VERPLAATST NAAR ZEEWEG 49 KATWIJK AAN ZEE. Jubileum bij Rijnsburgs Flora Wat de 87 grondwetmakers reeds bereikten bij Zorgeloosheid schering en inslag uitvaart van de visschepen NIEUWE LEIDSCHE COUBANT 4 DINSDAG 13 JANUARI 1953 Nieuwsflitsen uit de omstreken KATWIJK AAN DEN RUN Duizend spaarders bjj boeren leenbank Een ongewone plechtigheid geschiedde gisteravond bij de coöp. boerenleenbank. Dezer dagen was nl. de duizendste spaar der ingeschreven en het bestuur heeft genieend dit feit toch niet zonder meer te moeten laten voorbijgaan. De betrok kene werd, met zijn echtgenote, op de bank ontvangen en tot zijn verrassing deed de bank een extra inlage In zijn boekje. KATWIJK AAN ZEE Culturele avond Donderdag wordt in het Jeugdhuis een culturele avond gehouden van het drank- weercomité. Als spreker zal aanwezig zijn ds Ruitenberg (Den Haag). 55 jaar getrouwd Het echtpaar Adr. Haasnoot en Hel. Haasnoot-Schaap herdenkt heden de dag waarop het voor 55 jaar in het huwelijk trad. Het echtpaar woont aan de Blom- merstraat. De heer Steinz overleden Te 's-Gravenhage is op 73-jarige leef tijd overleden de heer J. A. Steinz, in leven gepensionneerd hoofd ener school. Oudere Katwijkers zullen zich de heer Steinz nog wel herinneren, want hy duur gekochte vrijheid dreigt te verlie zen. Het is daarom beslissend welke levensbeschouwing we aanhangen, want niet het materiële is beslissend, maar onze geestelijke vrijheid. Het wereld gebeuren is in Gods hand, zo besloot spr., laten wij dus de gelederen sluiten en onze krachten geven voor Zijn zaak. De heer Joris de Lange droeg vervol gens enkele novellen voor, o.a. van Er- nest Claes. en ds B. Bouma, Geref. pre dikant te Noordwyk aan Zee, sprak een slotwoord. Spreekbeurt Voor de Geref. bond spreekt morgen avond 7 uur ds A. G. Haring, van Loon op Zand. NOORDWUKERHOUT Burgerlijke Stand GEBOREN: Martinus H M. zoon van B. WilsonVan den Berg; Wilhelmus J. M. zoon van W. A. van Nobelen—Van Gijlswijk: Agatha P. M. dochter A. HommenBroekhof; Adrianus J. zoon van J. de GrootMansvelt; Ma- H. dochter van C. Duivenvoorden- Spierings; Antonia M, A. dochter van l van EgmondNederstigt. OVERLEDEN: W. L. Th. Stahlecker. 58 GEHUWD: J. P. van Gijlswijk, 27 jaar J. Th. Schouten 27"jaar. J. P. de Groot j 27 jaar en M. C. Wessels 22 jaar; G. B. Hoog en laag water Woensdag 14 Januari: hoog water 1.57 en 14.17, laag water 10.00 en 22.29 uur. LEIDERDORP De Chr schoolvereniging houdt mor genavond om 8 uur een vergadering ir de Chr. school. Vrijdagavond 8 uur in gebouw ..Irene' vergadering van de Chr. Oranjevereni ging. L1SSE Uitvoering Trou moet blycken De harmonie Trou moet blijeken heeft in Rehoboth weer een uitvoering gege ven. De belangstelling voor dit jaarlijks terugkerend evenement blijkt stijgend te zijn. De heer J. van der Pol, die de avond opende, sprak hierover zijn blijd schap uit. De vooruitgang in getalsterkte van het korps is eveneens verblijdend. Het wint daardoor aan belangrijkheid voor de gemeenschap. Het korps heeft een reputatie hoog te houden in de mu ziekwereld. Trou moet blijeken heeft met een keu rig programma de aanwezigen een avond van hoogstaand muzikaal genot geboden. De toneelgroep van het korps voerde na de pauze, met enige anderen een toneel stuk op. Meisjesvereniging Tabitha De meisjesvereniging van de Geref. Gemeente, Tabitha, houdt morgenavond half 8 in het kerkgebouw aan de Tul penstraat haar jaarvergadering. Filmavond N.C.L.B. De Ned. Chr. Landarbeidersbond heeft morgen een filmavond in d« Hervormde kleuterschool. A.R. kiesvereniging Onder leiding van de heer Rietkerk heeft de A.R. kiesvereniging gisteravond vergaderd om de wijziging van de arti kelen 15 van het beginselprogramma te bespreken. De heer M. Montagne hield hierover een inleiding. Spreker merkte op, dat het hier gaat om het principiële gedeelte van het programma. Het was niet de bedoeling deze prin cipes te wijzigen. Deze zijn gegrond op de H. Schrift en derhalve niet voor wij ziging vatbaar. Het is wel nodig een nadere en aanvullende omschrijving te geven van de principes. De heer Montagne gaf een duidelijke uiteenzetting van het verschil in redac tie tussen de oude en nieuwe omschrij ving. Men heeft gteracht duidelijker te doen uitkomen wat de A.R. partij voor staat ten opzichte van de hedendaagse vraagstukken. Na de pauze werd over deze wijziging breedvoerig van gedachten gewisseld. De vijf artikelen in de nieuwe redactie werden aanvaard, behoudens het voor stel van prof. Mekkes inzake artikel 4. De vergadering vond de omschrijving van prof. Mekkes juister «n beter om lijnd NOORDWIJK Propaganda-avond Chr. besturenbond Gisteravond