c t u e e I Canada f7.90 Hoogtepunt in het Alphense concertseizoen Gemeentebegroting voor 1953 is sluitend A. J. MANDERSLOOT ™°^RSLL PONTSCHOOL STEENSCHUUR 3 Aank. of leerling kruideniersbediende Albert Heijn SECRETARESSE PIANO ni£„ f 725.- ^Pieter Cannegieter Moeten we daarin? TELEFOON 31441 NIEUWE LEIDSCHE COUHANT DINSDAG 13 JANUARI 1953 ALPHEN AAN DEN RIJN Onder auspiciën van het Alphense departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeenconcerteerden gisteravond de violist Nap de Klijn en de pianiste Alice Heksch in het Nutsgebouw voor een niet al te groot publiek. Hun programma bestond uit werken van beroemde meesters: Tartini, Mozart, Beethoven en César Franck. Het vermeldde dus geqn na men van componisten uit de nieuwste tijd of van Nederlandse bodem. Zonder twijfel waren de uitgevoerde kerk aan de Raadhuisstraat wordt Don- werken stuk voor stuk juwelen dèr viool, piano-literatuur, zodat we het gemis van •b.v. Debussy eigenlijk niet betreurd heb ben. Het is geen zeldzaam verschijnsel, dat kunstenaars op het gebied der kamer muziek op elkaar zijn ingespeeld, in de zin van het dienstbaar maken van eigen technisch kunnen aan het tot stand bren gen van gave eenheid. Veel minder treft men bovendien een volkomen geestelijke harmonie aan. Nap de Klijn en Alice Heksch voldoen onvoorwaardelijk aan de eerstgenoemde voorwaarde. Begenadigde kunstenaars als zij, die in speeltechnisch opzicht bijna geen wensen onvervuld laten, en daar naast niet de minste neiging hebben tot het étaleren van een ijdele virtuositeit, zijn daartoe zeker in staat. Maar hun op vattingen, hun persoonlijke visie hoort men hier en daar toch vrij duidelijk divergeren, het allerminst eigenlijk in Beethoven en Franck In de Sonate in g van Tartini kan men nog wel een paar kanten uit. Maar ook hier bemerkte men toch reeds de verschil lende aanpak. De violist neemt de zaken wat zwaarder op; zijn streek was iets meer gechargeerd dan de toon van de pianiste. In kwaliteit konden we niet van een beter of slechter spreken. De klank van beiden is absoluut volwaardig en ronduit fraai. Maar in Mozart (Sonate in Bes, K.V. 378), met name, was de zet van De Klijn vaak juist iets te drukkelijk, de streek een tikje te gevoe lig, de teruggang in sterktegraad overdacht. De pianiste daarentegen is meer objec tief, fors in de aanslag, ontwikkelt eer parelende, open klank, zo uitermate ge ëigend voor Mozart. In Francks prachtige Sonate in A echter werd vaak een schier volmaakte eenheid bereikt. Deze voor name, van een bijna bovenaardse geladen heid fonkelende muziek, werd zeer be vredigend vertolkt, in treffend onderling Beethovens z.g. Kreutzersonate (opus 47) in A, een hoogtepunt in het van de grootmeester, onderging mogelijk, nóg betere uitvoering. De Stein. ■way-Concertvleugel bleek een factor, die niet weinig tot het welslagen van hel concert bijdroeg. De aanwezigen betoon den de kunstenaars op ondubbelzinnige wijze hun dankbaarheid. Joh. va Kerkdienst voor doofstommen In een van de lokalen van de Geref. Onbetrouwbaar tot en met Het feit, dat we een echte kwakkel- winter beleven, is oorzaak dat het ijs zeer onbetrouwbaar is en bovendien zacht door de sneeuwval. De jeugd, die zich nu niet op schaats of prikslee kan uitleven, vermaakt zich