Kinderkliniek Boerhaavekwartier bestaat 25 jaar Opvolger van grote Gorter werkt (maar woont nog niet) prettig te Leiden Hervormde pastorie te Leiderdorp wordt verbouwd tot Gemeentecentrum Alle „lijnen" van kerkelijke arbeid zullen in dit punt samenkomen (MME)1 nieuwe leidsche courant 3 donderdag s maart 1952 Interview met prol. Veeneklaas kinderhygiëne, maar dan in moderne zin, meer tot Hbar reohit zal komen. Doch eerst moet ik me nog wat inwerken. Ik heb een uitstekende staf en ondervind de alleraange naamste medewerking van iedereen". „Ook houd ik voortdurend contact met DEZER DAGEN WAS DE VLAG UITGESTOKEN op de kinderkliniek in het Boerhaavekwartier. Het was die dag vijf-en-twintig jaar geleden, dat deze eerste kliniek van het aldaar in aanbouw zijnde complex in ge bruik genomen werd. De tegenwoordige hoogleraar in de kindergenees kunde, prof. dr G. M. H. Veeneklaas, die vorig jaar prof. Gorter opvolgde, was zo vriendelijk ons naar aanleiding van deze belangrijke gebeurtenis een ogenblik te ontvangen. Zoals bekend is, ontving dr Gorter in 1916 van enige vrienden een som gelds om een kinderkliniek in te richten. Vóór die tijd was de kindergeneeskunde ondergebracht bij de inwendige genees kunde. Een pand in de toenmalige Boer- haavestraat thans Eerste Binnenvest- gracht werd hiertoe verbouwd en voor het beoogde doel ingericht. Intus sen had de regering besloten, dat de exploitatie van deze klindek ten laste van 's lands schatkist zou komen en dat voor de kindergeneeskunde een lecto raat zou worden ingesteld. In 1923 werd dr Gorter tot hoogleraar in deze weten schap benoemd. Hij was toen 42 jaar oud. Even oud als prof. Veeneklaas, toen deze hem vorig jaar in die functie opvolgde. Op 1 Maart 1927 werd'de nieuwe kliniek in het Boerhaavekwartier in gebruik genomen. Een enorme voor uitgang, op alle gebied. Want al zal iedereen, die daar gewerkt heeft, met dankbaarheid terugdenken aan het gebouwtje in de Boerhaave- straat, het was er nu eenmaal be krompen en ondoelmatig. Tijdens het intieme, feestelijke koffie- uur, dat vorige week Zaterdag na de zaalvdsite gehouden werd, vertelde prof. Gorter, die met zijn echtgenote uiter aard aanwezig was, hoe hij en zijn as sistenten daar hebben gezwoegd, en veel bereikt. Maar niet alleen wat de ruimte be treft, is er veel veranderd, sinds die dagen. De kindergeneeskunde is met grote sprongen vooruit gegaan. Prof. Veeneklaas vertelde in dit verbande „Vroeger waren voedingsstoornissen bij zuigelingen een veel voorkomend ver schijnsel. Nu zijn ze zeldzaam. Daarbij is er op het gebiel der behandeling van talrijke infecties een grote ommekeer gekomen, doordat de Duitse onderzoeker Domagk in 1935 het prontosil uitvond als eerste van een reeks sulfaatprepara ten, terwijl gedurende de laatste we reldoorlog de Engelse onderzoeker Fle ming het penicilline ontdekte. Hierna zijn nog vele antibiotica gevolgd. Beide geleerden ontvingen als erkenning voor hun zo belangrijke werk de Nobelprijs. Al deze middelen zijn thans ook dn handen van de huisarts, zodat wij de patiëntjes, die hiermee genezen kunnen worden, niet meer in het ziekenhuis krijgen. Hierdoor zien wij in onze kliniek dius een verschuiving van de soort te behandelen ziek ten. Dit heeft weer ten gevolge, dat we grotere aandacht gaan besteden aan allerlei aangeboren afwijkingen, zoals die van het hart. Samenwerking