Rechtbank en 1 maal voor den Raad van Beroep. In 30 gevallen werd door onze bemiddeling een gunstig resultaat bereikt en kon aan verschillen de personen in totaal worden uitgekeerd een bo- drag van f 414.07. Ontvangen werden 260 brieven en 31 briefkaar ten; verzonden werden 367 brieven cn 52 brief kaarten. Met vermelding van het aantal volgt hierom! >r eene opgave van de onderwerpen, waarover ad vies werd verstrekt. 1. afgifte goederen 2; 2. arbeidscontract il. geschillen) 58; 3. armenzorg 1; 4. belastingen 5. beleediging 1; 6. boedelscheiding 5; 7. ciir.i- teele 1: 8. diefstal 3; 9. echtscheiding 5: 10. Eigendomsrecht 1; 11. erfenis en testament 10; 12. esperanto 113, faiUissoment 114. geld vordering 14; 15. goedkeuring statuten 1; 15. h»H ling 1; 17. huur 13; 18. hypotheek 1; 19. koop en verkoop 3; 20. ongevallenwet 2; 21. ouder» doms ren te 422. pensioen 123. politieverordo» ning 124. rijkstoeslag 225. rechten der ouders 126. rechtsgeldigheid overeenkomst 3 27. schadevergoeding 123. scheiding van tafel cn bed 1; 29. scheurpremie 1; 30. schriftelijko cursus 1; 31. successiewet 1; 32. verplichting on* derhoud familieleden 1; 33. id. kinderen 1: 34. id. ouders 1; 35. id. schuldbetaling 1; 36. ver zekeringswezen 2; 37. voogdij 2; 38. wacht get i- regeling 1; 39. werkloosheidsbesluit 1; 40. wijzi- gign registers burgerl. 6tand 2. Boroepsgewijze werden de adviezen gegeven of bijstand verleend aan: 1. amanuensis 1; 2. be hanger 1; 3. bloemïstknecht 5; 4. bakkers 3; 5. dienstboden 9; 6. fabrieksarbeiders (sters) 11; 7. eloctricien6 28. gasfitters 19. goudsmeden 3 10. handels-, kantoor- en winkelb. 6; 11. kleer makers 3; 12. koetsiers 2; 18. kuipers 1: 14. landarbeiders 8; 15. landbouwers 1; 16. losse werklieden 7; 17. magazijnknechts 3; 13. met selaars 4; 19. meubelmakers 1; 20. modisten 2; 21. opperlieden 3. 22. politieagenten 2. 23. rijks ambtenaar 124. rijwielreperateur 125. schil- dere 526. schippers 227. schoenmaker 123. schoorsteenveger 129. slagersknecht 130. smo- den 6; 31. spoorwegarbeiders 6; 32 stoker 1 ?3. textielarbeiders (sters) 2; 34. timmerlieden 11; 35 typografen 5; 36. tuinders 2; 37. visschers 2; 38. werkmeesters 2, 39. werkvrouwen 4, 40. winke liers-kooplieden 10; 41. zonder beroep 9. Organisaticsgewijze werden dc adviezen ver- sirekt of bijstand verleend aan: de R.-K. bond van Bakkeis-, Cacao- en Suikerbewerkers; de R.-K. bond van Spoor- en Tramwegpersoneel; d: Yereeniging „Unitas" en het R.-K. Huisvesting*» comité benevens aan: 3 leden van Patrimonium; 6 I. v. de Christ. Bouwvakarbcidersbond5 1. v. de Christ. Metaalbowerkersbond; 2 1. v. de Christ. Nat. Werkmansbond1 1. v. de Christ. Fabri -ks- arbciderebond1 1. v. de Christ. B.-hangershoirl 2 1. v. de Typografenbond; 1 1. v. de Christ. Houtbewerkersbond1 1. v. de Chr. Haren- cn Transport arboidersbond; 1 1. v. de Chr. Bood van Land- cn Tuinbouwarbcidcrs1 1. v. de Chr. Oranjcvereeniging; 1 1. v. de Veroeniging „Unitas"; 1 1. v. de R.-K. Volksbond; 71 1. v. de R.-K. Bond van Personeel in Openb. Lirii. en Bcdr.; 2 1. v. de R.-K. Haven- cn Transport- aibeidcrsbond; 2 1. v. de R.-K. Grafische Bond; 9 1. v^de R.-K. Bouwvakarbeidersbond; 2 1. v. de R.-K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel; 4 1. v. de R.-K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden; 4 I. v. dc R.-K. Metaal''.wer- kersbond; 1 1. v. de R.-K. Tcvtielarbeidersbond; 1 1. v. de R.