w mïï Leidens nauwe keurslijf iets verwijd wordt verw Er komt 125 ha beschikbaar voor stadsuitbreiding De toewijzing van winkels in Leidens nieuwe wijken De wekelijkse keuring in Haarlem St Hubertus Voorhout vierde weer Koppermaandag NIEUWE LEIDSCHE COURANT 3 DINSDAG 13 JANUARI 1353 Rijksweg 4b zal worden verlegd Vóór de oorlog, in 1938, is een rijkswegenplan opgesteld, dat onder meer voorziet in de aanleg van rijksweg 4a, die beoogt ten Oosten van Leiden en ongeveer evenwijdig aan de bestaande rijksweg 4 (Den HaagAmster dam) een meer rechtstreekse verbinding tot stand te brengen tussen Rot terdam en Amsterdam via Ypenburg en Burgerveen. In de plannen was ook opgenomen een verbindingsweg tussen de rijkswegen 4 en 4a, die de benaming 4b droeg, zo schrijven B. en W. in een prae-advies aan de raad. Deze weg zou bö het Papemeer onder de gemeente Zoeterwoude aftakken van rijksweg 4a, bij De Vink over de Rijn en de spoorbaan LeidenDen Haag worden gevoerd en bij de Slaagh aansluiting geven op de bestaande rijksweg 4. Voorts zou deze rijksweg 4 tussen de Haagse Schouw en de Slaagh enigszins worden verlegd. Dit plan zou de gemeente zeer goede verbindingswegen hebben verschaft. Met de uitvoering werd een begin gemaakt, gronden werden aangekocht of ont eigend, maar in de oorlog kwam alles stil te liggen. Na de bevrijding werd het wegen schema rond Leiden opnieuw in stu die genomen en toen bleek, dat de geprojecteerde rijksweg 4b een halt zou toeroepen aan de ontwikkeling van Leiden, die onmiskenbaar in Noordwestelijke richting gaat. Dit zou een zeer ernstige belemmering zijn voor de normale groei van de stad, die op deze wijze in een te nauw keurslijf wordt geperst. De gemeente heeft daarom contact ge zocht met Rijkswaterstaat om te bewer ken, dat het tracee van rijksweg 4b zo danig werd gewijzigd, dat de ontwikke ling van Leiden niet in het gedrang kwam. De onderhandelingen hebben tot het volgende resultaat geleid. Rijksweg 4b zal, komende van het Pa pemeer over het reeds aangelegde weg- vaik in de Bos- en Gasthuispolder, in Westelijke richting worden omgebogen, om even ten Zuiden van dc Haagse Schouw op rijksweg 4 uit te monden. Het tracee van laatstgenoemde weg zal worden gewijzigd, dat hij aan de West zijde van Rhijnhof wordt gelegd, door de bocht bij de Slaagh wordt afge- 1 Leiden neemt de gronden, die aange kocht of onteigend zijn voor de aanleg van rijksweg 4b en voor verlegging rijksweg 4, van het RUk over tegen be taling van de uitgekeerde aankoopsom men of onteigeningsvergoedingen, in to taal ƒ287.000. Voorts vergoedt Leiden aan het Rijk 50 procent van de kosten der reeds uit gevoerde werken, die niet meer nodig zijn. Dit vergt een uitgaaf van 200.000. Tegenover een uitgaaf van 487.000 kan echter de waarde van de overgeno men grond worden gesteld, een bedrag van 157.000. Maar met het in orde bren gen van de reeds uitgegraven grond zal ƒ120.000 zijn gemoeid. Er ontstaat natuurijk een renteverlies, maar dat zal geringer zijn naarmate de verworven grond spoediger in gebruik kan worden genomen. Op deze wijze zal ongeveer 125 ha grond beschikbaar komen voor stads- uitbreiding. Het betreft hier bouw gronden van zo goede kwaliteit, dat er belangrijk minder zal moeten worden uitgegeven voor het bouwrijp maken dan voor de gronden die el ders zijn gelegen. Tenslotte wordt door deze transactie de mogelijkheid geschapen de radiaal- weg, die, komende van de nieuwe brug over de Trekvliet, het partiële uitbrei dingsplan LeidenZuidwest in Weste lijke richting doorsnijdt, bij De Vink te doen aansluiten op rijksweg 11 (Haagse SchouwBodegraven). Dit is van groot belang voor de wegverbindingen van de gemeente. De mogelijkheid blijft dan altijd be staan de spoorbaan LeidenDen Haag te ziiner tijd verder Zuidwaarts te ver hogen om een vrije kruising te krijgen met rijksweg 11 bij De Vink. De scheepvaart is er zeer bij gebaat dat aldaar over de Rijn gelegde spoorbrug •n grotere doorvaarthoogte krijgt. Leidse subsidies voor beroepskeuze-buieaux Het college van B. en W. stelt de Leid se gemeenteraad voor, aan instellingen, die zich het geven van voorlichting op het gebied van beroepskeuze voorstel len, zonder winstbejag, voor de jaren 1952 en 1953 een subsidie toe te kennen in de kosten van het individueel onder zoek van Leidse ingezetenen. Er zal hoogste f 7,50 per geval worden gegeven, voor zover de instelling eveneens pro vinciaal subsidie geniet. De R.K. Prot.