Zodoende is er een nauwe samenwer king ontstaan met dr H. A. Snellen, spe cialist voor hart- en vaatziekten, en prof. dr A. G. Brom, hoogleraar in de thorax mijn grote voorganger professor Gorter. Zo is het voor mij hier zeer prettig wer ken. Alleenik woon hier in de kli niek. Ik heb nog geen huis, helaas, zodat ik alleen met 't weekend naar Utrecht, naar mijn vrouw en vier kinderen, kan overwippen". Het is voor de lezer wellicht interes sant enkele bijzonderheden te vernemen uit het leven van prof. Veeneklaas, dat zich niet uitsluitend op het gebied der kindergeneeskunde heeft bewogen. Zo heeft hij in zijn studententijd een klein jaar als stoker en bediende geva ren op Engeland en Zuid-Amerika. Dan is er zijn deelneming aan de uitzending van de Rode-Kruis-ambulance naar Ethiopië, in 1935 en 1936. En ten slotte mag zeker vermeld worden, dat hij voor 't gedurfde karakter van zijn illegale bezigheden tijdens de Duitse bezetting uit handen van de Koningin in 1948 de Militaire Willemsorde ontving. Agenda voor Leiden Donderdag Gehoorzaal, o.Lv. Willem wijn, cello. Schouwburg, 8 uur: Haagse Comedie met Zijne Excellentie. Stadhuis, kamer 135, half 8: tafelten- nistournooi. Volkenkunde, 8 uur: P. E. de Josselin de Jong over: „Waarom is de term ma triarchaat (vrouwenheerschappij) af ge- Prediker, 2.45 en 7.15 uur: ds E. van Dijk, Den Haag, biddag voor het gewas. Stadhuis, 8 uur: opening cursus onder wijsvernieuwing. Vrijdag Snouck-Hurgronjehuis, 8 O., eerste lezing „conflicten rond de Middellandse Zee" door drs A. L. Con- standse. Kleine Burcht, 8 uur: postzegelverza melaars. Zaterdag Prytaneum, half 3: opening conferentie over Atlantische Unie. Volkshuis, 4 uur: A. L. C. A. van Nij- natten over Zwitserse bergreuzen. Burcht, 35 uur: receptie arbeiders- toneelvereniging D.O.S., 8 uur: „De stad waarin zij kwamen". Nachtdienst apotheken Apotheek Van Driesum, Mare 110, tel. 20406, en de Zuiderapotheek, Lammen- schansweg 4, tel. 23553. Tentoonstellingen. Prentenkabinet, werkdagen 25 uur: houtsneden van Béla Gy Szabó. Voogdijver. Tot Steun De Vrijz.-Prot. voogdijvereniging Tot Steun, afdeling Leiden, hield dezer da gen de jaarvergadering. Er was een na delig saldo, dat evenwel gedekt is door achterstallige rijkssubsidie. Van de pu pillen werd een meisje meerderjarig, twee jongens gingen in militaire dienst en de gang van zaken met de overige pupillen was 'bevredigend. Onder de dacht van de voogdijraad werd gebracht, dat de afdeling te weinig pupillen heeft, met het gevolg, dart twee nieuwe voog dijen werden aangeboden. Het bestuur is van mening, dat het vrijzinnige element onder de voogdijverenigingen moet blijven bestaan. Getracht zal den het aantal leden uit te breiden. Ds Makkinik heeft verklaard, na bijna 40 jaar het penningmeesterschap te wil len neerleggen. Mr H. Burgersdijk werd herkozen tot plaatsvervangend hoofdbe stuurslid. Rundvlees wordt duurder, maar var kensvlees goedkoper Tegen zwendelende verkopers van varkens wordt opgetreden iDe Leidse saneringscommissie voor de vlees- en vleeswarenhandel kwam bijeen veranderde marktsituatie onder de ogen te zien. Aan de hand van calculaties werd aangetoond, dat een aanzienlijke prijsverhoging per kilogram het rundvlees een gebiedende eis terwijl het varkensvlees in prijs ongewijzigd diende te blijven. De commissie, waarin ook de ge zellen z(jn vertegenwoordigd, vond