Nieuwe Chr. huishoudschool te Katwijk van belang voor gehele omgeving Meisjes worden er gevormd tot all-round huisvrouwen Bazar voor Herv. school te Koudekerk EET NEER VIS!! Groene Kruis actief jaar achter de rug D. PLAN JE NIEUWE LEIDSCHE COUHANT 4 DONDERDAG 6 MAART 1952 Plaats voor 490 leerlingen Woensdag zal de Chr. Katwjjkse huishoud- en industrieschool officieel worden geopend. Daarmee zal Katwijk een van zijn grootste en meest fraaie gebouwen in gebruik nemen. Dat laatste is al tot in Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest en Voor schoten doorgedrongen, daar immers reeds sedert 1 Juni van het vorig jaar in verschillende lokaliteiten door ongeveer 460 leerlingen wordt geblokt en in de avonduren nog eens door een 140 cursisten, die de faam van dit gebouw tot in wijde omgeving verspreidden. De directrice, mej. H. Z. v. d. Weerd, is er al die tijd al met een staf van 26 leraressen en leraren in touw. Het monumentale gebouw, dat met rijn drie verdiepingen hoge hoofdbouw en twee vleugels van twee verdiepingen boven het complex Het Witte Hek op rijst, beheerst deze wijk volkomen en de door de oud-leerlingén geschonken klok wjjst de omwonenden trouw op het voortgaan der uren. Boven die klok staat de in de windvaan aangebrachte vrouwenfiguur, een Katwykse, wolken stof opvegend, symbool van de arbeid, die In dit gebouw* wordt verricht. Bij het binnentreden treft de ruime, ïlchte atmosfeer, de practische zin, het „moderne". Er is niet op de eerste plaats naar fraaiheid, maar naar nuttigheid ge streefd. Alles is ingesteld op een zo goed mogelijke opleiding van de leerlingen tot huisvrouwen en die opleiding is niet op een enkel onderdeel toegespitst, maar gezien als één geheel met vele facetten. Wie deze school met een diploma in haar zak verlaat, kan ervan overtuigd zijn tot een all-round huisvrouw te zijn gevormd. Naast deze opleiding staat die tot cos- tumière. Wie lust heeft, kan avondlessen volgen in koken, fijne keuken of tafel dienen. En er staan nóg meer plannen op stapel. Voor al deze vakken zijn lokalen aan wezig, speciaal voor het doel ingericht met ultra-moderne apparatuur. De n niet minder dan f 30 van de hand. Met de kabeljauw was het wel een heel vreemde zaak: de grote soorten, die in kisten van 125 kg werden aangevoerd, brachten ruim f 1 per kilo op cn de re gels, die bijzonder in de gunst stonden, haalden zelfs f 10080 per 10 stuks. Voor de midden soorten, die bevroren werden aangevoerd, werd eerst f 50 betaald, maar later klom dé koers tot f 58 per 10 stuks. De wijtiilg was de enige soort, die het wat kalmer aan deed. De gestripte soor ten golden f 14 en de dichte soorten f 10.50—11. De markt vau vandaag De Norma Maria liet vandaag verstek gaan en daardoor was de Polderman de enige trawler. De handel kreeg dus de gelegenheid wat op verhaal te komen. De trawler had ruim 1000 kisten bij zich, i. 500 haring en 300 makreel. Voor de t- en fijnvis zorgden de traditionele loggers en kotters, waarvan er enkele aardig partijtje rondvis aan de markt brachten. Allan Water favoriet De VEM-trawler Allan Water, die gis teren een reis van 12 dagen afsloot, boekte f 20.500. De overige trawlers ga ven elkaar weinig toe. De Eveline maak te f 17.800 in 13 dagen, de Flamingo f 17.200, eveneens in 13 dagen en de Claesje zag zijn 8-daags haringreisje be loond met f 16.000. De Helderse rederij van Slot ging met de hoogste loggerbe- somming strijken: de HD 87 boakte f 11.200. In en uit Gisteren kwamen binnen: KW 73, KW 6. KW 48. KW 70 en KW 44. Naar zee gingen: KW 74. KW 86, KW 48 tn KW 35. Dif is de nieutoe Chr. Katwijkse huishoud- en industrieschool, die Woensdag officieel in gebruik wordt genomen. Intussen wordt er nu ol door een paar honderd meisjes hard gewerkt. Foto D. Kruyt. KATWIJK AAN ZEE Geestelijke opleving in Duitsland Voor de grote Jonge Kerk-avond, die gisteren in de Oranjezaal werd gehou den, bestond grote belangstelling. Na opening door ds J. J. van der Krift werd het woord gegeven aan de directeur van de vereniging Tot Heil des Volks, de heer Stroethoff uit Amsterdam, die sprak over de geestelijke opwekkingsbeweging in West-Duitsland. Spr. vertelde, dat hij kennis had ge maakt met de geestelijke opleving, die sinds enkele jaren in het Ruhrgebied en elders optreedt. Hij hoopte, dat dit re veil zal overslaan