I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN. Vrijdag 29 Juni 1888. - N°. 152. Uitgevers: Gebroeders 3£iiré. J A il T. r ti c k. Onschuldig Veroordeeld. fie/.p Co ii ra ut verso I» ij ut dadelijks, behalve op Zoii- en Feestdagen. ABOrdPJEftfEflT: Voor Leiden, per 8 maanden1.25, Franco door liet geheele rijkper maanden v l.tiO. t'rijs per luwmer 10 ('ent. 202" JnarganK. A n V E T F. M T I F. (ti Van 1ti repels 0.90. Elke repel meer0.15. Groole letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen, a contant, zonder rabat, per regel 0.10. Bureel: Sclieepuiakerssteeg b. Aan de geabonneerde!! op de llon- delingen en Ingekomen Stukken van den Gemeenteraad zijn de nog. 134 139 der Ingekomen Stukken ver- tonden. S t atl s- It e r i c. li l e Du COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie ZUID-HOLLAND Gezien liet besluit van de Gedeputeerde Stalen «au den I2den Juni 1888, n°. 88; Gelet op art. II der wet van den 13den Juni 1857 Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat bij voorno md besluit door de Gedeputeerde Staten is bepaald dal de afzonderlijke jacli- Irtop waterwild voor dit jaar zijn geopend op Donderdag den 2d ell Augustus aanstaande en dal mitsdien van af dat Ijjdstip de uit oefening der jachtbedrijven, vermeld in art. 15, d, I en A, der wel op de jacht en vis- ielierjj, Is geoorloofd; wordende levens her innerd aan de bepaling van arl. 1 van het Reglement op de uitoefening der jaclil en vis- scherjj in deze Provincie, kraclileus welke die jachten niet anders mogen plaats hebben dan op liet water, langs de stramien, oevers van meeren, plassen, rivieren en op moerassige landen. kn zal deze kennisgeving, in plano gedrukt, «orJen afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede in bet I'm- tinniial Blail en iu de Nederlandse/ie Staats- courant worden geplaatst. I)e Commissaris des Konings voornoemd, 'sGhwemhge, den I5den Juni 1888. LEIDEN, J! Juni. De classicale vergadering te Leiden heelt benoemd tot lid van het provinciaal kerkbestnur van Zuid-Holland jhr. P. O. H. Qevaerts Van Simoiislinven ouderling te 'iQravenhage, en lot secundus den lieer J. M. A. Dicker Caarten; ouderling te Rotterdam tot scriba van het classicaal bestuur ds. \V. Kltrcq te Koudeketk en tot diens secundus J>. J. Van Walsem te Alfen tol quaestor d<- N. Osti te Warmond en tot secundus d». W, Klercq te koudekerk; tot secundus lid ds. J. H. Willebrauds te Oude Wetering en ds. W. J. Van Elden te katwijk aan Zee. Herkozen tot assessor ds. T. J. Jansen Schoonhoven te Woerden; tot leden ds. J. Van Wa'seui te Alfen en W. F. Van Wijk, ouderling le Leiden; lot secundus assessor ds. H. Van Druten te Rijnsburgtot se cundus-lid ds. J. G. Blauw te Noordwijk en F. J. Los, ouderling te Leiden. Voor het toelatingsexamen der lioogere burgerschool voor meisjes hebben zich 40 leerlingen aangemeld. Gisteravond ontstond tusscheu twee zusters iu de Caeciliastraat alhier eeu twist die zóó boog liep dat de een eeu ketel met kokende koffie opnam en deu inhoud over het lichaam vau de andere dame uitstortte, tengevolge waarvau deze zeer hevige brand wonden bekwam. De lijderes werd naar het ziekenhuis, de daderes naar liet politie bureau vervoerd, waar ze van hare bizon- der warme zusterlijke genegenheid reken schap moest geven. Hedenmiddag kwam een man, die met wel wat onzekere hand op de Uiterste gracht een handwagen bestuurde, inet voer tuig en al in liet water aldaar terecht. Met de hulp van onderscheidene toeschietende personen werden man en wagen op deu vasteu wal gebracht. Gedurende de maand Mei werden door de Sijnlaudsc/ie stoomtramweg vervoerd 26,788 reizigers. De opbrengst wa9: rt-izi- gersvervoer f4,412.66, goederen en diversen f318.01', totaal f4,730.67'. Van af 1 Januari tot ultimo Mei werdeu vervoerd 106,850 reizigers. De opbrengst was: rei- zigersvervoer f 15,703.53', goederen en diver sen f2,083.88, totaal f 17,787.41'. Perdag- kilouicler f 13. Mt'MKK, büTTKKKt 15'V KIVIT. Geboortedag (1577) van Rubens In liet aanstaande opera-seizuen zal bel gebrekkige orgel, waarmede men