Voorlopig Ned. elftal leidde met 2-0 tegen B. Wanderers fflEDWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 6 MAART 1952 In Hink gewijzigde samenstelling In Piet van der Kuil een rechtsbuiten van het type Wels terug De oefenwedstrijd van het voorlopig Nederlands elftal, welke voor ruim 55.000 toeschouwers in het Feijenoordstadion te Rotterdam tegen de Engelse eerste divisieclub Bolton Wanderers werd gespeeld, is ondanks een aan trekkelijke eerste helft, al met al een matige partij voetbal geworden. Geen groots kijkspel voor de toeschouwers dus. En voor de keuzecommissie van de K.N.V.B.? Ook voor dit college heeft Ihet treffen tegen de Engelse profs niet veel nieuws opgeleverd. De Bolton Wanderers vielen tegen. Het was een sluitend team zonder sterren, met vla gen van goed spel, maar verder toch met weinig stootkracht en behept met het van Engelse ploegen bekende euvel: een I slecht schot. Om met de aanval te beginnen, deze linie heeft het enige winstpunt opgele verd. Wij doelen op de kleine Van der Kuil, in wie het Nederlandse voetbal na talloze mislukte experimenten weer een rechtsbuiten van klasse bezit. De Velse- naar. een speler van het type Wels. speelde een uitstekende partij, waarbij opviel hoe groot zijn technisch arsenaal reeds thans is. Toch heeft Van der Kuil nog met volledig de gelegenheid gehad zijn kunnen te tonen, omdat naast hem Van Schijndel ontbrak. De schiedammer het zijn oude liefde, de middenlinie, niet in de steek. Zo was midvoor Van Melis v1oor, het grootste gedeelte van de wed strijd de man, die voor hem het best be reikbaar was en met wie de verrassende .«witchesi konden worden ondernomen, i Yai\?^ells was slechte bui. De Eindhovenaar.^die toch al geen techniek genoeg bezit Pm een adrem aanvals leider te zyn, wat ditmaal te vaak een tempo te laat. Van Van Schijndel schre venwij reeds, dat hij zich voornamelijk achter de aanval bewoog. Dit wil echter niet zeggen, dat hij geen goede wedstrijd heeft gespeeld. Integendeel, hjj behoorde j tot de beste spelers van het veld. Als schakel voldeed hij zeker beter dan Abe Lenstra op de linkervleugel. De Fries ïad_,er "iet veel 2»n in, hij toonde een hinderlijk gebrek aan activiteit en slechts een enkele maal hebben de dui zenden op de tribunes zich grinnekend kunnen verkneukelen aan een typisch Abe-staaltje. En het aantal goede schoten, dat van zijn voet kwam, was op de vin gers van één hand te tellen. Clavan deed veei goede en enkele nonchalante din gen, doch over het geheel kan de Haagse linksbuiten op een goede wedstrijd terugzien en het was jammer, dat hy wen3Wat meei" 'n hCt SPeI betl0kken Biesbrouck en Terlouw hadden het niet moeilijk. Biesbrouck kon het verdedi gend werk gemakkelijk af en zelfs vond hij nog de gelegenheid om met een prach tig schot een der beide Nederlandse doel punten te scoren. Terlouw zal niet heb ben durven vermoeden dat hij tegen Lofthouse, de midvoor die zelfs in natio nale Engelse teams vele lauweren oogstte, zo'n rustige middag zou hebben. De beide backs, Odenthal en De Jong hebben een zeer goede indruk achter ge laten. Een tegenvaller voor elkeen was het teleurstellende spel van doelman Landman. De anders zo rustige en stijl volle Sparta-keeper was in sommige mo menten angstig onzeker en slordig en het lijkt niet waarschijnlijk, dat hij Kraak zal verdringen. Wat het verloop van de wedstrijd be- treft kunnen wij kort zijn. Het voorlopig Nederlands elftal begon met enkele goede aanvallen waarbij Bolton zich tot een paar schaarse en ongevaarlijke uitvallen beperkte. Na ruim een kwartier resul teerde een combinatie tussen Van Melis en Van der Kuil in een scherpe voorzet van de naar rechts gezworven midvoor. Na twee, drie mistrappen van de Engelse verdedigers kwam de bal voor de voeten van Clavan, die via het been van links back Higgins inschoot. 