AOVERTEITIÊI. jCommissie voor de yolksbijeenkomsfen. EERSTE BIJEENKOMST 2« 96 7\, i4% 9!% 9% 51 **-» K2 b mm «-a bMr 3B3 4ca «r» «a r m. xm. xw nr. 0. L. Vr. Oob. Ontv. te Amsterdam den jeereerw. heer Chr. F. Philipponatot deken en pastoor te Schagen den seereerw. heer M. P. Kreyns, en tot pastoor te Anna Paulowna den weleerw. heer J. A. Van Leeuwen, die kapelaan was te Voorburg. HANDELS- EN FINANCIËELE BERICHTEN. TER MARKT TE LEIDEN AANGEVOERD. H. L. 22 October. Oude Tarwe Nieuwe Tarwe Oude Roggei4 Nieuwe RoggeJ Gerst (zomer) Chevalier-Gerst Zware Haver - .1 Lichte l Maïs I 3 Paardenboonen Boter (1 equal. vat)- (2e - i 5950 kilog. (lo per kil.) (2e Turf haardbr. Ie soort (grauwe) Lange zwarte dubb.hectol. Laagst* Hoogkl* J - 6. 6-50 - 5.— 5 50 4-50 5.— 6 6.50 3-75 4-20 3.50 - 3-75 5.— 6-, •6P. #78 #52. #66 - 1.70 1.95 - 1.30 1.65 21. —.25 Van de binnenlandsche fondsen waren integralen heden iets minder geanimeerd. De buitenlandsche markt was over 't al gemeen goed prijshoudend. Aand. Morsch-Sysran en Riask-Wiasma werden flink omgezet en kwamen weêr 1 pCt. op. De Russische spoorwegmarkt was overi gens weinig gevarieerd. De Amerikaansche markt was iets min der vast. LAATITi: BERICHTEN. Te Roelofarendsveen ^af onlangs een der praochianeu ter gelegenheid van haren negentigsten verjaardag aan de R. K. kerk al daar een nieuw orgel ten geschenke. Don derdag nu werd dat orgel gewijd door den weleerw. heer J. J. l'Ami, een zoon der parochie. De weleerw. heer J. Hoogland beklom den predikstoel en dankte de edel moedige geefster, ofschoon die door ouder dom niet meer in staat was de kerk te be zoeken. Het instrument munt uit door degelijkheid van constructie, zuiverheid en volheid en zachtheid van toon Het werd smaakvol bespeeld door den heer H. J. L. Van Dommelen, organist aan de kerk van O. L. V. Onb. Ontv. te Leiden. Het instrument is geleverd door de bh. Gebr. Gradussen. Als een zeldzaamheid kan worden ge meld, dat zich Donderdagmorgen een hert (bok) heeft vertoond in de onmiddellijke na bijheid van Wageningen. Het dier kwam langs de boerderij der rijkslandbouwschool en vertoefde daarna geruimen tijd in een weide met een zich daar bevindende hit. Gelukkig voor het dier, dat de jacht op grof wild nog niet geopend is; anders was het wellicht in. handen gevallen van jachtlief hebbers. Nu vond het gelegenheid in de richting van Bennekom te ontkomen. (Arnk. Ct.) Omtrent de opstootjes te Tilburg meldt men aan Be Tijd dd. eergisteren van daar: Het schijnt dat minstens eenmaal in het jaar onze stad in opschudding gebracht wordt door een of ander opstootje. Ook thans is dit weder het geval. De aanleiding daartoe schijnt gevonden te zijn in het feit, dat de firma Van den Bergh-Krabbendam een radi cale regeling in de werkloonen had gebracht, in dier voege dat de werkliedendie vroeger minder verdienden