Conflicten in Marokko en Tunis door V.N. gekanaliseerd Net van verreschrijvers wordt vol-automatisch ,Piet Hein" vuurde bij Korea 4500 granaten af Frankrijk krijgt steun bij zijn strijd in Indo-China BEURS VAN AMSTERDAM NIEUWE LEIDSCHE COURANT VRIJDAG 19 DECEMBER 1952 Fiankzijk en de Arabische wereld Betekenissparen van kool en geitpartijen moeten onderling compromis vinden DE GOLF VAN ONLUSTEN in Marokko en Tunis moet „gekanaliseerd" worden in een keurige stroom van resoluties der Ver. Naties. Datis hetgeen de V.N. voorlopig kunnen doen. De Assemblée heeft met 4 tegen 3 stemmen en 8 onthoudingen, de eerder door de „politieke commissie" aan vaarde resolutie betreffende Tunis goedgekeurd. De betekenis hiervan is, dat Frankrijk en Tunis zich moeten onthouden van daden, die de huidige spanning kunnen verhogen; derhalve nuttige besprekingen voortzetten en wel zó,' dat uiteindelijk de Tunesiërs zelfbestuur krijgen. Aan Marokko is de Assemblée nog niet te pas gekomen, wel de „politieke commissie". Deze heeft met 40 tegen 5 stemmen en 11 onthoudingen het Zuidameri- kaanse voorstel aangenomen. Van hetzelfde laken een pak: Frankrijk wordt uitgenodigd, onverwijld onderhandelingen met Marokko aan te knopen, teneinde te geraken tot de vestiging van een autonome regering voor het protectoraat. Inmiddels voert de resident-generaal van Tunis, De Hauteclocque, nog s te Parijs besprekingen met de Franse regering over de houding van de Bey. Wat zal er geschieden als de Bey gert de Franse hervormingsplannen te aanvaarden? Egypte heeft er, bij mond van de wnd. minister van Buit. Zakei bij de Amerikaanse ambassadeur o aangedrongen, invloed aan te vendei opdat Frankrijk niet langer de Bey va Tunis in een „dwangpositie" zal bren gen. De Egyptische en ^Arabische w< de Arabische Liga, zal zich keren tegen hetgeen die kringen bestempelen als „de Franse aggressie in Noord-Afrika". Aan een Reuterbericht ontlenen wij, dat in het Zuidelijke woestijngebied van Tunesië een legioen van verzetsstrijders, genaamd „Fehrat Hatsjed Commando" (naar de onlangs vermoorde nationalis tische leider) zou opereren. Een kleine groep van dit legioen was uit Libye, het gebied van Tunesië binnengedrongen en het kwam tot gevechten met Franse en Tunesische troepen. Wat Marokko betreft, nog het vol gende: Tegen de, hierboven vermelde Latijns-Amerikaanse resolutie stemden Amerika, Zuid-Afrika, België, Luxem burg en Nederland. Ook hier zal Oproerige Ambonnezen veroordeeld Waren zij maar onder de krijgstucht De poliitie<reohter te 's-Hertogenboseh heeft de Ambonnese oud-korporaal het KNIL, S. S. T., uit het kamp Lunet ten te Vught, veroordeeld tot twee maan den gevangenisstraf, wegens het bezit var een kist, gevuld met verschillende soor ten munitie, handgranaten en ontplof fingsmiddelen. De officier betreurde het, dat dergelijke overtredingen niet meer krügstuchtelijk kunnen worden afge daan, omdat deze Ambonnezen bij de krijgstucht zijn opgevoed en deze beter begrijpen dan de burgerlijke normen. De Ambonnese oud-sergeant va.n het KNIL, F. F. S.. kreeg "vijf dagen hechtenis en twee weken hechtenis voorwaardelijk wegens mishandeling met voorbedachte rade. De eis was een week. Eveneens wegens mishandeling ontving T. overeen komstig de eis een boete van f25 subsi diair 10 dagen. Wegens opruiing tot ge welddadigheid werd Godlief L. veroor deeld tot een maand gevangenisstraf met bevel tot onmiddellijke gevangenneming. „Hoewel wij begrip hebben," zeide de officier, voor de moeilijkheden der Ambonnezen, mogen wij dergelijk soort