7 Min. voor het einde van de eerste helft, nadat reeds een aantal kansen was gemist door slecht schieten van Van Melis en Lenstra, kreeg Biesbrouck de bal te pakken en met een hoog en hard schot van zeker 20 meter afstand bracht hij de stand op 20. Na de hervatting kwamen de Engelsen geducht opzetten. Een half uur lang beuk ten zy vergeefs op de muur. die voor Landmans doel was opgetrokken. Zelf hielpen zij mee de 2—0 stand te hand haven toen Langton uit een strafschop hoog over schoot, maar tenslotte konden doelpunten niet uitblijven. Eerst scoorde rechtsbinnen Moir met een ver laag schot vee minuten later had Lofthouse ein delijk succes, toen hij geheel ongedekt staande een strakke voorzet van rechts langs Landman kopte. Met Nederland in de aanval kwam het einde. HOE DE SCHEPEN KEILEN EN ZEILEN De Engelse middenvoor Lofthouse (rechts op de grond liggend) scoort met een prachtige kopbal de gelijkmaker. Landman (links) kijkt toe hoe de bal via de paal in het doel verdwijnt. In het midden ligt De Jong. Langs de vloedlijn iMillioenen schelpen spoelen op onze stranden aan Merkwaardige levensomstandigheden van zandbewoners bij Kijkduin Strandjutten schijnt hij sommige mensen ingeboren te zijn. Vooroverge bogen, met lange passen lopend, steeds de blik gericht op de smalle strook zand voor zich, gaan de ogen van links naar rechtszoekend of er iets van hun gading te vinden is. Tussen het jutten van de een en dat van de ander is echter een enornt verschil. Is het de „jutter" te doen om de sieraden die de onfortuinlijke badgasten in de afgelopen zomer verloren hebben, zijn collega-strandjutter loopt hier met een geheel ander doel. Deze komt om een blik te werpen op het kerkhof van de zee, de vloedlijn. die verhinderen dat het dier in zijn omgeving voor zijn vijanden opvalt. Juist die vloedlijn, de scheiding tussen het mulle, losse zand en de gladde, ver harde zandplaat, is van belang. Hier gaf de zee de gelegenheid een blik te werpen op datgene, waar het verder geen prijs meer op stelde. Vooral na stormachtige dagen is het een rijke verzamelplaats van de meest uiteenlopende zaken. Oude manden, kurkenbossen, sintels, flessen, fittingen van gloeilampen en wrakhout kunnen we er aantreffen. Maar waar het ons om te doen is, er liggen ook ontel baar vele dode en dikwijls nog levende planten en dieren tussen, die door storm en zeestromingen van hun ondergrond werden losgerukt. Vooral bij Oostelijke winden ontstaan langs de kust grondstromiingen in het water, die alles wat leeft en niet goed veankerd zit, van de bodem losveegt. Kokkelragout Deze stromingen werken ook de schel pen van hun banken los en werpen ze dikwijls nog levend op het strand. Een welkome maaltijd voor dè meeuwen en kraaien, dae er zich dan ook ijverig te goed aan doen. De tijd" ligt nog fris in mijn geheugen, dat ook wij niet afkerig waren van een potje kokkelragout. Tandknarsend merkten we goed, dat we met bewoners van het zand te doen hadden. Millioenen schelpen in allerlei kleurschakeringen spoelen aan. Die kleur is overigens langs onze kustlijn niet overal gelijk. In het algemeen kan men zeggen, dat in de strook van Hoek van Holland tot aan Noordwijk het meest schelpen aanspoelen met een blauwachtige kleur, terwijl deze van Noordwijk naar het Noorden toe steeds lichter worden. Bij Zandvoort treft men zelfs geelachtige- en op het strand bij Schoorl en Bergen aan Zee rose-achtige schelpen aan. Vanzelf sprekend houden deze kleuren nauw verband met die van de zeebodem waarop en waarin de dieren leven. Men spreekt dan van schutkleuren Van tijd tot tijd worden veel doosjes gevonden met het nog levende weekdier er nog in. Met twee krachtige sluit spieren houdt het geel-witte mossel achtige dier de linker- en Teohter schelp helft stevig gesloten. Zulke