-K. Bond van Bakkers en*.; 2 1. v. de R.-K. Kleermakersbond2 1. v. dc R.-K. Bond aan Politieagenten; 1 1. v. dc R.-K. Workm< tersbond; 1 1. v. de R.-K. Ambteaaarsboud2 1. v. de St. Jozefgezelknvcreeniging; 2 1. v. do Hanze; 1 1. v. do Zitavereeniging; 1 persoon na mens de St. Vinccntiusveroeniging; benevens aan 51 ongeorganiseerden. Van do personen, aan wie door het Bureau ad. vie6 werd verstrekt of bijstand werd verleend, wa ren er 106 woonachtig te Leiden; 4 to Katwid:, FEUILLETON. Langs donkere wegen. 119) Diana deed haar best de schade voor hem in te halen. Zij bewoog zich bevallig over het veld. Kapitein Thompson bleef staan om er naar te kijken, maar Dollie sloop weg. Later zag Grey haar met luitenant (Parkington op een beschaduwd plekje zit ten; zij zag er zeer verslagen uit. Toepi het tennissen gedaan was, begon men te dansen. Ondanks het gebrek aan heeren, had Dollie dansers genoeg; maar zoowel tot haar eigen verbazing als d-ie van Mary was Grey niet onder hen. Hij danste tweemaal met 'Miss Venxiale en toen Mabel genoodzaakt was hem te bedanken, ging hij naast Mary zitten en liet toe, dat kapitein Thompson Dollie voor zijne oogen mee- yoerde. De zaak was, dat Grey diep gegriefd op Crome was gekomen. Mary, die er niets van wist, was één eni al verbazing cn voel de zich zeer teleurgesteld. Hij was verliefd op Dollie en toch bewees hij haar geenerlei oplettendheid; hij was druk bezig met Diana, die er zeer lief en opgewekt uitzag en scheen in 't geheel niet op Dollie te let ten. En Dollie van haar kant, flirle opval lend met die jonge officieren. Luitenant Parkington, die erfgenaam was van een groot landgoed, scheen het zich een eer te rekenen haar te mogen waaien; en kapi tein Thompson wilde met niemand anders dansen en dwarrelde opvallend om haar heen. Maar iedereen wist, dat kapitein Thompson iedere drie maanden iemand anders het hof maakte. De waarheid was, dat Grey zeer misnoegd en ontstemd was over hot gedrag van Dollie. Hij had ver scheidene bezoeken afgelegd te Abercrom- bie Raad. Bij de eerste gelegenheid was Dollie verlegen geweest, maar had hem niet teruggestooten, de tweede maal was haar houding verandei'd en hield zij zich meer op een afstand; maar op zijn volgen de bezoeken had hij haar niet begrepen. Zij was zoo trotsch geweest, dat hij het als een beleediging had gerekend. Daarna had hij nog een bezoek pogen te brengen, maar toen had men hem gezegd, dat. zij op eene hadplaats waren. Zij hadden geen boodschap, zelfs geen adres voor hem achtergelaten, en toch waren zij aan zijne wekelijksche bezoeken gewend; en Grey voelde zich diep gegriefd. Voor de eerste maal was hij boos op het meisjes; zij speel de met hem, of anders kon hij haar liefde zeker niet winnen. In zooverre het haar moeder betrof, had hij goede vorderingen gemaakt. Mrs. Maynard hield reeds veel van hem; maar Dollie had doove ooren ge had voor al hare lofredenen. „Hoe jammer, dat gij zelvj» ntet .met hem kunt trouwen! gij zijt nog jong en ziet er nog zoo goed uit", zeide zij eens tot grooten schrik van haar moeder. Grey begon allen moed te verliezen-; maar hij vermoedde weinig, dat hetgeen hij Dollie als luim toerekende, slechts een wanhopige vlucht was. Na zijn eerste be zoek voelde Dollie, dat zij niet meer zeker van zichzelve kon zijn. Te Lespont was hij niet gevaarlijk geweest, eerder had zij op hem neergezien, als op een goed, maar on belangwekkend