de verhoging hoewel zeer gerecht vaardigd onder de huidige econo mische omstandigheden niet verant woord ten opzichte van het publiek. ZU besloot daarom de verhoging der rundveeprijzen slechts gedeeltelijk door te voeren en ter compensatie de varkensvleespriJs ten dele te verla gen. De commissie zal bij verdere stijging der prijzen op de markten niet kunnen verhinderen, dat de prijzen in de toe komst weer zullen moeten worden ver hoogd. Inmiddels hoopt de commissie, dat de regering al het mogelijke zal doen om de prijzen van dit volksvoedsel omlaag te drukken. Voorts werd besloten, een arbitrage- het leven te roepen in ver- Werken uit een achtergrond Over ruim drie maanden is het werk klaar (Van een onzer verslaggevers) DE GROTE TUIN naast de Hervormde kerk te Leiderdorp ligt er op het ogenblik ontluisterd bij, niet zo zeer door de kale bomen, die pas over enige weken weer een nieuw kleed zullen ontvangen, als wel door allerlei bouwmaterialen, die er zich hebben opgestapeld. Het grote oude huis, dat naast de kerk in deze omgeving domineert, heeft zijn tientallen jaren oude bestemming verloren en zal straks als Hervormd Gemeentecentrum, wit als een indrukwekkend kasteel op een weids landgoed, het oog van voorbij gangers en bezoekers bekoren. Dan is een belangrijke mijlpaal in het leven der Leiderdorpse Hervormde Gemeente bereikt. Nog steeds kan van een concentratie ivertrekken, twee van 4.60 bij, 6.30 meter ivan de kerkelijke arbeid geen sprake zijn.jen één van 4.50 bij 5.20 meter. Op de jDe meeste bijeenkomsten vinden plaatsscheiding tussen de twee grotere vertrek- !op de zolder van de Hervormde school j ken komen opvouwbare deuren, zodat er ien dan wordt ook de kleine consistorie een grote zaal van te maken is, die naar Ivoor allerlei doeleinden gebruikt. Maarjschatting plaats zal bieden aan negentig 1enige maanden zullen alle „lijnen" a honderd personen. Filmcabine PROF. DR G. M. H. VEENEKLAAS. chirurgie. Zowel de diagnostiek als de operatieve behandeling van de aangebo ren hartgebreken zijn zeer gecom pliceerd. En dam is er een coöperatie aan het groeien tussen de kinderklimiiek en het medisch opvoedkundig bureau aan de Rijnsburgerweg, waaraan een psychiater en een psycholoog verbonden zijn. De bijzonder belangrijke ontwikkeling van de kinderpsychiatrie dateert van de laatste twintig jaar. Bovendien ontstaat er een grote belangstelling voor de so ciaal-hygiënische zijde van de kinderge neeskunde. Reeds wordt er zeer nauw samengewerkt met de provinciale kin derarts, dr J. P. Boekhold en de bestu ren van het Groene en Wit-Gele Kruis. Als gevolg hiervan is er een vijftiental zuigelingen- en kleuterconsultatie- bureaux in Leiden". En dan moeten we het nog even over professor Veeneklaas zelf hebben. „Heeft u nog speciale plannen voor de nabije toekomst?" De hoogleraar gaat zich heel voor zichtig uitdrukken: „Zeker. Ik hoop tot een verbreding van het arbeids terrein te komen, waarbij o.a. de het werk der Gemeente punt, het nieuwe centrum, samenkomen. Dat is van het allergrootste belang; en zeker niet alleen uit utiliteitsoverwegin gen. Tegenwoordig kan men vaak horen zeggen: Het is nodig, dat we weer gaan verstaan Gemeente van Jezus Christus te worden. En in die Gemeente het woord zegt het al speelt de gemeenschaps factor een belangrijke rol. Samen bidden, samen werken, samen de schouders