Herinneringen aan de heer G. L. Walter 2 jffilWE LEIDSCHE COURANT s VRIJDAG 19 DECEMBER 1951 KATWIJK AAN ZEE Hij bracht de openbare school aan de Sluisweg tot bloei lt_ Zonder twijfel zullen vele Inwoners van Katwijk zich de heer G. L. Walter her at Inneren, in leven hoofd der openbare burgerschool aan de Sluisweg te Katwijk yj, tan Zee. Evenals wijlen de heer K. Boorsma was ook hjj een voortreffelijk paeda- iet||Oog en een zeer begaafd mens. Bovenal muntte hij uit door eenvoud cn minzaam- re_ heid, waardoor hjj aller achting genoot. lal Even voor Kerstmis 1883 kwam de heer (Walter naar Katwijk, nog in de bloei ia zijn jaren, hij was juist 32 geworden, [ij had als onderwijzer in Amsterdam in buitengewone staat van dienst achter n(jèich. Het hoofd der school, rbonden geweest, schreef (getuigschrift vol lof over de scheiden onderwijzer. Door zijn beschaafd op reden had hij een goede invloed op de (jeugd, zo werd hier vermeld. Vol enthousiasme was dc heer Walter Katwijk gekomen. Hij was met in- van' 1 Januari 1884 benoemd tot i van de openbare burgerschool en wilde proberen, die school op een hoog mogelijk peil te brengen. Om te bereiken was geen moeite hem te l en geen inspanning te groot. Wat is humaan voorbeeld van onbereken- r grote invloed geweest op zo ontel- r velen, die van hem „werken" heb- n geleerd. Om zeven uur voortreffelijk beheerste hij. be- lve de wiskundevakken, de moderne i. Het Nederlands had zijn grote lief- Frans, Duits en Engels sprak vlot als zijn moedertaal. In zijn lderwijs kwam steeds zijn lof voor de Mepper tot uiting. in deze school een voortdurend ïan voldoende hulpkrachten heer- de heer Walter de vakken, waar op aankwam, zoveel mogelijk zelf Dit had tot gevolg, dat hij alle •lingen, die moesten naakte voor h.b.s :hool. Breda enz., in zijn eigen vrije tijd Wjwerkte. Veelen weten het nog wel: 's ochtends an 7 tot 8 uur gaf hij de leerlingen, die lat nodig hadden, les. In de winter KATWIJK AAN DEN RIJN Een grote verfraaiing Wie in lange tijd niet over de Molen- eg ia gewandeld en er nu toch weer sns langs gaat. zal verwonderd zijn ver de veranderingen, die deze weg en omgeving er van ondergaan. De Mo- weg is thans vanaf de Valkenburgse g aan beide zijden van een trottoir ïrzien, terwijl een afscheiding is ge laakt. Aan de Noordwestkant van de ■eg zullen weer tien woningen worden ïbouwd. terwijl aan de Zuidzijde hard np fordt gewerkt aan de bouw van het J lolenblok. De oude „Rusthoek" is ver- wenen, terwijl binnenkort ook het ben- inestation zal worden verplaatst. De .tJpassenaarseweg kan dan recht getrok- sn worden. Deze hoek van het dorp il dus een grote verfraaiing ondergaan. Opbrengst collecte kerstfeest De in de Hervormde Gemeente ge- eri^Miden collecte voor de viering van het erf «retfeest heeft f 159.46 opgebracht. De tin juries van het verjaringsfonds zijn ook 2i leopend. Ze bleken f 109.82 te bevatten. Notabelen 'a! Tot notabelen in de Hervormde Ge- i**ente werden gekozen de heren D. W. '«fCwink en A. W. Kruger. Kerstfeestvieringen Dinsdagavond houdt de Ned. Hery. n|^ ■Vrouwenvereniging in dc zaal Kerkplein j.. ;ien kerstsamen'komst. In het C.J.M.V.-gebouw zullen de bei de Herv. Meisjesverenigingen en de Jonge Kerk een kerstsamenkomst hou- jfta op Woensdag 24 December. maakte hij daarvoor zelf voor 7 uur de kachel aan. want van de kachelaanmaker kon toch niet worden venvacht, dat hij zo vroeg present zou zijn! Daarna, van 912 en van 24 uur les geven in de klassen. Driemaal per weck gaf hij in Katwijk- Binnen les in het Nederlands aan de op leidingsschool voor onderwijzers, de Nor maalschool. Dat was 's Maandags van half 5 tot half 8 en Woensdag- en Zater dagmiddag van 2 tot half 7. Verder was hij bijna iedere avond van 8 tot 11 uur aan huis bezet met het geven van les- Ook zeelui, die graag wat Engels wil den leren konderi bij hem terecht. Dan waren er nog de bollenkwekers, die een brief uit het buitanland hadden ontvan