MANUELA, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN. Dinsdag 10 Januari 1888. N°. 8. Uitgevers: Gebroeders Muré. Leidsche Courant (Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. ABONNEMENT: Voor Leiden, per 3 maandenI 1.25. Franco door het geheele rijk, per 3 maanden 1.60. Prijs per Nummer 10 Cent. 201» Jaargung. AOVEBTEüTIERi: Van 16 regels0.90. Elke regel meer0.15. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingena contantzonder rabatper regel 0.10. Bureel: Sciieepnsakersstee": 6, Staüs-Bcrichten. BURGEMEESTER EK WETHOUDERS TIK LEIDEN Herzien de openbare kennisgeving omtrent de ver plichting tot het doen van aangifte voor de Nationale Militie, in de maand Januari 1888, voor hen die op den l8len Januari van dit jaar hun 19de jaar zijn ingetredenen alzoo de personengeboren in liet jaar 1869, alsmede voor hen die eerst na het in- treden van hun 19dc jaar, doch vóór het volbrengen van hun 20sle, ingezetenen zijn geworden, geplaatst in de Leidsche Courant van den 16den, den 23sten en den 30sten December 1887; Brengen ter algemeene kennis dat tot deze inschrijving zitting wordt gehouden op het Raadhuis, van des voormiddags 10 tol des na middags 3 uren, op Maandag 9 Januari, voorde bewoners van de w ijken 12 en 3, op Dinsdag 10» 4 en 5 op Woensdag 11» 6, op Donderdag 12 7» op Vrijdag 13» 8 en 9 of de buitenwijk. en dat de geboorte-akten, die de belangheb benden bij de inschrijving, onder opgave der woon plaats van den ingeschrevene, behooren over te leggen, dagelijks, de Zondag uitgezonderd, zijn te verkrijgen ter Secretarie dezer gemeente (af- deeling Burgerlijke Stand), van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 uren, wanneer tevens \oor hen, die hier niet zijn geborenaanvrage ter verkrijging dier akten kan worden gedaan. En wordt deze door plaatsing in de Leidsche Courant en bij aanplakking afgekondigd. Burgemeester en Wethouders voornoemd DE KANTER, Burgemeester* E. KISTSecretaris. Leiden, 2 Januari 1888. HER-IJK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS yan LEIDEN, Gezien het besluit van de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland, van den 12den December 1887, n®. 10/1 Provinciaalblad n°. 64), houdende bepaling van de tijdstippen van den herijk der maten en ge wichten in de verschillende gemeenten in deze pro vincie, voor het jaar 1888; Herinneren den ingezetenen dezer gemeente hunne verplichting, overeenkomstig art. 15, lelt. o, der Wet van den 7en April 1869 Staatsblad n°. 57), tot het doen herijken van alle reeds in gebruik zijnde maten en gewichten, onder mededeeling dat daartoe door den ijker zitting wordt gebonden in het lokaal van den ijk, op de Aalmarletnaast de Ge meente-apotheek en wel: voor de gewone gewichten, benevens de maten en strijkers voor wijk I, op den 10 en 11 Januari, voor wijk 11, op den 12 en 13 Januari, voor wijk III. op den 17, 18, 19 en 20 Januari, voor wijk IV, op den 24, 25, 26, 27 en 31 Ja nuari voor wijk V, op den 1, 2, 3, 7 en 8, Februari, voor wijk VI, op den 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 en 23 Februari, voor wijk VU, op den 24, 28, en 29 Februari, 1, 2, 6 en 7 Maart, voor wijk VIII en de buitenwijk, op den 8, 9, 13, 14, 15 en 16 Maart; voor de gewichten voor fijne weging, in gebruik bij medicijnbereiders, goud- en zilversmeden, specie handelaars en verdere in goud en zilver handelende personen voor wijk I, 11, III, IV en V, op den 20, 21 en 22 Maart, voor wijk VI, VII, VIII en de buitenwijk, op den 23, 27 en 28 Maart, telken dage van des morgens 9 tot des namiddags 3 uren dat voorts gedurende den herijk in de gemeenten van den ijkkring buiten de standplaats, zitting bin nen deze gemeente zal worden gehouden, op den 21 en 23 April, 11 en 12 Mei, 1, 2, 22, en 23 Juni, 13 en 14 Juli en 3 en 4 Augustus \an des morgens 9 tot des namiddags 3 uren, en wijders na den 16en Augustus, iederen Woensdag en Zaterdag van 9 tot 1 uur. Tevens worden de belanghebbenden er op gewezen a. dat zij verplicht zijn hunne maten en gewichten, behoorlijk droog en schoon, bij den ijker, op voorschreven dagen, tot het ondergaan van den herijk te bezorgen; b. dat zij, die zulks verzuimen of daarin verhin derd worden, voormelde maten en gewichten vóór den lst*n October nog aan den ijker, op de daarvoor aangegeven dagenter herijking moeten aanbieden c. dat, na hel eindigen van den termijn van den