9 VïLOi ^Njeuws uit de %ijn- Vogelvrienden exposeren in 't Centrum Banketbakkerij J. Peterse en 'ZJeenstreek Leimuiden mag trots zijn op de aanwinst Bij 't Kerstfestijn Hoorteen goed glas wijn! U zult het ervaren! zo 'n gezellig meubel L. N. van DIEN Hervormde diaconie wil rusthuis met vijftig bedden bouwen DE SPAR Rijnsburg een fantas tische sorteriM Omzet coöp. bloemistenvereniging stijgt IJsclub De Eendracht herdacht zestig jarig bestaan NIEUWE LEIDSCHE COURANT VRIJDAG 19 DECEMBER 1952 ALPHEN AAN DEN RIJN Vandaag en morgen wordt in café 't Centrum aan d« Wllhclminalaan een, exposi tie gehouden, die niet alleen vogelkwekers, maar alle dierenvrienden een genoeg lijk uur kan bezorgen. Hier wordt de vierde clubtentoonstelling gehouden van de eerste Alphense kanarie- en vollèrehoudersvcrenlging De Vogelvrienden. Deze weidse naam heeft de voormalige Alphense kanarievereniging zich aangemeten om daardoor ook dc toetreding voor andere vogelliefhebbers mogelijk te maken. 4. P. Vei'kade. Oranje: 1. A. C. Verhoef, 2. idem. Zalmkleur: 1. J. A. Strijk, 2. K. 'c.\ Keulen. Gecomb. kleuren: 1 De opstelling is ditmaal bijzonder aan trekkelijk. Er zijn 115 nummers, inge zonden door 14 leden. De voorzitter, de heer P. Verkade, sprak in zijn openings woord de wens uit, dat volgend jaar de 50 leden voor minstens 300 nummers op de eerste lustrum-tentoonstelling zullen zorgen. Het heeft financiële en materiële offers van de leden gevraagd, de ten toonstelling mogelijk te maken, want voor het houden van een verloting gaven B. en W. geen toestemming. Dit werd wel een beetje goedgemaakt, door dat een medaille door de gemeente be schikbaar is gesteld. Er is een fraaie kooi (kasteel met vijver) te bewonderen, waarin drie maanden vrije-tijdsbesteding van de heer H. A. den Hertog wel tot een ver rassend resultaat geleid hebben. Voorts werd dank gebracht aan het lid De Leeuw, dat een dergelijke zangkast ver vaardigde. De jury bestond uit de heren K. van Dorp te Rijswijk (zangkanaries) en de heer J. Zandvliet te Den Haag (kleur- kanaries en exotische vogels). De resul taten waren beter dan het voorgaande Het praedicaat „meesterzanger" ver kreeg een kanarie van de heer M. J. H Maas, die een eerste en drie ere-prijzen behaalde. Dc tweede meesterzanger was ook van de heer Maas, na loting met de heer J. Zaunbrecher. De kampioens- kleurkanarie werd na loting toegewezen aan de heer J. A. Strijk (medaille ge meente) na loting met de heer E. Boen der. De hoofdprijs bij de exotische vogels was voor de heer J. de Jager. De bekroningen zijn: Zangkanaries: klasse A, vier vogels: le prijs M. J. H. Maas; klasse B. 2 vogels: 1. M. J. H. Maas, 2. J. Zaumbreche, 3. A. van Weeren, 4. idem, 5. J. A. Strijk. Klasse C, 1 vogel: 1. K. van Keulen, 2. J. Zaumbrecher, 3. J. A. Strijk, 4. M. J. H. Maas, 5. idem. Klasse D, overjarige vogels: 1. Strijk, 2. Can Keulen, 3. idem. Klasse E. open klasse: 1. Maas, 2. De Jong, 3. A. van Weeren. Kleurklasse, klasse F, oranje-rood: 1. W. Griffioen, 2. J. A. Strijk, 3. Griffioen, Advertentie Kerstkransen, Kersttaarten Kerstgebak Polonaise's Alphen a. d. Rijn - Tel. 2919 t.o. Bosch-Quant (Advertentie) Voor Verlovingsringen J. H. Kelderman Raadhuisstraat 104 Telefoon 3061 Alphen aan den Rijn E. Boender. Duits wit: 1. J. de Jong. Klasse G, overjarige vogels gecombi neerd: 1. H. van Keulen; 2. J. A. Strijk: 3. K. v. Keulen. Klasse H (open klasse>: en 3. W. Griffioen; 4. L. Bloot. Klasse I. 1 exotische vogel: 1. P. Ver kade; exotische paren: i J. de Jager; A. den Hertog. Klasse K, vlucht 6 vogels (kanaries): 1. A. C. Ver hoef; 2. K. van Keulen. Nieuwe Rijnovergang „Kon. lulianabrug"? De Wilhelmina-vereniging zond een schrijven aan B. en W. ondersteund door