werd in het Verenigings gebouw een propaganda-avond gehou den door de Chr. Besturenbond. De voorzitter, de heer C. Benschop, sprak een openingswoord waarin hy wees op de omstandigheid dat deze vergadering speciaal voor de vissers zo laat in 't seizoen gehouden werd. Hierna was het woord aan de heer v. d. Wal, secretaris van de Chr. Bedryfs- groepencentrale, die sprak over: „Wat doen we met onze vrijheid?" Spr. wees op de omstandigheid dat de arbeider juridisch wel vrij was in het verleden, maar economisch niet. Gewezen werd voorts op de strijd voor nieuwe maat schappij vormen, die bekroond werd met opheffing uit ellende en armoede. Aller- wege wordt thans ingezien dat alleen samenwerking heil kan brengen. Wat doen wij nu met onze vrijheid Wij staan voor grote beslissingen. On dernemingsraad, P.B.O. enz. staan in op bouw voor ons. Er is een tendenz die wijst in de richting van een overdreven plan-economie, waarbij de arbeider zijn BENTHUIZEN Tevreden kerkvoogden De kerkvoogden van de Hervormde Ge meente zy'n tevreden over de aanwas van het verwarmingsfonds in 1952, die ruim f 1000 bedroeg. Men hoopt, dat ook in het pasbegonnen jaar dit bedrag wordt gehaald. LEIMU1DEN Jaarvergadering ijsclub Excelsior In het café van de heer M. Roos werd de jaarvergadering gehouden van de ysclub „Excelsior" te Bilderdam. De agenda werd vlug afgewerkt. De voor zitter drukte zijn genoegen over uit dat niet minder dan 46 leden aanwezig waren. De notulen van de vorige vergadering werden door de secretaris de heer W. v. Dijk gelezen en door de vergadering goed gekeurd. De rekening van de penning meester sloot met een batig slot van 408,58. De heren G. Aartman en J. du Pau werden als bestuurslid herkozen. Beide heren namen hun benoeming aan De traditionele verloting viel weer in de smaak. Val in woning De 70-jarige mevrou™' Tr. kwam in haar woning zodanig te vallen, dat ze bovenbeen brak. De geneesheer oordeelde het nodig, dat ze naar een ziekenhuis in Leiden werd overgebracht. i Dijk 31 jaar e d. Berg 26 jaar. RUNSBURG Gecombineerde jaarvergadering Morgenavond half 8 komen de afde lingen Rynsburg van de Ned. Chr. land- arbeidersbond, de Chr. fabrieks- en trans portarbeidersbond en de Chr. bakkers- bond in de kleine kerk in gecombineer de jaarvergadering bijeen Een hoofdbe stuurder van de Chr. landarbeidersbond zal spreken en het gezelschap D.V.V. verleent medewerking. N.Z.H.-schaaknieuws Voor de bordenwedstryd werden de volgende partijen gespeeld: groep I: H. BinnendijkH. Tijsterman XX; J. W. StigterA. Ravensbergen 10; L. J. GoudriaanM. J. Goudriaan 01; groep II: H. CosterR. Tijsterman 01; Jac. NoortD. v. d. Vijver 01; G. Krom houtH. v. d. Westen 01; A. v. d. Eijkel—D. Tijsterman VsVt\ G. van Eg- mondJac Noort 01; W. de Kluiver H. Kwestroo XX; J. P. KwestrooJ. van Iterson XX; D. v. d. VijverJac. Noort 01; G. van EgmondH. Coster 10. Donderdagavond speelt N.Z.H. II uit tegen Katwijk III. SASSENHEIM Toneeluitvoering voor Chr. mannen- en dameskoor In het K.SA.-gebouw is voor het Chr. mannen- en dameskoor een toneeluit voering gegeven om gelden bijeen te brengen voor het aanschaffen van een piano. De voorzitter, de heer J. Boekee, deed een dringend beroep op de aanwe zigen lid te worden van een der koren. Hij kondigde aan, dat op 21 Maart in de Geref. kerk een zanguitvoering zal wor den gegeven door het Chr. mannen- en dameskoor en Melodia van Voorhout. In dezelfde maand wordt ook in Voor hout een uitvoering gegeven. Onder leiding van dirigent Job de Vries zong het mannenkoor Domine Sal- vum Fax. De aanwezigen hebben van. deze uitvoering onder de bezielende lei ding van de jonge dirigent, zeer genoten. Daarna werd een goede opvoering gege ven van het toneelstuk Welkom Binnen. Auto zwaar beschadigd by botsing Op de rijksweg op de grens van Sas- senhelm heeft gistermiddag een aanrij ding plaats gehad. De bestuurder van een militaire vrachtauto wilde, nadat hy de oprit richting Den Haag had geno men, de rijbaan richting Amsterdam op rijden. Tengevolge van deze verkeers- fout botste een personenauto, uit de rich ting Den Haag komend, tegen de vracht- Advertentie) Het Bijkantoor Katwijk van het A.Z.C.Z. voor Haarlemmer meer, Rijnland en aangrenzende gebieden, gevestigd Zeeweg 123 Katwijk aan Zee, wordt per 13 Januari SchrijverH. van Iteison in 't zilver Zou men de Rijnsburgers eens gaan klassificeren, dan zou men ongetwijfeld ook tegenover een grote groep mensen komen te staan, die onder het hoofd „self-made men" vallen. Zy kenmerken zich vaak door een grote jovialiteit en populariteit, een uitstekend verstand en een onverzettelijke wilskracht. Onder hen