Berechting Duitse massamoord, waarbij 642 mensen werden afgeslacht Van de 150 SS-ers zitten 22 man in de beklaagdenbank te Bordeaux Kan ouderling lid zijn van een neutrale vakbeweging? JCEELPIJN m lllltli VAL DA Toch is het zo 2 DINSDAG 13 JANUARI 1953 Drama van het „Franse Putten" TE BORDEAUX iè onder presidium van rechter Marcel Mussy-Saint Saens het opzienbarende proces geopend tegen 22 soldaten van Hitiers divisie „Das Reich". Gruwelijker nog dan de bewoners van Lidice of van Putten is het in de zomer van 1944 de inwoners van het Franse dorpje Oradour-sur-Glane vergaan. Van de 648 inwoners werden er op 10 Juni '44 door de S.S. 642 afgeslacht, direct gedood door machinegeweervuur of daarna verbrand in schuren en in de dorpskerk. Bij de opening van het proces riep de rechter vertoornd uit: „Dit is het ontzettende proces van de Hitler-furie. Staande voor de catacomben der kinderen, die zo wreed ver minkt werden, vragen wij ons af, waarom deze doden? Waarom deze massa slachting? En het antwoord moet luiden, dat menselijke wezens, die alle waardigheid verloren hadden, met geweld een regiem van louter materiële macht poogden in te voeren". Zoals het uitgebrande dorp achterge- aanmerkelijk meer bewoners had dan ge laten werd. is het nu nog met omgeven als nationaal gedenkteken. Op korte afstand werd een nieuw Oradour gebouwd. Zo is dus bijna negen jaar later, terwijl in de wereldpolitiek de verhouding tot Duitsland door andere waarden wordt be paald, dit proces begonnen. Van de 150 SS-ers. direct verantwoordelijk voor deze massamoord kon men te Bordeaux slechts 22 hunner voor de rechter bijeenbrengen. Een wel tragische omstandigheid is dat bij de beschuldiging 14 Elzassers zijn. van wie er twaalf tot dienstneming geprest waren omdat de Elzas tot Duits grens land gerekend werd. Men verwacht dat het proces 15 dagen zal duren. Een der verschrikkelijkste perioden uit de Duitse bezetting zal weer herleven. Zeven over levenden zullen als getuigen worden ge hoord. Men tast omtrent de reden van de uit moording van dit dorp nog in het duister. De bataljonscommandant van de betref fende afdeling SS-ers, majoor Dickmann, is later in Normandië gesneuveld. Vermoed wordt, dat het een wraak neming was op de Résistance (verzets mensen). die een divisiecommandant der Duitsers hadden „gekidnapped". De vriend van deze commandant zou daarom zijn mannen bevolen hebben, het eerste het beste dorp dat zij passeerden uit te branden en de bewoners uit te r°De troep, uit 150 man bestaande, heeft toen op bevel van deze majoor het kleine dorp Orodour-sur-Glane. dat door een aantal vluchtelingen uit Oost-Frankrijk (Advertentie/ Winterhanden Wereldnieuws in zakformaat FOSTER DULLES, de aanstaande Ame rikaanse minister van Buit, Zaken, zal in het voorjaar een reis maken naar India, Pakistan en verscheidene andere Aziatische landen, aldus meldt de New York Times. Zijn voornaamste doel is vast te stellen, in hoeverre de regerin gen daar bereid zijn, samen te werken met de plannen van de regering-Eisen- hower voor een gecoördineerde verde diging van het Verre Oosten tegen com. munistische aggressie. DE TURKSE MINISTER van Buit. Zaken vertrekt op 20 Januari naar Belgrado voor een conferentie met Zuidslavische functionarissen. OOST-DUITSLAND heeft gewaarschuwd, van plan te zijn, West-Berlijn als een ontsnappingsweg naar het Westen vol lediger van het verkeer met Oost-Duits- land af te snijden, dan reeds het geval is. Het Oost-Duitse persbureau A.D.N. meldt, dat nieuwe maatregelen aan de grens worden genomen „om de Oost- duitse bevolking tegbn het binnendrin gen van terroristen te beschermen". IN INDO-CHINA hebben 32 Franse jacht vliegtuigen een belangrijke waterkracht- installatie in het. door de Vietminh be. zette, gebied ten Noorden van Hanoi verwoest. De aanval maakte deel uit van de „economische" oorlogvoering der Franse luchtstrijdkrachten met het doel. de rijstoogst in het gebied van de Vietminh. die in het droge seizoen van kunstmatige bevloeiing afhankelijk is. te doen mislukken. De Vietnamese autoriteiten hebben op Frans verzoek, het West-duitse weekblad Die Deutsche Ulustrierte verboden, wegens beledi gende artikelen over het Franse leger. TE TEL AVIV hebben