Openbare werken kunnen de structuur werkloosheid niet opheffen Hoe vrijere loonvorming, zonder dat het huidige systeem wordt aangetast? Pllicfipc D.DD E\ 1MR Toch is het zo! 2 VRIJDAG 19 DECEMBER 195 Reële faal van minister Suurhoff (Van onze Parlementsredacteur) Minister Suurhoff heeft gisteren in de Tweede Kamer zeer reële taal gesproken bij de verdediging van zijn begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Stellig heeft hij hiermee het vertrouwen, waarmee de Kamer hem was tegemoet getreden (met uitzondering van de commu nisten) niet beschaamd. Als sprekend voorbeeld van 's ministers realisme noemen wij zijn opmerking, dat men niet alles kan verwachten van een openbare werken-politiek voor de werkloosheidsbestrijding. In de eerste plaats is een dergelijke politiek begrensd door het overheidsbudget en door de toestand van de betalingsbalans. Maar in de tweede en voornaamste plaats kan het uitvoeren van openbare werken weinig nut afwerpen voor de zgn. structurele werkloosheid. Daarvoor is nodig een politiek van bevordering van industrialisatie, productiviteitsverbetering, export en emigratie. Bij de huidige stand van zaken is het creëren van additionele werkgelegenheid nodig en mogelijk. Nodig om het mense lijk leed te verzachten en maatschappe lijke gevaren in de kiem te smoren. Voor 'het komend jaar moét gerekend worden met 130.000 k 140.000 werklozen, hoewel een prognose uitermate moeilijk is te maken. Het is vraag, welke ruimte de volks huishouding voor de werkgelegenheids- politiek in de ruimst mogelijke zin (dus met inbegrip van belastingverlagingen, overheidsinvesteringen enz.) biedt. De minister was van oordeel, dat bestedin gen van rond 400 millloen mogelijk zijn, zonder dat het budget al te zwaar wordt belast. De regering meent niet verder te kunnen gaan met de directe werkver ruiming. dan in de memorie van ant woord is opgesomd. Daar gaat het om een bedrag van ongeveer 210 millioen. Andere maatregelen zullen het totale bedrag brengen tussen de 300 en 400 millioen voor de totale werkgelegenheidspolitiek. Hoeveel mensen door de maatregelen aan werk zuUen worden geholpen is niet te schatten. Bijna 2V4 millioen zal aan de commis saris voor de werkgelegenheid beschik baar worden gesteld voor personeel, dat „plannen-in-voorraad" moet samen stellen.... Loonpolitiek Minister Suurhoff ging de geschiedenis van de na-oorlogse loonpolitiek na. Hij ontkende, dat er een feitelijke loonstop is. Met voorbeelden toonde hij aan. dat ook bij geleide loonpolitiek via de werkclas- sificatie een differentiatie is verkregen, die zeker niet onderdoet bij die van voor de oorlog. Die werkclassificatie is een verfijning van de orthodoxe indeling in ongeschoold, geoefend, geschoold, en geeft daardoor een rechtvaardiger onder linge verhouding van de lonen. Vandaag zijn er meer tariefsystemen (beloning naar individuele prestatie) dan vóór de oorlog. Er wordt nu niet meer gewerkt met ervarings- maar met gemeten tarie ven. Daarnaast—bestaan er in verschil lende loonregelingen toelagen voor vak diploma's. De na-oorlogse loonpolitiek is verkregen door samenwerking van werk gevers en werknemers, ter handhaving van de arbeidsvrede, een ontzaglijk groot goed. Men wil nu meer vrijheid In de loon politiek, maar de vraag is, hoe men die zal verwerkelijken zonder dat men de bijl legt aan de wortel van het ge groeide systeem. De door de heer Stapel kamp (AR) verdedigde vrijheid van in dividuele extra-beloning voor extra prestaties zou volgens de bewindsman „uitdijen" tot algemene loonsverhoging. Het door de heer Van der Ploeg (KVP) voorgestane systeem om in extra-winst gevende bedrijven mogelijk te maken, beneden een bepaalde grens hogere lonen Wereldnieuws in zakformaat UIT FRANKRIJK worden overstromin gen gemeld. Door het hoge water van de