VOOR DE WINTERAVONDEN. ECHTE ITTROEXPEXSCII Attentie Dames!! LEVERTRAAN, bij J. P. RIEDEL, ADVERTENTIES TE HUUR GEVRAAGD Handleiding; tot het vervaardigen van allerlei nattige en sierlijke voorwerpen voor liuishondelijk gebruik enz. FIJNSTE EOFODINSCHE van H. SARI)F,MANX, te Emmerik in Minerale Wateren, Likeuren en Gedistilleerd. BOOMMARKT. te Leiden, hij VF.KK011V FIV STOKHLTZM, ti ou dnM. PALMEN: 'sHage, SINGELS, Kleine Groenmarkt; uitwendig- middel tegen kinkhoest BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. De Burgemeester van Leiden betuigt zijn hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van belangstelling, ontvangen bij de intrede van het Nieuwe jaar. Leiden, 3 Januari 1881. DE KANTER. De Ondergeleekenden, Wethouders der gemeente Leiden, betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen de intrede van het Nieuwe jaar. Leiden, 3 Januari 1881. van belangstelling, ontvangen bij P. 1. DE FREMERY. H. C. HARTEVELT. P. C. LIBRECHT LEZW1JN. De Secretaris der gemeente Leiden betuigt zijn dank voor de bewijzen van belangstelling, bij de intrede van het Nieuwe jaar ontvangen. Leiden, 3 Januari 1881. E. KIST, De Ondergeteekende- bericht bij deze dat hij de BOEK- en SBOrTDRIIKKEBlJ van wijlen zijn Vader, den Heer L. VAN NIFTERIK Hz., van af 1 Januari 1881, onder dezelfde firma, voor eigen rekening zal voortzetten; zich voor de levering van alle Drukwerk aanbevelende. H. Ii. V A NIFTERIK. in de onmiddellijke nabijheid van Del/l of Leiden, tegen 1 Mei of vroeger, j voor gehuwde lieden zonder kinderen, een HUIS met TUIN, bevallende l ongeveer 4 ruime Kamers enz. Huurprijs ï.j a 300. Opgave condi- tién franco, 's GrarevhageVERMEER, Raamstraat 55. B. T. BLiENKEN te Almelo geeft uit; Compleet in 9 deeltjes a I. 11. UIT WAJS. Met 14 gekleurde afbeeldingen. HET VERVAARDIGEN VAN LOFW ERK. Met 23 ge kleurde afbeelingen. III. MOZAIK UIT STROO, in verband met hel vervaardigen van lofwerk. Met 10 gekleurde afbeeldingen. IV. SCHILDEREN Dl» SSGUT. Mei 13 gekleurde afbeeldingen. V. MOZAIK UIT HOUT. Met 15 gekleurde albeeldinsen. SIERLIJKE VOORWERPEN VERVAARDIGD UIT HOUT. Met 27 gekleurde afbeeldingen. UIT RIET. Met 25 gekleurde afbeeldingen. VIII. UIT KARTON, in verband met schilderen op bont. Met 4 ge kleurde afbeeldingen. IX. UIT KURK. Met 32 gekleurde afbeeldingen. Het doel dezer uitgave is liet der jeugd mogelijk ie maken, zich gedu rende de lange winteravonden nuttig en aangenaam bezig te honden. hoor deie eenvoudige en bevattelijke handleiding zal liet zelfs eerst- begiuneuden, die van teekenen niet de minste kennis bezitten, mogelijk zijn allerlei nuttige en sierlijke voorwerpen, voor dagelijksch gebruik en een sieraad onzer woonkamer, te vervaardigen. VI. VIL ONDERZOCHT EN AANREVOLEN DOOR Dr. M. FREYTAGProfessor te Bonn Dr. R. FRESENIUS, Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden. Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is, bij hare erkende geneeskundige waarde, vrrj van eiken onaangenamen reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelijk ingenomen en verteerd. Verkrijgbaar per flacon a 40 Cents. Een uit deze chemisch bereide Ijzerhoudende Levertraan, door voorname Nederl. en Duitsche geneesheeren aanbevolen tegen bleek zucht, klierziekte, longtering, verzwakking, bloedarmoede enz., is ver krijgbaar per flacon a 75 Cents, te loeiden: J. D. DINGE- MANS, Apoth., en REYST KRAK, Droogisten; sUageC. M. OL1FIERS, Apotheker, Katwijk: G. DE SMIT; Noordwijk-Binnen: W. GROENV oorburgJ. VAN LOCHEM; F oorschotenA. VAN DER KWAST ffoubrugge: G. BOUTHOORN; Wassenaar: C. BROEKMAN. J. F. IIILKEMEIJERte Frederiksoord, heelt een massa pakken MATTEN gereed, welke hij voor den spotprijs van 2.5© verkoopt. Men krijgt dan 