duizend commu nistische betogers gedreigd met een staking op grote schaal, als protest tegen de economische politiek der Isra ëlische regering en de ingediende voor stellen voor een loonstop. De demon stranten droegen borden met anti-Ame rikaanse leuzen. In ARGENTINIË zijn, zoals eerder ge meld. de branden der te velde staande gewassen onrustbarend toegenomen. Enerzijds neemt men aan, dat deze branden veroorzaakt zijn door vonken uit locomotioven. anderzijds meent men dat deze branden door saboteurs zijn gesticht. Bij de bestrijding van het vuur zijn twaalf boeren en landarbei ders om het leven gekomen en vele anderen moesten met brandwonden in ziekenhuizen worden opgenomen. IN EEN VERSLAG aan de Sociale Raad van de V.N. waarschuwt de centrale opiumraad, die de internationale verde ling van verdovende middelen regelt, voor de gevaren die verbonden zijn aan het op de markt brengen van grotere hoeveelheden preparaten met verdo vende werking. HITLER ISde piloot van de maand" en wel van het 36ste eskader Ameri kaanse bommenwerpers, gestationneerd in Fuerstenfeldbruck. Zijn voornaam is echter niet Adolf maar „Gene". De ge. lauwerde is sergeant Gene D. Hitier uit Pocatelle-Idaho. Zijn voorouders woon den reeds in 1783 in de staat Maryland. De eretitel „piloot van de maand" wordt toegekend aan de beste vlieger van de formatie. DE 80-JARIGE koning Haakon heeft morgen het nieuwe zit'ingsjaar van het Noorse parlement geopend. In zijn troonrede verklaarde hij, dat Noor wegen actief zou blijven samenwerken met de Ver. Naties, terwijl de opbouw der defensie-strijdkrachten, volgens het drie-jarenplan, wordt voortgezet. woonlijk. laten uitkammen, de mensen verzameld (vrouwen en kinderen ir kerk, de mannen in zes schuren er rages! en heeft ze toen omgebracht. Ver volgens heeft men de kerk en andere ge bouwen in brand gestoken. Velen derge nen die deel uitmaakten van het „moord commando". zijn óf gesneuveld óf on vindbaar. De twaalf beklaagde Elzassers, die ge prest waren tot dienstneming, waren tot de dag. waarop de zitting begon, i lopig in vrijheid. Elf van hen zijn pas Zondagavond in Bordeaux aangekomen. De vertegenwoordigers van de „Ver eniging van nabestaanden van de slacht offers van Oradour" zijn. volgens de respondent van „Le Monde" op het stad huis van Bordeaux ontvangen. De voornaamste schuldigen aan massamoord zyn niet ter rechtszitting aanwezig. Het grootste deel van hen zal bij verstek worden veroordeeld. Kapitein Kahn, die het bevel tot uitmoording deed uitvoeren, en luitenant Barth zijn als mist opgegeven. Behalve het tribunaal en de beklaag den bevinden zich in de rechtszaal 17 verdedigers, een 50-tal Franse en dere journalisten en de zeven overleven den van de massamoord, o.m. n Roufauge. De verdedigers van de twaalf gepreste Elzassers wensen, dat het proces tegen hen gescheiden wordt van dat tegen de Duitsers. Een van de verdedigers zocht, na de opening, inderdaad onmid dellijk om scheiding van het proces. Mocht de president van het militaire tribunaal, Marcel Mussy Saint Saens, dit verzoek inwilligen, dan moet er rekening mee gehouden worden, dat ook de ver dedigers van de Duitse beklaagden om uitstel zullen verzoeken. Het grootste deel van de Elzassers liep, toen hun regiment, „De Führer" in Nor mandië in de strijd werd geworpen, de geallieerden over Twee van de 22 beklaagden ware de opening niet aanwezig in de kleine rechtszaal. He tribunaal bestaat uit. zes officieren en als president een burgerlijk rechter, Marcel Mussy Saint Saens. Op deze joto ziet men mevrouw Rou- fange, de enige vrouw behalve 6 man- nen. van 't Franse dorpje Oradour-sur- Glane. die aan de sadistische moordlust der S.S.-ers ontkomen is. Zij was alle vrouwen en kinderen in het kerk gebouw van het dorp opgesloten, de Duitsers het in brand staken. Zij slaagde er in, door een raam de kerk verlaten, maar werd door de Duitse kogels getroffen. Later bleek, dat zij niét dodelijk gewond was en thans treedt zij te Bordeaux in het proces tégen 22 S.S.