DEPOT BRON- EN MEDICINALE WATEREN. Hotel „de Zon" te Leiden.' OPENBARE YERKOOPING, eene Disteleerderij en Likeurstokerijbenevens een Woonhuis en Erf te Leiden. OPENBARE YERKOOPING, OPENBARE YERKOOPING, VRIJWILLIGE YERKOOPING OPENBARE VERKOOPING, VAN Wed. FISCHER I t\, Ouden Rijn 10. VAN De Notaris P. J. BROEKHÖFF te Leiden zal op Zatnrdag den iuullllj 28"'° Juni 1879 bjj opbod en den 5d" Juli daarna bij afslag, in "l|"" het Heeren-Logement aan den Rnrg aidaar, telkens des avonds ten 7 uur, verkoopen: N°. 1, Een hecht en sterk WOONfHUIfl en ERF te Leiden, aan de Turfmarkt N">. 4, bevattende 6 Kamers, Binnenplaatsruime Keuken, Turfzolder en Droogzolder met Meidenkamer. N°. 2. Een onlangs nieuw gebouwd PERCEEL, en ERF, ingericht tot Disteleerderij en Likeurstokerijuitgang hebbende in den Vrouwen kamp en direct grenzende aan perceel N". 1, waarin 3 Disleieer- en 1 Zoetketel, 7 Grondvaten, Bergplaats voor veraecjjnsde en niet veraccjjnsde voorraad en Kuiperij. Te zamen groot 308 centiaren en te aanvaarden ukerljjk 1 Aug. 1879. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris BROEKHOFF, Noordeinde 39. in het Beeren-Logement aan den Burg te Leiden, bjj opbod op Zaterdag den 5'" Juli en bjj afslag den 12d™ Juli 1879, des avonds ten half acht ure, ten overstaan van den No taris Mr. J. L. KLAVERWYDEN, te Leiden, van: MIJ IR met TUINfte Leiden, aan de NZ. van den Nieu wen Rijn, tussohen de Waardgracht en de Kaarsenmakersstraat N". 118, groot 76 centiaren; bevattende beneden: twee Kamers met Alkoof, Keuken met Binnenplaatsje en Tuintje; boven: eene Kamer, Turfzolder en grooten Zofder en is voorzien van vele gemakken. Verhuurd voor 200 'sjaars. N». 2. Een HUIS met TUIW, te Leiden, naast het vorige perceel N». 118a, groot 80 centiaren. Dit perceel is ingericht ais het vorige en verhuurd tot den 30"™ April 1880, met twee optie-jaren voor ƒ200 'sjaars. N*. 3. Een HUIS! en ERF, te Leidenaan de Z7,. van de Hoefstraat nabij d® Doezastraat N°. 7. groot 60 centiaren. Verhuurd voor ƒ2.30 per week. N». 4. Een HUIS, te Leiden, ingericht tot Feestalaan de ZZ. van de Vrouwenkamp N\ 57, groot 46 centiaren. ,t Betaling en aanvaarding den T'™ Augustus 1879, behoudens ge- standdoening der voormelde huren. De perceelen NM. 1 en 2 zijn te bezichtigen des Maandags en Donder dags van iedere week, des namiddags van 4 lot 6 uren, en de perceelen N". 3 en 4 daags vóór en op de dagen van veiling en afslag, des voormid dags van 10 tot 2 uren. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voormelden Notaris KLA VERWYDEN, alwaar tusschen de veiling en den afslag verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van één rijfde der verhoogsom. in het Heeren-Logement aan den Borg te Leiden, bjj opbod op Zaterdag den 5d™ Juli 1879, bi) afslag op Zaterdag den 12d™ Juli 1879, des avonds te kalf acht, van de navolgende OHROEREWME COËDEIEV, ten overstaan van den Notaris A. VAN LEEUWEN, te Leiden: N'. 1. Een aangenaam gelegengeriefelijk ingericht HUIS ea ERF met TUIN en SCHUUR, onder Leiderdorp, aan den hoek van het Broederpad en den Zjjlsingel, zeer nabjj de Utrechtscbe brug van Leiden, Wijk Z, N\ 75, groot 1.44 are, bevattende een Gang, een Zijkamer met groote Suiteeen Achterkamer met Alkoof en een Voorkamervoorts flinke Keuken met Pomp, ruimen Zolder, grooten, droogen Wiju- en Provisie kelder en vele gemakken. Dit perceel kan dadelijk worden aanvaard. N*. 2. Een MUIS en ERF, waarin sedert onheuglijke jaren eene Tapperij wordt uitgeoefend, te Leiden, in de Koppenhinksteeg N*. 1, aan den hoek van den Middelweg, Wjjk VII, N°. 