vondsten zijn welkome gasten voor een achtergebleven plas of voor het zeeaquarium thuis. Elke grote inmaakpot kan er voor dienen, ieer we maar zorgen, dat er een flinke bodemlaag van zeezand in zit. In zulk een bakje kunnen we vele biologi sche bijzonderheden van onze zeedieren op ons gemak waarnemen. Zo vond ik in de afgelopen week bij Kijkduin vele levende schelpen, waar onder talrijke zaagjes. Zoals de naam al aangeeft, doen deze aan een zaag denken, doordat de onderrand met vele, fijne tandjes is bezet. Als het dier in het zee bakje tot rust is gekomen, gaat het zich in de zandlaag ingraven. Eerst wijken de beide schelphelften van elkaar en ver schijnt de lange, vlezige „voet". Al tas tend-strekt deze zich over het zand -uiL- terwijl gelijktijdig aan de andere zijde van de schelp twee schoorsteentjes naar buiten komen, die men de sipho's noemt. Plotseling zien we het dier zich oprich ten, de voet graaft zich in en langzaam schuift de schelp met schokjes zover onder het zand, tot nog even de voor- rand met de uitgestulpte sipho's er boven uitkomen. De smalste van deze buisjes zuigt het water naar de inwendige organen. Voor de ademhaling wordt door de kieuwen een gedeelte van de aanwezige zuurstof aan het zeewater onttrokken. Het plank ton. de verzamelnaam van microscopisch kleine zwevende plantjes en diertjes, blijft achter. Dit voedsel wordt naar de maag getransporteerd, vai uit de verteerbare bestanddelen lichaam worden opgenomen. Olymp. zwemploeg komt naar Leiden De Olympische zwemploeg komt vol gende maand naar Leiden. De datum de wedstrijden staat nog niet vast. Wel is zeker, dat de liefhebbers van de zwemsport veel te- genieten zullen krij gen. Nadere bijzonderheden volgen nog. De Nederlandse degenploeg tegen Zweden De Nederlandse .degenploeg, die op Vrijdag 14 Maart in het Kurhaus te Scheveningen in een wedstrijd uitkomt tegen het Zweedse team. dat in Europa op tournee is, bestaat uit de volgende schermers: ir Van der Hoeve. E. L. Kuy- pers. Hordijk, Van Kregten, Terweer (allen Den Haag), en Dwinger uit Am sterdam. Reserve: Hopman (Amsterdam). De heer A. E. W. de Jong zal als cap tain fungeren. Gronings elftalNed. militair elftal 5—3 Te Groningen werd een voetbalwed strijd gespeeld tussen het Gronings elf tal en het Nederlands militair elftal. De gastheden wonnen met 53, nadat de rust met gelijke stand 22 was ingegaan. Gelier leidt in Maroczy- tournooi De Britse kampioen Harry Golombek heeft Troianescoe (Roemenië) in het Maroczy schaaktournooi verslagen, maar hij verloor van Alberich O'Kelly (Bel gië). Hetlnik (Argentinië) gaf op tegen de Hongaar Barcza. Na de tweede ronde leidt Jesim Gelier (Rusland) met twee punten na zijn overwinning op de wereld kampioen Michael Botwinnik. Prins wint en speelt remise te Havanna De uitslagen van het internationaal schaaktournooi te Havanna luiden: afg. partijen 7e ronde: PrinsToran Vt Cobo—Reshevsky Vz—Horowitz— Guimard 8e ronde: Rossolimo Ortega I0. PrinsPomar 10; 9e ronde RossolimoHorowitz V*V*. Het tournooi telt 23 ronden en eindigt 20 Maart a.s. Het afgewerkte water wordt tenslotte door de voorste sypho, dat aan de top enigszins vernauwd is en van fyne buiten gespoten. Precies zoals bij het zaagje onttrek- iTer AarBoskoop III Wz-SVz Bodegraven IL.S.G. II 19 L.S.G. II won het hoger beroep inzake de afgebroken partij tussen A Scheer (Bodegraven) en A. E. J. Modderman, die d'oor de arbiters van de LS.B. re mise was verklaard. De einduitslag ver anderde daardoor van 14i8% in 19 Schaakgenoegen IIPhilidor V 55 Volgens de verwachtingen is de afge broken partij tussen Bourgeois (Schaak- gen.) en Rijnsburger (Ph i door de Phi- lidor-man gewonnen. De eindstand werd daardoor 5—5. ken alle in zee levende tweekleppige weekdieren hun voedsel en zuurstof aan het water. Boskoop III (3e klasse B> heeft Ter Aar zonder een enkel winstpunt in deze competitie gelaten- De gasten wonnen met 45%. Ged. uitslag: B. Rietveld (T. A.)C. Slingerland 'B 1—0, J de karakteristiek zyn voor de veenban-, Grool_D. Lankhui2en Adr v d. kust veelvuldig aan de Haan—W. J. Spaargaren 0—1. H. B. Otto •W Donker 01, H. AaftinkA. van Ooyen 01. A. v. d JagtP. Vuyk 01, Jac. RietveldJ. A. Sonneveld 01, J. EsveldK. Stikkelorum 10. Joh. de Bru ij nJoh. de Ruiter 10. M. Heijns E. Hoogeveen 10. GROTE VAART. AAGTEKERK n R'dam 4 Mrt te Cadiz ALIOTH R'dam n B. Aires 4 Mrt te Rio Grande ALBLASSERDIJK v Bremen 5 Mrt te Hamburg ALBIREO n Bl-Aires 4 Mrt p Kp Fno ALDABI n R'dam 4 Mrt p Las Pal- mas ALKAID B. Aires n R'dam 5 Mrt te Rio de Jan. ALTAIR v Antw. 5 Mrt te R'dam ALMDUK n Cuba 4 Mrt p Azorer. ALPHAC- k 4 Mrt v Bos p St. Vincent. AMSTELDIJK N-York 4 Mrt p ZO Flores AMSTELKERK n A'dam 4 Mrt v Le Havre AMPENAN N-York n Soerabaja 4 Mrt v Singapore ANNENKERK R'dam n Sydney 4 Mrt te Marseille ARGOS n R'dam 4 Mrt p Gibraltar ARUNDO v R'dam 5 Mrt Galveston ARNEDIJK R'dam n N-York 5 Irt p Scilly's AXEL DIJK Golf v Mexico R'dam 5 Mrt te Le Havre verw. BAARS A'dam 4 Mrt p Z Sombrero eiL BENGKA- IS Singapore n Kaapstad 5 Mrt te Pt EU- ibeth BENNEKOM A'dar" - gjfife :ira 5 Mrt dam 4 Mrt >ads 4 Mrt p Di BOSKOOP Peru Spain BRITSUM r CALLISTO n Net CLIO v Pt au Prince 2 iCao DAXAE Geni SUM n Nederl. Halifax FRIESLAND 9OT. GANYMEDES n Pa- 4 Mrt v Trinidad GOOILAND Am- B. Aires 4 Mrt te Santos GRAVE- 4 Mrt te Maracaibo HESTIA im n Hamburg HOOGKERK J; 5 Mrt te Hongkong JAGERSFONTEIN n Soerabaja 4 Mrt p 300 KEDOE Soerabaja n R'da eil. JAPARA n Z ten i 4 Mrt TTEIN A'dam n Beira 3 Mrt 1 KOTA AGOENG N-York n i p Gibraltar KOTA BAROE n Calcutta 4 HoUandla R'dai l Mrt West- ■akar LAWAK n San Fran- :arcus eil. I.EERDAM naai Kp Race LEERSUM KERK KERK n n R'dam K p Kev West LEMSTERKERK Mrt v Antw. LEUVEKERK r p Perim L VR KERK Cal- i 4 Mrt v Le Havre LINDE- te Basrah LOENER- v Madras. LOOSDR nua LOPPERSUM n LUNA 5 Mrt te Al- igusta 4 Mrt te Recife 4 Mrt p Roek MAASKERK A'dam n Wei 3 Mrt te Bordeaux MAASLAND 4 Mrt p W. Kp Blanco MANOERAN 5 Mrt v A'd glers verw. MAAS Lattakia MAASHAVEN i Ma) Mrt Mrt v Priok MAPIA Ouessant MARIEKERK tfrt te Antw MELISKERK Kp Palmas MERWEDE G< >m 6 Mrt te Le Havre MID/ t te Catania. MOLENKERK rika 5 Mrt te Accra NIGER- Mrt te Lagos v A'dam 4 Mrt te Catan A'dam n W-Afrika 5 Mrt STROOM A'dam n W-Afri' ORANJEFONTEIN 5 Mi ORION A'dam n Levant 5 Mrt te Istanboel OBERON n Pt au Prince 4 Mrt v Kingstoi POLYPHEMUS n B. Papan 4 Mrt p Pantel- Lorden PR ALEXANDER v R'dam 4 Mr 'e Halifax PR FRED. HENDRIK n Valanci: Mrt v Burriana PR .T. W. FRISO i Gandia Bremen 4 Mrt. 5 4 Mrt te Hollai i Mrt p Madei 1 RIDDERKERK LAND RUYS n Rio de Jan stad SALLAND B 5 Mrt te Airiers v Paulsborough MAASSLUIS STENTOR A'd: indlne Baritoririvler SCHIE C: te R'dam SCHIEDIJK n N-Yor ibraltar SLIEDRECHT Montert J 4 Mrt d Recife SOESTDIJK iladclphia STAD Melilla 5 Mrt v Vlaardingen Barbados 5 Mrt te Pa- A'dam 4 Mrt TAWALI v Antw. 3 Mrt te Londen SIAS n B Papan 5 Mrt te Bintang 1 nas" n °Kaaiwtad4 5* Mrt te^Hongkoi LUW AH n Djakarta 4 Mrt p Bawea RIEBEECK n Singapore 5 Mrt te B WAAL Trinidad n Antw 17 Maart t< verw. (doet Le Havre niet aan). V VREDEN Sar. Francisco n Bombay Djakarta WIELDRECHT n Raatanura te Durban verw WILLEMSTAD n t WINTERSWIJK r Saffl IJSSEL d WTNSUM n R'dam 4 Mrt Limassol 6 Mrt te Oran. KUSTVAART. AFIENA n Waterford 4 Mrt v Cork AL- GARVE n Guernsey 3 Mrt o Finisterre AL- BERT D n Mort 4 Mrt v Nykobing APPIN- GEDAM n Fedala 4 Mrt p Lissabon BATA VIER III n Casabl. 