Garonne staat een deel van Bor deaux onder water en honderden ge zinnen moesten worden geëvacueerd. Ook in het Zuiden en Westen steeg het peil der rivieren, waardoor dorpen en bouwland zijn ondergellopen en zelfs twee kinderen om het leven kwamen. ISRAËL HEEFT zich bij Amerika be klaagd over illegale wapenverschepin gen naar de Arabische landen, hetgeen in strijd zou zijn met de garantiever klaring van 1950, waarbij Engeland, Frankrijk en de V.S. bepaalden, dat slechts zeer geringe hoeveelheden wa pens naar Israël en de Arabische lan den verzonden mochten worden. HET PROCES te Praag heeft geleid tot moeilijkheden tussen Israël en Tsje- ohoslowakije. Israël heeft thans aan Tsjechoslowakije een nota overhan digd, waarin de terugroeping van de Israëlische gezant in Praag onvoor waardelijk van de hand wordt gewe zen. In deze nota staat voorts, dat de gezant Koubovi zich geenszins heeft ingelaten met de samenzwering van de communistische leider, Slansky. ADENAUER, de Westduitse Bondskan selier, heeft met de socialistische lei der Ollenhauer ene langdurig onder houd gehad, waarbij de kwestie der Duitse verdragen ter sprake kwam. Onlangs werd te Bonn onofficieel ge sproken over een eventuele coalitie regering van de C.D.U. en Socialisten, nadat de algemene verkiezingen ge houden zijn. IN JOHANNESBURG werd op feeste lijke wijze de nieuwe bibliotheek van de Potschefsroomse universiteit, welke de, door brand vernielde oude biblio theek heeft vervangen, inugewijd. De waardevolle Nederlandse schenking werd symbolisch overhandigd door de Nederlandse ambassadeur in de Unie, Jan van den Berg. HET GRIEKSE parlement heeft met grote meerderheid zijn vertrouwen uitgesproken in de regering Papagos. Zoals men weet. had de Griekse Con centratie van Papagos bij de verkie zingen op 16 November een overwel digende zege behaald. (Advertentie) Wordt U gekweld door rheumatiek, spit. ischias, hoofd- en zenuwpijnen, neemt dan Uw toevlucht tot Togal. Het middel dat baat. i andere falen. Laat U dus niet langer kwellen, maar gebruikt rr-elmatig Togal Togal zuivert de nieren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apoth. en drogist 0.95, 2.40 en 8.88. te betalen, leek de minister ook moeilijk: het zou maar arbeidsconflicten scheppen. De door mr Van Leeuwen (VVD) be pleite winstdeling is reeds mogelijk bin nen de huidige loonpolitiek. De minister verklaarde op het stuk van de loonpolitiek geprononceerde denk beelden te hebben, maar hij meende niet, de sociale wijsheid in pacht te hebben. Hij achtte het best mogelijk, dat in het ge vraagde advies van de Sociaal Economi sche Raad bepaalde denkbeelden naar voren komen, die het overnemen waard zijn. Emigratie Grondslag voor de emigratie-politiek, aldus minister Suurhoff, is en blijft de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid om te gaan of niet te gaan Het actieve in deze politiek is gelegen in het inschake len van de maatschappelijke organisaties in de. voorlichting en de voorbereiding, in de verruiming van de subsidies aan emigranten en het uitbreiden van de cate gorieën, die voor subsidie in aanmerking komen. Voorts in het zoeken naar nieuwe emigratie-gebieden en in de verruiming van de mogelijkheden, kapitaal mee te De emigratie is uitgegroeid tot een om vangrijke zaak. Daarbij kunnen tegen vallers en zelfs misgrepen niet vermeden worden. Emigratie wordt niet bevorderd door het verlenen van subsidie, wanneer deze tot mislukking gedoemd zou zijn. Hier staat dus duidelijk het Individuele belang van de emigrant voorop. Op een vraag van de heer Biewenga (AR) deelde de bewindsman als zijn me ning mede. dat de overheid primair de onderhandelingen met de ontvangende landen moet voeren De voorwaarden voor een innige samenwerking tussen overheid en maatschappelijke organisaties zijn ten volle