-Chr. bureaux profiteren hier Hoe Leiden spaarde In de maand December 1952 werd i bij de Leidsche Spaarbank ingelegd f 631.329.88 en terugbetaald f 690.6 Het aantal nieuwe boekjes bedroeg 257 en het aantal afbetaalde boekjes 167. Op 5001 rekeningen van deelnemers aan de afhaaldienst werd f 74.948,50 bijgeschre ven. Er werden 576 busjes ter lediging aangeboden met een gezamenlijke inhoud van f 8.336,77. Het bij de jeugdspaardienst gespaarde bedrag was f 289.35 Het tegoed der 31.560 inleggers bedroeg aan het einde der maand f 17.401.125,91 (inclusief bijgeschreven rente). Familieberichten uit andere bladen Verloofd: A H Breukelaar en B A te Vélde, arts, GroningenKlelwindeweer. Ondertrouwd: dr lr H Brandt en M R Harman, San Fransisco—Los Angeles; V H Haag arts en T Klumpenaar. m. arts. Ut —Woudenberg Getrouwd: H A Klein en I Clausing. 1 Heldo—d'Aum stede; A G Steer J A'dam; H J van Grolvan Brakel. v 3 j Vrlezenveen: M P ten Cate, v 89 j A'danr M M v d Burg—Wright, v 77 j Laren (N.H.l B. van Rheenen—Schrijver, v Haarlem; I J van SoelenMartini, v 78 J A'dam; A B Mulder, m 66 J Lelden: S C S van Over steeg—Riemeyer. v 69 J Haarlem; J Leeflang. m. 74 J R'dam; A F L Kasteel, i Agenda voor Leiden Dinsdag Foyer Stadsgehoorzaal, 8 uur: K. en O., causerie H. Kievid, Met Prins Bernhard op reis, met film Woensdag Zusterhuis diaconessenhuis, half 4: receptie zuster Cor de Vries (zilveren jubileum). Stadsgehoorzaal, 8 uur: K. en O., tweede avond Leids Juweel, zang en muziek door zes Leidse verenigingen. Harmonie, 8 uur: Oud-Strijders en „Het Mobilisatiekruis". Foyer stadsgehoorzaal, 8 uur: Walther Benser over kleurenfotografie. Liberty, 8 uur: Genealogische vereni ging, H. L. Kruimel uit Den Haag, in leiding tot het genealogisch onderzoek. Prytaneum, 8 uur: R.K. Middenstands vereniging, prof. mr C. P. M. Romme. Levendaal 1, half 8half 9: zitting prijzencommissie. Rehoboth, 8 uur: C.B 1 .B. afdeling Leiden en omstreken (voorlichting van de voedingsraad). Donderdag Casino, 7 en 9.15 uur: Chr. Filmactie, Mijnheer de Gouvernante. Stadsgehoorzaal, 8 uur: Residentie-Or kest (abonnementsconcert) o.l.v. Louis Stotijn, solist Hans Henkemans, piano. Tentoonstellingen Lakenhal, 104 uur: Ars Aemula Na turae (t.m. 18 Januari). Nachtdienst apotheken Apotheek Kok, Rapenburg 9, telef. 24807. en apotheek „Tot hulp der mensch- heid". Hooigracht 48. teL 21060. B. en W. willen adres van de Melkhandel voor kennisgeving aannemen Op 22 December stelde de gemeenteraad van Leiden in handen van B. en W. i prae-advies: een adres van de Leidse Melkhandel, waarin bezwaar werd gemaakt tegen de toewijzing van een winkel in het plan der 494 woningen c.a. ten Zuiden de Haagweg aan het standaardisaticbedrjjf De Hoop te Katwijk aan den Rijn. Dit adres is in December volledig in ons blad afgedrukt. Omtrent de toewijzing winkels in het algemeen en van de door adressant bedoelde winkel in het bijzonder delen B. en W. thans het volgende aan de raad Behoudens de inmenging van B. en W. niet-Leidenaar voorgedragen, omdat ter uitvoering van de Woonruimtewet, berust de verhuring van de aan woning bouwverenigingen in beheer en exploi tatie gegeven woningen en winkels ge heel bij de besturen der desbetreffende verenigingen. Naar aanleiding van de verhuring der winkels, in de verschil lende woningcomplexen, welke de laat ste tijd zijn gesticht, verzocht de Leidse Middenstandscenitrale B. en W. enige tijd geleden het daarheen te leiden, dat in de nieuw te bouwen woonwijken voor zelfstandige middenstanders proportio neel meer gelegenheid zou worden ge boden, winkelhuizen te betrekken. Naar aanleiding daarvan is van de zijde van B. en W. contact gelegd tus sen de Federatie van te Leiden en om streken gevestigde woningbouwvereni gingen en de Leidse Middenstandscen trale en tot hun genoegen hebben B. en W. kort geleden vernomen, dat tussen beide lichamen overeenstemming is be reikt omtrent de vorm, waarin voortaan overleg omtrent de aanwijzing van de ge gadigden voor winkels in de woning bouwcomplexen zal worden gepleegd. Wat