op het kerkelijke leven in Nederland, dat onder een zekere ver starring ligt. Deze beweging kwam op gang in 1944. toen Hermann Zeiss werd bekeerd en als prediker van het Evan gelie ging optreden. Al spoedig was er sprake van een groeiende beweging. De samenkomsten werden door vele hon derden bezocht. In Barmen spreekt Zeiss elke week in een van de grote theaters, waar de mensen samendrommen om het Woord te horen. Uitvoerig ging de heer Stroethoff in op verschillende „gaven des Geestes". Het geheim van de bewe ging noemde spr. in de eerste plaats het geb^d. Na een dankwoord van ds Van der Krift eindigde de heer Stroethoff met gebed. Ruiterfeest in de kapel De nog jonge landelijke ruitervereni- ging Irene geniet al veel populariteit. Dit bleek ook gisteren op de ruiteravond, die werd gehóuden in de Kapel. Wij zagen vertegenwoordigers van V.V.V., de Oran jevereniging en de politie en de heer W. M. van der Harst, burgemeester van Valkenburg. De avond werd geopend met het zin gen van het federatielied. De voorzitter van Irene, de heer R. van Andel, be groette de aanwezigen. Hierna leidde de instructeur, de heer J. van der Haak uit Noordwijk, het verdere van de avond. Door acht amazones en ruiters werd op keurige wijze getoond, hoe carroussel ge reden moet worden. Ze verdienden het applausje. Dat er stokpaarden waren deed aan de zaak niets af. Wie het car roussel rijden met echte paarden wil be wonderen, heeft daar de gelegenheid voor op de clubavonden en op het ter rein van Irene aan de Zeeweg. Enkele films werden vertoond en de Tyroler Kapel „Die Alpenfreunden" werd graag gehoord: de jodelzang van Aafje Boer viel op. Een propagandistisch woord sprak nemens het hoofdbestuur de heer Voorsluis uit Amersfoort. Ook werd gesproken door de heer P. P. Ripping uit Waddinxveen. Graven van de berg hoven is begonnen Achten* de Chr. huishoudschool aan de Kortenaerkade kunnen de Katwijkse wandellustigen op het ogenblik teressant werk bewonderen. Enkele da gen geleden is men namelijk begonnen imet het graven vain de berghaven. Een geweldige machine haalt de bodem tot de waterlijn weg. Voorlopig worden de massa's zand als een hoge dijk langs het kanaal opgeworpen, wachtend op voer per sohip naar plaatsen, waa het zand goed kan gebruiken. Dit alles is eohter slechts een begin, want de haven zal 5Vfe meter diep .ten worden en in totaal zal de firma, die het afgraven en uitbaggeren ter hand heeft genomen, zo'n 2% duizend kubieke meter zand en klei moeten verplaatsen.' Dit enorme werk kost de gemeente geen cent, integendeel de firma G. van Duyn beta.it zelfs nog voor het zand, en wel f 36509.60. Wèl zal de gemeente later oeverbescherming moeten aanbrengen die ongeveer f 10.000 zal kosten. En al is het dan geen zeehaven, waarop nog steeds gehoopt wordt, binnenko-t zal Katwijk den toch een haven hebben en eulljn de industrieterreinen daaromheen gebruikt kunnen worden. te huismoeders zouden een en ander wel in haar keuken wensen! Bij een bezoek aan de school „in 1 drijf' werden wij door de directrice een kooklokaal gebracht, waar witge- mutste toekomstige leidsters van huisge zinnen hutspot met klapstuk of gebak ken schol aan het klaarmaken waren Voor de openingsdag, de volgende week!, dachten wij in onze mannelijke onnozel heid, maar de directrice hielp ons uit de droom en vertelde, dat de meisjes dit zelf op mogen eten, wanneer het gaf Onze bijzondere belangstelling ging ook uit naar het internaat op de derde étage van het hoofdgebouw. Hier w zes van de leraressen en de huishoudster in haar eigen, gezellige zitslaapkamers met als centrum de conversatiezaal op de hoek van het gebouw. Van hier uit heeft men een prachtig gezicht over de hui- nmassa van het zeedorp. In de nieuwste vleugel van het gebouw is het gymnastieklokaal on dergebracht, een unicum voor Kat wijk, alsmede een lokaliteit, waar de vele leerlingen van buiten Katwijk in de middagpauze haar boterham metjes kunnen verorberen. Waar zóvelen zich beijveren om be kwaam te worden in velerlei vaardig heden, was het geen wonder, dat wij op onze tocht door het gebouw ook een paar examenslachtoffertjes ontmoetten. Het viertal stond buiten de examenzaal in kennelijke staat van nervositeit de minuten en seconden af te tellen om t< worden binnen gelaten. Het zweetka mertje was de ruime, lichte