Tweede Kamer accoord met gewijzigde regeling Tunnelbouw in Wassenaar door Financiën vertraagd LAXEEft AKKERTJES NIEUWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 6 MAART 1952 Uitvoering sociale verzekering Socialisten en communisten voorstanders van gecentraliseerde administratie (Van onze Parlementsredacteur) De Tweede Kamer heeft gistermiddag de ingrijpende gewijzigde regeling van de uitvoering van de sociale verzekering aanvaard met 45 tegen 22 stemmen. Tegen waren de socialisten en de communisten. Deze waren n.l. fervente voorstanders van een centraal administratiekantoor, orgaan van de Sociale Verzekeringsraad. Men herinnert zioh de voorgeschie denis. Bij de behandeling van deze wet Ln Januari bleek er een bijna onover brugbaar verschil van mening te be staan itussen de regering en de meerder heid van de Kamer. De regering wenste een centraal administratiekantoor, de meerderheid der Kamer daarentegen onder aanvoering van de heer Stapel kamp (A.R.) was van oordeel, dat het bedrijfsleven zelf primair het recht moet hebben, de uitvoering van de sociale verzekeringswetten te verzorgen en mocht het nodig zijn, die uitvoering gecentraliseerd te doen plaats hebben door een gemeenschappelijk administra tiekantoor, orgaan van het bedrijfsleven zelf. Toen werd de behandeling ge schorst om achter de schermen te pro beren de kloof te overbruggen. Dit is geschied, in feite doordat de regering overstag ging: bij nota van wijziging werd inderdaad het centrale admini stratiekantoor gawyzigd in een orgaan van het bedrijfsleven zelf. De socialisten bij monde van de heer Van den Bom en de communisten via de heer Gortzak, verklaarden gisteren hier niet mee te kunnen instemmen. Vandaar hun tegenstem Minister bekeerd Merkwaardigerwijze verdedigde mi nister Joekes zijn overstag gaan met een enthousiasme, alsof hij nooit an dere'wensen had gehad. Staatssecre taris Van Rhijn was in dit opzicht iets gereserveerder, maar was toch ook van mening, dat aan de grondslagen van het wetsontwerp niet zodanig was getornd, dat het onaanvaardbaar was geworden. Dat de rest van de Kamer, onder lei ding van de heer Stapelkamp (die nu zijn groot-amendement kon intrekken) verheugd was over de gang van zaken, is vanzelfsprekend. De minister en dc staatssecretaris kon den trouwens gemakkelijk ,,him gezicht redden", door de zaajc van een andere kant te benaderen dan, de heer Stapel kamp deed: zij wezen er vooral op, dat het toezicht zowel van te voren als ach teraf, van de sociale verzekeringsraad op de administratie der bedrijfsvereni gingen en van het gemeenschappelijk administratiekantoor sterker is geregeld dan in he: amendement-Stapelkamp was voorgesteld. P. v. d. A. teleurgesteld Ook de heer Van Thiel (K.V.P.) had succes-geboekt. In -het gewijzigde wets-1 ontwerp was zijn gedachte, dat de minis-; ter bevoegdheden moet 'hebben met be-; trekking tot de overgang van personeel en apparatuur van de raden van arbeid naar de nieuwe vakbedrljfsverenigingen, overgenomen. Ook hij kon zijn desbe treffend amendement intrekken. De heer Van den Born (Arb.) kon echter, ook na de verdediging van rege ringszijde, zijn oude wensen nlei opge ven. Een amendement, om te komen tot een verplichte centrale administratie handhaafde hy, doch uiteraard verloor hij het pleit: het werd verworpen met 43 tegen 22 stemmen, die van de P.v,d.A. en de communisten. Hetzelfde lot onder ging zijn poging, de kinderbijslagwet u.t het wetsonttwerp te lichten, waar door de uitvoering hiervan bij de raden van arbeid zou worden gebracht. Dit „koekverdelings-amendement" werd verworpen met 44 tegen 21 (P.vxi.A. en communisten) stemman. Rest ons. wab dit wetsontwerp be treft. nog te melden, dat een communis tische mo de inzake de overgang van personeel enz. naar de nieuwe vakbe drijfsverenigingen werd verworpen met 