het adres van de Leidse Melk handel betreft, dlene het volgende. Adressant maakt er, zoals gezegd, be- ,r tegen, dat een winkel In het plan de 494 woningen is verhuurd aan het standaardisatiebedrijf uit Katwijk a. d. Rijn, welke N V. geen detailhandel drijft, maar een middenstander tracht te vinden, die bereid is als onderhuurder op te treden en het melkbedrijf in de winkel te leiden. De Leidse Melkhandel roept dan verder de hulp van ae raad in om de onderhavige toewijzing alsnog ongedaan te maken en verzoekt het ver huren van winkels door woningbouw verenigingen te binden aan de regelen, door de Leidse Middenstandscentrale ln haar schrijven, van 17 November 1952 voorgesteld. ~""1 een Ingesteld onderzoek is B en ntussen het volgende gebleken. Om trent het exploiteren van de winkel is door de N.V. De Hood overeenstemming bereikt met T. H. G. Hulst uit Voorscho ten. Deze bleek ook door de Leidse Mid denstandscentrale genoemd te zijn als candidaat voor het huren van een der 8 winkels in meergenoemd plan. Naar B. en W. van de zijde van de LM.C. nog werd medegedeeld, was deze onder de Leidse ingezetenen geen can- didaten te vinden waren, die over vol doende geldmiddelen beschikten om eer bedrijf op te zetten of te verplaatsen. Intussen heeft het bestuur van de wo ningbouwvereniging Ons Doel, die de onderhavige winkel in beheer en exploi tatie heeft, deze niet verhuurd aan Dt Hoop. maar aan T. H G. Hulst recht sreeks. Met een getroffen regeling tus, ;en die N.V. en de huurder behoeft het verenigingsbestuur zich niet in te laten. Na deze uiteenzetting zal de raad, aar B. en W. vertrouwen, met hen van oordeel zijn, dat er geen aanleiding be staat, in deze stappen te doen. Immers het onderhavige winkelpand is verhuurd aan een door de Leidse Middenstands centrale genoemde candidaat en deze Centrale heeft voor eventuele verdere verhuringen van winkels overeenstem ming bereikt met het Federatiebestuur omtrent het te plegen overleg. In ver band hiermee stellen B. en W. de raad het adres van de Leidse Melkhan- oor kennisgeving aan te nemen. Agenda raad Leiden Gas en electra Van vakgroep naar vrije vereniging De gemeente Leiden is. als exploitante van een gas- en electriciteitsbedrijf, lid van de vakgroep gasbedrijven en de vakgroep electriciteltsbedrijven van de bedrijfsgroep openbare nutsbedrijven. Ingevolge de wet op de publiekrechte lijke bedrijfsorganisatie zullen zowel de bedrijfsgroep als de daartoe behorende vakgroep moeten worden opgeheven, en wel vóór 14 Februari. B. en W. stellen de raad nu voor, te besluiten toe te treden tot de vereni ging Gasbedrijven te Den Haag en tot de vereniging Electriciteitsbedrijven te Arnhem, op voorwaarde, dat de statu ten van die verenigingen worden gewij zigd zoals de drie grootste gemeenten in het Westen des lands hebben gewenst Men wil in de statuten duidelijker doen uitkomen, dat de verenigingen zullen zijn verenigingen van de exploitanten (Adrertentte) Gymnasiasten hielden generale repetitie voor radio-concert Men kan het Woensdagmiddag via de N.C.R.V. beluisteren Ongeveer vijf-en-zestig jongelui, leerlingen van het stedelijk gymnasium aan de Fruinlaan, verkeerden gistermiddag in een overigens begrijpe- lyjce staat van opwinding. Zij hadden namelijk generale repetitie voor radio-uitvoering van het gymnasiasten-zangkoor en het gymnasiasten orkest, die beiden a.s. Woensdagmiddag voor de N.C.R.V. optreden in de serie paedagogische jeugdconcerten o.l.v. mevr. Akke de Vries. verschenen er meer van die blos- zweeg alle gegiechel. Nog enkele verzoeken rond winkelsluiting De N.V. C. Jamin te Rotterdam heeft tot de Leidse raad een verzoek gericht, te bepalen, dat winkels. waarin chocolade en suikerwerken worden ver kocht, op Zondagmiddag gedurende vier geopend mogen zijn. Naar aanlei ding van dit verzoek delen B. en W. de raad mede, dat naar hun oordeel plaat selijke omstandigheden, die aanleiding zouden geven de gevraagde regeling te voeren, niet aanwezig zijn. Ook overigens is B. en W. de wen Ujkheid tot een dergelijke openstelling op Zondag niet gebleken, omdat ken van winkeliers van bedrijven, soort gelijk aan dat der N.V. Jamin, niet zijn ingekomen. Hetgeen adressante als r tivering voor haar verzoek aanvoert