gang, waai een frisse geest kon waaien en het har telijke woord van de direotrice zijn uit werking onmogelijk kon missen. deed de examinandae zichbaar goed. Afaar eenmaal weer buiten, bedachten wij, dat dit trotse gebouw, waarin bij het begin van de nieuwe cursus 490 leer lingen kunnen worden ondergebracht, eigenlijk toch óók alweer veel te klein Mannenver eni ging. Vrijdagavond om 8 uur vergadert de mannenvereniging Amos 5 6a in het jeugdhuis. De heer T. Kuyt zal de inlei ding verzorgen. Geref. zendingsbond Morgenavond wordt in de kapel de jaarvergadering van de Geref. Zen dingsbond gehouden. Hoog en laag water Vrijdag 7 Maart: hoog water 0.44 en 13.15; laag water 8.35 en 21.07. Nieuws van en voor Rijnsburg In de Hervormde school te Koudekerk aan den Rijn werd gisteren een bazar geopend, waarvan de'opbrengst ten goe de zal komen aan deze school. De ere voorzitter van het bazar-comité, ds J Poort, dankte in zijn openingswoord allen, die meewerkten aan het tot stand komen van deze bazar. De vele stands trokken al direct na de opening veel belangstelling en in het lokaal, waarin koffie en thee werd geschonken, werden goede zaken ge daan. Er was ook een poppenhuis pracht stukje huisvlijt! waarvan de villanaam moest raden. De dames onder de belangstellenden hadden al interesse voor de afdeling textiel, die een goede voorraad had. Ten verkoop waren ook veel huisvlijtartikelen opge steld. Goede aftrek hadden spelen, zoals de sjoelbak en de wenpsperen, waarmee men mooie prijzen kon win nen. Ook wordt er een loterij gehouden, waarvan de hoofdprijs een fiets is. Met de opbrengst van de bazar hoopt men een op de school rustende schuld Nieuws uit Alphen aan den Rijn Jaarvergadering Chr. bond van overheidspersoneel In het IJsclubgebou-w hield de afde ling van de Chr. bond van overheids personeel in combinatie met Bodegraven een jaarvergadering. De avond stond onder leiding van de heer De Bruin, die een welkomstwoord sprak en het een en ander vertelde over de gang van zaken in het voorbije jaar. Aan het slot van zijn toespraak richtte spr. zich tot) de penningmeester der afdeling, de heer H. van Leeuwen, die 25 jaar in dienst van de bond was. Hem werd het gouden C-N.V.-insigne op de borst gespeld. Het hoofdbestuurslid, de heer Van Da- .len, hield een opwekkende rede. getiteld „Opgeroepen tot werkelijke dienst". Spr. wees er op, dat ook nu de Chr. vakbewe ging een taak heeft: natuurlijk ook om te trachten de maatschappelijke positie te behouden en zo mogelijk te verbete ren. Maar de strijd gaat thans in de eerste plaats toch tegen het geestelijk verval, dat zich overal openbaart. Laat men voor Christus uitkomen en Zijn naam belijden op het terrein van de arbeid. Dat er van en uit oils iets van die Warmte en dat geloof mag uitgaan naar de collega's, die niet tot de Chr. bond behoren, aldus spr. Voor de ontspanning op deze avond zorgden de heer A. J. Roos met declama. tie en liedjes en The Home Players met muziek. De heer A. Groeneveld, ere-voor zitter van de Chr. Besturenbond, sloot deze prettige avond. M.V. en J.V. op G.G. hielden gecomb. jaarvergadering De meisjesvereniging Meisjesroeping en de J.V. „Prediker 121 a" hielden in de Geref. kerk aan de De Ruyterstraait hun gecombineerde jaarvergadering, waarvoor flinke belangsteUing was (Advertentie) 9 gebakken schol VISHANDEL P. v. d. PLAS TRAMSTRAAT 3 TeL 2550 Katwjjk Visserijgolijes Hoge besomming van een Scheveningse trawler De Sdhevendngse trawler Herman be- somde aan de afslag te IJmuiden ruim f39 000 voor een 13-da-agse reis- De vangst was 440 kisten, wijting, 130 kool- via, 40 kabeljauw en geul. 20 schelvis en pieter, 1450 haring cn 140 makreel. Een bijzonder goed resultaat dus. Een ouderwetse markt Het was gisteren een echte midden- weekse markt. Het stijgen van de prijzen maakte sommige vissoorten peperduur. De schelvis bijv. bleek nog niot tevreden •te zijn met de toch al hoge noteringen van Dinsdag. Ze klom op tot f 40; de braatjes promoveerden tot f 48. Ook de schol werd duurder. Zelfs de grote soor ten, die de laatste dagen in de verdruk king zaten, werden hoger aangeslagen en noteerden f 23 per kist. Da klei*»o schol II, waarvoor alleen binnenlandse langstelling bleek te zijn, bracht het tot f 37. Daardoor gingen de pufschollen ALKEMADE Overzicht der bevolking De gemeente