3 Mrt in Golf v Biscay» BERNINA v Kopenhagen 4 Mrt te Gothen- id 4 Mrt p Fi v Midd- zaagje schelpsoortingegraven in het zeezand, zuigt een gestadige stroom water naar binnen, waaraan de zuurstof en plankton wordt onttrokken. Ook Zweden weigert Sowj et-uitnodiging Ook Zweden heeft een Russische uit nodiging geweigerd voor een drielanden- wedstrijd Rusland-Noorwegen-Zweden in het hardrijden, te houden Dinsdag 11 Maart a.s. te Sverdlovsk in de centrale Oeral. De uitnodiging was te laat ont vangen om de ploeg van acht man voor de landenwedstrijd bij elkaar te krijgen. Sommige Zweedse rijders bevonden zich in Noorwegen, anderen waren verspreid over hun eigen land. Ze zouden reeds 7 Maart a.s. moeten vertrekken orn op tijd te Sverdlovsk te zijn. De Zweden verklaarden zich bereid om in het volgend seizoen tegen de Rus sen uit te komen. Gewichtheffer S. Stokkel naar kampioenschappen Op 24 Maart vinden in Den Haag de Ned. kampioenschappen gewichtheffen plaats. Hieraan wordt ook deelgenomen door de Leidenaar S. Stokkel. de kam pioen van de tweede klasse van het vorig Zij, die de kampioenschappen willen bijwonen, kunnen zich Zaterdagmiddag van 3 tot 4.30 uur in het trainingsgebouw aan de Borneostraat opgeven. Goede prestaties van Maarse en Huiskes Te Toensberg werd een aanvang ge maakt met een tweedaagse schaatswed strijd, waaraan onze landgenoten Gerard Maarse en Anton Huiskes deelnamen. De 500 meter werd gewonnen door de Ame rikaan Johnny Werket in 44 sec., Gerard Maarse bezette met de fraaie tijd van 44,3 sec. de tweede plaats. Op de 3000 meter zegevierde Hjalmar Andersen in 4 min. 56,8 sec. Op dit num mer nam Anton Huiskes de tweede plaats in, slechts 1 seconde achter An- De uitslagen luiden: 500 meter: 1. Johnny Werket (V.S.) 44; 2. Gerard Maarse (Ned.) 44,3; 3. Arne Johansen (Noorw.) 44,4; 4. Hjalmar An dersen (Noorw.) -44,9; 14. Anton Huiskes (Ned.) 46,8. 3000 meter: 1. Hjalmar Andersen (Noorw.) 4.56.8; 2. Anton Huiskes (Ned.i 4.57.8; 3. Carl Erik Asplund (Zw.) 4.58; 4. Roald Aas (Noorw.) 4.59.9; 10. Gerard Maarse (Ned.) 5.19.2. Na de eerste dag luidt de stand. 1. Hjalmar Andersen 94.367 pnt; 2. Johnny Werker 95.667; 3. Roald Aas 96.083 4. Asplund 96.267; 5. Anton Huiskes 96.433 Vandaag zouden de 1500 en de 5000 meter gereden worden. oppervlakte komen. Een goed voorbeeld van zulk een plaat krijgen we bij Kijk duin op het strand. De veenlenzen zijn boven de vloedlijn blootgestoven en be vatten nog stukken van bomen. In zee is zo'n veenbank een zeer gezochte ondergrond voor enige soorten schelp- 1 dieren, die zich na zich in de betrekkelijk zachte substantie te hebben ingeboord, veilig voor hun vijanden kunnen verber- Spoelen zulke stukken veen aan. dan zitten dikwijls de nog levende schelp dieren in hun boorgaten. Vooral de immigrant, de Amerikaanse boormossel, is zeer algemeen. Deze Amerikaan werd voor het eerst in 1905 op onze kust ge vonden. De door hem aangetroffen levensvoorwaarden waren schijnbaar gunstig, dat hij kans zag binnen korte tijd onze inheemse witte boormossel ge heel te verdringen. Hoe dit feitelijk zyn werk is gegaan, is een raadsel. Trouwens, wat weten we eigenlijk van het leven van de schelpdieren af? Voor hoeveel vragen komen we niet te staan, waarop nog geen af doend antwoord kan worden gege- en? Over de soorten, die hier aan getroffen kunnen worden, bestaan uitstekende systematische boekwer ken. Daar zorgen de verzamelaars voor die de schelpen tussen de watten in fraaie ladekasten bewaren. Vraagt hen echter niet naar enige biologische bijzonderheden van het dier dat eens de fraaie schelp bewoonde, zij weten geen antwoord! Is het niet van veel meer belang de dieren tijdens het leven waar te nemen in 'n aquarium, onverschillig of dit uit een jampot of een inmaakpot bestaat? Hen gade te slaan in hun doen In dat kleine stukje zee, waarin wij de levensomstandigheden zoveel mogelijk nabootsen, is van oneindig meer belang dan zich over te geven aan de verzamel- zucht. Het leren kennen van het leven