uitingen niet te gemakkelijk nemen. Zij hebben zich gedragen als een stel wilde brassen en het is een groot geluk, dat geen bloed heeft gevloeid. Op de vraag van de politierechter, of S. begreep, dat de ongeregeldheden ernstig afbreuk doen aan de goede naam van de Ambonnezen in Nederland, ant woordde de korporaal bevestigend. straks de Assemblée deze resolutie stel lig aanvaarden. Zoals men weet, heeft de Franse afge vaardigde niet deelgenomen aan de de batten, van oordeel zijnde, dat de V.N. niet bevoegd zijn: deze binnenlandse aan gelegenheid te behandelen. Marokkaanse rechtbanken gaan voort rebellen strenge gevangenisstraffen op te leggen. Flikkerlicht-boei voor onderzeeërs Britse onderzeeërs zullen worden uit gerust met een z.g. flikkerlicht-boei, die aan het wateroppervlak komt, als de duikboot niet meer kan stijgen. De boel is voorzien van een aantal reflectoren, waardoor de kans groter wordt, dat scheepszoeklichten haar in het duister zichbaar maken. In Britse marinekringen heeft men tevens het oog op een boei met kleine radiozender, waardoor bij ongelukken met onderzeeërs direct hulp zou kunnen worden geboden. Chr. aannemers deden belangrijke stappen Op zoek naar oplossing voor conflicten (Van onze sociale redacteur) De Ned. Chr. Aannemers- en Bouw vakpatroons Bond handhaaft in beginsel zijn besluit om op 1 Januari uit de Stich ting Raad van Bestuur Bouwbedrijf te treden. Ook na deze datum zullen de be sprekingen over een mogelijke oplossing echter worden voortgezet. Dit heeft de thans 2.025 leden tellende bond tijdens zijn tweedaagse algemene vergadering op Woudschoten bij Zeist besloten. De Raad van Bestuur is een federatief orgaan, waarin de vrije patroonsorgani saties samenwerken sedert de bedrijfs groep is opgeheven. Men stelt deze samenwerking zeer op prijs, maar de Chr. organisatie heeft onoverkomelijke bezwa ren tegen enkele bepalingen die de vrijtj heid van de organisaties aantasten. Zo is de NCAB gebonden de besluiten uit te voeren, die de Raad met meerder heid van stemmen neemt, ook al zou de Chr. bond hier in zijn geheel tegen zijn. Bovendien heeft de Raad besloten zijn blad Bouwbelangen een eigen redactie te geven, zodat daar naast mededelingen en aanbestedingen nu ongetekende be schouwingen in worden opgenomen die uiteraard voor rekening van de deel nemende organisaties zijn. Ook met een ander orgaan van samen werking leeft de NCAB op enigszins ge spannen voet. Het betreft de reeds van 1937 daterende regeling BSB Behartiging Samenwerking Bouwbedrijf) die tegen de beunhazerij is gericht. De Chr. organisatie heeft bezwaren tegen een bepaling in het ontwerp v een nieuwe regeling, die op 1 Maart van kracht zou worden. De vergadering sprak uit, dat zij niet aan de nieuwe BSB-regeling zal mede werken als voor 1 Maart het desbetref fende artikel 24 niet gewijzigd wordt. Nog niet uit Indonesië Alle KL en KNIL-militairen in Indone sië. die aanzegging hadden gekregen het land te veriaten. kunnen voorlopig blijven De regering van Indonesië zal nog nadere beslissingen nemen. Binnen drie jaar voltooid Internationale gesprekken duren dit jaar al vier millioen minuten HET NEDERLANDSE NET van telex-apparaten (verreschrijvers) wordt geautomatiseerd. In 1953 komt een automatische telex-telegraafcen trale te Amsterdam gereed. Daarna zal te Rotterdam en tenslotte in Den Haag een dergelijke centrale worden gebouwd. De Rotterdamse abonné's zullen voorshands via de automatische centrale Amsterdam lopen. sterdam gereed Ls, zullen alle wachten- Tien zware maanden Nederlandse