-ers op als getuige. Niet minder dan 642 mensen, mannen, vrouwen en kin deren werden vermoord of kwamen in de vlammen om. Winkelpersoneel protesteert bij Staatssecretaris De bedrijfsunie van de samenwerkende organisaties van handels- en kantoorbe dienden. bedrijfscommisie detailhandel, heeft bij staatssecretaris Van Rhijn ge protesteerd tegen het feit, dat deze in verband met de koopavond een algemene vergunning heeft afgegeven tot afwijking van enkele bepalingen van het werk tijdenbesluit voor winkels 1932. De vergunning is namelijk afgekon digd zonder dat de vakverenigingen var werkgevers en van werknemei-s in d< gelegenheid waren gesteld hun mening over de vergunning kenbaar te maken. Liftkabel brak; drie dames ernstig gewond In een flatgebouw te Parijs is een lift waarin zich drie dames bevonden, neer gestort. Juist op het moment, dat de lift de vijfde étage passeerde, brak de kabel met genoemd gevolg. De drie dames één hunner is de echtgenote van de Britse luchtvaartattaché J. G. Elton zijn ern stig gewond naar een ziekenhuis vervoerd. Prof. dr J. Ridderbos werd 40 jaar geleden hoogleraar Eminent theoloog en een van de bekendste figuren in de Gerei. Kerken •t is Vrijdag a s. veertig jaar geleden, dat prof. dr J. Ridderbos, een van de be kendste figuren in de Gedeformeerde Kerken en eminent Oud-Testamentlcus, optrad als hoogleraar aan de Theologiscne Hogeschool te Kampen. Sinds 2Vz jaar is de thans 73-jarige emeritus. Hij heeft de theologische literatuur met vele werken errijkt en is, mede als prae-adviseur op tal van synodes, voor de Geref. Ker- en van grote betekenis geweest. Op 24 Nov. 1379 werd hij in Bcdum geboren. Hij studeerde aan de Vrije Uni- Advertentie) Rheumatische pijnen slopen Uw gestel en Uw lichaam. Bestrijd ze met Kruschen en begin zo een nieuw leven - fit en vief vrii van oijn. Zoals Kruschen duizenden verlichting bracht reeds na betrekkelijk kort gebruik. kan zich ook bij U die weldadige bloed zuiverende werking voltrekken. Met Kru schen regelmatig gebruikt geen on- -r bloed meer. En daarmee is dan de oorzaak weggenomen van die kwellende rheumatiek. Koop vandaag Kruschen bij Uw apotheker of drogist en begin morgen ochtend die heilzame kuur. versiteit en promoveerde daar in 1907 magna cum laude op een proefschrift over de theologie van Jonathan Edwards Hij was toen reeds enkele jaren (sinds 1905) predikant in Oosterend (Fr.). In 1909 vertrok hij naar Meppel en in 1912 naar Bussum. Enkele maanden later werd hij tot hoogleraar benoemd, als opvolger van prof. M. Noordtzij. Op 16 Januari 1913 hield hij zijn inaugurale oratie over de betekenis'van het Oude Testament voor de Christelijke religie. Hij doceerde de Oud-Testamentische vakken. Op 6 Juni 1950 nam hij afscheid: hij werd opgevolgd door dr A. de Bondt. Hij heeft vele belangrijke boeken ge schreven, zoals: Het Godswoord der Pro feten, Israël en de Baals, Het Oude Tes tament in onze prediking. Abraham de vriend Gods. en de Korte Verklaring van Jesaja en de kleine profeten. Hij redi geerde het Geref. Theologisch Tijdschr~ft en De»Bazuin en is eindredacteur van het Gereformeerd Weekblad. Zijn leerlingen kennen hem als een vaderlijke vriend, als een man van be zonken wijsheid. Zijn zoons werden alle drie predikant en doctor in de theologie; Herman N. en Nico H. zijn hoogleraar. resp. in Kampen en Amsterdam, en dr S. J. is predikant in Amsterdam. Nederlandse vinding Elk beeldlijnsysteem op één televisietoestel Een Middelburgse raddo- en televisie- óeskundiige. de heer J. v. d. Hiele, heeft in samenwerking met de heer J. Qui-k, directeur van een trameformator enfafcriek te Haarlem, een vinding op televisie gebied gedaan, die een wijziging kan brengen in da bouw va-n ontvang-anpa- raten. Het is een sohakeling. waarmee od een televisietoestel alle beeldsyste men kunnen worden ontvangen. Er is inmiddels op deze vinding octrooi aan gevraagd. meldt het A.D. Beeld voor Scheveningen- radio in IJmuiden Het hoofdbestuur van de P.T.T. heeft de Scheveningse beeldhouwer Th. van de Nahmer opdracht gegeven, een beeld houwwerk te vervaardigen voor de hal van het radio-ontvangstation Schevenin- gen radio op het sluiseiland te IJmuiden. Het ontwerp geeft een impressie weer van de vonk. zo men wil d» aethergolf. die voor het station PCH het belang rijkste medium is in zijn bemiddeiend werk voor de scheepvaart. Zodra het werkstuk, dat van gepolijst koperen vlakken zal worden vervaardigd