meer dan anders met het ..ijsje piepen". Het is om noemde redenen een zeer gevaarlijke be- gheid; met name wage men zich niet de polders. Het is er levensgevaarlijk. Twintigjarig H.D.C. nam afscheid van de heer De Vos Tijdens de clubavond van H.D.C. te Alpben deelde de voorzitter, de heer M- de Groot, het een en ander mede over het 20-jarig bestaan van deze damclub. Zo zal op 19 Januari a.s. voor leden en donateurs een gezellige avond worden gegeven, waaraan de toneelclub De Sleu telspelers en het Hawaiïan-ensemble The South Sea Serenaders hun medewerking verlenen. Minder prettig was de mede deling, dat de heer Hb de Vos ditmaal het laatst een clubavond bezocht, wegens vertrek naar elders. Dit is, aldus de voorzitter, een groot verlies voor HDC. Sinds de oprichting was de heer De Vos iv lid. Voor al zijn verdiensten, ook als bestuurslid, bood spr. hem na- de damvrienden een zilveren vul potlood aan. In zijn afscheidswoord ge waagde de heer De Vos van de prettige saamhorigheid, die HJD.C. kenmerkt. Hij dankte alle leden voor de vriendschap wekte krachtig op, ook in de toekomst de goede clubgeest te handhaven. Hoornse damclub In de wekelijkse bijeenkomst va leden van de Hoornse damclub werden twee belangrijke zaken behandeld. In de eerste plaats zal de club haar i tigjarige bestaan herdenken, in tweede plaats neemt het lid, de heer Hb de Vos, die de club heeft helpen op richten, afscheid in verband met trek naar elders. Voorzitter M. de Groot deelde mede, dat het feest op 19 Januari zal worden gehouden. De Sleutelspelers en The South-Sea-Sere- naders zullen medewerking verlenen. De heer De Groot bracht de heer De Vos hartelijk dank voor alles, Wé voor de vereniging heeft gedaan. Hij bood hem een zilveren vulpotlood als blijk van waardering. Weekmarkt start 19 Maart Onder Voorzitterschap van de heer H. van Deuren heeft de R.K. middenstands vereniging gisteravond in Centraal ver gaderd. De heer C. J. Winninghoff, lid de adviescommissie tot het instel- van een weekgoederenmarkt. heeft bericht, dat de markt in Maart zal beginnen, bevestigd. Als streefdatum wordt 19 Maart aangehouden. De Don derdag vond men het geschiktst in ver band met de weekmarkten in de om geving. Het is niet uitgesloten dat de week markt, indien deze na een jaar nog be staat, van het Toussaintplein zal ver huizen naar de parkeerplaats aan de Hooftstraat naast het •Nutsgebouw. De daar staande oude woningen zullen wor den afgebroken en dan is er plaats voor 40 of 45 kramen. De stands worden kant klaar aan de gegadigden verhuurd. Behalve van de straat- en rivierhandel bestaat hiervoor ook van middenstands zijde veel belangstelling. Zoveel mogelijk krygt de markthandel voorrang, waarbij op gelet zal worden, dat bepaalde branches niet domineren. Men heeft het gemeentebestuur geadviseerd 'de tegen woordige adviescommissie om te zetten i een permanente marktcommissie. HAZERSWOUDE Zwaan klopt aan Sinds verleden week kunnen de in- oners van Hazerswoude van een onge- oon tafereeltje genieten. De Zwanen hebben, tengevolge van het winterweer, honger gekregen. In de Torenstraat komt bij de bewoners dagelijks de kost ophalen. Het dier tikt in deur of raam. Geeft men iets, dan waggelt de mooie vogel naar gend huis om het ook daar eeni Het is te