de vereniging Alphens Belang, de Ned. vereniging van huisvrouwen en dc werkgeversvereniging Alphen, Inhou dende het verzoek te willen goedkeuren, dat de in aanbouw zijnde gemeentelijke Rijnbrug de naam „Koningin Juliana- brug" zal krijgen. De Chr. Oranjever eniging zond een gelijksoortig schrijven. Portefeuille van gemeentewerken De burgemeester heeft de wens te kennen gegeven, te worden ontheven van de hem bij zijn benoeming toebe deelde portefeuille van gemeentewer ken. Dit onderdeel werd daarom toege wezen aan wetihouder C. M. Deerenberg. Bcdryfsdamwedstryde-n De derde serie bedrijfsdamwedstrijden, onder auspiciën van A.D.C.. zijn begon nen. De fraaie beker, beschikbaar ge steld door de firma Boot. werd het eerste Jaar gewonnen door de dammers van de firma Samsom, het tweede jaar door de ploeg van de firma Boot. Naast deze deelnemers dingen dit jaar ook dam mers van de firma's Van Dijk en Oost: hoek, alsmede een ploeg van de Alphen se mclkhandelaren mee. Boot I, die legen het derde team van dezelfde zaak speelde, behaalde een. 12 —0 overwinning, met nog éón partij te spelen. Boot II speelde tegen Oosthoek en behaalde een 82 overwinning, met nog twee partijen te spelen. Een heel goede prestatie leverde de firma Van Agenda voor de gemeenteraad De agenda voor de raadsvergadering van a.s. Maandagavond luidt als volgt: crediet voor het propageren van ver zekering tegen de kosten van verpleging in sanatoria wegens t.b.c.; verzoek van de afdeling Aarlandervcen van Het Groene Kruis om subsidie; verzoek van de stichting Kinderuitzending van het C.N.V. om subsidie; verzoek van de Stichting Kraamccntrum om subsidie: verhoging van het subsidie over 1952 aan bijzondere kleuterscholen; aangaan van kasgeldleningen in 1953; vaststelling van een nieuwe instructie voor de ge meente-ontvanger; wijziging van de verordening vermakelijkheids-belasting: idem heffing schoolgeld gem .nijver heidsschool voor meisjes; wijziging be groting 1952; benoeming van twee leden van het bestuur van Sociale Zaken we gens periodieke aftreding van mevrouw .M. Houtman-van der Schee en de heer A. F. Ruijssenaars (voor de eerste vaca ture volgende aanbeveling: 1. mevr. Houtman, 2, mevr. M. Veenstra-Verba- gen). Burgerlijke stand Geboren: Jacobus A M z v W M de Lange en M C*Kok; Bastiana J. d v L Wiegman en G P ter Wal; Johan H z v E H Stolp en J Brand; Frederik z v H Klaveren en D Lekx; Thea, d v T Verduijn en S P J van Wieringen; Cor nells J z v J van Rijswijk en W B van Dijk; Martinus C z v H J van Es en G C de Heij. Overleden: W C Meijers 58 j; D de Roode 93 j. Ondertrouwd: J Oudenes 30 j en A G Bosman 21 j. Getrouwd: A de Heer en W J Vos. HAZERSWOUDE Kleuters vierden Kerstfeest De kleuterschool van de school met de Bijbel heeft gistermiddag in het lokaal achter de Geref. Kerk Kerstfeest ge vierd. De kleuters waren met hun ouders naar het lokaal gekomen, om samen dit feest te vieren. Het aloude Kerstverhaal werd verteld, en de kinderen zongen Kerstliederen. Aan de nodige tractaties heeft het niet ontbroken. De heer IJ. Bol, voorzitter van de schoolvereniging, sloot de middag. Ook de kleuterschool van de Hervorm den, dc Prinses Margrietschool, heeft Kerstfeest gevierd. Het hoofd der school, mej. F. Dekker, vertelde de Kerstgeschie denis. en ook hier zongen de kinderen. Het versierde lokaal was feestelijk ver licht met grote en kleine kaarsen. Ge lukkig en blij gingen de kleuters huis waarts, de handjes vol met eigengemaak te Kerstversieringen, begeleid door hun moeders, die ook van de partij waren. Chr. plattelandsvrouwen De Chr. plattelandsvrouwen zijn Woensdag bijeen geweest in een der lo kalen achter de Geref. kerk. Zij hebben daar een causerie beluisterd van school