gereed is. zal het in de hal van Scheveningen Radio worden geplaatst. Opheffing bedrijfsgroepen Opgeheven zijn de bedrijfsgroep Bouw- industrie met een aantal vak- en onder vakgroepen en een aantal tot d^ be drijfsgroep Houtindustrie behorende or ganisaties. Advertentie) PUISTJES... ontsieren Uw gelaat, juist als U er aantrekkelijk wilt uitzien. Ze verdwijnen dikwijls in 24 uur door de ontsmetten- i de en snel genezende DEBRALINE (heldere vloei stof) Herdenking van prof. Lorentz in Arnhem Op 18 Juli a s. is het 100 jaar geleden, dat de bekende Ned. natuurkundige prof. dr Hendrik Antoon Lorentz, die in 1922 de Nobelprijs voor natuurkunde ver wierf, in Arnhem werd geboren. De ge meente Arnhem zal op 31 Januari een herdenking organiseren in „Musis Sa- i" te Arnhem, waar o.a. het woord zullen voeren prof. dr A. D. Fokker, prof. dr H. B. G. Casimir, prof. dr ir A. J. Kluyver, prof. dr J. J. L. Duyvendak en dr J. E. baron de Vos van Steenwijk. Voor de bijeenkomst zal namens de ge meente een krans worden gelegd bij het Lorentz-monument in Park Sonsbeek. Chinese kloosterzuster van Ned. schip vermist De politie van Hongkong is een onder zoek begonnen naar de verdwijning een 52-jarige Chinese Boeddhistische kloosterzuster die, met het Nederlandse schip 'Tjiluwan op weg naar commun tisch China, overboord gesprongen is. Geref. Synode over de vraag Commissie acht gevraagde interpretatie van vroegere uitspraken niet nodig (Van onze Kerknieuwsredacteur) De Generale Synode der Geref. Ker ken heeft gisteravond besloten er bij de classicale vergaderingen op aan te drin gen zoveel mogelijk te bevorderen dat hulpbehoevende kerken, die daarvoor wat betreft haar ligging ten opzichte van elkaar, in aanmerking komen, zich com bineren tot de dienst des Woords. De synode was van oordeel dat de stijging der kosten voor de steun aan hulpbehoe vende kerken het noodzakelijk maakt dat in de naaste toekomst zowel naar ver meerdering van inkomsten alsook naar bezuiniging op de uitgaven wordt ge streefd. De synode overwoog dat een combi natie van kleine kerken tot de dienst des Woords mogelijk is, zonder dat de geestelijke bearbeiding van deze kerken schade lijdt, en ook de dienaar des Woords daardoor groter ruimte krijgt voor de besteding van zijn tijd en kracht. Heit besluit werd genofnen op voorstel van ds Y. K. Vellenga. Neutrale organisaties De synode behandelde vervolgens het rapport betreffende een schrijven van G. van Dijk en J. H. Wernsen uit Alphen aan den Rijn. Zij hadden bij hun kerke- raad bezwaar gemaakt tegen het benoe men tot ouderling van personen die lid zijn van een neutrale vakorganisatie, en verzochten de uitspraak van 1946 van een zodanige aanvulling of verklaring te voorzien, dat aan deze naar hun ge voelen ergernis gevende practijk in som mige kerken een einde komt. De commissie stelde voor geen nadere interpretatie te geven van de uitspraak van de synode van 1946, aangezien de bedoeling er van voldoende duidelijk is, en het karakter en de strekking er van volkomen in overeenstemming is met de uitspraken van de synode van Leeuwar den 1920 en Sneek 1939/'43. Verscheidene synodeleden uitten hun teleurstelling over dit rapport. Ouderling drs T. Spaan van Leidschendam vroeg zich af hoe een neutraal georganiseerde ouderling op huisbezoek de leden kan i zich aan te sluiten bij een Christelijke organisatie, zoals de synode 1920 toch van de kerkeraden ver langde. Ook hij achtte een nadere uitleg overigens niet nodig. Positief Prof. dr K. Dijk meende dat iemand wel lid kan zijn van een algemene orga nisatie, mits die niet in strijd is met het Woord Gods. Maar als er een Christe lijke organisatie is, en een lid van onze kerk gaat bewust de Chr. organisatie voorbij, dan zou .spr. zo'n lid niet op de nominatie willen zetten voor ouderling. Spr. had geen behoefte aan nieuwe conclusies, maar hij achtte het rapport onbevredigend, omdat de positieve eis vroegere synodale uitspraken er niet sterk genoeg in naar voren komt. Hij achtte het gewenst dat de Synode zou uitspreken het wel niet noodzakelijk te achten een nadere interpretatie te geven van vroegere uitspraken, maar dat zij toch nog eens positief stelt dat ieder lid van de Geref. Kerken de Chr. organi