namelijk het vreemdelingenbezoek Zondag, de plotselinge behoeften der In gezetenen aan chocolateriewaren en de behoefte van de jeugd aan snoeperij naar de mening van B. en W. een regeling, als gewenst wordt, niet recht vaardigen. Ook verzocht de N.V. C. Jamin, géén gebruik te maken van de bevoegdheid inzake het vaststellen van een verplichte halvedagsluiting voor de winkels ir chocolade en suikerwerken. Met betrek king tot dit verzoek dèlen B. en W. mee dat regelingen betreffende de verplich te halvedagsluiting slechts dèn eventueel worden ingevoerd, als een meerderheid der betrokken bedrijfshouders een daar- strekkend verzoek indient. Omdat zulke verzoeken niet zijn ingekomen, stellen B. en W. voor, het adres voor kennisgeving aan te nemen. Enkele viswinkeliers ten slotte hebben en W. yerzocht, te bevorderen, dat m regeling wordt getroffen, krachtens welke het wordt toegestaan, de viswin kels van 12 tot 24 uur geopend te heb ben. Het is B. en W. gebleken, dat grote meerderheid van de viswinkeliers deze regeling niet wenst. B. en W kun- voorlopig dan ook geen vrijheid vinden, het verzoek in te willigen. Deze aangelegenheid is thans in onderzoek bij het bestuur van de Leidse Midden standscentrale. Het wachten is op het resultaat van dit onderzoek. Niet dat het bepaald direct aan de jongelui te zien was, dat ze ook maar een béétje nerveus waren. Al wachtend op de kestleider, Han Zirkzee, liep de een met >n fluit rond, de ander stemde een viool _.i een derde zat ijverig gebogen over een Griekse thema. Twee jongemannen dis cussieerden over scheikundigè problemen, zoals de definitie van een zuur en een it. En in het algemeen vond men het de bibliotheek nogal gezellig. Enkele leraren met een muzikale inslag kwamen als belangstellend toehoorder in de brede fauteuils zitten ri» in stalleerde zich de tafel, papieren waarop z De Vries in- haar metgezel achter oor zich uitspreidend beslist niet-officieel gezicht. 1 prettige toespraak vertelde De Vries de meisjes en jongens, bij de uitzending vooral te let ten hadden. „Er gebeurt altijd wat bij uitzending, zo zei zij, maar het komt p aan, je dan niet in de war te laten brengen en stug door te werken, zoals wanneer er op het voetbalveld speler valt en de overige tien dan dee te harder gaan sjouwen om er tóch winstpuntje uit te halen". Verder stelde mevrouw De Vries rondgang door de studio's in het vooruit zicht, hetgeen met enthousiasme werd be groet. Het orkest begon hierna met de repe- tie. Een deel van het koor luisterde be langstellend toe, anderen gingen gewoon door met hun Grieks of hun scheikunde. Er werd van pianist verwisseld en een kleine jongen van net twaalf jaar speelde een fluitsolo. Toen werd het héél stil in de bibliotheek en na afloop had moeite een applaus in te houden, twaalfjarige Gerard de Groot moest bij mevrouw De Vries komen, die hem vrien delijk van allerlei vroeg. Hij werd ei kennelijk verlegen onder. Zijn kameraad jes keken van verre nieuwsgierig toe en groter meisje legde beschermend haar hand op zijn hoofd. Hij was de held de middag. De heldin van de middag was Esje Dunné, die in „Ecce gratum" uit Carmina Burana van Conrad Beck de solo-partij zong. Daarbij speelde een der leraren, dr A. J. Koster, op de vleugeL Esje werd door mevrouw De Vries een beetje inge wijd in de geheimen van het soliëren kreeg er op de duur een kleur als pioen van. Trouwens, toen Han Zirkzee een beetje de puntjes op de i ging zetten en de jongelui vertelde, dat het bij de N.C.R.V. serie-uitzendingen gewoonte is, dat de uitvoeringen qualitatief crescendo gaan, (en de vorige uitzending wèis al De totale indruk is. dat er bij dit facul- itieve muziekonderwijs aan het Leidse gymnasium even serieus gewerkt wordt als bij de verplichte vakken. De uitzen ding voor de N.C.R.V., a.s. Woensdag middag van drie uur tot tien voor vier zal hiervan getuigen, daaraan twijfelen wij niet. Flatgebouw in plaats van één herenhuis Bij raadsbesluit van 3 April 1933 were an prof. dr W. F. Suermondt een per ceel bouwgrond verkocht, gelegen aai de Rijnsburger weg hoek Wassenaarse- v/eg, ten behoeve van de bouw herenhuis. Laatstbedoelde verplichting de desbetreffende verkoopakte de grond in de vorm van een erfdienst baarheid vastgelegd. Zoals