arts Berg, die de dames voorlichtte over het leven van de vrouw op Soemtoa. Spreker is daar zelf als arts werkzaam geweest en hij kon daarpm heel wat in teressante bijzonderheden van het leven vertellen. KOUDEKERK AAN DEN R1IN Vuilnisophaaldienst De ingezetenen van Koudekerk zullen er goed aan doen er rekening mee te houden, dat het huisvuil niet op Vrydag 26 December, maar op Dinsdag 23 De cember wordt opgehaald. Kerstspel Jonge Kerk Ter inleiding van het Kerstfeest hoopt De Jonge Kerk Dinsdagavond, na een korte liturgie, in de Koorzaal op te voe ren het mooie leken-kerstspel De Vierde Wijze. Welsprekendheid over een molen Nadat de autoriteiten en andere geno digden de gerestaureerde molen te Lei muiden hadden bezichtigd, voLgde een bijeenkomst in het gemeentehuis. Burge meester Bakhuizen richtte een welkomst woord tot de ruim zestig aanwezigen, speciaal tot mr Slagter, dijkgraaf van Riji.land, met de hoogheemraden baron eniging De Hollandse Molen De burgemeester feliciteerde het pol- derbestuur met de restauratie. Hij bracht hulde aan de adviseur van de polder, „de geniale en bescheiden" heer A.1 J Dekker uit Leiden, alsmede de' secretaris van de polder en van de gemeenten Lei muiden en Rijnsaterswoude, de heer J Jubilate Deo en Euphonie De Hervormde Kerk aan de Alphense Hooftstraat was gisteravond heel goed bezet. Geen wonder: Jubilate Deo is zo maar niet het eerste het beste koor. En verder werkten nog het dubbelmannenkwartet Euphonie en de aanvoerder der tenoren van Jubilate Deo, de heer Gert Hesseling, mee. Allen tezamen verzorgden zij een Kerstprogramma, waarvan de ver schillende nummers goed waren gekozen en dat bovendien keurig werd uitgevoerd. Onder de strakke leiding van de heer gezang van Franz Abt. Gezang 1 (met Dirk van Vliet, die als steeds aller aan- dubbelkwartet) dienen dacht tot zich wist te trekken, klonk de zang rustig en ingetogen, zoals het bij een Kerstwijding past. De stemmen vloeiden mooi ineen, waren voldoende lenig en zeer volgzaam ten opzichte van de dirigent. De goede samenklank, de beschaafde expressie zijn eigenschappen, die hier altijd weer opvallen. We volstaan met enkele werken te vermelden en herinneren ons dan gaarne Spruyte Davids van Jac. Bonset, het oude O Kerstnacht (bew. Vranken), de hymne van Jan Zwart. O Gij mijn troost (met orgel en solist), en het schone Gloria in excelsis Deo (bew. Nauta). In dit lied is de vertraging in de laatste regel van het refrein ongewenst. De tekst van cou plet 1 en 3 was niet origineel! Een Kerst- Schimmelpen-ninok van der Oye en Rip W. de Ren. Laatstgenoemde gaf de ge- tot vele autoriteiten, ook van de ver- sohiedenis van de molenrestauratie weer De begroting is met een flink bedrag overschreden. Spr. hoopte, dat de inge landen niet geheel voor dit bedrag zul len moeten opdraaien. Mr Slagter, dijk graaf van Rijnland, gaf bij zijn felicita- sdhets van de geschiedenis van de polder, die reeds meer dan 250 jaar bestaai Ir Bruggeman van d« provinciale wa terstaat beschreef twee facetten van d« molen, nl. de molen als ontwaterings werktuig en. de molen als landschap- stoffering. Namens de cultuurtechnische dienst werd het woord gevoerd door Kuiperi. Verdere felicitaties werden aangebo den door ir Stokhuljzen en de heer Zier- fusz uit Leiden. De heer J. van Zwieten ging vooral in oo het toeristisch element, dat met de restauratic is gediend Tot slot sorak mr dr Knibbe, secretaris van de Kamer van Kooohandel. .B. en W. van Ritnsaterswoude zullen de raad voorstellen, de kosten van een bliksemafleider op de molen te betalen. Medegedeeld werd nog, dat de excursie naar dc orehideeënkwèkerij van Odijk niet doorgaat. goede uitvoering vermeld. Het slot. Hal leluja-koor üit de