aanwezig. In het beleid ten aanzien van de emi gratie van vakbekwamen is kortelings wijziging gekomen. Voorheen werd het emigreren van gehele categorieën ,.on- misbarëri" tegengegaan, door uitsluiting van subsidie. Thans gaat het niet meer om catego rieën, maar wordt allëen maar iemands persoonlijke misbaarheid beoordeeld. De nieuwe regeling voor het overmaken van kapitaal geldt voor allen, die sinds 1 Januari 1950 het land verlieten. Op een nadrukkelijke vraag van de heer Bie wenga (AR) zegde de bewindsman toe, met de minister van Financiën te zullen overleggen, of deze, toch betrekkelijk willekeurige, datum kan worden ver schoven tot 1945. De accommodatie van de emigranten schepen Zuiderkruis en Grote Beer is uit stekend. Die van het charterschip Fairsea is inderdaad minder, maar ligt toch nog boven de internationaal vastgestelde Andere zaken Wat de DUW betreft was ook de mi nister steeds van oordeel geweest, dat zoveel mogelijk openbare werken in vrije uitvoering tot stand moesten komen en niet in DUW-verband. Minister geworden was hem echter gebleken, dat aan de leuze „alles in vrij werk" niet onder alle omstandigheden uitvoering gegeven kan worden. Voorts meende hij, dat bij de loonregelingen en -voorwaarden wel on geveer het juiste midden was getroffen. Hij loopt echter rond met een plan, vrije- bedrijfs-voorwaarden in te voeren. Bij de behandeling van de posten, op de DUW betrekking hebbende, kwam mgr Stokman (KVP) met een zeker niet onbelangrijke aangelegenheid op de katheder. Er is een post opgenomen voor ..geestelijke en culturele verzorging". Mgr Stokman wees er op, dat bij de behan deling van de begrotihgen van Oorlog en van Justitie gesproken is over de gods dienstige verzorging door de kerken en de geestelijke verzorging door het Huma nistisch Verbond. Daarbij was duidelijk vast komen te staan, dat deze twee soor ten verzorging niet op hetzelfde peil lig gen. Ook bij de verzorging in de DUW- kampen is dit het geval Pater Stokman wilde dit-onderscheid duidelijk laten uit komen door een wijziging van de om schrijving van de post. Hij wilde er voor lezen: „godsdienstige, geestelijke en cul turele verzorging". 'Minister Suurhoff was het met het peil-verschil eens en veran derde stante pede de post-omschrijving m de gewenste zin. Staatssecretaris dr Van Rhijn behan delde enkele meer ondergeschikte pun ten. Hij achtte een.vacantie-regeling v jeugdige werknemers wenselijk. m vroeg zich af, of daar een dwingende geling voor moet komen, Hij zou het nog eens opnemen met de Stichting vai Arbeid. Voor de werkverruiming voor hoofd arbeiders, die werkloos zijn, zijn er enige voorlopige plannen. O.a. is een ruir salariëring in voorbereiding en over verhoging van het subsidie aan de ge meenten wordt overleg gepleegd met de minister van Financiën. Minister Suurhoff verklaarde voorts nog, dat het vraagstuk van de kinderbij slag, aangeroerd door de heer Van der Ploeg (KVP) niet zo eenvoudig is. Hij hoopte echter binnen een jaar met afge ronde denkbeelden en voorstellen te kun nen komen. Ook verklaarde hij zich bereid, overleg te plegen met zijn ambtgenoten van Land bouw en van Onderwijs over de moge lijkheid van les in de Engelse taal op de landbouwscholen, zulks in verband met mogelijke emigratie. Drie moties De communisten dienden, bü monde van de heer Reuter, traditiegetrouw eer drietal moties in. In de eerste wordt gevraagd, het be drijfsleven toe te staan, een Kerstgrati ficatie te geven. Staatssecretaris Van Rhijn had er reeds op gewezen, dat het communistische Oost-Duitsland juist de Kerstgratificaties waren afgeschaft, omdat deze thuishoorden in het „kapita listische systeem". Zijn betoog werd nog aangevuld door de heer Kikkert (CH) Deze ried de heren aan, de motie maai weer in te trekken, omdat zij, wegens ..kapitalistische