radio-telegraiist moest Amerikanen te hulp komen DE TIEN MAANDEN, die de Ned.erlandse torpedojager Piet Hein reed: in de Koreaanse wateren heeft doorgebracht, waren wel besteed. Tien patrouilles heeft de Piet Hein in geallieerd verband gemaakt (en nog twee voor de boeg) en daarbij heeft hij een slordige vier en een half duizend granaten geworpen op communistische spoorlijnen, bunkers en artillerie opstellingen. Zeventig procent van de tijd, in het Verre Oosten doorge bracht, heeft het schip gevaren. Nog nooit heeft de Piet Hein een trouille moeten onderbreken wegens machine, of andere storingen. Dit in tegenstelling met de meeste andere logsschcpen, die jDiider dezelfde hoge druk werken In de afgelopen tien maan den heeft de torpedojager een afstand meer dan tweemaal de aardomtrek afgelegd, waarbij 12.000 ton stookolie •erden verbruikt. De commandant, de chef-seinbrigade n anderen deden niet zelden vieren twintig uur achtereen dienst. En toen en gegeven ogenblik de telegrafis- ian boord van een Amerikaanse tor pedojager het tempo van berichtenwis- g niet meer konden volgen, werd Nederlandse korperaal-telegrafist die jager overgeplaatst. Hij leidde in de Engelse taal het radioverkeer op het hele schip. Toen klopte de zaak wel. De Nederlanders zijn in de Koreaanse ..ateren zeer gezien. Zij worden ook ge acht wegens hun houding op de wal, zij wel veel plezier hebben, maar nooit excessen veroorzaken en in de Besluiten van Atlantische Raad Ridgway accoord met tweederden der 1590 min voor N.A.T.O.-bouwwerken DE NATO-CONFERENTIE te Parijs nadert haar einde. Wat is er tot nu toe zakelijk, concreet, tot stand gebracht? Acheson maakt zich zorgen, dat het E.D.G.-verdrag, in zijn huidige vorm, niet zal worden bekrachtigd, maar de Geallieerde ministers hebben een dringend beroep gedaan op de Europese regeringen, spoedig stappen te doen, waardoor een Westduits leger in de defensie van Europa wordt opgenomen. De N.A.T.O.-mmisters hebben verklaard, dat de oorlog in Indo-China voortgezette steun behoeft en die zal wel hoofdzakelijk van de Amerikanen komen. Ridgway heeft in principe ingestemd met de drastische vermindering der circa 1.590 mil lioen gulden, die in 1953 voor N.A.T.O.-bouwwerken (vliegvelden), zouden worden uitgegeven. De generaal gaat accoord met tweederden van'het aan vankelijk voorgestelde bedrag. De N.A.T.O.-Raad wil dus. dat spoed betracht wordt bij de vorming van het Europese leger. Het gevaar bestaat, dat de Oostduitse strijdkrachten in snel tem po worden uitgebreid. Eerst ui het voor jaar van 1953. zal definitief de sterkte der gezamenlijke N A T.O -weermacht en het aandeel van elk der leden-staten hierin, worden vastgesteld. Het debat over hetgeen in 1952 op militair gebied werd bereikt en datgene, wat men in 1953 hoopt te verwezenlijken, wordt var- daag beëindigd. Wij wijzen er op, dat van al de part ners der Europese Defensiegemeenschap 'E.D.Galleen Nederla nd een spoe dige aanvaarding van dit belangrijke verdrag in uitzicht heeft kunnen stellen. Een lichtpunt in de bespreking der situa tie, waarin het E.D G.-verdrag door de moeilijkheden tussen Frankrijk en Duits land is geraakt. De drie Westelijke be zetters vertrouwen, dat West-Duitsland, ondanks de gerezen frondweielijke moei lijkheden. toch het verdrag zal ratifice ren. En minister Eden heeft gezegd, dat het aanbod der Westelijken, beogende vrije vcrkiezinge.. in geheel Duitsland, nog steeds van kracht is. ook al hebben de Russen nu reeds drie maanden niet geantwoord Ondanks de weinig optimistische gelui den. die inzake net EDG wer ien geuit, heeft de N A.T O -Raad zeer beslist aan het E.D.G. vast gehouden. Een alternatief voor dit leger, bijv. in de vorm van een rechtstreekse Duitse bewapening, onder Amerikaans toezicht, kwam op deze zit ting niet ter sprake. De aandrang, spoed te betrachten met het Europese leger, werd vastgelegd in een, aanvaarde, Ita liaanse resolutie. „Geslaagd voor examen"! Een tweede resolutie, die de N.A.T O.