onder het werk zetten. Tegen deze achtergrond mag de verbouwing van de pastorie wor den gezien. En ziet men het nieuwe ge bouw ook als een gemeenschapscentrum, dan zal men de opening met dankbaar heid en blijdschap tegemoetzien. Kern gezond Met de architect, de heer Van der Sterre, hebben wij gisteren een bezoek het werk gebracht. Dat men over de capaciteit van de pastorie niet te klagen heeft, blijkt wel uit zijn mededeling, dat er ongeveer tweehonderd mensen tegelijk kunnen vergaderen. Hiermee is de vraag „Wat bereik je met die verbouwing nu nóg?'' ongegrond geworden. Als woonhuis was de pastorie sterk verouderd. Zij vol deed in geen enkel opzicht meer aan de i. Maar de kern van het huis was nog heel goed, zodat men, toen het plan voor restauratie eenmaal kon worden gemaakt, voor onoverkomelijke moeilijkheden kwam te staan. Ook vingen wij de op merking op: „Ze hadden beter een nieuw jeugdhuis kunnen neerzetten." De heer Van der Sterre bestreed dit. En wij zijn m overtuigd, dat een ieder dit straks zal doen. De ingang van het centrum is niet aan de kant van de tuin, maar aan de achter kant geprojecteerd. In de voorgevel komen dus alleen de ramen, acht in totaal. De hoofdingang brengt de bezoeker »n hal van vier bij vijf meter. Van de hal komt hij in het buffetvertrek 3.30 bij 3.60 meter (de voormalige bij keuken). In de vroegere schuur worden de toiletten gebouwd. Het worden toilet ten met portalen. Op de begane grond zijn verder drie De trap voor de verdieping is in de hal. In de eerste plaats heeft deze dieping een flinke overloop. Men vindt hier ook een grote zaal van 6.20 m breed 12 m lang. die een capaciteit heeft an ruim honderd zitplaatsen. Er is ver- ar een apart vertrek voor bibliotheek archief. Ten slotte is op de verdieping an filmcabine geprojecteerd. En dan is er nog de zolder, waarop verschillende jeugdclubs zich best zullen thuis voelen. Wat dat betreft, was huisvesting in de Hervormde school voorproefje. Wanneer we er nu eens een optelsom van maken, dan blijkt, dat het getal 200, dat de heer Van der Sterre noemde, zelfs nog aan de lage kant Is. Dit sommetje Is echter maar een aardigheid, want het zal toch zelden voorkomen, dat het gebouw van de grond tot de nok toe vol is. Het hele gebouw zal van gasverwar- ming worden voorzien. De verlichting i: direct. In het dak komt nog een extra verlichting. Bij de verbouwing wordt veel mogelijk van de oude materialen ge- bruik gemaakt, ofschoon de hoeveelheid 5 -ieuw materiaal toch respectabel is. Nieuw zijn onder meer: de goot, deel van de kozijnen, de trap en een deelte van de vloeren. De muren worden voor een belangrijk deel verplaatst. Om het geheel sterk genoeg te maken, moes ten op verschillende plaatsen in het ge bouw zware ijzeren binten worden aan gebracht. Het metselwerk buiten zal van zijn oude laag worden ontdaan. Dan maakt de gevels wit. De grote voortuin blijft geheel intact. De mogelijkheid bestaat, dat de grauwe schutting aan de Eikenlaan wordt weggebroken. Hierover is nog geen beslissing genomen. Het is te hopen, dat men inderdaad tot afbraak zal besluiten, omdat het gehele complex zonder deze weinig schone heining alleszins beter zal uitkomen. De uitvoering staat onder leiding de heer Van der Sterre. De firma Mulder te Oegstgeest heeft voor ƒ34.100 het mer- en metselwerk op zich genomen; de firma Lepelaar te Leiden voor 