844 en 845, groot 1.25 are, bevattende een ruim Voorhuis met Tapkast, een Opkamertjeeen groote Koffiekamer, een Binnenkamer, twee Voorkamers, een Achterkamer en een Dienstboden kamer; voorts grooten Zolder, ruimen Kelder. Keukentje, Bin nenplaats, Bleekveld, best Regen- en Putwater en vele gemakken. Te aanvaarden den 1"™ October 1879. De voorschreven perceelen kunnen worden bezichtigd des daags vóór en op de dagen van veiling en afslagvan 's voormiddags 10 tot 's namiddags 3 uren. Nadere information zjjn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris A. VAN LEEUWEN, bij wien tusschen de veiling en den afslag, tot Vrjjdag den lld™ Juli 1879, 's namiddags te 2 nren, kan worden verhoogd tegen genot van één vijfde der verhoogsom. met toestemming van de Arr.-Rechtb. te 's Gravenhage, in het Heeren-Logement aan den Burg Ie Leiden, bjj opbtj Zaterdag 12 Juli 1879, bjj afslag Zaterdag 19 Juli 1879 des avonds te 7% uren, ten overstaan van Mr. J. A. COEBERGH. Notaris te Leiden, van: Het sedert een onheuglijk aantal jaren druk bezocht HOTEL, naamd; „de Zon", door ligging, inrichting en uitgestrektheid bijzonit geschikt voor en gezocht door Handelsreizigers, allergunstigst gelegen, liet middengedeelte der Stad, aan de zuidzijde van de Breestraat te Leidn Wjjk IV, Straatn'. 155. Zeer uitvoerig bjj biljetten omschreven. Te zien dagcljjks op vertoon van een bewjjs van toegang, te verkrij; ten kantore van den Notaris. Aanvaarding en betaling op 15 September 1879. Meerdere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van voornoemden taris M'. COEBERGH, lloogcwoerd Nr. 82. alwaar tusschen de veiling den afslag verhoogingen kunnen worden gedaan legen genot van 1/5 verhoogsom. in het Heeren-Logement aan den Rurg te Leiden opbod Vrjjdag 18 Juli 1879, bij afslag Vrijdag 25 i 1879, beide dagen des voormiildags te elf uren, overstaan van M'. J. A. F. COEBERGH, Notaris Leidenvan Nr. 1. De goed onderhouden BOUWMANSWOINIING, gcnaai Kavel 28, met ZOMERHUIS, STALLING voor Koeien en Fi den, WAGENLOODS met STALLING en twee KORENBEI CENT, benevens eenige perceelen uitmuntend BOUW-, WEI-en HOC LAND, alles gelegen in den Vier-Ambachtspolderonder fFoubrugge zamen groot 17 hektaren. N'. 2. Eenige perceelen uitstekend BOUW-, WEI- en HOOILAN] gelegen als en naast de vorige, te zamen groot 15 hektaren. Grondbelasting 177.20. Rjjniands Bundergeld ƒ2.— Polderlasten ƒ6.25, beide per heklai De perceelen zullen bij den afslag worden gecombineerd, zijn te z dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, van des morgens 10 tot namiddags 4 uren, en te aanvaarden: het Bouwland met het oiilblooten de Schoof van 1879; het Weiland met Kerstmis 1879 en de Woning 1 Mei 1880. Betaling der kooppenningen 1 September 1879. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden taris Mr. COEBERGH, Hoogewoerd Nr. 82. alwaar tusschen de veiling den afslag verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot van één tij der verhoogsom. PRIJZEN DER OLIE. Amsterdam 20 Junjj. Raapolie op 6 w./35%, cont. 34%. Lijnolie, op 6 w, /33cont 311 TER MARKT TE LEIDEN AANGEVOERD. 20 en 21 Juni. VERKOCHTE HOEVEELHEID. Oude Tarwe Nieuwe Tarwe Oude Rogge Nieuwe Rogge Gerst (zomer) Chevalier-gerst Zware Haver Lichte Duivenboonen Paardenbooneu Ruinen Ossen Stieren Melkkoeien Kalfkoeien Varekoeien Vette koeien Kalveren (vette). (magere) f (gras) Ooijen (magere) f (vette) Lammeren (magere) Varkens (magere) (vette) (biggen) Boter (l,,e qualiteil vat) F (2dt F F f (1"« f per kil.) F (2de F ff) Turf haardbr. l"e soort f (grauwe) Lange zwarte 8 9 9 10 4 5 hectol. stuks. 24 205 20 103 98 96 125 22 990 220 1994 76 196 f 11750 kilog. dnbb. heel, 16000 f PRIJZEN. Laagste Hoogi 9.50 7 50 6.25 5.50 5.-- 7.— 450 3.- 8.- 7.50 56 »150.-. «205.- «140.— «215.- 32. 4.50 f 30.- f 18.- 25.— 6.50 f 14. - 0 5. f 54.— f 44. f 1.35 F 1.10 0.18 ƒ10, F 8, F 6J F 6, F 5, F 7. F 5. F 3. «210. F260, F265. F245. F290. f 65. f 14. f 62. f 26, f 36, 14, f 30. 16 58 F 48. Ter markt aangebracht 472 rondere»221 kalveren, 1210 schapei 1994 lammeren. Te Leiden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1879 | | pagina 4