Messias, konden we helaas niet meer horen. De zang van Euphonie was in vele opzichten prijzenswaardig. De mooi-ge- timbreerde, vaste klank, de dikwijls fijne uitbeelding, dc verzorgde uitspraak maakten het luisteren tot een stille vreugde. Het groot Gloria van Bort- niansky en „De Vesper" van Beethoven b.v. klonken als nieuw. Een gunstig teken! De heer Hesseling zong met zijn mooie stem heel gevoelig enkele Kerstliederen, o.a. van Bach: Ich steh'- an deiner Krip pen hier en O Jesulein süss. Ook wérkte hij mee in de hymne van Zwart. Joh. i W. HILLEGOM Het Hillegoms Dameskoor gaf gister avond in de kleine zaal van de beurs een uitvoering, die in het teken van Kerstmis stond. Zo bracht het o.a. een Kerstcan tate van Attie Dyserinck en enige oud- Franse kerstliederen. De voorzitster wees er in haar ope ningswoord op. dat na een 29-jarig be staan het voortbestaan van het koor aan een zijden draad hangt- door het gering aantal leden. Het koor heeft dan ook aanmerkelijk aan krachten ingeboet. Gezien deze kleine bezetting, waren de prestaties niet onverdienstelijk te noe men. De dirigente Cor Igesz beheerste haar groepje uitstekend, waardoor over het geheel een goede uitvoering van de verschillende werken werd verkregen. Mevr. Ybel-van Gelderen begeleidde het koor op de juiste wijze. Het programma werd afgewisseld met viool- en piano spel door de dames Riek Mantje-Coppée (viool), Jetty Bossen (viool) en Leny Hubbeling (piano). Op werkelijk bijzon der fraaie wijze voerden zij o.a. een So nate in G. gr t. van J B. Loeillet uit. Coca Cola fabriek verdwijnt Met ingang van 1 December is de fa briek van Coca Cola. de N.V. Bottel maatschappij Noord'holland, opgehouden met het fabriceren van het product. Men wikkelt thans alleen de lopende zaken af. Het bedrijf is overgenomen door de Coca Cola Export Corporation en reeds overgeplaatst naar de centrale fabriek te Sloterdijk. Wat er met het gebouw, het vroegere veilinggebouw van de Ho- baho, gaat gebeuren, is nog niet bekend. LEIDERDORP Orgel voor Londen Het nieuwe orgel voor de herstelde k?rk van Austin Friars te Londen zal uit Leiderdorp komen. De opdracht is n.l. gegeven aan de Leiderdorpse orgelbou wer Willem van Leeuwen Gzn. Het ont werp is van de Utrechtse orgelbouwdes- kundige dr M A. Vente. De kast en het orgelfront worden ontworpen in overleg met de architect van de kerk, Arthur Bailey. Het instrument krijgt 24 spreken de stemmen. LISSE Schaakclub Llsse, In de onderlinge competitie werd de uitslag van de wedstrijd C. BoogerdJ. Boogerd 01. In verband mef de feestdagen wordt niet op de gewone clubavond gespeeld, aar op Dinsdag 23 en 20 December. O EGSTGEEST Zilveren zakenjublleum De manufacturenhandel van mej. C. Vrij, Terweeweg 02. bestaat aanstaande Dinsdag 25 jaar. Van 2 tot 5 uur is er receptie in de zaak. SASSENHEIM Zilveren jubileum Het was gisteren 25 jaar geleden, dat (Advertentie) Nieuwe Leidsche Courant t toonaangevend (Advertentie) SPECIALITEIT VAN: DE BLAUWE DRUIF (Advertentie) Voor een Kerstgeschenk of Iets uit de afd. Textiel of afdeling Babygoederen Stukken goedkoper bij (Advertentie) HARD en ZACHT BOARD 1.50 per m2 HOUTHANDEL H. B. van WIJK Alphen aan den Rijn Telefoon 2387 ALPHEN AAN DEN RIJN Samenwerking met de Geref. Kerk werd afgewezen Hervormden zullen 1 Ion moeten bijdragen Het behoeft geen verwondering te wekken, dat Kerken en gemeenten zich hoe langer hoe meer het hoofd gaan breken over de vraag, hoe zij straks een steeds wassende stroom ouden van dagen zullen moeten onderbrengen. Ons volk wordt steeds ouder en men moet toch ergens met deze mensen naar toe. De Hervormde diaconie hec^t nu besloten de reeds een jaar bestaande plannen voor een rusthuis openbaar te maken, nu er