geeft meer voldoening d«n zich te liezen in de ontzaglijke vormenrijkdom van de molluskenfauna. Zoals bij het verzamelen van lucifermerken en siga renbandjes ontaart het in e len voor het verzamelen". Steer in 't gezin? De Nieuwe Leidsche" er in/ 'g. BERNISSE terre BLUE BOY n Boston aarnis BREE HELLE v R'dam 5 Mrt tden CELEBES n Antw 4 Mrt p Fint- rre CAL AND n Galway 3 Mrt p Goei RNELIA B II n Londen 4 Mrt p Kp V« inden. CRONENBURGH n Bilbao 4 3 DEXI n Rendsburg 3 Mrt v Hs irg DE Alext Mrt WOUTSDIJK n Roscoff 3 Mi ROICA n Bordeai TE RL AND n Har HAVEN v Antw GOUWE lille 3 Mrt p Kp Nao ELLE- Bm Wight. FE- j Mrt v eayonne GAAS- irg 4 Mrt v Goome GLAS Mrt te Gothenburg verw. 4 Mrt te Huelva HAS- Harllngen HAG- t v St Malo JAN KREUMER n Londen Caaablanci Rome MIES Stettin JASON - aloniki :,h' i Calais K v Ma lm o tan boel NIOBE 4 Mrt Kotka ORION n Istanboel 4 Mrt te Thes- aloniki. ROSEMARIE 4 Mrt R'dam ROELF SILVRETTA Persoonlijk kampioenschap van L.S.B. W. G. Demmendal (LSG) versloeg Schuss en gaat alleen aan kop J. Kóet op de onderste plaats Alles werkte gisteravond mee om W. G. Demmendal alleen aan de leiding te brengen. De kampioen '51. D. Posthuma. had vrij. Jerry Bey versloeg G. A. Bruggemans en de L.S.G.-er zelf bracht W. F. Schuss in zo'n hevige tijdnood (11 zetten in nauwelijks twee minuten), dat de Philidor-man de draad van de partij kwijt raakte en opgaf. Te vroeg overigens, wat laler bij analyse bleek. Demmendal heeft nu een halve punt voorsprong op Posthuma en anderhalve punt op Bey, Schuss en Bruggemans. Het werd Hollands in de voorhand tus-.uit de opening, maar daarna begon de sen Demmendal en Schuss. Demmendal narigheid. Eerst verspeelde Sluiter een trok van stonde aan op aggressieve wijze stuk. daarna Koet en toen laatstgenoemde TOM VAN DER HEIDE v Marseille 4 rede Casablanca. URMAJO n R'dam 4 Barry VAN GELDER n Leith 3 Mrt idport PASSAGIERSSCHEPEN. JOH. v. OLDENB. A dam n Sydney 4 Melboui ORANJE A'dam lid. WATERMAN 1 Scilly. 2UI- R'dam n Hallfax. SLEEPVAART. TYNE met s.s „Portugal" 4 v St. Vincent n Spezzla NOORDZEE met sleep 4 v Town- vüle n Singapore THAMES met ss .Ocean- leader" 4 v Bombav r. R'dam RODE ZEE met bak 4 v Bermuda n Jacksonville. TANKVAART. CALTEX DELFT n R'dam 4 Mrt p Oues sant SALTEX PERNIS Sidon n R'dam 4 Mrt p Pantellaria CORYDA v Djakarta 5 Mrt te Soerabaja. CISTULA n Key West 4 Mrt p Wight DUIVENDRECHT n Curacao 4 Mrt MALEA n 3 MARPESSA MARISA n MITRA v D: DRECHT v 1 PAULA 3 M I GADILA rika MAC- MACUB4 ena al Ah n Yokohai MACOMA n B. Papar Mrt te Singapore 4 Mrt te Pladjoe. PAPEN- astad 16 Mrt te Perr.is verw e Djakarta. SLIEDRECHT r AKAR n S. Gerong 4 Mrt v Tj Oeba 4 Mrt te Gibraltar WIELDRECHT r 4 Mrt v Rastanura. Amsterdams Beursoverzicht Amsterdam. 5 Maart De zeer vaste stemming in New York, waar Wallstreet gisteren krachtig herstel was, liet niet na ook de Amster damse effectenbeurs gunstig te beïnvloe den. Na de weifelende stemming laatste dagen met meestal afbrokkelende koersen, veerde de beurs vandaag e zins op. en hoewel de handel nergens grote omvang had, kwamen de koersen toch op een hoger peil. Uiteraard was men vandaag nieuwsgie rig naar het agiopercentage voor Ameri kaanse waarden, dat gisteren met ruim een punt daalde tot een laagterecord van amper 3 pet voor 1952. De vaste stem ming in Wallstreet werd hier echter on verdeeld overgenomen, zodat het agio vandaag op 3 a 3>4 pet gehandhaafd bleef. Na een goed prijshoudende opening trokken de internationale fondsen aan en handhaafden zich hierna gemak kelijk. Olies en Unilever sloten ruim twee punten hoger en aandelen Philips beterden zelfs bijna 5 punten. De incourante industriemarkt, wat markttendenz niet altyd direct op de voet gevolgd wordt, gaf hier en daar nog wel een klein koersverlies te maar was toch ovenvegend eveneens vast gestemd. De scheepvaart afdeling kon, mede door de gunstige ondertoon elders, haar aanvankelijke aarzeling overwinnen sloot vandaag met winsten van 1 tot 3 pur.ten. Vooral aandelen HollandAme rika L(jn waren op 171 (1681!