30 Matten, waaronder 12 vierkante 70 bij 35 cM., 13 idem ovale, 6 Tafelmatjes en zij, die een postwissel zenden vóór 20 December, krijgen er een zware ruige Aoordeurmat of een mooie ronde Mat voor onder de tafel bij cadeau, naar men verkiest. Stolhverck'sche ISorstboiibons uit de Fabriek van FRANZ STOLLWERCK, Koninkl. Hofleverancier te Keulen, een naar geneeskundig voorschrift bereid mengsel van- suiker en extracten van kruiden, welke bij keel- en borstlijden eene zeer heil zame werking uitoefenen. In natuurijken toestand genomen en in warme melk opgelost, zijn zij zoowel aan kinderen als aan volwassenen te recommanderen. In voorraad in de volgende de'pöts: te Lelden bij L. G. DIRK9, E. KOORDIJH en REÏST KRAK; te Alphen bij J. P. ALLART en bij L. VAR0SS1EAU ZOONIe Uazrrswoude bij J. GAAR KEUKEN; te Oude Wetering bij J. J. OTTEN. Horst-, Maag- en Ingewanden verster kende Pillen. Deze Pillen hebben in alle ziektegevallen waarvoor men dezelve aanw endde altijd zeer gunstig gewerkt, het is het onschadelijkste en voortreflelijkste ziektestof oplossende middel, dat de oorzaak van elke ziekte en verouderde kwalen spoedig wegneemt; en bijeen duurzaam gebruikwaarborgt het den lijder een volkomen herstel. De verschillende preparaten dezer gelukkige zamenslclling ondergaan ieder op zich zelve een naauwkeurig scheikundig onderzoek, omdat er met deze zeer fijne ingrediënten veel bedrog gepleegd wordt, waarom men wordt gewaarschuwd voor namaaksels. Lijders aan asthma, borst. maag. zenuwen, koorts, graveel en rhumatlek gevoelen zich door het gebruik dezer Pillen zeer gelukkig, die in verzegelde doozen a f i.20 met gebruiksaanwijzing, verkrijgbaar zijn Alwaar levens verkrijgbaar is gesteld bet alom beroemde en mede zeer voortreffelijk aanbevolen legen verouderde kramp, maag en slijmhoest, korte ademhaling en vastzittende verkoudheid. Amsterdam 3 .San narij. VV. Schuld 2Va pCl 65'a Venezuela, Obiig. 3 77\ Nederl. D.to ,3 l ito4 SrANjE.Ob 1867 1875 1 itito dito 1876 2 Dito BiuneuL.a 6250 I Portugal 1853 1878 3 P.usl., 7/o/»el798 18155 Dito C.Adm. Hamburg 5 Dito Inschr. 5's. 1854 5 Dito 6< serie 1855 5 DitoObl.4.1000,1364 5 Oito 1866 5 Dito 1' leening, 1860 4 <4 Oito 1. 1867/1869 4 Aand. Z.R. 1001.1864 5 Dito dito 1866 J Oostenr.,0. pap. Mei-Nov; 5pCi Dito Febr.-Augustus 5 DitoObl.inZ.Jan.-Jutij 5 Dito April-October 5 Dito Aand. 5pCt.,500, I860 Dito 100, 1864 Ital.,Bew. lns.(onb.) 5 fCt Griekenl., Obl. 1825 5 Turkye.O.Alg.S. 1865 5 Egypte, ieening ±876 5 N.-Amerika, Old. 1871 5 Dito dito 1861/64. 6 Dito dito 1877 4 Mexico, Oblig. 1851 o Dito dito 1864 3 1 V. 99 pGt ito dito i Ecuador Oblig. 1855 ^Brazilië, Oblig. ,865 5 ,j Ned.Uaudelm. op rcscontre 5 N.-I. Haudelsb. Aand t|Oblig. Kanaalmaats. 4 /Dito dito Aand. Maatsch. Expl.Staats-sp Aand. Centr. Spoorweg Oblig. dito dito 5 Dito dito Gest. Obl.Ned.-Ind. Sp. 1869 4 jGr. Russ. Spoorwegm. 5 IjRussische dito Jelez 5 Dito Poti-Tiflis,/1000 5 f Dito Jelcz-Orel, 1868 5 61 'Vfe Dito Kursk-Charkow 6 j|DitoChark-Azow, 100^5 - diitoMosk.-Smol./lOOO 5 /Aand. Oostenr.Nat. Bk.. /lllin. Centr.-Sp.m.Cert.v. Aand. ij hica Rock Isl. Cert. v. Aand. pCi 112 13 40 115 1 0 Dito N.-West Union f C.v.Aand.Piltsb.F.W. 7 Aand. Erie-Spoorweg Oblig. G. W. Ohio 7 Obl. Central Pacific 6 Dito Union Hoofdlijn Dito dito Obl6 Dito dito Cert. Dito Denver Pacific 7 pCt pCl 138 128 Prijzen der Coupons. Oostenr. pap. f—.— dito zilv. diverse in i. 11.75; dito dito met affidavit ƒ12Portugesche 11.97%; Fransche ƒ- Belgische div. Reichsmark llamb. Rusland Russ. zilv. Roebels Spaansche Piaster buiienl. f - Amerik. gouden Dollar dito pap. Dollar f—. Te Leiden Ier Boekdrukkerij van J. C. DRABBE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1881 | | pagina 4