61 tegen 3 (communistische) stemmen. Onroerende zaken Daarna begon de Kamer met de Inter pellatie van de heer Droesen (K.V.P.) over de toepassing van het vervreem- dingsbesludt onroerende zaken. De heer Droesen maakt1 er vooral bezwaar tegen, dat de rechter ondergeschikt is aan de administratie met betrekking tot de schadevergoeding in de verkorte onteigeningsprocedure. Minister In 't Veld gaf toe, dat de administratie (n.l. de minister) dictato riale macht heeft, doch meende, dat een vrij beslissingsrecht van dc rechter deze voor gewetensconflicten zou plaatsen: hij moet immers de wet letterlijk toe passen, terwijl de administratie een veel soepeler houding kan aannemen. En hier gaat het om vasthouden aan het prijspeil van 1940, waarvan de rechter feitelijk niet zou mogen afwijken. Een definitieve oplossing kan er pas komen, wanneer er een geheel nieuwe wette lijke regeling tot stand komt. Voor land bouwgronden ligt er reeds een wetsont werp bij de Kamer en voor de rest zal ook een nadere regeling moeten worden tot stand gebracht. Vanmiddag werd de interpellatie Wees niet koffie-krenterig! Er zijn van die kleine dagelijkse genoegens in hel leven, die een mens zich zeker gunnen moei. Eén van die genoegens is ons dagelijks kopje koffie en we zijn er niet krenterig mee nu de koffie vrij is. Maar aan de pr ij s kun nen we wat doen. Ruim twintig cent per half pond kunnen ure besparen op koffie van de beste soort. Want De Gruiyter's koffie wordt met ca s s a bon verkocht. In deze Jure tijd maakt 10 kortmg op dat geen enkele huisvrouw zich veroorloven kan daar van niet te profileren. Minister Lieitinck bevestigt Bewindsman echter niet langer tegen, mits kosten bevredigend verdeeld worden Minister Lieftinck heeft tegen de bouw van een voetgangerstunnel bij het Kerkehout in Wassenaar, waar vérleden week zo'n tragisch ongeluk ge beurde, geen bezwaren meer. Zijn voorwaarde is echter, dat tussen het rijk en de gemeente een bevredigender kostenverdeling zal worden bereikt dan in de plannen van enige jaren geleden werd voorgesteld. In zijn antwoord aan prof. Molenaar (V.V.D i gaf de minister gisteren ln de Eerste Kamer toe dat hij in Januari 1951 heeft geadviseerd het werk niet uit te voere:.. De reden was dat het min. van Financiën de kostenverdeling f22.000 ten laste van de gemeente en f 41.000 ten laste van het ministerie van Verkeer en Waterstaat) niet juist vond. Gezien de uiterst moeilijke positie van ons land was het bedrag van f 41.000 voor het ryk te hoog. Op het ogenblik vindt minister Lief tinck de bouw van een tunnel, in het raam van de werkgelegenheidspolltiek echter wel verantwoord. Helaas zyn de kosten intussen aanmerkelijk gestegen. Verhoudingsgewijs zal de gemeente Wassenaar dan ook een groter aandeel dan in 1951 was overeengekomen voor haar rekening moeten nemen. Bij zijn verdere beantwoording deelde een pittige vermouth voor kenners! pet <VERMOV" Een „GEL0"-product, verkrijgbaar in de slijterij j Vijfde Benelux-conferentie eind luni in Den Haag De vijfde conferentie van de Interpar lementaire Unie der Benelux-landen u voorbereid op een dezer dagen in Brus sel gehouden vergadering. De conferentie wordt van 28 tot 30 Juni in Den Haag gehouden, ter bespreking van twee pun ten: 1 plannen tot instelling van een in terparlementair Beneiux-orgaan ter be spreking van ontwerp-verdragen. 