algemeen be kend is. werd dit huis in de oorlogsjaren afgebroken. Omdat bij B. en W. van Leiden verzoek was ingekomen om vergunning de bouw van een flat op dit per ceel bouwgrond en tegen de bouw van het flatgebouw geen bezwaar bestond, heeft de raad op 9 Juni 1952 het uitbrei dingsplan m die zin gewijzigd. Thans nog de genoemde erfdienstbaarheid worden opgeheven; B. en W stellen de raad voor, daartoe te besluiten. Zeer veel tulpen en narcissen Er was gisteren geen gebrek aan bloemen in de keuringszaal van het Krelagehuis t« Haarlem. Vrijwel alle tafels hadden de bollenkwekers in beslag genomen hun producten te tonen. In de tulpensector kon men naast tal van bekende soorten nieuwe dingen noteren. De agenda voor de zitting van de Leidse gemeenteraad op aanstaande Maandagmiddag luidt als volgt. Benoeming van vier leden van de raad van beheer van de sportstichting (aanbevelingen: 1. H. Zunderman Jr, 2. J. H. Schüller: 1. G. van Zwieten, 2. J. Beekman: 1. P. J Koole, 2. J. Cats; 1. J. C. F. Coers, 2. H. J. van der Werff; de .immers één treden periodiek af). Overplaatsing van de onderwijzer J. G. Fokkema van de opleidingsschool Lan- gebrug B naar de openbare v.g.l.o.- school Oude Vest. Aanschaffing van leerboekjes voor het Godsdienstonderwijs en van natuurkun dige instrumenten door de R.K. u.l.o. Vrouwenkerkhof 1 (totaal f 1526). Voorstel van B. en W. om een adres in de heer W. Vis, Bothastr. 1, in ver band met de vordering van het perceel Leuvensestr. 4 krachtens de Woonruim tewet, voor kennisgeving aan te nemen. Overeenkomstig met het Rijk Inzake verlegging van het tracé van de rijks wegen 4 en 4b. Opheffing erfdienstbaarheid perceel bouwgrond Rijnsburgerweg hoek Was- Zo had Ant. Nyssen Zn, Santpoort, een heel mooi groepje zaailingen. Sterk in het oog sprong een vol-dubbele tulp met een prachtige glanzend-rode kleur. We vonden deze minstens e als de inderttfd door de fa C. Alkemade Zn, Noordwijk, getoonde Tinie. De fa NIjssen had nóg meer dub bele zaailingen: 287, goed gevormde rode bloemen met goudgele rand en 26" hetzelfde genre, maar nu stellig de 'an dit trio. Een zeer aparte tulp vonden we ook flamingo-rose Virtuoos. Verden een groepje gele rood-gevlamde zaailingen, waartussen enkele goede, tenskitte wat rose aanwinsten, waarin geen blijvertjes zien. Van gebrs. Eggink, Voorschoten, noteer- »n we de vrij bekende Brightling met een helderrode en een oranjekleurige sport daarvan. En wat had Queen Juliana van deze firma een frisse, „blijde" kleur: flonkerend oranjerood. Deze tulp ls ont staan uit een kruising van Early Queen Prof. Zeeman. Heel mooi! Van D. Bugge- Beverwijk. waren er weer enkele Verpachten van pércelen wei- en teel- land. w.o. volkstuinen, voor 1953. Adres van de Leidse Melkhandel in zake toewijzing van winkels. Wijzigingen van enkele begrotingen voor 1953. Toetreding van de gemeente als lid tot de vereniging Gasbedrijven en tot de vereniging Electriciteitsbedrijven. Verhoging van subsidie t.b.c.-bestrij- ding. Subsidiëring van particuliere bureaux voor beroeps- en studiekeuze. Twee adressen van de N.V. C. Jamin betreffende de winkelsluiting. De Professorenwijk De heer P. D. Beversluis heeft met het oog op z(jn leeftijd bedankt als voorzit ter van de buurtvereniging De Profes sorenwijk. Op de jaarvergadering, die in Februari wordt gehouden, hoopt de heer Beversluis deze functie neer te leggen. Dan zal hem zeker hartelijk dank worden gebracht voor de wijze, waarop hij zich aan deze vereniging heeft gegeven. De Natuurvriend Expositie in oranjerie van de Hortus Twee dingen stonden op de gister avond gehouden jaarvergadering va Leidse aquarium- en terrariumvereni ging De Natuurvriend ln het middelpui de belangstelling: de van de ronv te houden tentoonstelling en de instal latie van de opnieuw opgerichte voor lichtingscommissie. De voorzitter, de heer W. Zwart, deel de mee dat de curatoren van de univer siteit toestemming gaven om de ten toonstelling in de oranjerie van de Hor tus te houden. Deze tentoonstelling, die men op 17 Juli wil openen, zal ongev drie weken duren. Het slagen van expositie zal van de medewerking i de leden afhangen. De voorzitter deed dan ook een beroep op aller activiteit. Bij de voorlichtingscommissie zullen