moeten we ook de heer H. van Iterson rangschikken, die 15 Januari 25 jaar in dienst zal zyn by de veilingvereniging Flora alsschrijver. Wie zich de jubilaris voor de geest haalt, moet onwillekeurig glimlachen die betiteling „schrijver". Een betere meer met de werkelijkheid overeenstem mende beroepsomschrijving zouden Rijnsburgers geven: leider van een grote handelszaak in bloembollen en het hart tn de bloemenverkoop in Flora. Van afkomst is de heer Van Iterson geen Rijnsburger, doch reeds op tien jarige leeftijd kwam hij elke dag met de gammele stoomtram van Sassenheim ar Rynsburg. Als de tram bleef steken, dat gebeurde nogal eens, bleek dat de benenwagen noch aan stoom noch aan gebaande wegen behoefte had. Sneeuw, ys, regen en storm waren evenmin overkomeiyke moeilijkheden. Op de verkoopdagen ontbrak hU nooit. Hy hielp zyn vader, die toen dezelfde functie bekleedde als de jubilaris nu. In 192S volgde de heer Van Iterson zy*n vader officieel op en thans, na 25 jaar, is hij tot de figuren gaan behoren, die met Flora zyn vergroeid en onmis baar zijn geworden. "s men hem midden in het seizoen, het werk ziet by de klok, biykt dat het spreekwoord „Je kunt maar een ding tegelijk doen" maar betrekkelijke waarde heeft. Want deze vitale persooniykheid rekent, schryft en luistert naar wat hem door de kopers wordt toegeschreeuwd. Dat alles gaat hem blijkbaar af met het zelfde gemak, waarmee een ander, in stoel gezeten, de krant leest. wagen op. De personenauto werd zeer zwaar beschadigd, maar persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. heeft gisteren een feestavond gegeven in hotel Het Bruine Paard. Het cabaret- variëtégezelschap Luna trad op met de ;vue Vrolijk Allerhande. Het program- a wordt hedenavond herhaald. Kippen en haan ontvreemd Een bewoner aan de Hoofdstraat is tot de onaangename ontdekking gekomen, dat 's nachts acht kippen en een haan uit het hok zijn ontvreemd. Van de daders geen spoor. VALKENBURG Loop der bevolking m. vr. totaal Bevolking op 1 Jan. 1952 741 678 1419 aantal géborénen 23 26 aantal opgenomen pens. 27 34 Totaal; 791 738 1529 Overledenen 6 2 aantal afgevoerde pers. 26 35 Totaal: 32 37 Totaal op 31 Dec. 1952: 759 701 1460 Burgeriyke Stand GEBOREN: Dirkje dochter van N. Mes- semaker en E. Voerman. ONDERTROUWD: M. P. van Stijn, 42 jaar, en Th. W. Beugelsdijk, 32 jaar. Nieuws uit Zoeterwoude Burgeriyke Stand GEBOREN: Johanna Cl. d. v. M. M. Leune en Joh. van der Eyk; Cornelia B. M. d. v. Dirk Evers en A. C. Berk; Theo. dora W. d. v. L. J. van Haastrecht en M J. van der Maat; Rudgerus J. W. z. v. W J. Vlasveld en A. J. van Eden; Theodorus Ant I. z. v. G. W. Versteegen en J. P. Vink; Jacoba W. M. d. v. L. P. van den Akker en M. P. Remmerswaal; Johannes E. z. v. G. J. Boere en M. van der Pol; Anna P. M. d. v. G. C. Ammerlaan C. Th. A. van der Hoeven; Johannes A. C. z. v. J. M. v. d. Hoeven en P. A. Ko nijnenburg; Andreas Th. M. z. v. Klaas de Boer en C. E. M. Berk; Petrus Th. M. v. Th. C. van Veen en W. H. M. Wolvers; Petrus C. M. z. v. L. J. M. Onderwater en Cl. M. Stuifzand; Jacoba Margaretha A. M. d. v. C. N. Berg en A. C. van Es; Gerda Huibertha, d. v. P. de Wit en J. de Wit; Maria Th. I. d. v. J. J. de Jong en J. Th. W. van Leeuwen; Petronella W. M. d. v. E. W. van Klink en P. M. Schrama; Theo dora P. A. M. d. v. G. P. Vogelaar e J. Olyerhoek; Marianne d. v. H. Rietveld en M. A. Hage. ONDERTROUWD: Henry E. Ingeluiff, 24 j. en Ida M. W. Stikkelman, 29 j.; Christianus G. P. op den Kamp 25 j. te Beek, en Anna J. v. d. Post 25 j.; Theo dorus G. J. Kooter, 29 j. te Hazerswoude en Cornelia M. van der Poel, 23 j. GEHUWD: H. Th. G. Colijn, 26 j. en netje A. Honsbeek 19 j.; Jan Graat 35 j. en Maria J. v. d. Krigt, 27 j.; Wilhelmus P. Wolvers, 25 j. en Cornelia H. Vink, 22 j.; Lambertus P. C. van Es, 26 j. Barbera Th. Overdevest, 25 j.; Gysbertus an Kampen, 22 j. en Alida T. Huls bos, 23 j., Gerrit Lekkerkerker, 31 j. en Geertje van de Loo, 29 j.; Thijs van Spij- 38 j. en Hendrika C. Roest, 39 j.; Gerardus P. van der Poel, 29 j. en Maria H. Febra, 21 j.; Petrus C. M. van den Bosch, 29 j. en Theodora M. van Diemen 22 j.; Dirk Bol, 32 j. en Margaretha Huls bos. 28 j.; Leonardus G. H. Hoogenboom, 24 j. en Theodora Spierenburg, 20 j. OVERLEDEN: Franciscus Rodenburg, 90 j., wedn. v. Anna C. v. d. Valk; Lena Boon, 76 j. echt. v. W. de Roode; Johannes Vlasveld, 76 j. echtgen. v. M. v. Behten; Maria Theodora Koppers, 86 j. vr.; Hui- bertje Sonneveld, 66 j. echtgen. v. J. J. v. d. Does; Agatha Cecilia Stokman, 72 j. vr.; Anna Theodora Müller, 59 j. vr.; Hubertis Vink, 56 j. echtgen. v. A. van Leeuwen. Loop der bevolking