de laatste tijd-steeds meer over dit onderwerp wordt gschreven. De Gereformeerde Kerk heeft tot del Het plan van de Hervormde diaconie Hervormde gemeente het verzoek gericht is, uiteraard, pi op dit punt toch tot stand gekomen te werken. Men I nauwkeurige studie. Het is trouwens zou dan tot een tehuis met honderd bed- over het algemeon zo, dat de voorberei den kunnen komen, waarin zowel Hor-1 ding van bouwplannen .veel meer tijd vormde als Gereformeerde bejaarden con rustige levensavond kondon doorbrengen. Men hooft dit van Hervormde zijde af gewezen. Mon meende, dat dit werk der diaconie niet golicht kon worden uit het Kerkewerk, om het, in verband, voort Het is voorts te bezien, of een huis van honderd bedden wel voordeliger te ex ploiteren zou zijn dan een met vijftig. Een nauwkeurig onderzoek heeft geleerd, dat, wat men een intensiever gebruik van keuken en recreatieruimte wint, weer verloren gaat aan de grotere staf personeel. (Advertentie) Er wordt een klein tipje van de sluier opgelicht Met zekerheid kunnen wij nog niets zeggen, maar Er komt weer Rijkssubsidie op het bouwen van huizen Zodra de officieuze inlichtingen officieel zijn Bouwen wij onmiddellijk weer. kleine middenstandswoningen STELT U NU REEDS IN VERBINDING MET BOUWBEDRIJF v. HENSBERGEF EN UW HUIS KOMT IN ORDE U gelieve zich te vervoegen: S. D. v. HEMSBERGEN Vondelstraat 52 Telefoon 327." W. v. HEMSBERGEN J. Conlnckatraat 74 Tel. 2883 - Alphcu a. d. F vergt dan de bouw zelf. Zoals beschikt de diaconie al over een tchuii aan dc Julianastraat, met 23 bedden. In Wolvoga en in Wintcrwijk stonden mo derne tehuizen voor ouden van dagen; de commissie, voor dc plannen ingesteld, heeft zowel dc tehuizen zelf als de ex ploitatie ervan zo goed mogelijk bestu deerd. Hiervan is een rapport opgesteld, dat de kerkeraad in Mei van het vorig jaar -heeft bereikt. Er kwam een tekening, die dc algeineni goedkouring kon wegdragen, en do ker keraad ging eens praten met burge meester Witschcy, die speciaal dc na druk legdo op liet feit, dat een dergelijk gebouw een enigszins karakter moet dragen. Aan die w deed de tekening reeds, zodat ieder te- Volgens het plan zal hot nieuwe tehuii een frontbrccdto hebben van 48 meter en een diepte van,0,50 meter. Aan boide zijdon komt beplanting. Een balcon is geprojecteerd aan voor- en achtorzijdi ter hoogte van dc eerste verdieping. Het souterrain is bedoeld voor dienst ruimte: bergplaats, keuken, enzov Op de begane grond zullen kamers de verpleegden komen met. centraal, directiekamer en een ruimte, waar ken kunnen worden verpleegd. De c< verdieping is, In hoofd2aak, hieraan lijk. terwijl In rle leap van het gebouw het Inwonend dienstpersoneel onderge bracht dient te worden. de heer M, Zanen in dienst trad bij de fa G. v. d. Bijl en Zn, graanhandel, al hier. Het gezin Zanen werd van huis afgehaald, en de firmanten boden het, als blijk van waardering voor de trouwe dienst van hun medewerker, een feest- avondje aan. Burgerlijke stand Geboren: Johannes P. z v P Westerbeek 1 M Passchier, Parklaan 53. Ondertrouwd: A. van Zonneveld. 25 Lisse en E C M Bisschops, 22 j. Kastanjelaan 5. Overleden: MCA Claeren. 68 j. Hoofd straat 82; J Oudshoorn 66 j, Kerklaan 30; C van Vliet 91 j. Oude Haven 7; A Bouma wed van Methorst, 78 j. Hillegom. ZOETERWOUDE De heer J. Schouten met pensioen De heer J. Schouten, hoofd van de R.K- jongensschool, hoopt dezer dagen met pensioen te gaan. Maandag 22 De cember is de afscheidsdag. Extra reclame 200 gram fondant Kerstkransjes 150 gram lekkere en mooie bonbons Samen slechts 98 ct. Bovendien een rol hoesttabletten cadeau. Kopen bij DE SPAR is. sparen bij de koop in een prachtige kwaliteit POPELINE Trubenijs boord en dubb. manch. 