hopen, dat de winter niet te lang zal duren, hun kostje gemakke- er dan op het land op- Raad van Ter Aar komst worden aangegaan voor 1953 tot een bedrag van ƒ75.000. Landbouwhuishoudschool De raad kreeg nu te oordelen over het verzoek van de R.K. onderwijsvereniging van de L.T.B. te Haarlem, een stuk grond in het Noordeinde van Langeraar te mo gen kopen. De vereniging is van plan daar een landbouwhuishoudschool neer te zetten. Het betreft hier de grond, ge- De gemeenteraad van Ter Aar is gistermiddag bijeen geweest om een betrekkelijk j legen ten Noorden van het perceel, be- Jwoond door de weduwe Akerbaan. De korte «tndi »t te werken In dere verc.derln5 Is de temeentebeErolm5 voor school achter he, dijklichaam worden 1953 aangeboden. Deze sluit, wat de gewone dienst betreft, met een inkomsten- engepiaatst. De grond heeft een oppervlak- uitgavencijfer van 225.327,75. Om het zover te krijgen, heeft men echter wel de te van 1718 m2 en zal worden verkocht saldi-reserve moeten aanspreken voor een bedrag van 15.000. zeker op- In Aardam komt een Groene-Kruisgebouw Bij het begin van de vergadering wierp Aar het i burgemeester B. J. Hogenboom een korte terugblik op het afgelopen jaar. Hij dankte de raadsleden, en speciaal de wethouders, voor het in 1952 verrichte werk. Er is veel zorg geweest over het •ichtcontingent van de woningbouw, om. dat het zeer moeilijk was gelden voor woningbouw aan te trekken. Maar nu bestaat ten minste goede hoop, dat dit 'chtcontingent dit jaar zal kunnen wor den opgebruikt. De burgemeester gaf ook enige cijfers ver de loop der bevolking. Er zijn in 1952 71 jongens en 87 meisjes geboren. Er vestigden zich 49 I, terwijl 20 mannen overleden uit de gemeente vertrokken. De bevolking vertoont dus een netto toeneming van 23 mannen en 49 vrou- Op 1 Januari 1952 bedroeg de totale bevolking 4798 zielen, op 1 Januari 1953 4870 zielen, nJ. 2503 jaar met timisme De burgemeester sprak zijn erkente lijkheid uit voor het goede werk van de gemeente-ambtenaren en de heer Vos en 'J i. Wethouder H. A. Volgering beantwoordde namens de raad de woor- ;n van de voorzitter. Bij de ingekomen stukken bevond zich de goedkeuring van G.S. van het raads besluit van 18 November, waarbij een geldlening van ƒ200 000 werd aangegaan met de Bank voor Ned. Gemeenten, voor de woningbouw. De verordening op de reinigingsrech ten was nog niet goedgekeurd. G.S. zagen hier graag enkele redactiewijzigingen aangebracht, terwijl dit college niet accoord ging met de progressiviteit in het tarief voor het afhalen van grote hoeveelheden vuilnis. De raad ging ac coord met het voorstel, het volgende tarief in te voeren: van 04 hl 10, lijker in het i scharrelen. Gevonden voorwerp Bij de heer Madcrn is geen alpinomuts bezorgd. Wie is de verliezer? Prijs van de vereniging E.H.B.O. De op nr 281 gevallen prijs is nog niet afgehaald. Daar deze prijs aan bederf onderhevig is wordt de winnaar zocht dit spoedig te doen. Jonge lidmaten De vergadering van Hervormde jonge lidmaten wordt niet gehouden op Vrijdag, zoals was opgegeven, maar op Donder dagavond aanstaande. Chr. bedrijfsgroepencentrale De afdeling Hazerswoude van de Chr. bedrijfsgroepencentrale heeft gistermid dag in het oude raadhuis vergaderd. Slechts de helft van het totaal aantal