- Raad heeft aangenomen, betrof Indo- China. Frankrijk zal van zijn Pactpart ners steun ontvangen voor de campag ne in Indo-China- Geen troepen, maar dollars en wapens' Het dringende plei dooi van Schuman heeft als resultaat op geleverd de volmondige erkenning, dat Frankrijk voortdurende hulp der N A. TO.-landen bij zijn strijd in Indo-China verdient. Lord Ismay, de secretaris generaal der N.A.T.O.deelde mee. dat het thans aan de respectieve regeringen zelf ligt, uit te maken op welke wijze zij de bondgenoot Frankrijk kunnen hel- ,.L e M o dat de Het bericht Nederlandse vertegenwoordiger Raad bezwaren zou hebben gemaakt te gen het Franse verzoek om N A.T.O - hulp. is van officiële Nederlandse zijde met grote stelligheid tegengesproken- Re- sumerende: De Parijse zitting wordt be ëindigd, zonder dat zeer belangrijke be sluiten werden genomen. Volgens minister Beyen bestaat in N-A.T O.-kringen tc vredenhcid over de'dat haar echtgenoot, de heer A. Dumas. Nederlandse hewapenings-inspannlngen. j die uit Indonesië uitgewezen werd, op „WU z(jn vo°i" hct jongste N.A.T O.- 26 December a.s. met de Willem Ruys examen geslaagd", zo zeide de minister-1 naar Nederland zal terugkeren. regel even net gekleed aan boord terug keren als zij er vandaan gingen. De Piet Hein wordt, zoals men weet. binnenkort afgelost door het fregat. Jo- hari Maurits van Nassau, dat reeds op weg naar Korea is. „Slepinac is een verrader/" het Vaticaan Breuk tussen Tito en Joego-Slavië heeft de banden met het Vaticaan verbroken. In een te Belgrado overhandigde nota protesteert Joego- Slavië krachtig tegen de benoeming Aloysius Stepinac tot kardinaal en wordt het Vaticaan verzocht, zijn vertegenwoor diger uit Belgrado terug te roepen. In de nota wordt gezegd, dat Stepinac yolgens Joegoslavische wetten was oordeeld wegens landverraad cn verant woordelijk was voor tijdens de laatste oorlog vergoten bloed. Verder beschuldigt Joego-Slavië het Vaticaan er van, rechtstreekse instruc ties te hebben uitgevaardigd, waarin de Roorrs-Katholieke geestelijkheid in Joego-Slavië wordt aangemoedigd tot ..activiteit tegen de wetten en belangen van hun land". Maarschalk Tito noemde de verheffing tot kardinaal van Stepinac deze week :en vijandige daad". De verbreking van de diplomatieke be trekkingen tussen Joego-Slavië en het Vaticaan heeft de Pauselijke Staat voor ernstig vraagstuk gesteld: moet kar dinaal Stepinac worden teruggeroepen of moet hij in zijn land blijven? Indien de kardinaal Joego-Slavië zou verlaten, zou vermoedelijk niet meer in het land worden toegelaten. Oostenrijk in de V.N. Rusland houdt sluiting van verdrag tegen Zeer tegen de zin van het communis tische blok in de Ver. Naties ls Woensdag New York het debat gevoerd over de kwestie van een Oostenrijks vredesver drag. De Russische afgevaardigde, Gro- myko. betoogde, dat de Ver naties niet bevoegd zijn, deze kwestie te behande len. Nadat een voorstel, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Gru- aan de debaten te doen deelnemen, goedgekeurd met slechts de stemmen het communistische blok-tegen, nam Gruber het woord. De