neigingen" later wel „weggezuiverd" konden worden in Drocés a-la-Slansky. - Bij de tweede rnotie worden verbete ringen in de Wachtgeld- en Werkloos heidswet gevraagd De heer Reuter meen de, dat het daarmee maar een „janboel' was. Staatssecretaris Van Rhijn erkende, dat er kinderziekten overwonnen moeten worden, maar had bezwaar tegen deze even ongezouten als ongefundeerde tiek. In de derde motie werd de wens neer gelegd, de vrijstelling van aftrek vai komsten bij de Noodwet ouderdomsvoor ziening te verhogen tot een bedrag f200. Deze vraag leefde bij veel r leden in de Kamer: men wenst zulks zelfs uitdrukkelijk. Ook minister Suur hoff heeft er. toen hij nog Kamerlid was dikwijls op aangedrongen. Thans verklaarde hij. dat de regering de mogelijkheid, of dit „optrekken" tot f200 inderdaad kan geschieden, gezien in het licht van het feit. dat er nog meer uitgaven in petto zijn, die niet in de rijksbegroting zijn opgenomen, onder zoekt. Bovendien moet bij de compensa tie-regeling voor de huurverhoging de Noodwet ouderdomsvoorziening waar schijnlijk toch gewijzigd worden, wat betreft de uitkeringsbedragen. Daarom kan het, om louter administratief-tech- nische overwegingen, verstandig zijn, beide vraagstukken tegelijkertijd te be- handelèri. Vanmiddag werd over deze drie moties gestemd. Daarna werd nog met staats secretaris Muntendam gedebatteerd over de afdeling Volksgezondheid van de begroting van Sociale Zaken. (Advertentie) Beroepingswerk Ned. Herv. Kerk roepen: tot pred. voor buiten gewone werkzaamheden (geestelijke ver zorger van arbeidskampen) cand. J. Stof fels te Blitterswijk. ngenomen: naar Deventer (vac.-H. van Schothorst) S. Dottlnga te Wijhe. i n o e m d tot hulpprediker te Zijderveld G. Enkelaar) emeritus-predi kant te Stavenisse ;tot bijstand in het pastoraat te Noordcloos P. J. Steenbeek, emeritus-predikant aldaar. Geref. Kerken ingenomen naar Nunspeet U. Elgersma te Klazienaveen. 3 e d a n k tvoor Wijhe W. Wlersinga Visvliet. Een „goeie morgen" begint met Gillette! Eerste-Kamerlid W. Rip kreeg vanmiddag de doctorsbul Onderroek naar P.B.O. in de landbouw IN AMSTERDAM werd vanmiddag de doctorshoed verleend aan mr W. Rip, te Voorburg, die vooral in landbouwkringen grote bekendheid geniet. Mr Rip, die lid is van de Eerste Kamer, was jarenlang secretaris van de Chr. Boeren- en Tuindersbond. Ook zijn dissertatie legt getuigenis af van zijn belangstelling voor agrarische vraagstukken. Het proefschrift handelt n.l. over: „Landbouw en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie". Het blijkt dat de gedachte van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de landbouw in Nederland het verst is voortgeschreden. In enkele andere lan den, o.a. in Canada, heeft men ook een begin gemaakt. De schrijver komt o.m. tot de con clusie dat de gedachte van de „souve- reiniteit in eigen kring" voor allerlei vraagstukken een waardevol gegeven is, teneinde de eigen aard van de verschil lende levenskringen op te' sporen, doch dat de grenzen van de eigen competentie sferen aan veranderingen van tijd en omstandigheden onderhevig zijn. De van verschillende zijden inge brachte bezwaren van economische aard tegen de P.B.O. worden, in den brede besproken. Hoewel de schrijver niet elke betekenis aan de geopperde bezwa ren ontzegt, is hij toch van oordeel dat daarom niet van het stichten van orga nen. met publiekrechtelijke bevoegdheid beklee'd, moet Worcféh afgezien. In het, kort schenkt- dr Rip aandacht aan de P.B.O. in de landbouw ten op zichte van de Westeuropese agrarische samenwerking. De schrijver stelt zich op het standpunt dat ook bij nauwer samen werking op landbouwgebied in West- Europa de P.B.O. niet onbruikbaar of onwenselijk wordt. Grote belangstelling Voor deze promotie bestond grote be langstelling. Tegenwoordig waren