12,95 2.95 9.95 Katwijk aan Zee Voorstraat 7 Rijnsburg, Vliet N.Z. 28 Jong organist concerteert in Rijnsburg Wie overdag de Hervormde kerk in Rijnsburg binnenloopt, heeft goede kan® ont haald te worden op de tonen van een sprankelende fuga, of op weemoedige, ietwat naar romantiek •zwemende muziek van Schubert, die lang niet onverdienstelijk wordt gespeeld door de 21-jarige organist van die kerk, Wim v. d. Panne, die het grootste deel van de week doorbrengt met studeren op het nog niet zo lang ge leden gebouwde orgel. Studeren voor zijn toekomst en voor het Kerstconcert, dat hij Zaterdagavond hoopt te geven. Wim v. d. Panne is tot organist van dit orgel benoemd uit zes candidaten, van wie er een het theoretisch staatsexamen al had afgelegd. Dit betekende de kroon op jaren van volhardende studie. Reeds op zeer jeugdige leeftijd toonde Wim een rijke, muzikale aanleg. In zijn prille jeugd kon hij urenlang achter het orgeltje van zijn vader zitten, spelend uit een door ouderdom vergeeld boekje en dromend van grote concerten en een dankbaar publiek. Steeds speelde hij maar, zonder leraar en zonder enige muziekkennis Zo ging het jaren achtereen. Ieder, die hem hoor de, zei: ,,Die jongen moet orgelles ne men", maar daarvoor was geen geld. Op elfjarige leeftijd besloot hij zelf de grote stap te wagen. Stilletjes schreef hij op een visitekaartje -Zou u mij alstu blieft willen helpen", en liet dit kaartje in de bus glijden van iemand in Zwam- merdam. die orgelles gaf. Nachten sliep hij niet van spanning, en werkelijk, de man kitam en gaf les. Enkele jaren later mocht hij al op het kerkorgel van Bodegraven studeren en in '45 ging Wim naar de muziekschool in Gouda, waar hij orgel, piano en later harmonieleer studeerde. Zijn muziekleraar zag iets in zijn leer ling en raadde hem aan te proberen, les te nemen bij Feike Asma. Na een proef- concert op het orgel van de Lutherse kerk in Den Haag, een maand later nog eens herhaald, klopte Feike Asma hem op de schouder en zei: ..Ventje, jij bent muzikaal". Na zjjn benoeming in Rijnsburg stu deert Wim bijna elke dag. En het resul taat van zijn inspanning? Zaterdagavond kunt u het horen, tijdens zijn concert, in de Hervormde kerk te Rijnsburg. Op het programma staan werken van J. S. Bach. Guilmant, Th. Dubois en Jan Zwart. TER AAR' Omdat de Hervormde diaconie wel in- t dat. hoe aanlokkelijk de exploitatie t vijftig bedden ook mag schijnen, in toekomst toch wel uitgebreid zal moe- i worden, is er rekening mee gehou den. dat, aan weerszijden, vleugels zullen moeten worden bijgebouwd. Kosten en plaats Wat zal dat alles wol moeten kosten? De diaconie rekont, alles dus ook de bouwgrond, inbegrepen, op vier ton. Z heeft nog een spaarpotje en het gebou' an dc Julianastraat is ook nog wel wa aard, samen ongeveer 80.000. De rijks bijdrage in de bouw van het nieuwe huis zal vermoedelijk 69.000 bedragen. Als eerste hypotheek kan, wellicht, anderhalve ton wordc.i opgenomen, waarna er nog een ton te fourneren overblijft. Die 100.000 zal uit de zak ken van de Hervormde Alphenaren moe ten komen. En nu de plaats. In het uitbreidings plan van Alphen aan den Rijn is plaats voor een rusthuis gereserveerd ten Zuid westen van dc ijsbaan. Daar komt een nieuwe straatweg, helemaal buiten Alphen om* in de richting van de Bonte Paal. De kerkeraad vindt die plaats lang niet ideaal. Men mag immers ver wachten. dat over die straatweg wel een di^ik verkeer zal gaan, wat niet bevor derlijk is èn voor de rust èn voor dc veiligheid van dc bewoners van het te huis, terwijl bovendien dc spoorbaan dicht in de buurt loopt. Dc commissie heeft een begerig oog laten vallen op een strook grond rechts achter het bos- park. waar. volgens het