de leden met al hun moeilijkheden op aquarlumgebied kunnen aankloppen. De stad werd in vier rayons verdeeld. Elk rayon wordt door een commissielid be werkt. Onder leiding van de heer J. Gijzenij bespreekt de commissie alle ge rapporteerde moeilijkheden. Uit de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en de commissaris van materiaal bleek, dat men de toe stand van de vereniging' gezond mag noemen. De heden G. Redcl en R. K. B. Severs werden als bestuursleden herko zen. In de vacatures, ontstaan door het aftreden van de heren A. de Groot D. P Piket, werden de heren J. Gijzenij en M. C. Overduin benoemd. Na de pauze werden enkèle filmstro ken vertoond en vond een bespreking van de aquariumliefhebberij plaats Ét Cocrrt«M P 1 B. Boi 6 Leidse ijsbaan open Het bestuur van de Leidse IJsclub deelde mee. dat de Ijsbaan vanavond open is. BU aanhoudende vorst mor gen ook. Meer subsidie voor t.b.c.-bestrijding Op 1 September j.L kende de Leidse raad een subsidie van f 19.000 toe aan de vereniging tot bestrijding der tubercu lose, voor het jaar 1952. De vereniging had weliswaar om een subsidie van f 29.000 verzocht, maar in hun voorstel merkten B. en W. op. dat zij voorshands geneigd waren aan te nemen, dat de be groting der instelling een ongunstiger beeld van de financiële positie der ver eniging vertoonde dan ln werkelijkheid het geval zou zijn. Ten dele is deze verwachting niet be waarheid geworden. Mede ten gevolg® van onvoorziene omstandigheden heeft de vereniging zich genoodzaakt gezien, zich andermaal tot de gemeente te wen den met het verzoek, haar voor 1952 alsnog een aanvullende subsidie van f 7000 te verlenen. B. en W. zijn van oordeel, dat dit verzoek behoort te wor den ingewilligd. Plaat ijzer op het hoofd Gistermorgen elf uur kreeg de 33-ja- rige J. V. van de Kastanjekade op het terrein van de stedelijke lichtfabrieken een plaat ijzer op het hoofd. Met een bloedende hoofdwonde werd het slacht offer per EH.D. naar het academisch ziekenhuis vervoerd. Rijksaccountant G. J. Bosch met pensioen De heer G. J. Bosch, rijksaccountant, gaat na een diensttijd van ruim 33 jaar op 1 Februari de dienst met pensioen verlaten. Hij is al die jaren werkzaam geweest op het bureau van de rijks accountantsdienst te Leiden. Loewenguth-kwartet maakte grote indruk Demeter-zaailingen. die er als prima re" broeitulpen uitzien. Konijnen burg Mark, Noordwijk. lieten naast d( hier al meermalen genoemde K M'i Triumph nu Red Pimpernel zien, eer rode tulp die een opvallend-mooie vorrr heeft Abra van W. Dobbe, Noordwijker- hout, heeft iets van Bandoeng. Oranje Zon van C. V. Hybrida, Schoorl, i6 en blijft een der mooiste oranje tulpen. En daarom is het zo jammer dat deze tulp niet goed groeit. Van gebrs. Zandwijk, Noordwijk. was er een rose witte sport uit Fridjoff Nansen, terwijl C. v. d. Vlugt- Kemmenade, Santpoort, weer de frap pante mooie sport uit Imperator de abri- kooskleurige Aprieot Beauty lieten zien. Nic. Straathof. Roelofarendsveen toonde: een paar kisten met de vrolijk getinte, rood-wltte Lustige Witwe in beste kwali teit, terwijl P. Heemskerk. Hillegom, demonstreerde welke broeicapaciteiten de rode t.t. Pretoria heeft Narcissen Narcissen waren er beduidend meer dan de laatste weken het geval is geweest. Om te beginnen van Warnaar Co, Sassen- heim, een paar zeldzaam beste pannen met Topscore, warm-geel dekblad met elegante oranje cup. Een gr. kr. narcis, die deze naam met recht draagt J. Ger ritsen Zn, Voorschoten, lieten wederom de midd. grote gele trompet Artois zien. naast een aardig dwergnarcisje voor de tuin: nanus bicolor. Ruigrok's broeiproe- bedrijf, Hillegom, toonde van een reeks inzenders beste kwaliteit narcissen. We noteerden o.a. Jules Verne. Pres. Le brun. de er. kr. Jalna, Tuba, de bleekgele trompet Ada Finch, beste Decor, de goud gele trompet King Albert, de altijd mooie gr. kr. Hollywood en Dr Bruning. G. Lub- be Zn, Oegstgeest. was weer present met de forse gr. kr. Glorification, die jam- m®" genoeg wat witte vlekjes aan de rand de cup gaat vertonen als de bloem volledig op rijpte komt. Het laatste abonnementsconcert der 4j voor Toonkunst bracht ons het op treden van het Loewenguth-kwartet, dat bestaat uit de vlolisten Alfred Loewen- guth