leden was aanwezig. Het afgelopen jaar is slecht geweest, en ook het nieuwe jaar kunnen we niet optimistisch ingaan verband met de werkloosheid, verklaar de de voorzitter. Men moet zich hecht aaneensluiten in de C.B.C. Deze organi satie kan natuurlijk geen werk verschaf fen, maar wel de belangen van de leden In 1952 werden 37 huwelijken voltrok ken. Dit aantal blijft, ondanks de woning nood, door de jaren heen vrywel con- In 1951 zijn 71 bouwvergunningen af gegeven, in 1952 waren dit er 61, waar onder 23 vergunningen voor bouw of verbouw van kassen. Aan steun aan werklozen is uitgegeven ƒ32.000. Dit cijfer zal dalen in verband met de inwerkingtreding van de W. en W.-verzekering. Daar de gewone dienst van de begro ting sluitend is, gaat de gemeente Ter bij de autoriteiten bepleiten. De jaar- irgaderlng zal op 17 Februari worden gehouden. Men zal hoofdbestuurder v. d. Brink verzoeken dan te spreken. Burgerlijke Stand GEBOREN: Robertus Caspar, z. v. A. H. Uljee en C. M. Witteman; Johanna Antho- nia Alida, d. v. Joh. M. Schoonderwoerd en H. van Gerven; Margaretha Catharina, d. v. L. Voskuilen en E. van der Kruis; Petrus Thomas, z.'v. Chr. C. van Dijk G. J. Straathof. ONDERTROUWD: Johannes Mathias Heijker, 26 j. en Cornelia Adriana Koot, 28 j. GETROUWD: Johannes Petrus Maria van Velzen, 23 j. en Geertruida Johanna Maria Zonderop, 24 j. OVERLEDEN: Dirk Cornelis Boot, 9 j., z. v. C. Boot en C. Koopman. t in de practijk werkt. De gemeenteraad hechtte goedkeuring in het voorstel van B. en W een vinciaal terrein aan de West-Kanaalweg te huren. Dit zal worden gebruikt gemeentelijk opslagterrein. Verkeer Kerkbuurt G.S, hebben enkele opmerkingen ge maakt in vérband met de verkeersrege- in de bebouwde kom Kerkbuurt. In de practijk is hier al één-richtings- verkeer ingevoerd, maar de wettelijke grondslag voor deze regeling ontbrak nog. Deze wordt nu ingevoerd. De heer C. van Vliet informeerde haar de mogelijkheid iets te doen ter beteuge ling van het zware verkeer. De funda menten van de Hervormde kerk hebben ernstig van trillingen te lijden en er ontstaan scheuren in de muren. Men kwam niet tot een bevredigende oplos sing. Onttrekken van de weg aan het openbaar verkeer gaat nu eenmaal niet. De C.V.O.-school had een bedrag van ƒ90 gevraagd voor de aanschaffing van vier matten. De raad vond het best. Het R.K. schoolbestuur vestigde er de dacht op, dat bij de bouw van de school verzuimd is een afvoerriool te maken voor de urinoirs. Hoeveel dit zal kosten werd er niet bijgezegd, maar de raad was er van overtuigd, dat het maken van zo'n riool noodzakelijk is. Met de N.V. Bank voor Ned. Gemeen ten zal een rekening-courant-overeen- >or 2,75 per m2. De raad hechtte hieraan zijn goedkeu ring, nadat op een vraag van de heer Van Vliet de voorzitter had geantwoord, dat de school zeker levensvatbaarheid hebben. Men rekent op 150 leer lingen. De heer G. J. Hoogenboom te Ter Aar mag een perceel grond, groot 366 m2, kopen voor 3 per m2. Deze grond ligt naast de door de erven Van Kints be bouwde grond. Er zal een dubbel pand op worden gebouwd. Van de heer P. C. van Rijn kocht de gemeente 127 m2 grond voor ƒ250. Dan wordt het mogelijk een sloot recht te trekken, die loopt achter de acht bouwen huizen. Subsidies en begrotingen Op