en evenveel werk ver richtten als zij wièr verdiensten hooger waren, in loon werden verhoogd, terwijl de anderen werden verlaagd. Ten gevolge van deze regeling waren eenige arbeiders onte vreden geworden en verlieten de fabriek. Gedurende enkele avonden namen werklieden vaü andere fabrieken de partij op voor de werkstakers en trokken joelende en zingende langs het woonhuis van de heeren Vau den Bergh. Vooral Woensdagavond, toen dui zenden bij gelegenheid eener serenade op de been warenwas het zeer woelig. Bij den heer Van denj Bergh en in zijn fabriek wer den de glasruiten vernield. Rijks- en gemeente politie chargeerden daarop tweemaal met de blanke wapenen, waarbij velen gekwetst werden. Men verwacht dat tegen hedenavond krachtige maatregelen genomen zullen worden. Te Maastricht is gisteravond brand ontstaan in eene bergplaats van verfstoffen enz., gelegen naast de Luthersche kerk en toebehoorende aan den rijtuigfabrikant P. De brand had aanvankelijk een dreigend aanzien, doch bleef beperkt tot de berg plaats, die geheel is uitgebrand. Alles was verzekerdoorzaak onbekend. GKiVlHNGDH BERICHTEN Miss Nellie Gerard, de veertienjarige 5 dochter van een rijken lord, is met den kleinen Maxie, den löjarigen clown van een Londensch circus, gevlucht. Miss Nellie j. had den clown leeren kennen bij eene door haren vader le barer eere gegeven kinder voorstelling. De kleine Maxie is een leelijke jongen met geel gelaat en kroeshaar, terwijl Nellie een aanvallig, flink ontwikkeld meisje is. De lord heeft 100 pd. voor het terug brengen van zijne dochter, de eigenaar van het circus voor het terugbrengen vau den clown 200 pd. st. uitgeloofd. De uitviuster der tournure. Eenige weken geleden werd in de nieuwsbladen ver meld, dat zich in de dameswereld een merk bare stroomiug tegen de mode der tournure had geopenbaard. Bij die gelegenheid werd de opmerking gemaaktdat de tournure volstrekt niet een gedrochtelijk kind van onzen tijd was, maar veeleer op een verle den van vele eeuwen kon terugzien. Toen namelijk onder de regeering van koning Frans II in Frankrijk de heeren van zijn vroolijk hof er genoegen in vonden hun magere gestalte door een kunstmatig aauge- brachten buik een majestueuzer voorkomen te geven, wreekten zich de dames daardoor, dat ze zichzelven ook een grooteren om vang gavenmaar in omgekeerden zin. Men zegtdat Margaretha van Néval: een jonge hofdame, bekend om haar moedwil en stoutheid, de eerste is geweest, die in een dolle bui met een tournure van kolos salen omvang op een hofpartij verscheen. Haar komt dus het recht en den vorm dezer mode-uitvinding toe, die ongeveer vijftig ja ren later in vergetelheid geraakte, totdat ze in onze dagen weer te voorschijn kwam. Lloyd's agent te Melbourne seint, dat het stoomschip ^Cheviot", van Melbourne naar Sydney, schipbreuk heeft geleden bij Port