I LEIDSC1IE CiliAHf. sr. 1883. 115. VRIJDAG 18 MEI. "3 Jba® B1NNENLANDSCHE BERICHTEN. raaf, «tl De Courant verschijnt dagelijksZon- en Feestdagen uitgezonderd. De prijs der Courant is per vierendeel jaars 1.50, franco p. p. f 2. sfsonderlijke nommers zijn verkrijgbaar voor 5 cents. De prijs der Advertentiën is van 1—4 regels 1.— iedere regel neer 25 cents, groole letters berekend naar plaatsruimte. ITER in IS dl md! 14» 85 52 65% 124% 50% 93% 86ü 82% 85 iy 78% 78% 85% 60% 57% 971 111* 65% 121 48% 143% 30 35# 15% 130 45i| 112% 99% 132' 125» 45% 1344 21. 1.57%; LEIDEN, 17 Mei. De 1® luit. W. N. Roldanus, van het le reg. inf.. gedetacheerd op den intendance-cursus te 's Hage, wordt 1 October werkzaam gesteld bij de lioofdadministratie van het 4« reg. inf. te Leiden, en de 1® luit. G. I'. Chc- riex, van het 4® reg. inf., gedetacheerd van de 2® afd. krijgsschool te Hage, wordt voor een jaar gedetacheerd bij het 2® reg. veld-artillerie aldaar. De minister van financiën brengt ter kennis van ambtenaren der di recte belastingen, invoerrechten en accijnsen, dat voor het opengevallen kantoor te 's Gravenpolder c. a. zich vooralsnog geene bevoegde sollicitanten hebben aangemeld. Ontvangers en andere ambtenaren dier belastingen, krachtens de bestaande regelen lot die betrekking benoemDaarkunnen rich mitsdien alsnog tot 1 Juni e. k. bij het departement van financiën daar- voor aanmelden, onverschillig of zij overigens tot mededinging naar een kantoor der 8® klasse bevoegd zijn. Aan het verslag van den hoofdingenieur voor hel stoomwezen over 1882, wordt het volgende ontleend: Het aantal stoomketels, op 31 Decem ber 1882 hier le lande in gebruik, bedroeg 6706, geplaatst in 3318 fabrie ken en stoomgemalen, 998 zeestoomschepen en rivierstoombooten963 lo comobielen en werklocomotieven en 112 stoomtram-locomotieven. In de provincie Zuidholland bedroeg het aantal 1031 fabrieken en stoomgemalen, 419 zeeschepen en rivierbooten, 338 locomobielen, locomotieven, kranen, enz., 44 tramweg-locomotievenhet aantal nominale paardekrachlen be droeg 37619. De bevindingen van het onderzoek door de ambtenaren van het stoomwezen kunnen aldus worden zamengevat: 46 stoomketels verkeer den in direct gevaar, zoodat het gebruik daarvan lijdelijk moest verboden worden; 306 leverden indirect gevaar op en moesten hersteld worden; 2799 hadden kleine gebreken, en 3655 waren zonder gebreken. Een ongeval kwam dit jaar ter kennis van het toeziend personeel. Den 4d,D Januari had namelijk eene ontploffing plaats van den stoomketel in de houtzagerij tan de heeren RymenamAchterberg en C°. te Amsterdam. Door het af springen van een deksel werden daarbij twee personen gedood en twee jewond. (Stc.) De heer A. Van Vlijmen, stukadoor le 's Gravenhage, heeft zich met teo nader adres gewend tot de tweede kamer der staten-generaal, ter wederlegging van het adres, waarbij de heer B. P. Schippers, onder dag- leekening van den 5deI1 Maart dezes jaars, zich als aannemer van den bouw ier koninklijke stallen heeft verdedigd tegen de bekende beschuldigingen, ëaarover tegen hem ingebracht in hel adres van den heer Van Vlijmen, van 24 Februari jl. Laatstgenoemde adressant c:. k i.t de bewering van den heer S., als zoude de openbaring der plaats gehad hebbende wanpraestaliën lij vermelden bouw zijn eene daad van persoonlijke wraakzucht tegen den heer Schippers. Wel had adressant redenen te over (wegens oplevering van voor zijne rekening verricht werk door den heer Schippers) om de hande- ingen van den heer Schippers in het licht te stellen, en werd hij daartoe telfs nog aangespoord door de wetenschap, dat de directie van den stallen- bouw (de heer H. P. Vogel) evenals de hoofdopzichter (de heer P. C. Oost- toek) den heer Schippers ter verantwoording wilden roepen wegens de voorgevallene misbruiken; doch hij werd van bedoelde openbaarmaking weerhouden door de vrees, juist den schijn van wraakneming op zich te lillen laden. Eerst 4% jaar na den bouwimmers in den aanvang van fit jaar, besloot adressant niet langer te zwijgen. De voorname aanleiding lot dit besluit is in zijn adres van Februari dezes jaars reeds genoemd: de id in de stallen op 17 Februari II. Toen het nl. aan adressant bleek, deze brand was veroorzaakt door de (euphemistisch uitgedrukt) vreemde wijze van bouwen, en hij daarbij overdacht, hoe dit ongeval wellicht slechts te voorspel zou zijn van nog te verwachten grootere rampen, meende hij li moeten spreken, wilde hjj niet door langer stilzwijgen zijn plicht als itaatsburgcr verzaken. Adressaul gaal daarna over tot de bespreking van le verweering welke door den heer Schippers is aangevoerd. Het stoomschip Zuid-Holland arriveerde eergisteren te Batavia van "otterdam. Hel stoomschip