en Maurice Fueri, de altist Roger Roche en de cellist Pierre Bosseux. Het Loewenguth-kwartet geniet te Parijs een grote vermaardheid, en het was dan ook daar dat wij dit ensemble vroeger veel vuldig hebben kunnen beluisteren. Door een langdurig samenspel hebben deze musici een hoge graad van homo geniteit in klank en stijl weten te be reiken, terwjjl zij tevens allengs een groot deel van het kwartetrepertoire leerden beheersen. Vooral de eerste vio list, Loewenguth, geeft aan dit ensemble i eigen cachet door zijn genuanceerd uiterst knap spel, waarin de anderen echter nauwelijks bij hem achter staan. Slechts de altist geeft soms blijk enige oeite te hebben het niveau der anderen handhaven. Loewenguth en zijn collega's streven iar een verfijnd, genuanceerd en zelfs subtiel timbre; zij schenken aan elk dé tail grote aandacht. De Franse impres sionisten liggen hen zeer goed. doch ook Mozart, hetgeen bleek uit hun vertolking van het kwartet in C K.V. 465, fraaiste specimina van het klassieke strijkkwartet, dat aan de voor die tijd opvallende chromatische verhoudingen ln de inleiding de naam van dissonanten- kwartet dankt. In dit werk toonde het ensemble zich wellicht op zijn best, al had men aanvankelijk uiteraard kampen met de voor muziek niet bijster gunstige acoustiel: van onze schouwburg. Misschien was aan dit laatste feit o wel een zekere matheid in de klank wijten, die zelfs in Beethovens op. 132 niet kon worden overwonnen. Het kwartet op. 92 in F van Serge Prokofjow bezit vele boelende en spirutuele elementen, die in deze tolking voortreffelijk tot hun recht kwa men. Vooral rhythmisch en motivisch is dit opus bijzonder interessant, r in de eerste twee delen. Prokofjew heeft ook hier een sterke, bijna neoclassicisti sche vormbeheersing getoond die met de dynamische geladenheid nimmer in con flict komt. Het werk stelt harmonisch noch melodisch aan de toehoordei zonder wrede eisen, zodat het ook de gematigde bewonderaar van moderne muziek niet behoeft af te schrikken. Het enige bezwaar dat wij tegen dit werk kunnen hebben, is dat de geest strijkkwartet en van de kamermuziek in het algemeen wel eens zoek schijnt; er worden coloriatische effecten nage streefd die met deze sobere bezetting nauwelijks te rijmen zijn en die deze partituur soms doen lijken op vier strijkers gereduceerde orkestparti tuur. Beethovens op. 132 in a (en niet, zoals ln het programma stond, ln As!) ont stond. ongeveer tegelijk met de kw tetten In Bes en ln cis. in 1825 en is z. kenmerkend voor meesters laatste stijlperiode. De rhapsodische vorm, de schijnbaar willekeurige opeenvolging der delen, het schier mystieke karakter van sommige daarvan zoals het molto adagio ,in der lydischen Tonart", en voorts de lengte, maken ook dit kwartet voor ve en niet gemakkelijk aansprekend Beethovens muziek wordt hier bijna tot een abstractie. Voor hen, die dieper ln Beethovens werk kunnen door dringen. ligt hier echter een ongekende rijkdom aan muzikale schoonheid. Hoewel de vertolking van dit werk in opmerkelijke prestatie mocht heten, slaagde men er niet geheel ln de psychi sche geladenheid waaruit dit werk is ont- an. aan ons mee te delen. De klank i het Loevenguth-kwartet ls daarvoor 3 te week, en iets te weinig krachtig vitaal. Wij willen echter gaarne toe- 'en, dat een ideale realisatie van dit werk bijna ondenkbaar is. Over het geheel genomen was dit een ivond vol kunstgenot van hoog gehalte. De talrijke toehoorders, die de schouw burg vulden, toonden zich dan ook zeer geestdriftig jegens dit voortreffelijke en semble. J. van der Veen. Griekse actrice naar Leiden Fragmenten van Griekse tragedies Onder auspiciën van de gezant van Griekenland zal de Griekse actrice Elsa Verghis op 23 Januari een voorstelling in de kleine zaal va de Stads gehoorzaal. Elsa Verghis is als toneel speelster verbonden aan het nationale theater van Wenen, waar zij eerste rol len vertolkt. Thans is zij uit Londen ge komen, waar zij ook een aantal voorstel lingen heeft verzorgd. Het programma, dat te Leiden wordt afgewerkt, bestaat uit karakters uit de oude Griekse tragedie. In de vorm van solotoneel brengt zij gedeelten uit Iphl- geneia in Tauris, uit Agamemnon en Aeschylus en uit Medea van Euripides. De