2. Het standpunt door dc Benelux in te ni t.a.v. de samenwerking in het Europese transportwezen. Woningbouwlening Belasting uitgesteld voor inschrijvers Minister Lieftinck heeft gisteren in d< Eerste Kamer meegedeeld dat hij dege- die door de belastingdruk niet ir staat zijn op de nationale woningbouw- leningcn in te schrijven, ter wille zal zijn als zij toch inschrijven. De termijn voor het betalen van belasting zal dan over een langer tijdvak dan vijf maanden worden uitgesmeerd. Hiervoor komen echter niet in aanmerking personen die reeds achterstallig zijn in hun belasting betaling. Het uitstel geldt alleen voor hen die momenteel krap bij kas zitten en achterstallig in de belastingbetaling zou den worden wanneer zy op de nationale woningbouwleningen zouden inschrijven. de minister nog mee, dat het eiland Schiermonnikoog sinds enkele jaren als vijandelijk vermogen eigendom van het rijk niet verkocht zal worden. De begroting van Financiën werd ten slotte niet alleen de communisten tegen goedgekeurd. Bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat drong de heer Kolff (C.-H.) er op aan spoedig maatregelen te nemen tegen de bodem- verzllting, o.a. in het Westland. Ir Kraayvanger (K.V.P.) kon de ar gumenten van de regering in de kwes tie Ypenburg-Schieveen niet delen. Hij informeerde of de beslissing van de re gering inderdaad een voorlopige is. Rotterdam de mogelijk heid op een eigen vliegiveld blijft be- Ned. bollenwedstrijd in de Ver. Staten Reis naar Nederland voor beste tuinier De Nederlandse bloembollenexpor teurs, die thans jaarlijks in de Verenig de Staten een br ufo-bed rag van 25 mil- lioen dollar (f 95 millioen) omzetten, hebben plannen gereed met het doel deze som zo mogelijk te verdubbelen, meldt de Vkrt. Om de tuinierende Amerikanen meer belangstelling voor bloembollen in '.e boezemen, wordt een grote nationale bollenplant-wedstrijd gehouden. De prij zen belopen in totaal een bedrag van 100.000 dollar. De eerste prijs is een reis naar Nederland en wordt toegekend zo wel aan de maker van de fraaiste bol- lentuln als aan de winkelier die de bol len heeft verkocht. Andere prijzen zijn: in Nederland vervaardigde voorwerpen. De benodigde gelden zijn bijeenge bracht door de Nederlandse bloembol lenexporteure. Hun vertegenwoordiger in Amerika, Walter Roozen, arriveerde vandaag op Schiphol. „U stookt niet goed" Slechte kolen werden duur verkocht: f 400 boete ,.U stookt niet goed", zelde twee kolen handelaren uit Wervershoof (N.-H.) wan neer de klanten klaagden over het slecht branden van de kolen en'klitvorming. In werkelijkheid hadden zij echter ech ter kolen van mindere kwaliteit aan de man gebracht als eerste kwaliteit. De handelaren werden gisteren door de po- litie-rechter te Alkmaar tot boeten van f 400 en een maand voorwaardelijke hechtenis veroordeeld. Binnenkort zul len nog meer kolenhandelaren in Noord- Holland voor dergelijke practijken te rechtstaan. Zó komen wij in Nederland gas aan De ontwikkeling van de gasvoorziening is grote betekenis voor de bevolking de industrie. In Zuid-Limburg bezit ten de Staatsmijnen gascentrales die vrij wel heel Limburg eri Noord-Brabant Dit gas dat in de centrales in Zuid-Limburg gewonnen wordt, perst door ondergrondse leidingen (naad loze stalen buizen) naar Brabant, Lim burg en een stukje Gelderland. Dit gas wordt via de gasbedrijven verspreid. In bepaalde delen van ons land stookt nien dus op gas, dat een afstand van ruim 170 km heeft afgelegd. Ongeveer de helft het door de Staatsmijnen geleverde gas wordt rechtstreeks aan de industrieën geleverd. Het gasnet is via Heerlen aan het Duitse net gekoppeld, waardoor wij dus ook Duits gas betrekken, afkomstig uit het Roergebied. Deze verbinding is door de Duitsers zelf aangelegd in de oor logsjaren. met het doel gas uit Neder land te betrekken. Trouwens, ook de Achterhoek krijgt voor een groot deel gas uit Duitsland. (Zie de kaart). De Hoogovens bij IJmuiden zijn ook in steeds groeiende plaats gaan inne- en in de centralisatie van onze gas productie. Hoe belangrijk de Hoogovens op dit gebied voor Noord-Holland zijn, toont de kaart evéneens. Aardgas Tj^EN NOG ZEER JONGE mogelijkheid is aardgas. Pas na de oorlog is men en ernstig onderzoek begonnen. Als resultaat kon men in de delen van Overijssel en