voorstel van de heer Hoogervorst besloot de raad aan het proefstation de bloemisterij te Aalsmeer drie jaar lang een subsidie te geven van 100 per jaar. Het R.K. lyceum te Leiden krijgt over 1947 een subsidie De begroting voor het grondbedrijf, die de raad werd aangeboden, vertoont v 1953 aan baten en lasten een totaal 5 ƒ4 196,50. Kapitaaldienst: ontvangsten uitgaven 106.750,13. De gemeentebegroting sluit, na i aantrekking van 15.000 uit de 48.000 groot zijnde saldi-reserve, met een totaal inkomsten en uitgaven op de gewone dienst van ƒ225.327,75. De kapitaaldienst vermeldt aan inkomsten 1.282.977,21 en uitgaven 1.354.059,28. Er is dus op de kapitaaldienst een nadelig slot van ƒ71.082,07. De burgemeester deed mededeling van het feit, dat niemand heeft gereageerd op de oproep voor assistent-gemeente-archi tect, tegen een salaris van ƒ300,per maand, gedurende een half jaar. De op roep zal nu, met een hoger salaris, wor den herhaald. Groene Kruis Het Groene Kruis wil een wijkgebouw met woning plaatsen in het uitbreidings plan van Aardam. Het bestuur heeft eer schetstekening gereed. Dit toont een ge bouw van een verdieping, dat 16.000 zal moeten kosten. Meer geld heeft het Groene Kruis niet beschikbaar, en W. vinden dit geen oplossing, die op de duur zal voldoen. De raad ging met de door de burge meester ontwikkelde gedachtengang coord, dat het Groene Kruis zelf hog zal trachten wat meer geld bijeen te krij gen, bijvoorbeeld door bazar. De gemeente zal dan gratis grond afstaan en, indien dat nodig mocht zijn, nog een som geld ook, zodat er een be hoorlijk gebouw kan verrijzen, dat niet schril afsteekt bij de rest van de aldaar geprojecteerde bebouwing. Bij de rondvraag brak de heer J. Eg berts een lans voor het invoeren van prae-adviezen van B. en W. bij de voor stellen aan de raad. Men bleek hierover niet eenstemmig te zijn. Het gemoedelijke praatje over de voorstellen wil men niet graag missen, zodat alleen wanneer dat j beslist nodig is een prae-advies zal ver schijnen. De heer Versluis wilde wel eens we- .jn, wanneer de uniforme vuilnisemmers ingevoerd zullen worden. Lang zal dat r duren. De raadsleden konden zelfs na afloop van de vergadering een proefexemplaar bewonderen. Gaat men in 1953 ook door met ver betering van het Kerkpad?, wilde dhr. Sassen weten. Inderdaad bleek daar I ƒ4.000 voor uitgetrokken te zijn. De heren Van Vliet en Van Eijk waren ontstemd over de slechte verlichting van het kruispunt te Aardam; men kan de daar geplaatste wegwijzer bij donker niet j goed zien. In B. en W is hierover al gesproken, verklaarde de voorzitter; er zal een lantaarn komen. C.B.T.B. bijeen in jaarvergadering In het gymnastieklokaal heeft de j C.B.T.B. gisteren de jaarvergadering ge- 1 houden onder voorzitterschap van fle heer Froolijk. De heer Aantjes, secreta- j ris van de afdeling HollandBrabant, voerde het woord. Met Kerstmis hebben we het overal gehoord: Het daghet in den Oosten, maar enige dagen later lazen we in de krant over: het ontsnap pen van zeven gevangenen uit Breda, oorlogsgerommel in Korea ea zoveel j Ons volk huivert als het hierover leest. Wat is er overgebleven van de trouw van ons volk? Er heerst in West- i Europa een neerslaohtige stemming. Maar niet bij het communisme. Daar j bruist