o.a. minister Zijlstra. mr J. A. Jonkman, voorzitter van de Eerste Kamer, prof. mr F. de Vries, voorzitter Sociaal-Eco- Piov. Staten geven: Subsidie aan Diergaarde Blijdorp Tijdens de dezer dagen gehouden ver gadering van de Provinciale Staten kwam het verzoek van de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp ter sprake voor een subsidie, omdat er een tekort van bijna drie ton is Gedeputeerde mr J. J. R. Schmal ver klaarde zich tegen een subsidie, omdat, naar hij zei, het geld niet gemist kon worden. De Staten lieten zich echter niet; zo snel overtuigen en een voorstel van mej. J- Zeelenberg (Arb.) f 10.000 subsi die te schenken werd ten slotte aanvaard met 39 stemmen voor en 30 tegen. Gisteren 70.000ste telefoon aansluiting in Amsterdam In Amsterdam is gisteren de 70.000ste telefoon-aansluiting bereikt. Het bestaan de jaar-record is hierdoor met 100 pet verbeterd. Er zijn ongeveer 110000 tele- foo-toestellen. Dit jaar werd om de an dere dag een nieuwe automatische huis- telefoon-installatie in bedrijf gesteld. nomlsche Raad. voorts leden vai Staten-Generaal, bestuurders van Boe ren- en Tuindersorganisaties twee van dezen fungeerden als paranymphen, n.l. B. W. Biesheuvel en ir G. Wansink, resp. algemeen secretaris en secretaris van de Ned. Chr. Boeren- en Tuindersbond en velen, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de P.B.O. Promotor was prof. dr T. P. v. d. Kooy. Te Chicago is deze week met suc ces een operatie uitgevoerd op et MAANDEN OUDE „SIAMESE" TWEE LING, bij welke een vergroeiing aai hoofd voorkwam. De behandeling 11 Vt uur in beslag. Van het eri van School en Keti STICHTING KLINISCH HOGER ROTTERDAM, 18 Dec. Geslaagd: s arts-ex. mej J C de Neef. Rotterdam, nj E A Ratulangle. Rotterdam en de 1 H Aafjes, Rotterdam. B de Beer. Ti D I Blonk. Woerden. F de Graaf, Arhsterdi W van der Heul. Vlaardingen, A Kastele Utrecht. P Muntendam, Wassenaar. Woerden en C A Velthoen. Rotterda ex. de dames W M van Alphen. V E Dufour, Almelo en J P van de Velde, D Haag en de heren A C Borstlap, Si A Kreuzen. Wageningen, B W Mi< Haag, L T F L Stubbé. Den HaaL. - Witte, Voorburg en A de Zeeuw, Amsterdz fschi getiteld „Bijdrage tot de kennis van Xylo iscreta" de heer E. N. Parabirsing. gebo: te Domburg (Suriname) en thans Idem op proefschrift, getiteld ,,Vi' 3 C14 een onderzoek naar het v (Advertentie) IT UIljIICiJ d« ziektekiemen wore gedood en de huid gent GENEESMIDDEL TEGEN 1 HUIDAANDOENINGEN J Protestantse stafopleiding voor ▼erplegenden Op initiatief van de Raad voor Kerk en Ziekenzorg der Ned. Her. Kerk e: Groninger school voor maatschappelijk werk (Cicsa) zullen zowel in Utrecht aan het diakonessenhuls aldaar als in Groningen aan genoemde school staf- opleidingen voor verplegenden worden begonnen in Januari 1953. Verplaatsing zetel I.C.V. Op een te Brussel gehouden, vergade ring van het Internationaal Christelijk Vakverbond is besloten, de zetel van dit verbond van Utreoht naar Brussel te verplaatsen. Deze beslissing werd met algemene stemmen genomen. De leden der Belgische afvaardiging hadden zich evenwel van stemming onthouden. Het besluit werd voornamelijk ingegeven door redenen van practische aard. Brus sel is namelijk centraler gelegen en ge makkelijker bereikbaar voor de leden der buitenlandse delegaties. Bovendien is te Brussel een nauwer contact mo gelijk met het, daar gevestigde. Inter nationaal Verbond van Vrije Vakver enigingen. Titel te koop Hebt U er genoeg van om Jansen te heten? Neem dan Uw pen op. en schrijf naar Agence Havas, Rue Vivienne 17 in Parijs, onder nummer 227/598. In het, in Brussel verschijnende blad „Le Soir", biedt in de rubriek „gemeng de advertenties", een rasechte markiezin van zeer oude Franse adel, haar titel aan. Zij is bereid langs legale weg haar titel over te maken aan een kind