Drente aardgas aantonen. Voor een termijn van 10 jaar kan men jaarlijks 45 millioen kubieke meter aard gas garanderen. Aangezien aardgas twee maal zoveel stookwaarde heeft als ko- lengas, betekent dit dat de jaarlijkse hoe veelheid gelijkwaardig is aan 90 millioen kubieke meter kolengas! De stad Coe- vorden wordt reeds geheel van aardgas uit het nabijgelegen „gasveld", gas 2785 m diep uit de grond komt. Het veld bij Tubbergen kan het Inkomstenbelasting Aftrek ook voor vaste kerkelijke bijdrage Giiten van minder dan i 100 vallen er buiten Giften aan culturele, sociale en reli gieuze instellingen, met inbegrip van kerkgenootschappen, zullen, zoals minis ter Lieftinck gisteren heeft aangekon digd, in de toekomst mogen worden af getrokken van het inkomen of de winst j over inkomsten-, omzet- of vennoot schapsbelasting wordt geheven. De aftrek mag worden toegepast in dien en voorzover de giften over een heel jaar een bedrag van f 100 en 2 pet an het zuiver inkomen te boven gaan, >t een maximum van. 3 pet var. het river inkomen. Wie minder dan f 100 per jaar of min der dan 2 pet van zijn inkomen of winst aan giften betaalt, komt dus nfet voor de aftrek in aanmerking. Hoe de aftrek verder werkt, blijkt uit het volgende voorbeeld: Bij een inkomen van f 10 000 mag, indien de giftÏ200 per jaar (2 pet)" bedraagt, nog niets worden afgetrokken' Bij een gift van f250 mag in dit geval f 50 worden afgetrokken van het be lastbare inkomen. De maximum-aftrek is f300 (3 pet). Men moet de giften schriftelijk kun nen bewijzen. Een gift in het kerkezakje komt dus niet voor de aftrek in aan merking. De zaak zal worden geregeld in een wetsontwerp. Amsterdamse pyromaan ter beschikking gesteld In hoger beroep is de 34-jarige kellner T van M., die wegens het in brand ken van auto's in Amsterdam de bij naam van „pyromaan" kreeg, vara gen in de hoofdstad veroordeeld tot één jaar met ter besdhilkkingsteKM'ng van de regering, wegens brandstichting in logement. (Het rechtbanltovonnis gelijkluidend)- Voor de brandstichting in de auto's legde het Hof bovendien nog één jaar m a. op. (In eerste instan tie had de redhtfoank hem voor deze zaak vrijgesproken, doch voor enkele kruimeldiefstallen 6 maanden opgelegd, die hij toen reeds had ondergaan, zodat hij meteen in vrijheid werd gesteld). f Advertentie) WEK DE GAL IN UW LEVER OP LETJES1 oi irrtlfie CARTER S LEVERPIL- lljke wijze te regelen. Een plar huidige verbruik van Enschede Hengelo Oldenzaal dekken. Er bestaan reèds vrij definitieve plan- sn om Twente geheel van aardgas te voorzien, tenvijl ook Steenwijk en Zwolle in deze plannen genoemd worden. Men denkt ook over een vervanging van het kolengas door aardgas, voor de grote steden in de Noordelijke provincies. In theorie zou men ook Amsterdam, door middel van een leiding door het IJssei- neer, kunnen voorzien. Ook toenemende werkloos heid in Engeland Gp 15 Januari j.l. telde Engeland 378 900 ondersteunde werklozen of 70.000 meer den op 15 December, een record sinds de oorlog. De verklaring van Alfred Robens, minister van Arbeid in de L&bourregering, dat Engeland aan het einde van het jaar een millioen werklozen zal tellen, heeft diepe indruk gemaakt- Van het erf van School en Kerk Beioepiagsweik Ned. Herv. Kerk. Beroepen: te Benthuizen cand. J. Smit te Rotterdam; te Waverveen cand. J. Enkelaar te Hasselt. Bedankt: voor Krimpen aan de Lek (toez.), Nieuwe Tonge en Poortvliet L. Trouwborst te Monster. Gcref. Kerken. Aangenomen: naar Bruchterveld cand. W. v. d. Zwan te Rijswyk (Z.