saties moet steunen. Zij hebben de steun van de kerken broodnodig, aldus prof. Dijk. Ouderling O. den Ouden meende dat de synode de Alpheftse broeders rustig en nuchter moet meedelen, dat een kerklid in een neutrale vakorganisatie niet op zijn plaats is en ouderling C. Goote wilde deze gelegenheid aangrijpen om te wijzen op het belang van de Chr. vakbeweging. Onjuist beroep De voorzitter van H. W. H. van Andel, achtte dit laatste niet aan de orde in deze zaak. Deze broeders beroepen zich voor hun bezwaar tegen neutraal georganiseerde ouder lingen op de uitspraak van 1946 (o.a. dat de gelovigen zich bij het licht der Heilige Schrift gemeenschappelijk hebben te bezinnen op de betekenis van dit belijden op elk levensterrein") en dat beroep is onjuist. De commissie zal een amendement van prof. Dijk in studie nemen. De synode besloot' een' schrijven van rouwbeklag te zenden aan haar prae- adviserend lid prof. dr J. H. Bavinck, wiens echtgenote gisteren is overleden. Vandaag zou de synode o.a. het tucht recht der meerdere vergaderingen en artikel 36 Ned. Geloofsbelijdenis behan delen; vanavond is er een comité-zitting. iAdvertentie vandaag., morgen verkouden! 8e- ^Lscherm Uw keel tegen infectie met HL de beproefde geneeskracht van hoest- vlwr\d bonbot Van het erf van School en Kerk Beroepingswerk Ned. Herv. Kerk iroepen te Vroomshoop (toez.) H. Roest te Beuningen. ingenomen naar Holten (vac. Jac. de Vries) J. H. Israël te Oosterwijt- werd. Geref. Kerken ingenomen naar Oud-Vossemeer A. Koning-te Barchem. Geref. Kerken art. 31 K.O. Bedankt voor Voorburg B. Geuchies te Wapenveld. Chr. Geref. Kerken veetal te Arnhem J. Prins te Am sterdam en J. M. Visser te Enschede. v e e t a 1 te Ede G. Blom te Meer kerk en W. F. Laman te Rotterdam-West. Baptisten Gemeenten Bedankt voor Noordbergum J. A. Scholte te Nieuw Weerdinge. Vrije Evang. Gemeenten Benoemd tot predikant in algemene dienst J. J. van Petegem te Apeldoorn. Ds G. Eggink geschorst Ds G. Eggink, Geref. predikant te Murmekezijl, is voor die tijd van drie maanden voorlopig in zijn ambtsbedie ning gesohorat. op eenparig advies var de commissie van appèl, het modenamen' van de Particuliere Synode van Gronin. gen en deputaten naar art. 49 K.O. Ir Murmekezijl zouden reeds geruime tijd persoonlijke moeilijkheden met de pre dikant bestaan. Comité gebedssamerikomsten zet zijn werk voort Het landelijk comité tot het houden van gebedesamenkomsten om te komen tot hereniging der Gereformeerde Ker ken vergaderde dezer dagen in Utrecht. Eenstemmig was men van oordeel, dat het werk moet worden voortgezet, juist in de gegeven omstandigheden. De vergadering sprak de wens uit in de toekomst niet genoodzaakt te zijn zich uitsluitend tot het organiseren van ge- bedssamenkomsten te moeten beperken. Een nieuwe werkwijze wordt bestudeerd. Het comité werd uitgebreid met mej. H. van Zijl uit Den Haag en de heren F. Bossenbroek te Zeist en P. Moerman te AmsterdamSeore taris-penningmeester is A. Groenendijk, Schietoroekselaan 32, Rotterdam, gironr 257841. De Ned. Herv, Gemeente in Frankrijk geeft thans eeri maandblad uit „Hervormd Frankrijk" ter vervanging van de circulaires van de predikant der gemeente ds Ch. M, Commissie-Pompe bepleit: Eerder voorwaardelijke invrijheidstelling Spoedig zal in druk verschijnen hel rapport, dat een commissie onder zitterschap van prof. mr W. P. J. Pompe in 1952 heeft uitgebracht aan de toen malige minister van Justitie, mr Mul- der ij e, over de wettelijke regeling der voorwaardelijke invrijheidstelling var veroordeelden. Het bevat enkele in gr ij' pende voorstellen tot herziening van he Wetboek van strafrecht op dit punt. De commissie acht het o.m. wenselijk, dat in bijzondere gevallen lang gestraf ten na het verstrijken van 1/3 deel van hun straftijd voorwaardelijk in vrijheid kunnen worden gesteld, en kort gestraf ten als de helft der straftijd is uitgezeten. Thans is' voor beide groepen in vrijheid stelling eerst na 2/3 deel van de straftijd mogelijk. Verder wordt bepleit, dat tevoren steeds het advies va-n de rechter zal moeten worden ingewonnen, evenals dit bij gratiebesLissingen is voorgeschre ven. Het rapport wordt in opdracht var minister Donker gepubliceerd om