Ingekomen: Alida A Hoogendoorn uit Rotterdam, Hoge Rijndijk 86; J Ctor A M Karskens, wed van der Laan. Hoge Rijndyk 26 uit Den Haag; M Th Hoogen boom e v Bakker M, Vrouwenweg 38 uit Woubrugge; M Taais, Hoge Rijndijk 86 uit Den Haag; E J Bramtenaar, Hoge Rijndyk 319 uit Sohagen; C H van Gaal, Hoge Rijndyk 86 uit Oes; H K van Ve- luw, Roomiburgerweg 3 uit Rotterdam: Chr Th Damkes, Hoge Rijndijk 26 uit Den Haag; H Q van Teijlingen, Hoge Rijndijk 153 uit Harmeien; P C Wijnen, Hoge Rijndijk 86 uit Sassenheim; M C Remmerswaal, Hoge Rijndyk 86 udt Lei den; M C van der Krogt, Mienmg 1 uit Helmond; G M M Gerritsen, Hoge Rijn dyk 86 uit Brielile; Plh J Saümen, Vrou we nweg 1 uit Cuyk e.a.; Maria Rasser, geb Verhoefcs, Utrechtse jaagipad 6 uit Leiderdorp; P J Kooien, Hoge Rijndijk 86 uit Dongen; J van Woudenberg, Hoge Rijndijk 86 uit Verilo; L M Elburg, Hoge Rijndijk 86 udt Warmond; G A A Straat hof, Weipoartseweg 67 uit Leiden. Vertrokken: C M Wensveen geb Berg, van Dorpstraat 29 naar Leidschendam; M C van den Berg, van Hoge Rijndijk 98, naar Leiderdorp; M M van den Berg, van Hoge Rijndijk 98, naar Voorburg; Joh van Deventer, van Hoge Rijndijk 22, naar Leiden; Th van der Meer, van Hoge Rijndijk 217, naar Eindhoven; C C M d Pijl. van Hoge Ryndijk 7, naar Leiden; L Th Onderwater, van Weiipoortseweg 31, n Noordrwyikenhout; P J Onderwater, van Watertje 10 n Leiden; M Taal, Hoge Rijndijk 86, naar Den Haag; B B Smits geb v d Voort, van Miendng 3, naar Leiden; AAM Kluiters, van Hoge Rijndijk 161, naar Vlaanddngen; E A Dil, van Hoge Ryndijk 15, naar Amsterdam; B de Jeu, van Hoge Ryndijk 385, naai Leiden; G' van der Poel, van Hoge Ryn dijk 118c, naar Ledden; W M Vink, van Vrouwemveg 42, naar Roosendaal Nispen; M H van der Poel'Febra, van Hoge Ryndijk 98, naar Leiderdorp; C G M de Graaff, van Hoge Rijndyk 86, naar Jutphaas; C L W van Velsen, Hoge Rijndijk 83, naar Leiden; Johan van sen, Hoge Rijndyk 83, naar Leiden; C J Straathof v d Poel, van Miening 18, naai Leiden; A N Sytsma, Hoge Rijndijk 441, naar Leiden; C H M de Vette, van Hoge Rijndijk 86, naar Noondiwijk; E J Bram tenaar, van Hoge Rijndyk 319, naar Sohaigen; Th M v d Bosch van Diemen, van Weipoontseweg 93, naar Bleiswijk; A T v Kampen Hulsbos, van Vrouwen- weg 45, naar Leidsohendam; W Ohr v d Sterre, van Gelderwoudsoheweg 13, naar Bteiewijk; C L Blom, van Sohenkelweg 28, naar Leidechendam; J P v d Shri6 Doorns, Hoge Ryndijk 115, naar De Bilt; M Nieuwstraten—Vuyk—Noorland, van Vrouwe nweg 29, naar Den Haag; JA den Haan wed van Leeuwen, Hoge Ryn dijk 171, naar Leiden; C H Viruk—Wol vers, van Hoge Ryndijk 327, naar Wou brugge. Loop der bevolking In 1952 Op 31 December 1951 bedroeg het aan tal inwoners van de gemeente Zoeter woude 5698. n.l. 2743 mannen en 2955 Geboren werden 79 jongens cn meisjes en er vestigden zich 93 man- In 1952 overleden terwijl 146 mannen en 192 vrouwen uit de gemeente vertrokken. De stand op 31 December was dus 5713. In 1952 werden 43 huwe lijken gesloten. By het overzicht mag een staatje over de emigratie niet ontbreken. Hier is het: Naar Canada gingen 20 mannen en 7 vrouwen; naar Australië 2 mannen en 3 vrouwen; naar Nleuw-Zeeland 9 man nen en 1 vrouw; naar Zuid-Afrika 1 man en 1 vrouw; naar Indonesië 1 man en 4 vrouwen en naar Duitsland 1 man en 1 vrouw, totaal 34 mannen en 17 vrouwen. Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat de jubilaris „het reken wonder" wordt genoemd, vooral niet wanneer men weet, dat hy het kopers briefje kant en klaar in het bakje de poneert als de volgende party verkocht wordt. Toch heeft de heer Van Iterson niet meer dan vier jaar onderwijs genoten op de lagere school; van een verdere oplei ding was helemaal geen sprake. Naast dit werk heeft hij ook nog de leiding van een bloeiend handelsbedrijf in bloembollen. Zyn grote koopmans kwaliteiten komen het best aan het licht, wanneer hy een publieke verkoping leidt, of wat evenmin zelden gebeurt de resten van een bazar aan de man brengt. Of de heer Van Iterson de Rynsburgse schonen niet mocht of dat het omgekeer de het geval was konden wy niet te weten komen. Een feit is, dat mevrouw Van Iterson uit Valkenburg afkomstig is. Het zilveren jubileum wordt een dub bel feest, want het is ook 25 jaar ge leden, dat mejuffrouw Pryna Ravens bergen haar naam aan die van de heer Van Iterson verbond. Het echtpaar recipieert 15 Januari van 15 tot 17 uur in Irene te Oegstgeest. De huldiging van de jubilaris is voorlopig vastgesteld op 19 Januari, na de veiling- tyd, in Flora. En nu een gelukkige.levensavond? We horen de bulderende lach al, met aan 't eind: ,,'t Is net 12 uur geweest!" „Koude