Philip Heads. Een aantal passagiers kwam om en de lading werd een prooi der golven. Heden overleed, na kortstondige onge steldheid, tot diepe droefheid van haar Kinderen, Behuwdkiuderen en verdere betrekkingen: Vrouwe HENRIETTE JOHANNA FREDERIKA KUYPER, Weduwe den Heer CORNELIUS MARIE DE BRUYN KOPS, in den ouderdom van 51 jaren. Uit aller naam Dr. A. KUYPER. Lkidin, 20 October 1887. Kenige en algemeene kennisgeving. DE DIJKGRAAF VAN RIJNLAND brengt ter kennis van de Ingelanden, dat op Zaterdag den 29ste° October e. k., des voormiddags ten elf uur, eene Ver- eenigde Vergadering zal worden gehou den in het Gemeenlandshuis te Leiden. WOENSDAG 26 October 188J, des avonds ten 8 ure, in de ST ABS-ZAAL. Spreker: de Heer R. KOOPMANS VAN BOEKËREN. De Commissie voornoemd, G. JAPIKSE, Voorzitter. C. J. LEENDERTZ, Secretaris. De Deuren worden te half acht uur geopend. Toegang vrij. SWjT" Nogmaals wordt in herinnering gebracht dat Kinderen beneden den leeftijd van zestien jaar, zonder geleide, tot deze Bijeenkomsten niet meer zullen worden toe gelaten, tenzij hunne Kaart door een der Commissieleden is gecontrasigneerd. 3| AMS'J'KKDAM, 22 Oct. Iöb7. MaaUlieoingen. l>Ct. AUDËBL.1.XU. Cert. Nat. Werk. Sch.2J ilit» dito8 dito dito Ktccpisben dito BELG1F. Obllgatiën 4 UUXGAiUlJE. Obligation 1867 5 iito Papier5 tiiiu Goudleeniug 5 4 :«v 16814 I1AL1E. Liscnryv. 1862/81. 5 i Leen. 1860)64 5 UOMTEKBIJK. Mei/November 5 'ii'.n-./Augustus 5 'Int. Januari/Juii 5 duo April/October 5 in Goud4 POLEN. Oalig. Schatk. 184 4 4 POATUOAL. Buitenland 1858/84 3 dito 18815 BliSLAXl). Obl'. Hope 1798/1815 5 UerLlns. öeSer. 1854 5 dito dito 6e Serie 1855 5 Oblig. 1862 jC 5U/1UU 5 dito 1864 100U 5 dito 1866 100U 5 dito 1877 20-100 5 dito Uoster-Leeniug 5 dito ide Serie5 dito '7ïGec.* 50/100 5 dito'73Gec. 50- 0 5 dito 1884 gecons. 5 ditol850 leLng.dflOO dito 1860 2eLng.il 100 4j diU>ls75Gec.*5ü-l00 4» dito 1880 Gecons 4 Obl .-Leen. 1S67/69 4 Oblig. in Gond 1883 6 SPANJE. Buit. Perpet. S. übl. 4 Binn. Perpetueelo 4 TURKIJE. Gejffivilsg. Oblig. 5 Oblig. Geregistreerde dito Geev- Serie D. iito Geregiflt. 1869 6 dito Geer. Serie C. EK V PTE. Leaning 1876 4 VEB. STATEN. 1877 4 iito 1876 4J MEXICO. -ÜtO 1864 3 Vorige Koers. 74Vl6 88^6 987/8 99 95% 75 99% 6ö7/8 89% 801/4 93% 91% 64% ü47/8 65% 66 S33/4 S3 56 "fa 95% ïoifa 64% 63% '60 IUU SU/4 51% 63 933/4 93% 94 92% 65% 75% 82% 102 64% 6'Va 671/. 14 Va 133/ifl ïa'fa 139/u '<Vi 166 107 34% 15% Laagst. Koers. 73% sa% 9 3'fa 93' 893/4 801/» 931/4 643/8 65 Va DO3/» 56% 96 ïoii/a 837/a 96 Vn '64% 100% 51 5U/4 93 631/4 9 2 Va SS'/» 75% "'/is 1021/a 64% 671/s «33/8 '3% 15% 15l/s Hoogsio Koers. 78% 100% 801/4 6*7/lfl 84% 85% 66% 57 96% 84 100% 03% 93% 92% 64%6 137, 18% pCt. ZUID-AMEKIKA. BRAZILIË. Londen 1865 5 dito dito 1886 5 dito dito 1863 4} dito dito 1883 4j dito goud 1879 4J COLUMBIA. •Oblig. 