-H.). die bedankte voor PLngjum en Zurich. Geref. Kerken (Art. 31 K.O.). Beroepen: te Murmerwoude, Nij megen en Zwagerveen-Zwaagwesteinde cand. G. Zomer te Utrecht. Chr. Geref. Kerken. Tweetal: te Arnhem cand. R. J. Pagée te Apeldoorn en cand. E. Venema te Leeuwarden: te Eemdijk (bij Bun schoten) cand. E. Venema te Leeuwar den; te Kampen cand. G. de Vries te Wenum en cand. R. J. van Pagée te Apeldoorn. Doopsgezinde Broederschap. B e n o e m d tot hulpprediker te Borne P. Keuning te De Rijp, die deze benoe ming heeft aangenomen. DE OASVOORZ!EN/NO VAN NEDERLAND Huis Warmelo voor de Kon. familie Er wordt op het ogenblik onderhan deld over de verkoop van het huis Warmelo te Diepenheim (Ov.) aan de Koninklijke Familie, zo meldt het dag blad Tubantia. In verband hiermee hoeft Prins Bernhard een bezoek gebracht aan het huis Warmelo, een voormalige have zate, waarvan reeds in 1547 melding wordt gemaakt. In 1874 werd het oude huis vervangen door een nieuw. In 1928 werdeö opnieuw ele veranderingen aangebracht door Baronesse Creutz. De vertrekken kregen ntieke iambrizeringen in Louis XV- en Louis XVI-stijl. Het huis werd .toen van alle gemakken voorzien. De koffiesmokkelaar P. K. uit Stip hout (N.-Br.) bij Venlo is door kom en in beide benen geschoten. Drie metgezellen ontsnapten met achterlating 50 kg koffie. Chr. Bedrijfsgroepen Centrale naar Javastraat (Den Haag) De Chr. Bedrijfsgroepen Cemrale heeft het pand Javastraat 2B in Den Haag (waar sedert 1945 de Stichting van de Arbeid zetelt) aangekocht om er haar bondsbureau in te richten. De CBC., die op 1 Febr. j.l. 19.613 leden telde, heelt thans haar kantoren in de Pieter Both- straat in Den Haag. Vrouwelijke predikanten in Rijnland Op hun laatstgehouden conferentie te Königswinter hebben de Superintenden ten der Evang. Kerk in het Rijnland be sloten vrouwen tot het predikambt toe te laten. Het ambt van „Vikarin" bestond in het Rijnland reeds, doch deze ambts draagsters hadden slechts beperkte be voegdheid. Zij zullen nu ook het recht tot bediening van het Woord en va Sacramenten verkrijgen. De komende vijf jaren zullen voorlopig dertig predi kantsplaatsen voor vrouwen worden sticht. Zij zullen overigens in de eerste plaats haar arbeid verrichten op het bied van ."zielszorg onder. vrouwelijke jeugdige leden der gemeenten, alsmede leiding geven -aan het Zondagsschool werk en kinderkerk en het geven godsdienstonderwijs aan schoolkinderen. i industrieschool t Rotterdam-West P. Heider De 40-j. handelsreiziger J. Builtje is aan de dood ontsnapt toen zijn auto slipte en bij Waterhuizen in het Win- schoterdiep reed, maar bleef drijven. Ned. zending in Egypte is in nood Spoedige hulp geboden De Nederlandse zending in Egypte is in nood', als gevolg van de diuiurte en de politieke omstandigheden. Dit werk, in 1866 door Jacob en Adriaan Mooy be gonnen, is later voortgezet door zende ling Spillenaar, door -wiens werk een begin van een klein weeshuis en ook van een christelijke gemeente ontstond- In 1886 werd in Nederland de Vereni ging tot Uitbreiding van het Evangelie Egypte gesticht, die thans in Calioub Barrage twee kleuterscholen met 212 kinderen en een lagere sdhool voor jon gens en meisjes met 160 leerlingen heeft. Uit gebrek aan geld; (moest de lagere sdhool in Calioub worden gesloten. Het laatste jaar is de duurte zo toegenomen, dat het bestuur in grote moeilijkheden verkeert en zich afvraagt, wat men moet doen. De Egyptische regering eist een bepaalde bezoldiging der inlandse leer krachten, doch de middelen ontbreken ai de uiterst lage salarissen hiermede i overeenstemming te brengen. Als gwolg van de politieke moeilijk heden van de laatste tijd zijn ook enkele zendingsscholen verwoest. Het zende lingsgezin van de Nederlandse Zendings eren iging en de Nederlandse onderwij- eres hebben tijdelijk de wyk naar Cairo moeten nemen om de opstandige Mohammedanen niet tot gewelddaden uit te lokken. Dit werk in Egypte kan alleen worden voortgezet wanneer Ne derland financieel krachtig steunt. Pen ningmeester van de Vereniging is de heer L. M. de Jong Schouwenburg, Kei zersgracht 583, Amsterdam (gironummer 13730). Extra toeslag van staat voor predikanten? Predikanten van de Ned. Herv. Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Doops gezinde Broederschap en de Remonstrant- Broederschap en hun weduwen, als mede R.K. geestelijken, hebben over elk de jaren 1945 tot en met 1951 een tijdelijke uitkering ineens ontvangen. Deze uitkering, die een vierde deel van het jaarlijkse rijkspensioen met 'n maximum f 500 per jaar bedroeg, zal ook over 2 worden verleend. Over de vraag of aanleiding is dit bedrag te verhogen, heeft minister Lieftinck het advies in gewonnen van de staatscommissie voor de zaken van de erediensten. Dit blykt uit het antwoord van de minister op vragen van het Tweede Kamer-lid Dassen (KVP) In Engeland tekort aan kerkelijke werkers In Engeland bestaat een groot tekort in kerkelijke werkers. De bisschop van Chicester, dr G. K. A. Bell, heeft Zon dag jl. in een herderlijk schrijven dat alle kerken van zijn ressort is voor gelezen, de toestand onrustbarend ge noemd. In 1914 waren er 20.000 kerkelijke wer kers (bisschoppen, predikanten, jeugdlei ders enz.) in de provincies Canterbury York, doch in 1951 was dit aantal gedaald tot 15.000. In 1948 waren er 2100 hulp-geestelijken werkzaam tegen ruim 4500 in 1938. Duizenden parochies zullen, wanneer geen verandering komt, in de naaste toekomst geen geestelijke verzorger heb ben, aldus dr Bell in zijn boodschap. ACADEMISCHE EXAMENS. LEIDEN, 6 Maart Gepromoveerd tot loctor in de Letteren en Wijsbegeerte op iroefschrift getiteld ..Etude Comparative de )uelques Besolns Linguistiques du Francais t du Neerlandais" mej. M. N. Baarslag te the Nuclear Shell "Model i g Nuclear Energy Levels' Oegsiget Het lied der aethergolven VRIJDAG 7 MAART. HILVERSUM I (402 m). VARA 7.00 Nieuws 7.18 Gram. 8 00 8.18 Gram. 8 50 Voor Gram. VPRO 10.00 causerie. 10.05 Morg Schoolradio 10.30 Gram. 11.10 Voordracht. 11.30 Planorecital. AVRO: 12.00 Orkestcon cert 12 33 Sport en prognose. 1.00 Nieuws. 1.15 Mededelingen of gram. 1.20 Lichte mu ziek. 2.00 Voor de hulsvrouw. 2.20 „Indo- meneo", opera. VARA 4.00 Orgel en zang 4.30 Voor de Jeugd. 5.00 Kamerkoor. 5 20 „Wij en de muziek", muzikale causerie. 6.00 Nieuws. 6.15 Felicitaties. 6.45 Denk om de bocht. 7.00 Pianospel. 7 10 „Wat doet uw arde", causerie. VARA 9 00 Geva ma. 9.30 „De Ducdalf". 9.50 Buiter ?ekoverzlcht. 10.05 Rhythm, muzlet VARA 11.00 Niei HILVERSUM II (298 m). NCRV: 7.00 Nieuws. 7 15 Ochter.dgvmn tlek. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nici 8.15 Gewijde muziek. 8 45 Gram. 9.00 Vo 22 moést en bij zocht naar redenen. Een geheime aandrang dreef hem naar het dek de herroeping zijner woorden zou kunnen moti- en daar zag hij over het donkere water de lich- veren. ten van de Adwi, het schip van zijn broer, en Hij vond er echter geen, want zijn zaakge- 1UCU, „aa tlJ1J CJ1 ieu. die lichten appeleerden aan zijn plichtsgevoel, rechtigheid was een hindernis op de weg der overwonnen de klank van zijn woorden toen hij Zeventig maal zevenmaal, was het bevel en zou verzoening. Maar in zijn broeiwarme bed keer- zei: ,,Ja, ik ben het, laat het vrede zijn tussen hij nu al weigeren hieraan te voldoen? Neen, den al zijn woorden tot hem weer en de slaap de zonen van hetzelfde huis. Willem."' geen zjekeijjk gevoel van sentimentele bleef ongrijpbaar van hem weg. Hij streed met aarmee hij hut vroeg hij: „Slaap je, Willem?" „Ben jij het Adriaan?", was de wedervraag van Willem en Adriaan kreeg een gevoel alsof hij verwacht werd. Klein was zijn stem en zelf- ,,Het is vrede", antwoordde Willem - broederliefde, dat het grote verlangen naar de zichzelf en met de op hem aanstormende gevoe- donkere hut zocht hij de hand nabijheid van zijn broer in hem wekte, het was lens van recht en pficht en de nacht werd hem veelmeer zijn gevoel voor recht en de angst van zwaar van moeilijke