zich tot biertoe moest behelpen, door eeu nieuw in strument, dat te Leiden is vervaardigd, worden vervangen. (Vad. F EU 111 li ETON. VRIJ VERTAALD UIT HET ENGELSCII, VAN NV. NV. S. 14). CoMlance zeide: «Mijn voogd verbeeldt zieh dat niemand mij bij hem kan 'ervingen. Hij is het zoo gewoon, k* ik hem voorlees en zijn briefwisseling bijhoud." iW»t drommel, waarom trouwt hij dau "er? Hij is nog niet zoo ouddat hij eene vrouw zou kunnen vinden, die alles in uwe plaats deed. Waarom •"avl hij niet?" vJ'. daar kan ik u geen antwoord op P"o, zei miss North bedaard. «Het is overigens aangenaam, hem van dienst bonnen zijn. Maar ik moet u opmerken, "anion, dat uw omgang met miss Dufart dgemeene opmerkzaamheid trekt, en dat de bedienden onder elkaar daarover 80®l*'-cn. Ge gelooft tochdat ik niet i'-o-nch ben, niet waar? toch moet ik u dringend verzoeken liet kind met rust te laten. Zij kent de wereld en de manier van de mannen nog niet, en kolonel Dufart zou het u zeker nooit vergevenzoo door uwe gesprekken, door uwen omgang met zijn nicht, haar hoofdje op hol werd ge bracht. O, ik twijfel er niet aan, dal van uw kant die omgang zoo onschuldig mo gelijk is, maar voor Ellen is en blijft het altoos een gevaarlijk spel." Voor hem eeu onschuldige omgang? Is hij daar zelf wel zoo zeker van? Hij kleurde een weinig en vast besloten luidde zijn antwoord: «Voortaan bestaat er voor mij geen Ellen Dufart meer. Ik ken haar ■liet meer. Haar het hoofd op bol brengen Om de gansche wereld niet I Het scbijut mij trouwens toe, zoo tamelijk vast te staanI Hoor eens Constance, ik ben uw slaaf en gij alleen hebt over mij te gebieden." De spotachtige wijze waarop die laatste woorden werJen gezegdscheen haar geheel en al te ontgaan. «Kolonel Dufart," zoo nam zij weder 't woord, «kolonel Dufait zal vandaag voor het eerst de ziekenkamer verlaten en met ons aan tafel koineu. Na ons huwelijk denkt hij op reis te gaan en zijn nicht mede te nemen, om haar in de gelegenheid te stelleu wat levenservaring op te doen." OFFICIEKLK ISKHIC'IITKV Door Z. M. zijn hij liet wapen der inf. benoem Ibij het 3e rcg. tot uiaj., kapt. F. VV. A. baron Van Dedera van Driesberg, van het 7e reg.; tot kapt., den le luit. S. P. Lindbout, van liet 4e reg. Door Z. M. is dr. H. H. Van Nes, arts te Terncuzen, met ingang van 16 Juli a. s., voor deu tijd van drie jaren belast met het gezondheidsonderzoek van zeeschepen aldaar. Door Z. M. is aan J. A. Alers te Utrecht, met ingang van 1 Juli e. k., op zijn verzoek eervol ontslag verleend als districtsveearls. Door den minister vau koloniën is de heer W. Strtfeus gesteld Ier beschikking vau den gouverneur-generaal van Ned.-Indië, om te worden benoemd tot 3e stuurman bij de gonvcrnemeuls mariue daar te lande. MNNKNLVSilSCUE BERICHTEN. Blijkens eeu bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroef- stooinschip 4e kl. Sommelsdijk, onder bevel vau den kapt.-luit. ter zee J. F. M. Lange, uen \6n dezer tc Durban (Port Natal, Zuid oostkust van Afrika) aangekomen. Aan boord was alles wel. Naar liet D. v. Z Hen 't Cr. verneemt, zal de tweede katner op 10 Juli haren arbeid hervatten. In het ontwerp-voogdijwet moet worden voorgesteld de koningin-regentes eventueel tot eeltige voogdes te benoemen en naast haar eeu raad van voogdij in te stelleu, oui de toeziende voogdij uil le oefenen. ('aJ.) Het afdeelingsverslag over bet voor stel tot herzieuiug van het reglement van Orde van de Twee Je Kamer, de memorie van antwoord eu het verslag van de mon delinge gedachteiiwissrling tusschen de com missie van rapporteuis cn de voorstellers, zullen nog deze week worden rondgedeeld. Een en ander is in een eerbiedwaardige!! bundel stukken saamgevoegd. (Hbl.) Naar wij vernemen, is dc heer H. Vau der llouven van Oordt,leerling-consul, seunt eciiige jaren werkzaam aan hel depar tement van buileniandsche zaken, door de regeering aangewezen, om tijdelijk werkzaam te zijn aan iiet Nederlandsche consulaat te Peuaiig, met de bedoeling hem zich aldus le doen bekwamen voor het consulaatwezen in het Oosten. (Hól.) De tuchtiging der