het leven, aldus spr. Als we niet oppassen wordt de geestelijke leegheid van West-Europa vol van het commu- nisme. De Christenen moeten de geeste- lijike tekorten aanvullen. Wij moeten i weer de toon aangeven, net als vroeger i een groepje Calvinisten heeft gedaan. God geeft ons de opdracht te strijden. Onze taak is het óók te strijden tegen I het staats-socialisme. In het laatst van zijn rede ging spre- ker nóg in op het grote tekort aan Chr. I huishoudscholen. We kunnen wel scho len bouwen, maar er zijn gewoonweg 1 geen leerkrachten te vinden. Bijna al i onze meisjes moeten naar neutrale scho- len. Dit moet, dit zal veranderen, aldus - de heer Aantjes. Bij de bestuursverxiezing in de pauze werden de heren W. Rodenburg en W. Heyn3 herkozen. Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat de vereni- j ging een batig saldo heeft van f 36,59. Met het saldo van verleden jaar i« er thans f 363,50 in kas. De leden zullen in de gelegenheid worden gesteld gra- tis met een bus de jaarvergadering van; HollandBrabant te Delft bij te wonen. Ds Heiner sprak een slotwoord. De heer Hofland werkte mee met declamatie,1 zeer goed verzorgd. Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij U kennis van de geboorte van een PHILIP SJOERD gtena Het behaagde onze He melse Vader tot Zich te nemen in Zijn eeuwige rust mijn innig geliefde Vrouw, onze lieve Moe- •r en Grootmoeder TRIENTJE ROBERS de ouderdom van 52 j. Baam: J. H. BAVINCK BaarnC B. BAVINCK H. C. UBB1NK Harderwijk: K. BAVINCK M. H. BAVINCK Bonda Abcoude: G. M. POPMA Bavinck P. POPMA Baarn, 12 Januari 1953. Hertog Hendriklaan 1. Geen bezoek, geen bloemen. De begrafenis zal plaats hebben Donderdag 15 Jan. a.s. des nam. 12.30 uur op de Nieuwe Algemene Be graafplaats te Baarn. WINKELJUFFROUW gevraagd. Liefst met vak be kend. Levensmiddelenbedrijf J. W. van der Horst, Ligus terstraat 19, Tel. 2460, Kat wijk aan Zee. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, ondervon den tijdens de ziekte en ns het ovenlijden van mijh ge liefde Man GERARDUS BRINKS betuig ik U hiermede mijn hartelijke dank. E. BRINKS—Verhoogt Leiden, Januari 1953, Morsweg 34. typiste UNIE-PRACT. DIPL. INSCHRIJVING ook .oor BoHrhoodon. Mld- doniL, Talon DEZE WEEK uiiiiiiimiinHiiraiiiH-HiinniiiiiiiiniiiiiiiniiiiiHiiuiiifflUiiiiiiiimiiiiiiinniiiiininiinHiuiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiink'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïinüii! sortering VERLOVINGSRINGEN 20 Subsidie Binnenschilderwerk Aanvragen hiervoor kunnen slechts tot Dinsdag 20 Januari a.s. worden ingediend. Schildersbedrijf H. P. Jansen Oude Singel 20 Plantsoen 23 Telefoon 22271 Telefoon 23102 rMet VLAG en WIMPEL...^ door ons ontvangen DE ECHTE WALES, de meest gevraagde anthraciet. 2e Kwaliteit a 8,60 per HX., franco bergplaats. In beperkte hoeveelheid leverbaar door de BRANDSTOF- Centrale Kantoor en magazijnen: v. Speykstraat 1 a Tel. 21484 Naar MAASDAM voor VLEES en voor de BOTERHAM Runderlappen1.60 Gehakt half om. 1.30 Soep en haché vlees 1.50 Rosbief 2.