Vijf eenzamen leven op een Wacht lopen, een Hollands potje koken kwartier maken en. van Flevostad modderkluit Tuinders willen subsidies voor investeringen Wordt er nog dit jaar een tunnel het Kerkehout gebouwd? Minister Drees blijft persoonlijk voor deze kwestie belangstelling tonen bij Europa moet zijn overschot zelf gaan consumeren Twee alleenwonende bejaarde boeren beroofd NIEUWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 6 MAART 1952 Kwaitieimakeis van een stad (Van onze -redacteur) OP 25 KM UIT DE WAL van Noord-Holland en evenzOvele uit de Gel derse kust wonen, midden in de kom van het IJsselmeer, vijf mannen: Jurry van der Laan, Frans de Graaf, Jacob Bos, Jetze Braaksma en Willem Nentjes. Zij zijn de kwartiermakers van de duizenden, die eens deze plek in de voorm. Zuiderzee zullen bewonen. Dan zal de naam Flevostad zijn! Op een grijze winterdag zijn heengevaren. De „ELise" van kapitein Gerrit Burggraaf uit Badhoevedorp zijn trouwe machinekamergezel Hoege Smit was het sclnp, dat ons van Edam uit over het grijze water van 1 droeg. Op de weg naar Kamp perceel P., zoals de officiële naam van dit stuk be gin van de Oosterpolder heet, w; enige tegen komers Volendanimer die, bij twee tegelijk, aan een sleepnet lagen te trekken. Ver weg gleden de zwarte omtrekken voorbij van kustvaar ders, een tamme tjalk en een tankboot. JACOB BOS (kampbeheerder). Waar zij varen zal eens allemaal land zijn. Oosterpolder, Westerpolder, Zuider polder. En daartussen een kanaal var 100 meter breedte, waarvan het aller eerste begin al te zien is op dat zelfde 6tukje Flevostad in wording, waar Jaap en Jurry en Frans wonen. Gescheiden door honderd meter water liggen daar: duizend meter leidanj 1530 meter polderdijk. Loodrecht op de polderdijk zijn enkele dwarsstukken ge maakt. Daartussen ligt rustig water. Een haven: aan de Westkant geschut door de leidam klein deel van de toekomstige Westerpolderdijk en aan de Oostzijde beschermd door de groeiende polderdijk van de Oosterpolder. Een stukje Neder land, kenbaar aan een baken middenun de lome grijsheid van het reeds lang zoet èn tam geworden water. Of tamzeg dat nu maar zachtjes! „Sensatie genoeg hier!", zegt Frans de Graaf. U, die zo juist in treinen en trams naar Edam bent gereden, hebt u op gemaakt de meest eenzame plek van heel winters Nederland te ontdekken. Het eerste wat men u er vertelt, als u voet aan land hebt gezet is: dat de Engelse koning gestorven is. Dat wist men er eerder dan de meervaarders, die van Edam getuft kwamen. Eenzaamheid is een zeer betrekkelijk woord in een larnd als het onze. En daar valt dan die uitlating van Frans: „Sensatie genoeg". Van Sinterklaas ai Nu is Frans de Graaf niet het type, dat ter wille van de opwinding deze baan koos. Hij is lang en mager. Hij zou een asceet kunnen zijn, als hij niet zei: „Ja, maar ik ga ook wel uit, jonges nou, as ik de kans maar krijg. Maar 'k heb het hier best en géén zorgen". Er is niets belangrijkere in Frans' leven, dan voor zichzelf geen zorgen te hebben. Kind of kraai heeft hij niet, aan trouwen dacht hij nimmer en hij leeft al van Sinterklaas af' op dit eiland. Tussen de twijgen voor de zinkstukken, die de Sliedrechters dit voorjaar weer zullen vlechten. Naast het basalt, dat opgeslagen ligt om de dijk te bekleden en het puin voor de fundering. Met geen andere aanspraak dan de vier den en de schippers, die van tijd tot tijd bij de dijk of in de, voor hen verboden, haven komen. Dat is dan Frans' sensatie. Als hij van hier uit, over het water heen, Harderwijk kan zien, komt weer. Dat is zo vast als wat. kn met vuil weer komen de schippers schuilen achter de dijk. Eerst