d< publieke opinie in de gelegenheid t< stellen zich over de voorstellen uit U spreken. Het lied der aethergolven WOENSDAG 14 JANUARI Hilversum I. 402 m. VARA: 7.00 Nieuws 7.13 Gram. 8,00 Nieuws 8,18 Gram. 8.50 Voor de huisvrouw 9.00 Gram. 9,40 Gram. VPRO: 10.00 Schoolradio VARA: 10 20 Voor de vrouw 11.00 R.V.U.: prof. dr ir M. J. Dols: „Wereld voedselproblemen" 11.30 Gram. 12.00 Dans muziek 12 33 Voor het platteland 12.38 Orgel en trompet 1.00 Nieuws 1.15 Commentaar 1.20 Dansmuziek 1.45 Gram. 2 00 „De weg om hoog" 2.15 Jeugdconcert 3.00 Voor de kin deren 3,30 Voor de jeugd 3 50 Blokfluiten semble 4.10 Voor de jeugd 4.45 Voor de zie ken 5.15 Accordeonorkest en solist 5 50 Rege- ingsultzending: W. Ruys: „Het onderwijs lan het Nederlands sprekende kind in Indo- lesië" 6.00 Nieuws 6.20 Reportage 6."30 R.V U. Ir H. Groot: „Nieuwere onderzoekingen over •lsel" 7 00 ..De kathol" het socialism c 7.15 I :ntaal VPRO: 7.30 Voor de jeugd VARA: 8 00 Nieuws 8.05 Politiek commentaar 8 IS Amusementsmuziek 8.45 „Café Pa hoorspel 9 55 Lichte 49 bij machte om Wies tot de oude onderworpen- .van „zo duizelig, even buiten gaan staanen Peet Meier weet die morgen niet wat hij aan heid terug te brengen. Wanneer ze die avond, na glipt de achterdeur uit. zijn nichtje heeft. Zo stil en gedwee als ze an- het gedwongen excuus-vragen in't bijzijn van Jo- „Wat die tegenwoordig bezielt, dat snap je niet!" ders is, zo kribbig en obstinaat toont ze zich nu. hannes Gevering en zijn vrouw, half versuft van klaagt Aartje tegen haar bezoekster, die het meis- „Ik kan niet goochelen!" zegt ze bits, op een moeheid in bed ligt, weet ze zeker dat 't gebeur- je verbaasd en een beetje verschrikt nakijkt, vermaning om een wachtende dreumes wat vlug- de van deze week zich niet herhalen zal. Een der- „Alles doet ze even langzaam, en ze is 's mor- ger aan een kaartje wol te helpen. gelijke vernedering nog eens weer te ondergaan, gens nog niet goed en wel uit bed of ze zucht En wanneer hij haar later niet onvriendelijk, dat moet verzoekt, eens even aan Aartje te gaan vragen of er al koffie is, geeft ze werkelijk snauwend Byesfï* Mi'»"!» rüü Sri:xz zichzelf tot iedere prijs besparen. Zo verlopen er dagen en weken. Wies doet haar „ark gehoorzaam en zwijgend als voorheen. Een maal wordt ze nog opgeschrikt uit de doffe lus- Peet schrikt Zo'n brutale mond heeft van 't kind gehad. En ook de klanten trekken ver wonderde gezichten. „Die begint te durven zeg!" gniffelt een bak vis, die achteraan staat, tegen haar vriendin. Doch Meier bevalt deze verandering allerminst. Die meid lijkt wel op hol geslagen, je zou zeggen dat er wat bijzonders gebeurd was. Ze zal gauw weer het vriendelijke bescheiden huisgenootje van elke dag moeten worden, anders ziet hij zich nog genoodzaakt om strengheid te gebruiken. 's Middags aan tafel komt de verklaring, door Aartje in striemende woorden gegeven, 't Is een schande, zoals ze vanmorgen beledigd is! Als zij Peet was, dan hield ze dat nest geen dag langer in huis. Dan zette ze haar netjes bui ten de deur en dan moest ze maar zier waar ze terechtkwam, zo'n onbeschoft wicht! Met voor haarzelf raadselachtige onverschillig heid laat Wies dit alles over zich heen gaan. Zelfs de langdurige boetpredicatie bij Peet in 't kantoortje, anders één van de ergste verschrik kingen die ze zich denken kan, glijdt langs haar af alsof ze tegen een ander gericht is en zij er alleen maar als derde bij staat. die zijn zoon mei keilde door AiSNIE SANDERS alweer ook!" „Zou ze dan wel goed in orde wezen? Zoiets is toch onnatuurlijk voor zo'n jong meisje." Aartje trekt haar schouders op. „Ze praat nergens over, dus weet ik ook ner gens van. Als er wat aan scheelt, dan kan ze d'r eerlijk mee voor de draad komen!" De buurvrouw gaat er niet verder op in, maar bij zichzelf merkt ze nog op dat zij 't wel weten zou, als haar Greetje er zo aan toe is. Buiten, op een omgekeerde emmer, zit Wies haar verdriet uit te snikken. O, zie je wel, 't komt allemaal precies zo uit als ze gedacht heeft! 