uitbreidingsplan, villa's zouden komen. Er is al een ver zoek ingediend daar te mogen bouwen. Voor htin geestesoog zien de leden van cle commissie, dc diaconie, de kerkeraad, dc nieuwe gebouwen al verrijzen, met, in gul.dcn letters op het front: Mr dr N. G. Veldhoenpaviljoen. Het is aan Her vormd Alphen beschoren dit lucht kasteel tot tastbare realiteit te maken. K.L.M. wil op Hannover en Bremen vliegen De K L M overweegt, begin volgend jaar een lijn op Hannover en Bremen te openen, dit behoudens goedkeuring van de Nederlandse en de Westduitse rege ring. In café Verhoef is onder voorzitter schap van de heer N. A. Hoogervorst een vergadering gehouden van de coöp. bloe mistenvereniging. In zijn terugblik op het afgelopen jaar memoreerde hij het grote succes, dat de vereniging heeft geboekt met de deelneming aan het bloemen corso '52. De wagen werd tweemaal be kroond. nl. met een ereprijs en met een eerste prijs in de afdeling buitengewone wagens Met voldoening maakte de voor zitter gewag van de hogere omzet. Vorig jaar bedroeg deze f 567.000, op 1 Novem ber van dit jaar was die de f 579.000 reeds gepasseerd. De voorzitter meende, dat de tijd niet ver meer is, waarop dc veiling meer dan écn millloen gulden per jaar zal omzetten. Hieruit blijkt wel van welke grote betekenis de bloe- menkwekerjj voor onze plaats is ge worden. Vorig jaar was een besluit genomen een procent extra in te hóuden om de kosten van het corso te bestrijden. Door een samenloop van omstandigheden was de inhouding niet geschied. Tengevolge van een niet verwachte inkomstenpost van f 1500 was dit ook overbodig gewor den. Het besluit werd dan ook herroepen. De tuinbouwgidsen zullen dit jaar niet gratis wordeh verstrekt. De eerste prijs van het corso heeft f 90 bedragen. Welk bedrag de ereprijs, die nog moet worden uitgekeerd, zal omvatten, is nog niet be kend. Van de 120 punten, die maximaal kunnen worden behaald, heeft de Ter Aarse wagen er 107 behaald. Met algemene stemmen besloot de ver gadering ook in '53 aan het bloemen corso deel te nemen. Wel zou men graag zien, dat de wagen het publiek meer aan- De mogelijkheid, om het zilveren jubi leum op 1 Februari 1953 feestelijk te her denken. zal door het bestuur worden onderzocht, In dit voorjaar is door een vergissing aan de veiling Aalsmeer de goede naam van de heer A. J. van Emmerik in het gedrang gekomen- Dit^heeft voor hem onaangename gevolgen "gehad. Misschien heeft dit hem zijn bestuurszetel gekost- Gelukkig kon thans volledige rehabili tatie volgen. De C.A.V. Aalsmeer heeft de zaak rechtgezet De heer Van Emmerik treft geen enkele blaam. De vaststelling en herziening der delen kregen spoedig haar beslag. Wel gingen enkele stemmen op de aandelen af te schaffen en een rekening-courant bij een bank te openen, doch de statuten ken dat onmogelijk. Een geanimeerde bespreking over vervoer der bloemen naar Aalsmeer volg de. Op de post vervoer is f 300 overge schoten In het komende jaar zal dezelfde vervoerswijze worden aangehouden, gezien de rendabiliteit is gebleken. In de rondvraag gingen zelf enkele stemn.en op om in Ter Aar oen eigen bloemenveiling te hebben. Dit is echter geen kwestie, die zomaar even kan den geregeld. Wie weet echter, wat de toekomst nog kan brengen. IJsclub Rijnsburg De ijsclub Rynsburg hield gisteravond >n feestelijke jaarvergadering. In zijl r openingswoord beantwoordde de voor-lp zitter, de heer B. Pauw, een door velen gestelde vraag: Waarom i3 de ijsbaan nog niet geopend geweest? De oorzaak'e daarvan is, dat mollen kanalen graven in de baan, waardoor het water weg. loopt. Er is een mollenvanger aange steld en in de dijken heeft men gaaSjj aangebracht. Dit mocht echter nleiM haten: toen de baan weer onder