gen en deze zelf niet konden lezen of beantwoorden. Hij hielp altijd, of het inzelf sprak, met een vriendelijk ge zicht enalles gratis! Dankbare ouders gaven hoogstens, als un zoon of dochter geslaagd was, wel ïits een cadeautje. De tijden zijn wel veranderd! Maar dankbaar is hij altijd geweest, als weer een slaagde in het leven. De heer Walter bij een groep leerlingen. (29 Augustus 1906) strijd kwam. De openbare burgerschool verloor steeds meer leerlingen en moest tenslotte worden opgeheven. Wij herii neren ons de woorden die ir J. Ouw hand sprak aan het graf van de hei Walter: „Als op alle openbare scholen het onderwijs werd gegeven zoals de heer Walter het gaf. waren er geen Chris telijke scholen nodig". Ir Ouwehand was een van de zeer vele oud-leerlingen, die op die 8e Augustus 1935 naar Katwijk waren gekomen hem de laatste eer te bewijzen. Van zijn 32e tot zijn bijna 84e jaar heeft de heer Walter in Katwijk aan gewond. Hij had deze plaats zeer èn Katwijk èn de zee. Een ander wi dat aan zijn graf werd gesproken er van een zeer juist inzicht getuigde, kwam uit de mond van de zoon van zijn jeugd vriend, de neuroloogpsychiater di Starcke, die zei: „Als Katwijk groot ge worden is, dan is dit mede te danken aan deze man". En hij eindigde mc woorden, die de heer Walter uit het hart waren gegrepen: „Thalassa, lassa!, zoals de Grieken eenmaal riepen, a langdurige sttrijd en dc zee zagen". Ook voor hem zee het heerlijke, waaruit hij dagelijks frisse krachten putte. Zo druk kon hij het niet hebben, ten minste maal per dag moest hij naar het strand e te zien. Daarheen richtten zich ok zijn schreden, toen hij voor de laat- maal buiten kwam. Hoe herinneren ons zijn altijd milde glimlach en zijn leerlingensterk gevoel voor humor. Met de heer G. J. Walter ging een voortreffelijk mens heen. die niet alleen Schoolstrijd iedere minuut, maar zelfs iedere seconde van zijn leveh productief heeft gemaakt. Het moet voor de heer Walter een heel I Hij heeft gewerkt, zolang het dag was droeve tijd zijn geweest, toen de school-1 N. van Beclen KATWIJK AAN ZEE Clubtentoonstelling De Kanarievogel Katwijks burgemeester opende gister avond onder het gekweel van hofiderden vogels de clubtentoonstelling, die in de Uni-zaal is georganiseerd door de kana- riefokkersverenigirig De Kanarievogel. Spr. toonde zich verheugd over het feit. dat deze vereniging een steeds grotere plaats gaat innemen in het Katwijkse leven. Vogels houden is een aardig èn een nuttig werk. Spr. hoopte, dat er jn de zomer van 1953 iets zou kunnen komen van de op richting van een volière in een der par ken, ondanks het risico, hieraan verbon den. Zo'n volière heeft immers opvoed kundige \yaarde. De burgemester vond het ook belangrijk, dat op deze tentoon stelling een grote, stalen volière te be wonderen viel, gemaakt door leerlingen van de ambachtsschool. Hierna leidde de voorzitter, de heer K. van Duyn. de burgemeester over de tentoonstelling rond. Het viel op, dat er behalve Harzers. kleur-, postuur- en ex otische vogels en bastaarden zoveel wa terslagers op deze expositie waren. Deze zeer zanglustige kanarie is wel hèt pro duct van de Katwijkse vereniging. Ver der waren er o.a- zebra-vinken, Japanse meeuwtjes. Cuba-vinken enz., om nog maar niet te spreken van de fraaie col lectie, ingezonden door het dierenpark te Wassenaar. De best geclassificeerde dieren waren: Waterslagers: klasse I: 1. P. Kuyt; 2. Jac. van Duijn: Klasse II: 1 A. Kleinman. 2. Jac Verdoes. 3 A. Rijsdam; klasse III: 1. KI. v d. Visch, 2. H. v. d Oever: klasse V: 1. J Verdoes. 2 A. v. Zon; klasse VI: 1. C. Barnhoorn. 