overpeinzingen, zijn broer onrecht aangedaan te hebben. Hij zou nogmaals willen praten, alles tegen elkaar afwegen om daarna opnieuw zijn oordeel te bepalen. In dit ogenblik van weifelende overwegingen kwam de knecht terug van de geneuchten welke de wal een schipper te bieden heeft. Hij zong een wulps liedje van verboden genoegens en de glimmende klep van zijn schipperspet hing als een afdak aan zijn achterhoofd. „Hallo die schipper" groette hij toen hij Adriaan achter de stuurhut zag staan. Zijn scher pe jeneveradem sloeg Adriaan in het gezicht ^eventig maal zevenmaal C. BAARDMAN van zijn broer. „Ik begrijp niet", vervolgde Adriaan. „boe een vreemde vrouw kan gaan boven een bloedeigen broer, maar dit zal wel in de weg der dingen liggen en daarom kom ik je zeggen dat ik me hiermede was de verzoening bezegeld. In een lichte stemming roeide Adriaan terug naar zijn schip. De zware stap was hem gemakkelijk ge maakt door de gulheid, waarmee zijn broer hem ontving en hij begreep niet dat het wezen lijke in het geschil ongezegd was gebleven. De Maar langzaam kwam er licht in zijn donkere verzoening was een compromis tussen zijn zaak gedachten, een licht dat aangroeide tot een hel- gerechtigheid en de eis der liefde. Voortaan zou het best gaan tussen hem en zijn broer, en de milde gevoelens keerden weer in zijn hart! Toen de Adwi met haar sleep langs de kade van Engi6 vastmaakte, stond op de Eben-Hae- de dochter van de kapitein te wuiven naar voi walging keerde hij zich af van die man, die heid, waarin hij zichzelf geheel naakt zag staan, in de week een goed schipper was maar die de Niet Willem, maar hij had vergeving nodig Zondagen doorbracht met zwelgerijen en ontuch- 2ijn fout was groter dan die van zijn broer. Hij tigheden. was de man, die hun beider leven zou sturen „Ga naar je kooi beval hij. en hij voer een verkeerde koers. „Goed schipper, ik ga naar bed al slaap ik Daarom bleef de hemel gesloten voor zijn ge- M al|_ec" la'de ,de knecht en op wankele benen roep, daarom viel hij ook in zijn droom naast Willem Mondijn, die in Holland een mondvol van schuifelde hij door het gangboord heen naar het Willem neer. Hij stak een broer een hand toe de zilte lucht der beneden rivieren had mogen vooronder, waarin hij eenmaal per week een tot hulp, want hij zou hem meenemen naar het inademen. roes uitsliep. feest waarheen zij opstegen. Zijn kracht zou het De smalle gleuf welke de Maas was tussen de Zo was Willem toch met, dacht Adriaan. Ge- doen en dat was telkens zijn fout. Hij zou naar heuvels en rotsen van het Ardennenland, be- lukkig niet, zijn broer dronk een glas bier, maar zijn broer gaan en zich verzoenen met het bloéd nauwde haar somwijlen als zij dacht aan de dei dat deed hij zelf ook als hij aan de wal was en van zijn vader. Besluiten en doen waren vóór J dat was geoorloofd, hun vader had het ook ge- Adriaan twee namen voor dezelfde zaak, hij daan. Dronken was Willem nooit en met de vrou- sprong uit bed, stak zich in de kleren en door wen van de havenkant hield hij zich niet op. de nacht heen roeide hij naar het schip van toen Willem zijn sleep langs de Ëben-Haezer Steeds sterker werd in Adriaan de overtuiging zijn broer. Hij trad door de niet gesloten deur langzaam optrok naar de aanlegplaats dat hij zijn houding tegenover zijn broer hérzien de kajuit van de Adwi binnen en bij de slaap- «Wordt vervolgd) ning van de vaderlandse rivieren en de wind die kon prikkelen tot de tranen in de ogen kwamen. Nederland?" had zij geroepen „Hoe i 3.00 Viool en clavecimbel. 4 00 Vocaal kamerkw 4.45 Gram. 5.00 Verzoekpro- nt. 8.00 Niei minuten. 8.15 Radio Philha 9.15 „Hoe kar 9.45 Lichte muziek. 10.30 Org. Ig. 11.00 Nl< :lek. irderd w am. 10.10 idover- j nuu nieuws. 11.15 „net Evange.' in Esperanto", causerie. 11.30—12.00 Gra: ENGELAND, BBC Home Service. 