Gelderland, van Java naar Rotterdamarriveerde iuslai jisterenmorgen te Marseille en vertrok des avonds van daar. De geneeskundige staatscommissie heeft bevorderd tot arts: de lib. G. Cohen Tervaert en G. J. Van VVieringen, med. doctorandi, en toegelaten tol het 1" gedeelte: de hh. D. J. Blok, J. 51 V. G. Dubois, L. C. Van der Meulen Mzn., candidaat-artsen. Volgens een bericht door het Hbl. uit Berlijn ontvangen is de toestand van prinses Marianne der Nederlanden zoozeer verergerd, dat prins Albrecht van Pruisen (die zijne reis naar Moskou tot dusver uitstelde), zijne zuster, prinses Alexandrine, per telegram naar het slot Reinhardtshausen ontbood. Men vreest het ergste. Een man is onder Wassenaar van zijne portemonnaie met geld, zijne zilveren tabaksdoos enz. beroofd. Door den brigadier der maréchausées is daaromtrent een uitgebreid onderzoek ingesteld. Tegen eene vrouw, eerst sedert acht dagen gehuwd, heelt de politie te 's Hage proces-verbaal opgemaakt, daar zij verdacht wordt in haar on langs verlaten dienst, verscheidene huiselijke benoodigdheden te hebben ontvreemd. Dinsdagavond te 8 uur is aan de Schie, gemeente Hof van Delft, een hevige brand ontslaan, in den stoomoliemolenbehoorende aan den heer P. Znidgeest le Delft; zoo spoedig mogelijk rukte de brandspuit aan, welke een half uur ver van het onheil gelegen is. De brand nam zoo in hevigheid toe, dat aan het behoud niet meer te denken viel. Gisterenmorgen te5uur was eerst de brand gebluscht; de houding der brandweer was uitstekend. De oorzaak van den brand is onbekend, alles was tegen brandschade ver zekerd. -Door den gemeenteraad van Amsterdam werd gisteren benoemd tot directeur-geneeskundige van het Binnengasthuis dr. H. A. Zeegers, thans adsistenl-gencesheeren tot geneesheer-directeur van het Buitengasthuis de heer J. Van Deventer Szn. De toestellen voor het eleclrische lichtdat op het tentoonstellings terrein te Amsterdam aangebracht zal wordenzijn aldaar in zulk een delecten toestand aangekomen dat vgor hunne herstelling een paai' weken noodig zijn. Tot teleurstelling van velen zullen de avond-concerten daar door niet vóór het einde dezer maand een aanvang kunnen nemen. Naar men verneemt wordt de keizer van Brazilië in de volgende maand te Amsterdam verwacht. Rijk Sijberden, arbeider te Baarn, is gisteren door het gerechtshof te Amsterdam tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld ter zake van kinder moord, door hem in den morgen van 5 Februari gepleegd op het jongge boren kind zijner 22-jarige dochter. Op de Friesche kust zijn ernstige ongeregeldheden voorgevallen tus- schen Engelsche en Hollandsche visschers. De itlamix en de Bonaire zullen derwaarts vertrekken. Hel gerechtshof te 's Hertogenbosch heeft gisteren uitspraak gedaan in zake: Adriaan De Dreu. wonende te Breda en Corneüs Dirk Jansen Van Leeu wen, wonende te Teteringen, en hen schuldig verklaard aan moord en moed willige mishandeling met voorbedachten rade en geleider lage gepleegd; ver oordeeld: den eerste tot eene tuchthuisstraf van zeven jaren, en den tweede tot eene tuchthuisstraf van tien jaren cn ieder in eene geldboete van ƒ25 te vervangen door drie dagen gevangenisstraf. Blijkens het voorloopig verslag omtrent het wets-onlwerp van den heer Schepel, beperking van het vestingstelsel tot de stelling van Amsterdam, waren vele leden verwonderd dat de voorsteller zoo lang gewacht heelt met het indienen van een ontwerp, geheel afwijkende van het in 1874 aangeno men stelsel, dat thans zijne voltooiing nadert. Ware de voorsteller kort na 1874 met zijn ontwerp gekomen en had de wetgevende macht er zich mede vereenigddan waren er millioencn schats bespaard. Algemeen werd hulde aan den voorsteller gebracht voor de moeite en zorg aan zijn ontwerp be sleed, terwijl enkelen bijzondere waarde hechtten aan zijne voordracht, juist omdat de voorsteller als niet-militair geheel ongeprejudicieerd mocht heeten. Door de voorstanders van het ontwerp werd op den voorgrond gezet, dat de aanneming er van eene verbetering van 's lands defensie en tevens gerin ger personeelen en financiëelen druk voor de natie met zich zal brengen, zoowel wegens het mindere onderhoud, dat de alsdan bestaande werken zullen vorderen, als omdat onze levende strijdkrachten in dat geval eene belangrijke vermindering zullen kunnen ondergaan. Op grond van de on zekerheid omtrent de oplossing van het vraagstuk onzer levende strijdkrach ten zouden zelfs enkele leden, die overigens in beginsel voorstanders van het stelsel van 1874 waren vóór dit ontwerp stemmen. Enkele leden gin gen verder en ontkenden de mogelijkheid van verdediging des vaderlands ten eenenmale.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1883 | | pagina 1