't Is haar schuld, haar schuld alleen, dat het zo gegaan is met Joost! Zenuwziek, dat kan een mens immers alleen maar worden als hij op de één of andere manier een schok heeft gekregen. En wat voor een schok zou dat bij hem anders geweest kunnen zijn dan die mededeling die zij hem even tevoren teloosheid, die haar sedert die bewuste Zondag gedaan had? Daar heeft hij zeker niet mee kenmerkt. Dat is wanneer op een middag een zijn vader durven gaan en zijn moeder is dood, van de buren aan Aartje vertelt, dat ze juffrouw evenals de hare En natuurlijk is hij toen in zijn Talinga gesproken heeft en van haar heeft verno- angst en verwarring naar Rotterdam gevlucht, men dat Joost Maaskamp zenuwziek is. dat laat zich gemakkelijk indenken. Wat hij in „Is 't niet vreselijk juffrouw Meier, op zo'n die grote stad heeft gezocht? Misschien hoopte hij leeftijd en zo onverwacht eigenlijk!" in de roezige drukte daar zijn gedachten een beet- Aartje, gestreeld door dat „juffrouw Meier" je te kunnen verzetten. Misschien ook wou hij knikt heftig ten teken van instemming zijn zuster gaan opzoeken, de verpleegster, van „Ja mens, zo zie je maar weer, een ongeluk wie hij altijd zei dat ze zoveel op die gestorven zit in een klein hoekje!" moeder leek. Best mogelijk dat hij haar in ver- De buurvrouw schudt haar hoofd. trouwen nemen en om raad vragen wilde, maar ,,'t Is helemaal geen ongeluk geweest! De dok- zover schijnt hij toch niet gekomen te zijn. Im- Voor de kwaal van opstandigheid houdt Peet ter in RotterdamHola Wies, kind, pas op mers, als dat wel het geval Was geweest, dan echter uitstekende geneesmiddelen op na. Een voor die schaal!" zou de hele stad er nu zoetjesaan wel r lange Zondagmiddag in de huiskamer, onder het Maar Wies heeft het bedoelde voorwerp al vlug de hoogte zijn, en dan zouden de mensen haar, waakzame oog van de heer des huizes, die voor neergezet, haar handen trillen en van haar ge- Wies, heus niet zo gewoon behandelen als ze nu deze gelegenheid zijn middagrust opoffert, is wel zicht trekt alle kleur ineens weg. Ze mompelt iéts doen. 11 00 Nieuws 11.15 Socialistisch nieuws i Esperanto 11.20—12.00 Gramofoonmuzlek. Hilversum II. 298 m. NORV: 7.00 Nieuw. 7.10 Gram. 7.15 Gymnastiek 7.30 Gram. 7,45 iHHk r de dag 8.00 NleuA ïrspel 12.00 Planoc umentaal kwintet 2.20 Grar... lisjes 3,00 Jeugdconcert 3 45 Gram or de Jeugd 5.20 Orgel 5 50 Militaire en p|ano „Vroui '45 Geest iekbespre inlands overzicht 7.50 Gram 8 00 Radio- t 8.20 Strijkorkest en solist 9 00 „Jezus relreligies" 9 20 Vocaal solisten 9.40 Gra 1.00 Nieuws 11.1512.00 Gram Engeland. BBC. 330 m. 1.00 Gram 12 irogramma 2.00 Nieuws 2.10 Ooggetül lag 2 30 Lichte muziek 3.00 Voor de s 00 Hoorspel 5.00 „In All Direction* Discussie 11.45 Grar dracht 1.00 Amuser NorthernOrchestra 2,45 Voor de kleuters vrouw 4 00 Lichte muziek 4 30 C isementsmuziek 5.15 Mrs Dale's boek 5 30 Amusementsmuziek 6 00 St 6.45 Verzoekprogramma 7.15 Voo Jeugd 7.45 Hoorspel 8.00 Nieuws 8 25 Sport a 9.00 Hoorspel 10 30 ..Can 8 30 Gev. progra I come in?" 11 00 Nieuws 11.20 Amusement muziek 12 05 Voordracht 1220 Gev. muzii 12.56—1.00 Nieuws. 1.15 Schoolradio 3 41 00 Nieuws 7.40 Klassieke muziek 8 0 do fluitspeler", opera 9 25 Gram. 9 5 ïziek 10.00 Nieuws 10.15 Kamermuzie 10 55—11.00 Nieu\ mphonie-orkest en ■ram. 10.00 Nieuws 3ram. 1050 Nieuw. RHEUMATIEK... ^ts'Xï' ~i d« ptfn.tlllend, Th.rmoïèïe! Nieuw weekblad voor Geref. kerken Binnenkort zal het eerste nummer ver schijnen van een nieuw algemeen orgaan het kerkelijk Gereformeerde volks deel. Het zal de titel dragen: „Centraal weekblad ten dienste van de Gerefor meerde Kerken in Nederland". Het doel van het Centraal Weekblad is leesbare, begrijpelijke beschouwingen te geven over belangrijke vraagstukken ■aarvoor de Geref. Kerken geplaatst zijn n daarnaast nieuwsblad te zijn met al lerlei rubrieken, reportages enz. Het zal voorlopig acht pagina's groot zijn. Uitgeefster is Drukkerij Libertas N.V. i Utrecht. De redactieraad bestaat uit prof. dr J. Waterink (voorzitter), H. Die prof. dr K. Dijk. prof. mr W. F. de Gaay Fortman en ds W. A. Wiersinga. Vaste medewerkers zijn ds R. Bakker. Corn. Basoski. luit.