— Biefstuk p. 100 gr. 0.50 100 gr. gekookt spek l 0 100 gr. rosbief Speklappen doorr..1. Magere speklappen 1.50 Verse worst1.60 Gerookt vet spek 1.30 Vleeskrabjes 0.65 Gehakte biefstuk 0.45 Blinde vinken 0.45 VOOR DEGELIJK MUZIEKONDERWIJS Mij. voor Toonkunst LEIDEN Rapenburg 22 Tel. 21729. Dagelijks inschrijving Nieuwe Cursussen Typen, Steno (Groote of Pont), Boekh., Middenstand, Handelscorr., Talen, (ook voor emigranten), Alg. ont wikkeling enz. OPLEIDING ALLEEN VOOR OFFICIËLE EXAMENS Vraagit vrijbl. studie-advies' Tel. 21219 Alléén: Bij N. SAMSOM N.V. te Alphen i. d. Rijn wordt gevraagd ADMINISTRATIEVE KRACHT (Vrl.) Vereisten: MULO-en Type-diploma; leeftijd niet beneden 18 jaar; enige kantoorervaring gewenst; accuraat in het werk. Gevraagd voor dfrect BEDIENDE voor de Brood- en Banket bakkerij. Halfwas boven 18 J. en een NETTE LEERLING. Fa Gebr. Nagtegaal, Linde straat 8. Tel. 23169. gevraagd. Lft 1619 jaar. Voor een pittige jongeman goede vooruitzichten. Persoonlijk aanmelden in ons filiaal LeidenDoezastraat 6. Op het Laboratorium voor Anorganische en Physische Scheikunde der Rijksuniversiteit te Leiden. Hugo de Grootstraat 27, bestaat een vacature van van de hoogleraar in de anorganische scheikunde. Vereist wordt: Middelbare Schoolopl.-B. typen en steno. Rang: schrijfster; salaris volgens Rijksregeling. (Aanstel ling boven het minimum niet uitgesloten). Datum van indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk. Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven te richten aan i bovengenoemde hoogleraar. rookworst is prima, 38 ct per 100 gram. Sleenstraal 18-20 KORPS LUCHTWACHTDIENST POST: ZOETERWOUDE U kunt de ogen en oren zijr Van dé luchtmacht door mee te doen met de luchtwacht- Interessante opleidirtg over alle typen vliegtuigen. Uni form en uitrusting voor rijks rekening. Billijke vergoedin gen en sociale voorziening. Dienst op de post Zoeter- woude. Aanmelding: M. v. d. Akker. Vlietweg 22a, P. C. v. Zaal, H. Rijndijk 121, J. van Diemen. Weip.weg 90, H. Sieverding, Noordb.weg 8. De Burgemeester, Voorz. pl.c. S.W.G. H. SMEETS EEN ZEER BIJZONDERE AANBIEDING DUITSE KRUISSNARIGE NU DUITSE KR merk SEIDEL Schriftelijke garantie. Vraagt catalogus JOH. DE HEER Regentesselaan 24, Den Haag, bij Laan van Meerderv. Telefoon 33.22.95 Personeel gevraagd Wegens huwelijk der te genwoordige, gevraagd een meisje voor halve dagen, nïet ben. de 16 jaar. Mevr. te Lintum, Zeemanlhan 27. Aan melden tussen 89. Te koop aangeb. j Van emigrante te koop: Philips Olympia radio met golfb., pick-up aansluiting „iz f 90. Slee stofzuiger, 125 Volt f 27,50. Te bezichtigen tussen 8 en 10 uur. Pres. Steynstraat 12a. 0 Nieuwe wieg met licht blauwe bekleding. Burggra- venlaan 22. Te huur gevraagd 0 Jong echtpaar zonder kin deren zoekt ongemcub. zit- slaapkamer met keuken of gebruik daarvan. Ook woon ark komt in aanmerking. Br. onder no. 8234 bur. v. d. bl. Diversen 0 Morgen op de markt. Het koopje van de week. Pracht wol, 100 gram f 0,98, in de kleuren bordeaux rood, don kergroen, blauw, bruin zwart. Bij de goedkope wol- kraam, H. v. d. Bosch. 0 Voor oud goud, zilver, juwelen en antieke voor werpen betalen wij de hoogste prijs. Grote keus verlovingsringen, horloges, klokken, wekkers. Atelier voor reparaties. Spoedig en billijk. Jac. Hoogervorst, Morsstraat no 9. Tel. 24920. Het Ringenhuis. 0 Hoe kom ik aan ccn rij bewijs voor auto of motor? Bij ons vlug en goedkoop Slechts f 5 p lesuur. Gedipl. instr. Leidse Autorijschool, d. Meij, Maredijk 159. TeL 21280. Leiden. 