van een bemiddelde familie. De Cultuuronderneming DOEKOE- WRINGIN in liquidatie heeft een tweede liquidatie-uitkering van ƒ20 per aandeel beschikbaar gesteld. (Advertentie) Het lied der aethergolven ZATERDAG 20 DECEMBER Hilversum I. 402 m. KRO: 7.00 Nieuws 7 10 Gewijde muziek 7.45 Morgengebed 8.00 Nieuws 8.15 Gram. 9.00 Voor de huisvrouw 9.40 Gram. 10.00 Voor de kleuters 10 15 Gram 11.00 Voor de zieken lil.45 Gram. 12.03 Gram. 12 55 Zonnewijzer 1.00 Nieuws 1.20 Lunch concert 2.00 Boekbespreking 2.10 Gram. 2.20 Engelse les 2.40 Gemengd koor 3.00 Kroniek an letteren en kunsten 3.40 Fanfar -orkest .00 Omroeporkest en solisten 4.30 ,,D» (Advertentie) Zij heeft het aan zijn gezicht al gezien, maar als hij haar vertelt wat er ditmaal de oorzaak van was, verklaart ze zonder omwegen, dat het haar in zo'n geval niet beter vergaan zou zijn. Een dergelijke behandeling, als haar man van daag ondervonden heeft, zou het zachtmoedigste mens nog buiten zichzelf gebracht hébben. Haar woorden beurden hem weinig op. ,,'t Is mogelijk dat je gelijk hebt, maar als do minee had het niet mogen overkomen!" houdt hij vol. Mevrouw staat op om haar jongste zoontje, dat in de tuin speelt een beker melk te gaan brengen. „Je bent toch zo min als iemand andêrs een volmaakt mens!" zegt ze nog troostend in de deur. Hij wacht met zijn antwoord, tot ze met de kleine Paul op de arm de kamer weer binnen komt. „Ik moet meer bidden, eer ik op zulke bezoe ken uit ga!" merkt hij dan op. Ze knikt toestemmend, zet tegelijk de kraaien de naamgenoot op vaders knie en verdrijft daar mee voor een ogenblik de sombere Wolk van zijn gelaat. Toch neemt dominee het vaste besluit om, wan neer hij Peet Meier nog eens weer ontmoeten zal. zich over zijn gedrag van deze morgen te ver ontschuldigen. 't Zal misschien met hetzelfde hardnekkige zwijgen beantwoord worden, maar hij wil zich daardoor niet meer laten afschrikken Dominee Ruitenburg heeft niet gezien, dat, toen hij in zo'n opgewonden stemming Meiers win kei verliet, het gordijn voor 't huiskamerraam op zij getrokken werd en een paar ogen in een bleek vermoeid gezicht hem nakekenTot uit de keu ken een scherpe bevelende stem opschetterde, en 't gordijn weer haastig recht werd geschoven. TWAALFDE HOOFDSTUK. De vroeg-ondergaande herfstzon tovert grillige schaduwen op de muren van het huis op de Wal, maar 't gedeelte van de winkel, waar de toonbanken zijn, bevindt zich al bijna gehéél in het donker, 't Loopt niet druk meer om deze tijd, de meeste kooplustigen zijn vertrokken. Toch staat bij één van de toonbanken, gebogen, over een stapeltje grof werkmansgoed, een slanke meisjesgestalte, die, hoeveel moeite het haar ook kost, turend haar ogen inspant om een late klant nog tevreden te stellen. die zijn zuun niet kende door ANNIE SANDERS Terwijl ze met een zucht een overhemd uit de stapel trekt, werpt ze ondertussen een steelse blik naar de réchte onbewogen rug van Peet Meier, die bij de andere toonbank met Egbert Kluis staat te praten. Ze heeft zo pas al schuch ter gevraagd of het nog geen tijd was om licht te maken, maar Peet heeft op zi^n langzame ma nier geantwoord dat 't nog vroeg genoeg was, en, gewend om zich bij al zijn beslissingen on voorwaardelijk neer te leggen, heeft ze met ver der aangedrongen. „Kijk eens juffrouw, zou deze goed zijn?" De klant is niet lastig, ze houdt het overhemd even dicht bij haar ogen en knikt dan kort. „Ja, pak maar in!" Een ogenblik later valt de deur achter haar dicht, wat een licht-tinkelend belgeluid veroor zaakt. De winkelier hoort het, kijkt vluchtig om. „Zo, is ze weg? Betaald?" De vraag wordt toestemmend beantwoord. Het zijn hier over 't algemeen geen slechte betalers. De mannen zijn al gauw weer in hun gedempt gesprek verdiept. Wies, veronderstellend dat er nu wel geen mens meer komen zal, bergt het pas-ontvangen geld in de cassa en begint alvast op te ruimen. Ze is er nog niet mee klaar, als aan de andere kant van de winkel een deur open gaat en een schelle stem roept: „Eten! 