één. Dan nog één. Tenslotte een stuk of zeven. Zoals ze gekomen zijn gaan ze weer. Soms steekt een sohippersvrouw af naar deze onverwachte wal in het water meer. Hoewel de cantime van het kamp typisch op polderwerkers is ingesteld (baggerlaarzen, soheerapparaten, vloeitjes en voor minnaressen op de wal bestem de ansichtkaarten), is er toch ook wel wat van haar gading te vinden. Als soms plots tekort aan iets komt in sohippershuishouden: de achtienjarlge Jetze Braaksma, die uit Marknesse komt, verkoopt het. Weinig sensationeel zegt u? Maar denk u dat in: met Sinterklaas op Flevostad, gedurende de Kerstdagen tussen water en grijze luchten en van Oud op Nieuw op z*n eentje in de grauwe wildernis. Dat is op zichzelf een sensatie! lokei-vziend Er is een collega, die vele eenzame uren met hem deelt. Dat is de eveneens vrijgezel gebleven Jacob Bos, die uit Giethoorn komt. Hij gaat wat vaker naar de vaste wal, doch hij vindt het evenmin bezwaarlijk hier te blijven als Frans. Hij is de kamp beheerder en dus de baas. Dat baas spelen beperkt zich op het ogenblik tot het bijhouden van de administratie, die de bewaking van het kamp en de ver zorging van de enkele tientallen arbei ders, die er een week lang kleine kar weien komen Verrichten of schepen gaan lossen, meebrengt. Straks, als aan de andere zijde van de dijk het pe-manen te kamp zal ver rijzen, dat er - eer een dertig jaar zal blijven staan omdat èn de Oosterp>lder- arbeiders èn die van de Westerpol 'er er zullen wonen, ja, da-1 krijgt Jacob Bos loon naar eenzaam Ken! Hij zal dan gewis daar de kampbeheerder kun- ien worden, als de eenzaamheid hem dan niet meer trekt. Want dat is het bijzondere van deze voorlopers der dijkwerkers: zij zijn ingespeeld op het avontuurlijke van begin der werkzaamheden, op het groeien van de dijk uit zand en water, uit modder en basalt, dat zU in de tot cultuur komende polder maar moeilijk Jacob Bos hoort tot de mensen, dit Nederland he'pen groot maken. Hi; kwam als jongmaatje bij de Noord- Oostpolderwerken. Nu legt hij weer dt eerste hand aan de Oosterpolder en h( wil zo wel doorgaan Eenvoudige knapen. eersteSteen-leggers, jongens die het simpele werk van waohten in de winter en mannen verzorgen in de zomer doen en voor wie de eenzaamheid van het wijde, ten dode gedoemde water het leven zelf Is! Wat ze doen om de tijd stuk te krijgen? O, de tijd gaat zo vlug voorbij. Er is zoveel te doen: Jacob heeft z'n administratie en Frans het binnenhalen van de aankomende levensmiddelen en hét schoonmaken en verzorgen ervan. Er blijft maar weinig tijd over voor Iets anders. Dat is dan: een spelletje jokeren. Ik ken die Jacob Bos. Wij zijn familie. We hadden dezelfde over-grootvader. Een vróóm man, wars van kaartspel. ,Wat. dacht je Jaap, zou hij zich niet ten kwartslag omkeren in z'n graf als e dat van dat kaarten zou weten?" „In de kampen kaarten z'allemaal, zegt Jaap en hij gaat naar buiten or. watertank te controleren. Ook dat hoort tot de taak van de kampbeheer- der: watermaken. Uit het meerwater filtert hij drinkwater. Met behulp van aluin en chloor. Jurry de dokter Naast Jaap en Frans neemt Jurry van der Laan, gehuwd en Apeldoorner wat zijn domicilie betreft, een belangrijke plaats in deze gemeenschap ln. Hij was één der Noord-Oostpolderkampen al ziekenverzorger. Zijn kleine, met ver bandmiddelen gevulde E.HH.O.