oor!og"-plan van Eisenhower De New York Times meldt, dat de toe komstige Amerikaanse president Eisen hower, heeft besloten, een commissie in te stellen voor de „koude oorlog." Deze commissie zal plannen voor „psycholo gische strategie" van de Ver. Staten moe ten opstellen en samenbundelen. Naar verluidt, zal de commissie onder leiding komen te staan van William H. Jackson, een Newyorkse bankier. Deze is tijdens de oorlog de plaatsvervangende chef geweest van de Geheime Dienst in het leger van generaal Omar Bradley. Later was hij plaatsvervanger van gene raal Bedell Smith, de chef van het hoofd kwartier van de Amerik. Geheime Dienst." De kustwacht van Ameland heeft van ochtend vroeg een ontploffing in N.W. richting waargenomen. Alle schepen in de buurt werd verzocht scherp uit te zien. De „Holland" van de fa. Doeksen op Terschelling voer uit en was tegen de middag nog niet teruggekeerd. Op weg naar de plaats waar de ontplof fing vermoedelijk is gebeurd, heeft de be manning een Belgische sloep opgevist. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Wegens schade niet naar Colombo Oranje rechtstreeks naar Djakarta Prinses Margriet bij Deense kust vlotgetrokken Het motorschip Oranje, dat by de aan varing met de Willem Ruys in de Rode Zee werd beschadigd, zal niet. zoals oor spronkelijk de bedoeling was, Colombo aandoen, maar rechtstreeks doorvaren naar Djakarta. De Oranje kon de haven van Colombo niet binnenkomen in ver band met de schade aan het ankergerei. Het plan was nu de passagiers voor Colombo buiten de haven met een ten der van boord te halen. -De onderdirec teur van de maatschappy Nederland, de heer J. A. Verbaarschott, was speciaal naar Colombo gevlogen om' dit te regelen. In verband met de weersomstandighe den en de deining heeft men echter op zijn advies in het belang van de passa giers van dit voornemen moeten afzien. De Oranje wordt nu Zaterdag 17 Januari in Djakarta verwacht. Er worden voor zieningen getroffen om de passagiers voor Colombo, Singapore en Belawan zo snel mogelijk van Priok naar de plaats van hun bestemming te brengen. Het Nederlandse motorschip Prinses Margriet, dat Zaterdagmorgen vroeg aan de grond liep voor de kust van Djurs- land (Denemarken), is gisteren door Deense reddingboten vlotgetrokken. Een deel van de lading was gelost om het vlotten te vergemakkelijken. De verzekeringssom, die gemoeid is met de gezonken Klipfontein beloopt volgens de Financial Times in totaal ongeveer 20 millioen gulden. Het schip zelf was verzekerd voor 12 millioen gul den. Ongeveer 60 pet van het verzekerde bedrag was In Nederland geplaatst. Na een oponthoud van nog geen vier dagen voor het uitvoeren van een nood- reparatie is de Willem Ruys vanmorgen om half acht uit Port Said vertrokken o mzyn reis naar Rotterdam voor t te Bouwers aan Huis van Europa Werken op drijfzand als Europese Defensie Gemeenschap niet tot stand komt EEN MIJLPAAL op de lange weg van Straatsburg naar de Europese Een heid is bereikt. De „pre-constituerende vergadering", dus het orgaan, dat zich bezighoudt met het maken van een grondwet voor Europa, heeft het gehele project teruggezonden naar de „werkcommissie". Die commissie zal nu trachten, het ontwerpstatuut verder uit te werken vóór de verga dering in Maart weer bijeenkomt. Richtlijnen zijn cup de jongste zitting te Straatsburg uitgestippeld en wol: Ei zal een Europese Uitvoerende Raad wor den ingesteld, die de „Kolen- cn Staal gemeenschap", alsmede de Defensiege- meenechap onder zijn vleugels moet noemen. Hierbij zij aangetekend, dat deze Uitvoerende Raad het werk van K.S G. en Defensiegemeensohap moet coördine ren met dat der deelnemende, nationale regeringen. De Nederlandse delegatie heeft het beginsel doorgezet, dat de Uitvoerende Raad óók bevoegdheden moet hebben om de weg naar Europese eenheid te openen. Hoe zit het nu met het bestuur? De president van het uitvoerend orgaan zal niet door de nationale ministers moeten worden benoemd, doch door de Senaat van het te vormen Europese parlement. De, door de president van het Uitvoe rend orgaan te vormen regering, zou door beide Kamers van het parlement (dus: Senaat en Kamer der Volken) moe ten worden bevestigd. Sleohts beide Ka mers gezamenlijk zouden door een vo tum van vertrouwen de regering of één der ministers tot aftreden kunnen dwin gen. De Presidenten van K.S.G. en Ver- VISSERUGOLF Raad voor de scheepvaart oordeelde over geval KW 6 De Katwykse logger Vertrouwen (KW 6) heeft het vorig jaar een benauwde 6- Octobermiddag doorgemaakt. Gistermiddag heeft de raad voor de scheepvaart zich het verhaal daarover in den brede laten vertellen door