heeft thans becijferd, hoe de loop der bevolking gedurende het afgelopen jaar was. Per 1 Januari bedroeg het aantal inwoners 7985 (v.j. 7733). In 1951 vestigden zich in de meente 297 personen en vertrokken 308. Er werden 296 kinderen geboren, terwijl 41 personen overleden. Voor de huwelijksboot waren 72 gegadigden. He' aantal samenwoningen bedroeg op 1 Ja nuari 98 (v.j. 102). Oneerlijke lieden De rijkspolitie arresteerde een zekere P. H. een inwoner van Rijnsburg. die zioh schuldig maakte aan flessentrek kerij. Hij kocht namelijk goederen, die 'j 'et betaalde. Een paar Leidenaars kregen een pro- :s-verbaal wegens diefstal en heling m vaste brandstoffen in Oude Wete ring. Winkels op tijd sluiten! Reeds geruime tijd is gebleken, dat enige winkeliers zich niet hielden aan de bepalingen van de winkelsluitings wet. Waarschuwingen hielpen niet en de rijkspolitie maakte proces-verbaal op. In het vervolg za'. regelmatig contiröle worden uitgeoefend en direct proces verbaal worden opgemaakt. BENTHUIZEN Meisje door fietser aangereden In de Dorpsstraat werd het 5-jarige dochtertje van de familie P. aangereden door de wielrijder A. K. Het meisje stak onverwachts de rijweg over. Hoewel het meisje alleen haar weg naar huis ver volgde, liet het gevolg van de aanrij ding zioh later toch erger aanzien. Dok ter De Leeuw constateerde een lichte hersenschudding. Het spruitenselzoen In ons bericht over het spruitenseizoen stond, dat men niet zo erg tevreden ■er de opbrengst. Dit moet echter zijn: en is niet ontevreden over de resulta- n van dit seizoen. Nieuwe leerlingen Chr. ondcrwys Morgen en Zaterdag des avonds ven uur bestaat er gelegenheid om het hoofd van de school kinderen op geven, die per 1 April a.s. de Chr. lagere school zullen gaan bezoeken. Men kan zün kind(eren) ook schriftelijk opgeven. Vooral moet worden gedacht aan: ledige namen, geboortedatum en huis- Ds De Wit verhinderd Ds De Wit was deze week verhinderd te Benthuizen voor te gaan. wegens de vele diensten waarin hij in verband met biddag moest voorgaan. Nieuw beroep Herv. Gemeente De Hervormde Gemeente heeft thans cand. J. Smit te Rotterdam beroepen. zij, die deze avond gereserveerd hadden, hebben daarvan geen spijt gehad. De heer Nic. van 't Wout. de voorzitter van de J.V., opende, -waarna het programma vlot tempo werd afgewerkt. Dit ver meldde voor de pauze en ook er na een inleiding, eerst van Bram van Vliet en de tweede helft van Truus van Dam. Beide van zeer goed gehalte. Er was ang van een koortje uit de leden, di verse variapunten. terwijl vooral zeer ■eel waardering bestond voor de wijze, waarop de jaarverslagen werden uitge bracht, in de vorm van een rechtszitting, waarbij zelfs de toga's niet ontbraken. Natuurlijk zijn er wensen, maar over *t algemeen gaven de verenigingen een goed beeld. Namens de kerkeraad sprak de heer W. W. Smi-tt en namens de jeugdcen- de heer J. Raatgever. Resumerend: heel goede avondï, mede dank zy de prima leiding, zowel voor als na Jaarverslag Chr. technische school Verschenen is het jaarverslag 1951 v de Chr. technische school. Hierin wordt gezegd, dat door de grote toeloop van leerlingen het aantal personeelsleden aanmerkelijk móest worden uitgebreid. De samenwerking onder het personeel was goed. De vraag naar ruimte werd zeer urgent. Gelukkig kon een oplossing worden gevonden. In de voormalige openbare lagere school aan de School straat werden ingericht: een lokaal voor ir- en plaatwerken en lassen, idem >r vaktheorie, idem voor vaktekenen technisch schetsen; een kamer de directeur, idem voor de adm. beambte, idem voor de concierge. Toch is de toe stand niet ideaal. De grond voor de nieuwe school is ge kocht en het bestek met de bouwteke ningen is zo goed als gereed. Deze zijn vervaardigd door het architectenbureau i L. de Jonge te Rotterdam. Men hoopt de gediplomeerde leerlingen dit jaar op te vangen in een eigen avond school om zo het voortgezette technische onderwijs te kunnen verzorgen. Leerzame lezing over gladiolencultuur Op de laatste ontwikkelingsavond in Flora sprak gisteren de heer Balkenende, hoofdassistent van de rijkstuinbouwcon- sulent te Lisse, over de gladiolencultuur. Hij had een groot en aandachtig gehoor, zowel uit Rijnsburg als uit de omstre ken. Het inleidend woord, werd gespro ken door de voorzitter van Flora, de