-kast is het begin van een ziekenhuis in Flevo stad. Hij is om zo te zeggen de medicijn van deze autochtone poldergroep. Tot in het Ermelose Salem begeleidt hij man, #e het ongeluk heeft hier ernstig ziek te worden. Hy weet veel eerste hulp en wat van ziekenver zorging. Als er niets andere te doen is helpt hij Frans en de kok mot de voor bereidingen voor de maaltijd. Hij heeft enden. Overdag heeft hy het te druk. Met het brood, dat iedere dag uit Volen- dam komt, maar dat hy soms zelf moet bakken omdat de botter niet dóórkwam. Met het vlees, dat hij voor twee dagen ontvangt, de groente, die tweemaal per week uit Harderwijk wordt aangevoerd. En met de bereiding ervan. Willem is een echte kok: zwaar en welgedaan. Vertrouwd proever van eigen maaksel. Hij vindt een verlengstuk ln Jetze Braaksma, die als cantinebaas lekker nijen uit dozen en bussen èn koffie aan de aanloop nu en de kampbevolking straks verkoopt. Achttien jaar. Die be gint nog maar ln de polder, waar hij ook wel blijven zal. Want in de polder zit, voor de polder jongens, een toekomst! Die behoeven niet te emigreren. Zane Grey en Nellie van Dijk populair Jetze geeft ook de boeken uit, die de Culturele Commissie voor de rijkswerk kampen er in een kastje deed onder brengen. Een goede, kleine bibliotheek. Van alles wat. „De boeken met de vuilste banden en die, waar geen kaft meer omzit, worden het meest gelezen," zegt Jetze. Dit zijn ze „Vrouwen op de Spanish Peaks" van Zane Grey, „Het goud Afrika" van Ca rel Smissaert. Verder van E. Wallace: „Het raadselachtige huis" en „Het verloren milldoen". Maar ook „Jeugd steigert" van Nellie Dijk-Has. Nog enkele weken en ze zullen het weer druk krijgen, deze vyf. Het werk gaat dan weer beginnen. De leidam tegenover hun «kamp wordt verlengd, de meerdijk WILLEM NEUTJES (kok). slagterrein gemaakt van 42.50 breedte 250 meter lengte, waarop een nieuw kamp gebouwd zal worden. Ook zal men beginnen met de aanleg van de bouw put voor het gemaal, dat hier zal ver rijzen. En die schippers, die nu zc rustig meren gaan achter de dijk, zullen over enkele jaren wel laten. Dan staat Flevostad aan het begin, zoals nu het begin van Flevostad de vijf .zamen: Jaap en Frans, Jurry, Willem Jetze! Het punt op Flevostad, een dijk naar Harderwijk zal worden gelegd. Zij voelen zich ernstig ten achter gesteld bij de landbouwers De 'Vakgroep Tuinbouw van de Holl. j laten ook hun stempel te drukken op de Mij voor landbouw, afdeling Zuid-Hol-handel met andere landen en op het bin- land, kwam Dinsdagmiddag in Den Haag r.enland. Vorig jaar werd er voor 15 pet In zijn openingswoord memoreerde voorzitter W. van Kampen dat mei wel alle afdelingen in de provincie laatste weken contact is opgenomen tussen leden en provinciaal bestuur. Opvallend was daarbij, dat men er niet veel voelde de moeilijkheden voor de tuin bouw en de dreigende gevaren onder het oog te zien. Is men bang een illusie te verstoren of verwacht men evenals in 1951 weer een gunstige ontwikkeling? Spr. behandelde vervolgens de hoge Duitse invoerrechten, die niet zullen Na het droevig ongeluk te Wassenaar (Van een onzer verslaggevers) Minister-president Drees heeft gisteren in een persoonlijk schrijven aan het comité Kerkehout zijn deelneming betuigd met de slachtoffertjes van het ernstige ongeluk op de Rijksstraatweg van enkele dagen geleden, waarbij een dode en drie ernstig gewonden vielen. Dr Drees verzekerde, dat het departement van Verkeer en Waterstaat wederom met grote spoed het vraagstuk van een of meer tunnels onder de Rijksstraatweg ter hand heeft genomen. Din werd ous vanmorgen tijdens een persconferentie door de heer H. W Dunnewolt, sprekend namens hei comi té meegedeeld. De heer Dunnewolt zei, dat alleen ln 1951 reeds elf doden vielen op c Rijksstraatweg tussen het viaduct en "en Deljl. Zes van deze slachtoffers waren te betreuren ter hoogte vai Kerkehout. dus op de plaats waar enkele dagen het ongeluk met de