minister sprak van de gevaren die verbonden zijn aan het voortduren van de bezetting. De Braziliaanse afgevaardigde diende een resolutie in die een ernstig beroep doet op de bezettende mogendheden van Oostenrijk. De Britse afgevaardigde, Lloyd, zei over de kwestie: ..Slechts de Sowjet- toestemming verhindert het sluiten van een verdrag". Geen oplossing i.z. Perzië Ass. Press meldt, dat volgens officiële Amerikaanse en Engelse woordvoerders de besprekingen tussen de V.S. en Enge land in Parijs om een einde te maken aan de oliemoeilijkheden in Perzië op niets zijn uitgelopen en ten einde zijn. Dumas Tweede Kerstdag naar Nederland Daarna zullen de abonné's te Amster dam en te Rotterdam zelfs al spoedig rechtstreeks volautomatisch in Duitsland kunnen kiezen. Thans, ook nog in de eerste tijd na het in dienst stellen van de Amsterdamse centrale, moet dit nog via de telefoniste gebeuren. Den Haag zal later aan de beurt komen. Indien in of omstreeks 1955 de drie ccntralen gereed zijn en het in ons land van telefoonbasis op tele- graafbasis is gebracht, zal iedere aange slotene in de gelegenheid zijn recht streeks contact met abonné's in het bui tenland te krijgen. Dit geldt natuurlijk alleen voor landen, die ook geautomati seerde netten hebben en die met volauto matische afwikkeling van het inter nationale verkeer accoord gaan. 2000 Abonné's Vele Nederlandse bedrijven hebben zich voor een telexaansluiting op de wachtlijst laten plaatsen. Het was. PTT tot dusver slechts in beperkte mate gelijk aan hun verlangen tegempet komen. Zodra echter de centrale te Am- Begrafenis mr I. Terpstra Gistermiddag is het stoffelijk overschot van mr J. Ter'pstra. oud-minister o-, k. en w en lid van de Tweede Ka mer, op Nieuw Eykenduynen in Den Haag ter aarde besteld. In het sterfhuis werd door ds W. C. v. d. Brink. Geref. predikant, een korte rouwdienst gehou den. Daarna is in de intieme familie kring een persoonlijk woord gesproken door de voorzitter van de AR fractie in de Tweede Kamer, dr J. Schouten. In de' aula sprak ds Van den Brink r een gedeelte uit Efeze 1. De schoonzoon van de overledene, de heer J. Vermeyden uit Oss, dankte voor de getoonde belang stelling. Aan de groeve las ds Van den' Brink de Apostolische geloofsbelijdenis en bad het Onze Vader. In enkele woorden.... Het Ned. sanatorium te Davos (Zwit serland) heeft vorig jaar een verlies van bijna f 780000 geboekt. *r Op de vlieg basis Writtenhousè (Arizone, Ver. Sta ten) is een Harvard lestoestel veronge lukt; een Amerikaanse instructeur en de Haagse reserve-korporaal Lecocq d'Ar- mandville kwamen om het leven. -Cr Bij ander ongeval van een Harvard der Amerikaanse luchtmacht kwam P J E. Seters uit- Tegelen om het leven. Be- ichten als zouden de Amsterdamse ho- ;Is voor de komende zomer al zijn vol geboekt. zijn onjuist. De bekende voet baller Mickey Clavan (A.D.O.) is in Den Haag in het huwelijk getreden, -ir In Deventer is een 26-jarige boekhouder gearresteerd wegens fraude bij zijn fir ma: 1 20-000. ir De '21-jarige Haagse mili tair G. Hen is bij Gilze-Rijen door een erkeersongeval om het leven gekomen- den kunnen worden aangesloten. De drie centralen zullen in 1955 onge veer 2000 (thans 700) abonné's kunnen verwerken. Amsterdam krijgt voorlopig ruimte voor 800 aansluitingen, Den Haag Rotterdam krijgen er waarschijnlijk 400 resp. 800. De abonné's krijgen allen nummer met vijf cijfers, waarmee 100.000 combinaties gemaakt kunnen worden. 