1250 de aanleg van de electrische installatie; de firma Florisson te Leiden voor 2297 het schilderwerk en de firma De Vos te Lei derdorp voor 5072 het loodgieterswerk. Men verwacht, dat het centrum in Juni kan worden geopend. De trieste aanblik doet er wellicht niet aan denken, dat de Hervormde kerk van Leiderdorp en het nieuwe Gemeentecentrum over enkele maanden een fraai geheel zullen vormen. De lommerrijke „pastorietuin", die intact blü/t, draagt dan zeker het zijne tot die fraaiheid bij. Er komen ogenblikken, die ieder tot blijdschap moeten stemmen. Foto N. van der Horst. Hel verwachte resultaat Majoor Lorier vertelde van William Booth Voor het Leger des Heils vertelde zendeling majoor Lorier gisteravond de hand van filmstrips over het leven van William Booth en over een melaatsenkolonie op Sumatra. William Booth, die leefde van 1829—1912, stelde zich op 17-jarige leeftijd in dienst van zijn Heiland. Als straatpredikant en la ter als predikant voelde hij er zich toe geroepen om de allerarmsten het Evan gelie te verkondigen. Nadat hij met de Kerk had gebroken, werd zijn werk als leider der Oost-Londense zending voor veel achter-buurtbewoners tot rijke ze gen. In 1865, toen het werk van de Oost- Londense zending zich al lang tot ver buiten Londen uitstrekte, werd het Le ger des Heils opgericht, met William Booth als generaal. Men ging over tot het dragen van de uniform, die, zoals majoor Lorier zeide, een getuigenis op zichzelf is geworden. Duizenden sloten zich in de loop der tijden aan bij het leger, dat ook tort een wereldorganisatie uitgroeide. Op hoge leeftijd stierf de generaal, wiens leven één getuigenis )or Christus Is geweest. In de melaatsenkolonie Poeloe si Tjanang op Sumatra is majoor Lorier aantal jaren werkzaam ge weest. Ongeveer 500 patiënten worden verpleegd. Melaatsen kunnen tame lijk oud worden en zijn in staat om al lerlei werkzaamheden te verrichten, tot dat deze ziekte in een ver gevorderd sta dium is gekomen. Veel werk wordt dan ook door de patiënten zelf gedaan. Men heeft er bijv. een kleermakerij, een steenbakkerijeen smidse en allerlei andere werkplaatsen. De houten lood sen, die men aanvankelijk opzette, zijn nu. dank zij het werk der patiënten, door stenen gebouwen vervangen. De samenkomsten van het leger den vrijwillig bezocht. Veel zieken heb ben hun Zaligmaker leren kennen en zyn soldaat in het heilsleger geworden, •n ook tegenover hun medepatiënten jn Christus te getuigen. De lezing werd door velen bijgewoond. Leidsche Spaarbank In Februari werd bij de Leidsche Spaarbank ingelegd f688.265.10 en terug betaald f553.628.92. Het aantal nieuwe boekjes bedroeg 312 en het aantal afbe taalde boekjes 232. Op 4668 rekeningen deelnemers aan de afhaa-ldienst werd f69.758 bijgeschreven. Er werden 394 busjes ter lediging aangeboden met een gezamenlijke inhoud van f7695.39. Het bij de jeugdspaardienst gespaarde bedrag f 438.95. Het tegoed der 30.574 inleg gers bedroeg aan het einde der maand f 16.659.955.97. Uitbreiding Zoölogisch Laborato rium te Leiden aanbesteed Gistermiddag heeft de aanbesteding plaats gehad voor de bouw van de uit breiding van het Zoölogisch Laborato rium te Leiden. Er waren 37 inschrijvin gen. De hoogste was het Aannemersbe drijf Schreurs en Zn uit Diemen met ƒ103.400; laagste was de fa Gebrs Den Ouden uit Oegstgeest met ƒ82.580. De gunning werd