de beide getuigen, de schipper J. van Beelen en de jonge motordrijver K. C. vap Duyvenbode. te inspecteren. Men vindt, dat het wal- personeel daarvoor is. Hij achtte de on juiste houding van vele schippers door Toen de Vertrouwen terugkwam van de Engelse wal met 36 last haring in het ruim plus de tonnen, heeft hij een stevige storm moeten trotseren. Het provisorische hozen hield op den duur niet meer en bij IJmuiden moest tenslotte sleepboothulp worden ingeroepen. De sleepboot zette een pomp bij en men kwam veilig thuis. De inspecteur voor de scheepvaart, de heer J. Metz, verweet schipper Van Bee len slordigheid en zyn scherpe eis was: ontzegging van het recht als schipper te varen voor drie maanden. De heer Metz schreef de misère toe aan het niet vol doende afdekken van 'de achterstè hóüfen luiken met dekzeilen. Het daardoor bin nengekomen water deed de veertien ton ys smelten en bovendien waren de lens- pompen verstopt. Na een paar stevige laatste „schoten" te hebben gemaakt, stoomde de KW 6 thuis met slecht weer in het vooruitzicht. Na zeven uur stomen, een twee uur van IJmuiden, begon de logger „zwaarmoe dig" te lopen. De schipper ging steken. In het ruim stond 4 voet water. De schip per zei van smeltend ys. de raad zei door binnenkomend water. Er werd gehoosd met een ton. De schipper hield vol. dat de luiken nooit eerder water hadden door gelaten. Toen het gesprek op de pompen en de hulpmachinerie kwam. vertelde de motor dryver. dat deze outillage ten tijde van deze geschiedenis tweedehands was, maar dat het gevaar van verstopt raken van de lenspompen in de haringtijd bovendien latent aanwezig is door de vele haring- schubben en dwarszittende haringen. De motordrijver verklaarde zich verant woordelijk voor de lenskorven. Volgens de opvarenden waren deze verstopt door haringvuil. volgens het rapport van de scheepvaartinspectie door losgeraakt kurk uit de isolatie van de visruimen. De heer Metz meende te moeten consta teren, dat de Vertrouwen bij zyn vertrek niet zeewaardig was geweest. De heer Tuntler, adjunct-inspecteur te IJmuiden merkte op, dat het bedrijf mee brengt, dat de mensen op het allerlaat ste ogenblik aan boord komen, zodat er geen tijd is om schip en toebehoren goed Communist verwijderd uit de raad van Onstwedde Bleel doorspreken, nadat hem het woord was ontnomen Een der communistische raadsleden Onstwedde (Gr.), de heer Kuiper, heeft gisteravond de raadzaal moeten verlaten, nadat de raad hem in een motie de ver dere aanwezigheid had ontzegd. De heer Kuiper wenste zich aan deze uitspraak niet te storen. Pas toen de politie in de zaal was verschenen, ging hij heen, ge volgd door zijn fractiegenoten. Tijdens de raadsvergadering was een conflict ontstaan tussen de heer Kuiper en de voorzitter, burgemeester S. R. Knottnerus. Bij de behandeling van de ontwerp-gemeentebegroting maakte de woordvoerder van de C.P.N -fractie ver scheidene opmerkingen over de lands- politiek. De voorzitter was van mening, dat de heer Kuiper hiermee geheel bui ten de orde handelde. Nadat hij enkele malen de hamer had gehanteerd, ontnam hij de heer Kuiper het woord. De laatste zette zijn beschouwingen evenwel voort. Toen hij nogmaals tot de orde was ge roepen, stelde de voorzitter voor de heer Kuiper wegens overtreding van het reglement van orde de verdere aanwe zigheid in dc raad te ontzeggen. Dit voor stel werd met 12 tegen 5 stemmen aan genomen. Dak stortte in Poolse arbeider gedood in Hoensbroek De 28-jarige Poolse arbeider W C. uit Kerkrade is gisteren te Hoensbroek, toen hij afbraakwerkzaamheden verrichtte op het overdekte gedeelte van de speelplaats bij een school, door een neerstortend be tonnen dak getroffen en overleden. De man was getrouwd en vader van een kind. De kwestie Oostenrijk Westelijke nota's aan Moskou Voorstelconferentie te Londen De Britse, Franse en Amerikaanse am bassadeurs te Moskou hebben op het Kremlin nota's hunner regeringen over handigd, waarin de Sowjet-Unie wordt uitgenodigd, de onderhandelingen over het sluiten van een vredesverdrag met Oostenrijk te hervatten. In de nota's wordt verwezen naar de, op 20 December 1952 door de Algemene Vergadering der Ver. Naties aanvaarde resolutie, waarin een beroep wordt ge daan op de vier mogendheden (wier strijdkrachten Oostenrijk thans bezet houden), de bezetting spoedig te beëin digen en opnieuw krachtdadig te pogon, overeenstemming te bereiken over de tekst van een met Oostenrijk te sluiten vredesverdrag. In deze resolutie werd er de nadruk op gelegd, dat de wereld opinie het verzoek van Oostenrijk, om weer in zyn rechten en vrijheden als souvereine staat te worden