jongmensch; cn over het geheel had zij Mary haar Adonis benijd. Te Abercrombie Road had hij een geheel an deren indruk gemaakt. Toen hij binnen was gekomen, haar zijne hand had toege stoken en haar vriendelijk jjlimlachend had aangezien, scheen iets haar adem weg te nemen,, en was zij zeer bleek en- verlegen geworden. Het was prettig als hij daar zat en) zijne oogen haar door de kamer volg den, terwijl hij voorgaf met haar moeder te praten. Hoe vriendelijk en voorkomend was hij! hij scheen hare kleine wenschen te raden en las bijna hare gedachten. Soms bracht hij haar bloemen, soms een boek; hij vervolgde haar niet met zijne oplettend heden, maar scheen tevreden, als hij slechts in haar tegenwoordigheid was. Als zij hem begon te plagen, keek hij treurig en ernstig, maar verweet het haar nooit, zolfs niet door een blik. De laatste maal, dat zij hem gezien had, uas hij zoo vrien delijk tegen haar geweest, dat zij op liet punt was zich over te geven. Toen liad zij haar koffer gepakt en was gevlucht; en zij schikte het zóó, dat Susan hun adres eerst vernam na het bezoek van Grey. Nu was hij haar hierheen gevolgd, maar dezen avond was zijn gedrag geheel ver anderd. Had zij hem leed gedaan? Was hij werkelijk boos op haar? Niets kon koeler en meer afgemeten zijn, dan zijne houding jegens haar. Zij herinnerde zich zijne slap pe aanraking van haar hand met een on rustig gevoel; hij had haar aangezien, als ware zij eene vreemde. „Hoe vaart ge, Miss Maynard? Welk schoon weder!" Zoo iets tenminste; en toen had hij zijn gesprek met Miss Vcndale voortgezet. En voor zoover zij zien kon want Dollie keek voortdurend met schuine blikken naar hem had hij niet weer haar kant uitgezien! En dat was de man, die gezegd had, dat hij voortgaan moest het te doen wat te doen? en toen bloosde Dollie nog meer, en antwoordde zij kapitein Thompson bijna knorrig, toen die vervelende man smeekte haar tot Crome Park te mogen vergezellen. „Wandelen wij naar huis? Wij zullen met een groot gezelschap zijn en dus is er geen vrees voor een ongeval." „Zeer goed als ge wilt, kapitein Thomp son", antwoordde DolHo onbeleefd. Zij begon te denken, daj zij een hekel had aan kapitein Thompson. Hij had een knap uiterlijk, maar zijn snor en wenkbrauwen waren rossig niet bruin, wat Mabel ook. mocht zeggen. En hij was ook zoo verve lend, hij wilde naar de nachtegalen luiste ren en in den maneschijn wandelen, terwijl zij wilde weten, wat Mary en Mr. Lynd- hurst tegon elkander zeiden. Maneschijn, ♦elk een onzin, en kapitein Thompson lis pelde bovendien! dat was ook al zoo verve lend. Zij kon jonge mannen, die lispelen, niet uitstaan! Toen zij hem eindelijk in haalden en kapitein Thompson zweeg, spraken zij klaarblijkelijk over Diana. „Ik vind. dat haar gelaat bijna eene vol maakte schoonheid bezit", merkte Grey aan; on als in tegenstelling met den onge- lukkigen kapitein Thompson klonk zijne stem helder en- diep. „De gelaatstrekken zijn schoon, als c|| in rust zijn, maar als zij opgewonden ls ziet zij er nog treffender uit." „En haar gelaat is de spiegel harer ziel!" antwoordde Mary verheugd, dat zij haar vriendin hoorde prijzen. „Diana is zoo een voudig en ongekunsteld; zij heeft een goed verstand, een ruim hart; on zij is zoo waar heidlievend. dat mom hare gedachten spoe- die leest. Ik houd veel van haar." (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1920 | | pagina 1