't Brood staat klaar!" Onmiddellijk staakt ze haar werk en gliDt. achter de dikke huisbaas om, de kamer in. Meier schijnt niets gehoord te hebben of zich maar zo te houden, hij praat tenminste rustig door. In het woonvertrek is Aartje, de zogenaamde vrouw des huizes, bezig thee in te schenken. „Waar hangt Peet uit?" vraagt ze bits, als ze enkel het meisje ziet binnenkomen. „Mijnheer Kluis is er nog, die blijft altijd zo lang!" legt' Wies verontschuldigend uit. De vrouw bii de tafel haalt met een ruk haar schouders op ,,'t Kan me niet schelen of mijnheer Kluis lang of kort blijven wil, .maar ik ben zover mei het brood en dan heeft Peet maar te komen. Allah, ga hem zeggen dat ik niet langer bliet' te wachten!" Gehoorzaam volgt Wies het bevel op. „Je moet komen eten" waarschuwt ze Meier, die nog al tijd druk pratend en gesticulerend tegenover de huisbaas staat. Wrevelig, wendt hij het hoofd naar haar toe. „O, kan madam weer niet wachten? We zijn direct uitgepriat, hoor, zolang moet ze maar ge duld hebben!" schoonheid van het Gregoriaans" 5.00 Voor de jeugd 6 00 Gev. muziek 6.15 Journalistiek weekoverzicht 6.25 Oude Kerstliederen 6.45 "correspondenties 7.00 Ni 8.50 Gram. 9.00 Gev. programma 9 50 Acti liteiten 10.00 Liohte muziek 10 30 Wij luider Je Zondag in 1100 Nieuws 14.15 Nieuws lr Esperanto 14.22 Kamerorkest, klein koor er solisten 11.4512 00 Blazersensemble Hilversum II. 298 m. VARA: 7.00 Ndeuws 7.10 Gram. 7.15 Gymnastiek. 7 33 Gram 8.0( Nieuws 8 18 Gram. 8.30 Orgel 8 65 Voor de VPRO: 10.00 „Tijde- Morgenwijding lijk uitgeschakeld' WÜÊ VARA10.20 Voor de arbeiders in de tinubedrijvcn 1130 Altviool en piano 12 (M Gram 12.33 Orgel 1.00 Nieuws 1.15 Com mentaar 120 Dansmuziek 150 Radioweek- journaal 2.15 Dameskoor 2 35 Gronings pro gramma 3.00 Amateurprogramma 3.30 ..Eerst denken, dan doen" 3.45 Metropole-orkest en solisten 4,10 Sportpraatje 4,30 Kamerorkest 5.16 Voor de jeugd 6.00 Nieuws 6.20 Film programma 6.40 Regeringsuitzending: Zoek- licht op de Westerse defensie 7.00 Artistieke staalkaart VPRO: 7 30 ..Passepartout" 7 45 .Het Oude Testament in deze tijd" VARA: 8 00 Nieuws 8.05 Gev. programma 10 cialistiseh commentaar 10.15 Weense 10.40 „Onder de pannen", hoorspel 11 00 Nieuws 11.15 Reportage 1125—12.00 Ve programma. Engeland. BBC. 330 m. 12 55 Gev. prc_ ti. 2.55 Leger des izlek 4.00 Concei de kinderen 7.0 30 Gev. ir.imc'e 3 00 Ir. terviews 8.30 Parlementsoverzlcht 8.45 Ge\ programma 10 00 Nieuws 10.15 Hoorspel 11.4 ziek 155 SPHBMHHPMRHPIBP de kinderen 3.00 Orgel 3 30 Koorzang 4.00 Sport 5.00 Variété-orkest en solisten 5.45 Jazz- ek 6.30 Sport 7,00 Gram. 7.16 Hoorspel Causerie 8.00 Nieuws 8.25 Sport 8.30 Hoorspel 9.30 Concert 1-0.16 Voordracht 14.00 Nieuws 11 15 Gev. muziek 12.00 Gram. 12.56— I.00 Nieuws. Frankrijk. Nat. Progr. 347 m. 12.30 Concert 1 00 Nieuws 2.17 Concert 5 55 Gram. 6 30 Ame rikaanse uitzending 7.01 Klassieke muziek 8.00 Lichte muziek 8.30 Hoorspel 1Q.30 Gram. II.45—12 00 Nieuws. Brussel. 324 m. 11.43 Gram. 12,33 Gram. 1.00 Nieuws 1.15 Gram. 2.00 Muziekkapel en so- 5 30 Verzoekprogramma 6.30 Voor Nieuws 7.40 Dansmuziek 8. programma 9.15 Acc Gram. 11.00 Nieuws 11.06—12.00 Dansmuziek, ■ussel. 484 m. 12.06 Omroeporkest 1.00 iws 110 Verzoekprogramma 3 00 Gram. Lichte muziek 5.00 Nieuws 5.15 Lichte lek 6 30 Accordeonmuziek 7.00 Minne gen 7 40 Gram. 7 45 9.00 Funae/mtnppMÉSHHBH 10,00 Nieuws 10.10 Gram. 10.15 Jazzmuziek 10 50 Nieyws 11.00 Amusements- 1 Depot" de he erdwiji muscu: J P ldaar. AMSTERDAM (Gem. Univ.). 