4 Naast het algemene telexnet zullen be- drijfstelexnetten en het net voor de bin nenlandse telegrafie (straks over dezelfde centralen) blijven bestaan. Het telexverkeer gaat naast de tele foon een steeds grotere rol spelen. 1939 werden in ons land 175.000 interna tionale gespreksminuten geteld 1952 zullen dit er zeker rond vier mil lioen zijn. Kleurloze markt op iets lager niveau AMSTERDAM, 18 Dec. Evenals te New York is ook vandaag op de Am sterdamse effectenbeurs een grote mate terughoudendheid wel het naamste kenmerk geweest. De markt had dan ook 'n kleurloos verloop, v bij kleine koersverliezen als gevolg de minimale affaire overheersend w; Stimulerend nieuws is er ook niet, met uitzondering van enkele maatschappij- berichten, die echter alleen van invloed zijn op het betreffende fonds. Met de jaarwisseling in het vooruit zicht blijft ook de beroepshandel zeer gereserveerd, zodat van deze zijde al /enmin veel te verwachten valt. Lappen Nedam, die de laatste tijd sterk naar voren zijn gekomen, openden 7 lager op 150, hetgeen feitelijk nie mand verwonderde na de recente exor bitante stijging. Tijdelijk volgde een herstel tot ƒ155, doch tegen slot werd ƒ151 betaald. De staatsfondsen- markt verkeerde vandaag enigszins in een mineurstemming, al bleven de ver liezen beperkt. Er schijnen enige grotere emissies op komst te zijn en nu meent men, dat er nogal wat aanbod in de conversielening 1947 boven de markt hangt. Vandaag liep de koers achteruit van 94% tot 93=%. Ook het verloop in Kon. Olie stelde teleur. Begin beurs werd op 313% nog iets boven gisteren verhandeld, doch tegen slot werd 310% betaald, het laagste punt V2n de dag. Industriepapieren even- iets lager, doch aandelen dok en aandelen scheepsbouw iets hoger op grond van het zeer gunstige orderbestand. Scheepvaartpapieren in feite onver anderd, cultures hier en daar een fractie luier. Van de Amerikaanse afdeling valt de laatste dagen bitter weinig te vertel len. De handel hier heeft niet veel om het lijf en 3e koersen liggen nagenoeg op hetzelfde peil als in Wallstreet. "Prolon gatie 3 procent. HOE DE SCHEPEN REILEN EN ZEILEN SUM v W Afrika 18 p Finish v N Orleans 18 te Houston N York 17 op 290 AARDIJK ABBEDIJK n Z Scilly Jan. ALBERIO n I»am- B 17 v Bremen ALCHIBA n Pt Alegro 17 op 340 m St Pauls Rock ALCYONE naar - v Aden ALDABI n Las Palmas Z Las Palmas ALKAID n R'dam 17 p Messir.a ALMKERK f riU| Cochin ALWAKI STELDIEP n B i DIEP n St John 17 v A'dam AMSTELSTAD Nederl 17 p ZO Kp Hattcras AMSTEL- DLJK n R'dam 16 v N Orleans AMSTEL- STELVAART 18 v Antw AMPENAN New York n Calcutta 18 v Aden- ANNENKERK T Hamburg ARGOS 18 te Ham burg ARENDSDIJK n N York 17 p Kp - -- ^obe j8 te Pt Said ARKELDIJK naar Golf v Mexico 17 op 150 m W ten Z Flores 16 te Baltimore ATLAS 17 te Freniantle 16 v B Papan AM- Venetie AVERDIJK «1 N Orleans 17 op 360 Finisterre AVERDIJK n N Orleans 17 60 m W Finisterre AXELDIJK n R'dam Le Havre BAUD n Singapore 17 v Dja- ,a BAARN A'dam n Z Pacific 18 te Mol- lendo BACCHUS 18 tc Brownsville BAN- FONTEIN n A'dai BOSCHFONTEIN n A'dam 17 p Mes- BORNEO A'dam n Ind 18 p Sabang BRELA n A'dam 18 te Cristobal BRITSUM n Mobile 17 op 520 m ZO Kp Farewell Afrika i7 v Bordeaux Jangkal Pl- n 17 v Plymouth IeRDIJK 17 te R'dam DELFLAND Am- lam n B Aires 18 teSajai DELFSHAVEN >ezzia 18 p Ouessant DELFT 17 te Ham- DIEMERD1JK R'd; EDAM r A'dar 17 i 17 i i 18 p Scil- 370 NO i GANYMEDES n Pt phia 17 p Bizerta GROTEKERK n Breme A'dam HECTOR n A'dam 18 te Paleir HECUBA n Paramaribo 17 vOrinocc HEELSUM n HamburB 17 v R'dai HEEMSKERK n Perz Golf 18 p Dungene: HELDER n R'dam 17 op 140 m Z Kp Rac HERCULES n Middel: ■RH.... HER- HESTIA n R'dam 17 oer HOOGKERK Calcutta n Suez JAPARA n Calcutta 16 r KOTA AGOENG n R'dam KOTA GEDE Java n N Yofrk 27 te Halifax verw LAAG- KERK n Sydney 17 op 500 m VV Sharkabay 18 v Suez LEU- LEOPOLDSKERK r VEKERK. Calci LOENERKERK R'dai LOMBOK Bombay Perlm N MEERKERK 1 71. 