hersteld, In de nota's wordt ook verwezen naar de, in Moskou getekende overeenkomst, waarin plechtig werd verklaard, dat Oos tenrijk na de oorlog een onafhankelijke staat zou worden. Als plaats voor een bijeenkomst van de „plaatsvervangers" der ministers van Buit. Zaken der vier landen wordt Lon den voorgesteld. dit speciale geval wel bewezen. Hoewel de Vertrouwen inmiddels van luikkleden is voorzien en de pompen ook zyn ver nieuwd, wilde de heer Metz toch teleur stelling over de houding van schipper Van Beelen uitspreken. Hy gaf echter toe, dat schipper Van Beelen in dit opzicht niet alleen schuldig staat, maar dat deze dingen in de visserij schering en inslag zyn. Verleden jaar werden op één dag negentien vertrekkende loggers in, Sche- veningen vastgehouden, omdat er even min waférdichte kleedjes voor de luik hoofden waren aangebracht. De inspec teur adviseerde tenslotte de schipper drie maanden de bevoegdheid om als schipper te varen te ontnemen en de motordryver een berisping te geven. De raad zal schriftelijk uitspraak doen. Fijnvis zakte snel De markt was gisteren heel wat min der gunstig voor de fijnvis dan de vo rige week: de reders-eigenaars, die per logger zo'n 25.000 kilo tong aanbrachten, zetten de handel voor een paar proble men, daar de buitenlandse vraag niet zo groot was. Er was hier en daar dan ook een daling van f 1 per kilo merkbaar en de lappen kwamen er dan ook naar verhouding nog redelijk af met f 2.15. Groot- en kleinmiddel bracht het niet verder dan tot f 1.60, hoewel er tegen het eind van de afslag weer een stijgende tendenz viel waar te nemen. Rondvis bleef peperduur Heel anders stonden de zaken er in de rondvissector bij: grote en middel grote schelvis noteerden vlot f70 p. kist en de braat ging voor f 58 weg. Makreel noteerde wegens de schaarste f 30 en ook in de schol werden flinke prijzen ge maakt: f 50 voor de zetschol. De export was overigens niet erg happig op de grote soorten, die voor haar doel te mager waren en slechts f 26 golden. Twee Weimars De beide Weimar-trawlers Tubantia en Zeelandia lagen gisteren zusteriyk voor de markt en besomden respectievelijk f 16.000 en f 17.000. De trawllogger Sch 135 Cornelia Maria maakte een „vrolijke" reis met f 9800. Vlos beste vanger Vanmorgen had de Vios van de traw lers het rijk alleen. Het schip had by zich: 150 schelvis en piepers, 80 kabel jauw en gul, 90 zwarte kolen, 160 ma kreel, 350 gestripte en 100 dichte wij ting, 20 radio en 120 stuks stijve kabel jauwen. Daar er geen loggers waren biy- ven overliggen, moesten een paar dag vissers zorgen voor wat plat- en fynvis. Uittocht Nu het trawlloggerconflict afgelopen is en de waterschout van Katwijk alle zei len heeft by gezet om de bemanningen aan boord te krijgen, is de vloot op een enkele surveyer na weer naar zee ver trokken. Achter het net De beide Van der Toorn-loggers, die vorige week naar de Westkustvisserij vertrokken om daar met de vleet op ha ring te vissen, hebben nog niet erg veel succes. Voorlopig blijft de Sch 250, die' na de 2 en de 310 zou vertrekken, dan ook nog even binnen, om de kat uit de boom te kijken. Mary ook Behalve de gisteren al gemelde Abra ham, die vandaag in Grimsby aan de narkt verschijnt, zal ook de Mary daar verschijnen: morgen gaat de Vemmer er 230 kisten schelvis en piepers, 250 ge stripte wijting, 100 kool cn gul, 110 ma kreel, 20 diversen, 50 radio en 25 stuks stijve kabeljauwen aan de wal zetten. Dikkere spoeling Nu er een paar schepen naar Enge land uitwijken, loopt het nogal los met de aanvoeren voor de eerst zo druk lopende Woensdagmarkt. De Bloemen- daal zal wel niet meer komen en dan blijven er over de Haarlem (60 stokke- bit, 50 makreel, 170 gestripte wyting. 50 zwarte kool, 70 gul en kabeljauw, 280 schelvis); Polderman (80 schelvis en piepers, 220 makreel, 175 gestripte wij ting, 90 dichte dito's, 40 radio. 100 kool, gul en leng, 15 diversen en 80 „stijve") en de Van Hattum met 180 schelvis en dediigAnigsgiemeenschap zouden slechts met een meerderheid van tweederden kunnen worden afgezet. Wat nu de Kamer der Volken betreft, het advies luidt, deze samen te stellen In verhoudimig tot het bevoLtoingstail der zies landen. Zij dient rechtstreeks te worden gekozen. De Senaat zou, volgens de meerderheid, niet mogen bestaan uit vertegenwoordigers der regeringen, doch zyn leden zuilen door de nationale par lementen worden aangewezen. Dit is, maar slechts in grote lijnen, het pro ject. de basis, zoals de Straatsburgse As semblee heeft geadviseerd. Het resultaat dus van de driedaagse besprekingen der 87 „grondiwetmakers". De conferentie onderging de nadelige invloed van de depressie, wegens de moeilijkheden, die de Europese Defensie gemeenschap nog steeds ondervindt. Zon der Europese Defensiegemeensohap werkt men op drijfzand. As. Press ver nam uit kringen te Bonn, dat het plan voor een Europees leger zó zeer op losse schroeven is komen te staan, dat slechts een krachtig optreden van generaal Eisenhower het kan redden. De kans be staat, dat de nieuwe minister van Buit. Zaken, John Foster Dulles, naar Europa zal worden gezonden, om Eisenhowers persoonlijke interventie ten uitvoer t# leggen. CWk by de behandeling van de nieuwe Amerikaanse begroting zad het E.D.G.