schoolkinderen gebeurde. Vierhonderd aanrijdingen kwamen op dc Ryksstraat- wea voor, zodait het Inderdaad levens gevaarlijk is voor allen die hier dage lijks oversteken. ,,Dit ongeluk heeft ons het besef bijgebracht, dat de toestand onhoudbaar geworden is" zo zei de heer Dunnewolt. Het Wassenaarse gemeente bestuur zal voorlopig en wel op zeer korte termijn verkeerslichten by Kerkehout doen plaatsen en bovendien nog knippersignalen. Dit moet echter een noodoplossing zijn, want de enige weg om uit de zorgen te raken is eer tunnel, die achter het rijwielpad en hei voetpad uitkomt. De agenten die nu de kinderen over brengen. verrichten bun taak met le vensgevaar, zodat ook deze maatregel hoe zeer ook gewaardeerd niet doel matig is Er zijn tekenen, die er op zen. dat er nu inderdaad ook een eind gemaakt zal worden aan deze situatie en dat er dus voor het einde van dit jaar een voetgangerstunnel op dit be rucht gut/orden verkeerspunt zal ko men. Ideaal zou natuurlijk zijn, indien er twee tunnels kwamen, n.l. ook e< het Dierenpark, doch zover zyn voorlopig helemaal nog niet. aldus het comité. Inmiddels zijn ook enkele Ka merleden in actie gekomen, om de tun nel te doen verwezenlijken. Zo heeft het Tweede Kamerlid de heer Van der Goes van Naters (Arbeid) aan- de ministers van Verkeer en Waterstaat en vai Bedrijfstaksgewijze integratie is de enig juiste weg Evenmin als liberalisatie een absolute vrijhandel betekent, maar slechts vrijdom van invoerbeperkingen, wil integratie slechts zeggen: het van ver schillende landen afstemmen op elkaar van in- en uitvoer, zonder opvoering van invoerrechten. Integratie vraagt samenwerking, ordening over de hele linie, dus ook over de heffing van invoerrechten. Dit zei ir J. M. Riemens, directeur van het Proefstation Naaldwijk en Rykstuinbouwconsulent te Den Haag op de jaarvergadering van het Proefstation, die in Lommerrijk te Hil- legersberg werd gehouden. een romantische inlag, want hij voelt zich op dit eiland steeds als Robinson Croesoë met zijn trouwe vriend Frijdag. Of de laatste de 33-jarige Willem Nentjes is, die dit gezelschap als kok dient? Hij was vroeger bakker op Urk en er wachten hem daar elke week een vrouw en twee kinderen. Urk is niet ver af. Als ie goed in Noordelijke rich ting kijkt, ziet hij het liggen. Maar hij doet dat alleen gedurende de week- En niet de 'horizontale integratie, want dam komt de politiek van elik land geding, maar de verticale integratie per bedrijfstak los van welke politiek ook kan slechts de enige juiste zijn. Sinds 1938 is de wereldbevolking toe genomen met 13%, de agrarische pro ductie edhter met slechts 9%. Dit bete kent, dat Europa nog meer op import uit de V-S. is aangewezen, dan voorheen. Amerika zou daarentegen niets liever Overval/en in Koedijk en Ewijk Veehouder (met stoffer) moest het afleggen tegen twee robuste kerels Twee bejaarde, alleenwonende boe ren zijn slachtoffer geworden van roofovervallen in Koedijk (N.-H.) en Ewijk (land van Maas en Waal). In beide gevallen zijn de daders er met de portefeuille van de aangevallene vandoor gegaan. Naspeuringen van de politie zelfs met honden ble ven zonder succes. Twee gemaskerde individuen drongen gisteravond om halftien, via een ruit en de slaapkamer, de woonkamer van de 66-jarige veehouder P. Akkerman aan de Kanaaldijk bij K o e d ij k binnen. Hoewel de boer slecht hoort, had hij toch reeds gerucht vernomen en uit voorzorg zijn portefeuille met geld, die in de slaapkamer lag, inmiddels bij zich gestoken Met een stoffer ging hij de twee indringers te Hjf, toen ze de huls kamerdeur openden. Dooh hij moest het tegen de robuste kerels afleggen. Zij be dreigden hem met een revolver en sloe gen hem r.