17 op 430 Pm 7," to: MANOERAN n Djakari MA RIK KERK O Afrika r MENT' rre MERWEDE n A'dai O Kp Race MIDAS nas MODJOKERTO 17 1 Makassar MOLENKERK 18 iaam MUIDERKERK 17 te Bremen ORION •yrouth 17 te Alexandria OVERIJSSEL Prick n R'dam 18 te H v Holl verwacht PARKHAVEN 17 te Baltimore POELAU- LAUT 17 te N York POLYPHEMUS 17 te n PR J W FRISO n R'dani 17 te Ar.tw PR WILLEM IV n Hamburg 18 p Ouessant v'ILLEM V Chicago n R'dam 18 v Antw PR WILLEM V ORANJE 17 te R'dam PYG MALION 17 te Houston n 17 v Aden RIOUW Pt Plata SAPAROEA 17 RIDDERKERK i 8 tc A'dam ROE RIJNKERK R'dan SARPEDON 18.t te Lagos SCHIE i _J LlvolI t SLOTERDI.TK 18 te R dam SOM- n R'dam 18 p Key West STAD Horta STAD ARNHEM n Middlesbro 17 op 80 m Azoren n Alexsund STAD LEIDEN n R'dam 17 op 1060 m ZW Flores STAD SCHIEDAM n Saffi 17 op 100 m ZW Tou lon; STAD VLAARDINGEN n Wabana 17 op 260 m WZW Landsond; STENTOR n W i Z GUJ A'dam 17 p Malta: TEIRESIAS n Dja- Philadelphia TEUCER n B Papan 18 TJIMENTJENG 18 te Saigon; TJIPANAS n Rio de Janeiro 18 te Singapore; TJIJA- LENGKA Rio de Janeiro n Japan 18 te Ma- ■H ÊtÈ I i: 17 op 130 m ZW zAANHmmfl rabaja: ZIJPENBERG 540 m NO Fayal: KUSTVAART ARNOUDSPOLDER n Ltsabon 17 p Kp huus 17 p Bruns- n 17 p Vilano; AFIENA buttel; ANNA SYLVIA fleur; BERNISSE 17 te Holtenau; 'BLUE BOY 17 p Tongue: BREEZAND n Kopen hagen 17 op 90 r n; BREM n Lis- Goole: DENI DEO DUCE n Malmo 17 v Gothenbi RUYTER n Cork 17 v Norrkoping: DIDO n Barcelona 18 te Gibraltar; DUIVELAND n A SCHEER taa 17 op zo m ZO Aalborg; FEDALA 17 te Dublin; FLEVO n Barcelona 18 p Gibraltar: FIDUCIA n Boston 17 v Maassluis: HATHOR 18 te R'dam; HAGNO 18 te Belfast: HENTtICA 18 te Morlaise; KORTENAER 17 te Shoreham: LIBERTY n Stettin 17 te Stralsund: LUGANO n Oost zee 40 m Nordernev; LUCAS BOLS II n Duinkerken 17 op 150 m ZW Ouesant; LIES 17 te Goole: MAART.TE - n Aarhuus 18 v Kastop: NIJENBURGH n R'dam 17 p noil: NELI.Y n Bordeaux 17 p Bea- ggjdj - p Holte- PAVO n Sundsvall jrg: PLATO 18 rooie li v A'dam: SAN- t 17 v Stockholm: STRY- 17 bij Flnmborough Head; VROUWEPOL- S?.R~n R'dam 17 v Antwerpen: WALEN- BURGH n Gliersney 17 p Roval Souverelsm: ZEELAND n R'dam 18 dwars Terschilling; AGATHA ..PW NIA n Pladjoe 11 v Manggar: CLEODORA *- CORILLA 17 hij Sper: i Algiers: GADILA n öiocKnoim tv op Bso m NO Guadeloupe: MACOMA n Bahrein 17 op 180 m O Ras al Hadd: MARCELLA 17 te Thame«h#ven: MATTHEW 17 te Grangemouth: MTTRA n Mirl 17 v Cebu: ONDINA n R'dam 17 in Bristolkanaal: PAPENDRECHT n Curacao ip 130 m ZW Flores: STANVAK DJIRAK i S Ge- PASSAGIERS- EN EMIGRANTENSCHEPEN FAIRESA R'dam n Svdnev 17 o Gum<ii- fut: JOH. VAN OLDENBARNEVELT Mel bourne n A'dam: MAASHAVEN R'dam n New York 17 n Hallfax: NOORDAM R'dam n New York 17 p Ko Race: GROOTE BEER Kaanctarl n R'dam 18 te Walvisbaai: RIJN DAM New York n R'dam 18 te Southamp ton verw: WERTFRDAM New York n Rot- 17 300 m O Kp Race: NIEUW AM STERDAM 18 t r YorV DONDERDAG 18 DECEMBER 1952 A'di >7% 58* Douglas Atrcr..„ it100% 101% Gen. Elec Bergh Papier160 imi' mil' BraatMachine.... 56 5S 'ij Jaffi Breda Macn fabr. 11S_ 115',^ "ïit 92A Bunrmann .'.Ï.V..V- 10313 102% Carp's gar fabr.153 153 Ned. «7 ...8—a% 94^1 Grootb. Obi 3 93% 93' Nederland 'S7...3 93Jt, 93 Dollarli r MIJ 157% I38%t Fund Loan Unie Wat. B 1 KennecottC78% 78^ Nash Kelvin22 22 Nat. Can9%* Nat. Distillers..22% 23x Packard.....'""