herijk, het gebruiken of voorhanden hebben van maten en gewichtenniet voorzien van de ver- eischte stempel merkenvolgens art. 29 der bo venaangehaalde wet, verbodenen strafbaar is; en d. dat bij het terug ontvangen van de ter ijking aangeboden voorwerpen, zij zich dienen te over tuigen of die van het goed- of afkeuringsmerk zijn voorzien. Vervolgens wordt ter kennis van de belanghebben den gebracht, dat volgens besluit van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van den 3den December 188/, de letter L, in den gewonen druk vorm, schuin gesteld, bestemd is tot goedkeurings- merk zoowel bij den ijk als hij den herijk der maten en gewichten, en bij den ijk van gasmeters de Koninklijke kroon, terwijl het kantoormeik voor de gemeente Leiden is hel cijfer 7. hn geschiedt hiervan openbare kennisgeving door aanplakh.ng en door plaatsing in de Leidsche Courant. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE KANTER, Burgemeester. Leiden, 23 December 1887. E. KIST, Secretaris. LEIDEN, 9 Januari. Gister is alhier overleden de beer J. Van Lith, in den ouderdom van 75 jaren. Uit den aard zijner betrekking kwam hij onophoudelijk met zeer velen onzer mede burgers in aanraking. Hij was nl. tot in het vorige jaar stedelijk rooimeester alhier. Morgen, den lOden dezer, is het 25 jaren geleden dat de heer dr. T. Zaaijer, thans hoogleeraar alhier, benoemd werd tot tweeden prosector bij het anatomisch kabi net, eveneens alhier. Den 12den dezer zal het 25 jaren geleden zijn, dat de openbare school, voor meer uitgebreid lager onderwijs, der 1ste klasse voor jongens, op de Aalmarkt, onder leiding van den heer G. Japikse, werd geopend. De uitvoering van de Leidsche Zang- vereeniging is nu bepaald op Woensdag den 15en Februari e. k. Behalve MtrieMagde- leine van Massenet zal Mendelssohn's Lore- ley worden uitgevoerd. Behalve de reeds door ons genoemde solisten heeft heden ook mej. Marie Grünert, alhier, hare medewer king toegezegd. In een bijeenkomst der vereeniging tot behoud der Ned. Herv. gemeente te Rotterdamhield prof. Gooszen Vrijdag avond een voordracht over ,/de beteekenis van den tegenwooidigen strijd in de Ned. Herv. kerk". Bij de heden ten raadhuize alhier plaats gehad hebbende aanbestediug van rivierzand en gewasschen grint is als minste inschrij ver aannemer geworden de heer D. Van Leeuwen, alhier, vau het rivierzand voor f 2.20 en van de grint voor f 2.64 per kub. meter. Ten aanzien van de levering van bouw materialen, waarvan mede de aanbesteding plaats vond, werd besloten de gunning aan te houden. Bij de op heden gehouden openbare verkooping van cokes bij partijen van 100, 50, 10 en 5 heet. waren de hoogste prijzen f 35.f 18.f 3.90 en f 1.85, laagste prijzen f 35.18.3.70 en 1.85. Dat de bekende Leidsche veemarkt er in de laatste 25 jaren niet op achteruit gegaan is kan blijken uit de volgende ver gelijking van cijfers uit bet staatje over 1862 en uit dat over het afgeloopen jaar, dat trouwens nog lager cijfers aangeeft dan dat over 1886. Gedurende het jaar 1862 zijn nl. op de weekmarkt aangevoerd 15,374 runderen, 4,992 kalveren, 22,676 schapen, 84,930 lammeren, 1,420 magere varkens en 4,608 biggen. In het afgeloopen jaar werden daarentegen aangebracht 29,814 runderen, 6,151 kalve ren, 57,787 schapen, 44,760 lammeren, 1,966 magere varkens, 14,320 biggen en bovendien nog 76 paarden en 38 veulens, (in 1886 zelfs 105 paarden en 89 veulens.) Een driejarig kindje van zekeren H. is Zaterdag 11. in een pan kokend water gevallen, waardoor het brandwonden beko men beeft. De toestand van het kind is redelijk wel. Twee schoorsteenbranden hebben Za terdag en één Zondag plaats gehad, die met cardoezeu zijn gebluscht. Zaterdagnacht ten 1.15 uur is een binnenbrand in de branderij van den ban ketbakker B. aan de Haarlemmerstraat ont staan, die spoedig door twee brandspuiten is gebluscht. Zaterdagnamiddag 11. heeft op het Rapenburg een man, genaamd H. G, op eene stoep een toeval gekregen; na bijge bracht te zijn werd hem voedsel, wijn en reisgeld verstrekt. Gisterenavond werd die man door een politieagent, die hem aan de jOude Vest eveneens op eene stoep aantrof, aan het bureel gebracht. Opgemelde man, militair geweest zijnde, is wegens dronkenschap van het corps maréchaussées naar zijn vroeger corps overgeplaatst, zijnde hij dan ook ter zake meermalen in het Algemeen Politie blad gesignaleerd. - Gistermiddag hebben twee dames in de Caeciliastraat elkaar met een kurkentrek ker duchtig toegetakeld. Dat gebeurt daar nog al eens. 