aangehouden. Contactavond van musici en tonelisten Om de banden tussen de mandoline orkesten van Leiden en omstreken in de federatie te verstevigen, werd giste ren in de kleine zaal van de Burcht eer contactavond gehouden. Hieraan namer deel het gezelschap Kunst en Genoegen met mandoline-muziek, Sempre Avanti met toneel en de Zoeterwoudse mando linevereniging met amusementsmuziek. Het muzikale gedeelte van het program ma werd geleid door de heer A. Claas- sens, de dirigent van Kunst en Genoe gen. Show van ta Van dei Blom De firma J. P. van der Blom heeft show georganiseerd, die volgende week Dinsdag in de Turk wordt gehouden. Behalve een aantal nieuwe kapsels zul len ook de jongste creaties van de Ned. kleedkunst Tonny Waagemans te zier zijn, terwijl een «auserie wordt gehou den over schoonheidsverzorging en make-up. Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Cornells J. M., z W. Visser en M. E. v. d. Meel; Ingrid J., dr van H. v. d. Kwaak en G. Buis; Agatha, dr van L. M. Tegelaar v. d. Linden; Johanna M., dr van H. J. Ouwerkerk en J. M. Braggaar; Ronald zn van G. Crama en C. G. de la Bije. OVERLEDEN: E. v. d. Werff, wed. in Houthoff, 82 jr; J. Schreuder, man, 37 jr; C. P. Berlemon, wedn, 74 jr; J. J. M. Zwartjes, zoon, 4 dagen; J. van Riet, huisvr. van Arnoldus, 81 jr; D. van Wieringen, huisvr. van De Kier, 70 jr; Y. M. Fa-vier. dochter, 7 maanden; A. Mourik, huisvr. van Blikman. 44 jr; i'Weerlee. huisvr. van Hoogkamer, Wijk, huisvr. van Niepoth, band met de grote afleg (het vele vc voor de verkoop, om het gewicht verhogen) van varkens, die door sof mige boeren op de Leidse veemarkt w< den aangevoerd. Hierdoor wordt de prijs opgedreven en dit moet zich ook wreken de prijzen, die het publiek betaalt. >e commissie zal niet schromen in voorkomende gevallen ten strengste in grijpen. Dr A. D. Leeman hoog leraar te Amsterdam In zijn vergadering van gisteravond heeft de gemeenteraad van Amsterdam benoemd tot gewoon hoogleraar ir Latijnse taal- en letterkunde aai Stedelijke Universiteit dr A. D. Leeman te Leiden. De heer Leeman verkreeg 34 stemmen. Op nummer twee van de dracht, dr H. L. W. Nelson te Alphen aan den Rijn, werden twee stemmen gebracht. Dr A. D. Leeman werd geboren April 1921 te Leiden. Op 22 Februari 1949 promoveerde hij aan de Leidse univer siteit cum laude tot doctor in de klas sieke talen op het proefschrift „Uiteen zetting van de invloed der Hellenistische gedachtenwereld op de Romeinse". Sinds dien is dr Leeman docent aan 't Leidse gymnasium, met onderbreking van een jaar, toen hij doceerde aan het Erasmus- gymnasium te Rotterdam. Vragen over toezicht op schriftelijk onderwijs Mevrouw Fortanierde Wit te Voor schoten, lid der Tweede Kamer voor de V.V.D., heeft aan de minister van On derwijs. Kunsten en Wetenschappen het volgende gevraagd: 1. Heeft de minister kennis genomen in de op grond van vermoedens van malversaties gedane arrestatie door de Leidse politie van de directeur van de N.V. maatschappij tot bevordering der Leidse onderwijsinstellingen? Is de minister niet van mening, dat de ln de eerste vraag aangeduide ge beurtenis nog weer eens de noodzake lijkheid in het licht stelt van een wet telijke regeling, die voorziet in het toe zicht op particuliere onderwijsinstellin gen, zowel wat betreft het financieel beheer als wat de deugdelijkheid van het onderwijs aangaat? 