heer T. Kralt. De heer Balkenende zei, dat de gladio lencultuur na die van de hyacinten de meest voor ziekten vatbare cultuur is. De ziekten vallen uiteen in twee catego rieën. Er zijn ziekten, die wel bestrijd- baar doch niet te voorkomen zijn, zoals roofrot, hartrot, fusarium scabius. Men kan deze ziekten bestrijden door de grootst mogelijke zindelijkheid te be trachten: selectie, opruimen van afster vende delen, op tijd rooien, bespuiten goede schuurbehandeling. De tweede categorie ziekten is te voorkomen. Dit zijn bothrytis en trips. De eerste ziekte „vermummiseert" de knpl. Na de dro ging is het op de juiste tijd rooien (als de wortel net begint af te sterven) van groot belang. Wat trips betreft: als men op de juiste tijd de naftaline-behande- ling toepast, zal men niet veel last van deze ziekte hebben. Zeer belangrijk voor Rijnsburg was de vraag, of het drogen in kassen verant woord is. Spr. antwoordde bevestigend. De tuinbouwconsulent voor de bloem bollenstreek, ir Vlag, merkte nog op, dat in verband met het type der geestes- gronden, kunstmest zeer belangrijk is. Door toevoeging van stikstof krijgt men niet alleen dikke knollen, doch ook eer mooie grote bloem. Bovendien zal het tijdstip van de bloei veelal vroeger val- te kunnen aflossen. De opening werd bijgewoond door burgemeester Ver heul en wethouder T. Molema. Op de foto ziiet men de secretaris het comité, dat dc bazar organiseerde, de heer H. J. de Kort. de laatste hand- leggen aan het toilet van de „trekpop". Door een strookje uit de rok te trekken, kan men iets winnen. De voorzitter, de heer H. H. Zwart, kan niet nalaten een glimlach aan de „oude dame" te wagen. (Foto N. v. d. Horst). LEIMUIDEN „Koning Voetbal' draaide De sportvereniging O.D.I. liet de boeiende en leerzame film „Koning Voetbal" draaien. De voorzitter, de heer C. Buykx, opende deze sportavond met enkele woorden van welkom, in het bij zonder tot de belangstellende leden van S.V.O.W. en Weteringse Boys uit Oude Wetering. Hjj sprak er echter zijn te leurstelling over uit, dat de zaal slechts ten dele was gevuld. Spr. zette het doel van deze avond uiteen en hoopte, dat zij, die belangstelling voor de voetbalsportJdoor de N.C.R.(adio)V.. want meermalen in Leimuiden wegens het ont-jhadden zij een greep gedaan uit haar geschikt terrein deze i programma's. Zo bracht men het jaarver- 'slag van de J.V. uit in de Ir Vlag zegde toe, dat men ook vol gend jaar niet tevergeefs een beroep op het consulentschap zal dóen voor avon den als deze. De heer Kralt sprak hier- voor zijn dank uit. Jaarvergadering van Chr. Geref. Jongens en meisjes De Chr. Geref. jongens en meisjes, die gisteravond hun gecombineerde jaarver gadering hielden, lieten zich inspireren Schepper en Onderhouder aller dingen is, heen. De heer P. Brandsma sprak over onderwerp: Wij jongeren en het Godsbestuur. De heer D. van Zuylen ver zorgde een wedstrijd in eensgezindheid voor getrouwde paren. De M.V. Onderzoekt de Schriften, zo kon men uit het jaarverslag vernemen, is een bloeiende vereniging, die 19 leden telt. Mej. R. Hogewoning droeg het se cretariaat over aan mej. B. Brandsma. De medewerksters ontvingen tensiotte presentjes en de voorzitter der J.V., de heer A. Glasbergen sprak het slotwoord. A.R.-Kiesvereniging De A.R.-kiesvereniging houdt van avond in het jeugdhuis een vergadering. Men zal o.a. candidaten voor de Tweede Kamer kiezen. VOORSCHOTEN Spoedeisende raadsvergadering Vana-vond om half acht komt de raad i cpoedeisende vergadering bijeen. Twee voorstellen van B. en W. liggen ter be handeling. Het eerste betreft het aan gaan van een vaste geldlening van f 50.000 voor woningbouw (ter dekking van prijs- en loonsverhogingen by de bouw van 25 woningen voor gerepa- trieerden). Het tweede voorstel behelst het aangaan van een brandverzekerings- overenkomst mt betrekking tot de in het complex „Klein Langenhorst" te bouwen 42 en 19 woningen en de in het plan „Welgelegen" te bouwen 13 wonin gen. Geboren: Martina, d v P J Krijgs man en van H v d Blom, Pr Bernhard- lacn 24: Jacqueline E J, d v J F M Wolsky en van ASM Heijnen, Vliet- zicht 45. Ondertrou Leidseweg 459 t Papelaan 33. Gehuwd-: W Münker, Tu-lpstr 18. en C W van Rhijn, Tulpstr 20, adres na huwelijk: Hyacinthstraat 20; I J van der Gryspaarde, Den Helder, en J C van den Berg, Hyacinthstraat 