2. KI. v. Duijn. Kleur- kanaries: 1. Bomas. Zebra-vinken: 1- Bo- Japanse meeuwen: 1. J. Hoek; groep H. Krijgsman met goud-amandines. Groep 4: G. Schaap met brillenvogcl. Vluchten exoten: Bomas: wildzang: W. Rovers met putter; waterslagers poppen: 1. Bomas, 2. H. Krijgsman; idem 1 Bo mas. 2- I. J. Balk: Harzers: 1. A. v. d. Plas: idem A Kleinman: kuifkanaries: W. Rovers. reis geweest zijn: het wérd ook zijn laat ste reis. Toen het ongeval bekend werd, ging er een schok van ontroering door Dieppe. Spr. wees er op. dat men staan de aan deze groeve, wel heel erg zijn afhankelijkheid van God moet voelen. Maar staande voor het naderende kerst feest kon ds Moerenihout «6ók wijzen op het „Leer ons onze dagen tellen" daarin troost geven. Gezongen werd nog Ps 103: 8 en 9. waarna ds Moerenhout het Onze Vader bad. De heer D. C. Vis dankte namen familie. Kerstavond wijk Noord In de Oranjezaal van het jeugdhuis werd gisteravond een kerstavond ge houden door wijk Noord. De wijkpredi- kant, ds D. Bouman, opende en kondig de een grondige verandering vai agenda aan. daar de spreker var avond, de heer J. Hoogeveen uit Den Haag, wegens een hem overkomen geval niet aanwezig kon. Verder de zangeres van de avond. mevr. Van Biezen wegens ziekte verhinderd. Ds L. Lagerweij uit Den Haag hield nu kerstmeditatie. Ds Bouman vertelde kele pastorale ervaringen, waarna heer D. Goedhart een kerstverhaal telde. De heer H. Veenkamp leidde het gemeenschappelijk zingen. Er was goede belangstelling. Hoog en laag water Zaterdag 20 December: hoog watei 5 22 en 17.39 uur, laag water 1.06 er 13.31 uur. (Advertentie) Natuurlijk man... voor Radio N.V. Joh. Schaart WAAICAT 26 - TEL. 3423 De heer H. v. Duiven voorde ter aarde besteld KATWIJKERS a.s. KERSTDAGEN bieden wij ?ur van WILD cn GEVOGELTE. uc uvIN- en TAMME KONIJNEN, Gistermiddag had onder grote belang- HAZEN. FAZANTEN, BRAAD- en SOEP- ÉHf - gag KIPPEN GEMESTE GANZEN, KALKOENEN, enz. stelling de teraardebestelling plaats tragisch te Dieppe orp het leven gekomen H. van Duijvenvoorde De iwdienst werd gehouden in het jeugd huis. waar ds W. A. B. Hagen sprak Ps 19 12. Bij de geopende groeve voerde de heer N. Parlevliet jr als eer ste het woord namens de rederij. De heer Parlevliet herinnerde aan het tra gische van dit verscheiden. God geeft geen rekenschap van Zijn daden, maar dit gebeuren heeft toch bij ons allen ontroering teweeg gebracht. Hierna i wees spr, op Jezus Christus, die onze schulden vergeeft. Ds Moerenhout, die op de dag van het j ongeval in Dieppe was, sprak hierna een woord van troost. Eèn uur vóór de overledene de zaal verliet, schreef hij nog aan zijn vrouw. Het zou zijn taaiste En A. Waal en Zn. Poeliers sind«f 1903 OUDE ZEEWEG 15 - Tel. K 1719/2107 NoordwUk a. Zee. Thuisbezorgen gratis. CASSETTES „Het Emaillehuis" Noordeinde 7 Katwijk asn VOORHOUT Voorhoutse ijsclub De jaarverslagen van de Voorhoutse ijsclub mogen zich steeds in een grote belangstelling verheugen. De verloting van de krentenkaters zal daar wel niet vreemd aan zijn Helaas moest de voor zitter, de heer H J. Vester, in zijn ope ningswoord vaststellen, dat er in het af gelopen jaar weinig ijssport is geweest. Niettemin kon de penningmeester, de fyee:- G. M. Prins, eep batig saldo ad f 310.38 melden De verlotingskas is f 108.40 groot. De secretaris, de heer J. v. d. Blom. stond in zijn jaarverslag stil bij de huldiging van Kees Broekman in de voorbije zomer. Het aantal leden be draagt momenteel 202. Opnieuw» in het bestuur gekozen wei-den de heren C. L. M. Prins, A. C. Pennings. P. J. v. d. Hulst en J. v. d. Blom. De vergunning voor de te houden ver loting was wel verleend, maar onder voorwaarde dat de netto-opbrer.gst be stemd zou worden voor een in de toe komst te exploiteren ijsbaan. Wordt dit niet gedaan, dan wordt geen vergunning meer verleend. Na een discussie, die veel hilariteit opwekte, kreeg het bestuur mandaat naar eigen inzicht te handelen. De RK muziekvereniging St Cecilia kreeg f 10. De verloting verliep zeer ge- VOORSCHOTEN Ned. Christen Vrouwenbond Begrotingsraad van Sassenheim Bepalingen vrije sectorhuizen niet opgeheven Wellicht oplossing te vinden voor rioolwaterzuivering Onder leiding van burgemeester jhr mr R. Sandberg van Boelens Is de raad van Sassenheim gisteravond