-et een scherp voorwerp op het hoofd. D rovers hebben de kleren van de boer openger kt en ontfutselden hem zUo portel u.ie met f 3000. Daarna kozen zy het hazenpad. De zwaar gewonde Akkerman waarschuwde onmiddellijk boeren in de omgeving, die op hun beurt dc politie op de hoogte stelden. (De politie verzoekt autorijders, die gisteravond op de Helderseweg lifters hebben meegenomen in de richting Alkmaar of Den Helder, dit te melden. Een van de indringers heeft waarschijn lijk een wond in het gezicht, door een klap met de stoffer van de boer.) Ook in Ewijk Het andere slachtoffer van een roof overval is de 70-jarige landbouwer W. van Cuyk uit E w ij k. Toen hij dezer dagen 's avonds laat thuis kwam en onraad in huis bemerkte, werd hij neer- g-slagen. De oude man is lange tyd be wusteloos geweest, maar sleepte zich latei; ondanks zijn verwondingen naar een broer die in de buurt woont. Van Cuyk lag Dinsdag in het ziekenhuis nog steeds bewusteloos. Hoeveel er ont vreemd is. was nog niet bekend. De woonkamer is geheel overhoop gehaald en vermoedelijk is of zijn de dader(s) er ook hier met de portefeuille die Van Cuyk altijd by zich droeg van door gegaan. zien dan dat Europa wat voedengraan betreft zelfsupporting zou zijn. Thans wordt voor 2 a 3 milliard gulden jaar lijks geïmporteerd, tegen een export van nauwelijks een half milliard- Van de hele productie van Europa komt slechts hoogstens 10% op de wereldmarkt. Daarom sullen de West-Europese lan den meer moeten gaan doen aan uit wisselen van producten onder elkaar Men zal eikaars overschotten moeten gaan consumeren. Men kan dan in ge heel West-Europa verhoging van de pro ductie tegen lonende prijzen nastreven. Dit is mogelijk door een beredeneerde afzet. Weg met alle handelsbelemme ringen. Het betreurenswaardige is echter, dat alle landen er weer anders over denken, aldus ir Riemens. Hoe integratie te verwezenlijken is? Door alles vry te laten en te zien waar het op uitdraait, dat kan niet. Door alles te regelen kan het al evenmin, want niets is in alle onderdelen te regelen. Of door benadering van. het ideaal en door betasting van elke bedrijfstak? Amerika drijft hiertoe aan. Wij praten en organiseren te veel. Wij moeten ko nten tot een Westeuropees orgaan. Daar komt het op aan, ln het bijzonder voor de tuinbouw. Nederland hoeft niet te bang te zijn voor de nadelen als het maar de uiterste inspanning op tuin bouwgebied aan de dag legt, zo besloot spr. zijn rede. Van tevoren was het huishoudelijke deel van de vergadering afgedaan. De heer Van der Klugt bracht een gunstig advies uit inzake het goedkeu ren van het geldelijk beheer der ver eniging en het algemene gedeelte van het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording. De aftredende bestuurs. leden J. Middelburg, P. de Jong, N P. van Uffelen, C. van Vliet en L. van Woerden werden weer herkozen. Voor de vacature in de financiële commissie werd de heer L. J. van den Bosch uit Bleisw.'k benoemd. Aan het einde van het huishoudelijk gedeelte werd het bestaande hypothecair crediet groot f105 000 teruggebracht op f75.000, dat van het eerste bedrag f 100 000 uitstaan- n bate van de Verkoopafdeling werd geschrapt en de resterende f5000 ten gerieve van het Proefstation zelf wer den verhoogd tot f 75.000. Hiertegen werd geen beswaar gemaakt nanciën gevraagd, of zij bereid zijn, het nodige geld te investeren, nu er men senlevens op het spel staan Gisteravond heef; voorts proi Molenaar (VVD.) in de Eerste Kamer gevraagd, wat er waar ls van heit gerucht, dat in overleg tus sen het gemeemebstuur en het departe ment van