-) in her stel. Op de Indonesische sector werkte de „meest begunstigde clausule" in ontwerp verdrag door en ook het c schot op de Indonesische handelsbalans van milliard roepiah, maakte bevredigende indruk. Ook hier nar affaire weliswaar geen grote proporties maar scheen tooh iets omvangrijker te zijn dan normaal. Zowel de courante als de incourante cultuurwaarden beterden 1 a 2 punten. De beleggingsmarkt onderbrak de vaste stemming der laatste dagen en toonde een lichte achteruitgang. Groot waren de verliezen-, hier echter niet. Prolongatie 3 pet. MARKT- EN VISSERMBERICHTEN. KATWIJK a d RUN. 5 Maart. Groente veiling spruiten I 36 48, idem H 23—38, rode kool kool 5—16. - 100 i per kist. RIJNSBURG. 5 M: De bollentrekker niet vrolijk. Er. d: keker i I 255—455 Overzicht Flora. Maandag i L De prtj- HHHHheel stuk lager den en was het ook niet al te best. Wat er nog betrekkelijk goed in ging was het geel. Rose Copland en Van dw Eer den. Golden Harve gele tulpen zijn du: Motherday 10.90 per bos op drukt op 70—80. terwijl t zelfde prtJs noteerde. Ba r Eerden de- ormen nu de hoofdschotel van de" aanvoer Met f0.65 per boe waren deze tulpen al hoog betaald Er gingen er plenty i Cordell Huil brachten méér 80 to iagd. Zo bra Sail uit het iten extra beste White slechts 72 per bos op it Maandag nog royaal Oostenrijk werden verkocht andere tulpen, zoals Edith de Wet Piccadilly, een scha: Otwalda. aUfegMM^| oor 55. Ook de Iddy. Generaal s partijtje Oest dubbeltje ■p dan Maandag Hyacinten gebruikelijk, sterk in kwa- per 100. Per bos Golden Harvest 50—80: White Seil 30—52: Rose Moederdag 7076: Ibis 4! 53: Bandoeng 70—75 Olympiade 69—74; Fa- biola 46—5!: Essen 52-55: Prunus 60—71: Al bino 48—52: Zenoer 40—53 Son ja 3<4-46: Copland 52—81; pen 45—62; Earl? 55: Koeter 27—36 Druifjes 11—23: 38—70: Irissen 130—135; Asp PlurtM 50—Helios 43- Alfred 55—64: B 32—51; Prunu» TER AAR. 5 Mas of I 54—68; idem II 36—52; idem stek 25- 7: spruiten 30—40: idem los 12—25: prei kool 20; was uien 31: iderr alles per kg: ■een 17—20: idem II 12—15: drielingen 24: veldsla 46—51; ila I 18—20; idem II 13: Idem lerij 1—8 alles per stuk: sel derij 2 per b06; boerenkool 70—90 per kist. TJMUIDEN. 6 Maart Besommingen: trawler IJM 20—22800. loggers KW 44—2010: KW 37—5250: kotters IJM 227—600: KW 189 —320; KW 133—3300: KW 27—960: KW 138— 540: KW 10—1820: HE 93—544; BH 33—2710; HD 125—1080: RO 29—650 IJMUIDEN. 7 Maart Prijzen van gis teren: per kg: heilbot 315—2; gr tong 340— 305; gr m tong 198—183: kl m tong 717—187: kl tong I 194—171; kl tong II 167—177: tarbot I 240—210; per 50 kg; tarbot II 90: tarbot III 93; tarbot IV 67; kl griet 31: schartong 36 25: gr schol 27: gr m schol 44—16: kl m schol 54—25: kl schol I 45—25: kl schol H 40—21: schar 31—1550: bot 1750—14: verse haring 18—930: makreel 3250—19: gr schelvis 66—51: gr m schelvis 62—56: kl m schelvis 61—52: kl schelvis I 60—50: kl schelvis n 5550—41: wijting 18-8: gr gul 53—41; midd ham 98—90: kl DEN HAAG. 6 Mhart Mannheim 38» +0,01: Keulen 329 +0.13; 1175 4-0.C5: Nij- 927 +0.11; Eefde 435 +0.05: Deventer 331 +0,05: Namen 145 —0,43; Borgharen 4184 -0.11 Blefeld 1265 0: Grave 535 0.13. Vreeswijk IJl +11; Lith 1.55 +5. BEURS VAJN AMSTERDAM B«, WOENSDAG, 5 MAART 1952 Chi Dft not. meaegect door de Ver. v d. Hfectenhandel i bieden, Uten. ged. en b, T ged. en L x ex-div c» mSSTi Nederl. 