44 ECUADOR. *1855 1 PERL'. •Obl. 18706 *dito dito 1872 5 VENEZUELA. 18814 Pror. en Steü. I.eenluj;. Amsterdam Oblig.*61 3\ Noordzeekanaal 's Grav. Leen. 1886 3J Groning. Pror. Leen. 4 Leiden, 1882 4 Rotterdam, 1886 4 Utrecht, 1886 3» Zeeland, 1878/81. 4 Slid, en Kin. Ouder». Air. Hand.-V. Aand. Amsi. Bank dito diio Kanaalm. Aand. 2 dito dito Oblig. 4 Dorrap. Bk.d. V.-L. A. dito dito Obl6 Gem.-Uredieu Oblig. dito dito4 lianJölsv. Amst. Ad. Havenst.bootd. dito Java-Bank dito Koloniale Bank dito Nat. Hyp.-Bk. Pbr. Ned. Bank Aand Ncd. Handelm. dito N.-lnd. Handb. Aand. dito dito Oblig. 5 dito Lanlb.-My. dito 5 Nod. Panopt. Aand. Pav. V oiks v./200 do. Parkschouwburg dito St. v.-M. Itisul. Aand. dito Java Aand. dito Nederl. Aand. dito Zeeland Aand. Twenwche Bank dito VVest. Suikerr. dito Ad. Maxw.L. G.C. 0. •dito incomebonds do. Spoorwegleeaiugeu. Aken-Maastricht4 Haarl.-Zandv. Aand. lioil. IJzeren Aand. dito dito Oblig Exploit. St. Sp.Aaud. dito 1879/81 Oblig. ..4 Ned. Centraal Aand. dit© Oblig. Gestenap. Bew. Uitg. Sch. f 100 Ned. Ind. Sp. Aand. dito Oblig. 1879 3 dito dito 1869 4% N. Rtjn. Volg. Aand. Vorige Koers. 101 100 Vi« 101% 94'/ 98 13 40 97% 92 97% 97% 101 971/4 97% 100% 80% 129 52 101 2% 361/4 102 102 62 105 148 38 1031/4 207 108% 38 94 92% 33% 61 3% 6 1% 64 96l/4 118 85 117/8 233/16 65 143 102 116% 101 25% 75% 17% 137% 91 391/4 86 |Laagste Koers. 101% 100 131%. 12% 397/g 97% .6 1001/4 207 33% 62 3 H% 102 116% 25 '6% H'WtU.' Vorige Laago;,' Hojgti 1 Koor* pCt. Koers. Koers, Koem dito Oblig. 1865/85 4 100 dito dito 1875/78 5 103% N.-Br.-Bokstel Aand. dito Obl. gest. 1875/80 42% - Zuid-Ooster Spoorw. 4 102 1013/4 Theis3 Aand5 IOU/4 100 100% dito Oblig5 81% Znidital. Spw. Oblig. 3 611/4 61% 61%| Wars.-Bromb. Ad.4 46 45% 46% War» -Weenen dito ?9'fa 1 Groote Maats. Aand. 5 1131/4 1131/4 dito Hypoth. Oblig. 4J 95S/a 95% 95% 1 Baltische Aand. 3 56% 563/, 56% «2% Brest-Grajewo Oblig. 5 871/4 - Chark.-Az. 100 do. 5 933/4 Iwang. Dombr. dito 4\ 833/4 Jelez-Griasi dito5 - Jelez-Orel 1000 do. 5 9'1SA6 - Kurs Char, 1000 do. 5 «V» K.-Cb. Az. M 100 do. 5 34 Los. Sew. 1000 do. 5 833/4 Morsch.-Sysran Aand. 5 251/4 26 27% Mosk.-Jaroslaw Obl. 5 1017/» 102% Mosk.-Kursk. dito6 60'/ Mosk.-SmoL dito 5 96% Orel-Vitebsk Aand. 5 89% dito ZR. 1260 do. 5 89 ö8% dito Oblig5 i>4% 9J% Poti-Tiflis f 1000 do. 5 96% ..j dito dito 100 dito. 5 93% RiasehkWiasm.Aand. 5 24% 24% *5 36% Zaid-West.Sp. Aand. 5 561/4 6 SbViu dito Z. R. 3000 do. 5 551/4 Atchis.-Top. Aand. 1IOI/4 Atchis. Top. Oblftg.7 105 Atl.Pac.(W.D.) le H. 6 85% Buff. N.-Y.Ph. Aand. 103/4 Buff. N.-Y. Pb. pref. Centr. Pacif. Aand. 31% 31% Sl%6 dito Oblig6 1H fa 114% Calif. Oregon do. 6 1003/4 San Joaq. Valley do. 6 114% 114% Calif. Pac. 2e Hyp. do. 6 104 Chesap. Ohio Obl. 6 1031/4 - dito Iste Hyp 'h. 5 103'/» 103 Chic. Atlant. C. v. O. 6 79 76 78% do. Jowa Midi. do. 8 132% ao. Madison Ext. do. 7 1321/4 do. Menominee do, 7 131V. do. N.