Verkeer en Waterstaat over de wegverbetering ter plaatse, die f 100 000 zou moeten kosten, resultaat is bereikt, doch dat „Financiën" moei lijkheden in de weg legde. De begrafenis van Thea Koot Hoe zeer de Waseenaarse bevolking onder de indruk is van het ongeluk bleek vanmorgen bij de ter aarde be stelling vai het overleden slachtoffer tje Thea Koot. De R.K. kerk vai Goede Herder was nagenoeg geheel ge vuld. tijdens de plechtige mis. die daar werd opgedragen. Voor in de kerk stond de baar ond - een paars-zwart kleed beschenen door het licht van zes kaar sen. In een der zij-beuken zaten de school-vriendjes en vriendinnetjes van Thea en verder toonde men uit alle la gen van de Wassenaarse ingezetenen medeleven met de zwaar getroffen familie Koot, die reeds eerder een twee ling verloor Vooral van de zijde der buurtbewoners uit de omgeving var Kerkehout was de belangstelling zeer groot Ook de bjrgemeester van Wasse naar. baron Van Wijnbergen was zijr echtgenote aanwezig. Indrukwek kend was het moment, waarop de kleine blanke kist uit de kerk gedr en werd. De klasgenootjes van de Pius de Tlende- school liepen voorop, elk met een bloemstukje of een kransje in de hand. Een der kransen droeg het opschrift „V^n alle bewoners van het Kerkehout'" Een lange rij mensen ging achter de baar naar het grafje; een droevige pro cessie. die menigten met tranen ln de ogen aanzag. Schoolkinderen dragen de baar van Thea Koot naar de groeve. Tweede Kamer Wet op emigratie-orga nen aanvaard Bij de voortzetting van de behandeling van de wet op de emigratie-organen in de Tweede Kamer heeft minister Joekes het amendement-De Kort, waardoor de vertegenwoordigers van de maatschap pelijke organisaties in de emigratieraad niet door de Kroon worden benoemd, me*- door de organisaties zelf worden aangewezen, overgenomen. Hetzelfde geschiedde met het amendement-Van Koeverden, dat beoogt een meer posi tieve regeling van de subsidiëring van niet-openbare aanmeldingsorganen. Het wetsontwerp zelve werd zonder stemming aangenomen, met alleen de communisten tegen. Emigratievluchten naar Canada gaan door De beperkende maatregelen die de Canadese autoriteiten hebben genomen in verband met de overbrenging van mond- en klauwzeer door emigranten, zullen niet van invloed zijn op het voortzetten van de KJj.M.-emigranten- vludhten naar Montreal. Wanneer het nodig mocht blijken, zullen de passa giers. die daarvoor in aanmerking ko en, vóór het vertrek worden ontsmet. eHt eerstvolgende emigrantenvliegtuig vertrékt op Woensdag 12 Maart naar Canada. Aantal doden sterk overdreven In tegenstelling tot de alarmerende be richten van gisteren, blijkt het aantal slachtoffers van de aardbeving in Japan belangrijk lager te zijn. Ondanks hoge vloedgolven, instortende huizen, enorme scheuren in de aarde en overstroomde vissersdorpjes, zyn, volgens dc laatste berichten, tot nu toe 31 mensen omge komen. Vanmorgen hebben Amerikaanse mili taire vliegtuigen boven de geteisterde havenstad Koesjiro voedsel, dekens en geneesmiddelen uitgeworpen. Een oog getuige heeft voor de radio verklaard, dat de stad vijftien minuten lang „schom melde als een schip" Verslagenheid in kam pen der Ambonnezen Uitspraak kwam als een donderslag De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht inzake dc klacht der Ambonnese militairen over hun de mobilisatie bü de K.L. kwam ln de ver schillende Ambonnese woonoorden In Nederland als een donderslag by heldere hemel. Er heerst grote verslagenheid. Algemeen hadden de Ambonnezen ver wacht, dat de rechter hen in het gelük zou stellen. In het woonoord te Woerden hebben de Ambonnezen een bijeenkomst gehou