bijeen geweest. In deze vergadering werd de gemeente begroting 1953 behandeld. Dese vertoont een nadelig saldo van 125.000. niet het gevolg van wanbeheer, aldus de voorzitter, maar van factoren, die niet vallen onder het beleid van B. en W„ zoals we ook al uitvoerig hebben bericht. De heer M. J. van Breda werd tot lid deze begroting te gaan knibbelen, omdat van het burgerlijk armbestuur gekozen, alle posten verantwoord zijn. Volgens de havengeldverordening werd| De regering is verantwoordelijk en Verschillende Kamerleden: Subsidiegrondslag voor emigranten onjuist Goen indeling in misbaren en onmisbaren Bij het voortgezette aeuat over dc be groting van Sociale Zaken en Volks gezondheid en de emigratienota -erklaar- de de heer Van Koeverden iK.V.P.) van morgen in dc Tweede Kamer, dat de maatschappelijke organisaties, die z.cii met de emigratie bezig houden, schade hebben ondervonden door de trage gang van zaken bij de oprichting van de Raad voor de Emigratie. Wat de grondslag voor het verlenen van aobsidi» aan emigranten aangaat, vond spr. de inde ling in misbaren, moeilijk misbaren en onmisbaren ontoelaatbaar. De heer Schilthuis (P.v.d.A.) dacht hier net zo over. De redenen voor de emigratie zijn erschdllend, zei hij. De be- aangenomen, dat bij niet tijdige betaling, djent ook de wc_ van de verschuldigdè rechten de invor- moeilijkheden te" komei dering krachtens de artikelen der ge- had spr de posl onderhoud meentewet zal plaats hebben. Enkele „„gemerkt, alsmede herbe.trating hamerpunten volgden. Vastgesteld werd! onderhoud plantsoenen, de vergoeding voor het kleuteronderwijs te verhogen van f 14 tot f 18 per leerling. Wa' de volkshuisvesting betreft haa chronische werk'.ooshe.d te doen spr. gaarne cijfers van samenwoning, on-kunnen krijgen, meer dan zijn voorgan- woningzoeken- gers. De gemeentebesturen moeten vol- i uit deze vordering van dc emigratie mag -... Met genoegen propaganda worden. Zij moet zich bepa- j wegen j [en tot het verspreiden van inlichtingen. De heer Krol (C.H.) meende, dat ■niniater Suurhoff Welke vergadering ook slecht bezocht iag zijn, niet die van de Vrouwenbond. Het zaaltje van „Irene" begint zelfs zó krap te zitten", dat naar een grotere fasten. zaal uitgezien moet worden. Ook de Kerstwijding was uitstekend bezocht De liturgie voor Kerstwijding werd gelezen door de pre sidente. mevr. Versluys, De percelen van mevrouw J. J. Kljjn- Marbus in de Mottigerpolder. groot 2.73.50 ha, werden aangekocht voor f20.000. Goedgekeurd werd het voorstel 60 woningen aan de Westerstraat te bou-, wen met het voor deze bouw benodigde crediet van f73.647 (kosten bouwrijp maken) en f496.500 (bouwkosten"). Een geldlening van f341.000 werd aangegaan ter gedeeltelijk dekking van deze bouw- door zang. Mevr Mechelse las i ditatie. Na de pauze, waarin werd genoten chocolade met nog iets. heeft Ina gensveld Kerstgedichten gedeclameerd. j Niet alleen de gedichten zélf. bewoonbare den. Spr. vroeg de bijzondere aandacht voor de krotwoningen. In 1953 is het mis schien mogelijk een begin te maken met de opruiming. Vooral de zeven huizen zag hij graag met de grond gelijk ge maakt. De heer Van Breda had bezwaren tegen dc buizen in de vrije sector. Wannear de inwoners naar elders verhuizen, worden de woningen aan inwoners van de ge- De voorzitter gaf een inleiding op de: raeente toegewezen. Naar zijn oordcel be- begroting 1953 en merkte op. dat het j neemt dit mensen van buiten de gelegen- m ue t tekort van f 125.000 te wijten is aan fac- heid zich in Sassenheim te vestigen. Ook fgewiseeld toren- die buiten de gemeentelijke sfeer de huurprijs van f8.