25, adres na huwelijk ongewijzigd. Overleden: S Langeveld, 80 jr, echtgenoot van W J Slootjes. Leidse weg 523. sport ter plaatse niet kunnen beoefenen, zich aansluiten bij de in Oude Wetering bestaande voetbalverenigingen. De aan wezige leden van de Weteringse voet balverenigingen spoorde hij daarentegen aan tot de gymnastiekvereniging O.D.I. toe te treden; dit zal vol-gens spreker de voetbalsport ten goede komen. Van het vertoonde op de film konden oud en jong veel opsteken. weet jy het?" Ds Brandsma, de ere-voorzitter van de J.V. Timotheus opende. Uit het jaarver slag der J.V. bleek, dat de vereniging thans 18 leden telt Mej. A. van Egmond leidde het onderwerp Ruth in. De gehele M.V. merkte mee aan een declamato- rium. Door het vele, dat hierin werd ge zegd, blonk de gedachte, dat God de TER AAR Het Groene Kruis hield de jaarverga dering onder leiding van de heer H. Bos, die de bestuursuitbreiding met de dames C. J. Heijns en A. H. Arendsen als advi seuses toelichtte. Spr. dankte de heer L. Koning voor de succesvolle actie om de kosten van de auto voor de zuster ge dekt te krijgen. De secretaris, de heer C. Lok Jr, meldde een rustig verloop van het verenigingsjaar, waarin veel werk tot stand kwam en een geslaagde moe dercursus werd gehouden. Het ledental steeg van 250 tot 285. De penningmeester, de heer C. Hege- ma-n, had f 2740,15 oonfcvangen en f 2670,71 uitgegeven, zodat hij f 69,44 had overgehouden. Het reservefonds is thans f 2670.71 groot. De begroting-1952 had aan uitgaven en inkomsten f 2370. Er werd bij de leden op aangedrongen de contributie op tijd te betalen. Zuster De Gier had 1254 bezoeken afgelegd, waar van 112 bij zuigelingen en 36 bij Lb.c.- pa-tiënten. Deze laatsten werden voor heen door het Wit-Gele Kruis bezocht. De voorzitter dankte de zuster voor haar liefdevolle werk. De aftredende bestuurs leden werden herkozen. Besloten werd op voorstel van de heer L. Koning om de zieke bestuursleden, de heren M. Tensen en N. van Eijk, een fruitmand te sturen. De voorzitter sprak ten slotte een krachtig propagandawoord. Nieuws uit Hazerswoude Imponerende koorzang van „Zang en Vriendschap" Zang en Vriendschap gaf gisteravond m uitvoering, die d-oor ds Chr. vam der Leeden, Hervormd predikant, werd geopend. Hij wees op het doel van de zang: Soli Deo Gloria. t is ook nu weer gebleken, dat dit koor er mag zijn. Onder de uitmunten de leiding van de heer Pascal Jansen uit Gouda is een mooi programma ten gehore gebracht, waarnaar met stille aandacht werd geliuisberd. De dirigent is een muzikaal mens, die met rustige gebaren zijn intenties op de koristen weet over te brengen. Hierdoor is een klankkleur verkregen die bepaald schoon te noemen is. Jammer dat ook hier de mannen in die -minderheid ziijn. Toch doen zij de venhouding, dank zij de leider, geen ogenblik geweld) aan. Het programma was met smaak ge kozen. en bevatte negen nummers, ern stige en luimige. Waarom werden bij de nummers de componisten niet meld? Al dadelijk boeide het eerste nummer, namelijk Lofpsalm van Hartog, mooi van klank, maar te traag van tempo. Middernacht van Wilsum werd fijn gezongen met treffende klok- kenimitatie. Verder werd het Slaven koor uit de opera Na-bucco van Verdl met toewijding vertolkt. Met grote zeg gingskracht werd Ik sal den Heer mijn God gebenediijen voorgedragen. Al met al een reeks liederen, die de indruk ga ven van gecultiveerde koorzang. Na de pauze kwam het Oh-r. kinder koor Looft den Heer aan de beurt met het zangspel De toverviool van E Betóker in dri-e bedrijven. Zangspelen zijn op het ogenblik zeer in trek er ven de kinderen volop de gelegenheid te zingen. Goede zang van reine kinder stemmen Oogstte bij stemmig kaarslicht en smaakvolle aankleding een groot succes. Het geheel werd ondersteund door pianospel van Riek Erkelens vioolspel van Jac. Gok. De pia-niste -beter op dreef dan de vi-olist, die te schuchter zijn obligaatpartijen speelde. Zang en Vriendschap en het kinder koor hebben de aanwezigen enkele ge noeglijke uren bereid- De sluiting werd ook verzorgd door ds Van der Leeden. N. V. Wie in de Tweede Kanier? Op de vergadering van de A.R.