17 Dee. orderd tot doctor in de wis- en nai unde op proefschrift, getiteld: ..Onde. n. geb. ihrlft. geti roadening eld: „On the Theory of Pi and Pressure-Induced Abso Kranendonk, geb. te Delft, ACADEMISCHE EXAMENS. LETDEN, 19 Dec Geslaagd doet. ex echt de heren M. Uhl. Den Haag, S :ht de heren J E Tckenbroek. Den H C Carp, Aerdenhout A de Gi C Ooft. Lelden. P Zegwaard. Dei sens. Dei A R de Geus. "assenaar. A H Hoogendijk. Der AMSTERDAM (VU,). 18 Dec J Dorsman. A'dam. O P v d Werff. I em. A J Westermann, R'dam. L Minn Buitenpost, J B Th Aten. A'dam. AMSTERDAM. (Gem. Univ.) 18 Dec. •orderd tot arts mej. M A Broer en de h 3 E van Zanen. J Carels en A van Dar V'dam. Geslaagd: arts-ex. le ged. mevr. -• d Stel-Polderman. Lochem, mej A A :cher. Ovorvecn. mej C de Vrien, mei 3remor-Ehrlich. A'dam en de heren •Merstra, Beverwijk, J" J Zonjee en J I /ries, A'dam: doet, ex, economie A Was ex. scheikunde A 1 natuurkunde ECG lof J Hilgevoord, A' Vries. A'dam: tir.k. A C J Str Geslaagd-: arli H Bekius-Meijerlnk. Groningen, Ien Nio. Groningen. C G I Nij Rotterdam. P A H Wolfs. Voorburg. J ker. Rotterdam en M van Toorn. VlL. 'n: doet. ex. P- den Hollander. Klunl f gaard. Lcxmond. K Griffioen. Den H le Fèvre, Den Haag en R D Osn Nieuwe lening Amsterdam De gemeenteraad van Amsterdam hta ;n 4 pet 30-jarige obligatielening gt gekeurd, en tevens' twee onderhal geldleningen van ƒ6 millioen. T"\E verschijnselen die in onze daj^ U als vliegende schotels worden f j brandmerkt, zijn op de radarschr^ waargenomen. Dat is natuurlijk zonder belangwekkend, maar waai moeten het dan beslist vliegende sd jj celsozijn geweest? Ook meteoren ïefi W; teren radar, dus waarom zouden niet liever aan deze normale astro mische verschijnselen denken? klemt te meer, omdat de vliegers, direct na de radarwaarneming verkenning zijn opgestegen, niets l zonders hebben kunnen ontdekki Geen sterveling kan uit deze war, neming dus de conclusie trekken l|L hier van vliegende schotels sprake) geweest. Verder bestaat er tot op dit mom van al die vliegende schotel geschie nissen behalve dan met radar, dl in dit geval kan niet van onbekei verschijnselen worden gesproken geen enkele waarneming met mee! nische hulpmiddelen, hoewel Ameii toch van die apparaten wemelt. moeten ons dan ook verder veria op wat allerlei mensen gezien bi ben. Nu, in vele gevallen is zonder interessant! Er zijn vliegei schotels waargenomen die zich een snelheid van 40.000 km per voortbewogen en die om bergtopp cirkelden. Heeft u de beweging van een i naat, die de loop van een zwaar ka verlaat, wel eens met de ogen volgd? Natuurlijk niet, want de i vangssnelheid is bij een stuk zvi geschut ongeveer 800 meter per conde en uw ogen zijn niet in s' dergelijke snelheden te volgen. M in Amerika zijn vliegende schotels zien die nog 14 maal zo snel gin| als onze granaat! En laten we ons eens bezig houi met de schotel die met een dergelij snelheid om een bergtop cirkelt, wi bij we veronderstellen dat haar gei ten baan 100 km bedraagt. Wam we afzien van allerlei andere beli rijke punten, kunnen we toch v stellen dat bij deze cirkelende be» ging in ieder geval de bestuurder het voorwerp volledig tot pap w jedrukt, want wanneer we zijn ge\i op 50 kg stellen, wordt door de i delpuntvliedende kracht zijn lichai tegen de wand geperst met een 1 kracht van ruim 350.000 kg. Laten we kort zijn: dergelijke heden zijn voor materiële voorwi in onze atmosfeer niet waargenoiö Moeten we dan nog stilstaan bij boek van de Amerikaanse journal Frank Scully, die beweert dat de heimzinnige voorwerpen in Ameri zijn geland en dat zij zich buiten atmosfeer voortbewegen met een sc heid die groter is dan het licht? boek heeft in verschiilendp la grote opgang gemaakt, hetgeen j» mer is. want Frank Scully is kletskous die van het besproken derwerp geen zier verstand heeft. Daarover morgen. (Nadruk ve-bodB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 2