avond wordt gesloten met een voor dracht van twee volksliederen uit de achttiende eeuw. De bedoeling is een Indruk te geven van de manter, waarop het moderne Griekse theater de antieke stukken speelt. Zij bedient zich van modern Grieks, maar voor elk bedrijf wordt een uiteenzetting ln het Nederlands gegeven. De avond werd georganiseerd door het Nederlands instituut voor het nabije Oosten. Burgerlijke stand van Leiden Burgemeesters goed op schot In ons Zondagsblad van Zaterdag schreven we een artikeltje over de kop permaandag, die vroeger door werknemers algemeen werd gevierd, maar nu als een vergeten feestdag kan worden beschouwd. Tot de plaatsen, waar deze dag mm of meer nog in ere is, behoort zoals men weet Voorhout En de feestelijkheden daar concentreren zich dan om het jaarlijkse schutters feest van de schietvereniging St Hubertus. De feestelijke schieterij heeft niet altijd binnen de muren van café De Bonte Koe plaats gevonden. Vroeger ging het anders Dan was de polder afgezet met ode vlaggen en schoten de leden op houten vogel, die achter het café op i paal was geprikt. De wapens waren die tijd echte geweren. Toen de Duitsers kwamen, moest St Hubertus haar geweren afstaan en m windbuksjes ging men de schietwedsti den voortzetten Nog steeds worden de windbuksen gebruikt. Burgemeester De Graaff kondigde vorig jaar tijdens de 'nertmaaltijd echter aan. dat de geweren vel weer op de proppen zouden komen. Maar er is Intussen een verordening ln het leven geroepen, waardoor de gewe- rendroom voorlopig 'n droom zal blijven. Dus hadden de feestelijkheden ook gis teren plaats ln De Bonte Koe. Ondanks de teleurstelling zat de stemming er vol ledig in. Om beurten verschenen de Hu- bertlsten achter het tafeltje om de vijf schoten af te vuren. De burgemeester was buitengewoon op schot. Zijn collega uit Noordwijk, mr Van Berckel, erelid van de vereniging, kon het niet tot 53 punten brengen, zoals Voorhouts burgemeester had gepresteerd. Hij boekte er 49 Uitslag: 2 en 3 burgemeester De Graaff en Joh. Lakerman. 4 J Winters. 5 H. C Verdegaal, 6 N. J. v. d. Laan, 7. 8 mr Van Berckel. J. de Roode en L. P. A. Vester. 10 en 11 J. A. Verdegaal e Aandeelhoudersvergadering van de Duinwater Mij Op de Zaterdag gehouden buitenge- vone aandeelhoudersvergadering van de N.V. Leidsche Duinwater Mij werden de balans en de verlies- en winstrekening het boekjaar 1951 goedgekeurd. Het dividend werd vastgesteld op 8V4 pet, hetgeen voor de gemeente Leiden neer komt op een rendement van 2,83 pet. Daaruit moet de gemeente rente en af lossing van de aangegane geldlening betalen. Joseph zoon vai Petrus A. W. j W Lepelaai A Cornet c Nicolaas J. F. n C. Paauw; W Lamboo Johannes P zoon van G. de Kruis; Gysbert J. der Blom en E de Jong; >on van N. J M Breede- veld en T. Kulk; Maria K. dochter van C. Montagne en G. Plu; Johanna K d. van J. de Bruljn en J. K Kranen; Hen- dricus J. M. zoon van J. A Boereboom en A M. Bruseker; Hendricus zoon van H. Reijken en A. Ouwerkerk; Theodor P. J. zoon van J. Bakker en'L. B P. Compter; Paulus C. M. F. zoon van M de Graaf en M. W Saarloos; Ronald zoon van K. van der Putten en W. P Feen- stra; Karoline dochter van K. Boehlee en S. G. Lares; Hendricus H A zoon van M. H. Visser en J. M. van Zon; Johanna d. van L. Tegelaar en C. E. Sloos; Maar- tje A. dochter van M. J. Boting en M. A. Nijgh; Frederika A. M. dochter van M. de Groot en T. de Berg Josephus C. zoon van C. S. van Rijn en A. Heijne- man; Alida C. dochter van H. Dijkstra en M. Malipaard; Kajsa I. dochter van W P. Mens en A. van der Voort; Johan nes zoon van C. Goudberg en C J van de Wal; Franciscus H. z. van L. Schoon- heim en J. Pardob. OVERLEDEN: G. W Seisveld, man, 63 jaar; G van Vliet. man. 63 jaar; J. A A. van Zeist, dochter. 9 maanden; A E Ha- braken. wedn 70 Jaar; M van Rijn, wed. van Stal, 79 jaar; M de Metf, huisvrouw van Van Helden, 80 Jaar. VOORSCHOTEN Geref. mannenverenJging Mórgenavond om 8 uur vergadert de Geref. mannenvereniging. De heer P. A. van Cuilenburg zal een inleiding houden r Christelijke ethiek. Herv. evangelisatie Voor de Herv evangelisatie zal mor genavond 8 uur in Excelsior spreken cis J. Rootselaar van Wijk (Heusden).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 3