— is te laag. liggen Als eerste spreker bij de algemene beschouwingen sprak de heer K. W. Breda namens de Prot. fractie. Spr. begon met een waarderend woord aan het adres van B. en W. voor hun be- - leid. Hij was ook zeer erkentelijk voor il ook dc fijne voordracht door de decla- het goede werk van de ambtenaren. De matrice vormden een stijlvol slot van een toekomst is moeilijk, met dit tekort brak een lans voor de buurtver- i eniging D.V.V. Hij betreurde het, dat er niet meer buurtverenigingen zijn. Hij gaf B. en W. in overweging een bereidwillig oor te verlenen aan de moeilijkheden van D.V.V. f 125.000, ook moeilijk op V1SSERIJGOLE Magnifiek visserij-beeld van heden en verleden Te Scheveningen is gistermiddag eenuit te gaan. Wat weer het bezwaar magnifieke visserijtentoonstelling ge- de als slecht aangeschreven ..tussentijdse" toekomst opend. De oude schippers, di de bom- Zaterdag nog gekend hebben, kunnen hier de vroeger in zwang zijnde pol len later vervangen door de Schotse bla- bewonderen. Snotlamp en cdVbid- lamp voQr de steven, bomsehuitmodellen met vaste achtermasten en rode bollan- bevindt zich een verscheiden heid voorwerpen, die ieder rechtgeaard issershart goed kan doen. Niet alleen echter die oude- soms grof- oestige dingen uit de oude doos maken ie aantrekkingskracht van de expositie lit. De modernste electronische appara- en voor de opsporing van vis staan er vengoed als zenders en ontvangtoestel len. Kortom, er is niets op het gebied de visserij, dat in het clubhuis voor de jeugd aan de Nieuwe Laantjes 8 te Scheveningen niet in beeld is gebracht. Talrijke organisaties werkten aan de ten- lonstelling mee. Deze nationale tentoonstelling zal waarschijnlijk tót de zomer open blijven. Men heeft haar opgezet ter voorlichting in de jeugd in de eerste plaats. Komt er een visserij- bank Naar wij vernemen is de oprichting van de Nederlandse visserijbank aanstaande. In het rapport-Tinbergen over de situa- ie. waarin de visserij verkeert, werd eeds op de oprichting van een dergelijke bank aangedrongen. Op het ogenblik is overleg gaande tussen de regering en de Stichting van de Nederlandse visserij. Naar aangenomen wordt, zal dat tot re sultaat hebben, dat behalve andere re gelingen. ook de visserijbank. die er toe kan bijdragen, dat het visserijbedrijf zichzelf kan saneren, een feit zal worden. Dc Woensdag gecontinueerd Zoals eigenlijk wel verwacht kon wor den. waren de visprijzen Donderdag s lager dan de dag tevoren: de grote schelvis noteerde weer dapper f 65 per kist en de braad ging weg voor f 34 en f 35 per 50 kilo. Kleine schol was schaars de f 60 per kist was er het onmiddel-1 Zaterdag het lijke gevolg van. De paar partijtjes tong haalden eveneens een hoge markt en er grif f 3 voor de lappen betaald, ter wijl de rest vlak tegen de twee gulden per kilo aanzat. Door de geringe aanvoer as de hal al vroeg in de ochtend scfloon. Haring verraste De verse haring van de KW 5 leverde gisteren een verrassing op: nadat de SCH 140 zijn voorraad nog met de toch al hoge prijs van f 26 beloond had gezien, steeg de haring van KW 5 aanvankelijk een gulden daar boven uit, maar het eind van de afslag kwam er plotseling een felle daling: de rest der tweehonderd kisten ging voor f 14 en zelfs f 13 in andere handen over. Nieuwjaar Ook de heer Kortekaas. sprekend na mens de K V P. fractie^ had waardering voor het werk van B. tn W en de amb tenaren. Spr. geloofde niet. dat de ge meente Sassenheim boven haar stand leeft. De internationale bekendheid legt de gemeente de verplichting op alles goed te onderhouden. Nogmaals wilde hij de zuiveringsinstallatie voor rioolwatei ter sprake brengen: het betreft hier toch de volksgezondheid? Hij vroeg aandacht voor woningen t b.v. grote gezinnen. Eén kamerwoningen belet de normale ont wikkeling van het gezin: kan daar in d< worden gerekend? De heer Schrama vroeg verbetering van de Wasbekerlaan. zo nodig sf met de gemeente-Warmond Spr. maakte een vergelijking tussen de inkomens in de gemeenten Lisse en Hillegom, onlangs In ons blad gepubliceerd. Hij fcwan de conclusie, dat het gemiddeld inkomen in Sassenheim hoger is. Het is daarom zo teleurstellend, dat Sassenheim geen slui tende begroting heeft, terwijl Lisse er financieel gezien, veel beter