0 Laat Uw kind (eren) orgel spel leren. Zij hebben daar hun hele leven genot Reeds voor f 125,een mooi orgel met 10 reg. In huur koop v.a. f 6,p. maand bij W. A. Gouw, Terweeweg 100, Oegslgeest. 0 Knutselaars kunnen nu goedkope latten kopen tü- dens de „Houthal" houtop ruiming. Voor iedere knutse laar wat. Goedkope hard board en zachtboardplaten. Alleen in Leidens meest be kend knutselaars-eldorado „De Houthal". Hogewoerd 99 0 Naaimachine defect? Re paratie direct bij U aan huis. Geen vervoer, niet wachten. Geringe kosten en onder ga rantie. Naaimachine Service J, B. H. Schoots, Rijnsburger- weg 27 B. Tel. 26664. DE OPENBARING VAN JOHANNES wordt van tekst tot tekst be handeld door Ds E. v. d. Meer Utrecht, in het bekende gezinsweekblad „Om Süons Wil", Neem nu een abonnement. 't Kost slechts f 5,p. jaai (f 1,25 per kwartaal). Geeft U dadelijk op als abonné per briefkaart of per giro. Giro- 229081. Adm. adrès: Prov.- weg, West 2, Haastrecht. land van vrijheid, ruimte en ontplooiing door T. CNOSSEN Directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie Prijs gebonden Een schat van bebouwbare voorlichting verkrijgbaar bij de boekhandel Een waardevol boek voor ieder, die overweegt te emigreren. Vol interessante ge gevens: in beeld, in cijfers en feiten. Ook zij die familieleden en vrienden in Canada hebben, zullen dit boek op hoge prijs stellen. De heer Cnossen kent dit wijde, on metelijke land reeds tientallen jaren en heeft dit boek met veel kennis en inzicht geschreven. Het prachtig gebonden werk bevat o.m. 32 pagina's diepdrukfoto's, die een levendige indruk geven van de grootse schponheid van dit rijke land. N.V. GEBR. ZOMER EN KEUNINGS UITGEVERSMAATSCHAPPIJ WAGENINGEN JONGEDAME gevraagd Schriftelijke sollicitaties aan Fotoreportagebedrijf-Fotohandel N. v. d. HORST Doezastraat 39 Leiden Telefoon 24702 VALT UW HAAR UIT? Zendt ons deze annonce als drukwerk (2 ct.) in open envelop met Uw naam en adres op de achterzijde, dan ontvangt U gratis inlichtingen over het herstel van Uw haargroei R.T. Or. H. MANNING'S PHARM. CHEM. FABRIEK N.V. OEN HAA6 VOOR ADVERTENTIES 500. „Oh", zei Pietcr, „Neemt u me niet kwalijk, lk dacht dat ik achter die deur wel ergens een bed zou vinden!'1 „Nee niks er vanjullie slapen hier riep de schilder, terwijl hij onze vrien den voorging naar een donkere hoek van de zolder. „Kijk maar, het bedje is op gemaakt". Mmaar, dat lijkt wel een kist op z'n kantmoeten we daérin?" kwetterde Karolus. „Is het weer niet goed, zwart beest!" De schilder wierp een kwade blik naar de kraai. „Kom, schiet ophet is kinderen bedtijd ik zet de wekker op zes uurwel-te- rusten!" Toen verdween de artist en liet Pieter en Karolus alleen. „Ja", zei de jongen, zich snel uitkledend. „Het lijkt écht wel ccn kist. Maar wat geeft het we zullen er best in slapen!" Pieter voeg de de daad bij het woord. Hij lag nog geen twee minuten onder de dekens of hij sliep als een roos. Karolus daaren tegen kon de slaap nog niet direct vat ten. Hij moest zeker nog wat aan de nieuwe omgeving wennen. Mopperend gooide hij zich van de ene kant op de andere en zag juistdat de artist op zijn tenen in het geheimzinnige kamertje (Wordt vervolgd)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 6