kampongs op Selaroe, door Zr. Ms. oorlogschepen Van Speyk (kBpt. ter zee De Brauw), Java (luit. ter zee le klasse Ellis) en Flores (luit, Ier zee le kl. W. M. J. Visser), heeft met den gewensebten uitslag plaats gehad. Een paar kampongs zijn bij die gelegenheid vernield moeten worden door eene landings divisie, onder het bevel van den kapt -luitenant ter zee Fichet. De Van Speyk kon al spoedig naar Java terugkeeren, en deed op dien tocht Bima en Probolingo aan. Vooral op den su'tan van Bima maakte het schip een grootschen indruk. Tijdens de reis naar en het verblijf bij Selaroe was de resident van Amboina, onder wiens leiding de onderhandelingen werden gevoerd, aan boord van het gouvernements- stoomschip Arend. Iu de opgelegde boete werd berust, onder bekentenis van schold. (N. R. Ct.) Mr. H. J. Smidt scheept zich 15 Juli te Pariinaribo in, lezen wij in de Asser Cl. Inderdaad heeft de heer Smidt, tiaar wij vernemen, zijn vertrek aanvankelijk op half Juni bepaald, een maand uitgesteld. Aan 't eind der inaand Juli wordl hij te Vlissingeu verwacht. Vad.) Het Centrum verneemt met zekerheid dat de graaf vau Parijs binnenkort weder ons land zal bezoeken. Bij het bestuur vau het Aardrijkskun dig Genootschap is per telegram uit Iodic hel bericht ontvangen, dat de luitenant ter zee 2e klasse R. Posthumes Meyjes, aan wien door het Genootschap het geograpbisch en liet hydrograpiscb onderzoek der Kei-eilanden was opgedragen, ziek is geworden en tenge volge daarvan verplicht is naar het vaderland terug te keeren. Van 15 Juli tot 15 Augustus zal Z. II. H. prins Albert van Pruisen met 11.Ds. gemalin en zonen te Scheveuingen verblijven in hel Hfttel d'Orange. Een gevolg van 31 personen zullen HH. KK. HH. vergezellen. No. 2 van de Zandtoorltche hadcourant deelt mede, dat de treinen Zondag niet minder Haar hand zacht op Moultrie's arm leg gend, ging zij inet weeke Btem aldus voort «Twee uurtjes heb ik thans ter uwer be- scliikkiug, Danton; willen wc wat gaan wandelen, gaan rijden, of aau het strand op en neer loopen? Zie niet zoo somber. Binnen korten tijd zal uw wen«ch vervuld worden. 0>er een weekhoogstens over veertien dagen zal ik de uwe ziju." «Werkelijk? Meent ge dat? Dat noem ik een heugelijk bericht!" riep Danton levendig uit. Zij was toch zoo schoon en hij was immers haar bruidegom. Hij was vast besloten om niet meer, zelfs met in gedachten van zijn bruid af te dwalen en zich tevreden te schikken in datgene, wal God hem gegeven hal. Daarom kuste hij nu ook Constance's hand even vurig, even liefdevol, als hij dat tien minuten vroeger Ellen's handje had ge laanen zsebt kozend wandelde het verliefje paar onder het rijke bladerengewelf. Ellen zat uuopgemerkt in een dicblbe- wassen prieel eu zag het schoone paar voorbij wandelen. Zij wist niet wat er omging in haar hart. Het was haar alsof een dolksteek haar trof. Zij was bevreesd een blik in haar eigen hart le slaanmaar gevoelde toch duidelijk dat ze niet meer dalzelfde dartele kind was, dat uog geen maand geleden met Castor krijgertje speelde aan het strand. Kort voor het middagmaal keerde het bruidspaar van de wandeling huiswaarts. Ellen, die nog altijd in haar prieeltje deed alsof zij zat te lezen, werd zelfs niet opge merkt. Toch was zij overtuigddat Danton haar moest gezien hebben, maar met Con stance sprekende over zijne woning in het Zuiden, waarbinnen hij haar weldra als huisvrouw hoopte te geleiden, verwaardigde hij Ellen zelfs niet met een eukelen blik. Wat mocht dat beteekenen? Zij snelde naar hare kamer, eu kleedde zich met bui tengewone zorg, misschien zich ter nauwer- nood bewust van hare eigene gedachten om Constance te overvleugelen. Haar wit kleed met zachtgroene tint was rijk met vergeet- mij-nieljes opgemaakt eu ook vergeet-oiij- nietjes stak zij in liet donkere haar, dat ino'der Natuur zelf zoo vriendelijk was geweest om voor haar te golven. Haar oogen schitterden met koortsachligen gloed en hare verschijniug was werkelijk veel schooner dan die van Constance. Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1888 | | pagina 1