voorstaat De heer Schrama trok het in twijfel, of De jonge Nederlandse tabakscultuur de heer Van Breda, wat de vrije sector goed voor. Als de voortekenen betreft, wel heeft gesDroken namen Prot. raadsfractie De heer Verschoor voegde aan dit betoog nog de wens een betere lichtvoorziening aan de Was bekerlaan toe. Verkeer brengt. De jongsten onder de vertrek kers 'Gelria. Thorina, Abraham, Flamin go. Claesje, Vikingbank. en Pólderman) zullen vlak na de Kerstdagen verwacht worden, omddt zij voor de jaarwisseling wel weer thuis zullen willen zijn. Nederlandse sigaretten 55 cl per pakje an het begin niet bedrl* van een ontwikkeling die kome uitbreiding van de werkgelegen heid zal geven en voor velen in ons land een nieuwe' bron van inkomsten. Dit ?ei jhr L. Huydecoper van Nigte- veght, voorzitter van de Utrechtse Ka mer van Koophandel. Woensdag tijdens een vergadering. De bedoeling is sigaretten te fabriceren die voor 80 pet uit import en voor 20 pet uit inheemse tabak bestaan. Er zijn ech ter ook al proeven genomen met een fifty-fifty-samenstelling en sommigen vinden die zelfs beter. De verkoopprijs zal waarschijnlijk niet meer dan 55 cent de 20 bedragen. Achthonderd Dank zij de stevige markt kon de traw ler Allan Water als enige vistrawler van de Dondcrdagmarkt een reisje van een dikke week en 800 kisten afsluiten met f 21 000. De haringloggers KW 5 en SCH 140 besomden resp. f 2800 en f 5000. Stilte in de hal Vanmorgen was het opvallend stil in de hal: een enkele kotter moest proberen de vraag te dekken: er kwamen namelijk helemaal geen trawlers en loggers naar De kotters hebben over het alge- echter ook nog maar twee etma len gevist, zodat ook vanmorgen de spuit gauw op de kisten kon worden gezet. Ds P. de Jong godsdienst leraar in strafgestichten Ds P. de Jong. tot dusver predikant voor d* arbeid in de Noora-Oostpolder van de Gereformeerde kerken, met standplaats Zwolle, is bij besluit van de minister van Justitie benoemd tot Pro testants godsdienstleraar in vaste dienat bij het gevangeniswezen en dc psycho patenzorg bij de sbrafgestichten te 's-Gra- venhage, Mr L A. Kesper ere-voorzitler Zuidhollandse Rode Kruis De Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr L. A. Kesper, zal :ltt«rschap van de kring Zuid-Holland van het Nederlandse Rode Kruis aanvaarden. De plechtigheid heeft plaats in hotel Atlanta te Rot terdam Koper mag weer worden verwerkt Op grond 1 een besluit van de OEES land met ingang van heden het verbod ingetrokken tot het gebrui ken van koper en koperlegeringen bij w. dc vervaardiging van de onder dit verbod] de begroting begon hiern. vallende artixelen. alsmede het verbod j slot vastgesteld. De heer Wesseling kon zich niet enigen met de regeling van het verkeer in de hoofdstraten. Deze is vooral vooi voor de middenstand schadelijk. Hij be pleitte een opheffing van het parkeer- wacht)-verbod. De heer v- d. Geest klaagde ove deplorabele toestand van de Rusthof laan: hij zag door veel liever klinkers dan asphalt. In zijn antwoordrede kondigde de bur gemeester aan, dat zal worden overwo gen of een begin kan worden gemaakt met de opruiming van krotwoningen. Wat de vrijesector-huizen aangaat, die kunnen niet aan mensen van buiten worden toegewezen, aangezien dit prijs opdrijving in de hand werkt. In het ver leden is reeds goodwill bij het college gekweekt door D.V.V.. de goede houding zal wel voortduren. De kwestie van de zuiveringsinstallatie is in een nieuw stadium gekomen. Ver scheidene waterschappen hebben zich bereid verklaard mede te werken. Ook is er een mogelijkheid dit. in samenwer king met andere gemeenten, tot stand te brengen De informaties over de vragers van woningen zal spr. t.z.t. strekken. De burgemeester verdedigde de keersregellng op de Hoofdstraat. Rusthoflaan zal met klinkers worden bestraat. Wethouder Vogelaar kwam nog terug op de huizen in de vrije sectoi mensen, die van buiten in de gemeente zijn gekomen, hebben gelijke rechten met de andere inwoners van Sassen heim. Opheffing van het besluit zou te genover de bevolking niet eerlijk zijn. Ook mc.gen de meiKen. die de vrije sec tor verlaten, hun verbouwingen in de woningen verrekenen met de huren. De hoofdstuksgewijre behandeling van Zij werd tot tot het afleveren van die artikelen. AAN MR J. THORS ie op zijn zoek eervol ontslag verleend als plv.