3. Indien de sub 2 gestelde vraag be vestigend wordt beantwoord, is de mi nister dan bereid op korte termijn de indiening van een desbetreffend wets ontwerp te bevorderen? Dr ir J. L. H. Jonker is benoemd tot buitengewoon hoogleraar te Delft in de ontwikkeling, constructie en bijzondere toepassing van electronentoudzen. Dr Joniker, die werkzaam is bij Philips te Eindhoven, zal op 19 Maart zijn inaugu rale rede uitspreken. Minister Liettinck: j Belasting op sigaren wordt verlaagd Schroef vorig jaar niet onnodig aangedraaid Binnenkort zal een wetsontwerp worden ingediend waarin een aan zienlijke verlaging van de accijnzen op sigaren, vooral op goedkopere soorten, wordt voorgesteld. De be lasting op sigaren zal daardoor nog lichter worden dan vóór de oorlog het geval was. Dit goede nieuws vertelde minister Lieftinck gistermor gen in de Eerste Kamer tijdens de algemene financiële beschouwingen. Wijziging van het fiscale winstbegrip, zoals mr Regout (KVP) gisteren heeft bepleit, echtte de minister evenwel niet mogelijk. De bewindsman verwierp het verwijt, dat de belastingverhoging van vorig jaar ongegrond is geweest. Het is nog allerminst zeker dat de ramingen van de middelen gehaald zullen worden. De inkomsten van invoerrechten en om zetbelastingen lopen bijvoorbeeld terug. Ook ten opzichte van de kohierbelestin- gen past voorzichtigheid. Gezien deze toestand kan men mij niet verwijten dat ik de belastingschroef te sterk heb aan gedraaid, zei de minister. Ten opzichte van een sluitende beta lingsbalans was de minister optimistisch, althans vermeer de wereldomstandig heden zich met al te zeer in ons nadeel keren. Om zijn betoog te illustreren had minister Lieftinck zeven grote borden met grafieken meegenomen, die achter eenvolgens op een ezel werden geplaatst Een wetsontwerp ln zake belasting- voorrechten ten behoeve van liefdadige en culturele Instellingen Is in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. Giften aan dergelijke Instellingen, dio gebonden zullen zijn aan een bepaalde minimum- en maximumgrens, zullen mogen worden afgetrokken van de in komsten-, loon- of vennootschapsbelas ting. De aftrek mag niet meer dan 3 pet vam het zuivere inkomen of de zuivere winst bedragen- Hij mag alleen worden toegepast op zuivere giften, d^w-z. gif ten waaruit geen aanspraken volgen. Een kans voor Leidse sigarenmakers Terwijl talrijke sigarenmakers in Lei den ontslagen werden, is de werkgele genheid bij de te Roosendaal gevestigde bedrijven toegenomen met ongeveer 25 pet. Het rijk heeft zelfs dertig woningen extra toegewezen aan de gemeente Roo sendaal ten behoeve van de Hudson- sigarenfabriek, die bestemd zijn voor ge huwde sigarenmakers uit Leiden en -Hertogenbosch, die bij deze fabriek werk vinden. De firma Baars te Cuyk aan de Msas heeft verder beslorten 150 sigarenmakers te werk te stellen, terwijl de fabriek te Wageningen van deze firma binnenkort 200 tabaksbewerkers werkgelegenheid zal bieden. 