'fc Zal op die manier blijken weinig te baten of de naam eener beruchte straat al veranderd wordt zoolang de bewoners niet veranderen. Als premie van het Geïllustreerd Politienieuws is te Amsterdam verschenen FEUILLETON. OF DE WRAAK EENER EDELE VROUW. 129). .Mijn kindhief de graaf aannadat hij plaats genomen had op een stoel bij de, midden in het kleine boudoir staande tafel .het beslisseudste van je leven is aange broken, graaf Arthur heeft aanzoek gedaan om je hand!" Met een heeschen kreet vloog Cecilia van haren stoel op. .Graaf Frenk, vader, maar dat kan niet wezen," stamelde zij. De graaf zag zijne dochter verbaasd aan. .Het kan niet zijn?" vroeg hij op ge- rekteu toon. »En waarom niet, als ik je vragen mag. Lord Emil, lady Qeneviève, kapitein O'Donell, en ik geloof wel allen hier op het slot en alle bekenden weten, dat lord Arthur je het bof maakt en nu hij eindelijk het beslissende woord gesproken heeft, zou het in je oogen niet mogelijk kannen zijn. Je woorden verbazen mijl" Lady Cecilia stond zichtbaar verlegen, bijna werktuigelijk liet zij zich weder op haar stoel neervallen. .Je geeft mij geen antwoord," ging de graaf met berekening voort. .Je spreekt geen woord over een gebeurtenis, die elk ander meisje van blijdschap in verrukking zou brengen. Mijn kind, ik hoop toch niet dat je den hoogsten wensch mijns levens verijdelen zult. Terwijl hij sprak, scheen lady Cecilia hare verloren tegenwoordigheid van geest weder terugverkregen te hebben. .Vader," stamelde zij, .het onverwachte van het feit .Het onverwachte?" hervatte hij ver wonderd. .Ik dacht toch, dat je al lang genoeg voorbereid waart geweest op datgeen, wat nu gebeurd is. Toen wij van Londen naar Rosegg verhuisden, wist je, dat je slechts als de bruid van lord Arthur de koningsstad aan de Theems zoudt we derzien." .Vader, ge herinnerdet mij aan een oude belofte, die gij aan een stervenden vriend gegeven hebt, en voegdet er aan toe, dat we geruïneerd zouden zijn, wanneer ik niet lord Arthur huwde. Alleen dit laatste deed mij besluiten, uw wenschen na te komen En zoodoende kwam ik, bezield met den wensch om het aanzoek van den man, dien ge voor mij bestemd hadt aan te nemen, hierheen." Aarzelend bleef zij zwijgen. .Ha, ik begrijp je," viel de graaf haar kwaadaardig in de rede. .Je kwaamt hierheengenegen om mijn wensch te vervullen, omdat je destijds nog niets van kapitein O'Donell afwist, maar sinds hij .Houdt op, vader!" riep lady Cecilia opspringend en met fonkelenden blik. .Geen woord meer, wilt ge niet de heiligste ge voelens in mij onherstelbaar kwetsen Wat ook Roderich O'Donell mij steeds is en was, toch hebt ge geen recht zijn naam te bezoedelen, zelfs nadat hij hier gekomen was, zou ik er niet toe overgegaan zijn, om mijn eenmaal aan u gegeven woord te breken, doch sinds ik zien moest, dat de mandien ge mij tot echtgenoot bestemd hadtzich geheel en al tot ten ander wendde, terwijl ik ternauwernood voor hem bestond, sinds dien tijd gevoelde ik mij vrij 1" .Zoo!" Gelijk een kreet van woede kwam dit woord over graaf Ainsleigh's lippen. Cecilia bemerkte de verandering in zijne trekken, en zijne gedachten radende, over- toog een donkere blos haar gelaat. .Wees onbezorgd vader!" zeide zij trots tot den graaf. .Ik gevoelde mij vrij, maar ik hoop, dat ge niet van uw dochter denken zult, dat zij achter uw rug het spel met een ander aanving, en zoo uw vertrouwen teleurstelde. Ja, ik heb Roderich O'Donell eenmaal liefgehad, en ik heb hem nog lief, doch ondanks dit alles, zon ik, mijne ge voelens ten offer brengende, van alle geluk afstaDd gedaan hebben, om, zooals ik het u beloofd had, u voor een ruïne te redden." .Mij, alleen mij? Ik denk toch wel ons mijn kind," antwoordde graaf Ainsleigh sarcastisch. .Wie zegt u, dat kapitein O'Donell nog de dochter vau den verarmden graaf Ainsleigh tot vrouw zou begeeren? Wanneer dat zijn plan was geweestwaarom heeft hij dan al reeds niet lang aanzoek om je hand bij mij gedaan? Weet je zeker, dat hij je bemint? Ons beiden dreigt een ruïne, jou zoowel als mij. Graaf Frenk is onze eenige redding, ik herhaal het je. En heden avond heeft lord Arthur mij om je hand gevraagd Lady Cecilia keek verwonderd op. Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1888 | | pagina 1