™ 5%T 5* Procter en Gble... 68 67% Rep. Steel45% Un. Aircraft.36% 36 U.S Steel C41-A 40+jï El. MtJ An NB... 55* 53 Overz. Gas Mij... 71% 71% Am. Teleph166 11H4 224* 224 Radio Corp28* -1401 141( Holl. Beton 158 158% Holl Draad26o5 >57* HoU. Kunstzijde 93% 94 Kon. Ned Ed elm. 43 K. N.GienSp185 182* D.-Atjeh H.M A... 64% Eur. Aziè H. mij... 82 1. Grofsm.115% - Kon. Ned. Papier 122% 122 Z.-A: Kon. Ned. Zout....267 264 HoU. HB Nat Hyp. B 3% 89% Westl HB 4% 103% West. HB NO 3% 90% «Ui* Kon. Pharm ......151 Kon. Ver. TaptJt...l31* 129% industrie Kon. Ketjen159 158% Bergh Jurg 3% 97% 97% 1!i?**121u Philips dollar ...4102* io'X Leid. Textiel.88% Philips 483% 97* 96% WOjf?nÏÜft PhiUps dollar 3% 99 98 Letterg. A dam.,.19. 198% CockerlU 4 96 96'/. Meelf. NB CvA.. 198% 197 Elec. Pegem 4% 104%*104A Electr. NB 4% 104J, Electr. Zeel. 4% 104| S de la Cerre 4% 91% 91% Chem. f. Naarden. 158% lam. "--iüestetn Autob 133% 133',i R dam Tap Pr... 1. fitting fabr... 38 38%* Sum. Caoutch... 'ap 96% 96% Int. Rub CvA Dok Mij...-.146% 148' I. Kaiser Fr.... 77* 78% Bataaficbe ...1% 98% 98% Comp. WL '38 ...4 95% 95% Dell Spoor'37 3% 73% N.-I. Spoor'37 3% 37 36 Sam Joana 4 18%/ I7t Kïma 160% 160% Oranjeboom152 Padang Portlcem. 39% Remeveld Mf a... ya Rott. Droogdok...298 297% Rouppe v d V97% tein rubb... 158* 157% t Bier.118 142% HoU. Stmb. 112% 112% 98* Nievelt Goudr253 80 79% Hlllegersberg314* Moorman en Co. 13% Wonoiangan....30/ Arendsburg46%* Amst. Olymp. 112% Yd pr 1 2% f 100 103 I05i| Pr. 1 R'dam I Voorl genoteerd *.i vdj voori. genoteerd. jok vis123 124 Telaga Patengan.. 19% 18%* AKU 4% 107% 107% St. Spanjaardyy% 98% Michiett Arnold... 41 Morli Co 124% 124% Modajac Cult. MO 8% AANDELEN Thom. en Dr Tlelem. en Dros... 6 lai* Unilever 4% CP 81 li Albert Heyn a163» 104% a8% v.r 10.- D..I.L ft al vischvaarL.... 7711 irj: Rott. Bel. Cons C. 204 Ver. Tr, aU HB 36* 77'« 78% Ver. Pharmai~ - Ver. Touwfabr. A 110% Vllsslngen Katoerl35 134% Werkspoor...—123% 124 I ÉM Sears Roebuck C- 61T 61 10»J ïoH Wits t< s Thomsena Have 1. CCvP lenb. Org 136 Wilson en Co.... BultenL Industrie Am Can Cy G.A... 34% 2 "-rFound37',36% Woolworth.... DeU Spoorweg34% 33% Ned, Ind. Spoor..., 8^ 8% Alch Topeka C103 101% 1 Illinois82% 82% Union Pee.117% 88% 88% Canada-PaclflcC.. 35 34%* ken. waarvan laatste tape) Cult Ind. Bank.... 42% Nat. Handelsbank 97 N Hand MM CvA.. 147% 1 Industrie Alg Kunstz. Urne. 152* Bergh/Jurgen*2o8%* Fokker N Vliegt.. 109 v. Gelder Zonen... 148 'Hoogovensiao Ned. Ford174* Ned. Kabelfabr.... 292 PhiUpa Gem. Bez. 159% Phllipe Gem. BP.. 137t Unilever CvA174% Wilton Feyen,160%* Petroleum Dordtse Petr_.291% Kon. Petroleum... 312% K Petr. onder fgA Moeara Enim.. M Enim 1 wbw. M Enim 4 wbw2425'" Rubber Amst. Rubber...— 76% 75»5 Bandar Rubber.... 82% 82 DeU-Bat Rubber. 83t 81% Kendeng Lemboe 60/ 59/ Majang-Landen 51T 50 O.-Java Rubber.. 28/ 27/ Oostkust78% Serbadjl38% 38 Scheepvaart HoU-Amer LUn..l28 127% Ja va-ChinaPCvA 114 Kon. P m Kon Rott Lloyd— 119 d Sch Unie..— 119%* 119% -150 151% HandV. A'dam... 80% 81 Javasche Cultuur. 33% 34 N-l Suiker Unie... 78% 77% Ver. Vorst Cult... 15%* 15%* Dell-BatavTa DeU-Mij Cert Senembah Mij.... MUUer en Co....... 164 165 NAGEKOMEN NOTERINGEN OBUOAT1EN Piot. en Gem. V.K. Rwon '37 96 Cont. OIL PhUilpa 68% 59% St O. N. J75f| 75% Haag HBK 3% 90% H. v. Ned. - 4% it2.4 M Hyp. Cr. 3 89 RdH AD 3% 69 89 V. Trana r.b. 60% 67 VtJUUJUUNÜUtt; t Oicuwi,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 9