57 jr; M. 50 jaar. GEHUWD: C. J. D. Slegtenhorst en H. M. Cat in, F. van den Berg en A. Molenaar, J. Siesa en P. van Hecke, G. Crama en H. Bij, J. van Dellen en H. R. Klaverdük. I350. Bij de Haagse melkfabriek Leerdam keek men gisteren wel even vreemd op: er was een advertentie geplaatst voor ongeveer 12 man fabriekspertoneel en niet minder dan zeshonderd sollicitanten verdrongen zich uan 's morgens tot ver in de middag voor de deur. Meer dan de helft van deze mensen is op het ogenblik werkloos. Deze foto vormt wel een schril tijdsbeeld. Haagse politierechter Een bofte, dat hij de officier van Justitie in een milde stemming aantrof, toen hij vooi de Haagse politierechter moest verschij nen, omdat hij te hoge kolenprijzen had berekend. De officier eiste voor deze feiten eerst f750 boete en een maand gevangenisstraf voorwaardelijk, maar toen verd. zich verweerde door tal zakenmoeilijkheden op te sommen, v minderde de officier zijn eis tot f500 één maand voorwaardelijk. De politie rechter wilde in stijl blijven en veroor deelde de brandstoffenhandelaar tot f 30C Stucadoor berekende te hoge prijzen. Wegens het berekenen van te hoge prijzen en het niet op de rekening melden van de werkuren was een Leidse stucadoor voor de Haagse politierechter gedagvaard. Conform de schikkingssom, die door verdachte niet was voldaan, ekte de officier van Justitie voor het eerste feit f 125 boete en voor het tweede f 50. Voor het eerste werd verd. conform de eis veroordeeld, voor de tweede treding kreeg hij f 10.boete. Een boffer. Een kapper uit Voorschoten had dameskappersbedrijf in zijn woonplaats voortgezet zonder over de vereiste ver gunning te beschikken. Hiervoor moest hij verschijnen bij de Haagse polrtierech- ter. De kapper kon echter ongestraft heengaan, want de dagvaarding bleek fouten te bevatten en de kapper werd vrijgesproken. In overspannen toestand het A.Z. verlaten De rijkspolitie te Roelofarendsveen ver zoekt opsporing van de 25-jarige fabrieks arbeider J. H. van Opstal uit Nieuwe We tering. die in de ochtend van 4 Maart in overspannen toestand het Academisch Ziekenhuis te Leiden heeft verlaten. De erg zwaarmoedig, zodat een ongeluk wordt gevreesd. Bij aantreffen gelieve men te bellen: K 1713, Technische beurs te Gouda voor melkveehouders Voor de derde maal zullen kaaspro ducten en overige veehouders in de ge legenheid worden gesteld zich te oriën teren omtrent de vervaardiging der beste en nieuwste gereedschappen op hert getoied der melfcwinning en -«ver werking. Van 11 tot en met 13 Maart wordt deze derde technische beurs voor de melkveehouders gehouden op da Nieuwe Markt te Gouda De beurs staat onder auspiciën van de bond van kaas- prodmoten. Wij gaan naar de speeltuin l Zaterdag wordt er een collecte ge houden voor de speeltuinen. Het be kende Glippertje wondt voor die gele genheid weer vah stal gebaald. Het zal cwn half drie van de Beestenmarkt star ten, volgeladen met kinderen, die 01. het bekende bed „Wij gaan naar de speeltuin toe" zuUen zingen. Het trein tje maakt dan een rondrit door de stad en ondertussen zullen de collectebussen worden geschud. Sole Mio te Noordwijk wordt rheuma-oord Het bekende sanatorium Sole Mio te Noordwijk gaat zoaLs men weet als zo danig verdwijnen. De Leidse vereniging tot bestrijding der tuberculose zal het nsners niert langer exploiteren. Naar wy vernemen, zal het voor malle hotel, na een aanzienlijke ver bouwing. gaan dienen als rheuma- oord- De Leidse iheum a to logische kliniek, die reeds zetelt op het ter rein van het Aoad. Ziekenhuis, zal het in exploitatie nemen. Dr J. Gos lings krijgt eveneens over Sole Mio de leiding. Het is verheugend, dat ook de bestrijding der iheumatiek steeds beter tot haar recht komt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 3