| heeft "thans kantonrechter te Amsterdam. Izyn toestand De heer N. VELDHOEN, voorzit- de Haagse C.H. raadsfractie, longoperatie ondergaan; redelijk wel. De kwestie der aandelen De heer Van Herwaarden kreeg gelijk bij Hoge Raad De Hoge Raad heeft heden uitspraak gedaan in de zaak betreffende het stemrecht over de aandeleen in de N.V. van Herwaarden's Kalkzandsteenfa brieken te Hillegom en daarbij het cassatieberoep, ingesteld door jhr mr Morsen niet veel beter dr J' R' Cli,ford Koc1 van Breugel en W. van Wat eren tegen het arrest van Voor de Zoterdagmarkt ziet het er niet I hel H°f te Amsterdam d.d. 26 Juni 1952, verworpen. eel beter uit. Tot en met Donderdag-1 Zoals bekend is. had een minderheids-van dat in kort geding gewezen von- avond meldde geen der trawlers zichgroep ut genoemde N.V. op 12 Mei 1952 öerocp b„ hc, Gorech„6o, de afslag van morgen en dat zal een algemene vergadering von aandeel-!^ Amsterd,m dat b„ VOOrmeId arrest houders uitgelokt, op welke vergadering d 26 Juoi 1852 he, de gehele Raad vin Beheer werd ge schorst en een nieuwe tijdelijke Raad benoemd, w.o. Jhr mr J. M. de Beaufort als gedelegeerd lid. tevens directeur der vennootschap en Jhr mr dr J. R. Clif ford Kocq van Breugel, beiden te Drie bergen. als president-commissaris. Dit was mogelijk geworden, doordat men drie dagen vóór de vergadering eerst een uitspraak van de president van de Rechtbank te Haarlem tegen de N.V. had weten te verkrijgen, waarbij hef de heer J. A van Herwaarden te Aerdenhout 41s grootste aandeelhouder verboden werd ll*- op zijn aandelen, welke door de Justitie j De Hoge Raad heeft zich thans Ie Haarlem in beslag waren genomen en zienswijze van het Hof te Amsterdam niet voldoendi naar de griffie van de Rechtbank waren verenigd en het tegen het arrest door de Het adre< voor poatwisselstortingen ia len uitzingen tot het midden van de vol- overgebracht, stemrecht uit te oefenen Iwederpartij ingestéldé cassatieberoep „Door de Eeuwen Trouw". Eindhoven, gende week. om dan na de feestdagen De N.V. van Herwaarden is onmiddel- i verworpen. hei g gebrek aan aanvoer oplev Daar de meeste schepen rond de 60e breedtegraad vissen, liggen er toch zeker twee etmalen tussen het besluit tot thuis- omen en de aankomst in IJmuiden. Kotters nog niet „rijp" Vermoedelijk zal er morgen ook weinig at- en fijnvis aan de markt komen. De meeste kotters vertrokken immers pas Donderdag naar de visgronden en het zal zelfs de vraag zijn. of ze het al voor Maandag kunnen redden. Als er Maan dag gemarkt wordt door deze schepen, duikt meteen het bzwaar op. dat zij dan de Kerstdagen eigenlijk nog een zullen moeten maken, zodat het op gaat lijken, dat de meesten het zul- •Ident vernietigde en besliste, dat ook op de door de Justitie in beslag genomen en zich ten tijde der vergadering ter griffie van de rechtbank bevindende aandelen stemrepht kon worden uitge oefend. Volgens het Hof was de heer Van Herwaarden dus ten onrechte op be doelde aandeelhoudersvergadering van de stemming uitgesloten en dientengevolge waren alle op die vergadering genomen besluiten nic- gens hem meer vrij worden gelaten om de plaatselijke seizoenwerkloosheid U bestrijden. De heer Reuter (Comm.) ver wachtte van het kabinet op verschil lende punten een reactionnaire koers. Burgemeester door commu nisten tegengehouden Burgemeester C. P. van Essen van Beerta werd dezer dagen na afloop van de raadsvergadering aangehouden door een groep schreeuwende communisten. Zij verhinderden hem de raadzaal te verlaten en eisten directe betaling van