1950 IV* 887 Nederi '41 85s, Grootb Ooi. 3 8ï\ Nederland 17 85s, Do liar lening 47 5 93'. Investering* C 3 91 Ned. 1962—64 1 MU-1 N.W.S 85At Hoeks Maeh._^,226 HoUandla prod146 144 _16Hi l#otj -269/ 369 90Ar 87», St lib 77',j - Fund War Lc A'dam '47 3-8(i 9 3auvia 1937 A 4 i. Rotterd 3e '37 34b 937. B v Oor. Z 1987 497, Ink Bank iou Fnea-Ct hb sv« so HOU. HB K JU 84 U Pniüpe 48 II» 93fi 93M Philips dollar l(a 88% Stokvte 14b 96U CockeriU 93V 94'* Halealsenc 34b 94% 9**t. Comp WL 36 95* ;<5U AKU K. P< Melksuiker—197/ 196/ 114/ 21* 3194s Kon Ver Tapöt— 297 Kon Key, Koudye... Laid Text Leid Wolsp.—..134U j£| Procter en Gbla— 88fe Rep Steel.42V, 43,U St Brand C Un Aircraft,3u 3:4 U S Steel C.39A 40'* tl MO An NB.69'.* 69V 84#3 OverzGaaMd80 80* Am TtlopO.161 i62*i M4b* 92/ Columbia Gaa.I6»i 17 lot Tel en Tel—,17 17* Radio Corp.—25* 26"** Borsum My...—114% 116* Cur Hiocej My_237'j ngi D-Atjen HM A— 67| 661 R £®,b 169% H Guntzel Houtn W Ponk. Intarnauo.—. 1424b 144 96% 96% -102% 102 15/ 212 -116 U» Le» Br 4% CP834* S3U SrKsrëTriS1- sr. KÏcVA^'IK, - Cbem t Naaiden.. 145% 148 N we Aft HV. Tela ea Co.— Tweot Overzee—185 Z-Afr Handeib—.813 AJg txpl MO83% 88% Gein Cigendom123' 122% Sb ei) OMonC ridewat R'dam Tap Pr A- 50| 50J Hij dreigde de zwarte stelling binnen te dringen en om dat onheil te voorkomen, gaf Schuss een paard voor twee pionnen. Voldoende was dat echter niet. want hoewel Schuss te vroeg de strijd staakte, had hij de partij op den duur toch niet kunnen houden. Jerry Bey en G A Bruggemans tover den het Réti-systeem op het bord De Alphenaar ging vrij spoedig met z'n Dame op het oorlogspad. Dat kwam hem duur te staan, want Bey had kennelijk zin in „Madame". Om uit de omsingeling van het „zwakke geslacht" te geraken, offerde Bruggemans resoluut een stuk, wat hem even resoluut op het verlies van de partij kwam te staan. G. P. Sluiter en J. Koet. die het in het Noorden zochten 'Scandinavische verde diging). waren om beurten met schaak- blindheid geslagen. Sluiter kwam goed Dr Dallinga en J. Kanbier hanteerden de half Slavische verdediging en besloten, zonder dat er veel gebeurd was, op de 25ste zet tot remise. De afgebroken partij tussen dr Dallinga en Sluiter werd uitgespeeld en eindigde In de tweede klasse werd niet gespeeld. De uitgestelde partij tussen W. H de Savornin Lohman en J. Verduin werd door eerstgenoemde gewonnen. De stand in de le klasse is np: 1 W. G. Demmendal 3 uit 3, 2 D. Posthuma 2 uit 3, 3 en 4 W. F. Schuss en Jerry Bey. beiden 2% uit 4. 5 en 6 G. A. Bruggemans l"z uit 3. 6 dr G. Dallinga 2 uit 4. 7 J. Kanbier uit 3. 8 G. P Sluiter 1 uit 4, 9 J. Koet 4 uit 4. Braai Macnia*.... 63 Breda M*cn labr. Bronswerk Butirmaoa.... Carp'egar f»Dr_. 165/ Cbamone Uwe.— 117 Croo en Br.. Du88 Ui^K«r* en Co.—. 13'. DRU115/ E:eotr Zuurtabr.. 170 Eiectr Dordk90% Bmoaii Houtn1081 Excelalor Mek230* Cuit ina 36% Nat Haodelsban* 88% N Hand &ty CvAjeiis AJg KuneU Unie 481 Bergn en Jurgen»22« Berkei* Patank.. 87/ CaJr*-Delfi CvA 111%*. Cent Suiker Mo 165% 11 Fokker N Vliegt 21% 28»* Sedep Cuit MQ—70/ Tel eg» Patengan. 34 33r Mlcbieü Arnotd.. 52% 53 Modajac Cult My 20 - N(omben165% st Spanjaard— 1104* 110% Preaoger Regank J04i 30/ SSSïïn'ïszr'SS•»•*«*«-•" Ubbtwc en Co207/ Utarmoruen.i72| 'li',' W"* Marmhall DakM C ÏU Xll wedRubb—80/ Mongl Ward$2% 64»* 9*_'« 97'j PanieCCypr—9U Sear* Roabucfe C. 5255% wueoo en Co12% 12^,* Wool worth.— 46 46% P%162%* yPyog»—38% 38% 5% 186 I HÉ I 1194b 119* Ned tnd Spoor... Pacific C 35,% j6At 'rno OU Ltd36% 39% 112 L 150 148' -135'i* 135' ACTIEVE FONDSEN <*UhJOB »4 ruw 184* 164 Jordtaa Pair sa 3»o% von Petroleum.. 267 289% v Petr onder A284'. *ar' -loeara Kalm(44 m •1 Enim l wbW-514* 432 •1 Enim 4 wbw..2036 \m*t Rubber85 m %odar Rubber.. 87* aai: 'ea-Bet Rubber. veoding-Lembo» 77' iiiang-Landen 66 Philip* iel" H wuton (ayes Java-Cnina P133% 133* Kon Nad 8tNg 128% ;38% Koo Pakatvaark. 218% r.»% Kon Rott Uoyd. 136% Nad Sen CTaie.... ;38<.' ;ja OeU-My Cerk...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 7