-W. Union do. 7 133 do. Win. St. Peter do. 7 1321/4 Burl. Qin. 0. v. Ad. 136 j do. Gr. Tr. 2e H. Obl. 5 91 113/, Chic. R.-Isl. Certil. II9 diro South West. Obl. 7 121% 23% CL Akr. Col. Certif. 361/, 36% 36% Denv.-Rio-Grande do. 24 23% 23% •DeaMoin.Frtd. lc H. 6 83% 83% 83% 1 Flor.Cent.W.Cert.v.A. 11 dito dito Obl. Lr. B. 5 51 5. 51% Illinois Cert. v. A. 117 Kansas Pacif. Oblig. 6 1171/s St.LouisCaïro Cert- v. d. dito dito Income b. 0. 543/4 Louis v.Nashv.Certif. 58% 58% 58% 1 dito dito Oblig. 6 1153/, S. Franc. Ad. le pr. 117% dito dito 2e pref. 72 Mich. Cent. Certif. 78 Iv3 ilwe St. Paul Aand. 118 - pGt. Miss. Kana.Tex. Aand. dito dito Oblig. 7 dito Alg.Gec.Hyp. do. 5 dito Un. Pac. S.B. Ob. 6 dito Pac. South.Oblig. 6 New.-Y. Erie WAand dito Cort. r. Pref. dito. do.Ontaria m. Com.-Bew. do. Pensylv. Ohio Ob. Oregon Calif. Aand. dito dito pref. St. P. en Man. Cert. dito dito Oblig. 7 St. P. en Man. Oblig. 6 St.P.enMan.2o Uyf»0.6 dito Dakota Ext. dito 6 Pensylv. Cert. v. Aand. Southern Pacific Obl. 6 *Tol.Peor.2eHyp.Incl4 dito dito Oblig. 6 dito Coll. Trust Bonds 5 Wab. St. L. P. Cert. Brazilië. Spoorw. 5 Canada-St. Certif. Canad.Pacific. C.v. A framwegmxaUcii. Aiust. Oinnibm. Aand. dito dito Obiig. 4J Gooischc Stoomtr. dito dito dito Oblig. 4 Ned. Traiiiw. Aand. dito Oblig4| N.-enZ.-iioll.Trw.do. Zuider-Stooratrain do. frcniieleeuiugeu. Amsterdam luuu 3 duo lQu3 dito Kanaal-Al. C.v. A. Rotterdam3 Gemeunte-Crediet 3 Pal. v. Voikzvlyt 1867 Antwerpen 1874 3 Brussel 1887 2» Hong. Staatsi. 1870 Thoua4 Ooutenr.Staa - 1854. 4 dito I860 5 dito 1864 Boden-Cred-Ansr.Ub. 3 Stad Weenen 1874 Pruis. L. 1855 Th. 100 3 J Keulen-Minden-Spw. 3J iiusl- Staatsi. 1864 5 dito 1866 5 Madrid 1868 3 •Torkache Spw. laen. 3 Pnjjxen d«r Coapo Vorige Koers. 227/8 109% 753/4 "87/a 993/4 287, 753/8 161/, 107./, i '0% lool/j 112 1153/4 Hf/, 118 UI 1 loy» 'V* un/» 961/, '«3/4 821/, 54% 63% 200 103 80 633/4 100 3% 38 «06% 102 130 983/4 105 141 HOI/4 1103/4 IO2I/4 106 102% 130 90 90 98 983/4 104 Vs 1083/s 135 82 103% 153 131% 141 131 40% 7% Oostenr. pap. 2o 15—; dito zilv. J 20.15 diver-e ml/ U.52%; dito, dito met affidavit Ti.92%; Portageesche 11.97%; Fransche J 47.25; Belgische 47-25; div. Reichs- inark/ 58.80—Hamb. Rusland /1.00%; Ross. zilv. Roebels 1.04 dito papier. Roebel J - Poolsche por zilv. Roebel J 1.88%; Spaansche Piaster buitenl. dito dito Juli francs 47.55; dito dito binnenl. ditc dito Juli /"2.29; Amerika gouden Dollar dito papieren Dollar /2.46%; Goud roebels /T.88%. Koers van het geld; Beleen. Prol. 3 pCt. De met gemerkte Fondsen z\jn noodlijdend. Luagnti» Koers. "V» 75'/, "7% 16 1077/, hov„ 1 523/, 523/4 Uuo&n Koers 223/a 751/4 28% I6I/4 53%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1887 | | pagina 3