-kol. ds B A. Bos. ds Th. Delleman, dr A. van Deursen. mevr. dr F. T. DiemerLindeboom, prof. mr I. A. Diepenhorst, prof. dr R. van Dijk, mevr. J. M. de Groot—Vreugdenhil, Jos de Jonge, ds A. B W. M. Kok. ds J. v. d. Leek, mevr. A. M. de MoorRingnalda, ds A. Pos, prof. dr R. Schippers. H. J. J. Slavekoorde en A. Wapenaar. secretaris is H. de Jong. Nog deze maand zal een proefnummer verschijnen. College van kardinalen weer voltallig De Paus heeft gisteren in het Vaticaan in het groot consistorie 24 prelaten tot kardinaal verheven^ waardoor het colle ge van kardinalen voor het eerst sinds 200 jaar voltallig is geworden. De nieuwe kardinalen achter het ijzeren gordijn, Stepinac uit Zuid-Slavië en Wyszynski uit Polen waren afwezig uit vrees dat zij niet meer in hun vaderland zouden worden toegelaten. Albert Schweitzer voor de V.P.R.O. Morgenavond om kwart voor acht wordt in de jeugduitzending van de V.P.R.O. een toespraak uitgezonden die prof. dr Albert Schweitzer in November hier heeft gehouden. Schweitzer hoopt morgen in de wildernis van Lambarene de leeftijd van 78 jaar te bereiken. Meer dan studentenveren Nederland zulli derde Interr penhagen o a i vertegenwoordiger jen uit 40 landen eze week deelneme udentenconferentie i bespreking van i natuurkude (F) J. Groef- la. Haren (Gr.); cand. ex. geneeskunde: an Rees. CAE Volckmann, U H Joustra, n te Groningen, J H G de Jong, Maas- ht, D L Fontein, Rekken, J M Mlnderlioud, Neem een doos echte PAS Tl LLES voorkoming' van griep XJET AANTAL spookverhalen is x± rijk gevarieerd, evenals de waar dering dde men daarvoor koestert. De één vindt het een vorm van bij geloof, de a'ndeir ziet er het wenk van duivelse machten in, een derde ver- ondeirstelt er een ondergrond van waarheid in te kunnen ontdekken weer een ander beschouwt het als kletskoek waarover hij zioh het hoofd niet behoeft te breken. Geen haar op ons schaars beplante hoofd denkt er dan ook aan u een griezelverhaal voor te zetten, waarbij de koude kriebels u langs de rog lopen. Integendeel, we geven de fei ten zoals ze zijn. Bij Peekatel dan, in de buurt van Schwerin (Duitsland) bevonden zich enige heuvels, waarover de vreemd soortigs te venhalen liepen. In één dier heuvels, zo luidden de plaatselijke verhalen, huisden onderaardse gees ten die zich bij tijdi en wijle te buiten gingen aan zware eet- en drinkge lagen. Dat zij zioh zo nu en dan een dergelijk verzetje veroorloofden, be hoeft ons niet te verbazen, want het moet een vrij eentonige huisvesting geweest zijn in de ingewanden van een berg. We kunnen dan ook vrije lijk aannemen dat de bevolking uit de omgeving hiervan niet zo'n ophef zou hebben gemaakt, mits het hierbij was gebleven. Maar en nu komt het veront rustende de onderaardse geesten haalden voor hun orgiën telkenmale het benodigde eet- en drinkgerei uit een andere heuvel in de burnt. Nu kunnen we het beschavingsrpeil van deze geesten wel op prijs stellen en onzè waardering uitspreken voor het feit, dat zij netjes met mes en vork aten, doch aan de andere kant moe ten we de panische angst van de be volking óók kunnen begrijpen. Een ontmoeting met een geest, gewapend met mes en vork en eventueel nog voorzien van een servet, moet een hoogst enerverende aanhliik opleveren. Hoe diit ook zij, de hardnekkige verhalen die hier de ronde deden waren voor de anchaeologen voldoen de aanleiding de heuvels open te leg gen en de inhoud te onderzoeken. Het bleken grafheuvels te zijn. In de grootste daarvan vond men ver schillende brandgiraven en twee alta ren, waarnaast een stenen trog die een skelet bevatte In de andere heu vel werden eveneens graven aange troffen. maar ook twee bronzen mes sen en een z.g.n. ketelwagen, die bij de godsdienstoefeningen in die tijden in gebruik was. De graven dateerden van ongeveer 2000 jaar vóór onize jaartelling. Ieder kan nu voor zichzelf uitma ken welke elementen van de spook vertelling zich rond deze heuvels hebben gehandhaafd, door 4000 jaar historie en talrijke voliksverhuizin- fcen heen. Een hoogst merkwaardige, ontdekking! En nu weer wat anders. U weet, dat de Amerikanen er zioh gaarne op beroemen dat allerlei vraagstukken, voortvloeiende uit de Europese vol ken- en statendndeliing hun vreemd zijn. Dit is een grandioze vergissing. Zij hebben bijv. een „kanalenkwestie" welke in beginsel niet afwijkt van het tussen Nederland en België han gende geschil. Daarover morgen. (Nadruk verboden)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 0195 | | pagina 2