den, die vUf uren duurde. Te Geleen had men zich al gereed gemaakt om een gunstige uitspraajf te vieren. De regering had overal uitgebreide maatregelen getroffen om, als de uit spraak gunstig voor de Ambonnezen uit viel, alles gereed te hebben. Een dagor der was opgesteld om de Ambonnezen in de Kon. landmacht welkom te heten. Officieren waren reeds naar de verschil lende kampen gereisd. Een vrachtauto met militaire kleding stond ln Wester- bork gereed. Het lag in dc bedoeling, de Ambonnezen in te delen by de bewa kingscorpsen, terwijl voor enkele speciale gevallen ook opneming bü de technische diensten mogelijk was. Dit alles is nu van dc baan. Het is er de vraag of een civiele actie moge lijk of wenselük zal zijn. In de eerste plaats hoopt men nu op de Nederlandse volksvertegenwoordiging. omgezet, maar de onkosten stegen ook met plm. 15 pet. En als de opbrengst voor 1952 weer hoger ligt dan 15 pet dan stügen de be- drijfsonkosten nog meer. Indien West- Duitsland hoge invoerrechten eist. dan betaalt de Duitse importeur per saldo niets meer. Gevolg dat de prijzen op de Nederlandse vellingen gaan dalen. Ten slotte merkte spreker op, dat de koop kracht in de importerende landen dalend is. De secretaris deelde mede, dat er in het West-Duitse parlement stelling was genomen tegen het Nederlandse systeem van minimumprijzen. Uiteindelijk gaat het er om, dat men bezwaren maakt tegen de hoge kosten van groenten en fruit op de binnen- en buitenlandse markt. Als de zijn. Bij de behandeling van de agenda voor de vergadering var. de tuinbouw van het Kon. Ned Landbouw Comité, die morgen in Amsterdam wordt gehouden, kwamen de volgende belangrijke punten ter sprake: Zowel boeren als akkerbou wers krijgen rijkssubsidie voor noodzake lijke investeringen, de tuinders natuur lijk niet. Thans wordt echter voorgesteld om ook voor hen subsidie te vragen o.a. voor fruitbewaarplaatsen, voor regen installaties, voor freeswerktuigen en voor nortonpompen. Voor de landbouw werd f3.000.000 beschikbaar gesteld, voor de tuinbouw niets. Men vroe^ of het mo gelijk was een onderzoek te laten instel len naar centrale ketelhuizen voor stook- bedrijven. Deze aangelegenheid zou nader besproken worden. Eveneens vroeg men om vereenvoudiging van de steeds Inge wikkelder wordende tuindersadministra tie in verband met sociale lasten. Ook de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering maakte een punt van bespreking uit, als mede de garantie van de overheid, die men gaarne gestort zag in een weerstands fonds. Langdurig sprak men over het onttrekken van land- en tuinbouwgron- den voor gemeenten met uitbreidings plannen. De tuinbouwkring Zuid-Holland van de Holl. Mij voor Landbouw werd ten slotte als volgt samengesteld: J. J. van Os te Barendrecht, voorzitter: G. Vooys te Kat wijk, secretaris: R. Valk te Rotterdam, lid van Bestuur. Straatcollecte klokken bracht 114.000 op De straatcollecte, welke op 16 Februari in het gehele land gehouden is voor de klokken voor Amerika, heeft totaal 114.000 gulden opgebracht, aldus heeft de voor zitter van het comité, mr G. J. Korten- horst, hedenmorgen medegedeeld. In het totaal hebben 581 gemeenten deelgenomen aan de inzameling, waarbij •ooral de kleinere plaatsen zich royaal betoonden. Bij de symbolische overdracht door H.M. de Koningin zal het voorlopige klok- kenspel door het indrukken van een paar knoppen het Nederlandse en Amerikaanse volkslied doen horen. De klokketoren, waarin de beiaard wordt opgehangen, komt geheel voor rekening van in Amerika woonachtige Nederlanders. Brabanders kwamen op paleis Soestdijk Dinsdag is ten paleize Soestdijk, in de Leuvenzaal. een