330 m 12.00 Voor de scholen 1.00 Dansmuziek. 1 arbeiders 2 00 Nieuws. 2.10 Gra: Open Nlcu\ 8 00 Versterkt Revt 9.00 Hoorspel. 10 00 Nieuws 1 irlka 10 30 Gev 4.00 Crltleken. plano 1145 Parlementsoi 3.00 Voor de Lichte muziek. 5.15 Mrs, Dale's Dat 5.30 Orgelspel 6.00 Gev muziek. 6.3 HÉlugd. 7.45 uu :rt. 7.15 Voor de j k. 1200 Voordracht. 0.15 Casinc kNKRlJK, NaL Progr. 347 en 249 i Orkestconcert 1.00 Nieuws 1 5« sche uitzending 6 30 Amerik ultz P1,3110 8 00 „Faust". opera 11.00 12.50 Koersen 12.55 Gram. 100 Nieuws. 1.15 Orgelspel. 2 00 Schoolradio. 5.00 Nieuws 5 10 Lwhte muziek 6.00 Gram. 6.10 Voordracht. 7 30 ~ralT1 630„Vo?,r d0 so'daten. 7 00 Nieuws -sn v? ^CSPOn ,e,ntl- ult sPanJe Gram. if.05 Gram 815 Sympho- ne-orkest. 10 00 Nieuws 10 15 Int. Rariio- 2.30 Gram. 5 00 Nieuws 5 15. 6 30, 7 00 er 7 40 Gram 7 4j Meuws. 8 00 Omroeporkest 10 50 Nieuws0 00 N'CUWS 10'10 Strijkkwartet TELEVISIE LOPIK VRIJDAG. AVRO: 20.15-21 43- 1 Demon- stratie en wedstrtlden tafeltennis: 2 Tele- vizier; Pauze; 3. Tumdemonstratles. (Advert entte) Trage darmwerking is schadelijk voor Uw gestel] Neem zonder kans op gewenning j AMBTSGEHEIM EN DOODSOORZAAK (Vervolg van pag. 1.) Het beroepsgeheim is dus onder alle omstandigheden mogelijk gemaakt. Von nissen van de Hoge Raad hebben dit ook bevestigd. Hoe staat het nu met de ver klaring van overlijden, die afgegeven wordt aan de ambtenaar van de burger lijke stand?" De begrafeniswet heeft voor sommige infectieziekten als pokken en cholera bepaalde voorschriften: de over ledene moet binnen 36 uur naar het lij kenhuis op de begraafplaats vervoerd worden, het lijk moet gehuld worden in een laken, dat in een sublimaatoplossing gedrenkt is; de bodem van de kist moet met een laag turfmolm bedekt zijn, enz. Verder geeft deze wet voorschriften'voor gevallen van gewelddadige dood. Alleen voor het naleven van deze wettelijke be palingen is wetenschap omtrent de doods oorzaak noodzakelijk. Met andere doods oorzaken heeft de ambtenaar van de bur gerlijke stand niets te maken, ook al staat hij officieel zelf onder ambtsge heim. TTIT persoonlijke mededelingen is mU bekend, dat het personeel van de secretarie met behulp van woordenboe ken en encyclopaedieën de juiste aard van de ziekte, waaraan iemand overle den was, trachtte op te sporen In een ander dorp had een collega de doodsoor zaak van een der notabelen, die zelf moord gepleegd had, angstvallig geheim gehouden. Later hoorde ik van de kapper wat er op de overlijdensverklaring ge staan had. Dergelijke ervaringen nopen arisen soms tot het invullen van onjuiste oorzaken of het gebruik van niets-zeg- gende termen. In het laatste geval ben ■s eenmaal opgebeld door de ambtenaar .'an de burgerlijke stand, omdat hij de doodsoorzaak niet thuis kon brengen. Anderzyds heb ik meegemaakt, dat dui- delyke vermelding van twijfel aan een natuurlijke dood op de overlijdensver klaring door generlei actie van de amb tenaar gevolgd werd. Met de statistiek van doodsoor zaken, overigens van groot belang, heeft bovenstaande verklaring van overlijden, af te geven aan de burgerlijke stand. a!? mZiE? n Voo,r deze statistiek zendt de medicus, zonder vermelding aa^. n»aam van de overledene, steeds rtS S"evt,¥ in Aan "et tioott van de betrokken afdeling staat een arts. wensen, dat het proces in ho- «ir,ner°.€p» VOOr de rechtbank aanleiding zal zun tot een cntische beschouwing en een zich opnieuw beraden over de invul- S? e overlijdensverklaring zonder komt en ?"^ts£eheim in het gedrang °CÏ aan de wetteUjke bepalin- tine waar?nningen te S3an in een rich* Pdoor een conflict-situatie blyft bestaan, dan is o.i. een wetswii- :zigmg noodzakelijk. Immers, ook de wet imoet hoog gehouden kunnen worden I Is er conflict tussen wet en geweten dan kan de keus niet moeilijk zyn!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 2