-kies- vereniging van Maandagavond achter de Geref. kerk kwam de candidaatssteiling voor de Tweede Kamer het eerst aa orde. Van dc adreslijst met zes-en-dertig namen werden er vier-en-twintig ge stemd. Door de secretaris en de penning meester werd verslag over 1951 uitge bracht. De aftredende voorzitter, de heer B. Offringa, die ook de leiding van de byeenkomst had, werd met bijna alge mene stemmen herkozen. De heer G. Drexhage hield een referaat over „Har- degarijp, een teken". Er werd met aan dacht geluisterd. Boeken ruilen Er is gelegenheid tot het ruilen van boeken: morgenavond (Vrijdag) tussen 7 en 8 uur in Salvatorie. NOORDWIJKERHOUT Burgerlijke stand Geboren: Elisabeth J M d v L W J Verbeek-Broekhof; Petronella G M d v M C v d Berg-Pennings; Adrianus C z v J J v d Werf-v Schooten; Johannes W M z v A J Brama-Lommerse; Mirjam J A d v H Romijn-van Dril; Jozef A A z v C W Oostdam-Langeveld. Overleden: M Heyker, 88 jaar, wed v C v d Meer; H S Karstens, 79 jaar, e. v. D Mallan; L A v d Slot, 11 jaar, z v W v d Slot-Brama; J P W v d Wiel, 74 jaar, e. v. W C Gunther; H J M Smakman, 10 dagen, z v P J Smak- man-Langeveld. SASSENHE1M Burgerlijke stand Geboren: Gerrit z v W P Kruik T van der Mey; Christina M F d v W P van der Holst en M Th Haverkort; Lu- dovicus M M z v J J P Bontje en J M Bisschops; Jozef J M z v F G van Kes- teren en A C Berkhout. Getrouwd: J G van Tol, 24 j en J F Borst, 23 j. Overleden: E Aland, wed v J Ku- perus, 76 jaar. ROELOFARENDS VEEN Het trekken van bolbloemen Morgen om half acht houdt.de kern club van de LTB en de veiling in de Pan- cratiuszaal een speciale avond, die gewijd is aan de trekkerü van bolbloemen. Drie sprekers houden een inleiding, namelijk de heer W. P. Zethof over de ervaringen met de trekkerü in het afgelopen sei zoen; de heer A. J. van Velzen over het onderwerp: Is verbetering van kwaliteit in de Veenstreek mogelyk? en tenslotte de heer A. de Zoete, assistent RTC te Lisse, over de behandeling van de bol len voor de trek 19521953, die straks gerooid of aangekocht zullen worden. Ir Vlag, de RTC te Lisse, zal aanwezig zün om vragèn te -beantwoorden. Het bleek, dat hy, die eerst lid wordt als hij in nood verkeert, extra moet betalen. Lezing van ir P. Verhoeven over KJ. De vereniging voor bedrijfsvoorlich ting Het Noordelijk Kleiveengebied, ga niseerde in samenwerking met drie fok- en contröleverenigingen, een bijeen komst, waarop ir P. Verhoeven, rijks- veeteeltconsulent, sprak over kunst matige inseminatie -bij het rundvee. Over de -gehele wereld heeft de k.i. een grote vlucht genomen, speciaal dn de jaren de tweede wereldoorlog. Om een ono deelkundig gebruik en de schadelijke gevolgen daarvan te voorkomen, is van het rundvee in ons land bij de verboden. Het mag slechts geschieden in verenigingsverband, vandaar, dat ons land veel van deze verenigingen zijn. Een landelijke commissie, verdeeld in diverse provinciale commissies, stelt aan de dieren, die voor de k.i. worden gebruikt, speciale eisen. Het doel is, door het gebruik van k.i. de kwaliteit van de veestapel snel op te voeren. Men behoeft dan geen dure stier aan te ko pen. Besmettelijke veeziekten gaat mei ook tegen. Ir Verhoeven ging verder ii op enkele voor- en nadelen van de k.i en beantwoordde ten slotte enkele vra gen. Om damkampioenschap De uitslagen zijn: C EgbertsW Sna- terse 11; A Hoogervorst-W v d Star ren 02; W v d StarrenW Snaterse 2—0. Damnleuws Uitslagen van de onderlinge compe titie: A HartveldW Esveld 13; J Cos- teris'N Groen in 't Woud- 02; B Koe- lemanL Koeleman 04. Herv. jongens en meisjes vergaderden De Herv. meisjesvereniging „Arbeid Adelt" en de jongelingsvereniging „Jo nathan" hielden hun jaarvergaderin; gisteravond gecombineerd. Ds H. vai Amstel wees in zün openingswoord op de verantwoordelükheid van de naam Chr. vereniging. Gods Woord moet in hel verenigingsleven de eerste plaats inne men, hetgeen ook voor de gemeente de verplichting tot financiële steun mee brengt. Jac. de Vos hield een Bybelinleiding over Elia en Elisa, waarop een brede bespreking volgde. Janny van Vliet leg de uit, hoe wy principieel in de wereld moeten staan. De heer H. J. Kerkhoven sprak over het onderwerp „Op weg naar het huwelijk". De J. V. telt thans 18 en de M. V 24 leden. In de pauze werden de door' de meisjes vervaardigde kledingstukken be zichtigd. Beide verenigingen waren er financieel op achteruit gegaan. Een By- belse-vragenwedstrijd bracht f 2.90 een collecte f 22,82 op. In de gedichten wedstrijd