aantal Noordbrabanders ontvangen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het slagen van de Anjer loterij in dat gewest ten bate van het Prins Bernhardfonds. De Prins zelf sprak zijn dank uit voor dit werk en reikte de wisselprys uit aan burgemeester mr G. A. Bax van Rijswyk. De Commissaris der Koningin, prof. dr J. E. de Quay, sprak namens het gezelschap. Na de eenvoudige plechtigheid bleef het gezelschap geruime tijd bijeen, en onderhield de Prins zich met alle acht tien aanwezigen. Nieuwe kolenlagen in O.N - mijnen worden ontgonnen De Oranje Nassaumijn III te Heerier- heide zal op een verdieping van 240 'n kolenlaag ontginnen van niet meer dan 40 tot 70 cm dikte met behulp van kolenploeg, welke maar 25 cm hoog is. Tot nog toe werd nooit zulk een lage pijler ontgonnen. In de Oranje Nassau mijn I te Heerlen gaat men een belang rijke hoeveelheid kolen ontginnen, welke men had laten rusten i.v.m. mogelijke mijnschade. Nekkramp in Wierden In de buurtschap Hoge Hexei in de gemeente Wierden is een geval van nek kramp geconstateerd by de familie L. Staatssecretaris Cals heeft er ln toe gestemd dat de Nederlandse Televij:» stichting op de komende feestdagen 30 April en 5 Mei extra-telovisie-uitzendin. gen zal verzorgen- De VARA zal in de gelegenheid worden gesteld op 1 Mei een feestprogramma via de televisie uit te zenden. Carroussel van Zweedse radio draait bijna TE goed... Zelis de parlementsleden luisteren en laten de vergadering schieten De Zweedse radio heeft cl Zaterdagavond met biina het dezelfde opvatting van haar zeventig procent is voor gen orf °^Jedra' tóf dt ZdefSo'"^ d»" toee'k, inploal, ae .Nederlandse, „amu- ook niet zo prettig. einen gedurende een aats van in het eigen moderne huisje, te Vanmiddag slaagde de Japanse politiedat. althans volgens de dervindt de invloed end« eeuwse soldaten- in radiogorafisch contact te krijgen met het dorp Kiritappoe. Gemeld werd. dat in het dorp 250 huizen door de vloed golf zijn weggespoeld of vernield. Het bericht, dat hier 94 personen om het leven waren gekomen, kon niet worden Ned. planter op Malakka uit hinderlaag ontkomen De 22-jarige Nederlandse planter M. E. R. Jansen baande zich gisteren al schie tend een weg uit een hinderlaag, die hem was gelegd door 19 guerilla's op een Engelse rubberonderneming in het Labis- district, te Johore (Malakka Hij is thans met vijf kogelwonden in een hospitaal opgenomen. de mensen" En ze i doet dat blijkbaa\ dat. althans volgens ae uervmui ae invloed van V.. ~7r"7~'* mededelingen van de het bonte radioprogramma. R U Stockholtnre correspon- De Zweedse Ryksdao heelt mflf-TL'ij 27" dent ven K.T.B., „practise* tot nu toe ook de. Zot." 7, t het hele Ztoeed.e rotfc". dopsaponds oerpaderd. ntdnr'Vlk eeuu» op Zaterdapaoond bü de moor donk til „DeCorrgt hul.elüke haard en de eel" I. dat voorT^.t L 7* ""S" radio 2it om te luistere" afgelopen. Vou de drie 177' ft" "227 mo* noor JJe Carrousel", to honderd Rijk,dogleden bTdk ?e LTtem als het programma daar kwamen laatstleden Za- ,Jf ,,Zu beet. terdog maar aeht Ttoeed- ZrZt LHZ" en tien Eer,te Kamerleden ZdZrtn.t. ïl. Het is setfs tg erg. dat Magen en die kloonden tenen open. de Zweedse bioscoop- ook n°C 'teen heen. dat ïe.™eten sUlPen «en bond bezig is een protest :e nu de radi° nle< konden J>ea- dat een halve meter op te stellen tegen het horen- ,L kranl ,e' feit dat ..De CarrouselDe lant.fr cn radio vaak nog na de i De laatste s Carrousel" is dat i R- Ze on'berén. Maar Zaterdag mo de microfoon radio-prijsvraag he fl komen vertellen STluS op gewonnen, bü wijze van hun is bevallen!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 5