- verdrag ter sprake komen. Amerika laat een waarschuwend geluid horen. Gezamenlijke markt op 10 Februari geopend Uit Straatsburg wordt nader gemeld: Jean Monnet, president van het Hoge gezagsorgaan van het plan-Schuman, heeft heden in de bijeenkomst van het „parlement" der Europese Kolen- en Staalgemeenschap (K.S.G.) medegedeeld, dat op 10 Februari a.s. een gezamenlijke markt voor de zes deelnemende landen zal worden opengesteld voor steenkool, metaalschroot en ijzererts; op 10 April a.s. voor staal. Hierdoor zal, volgens Monnet, aan de Europeanen een kans worden gegeven op het heroveren van hun plaats en voor het spelen van hun rol in de vrije we reld. Monnet deelde aan de vergadering te Straatsburg mede, dat de openstelling van een gemeenschappelijke markt zou betekenen, onmiddellijke opheffing van douanerechten, van in- en uitvoerquota en van de dubbele prijzen. Hij legde er de nadruk op, dat de voorbereidende phase van het werk van het „Hoge ge zagsorgaan" thans bijna was voltooid en de periode ingaat, van het op zich an -van. verantwoordelijkheid.-.Aan het „parlement" van de Europese Kolen. Staalgemeenschap zal in Mei a.s. voor de eerste maal worden verzocht hieraan zyn goedkeuring te verlenen. Uit Luxemburg wordt geseind, dat de .Vervoerscommissie" van de K.S.G. (in gesteld om discriminaties op het gebied van vervoerstarieven en belastingen op te heffen) reeds bepaalde maatregelen- heeft aanbevolen, die in werking treden op 10 Februari, dus tegelijk met het open stellen der gezamenlijke markt. Er zij aan herinnerd, dat de deelnemende lan den zijn; Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Luxemburg en Neder land. Oud-Kamerlid Heukels overleden In Rotterdam is vandaag op 72-jarige. leeftijd overleden de heer Th. Heukels, oud-lid van de Tweede Kamer, van ge deputeerde staten van Zuid-Holland en van de Rotterdamse gemeenteraad. De bijzetting dn het familiegraf is bepaald op Zaterdag a.s. om half drie op de be graafplaats Oud-Kralingen. Theunis Heukels werd op 18 April 1880 te Lollum geboren. Na zijn studie was hij onderwijzer en van 1903 tot 1916 direc teur van de Prins Mauritsschool te Rijs wijk (Z.H.). In laatstgenoemd jaar ver liet hij hét onderwijs en werd hij chef der administratie van de firma A. Vuyk- en Zonen, scheepswerven te Capelle aan de IJssel. Vele jaren was hij een bekende figuur in de organisatie van de Geref. jongelingsverenigingen en al spoedig: trad hij ook in de politiek op de voor grond. Van 1919 tot 1925 was hij lid van de gemeenteraad van Rotterdam, van 1922 tot 1925 en van 1928 tot 1929 lid van de Tweede Kamer, van 1923 tot 1946 lid van de provinciale staten van Zuid-Holland, en van 1925 tot 1946 lid van gedeputeerde staten. Vooral in deze laatste functie heeft hij belangrijk werk verricht. Voorts was de heer Heukels o.a. lid van het Cen traal Comité van A.R. Kiesverenigingen en curator van de Nederlandse Econo mische Hogeschool. Smit Siebenga won compositiewedstrijd Ir. de compoeitiewedstrvd, die in het begin van 1952 werd uitgeschreven, zijn doonde minister van O., K. en W. de vol gende prijzen verleend-; de eerste prijs aan Th. H. Smit Siebinga te Amstelveen voor zijn Suite voor fliuit en piano; 2e prijs aan Ir H. C. King te Amsterdam, van zijn „Bede" voor sopraan of tenor met pianobegeleiding en de 3e prijs aan R. de Roos te Parijs voor zijn Capriccio per clarinetto en pianoforte. Eervolle vermeldingen kregen Sas Bunge te Aarderuhout voor zijn Vier Amoureuze Liederen en H. van Koert te 's-Gravenhage van zijn Sonatine van violoncel en piano. piepers, 135 kool en gul, 140 gestripte wijting, 100 makreel, 25 varia en een kleine honderd styve kabeljauwen. Daar er een paar overweekse loggers naar deze markt uitkeken, zal er ook nog wat plat- en fijnvis voorradig zijn. En de rest Voor de laatste dagen van deze week blijven dan nog over de trawlers: Bloe- mendaal (2 Jan.), Allan Water (3 Jan.) de Herman. Bergen, Flamingo, Tho- a en Post Boy (5 Jan.).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 4