tussen de M.V. en J." Tiny Griemink de eerste prijs WARMOND Vrijdagavond gemeenteraad De gemeenteraad komt Vrijdagavond half 9 bijeen voor de behandeling één punt, namelijk het voorstel va cn W. tot verkoop van inschrijvingen op het grootboek van de 2% procent Ned. werkelijke schuld, nominaal ƒ13.400, en tot aankoop van obligaties van de natio nale woningbouwlening 1952. Burgerl'jkc stand Geboren: Johannes A z v J C Winsen en J A v d Drift: Rudolf B M z v R G M Stijnman cn A M Lagerberg; WiLhelmine C d v J W Brouwer en C M Schouten: Nelleke C G d v Th P Mourits en M C Marcel-is; Christina A M d v Th A Duywhoven en A M Scha kenbos. Gehuwd: C Zoetemelk, 28 jaar er M A Koks, 25 jaar. Overleden: J G v d Ploeg, 78 j; H E Mens, 77 j, wed v G Onderwater; M Deen, 76 j, wed v L Nieuwenhuis; V M de Jong, 67 j, echtgenote v F F J Slager; C P van Leeuwen, 51 j, echtge- J M Frederiks; W v d Berg, 79 j, (Advertentie) De schoonmaak begint Vitrage 88 ct. Marquisette 1.30 Keukenbont 1.75 Cocosmatjes 1.70 Textielhandel Schoolstraat 150 Telef. 586, Voorschoten WOUBRUGGE Burgemeester sprak voor CJH. Voor de Chr. Hist, kiesvereniging en de dito jongerengroep sprak in een van de lokalen van de Chr. nationale school de heer J. C. van Wageningen, burge meester alhier. Beide verenigingen had den vooraf een korte vergadering gehou den, waarna zy voor de lezing van de heer Van Wageningen samenkwamen. De burgemeester verklaarde, dat de Chr. Hist, beginselen hem zeer ter harte gaan en hy vreesde, dat velen deze be ginselen niet zien als een belangrijke zaak. Het verheugde hem in dit verband, dat Woubrugge ook een jongerengroep heeft. Het is goed van de belangrijke dingen van de politiek op de hoogte te zyn. In de eerste plaats gaf de heer Van Wageningen een overzicht van de din gen, die waren besproken in de vergade ring van de C.H.U. te Rotterdam. Ver volgens besprak hjj het verschil tussen C.H. en A.R. en de mogelykheid tot her eniging en ten slotte vroeg hü aandacht voor de grondwetsherziening De voorzitter was de tolk van de hele vergadering, toen hy de burgemeester dank bracht voor zyn leerzame woorden. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd door verscheidene aanwezigen ge bruik gemaakt, Messensteker hoort drie jaar tegen zich eisen In Augustus 1951 lagen een Noorse en een Duitse boot naast elkaar in de Rot terdamse haven op het terrein van Wil ton. De verhouding tussen "de twee bemanningen was zeer slecht. Op 28 Augustus kwatm het tot een uitbarsting, waarbij de Noor Olsen het slachtoffer werd. De Duitse stoker H. J. B. zou in de loop van de avond veel gedronken hebben. Toen een Noor hem en zijn kameraden toevoegde „Jullie mogen niet dansen met Hollandse meisjes", werd bij geprikkeld. Gewapend met een mes wachtte hy bij Wilton in gezelschap van enige kameraden op de eerste de beste Noor. Weldra zagen zy de Noor Olsen komen aanwaggelen. De Noor werd geslagen, liep huilend weg en kwam te vallen. Toen braoht B- hem met een mes drie steken in de rug toe, waardoor Olsen levens gevaar lijk werd gewond. De Ion-gen werden geraakt- Wegens zware mishandeling was B- d)oor de Rotterdamse rechtbank tot 9 maanden gevangenisstraf (m.a.) ver oordeeld, maar de proc. generaal bij het Haagse Hof kwalificeerde deze laffe daad als poging tot doodslag en vorderde thans drie jaar gevangenisstraf (m.a.). Uitspraak 19 Maart. Van Riebeeck-feest voor de postzegelminnaar De Van Riebeeckzegels (geldig tot eind 19o3) zullen te koop zijn van 14 Maart tot 15 April, in de waarden 2, 6, 10 en cent met een toeslag van resp. 3. 4, in 5 cent ten bate van de herdenking Nederland, de Néd. tentoonstellingen Kaapstad en het Ned. geschenk aan Zuid-Afrika. Eerste-dag-enveloppen met een com plete serie zegels kunnen op 14 Maart worden aangeboden aan een postkantoor met verzoek ze door te zenden naar de philatelistische dienst In Den Haag, waar een byzonder stempel zal worden ge bruikt. Op 5 April wordt in een byzonder postkantoor te Culemborg een bijzonder stempel gebruikt. Van de Van Rieb**eckvlucht van de K.L.M. kan men eveneens gebruik ma- speciale enveloppen naar rela ties in Zuid-Afrika of via Zuid-Afrika de afzender retour, waarbij de Zuid- Afrikaanse zegels dan in Ned. munt kun- worden betaald. Enveloppen gratis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 4