watei^j was gezet, liep het water opnieuw weg rè Bovendien werden de dijken door gra tjj zende koeien vernield; op voorstel vaofa de heer P. v. d. Bos zal men nu schrik bc draad spannen. b< Mocht er weer een ijsperiode komen dan zal de laatste obligatie ter dekkinj van de aanlegkosten van de baan wordei uitgegeven. De penningmeester, de hee J. v. d. Sleet, rapporteerde een voordelij saldo van bijna 600 en uit het jaar<J? verslag van de secretaris, de heer W. B Verbree, bleek, dat er 600 stemgerechtigd de en 427 adspirantleden zijn. De heer J. v. d. Sleet werd in het be„ stuur herkozen, terwijl in de vacature^ P. Ravensbergen werd gekozen do heej,e J. Postmus sr. Het duo HermansSteen voorde zorgde voor de vrolijke noot. D heren hielden de stemming er goed ii Een groot plezier Wat doet U met Uw oude Bijbel? A! u er niets mee doet. omdat hij niet mee te gebruiken is. brengt u hem dan bij di heer D. van Biezen, Brouwerstraat 138 U doet er het Bijbelgenootschap een groo plezier mee. Kerstwfjdingsdienst Gisteravond werd in de Geref. ker aan het Rapenburg een kerstzangdien gehouden, waarvoor de belangstellin goedwas. De dienst was georganiseer door de Chr. gem. zangvereniging T Lofstem. De vereniging verlenede m haar meisjeskoor Juliana medewerkir onder leiding van de heer C. v. d. KeL De dienst werd afgewisseld door Schrif lezing en orgelspel Ds Post hield eet meditatie over het thema „Christus vol ons". Ook ds Bijleveld hield een medit tie: „Wij voor Christus". De slotzan Psalm 138, werd rhythmisch gezongen. Burgerlyke stand Geboren: Johanna W M, d v P Grimbergen en M C Driessen. Getrouwd: F v d Eijkel, Koestraat 7) en E C Zandbergen, Langevaart 13. fAdvertentU KAPTEIN RIJNSBURCjJl verkoopt voor de feestdagen popeline herenoverhemden J 5.95 BENTHUIZEN In het geheel bezette zaaltje van de heer A. van Staalduinen heeft de U*<5'ub B Eendracht het feit herdacht, dat zy zestig jaar geleden werd opgericht. Voorzitui Ir. Groen memoreerde in zUn openingswoord, dat de Usclub De Eendracht de lanpj bestaande vereniging In Benthuizen is. Hü complimenteerde de heer W. Mets, d 25 jaar secretaris van de club is. De penningmeester kon een batig sal do van f 375,53 melden. Een commissie heeft de rekeningen in orde bevonden. Bij de bestuursverkiezing stelde burge meester J. J. Steenbakker Morilyon Loijsen voor. de aftredende voorzitter bij acclamatie te herkiezen, welk voorstel met applaus door de vergadering werd begroet. Een aangenaam intermezzo vormde de verloting van rookwaren. De voorzitter wenste de heer R. de Vrij. die toen net binnenkwam, geluk met het feit. dat hij als enige van hen. die bij oprichting van de ijscclub als lid toetraden, nog in leven is. Hij waardeerde het zeer. dat hij, on danks zijn hoge leeftijd, van zijn belang stelling bij dit jubileum blijk wilde vier leden. De heer P. de Vrij trok ziel; terug, doch beloofde zijn beste krachter aan de ijsclub te zullen blijven geven. Hsl bestuur zal dus voortaan uit zeven lede bestaan. In verband met de samensmelting v het reglement herzien. Aan art. 1 toegevoegd, dat de club de verlichtil van de ijsbaan voor haar rekening i nemen. Ieder jaar zullen twee leden het bestuur aftreden, en in een bepaalt jaar alleen de voorzitter. Bij de rondvraag informeerde de heeGi G. J. A. Runsink naar de mogelijkheii een hardrijderij voor jongens van 13 te 15 jaar te organiseren. Het bestuur merk te op, dat. naast de ijsclub. een commiJ sie uit de burgerij bestaat, die zich hie-' mee belast. n heer J. Bregman bracht het fina De^afzonderlyke commissie voor de cieel verslag van de verlichtingscommi '2 uit. Het batig saldo van f 33.13 vloe de kas van de ijsclub.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 4