hogere steunuitkeringen. De burgemees ter antwoordde dat hij niet onder dwang wilde worden gezet, maar dat hij bereid was de volgende morgen aan personen, die het beslist nodig hadden, een voor schot te geven. Nadat een communistisch raadslid met de menigte had onderhan deld. verdwenen de demonstranten en kon de burgemeester huiswaarts gaan. Prov. Staten beslisten over velerlei subsidies De Staten van Zuid-Holland hebben gistermorgen het verzoek om subsidie* van de Stichting Het Zuid-Hollands Or kest afgewezen. Het Rotterdams Toon kunst Conservatorium ontving een sub sidie van f5000 voor 1953. Het Nederlands Gesprek Centrum braoht nog even beroering Het had een donatie van 100 gevraagd, waarvoor Ged. Staten afwijzend geadviseerd had den. Dr J. P. v. Praag (Arb.) deed 'n-voor stel om dc donatie toe te kennen, wij zende op het belang voor ons volk van dit instituut. Door stemming werd dit echter verworpen met 41 tegen 23 stem- De Leidde Vormschool voor Kleuter- onderwjjzeresaen kreeg ƒ4000 subsidie, jaarlijks tot wederopzegging toe De Vonk" en „Oud Poelgeest" centra voor de volksontwikkeling kregen resp. ƒ825 en ƒ885. Ameland koopt eigen vliegtuig De gemeenteraad van Ameland heeft Woensdag besloten voor f 35.000 een eigen vliegtuigje tc kopen. In 1954 komt er een vliegveld en daarmee zal de isolering van het eiland by vorst en laag water afg»- lopen zijn. Ernstige zieken kunnen dan per vliegtuig naar de wal worden ge bracht. Leidse grondwerker „leende" geld in Den Haag De Haagse politie heeft aangehouden 41 jarige grondwerker uit Lei den. die in de Residentie met postpapier ventte cn onder het voorwendsel niet aan de slag te kunnen komen, omdat hij geen werkkleding bezat, geld probeerde los te krijgen, liefst bij oude dames. Hij be loofde natuurlijk het terug te zullen be talen. maar dat gebeurde niet. Slechts in één geval kwam er een aangifte bij de politie binnen, voor verduistering van f20 De man, die bij de politie al bekend was. is in verzekering gesteld. Géén gedistilleerd Bijna 83 mille geëist, maar vrijgesproken De Rotterdamse wijnimporteur N.V. C. en Co. tegen wie een boete van bijn* f83 000 was geëist, is gisteren doör de Rotterdamse rechtbank vrijgesproken. De handelaar voerde wijnen in. ontzuur de en ontkleurde die en verkocht ze dart verder. De fiscus meende dat hier van gedistilleerd sprake was cn bracht de firma voor de rechter wegens ontduiking van de accijns. Het product was echter wijn. en geen gedistilleerd, zo oordeelde 4e rechtbank. W. F. Hermans vrijgesproken Het Gerechtshof tc Amsterdam heeft gistermorgen de schrijver W. F. Her mans, die, er van beschuldigd werd zich over het R.K. volksdeel ln zijn roman ..Ik heb altijd gelijk" op beledigende wij ze te hebben uitgelaten, vrijgesproken. Ook de rechtbank gaf vrijspraak. Zeepost voor Oost en West Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. Dc data. waarop de post uiterlijk op de bus moet zijn. staan tussen haakjes achter de naam van het Indonesië en Nw-Gulnca: m.s. Oranje (12 Dec Ned. Antillen, m.s. Willemstad (22 Dec.) en rnM. Trivia (27 Dec.»; Suri name: s.s. Waterman (29 Dec.); Australië en Xw-Zeeland via Engeland <20 en 27 Dec); Argentinië, Bolivia, Chili, Uruguay en Paraguay: m.s. Gapevu "20 Dec); Brazilië: sa. Alpherat <22 Dec.) en s.s Highland Princess <27 Dec.); Canada: s.s. Rijndam (19 Dec.), m.s. Black Falcon (22 Dec m.s. Westerdani (23 Dcc.i en s.s. Black Tomoe (27 Dcc.); Unie van Zuid-Afrlka: m.a. Stirling Castle 19 Dec.) en m.s. Pretoria Castle «27 Dec Kerstpakketten voor Ambonnezen Door de Eeuwen Trouw meldt, dat er reed6 1296 giften zijn binnengekomen >r de Kerstpakkettenactle ten bchoeie i de Ambonnezen. tot een totaal van 1.898.60. Van de 50 kampen kan men reeds 43 voorzien benevens de 90 Am- bonnesc lijders aan t.b.c. Dit wil zeggen, dat de dag voor Kerstmis 2200 pakketten dc kampen komen. Maar dit ls nog

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 5