L. H. FEENDERS. VERHOUW STOKHUYZEN CONGOU SOLCHON a 140 en 100 Cis de 5.Ons, IETS ZELDZAAMS. o-isr De nog voorhanden zijnde OPRUIHIINGS-AllTIIiljLLft zullen tegen vermin derde prijzen worden aangeboden, hij hebben ontvangen, per Stoomboot „Diina" via Suez Canal, en blijven steeds aanbevelen de geurige CONGOU van 100 en 105 Cts. Nieuwe A HIE RI li A ANSCHE APPELEN 25 Cts. Jarige AHIERIRAANSCIIE APPELEN 20 en 22i Cts. Nieuwe SULTANA ROZIJNEN (zonder pitten) a 20 Cts, bijzonder geschikt voor fijne gebakken. M. POLAK, Haarlemmerstraat 87. OPENBARE VERKOOPING, OPENBARE VERKOOPING. OPENBARE VERKOOPING, EENE PARTIJ EXTRA ZWAAR EN FIJN GEURIGE Alle na bojj voorhanden zijnde MANUFACTUREN worden deze week 50 pCt. beneden fabrieksprijs opgeruimd. Finale sluiting 31 Januari 1873. ongeveer lOOO heel. puike RUHR KOLEN! en 40000 stuks beste FABRIEK-TURF, voorhanden in de bergplaatsen aan het Rapenburg en de Ollebroersgracht. Prjjsaanbiedingen worden schriftelijk ingewachtvoor iedere soorthetzij in 'tgeheel, of bij gedeelten, aan het kantoor der Leidsche Lakenfabriek. op het Raadhuis, Dinsdag den 28"tID Januarij 1873, des voormiddags te tien uren, van eene hoeveelheid van 2000 hectoliters GAZ-COKE, in 120 partijen van 10, 8 van 50 en 4 van 100 hectoliters, en zulks tegen dade lijke betaling. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van LEIDEN zullen op Maandag den J*en februari 1873, op het Raadhuis, des middags te twaalf uren. in het openbaar verkoopen: 1". Een vaartuig genaamd STADSJACHT; 2\ Een opstal dienende tot SCHUITEN!HUIS aan de Stads-TInmu'rucrf. Aan de Werf voornoemd zjjn de genoemde voorwerpen te bezichtigen, op eiken werkdag de verkooping voorafgaande, van des morgens te 10 uren lot des middags te 4 uren. Wijders zijn de voorwaarden, waarnaar de ver kooping geschiedt, ter inzage aan de Secretarie der Gemeente (finantifele afdeeling) en zijn verlangde informatien bij den Gemeente-Architect te bekomen. ZEGT HET VOORT. -SgiA in hel Ueeren-/.ogement aan den Burg te leidenhij opbod op |||Ha Zalurdag den 15,lt0 Februarij 1873. bij afslag op Zaturdag den 22,,,D February 1873. beide dagen des avonds ten zeven ure, ten overstaau van den te Leiden resideerendeu Notaris M'. J. L. KLAVER- WIJDEN, van: N'. 1. Een uitmuntend perceel WARMOESLAND of TUINGROND, in den Meerburgerpolder onder SoeterwoudeKadaster Sectie A, N°'. 388,389. 390, 391 en 392, ter grootte van 69 roeden, 66 ellen, en gedeelte lijk N°. 3871 N*. 2. Een dito perceel WARMOESLAND of TUINGROND, in den Meer- burgerpoldcr onder Soeterwoudenaast 'het voorgaande perceelKadaster Sectie A, N°». 315 320-, 321 322, 323., 324 326 en 327, ter grootte van 61 roeden, 99 ellen. N°. 3. Een dito perceel WARUOESL'AND of TUINGROND, in den Meer- buFgeVpólder oudér Soeterwoude, Kadaster Sectie A, Nn®. 384, 385 en 386, ter gröottc van 36 roeden en 16 ellenen gedeeltelijk N°. 387. N°. 4. Een HUIS en ERF met daarbij behoorend SCHU1TENHUIS, te Leiderdorp, nabij de Doesbrug, Wijk D, N". 241 en24la, uitkomende aan het Jaagpad op Utrecht bevattende een westelijk gedeelte, ter grootte van 3 roeden en 70 ellen, van het perceel gemeente Leiderdorp voor het geheel bij het Kadaster bekend Sectie C. N\ 754, ter grootte van 7 roedeu en 16 ellen. N». 5. Een blok HUIZEN roet STALLING, kunnende in vijf pereeelen worden verhuurd, te Leiderdorp, Wijk D, N°'. 2416 tot en met 241/, bevattende het oostelijk restcerend gedeelte, ter grootte van 3 roeden, 46 ellen, van het Kadastrale perceel Sectie C, N". 754. Breeder bij billetten omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voormelden Notaris, alsmede wat de pereeelen N4 en 5 betreft, ten kantore van de Notaris sen MULDER KANNE, te Amsterdam, terwijl tusschen de veiling en den afslag ten kantore van eerstgenoemden Notaris verhoogingen zullen worden aangenomen tegen genot van één vijfde der verhoogsom. PRIJZEN DER OLIE. Amsterdam 24 Jannarif. Raapolie op 6 w. ƒ444 cont./43. Lijnolie, op 6 w. 39cont. 38 4. TER MARKT TE LEIDEN AANGEVOERD. 24 en 25 Januari. VERKOCHTE PRIJZEN HOEVEELHEID Laagste Hoogste Wintertarwe 12 hectol. 12.50 13.50 Zomer 17 11.50 12.50 Winterrogge 12 0 I 8.- 8.50 Zomer 16 0 7.— 7.50 8 0 5.50 6. - Chevalier 9 0 6.50 7.— Zware haver 16 V 4.50 0 5. Lichte 18 0 3.50 4.- Duivenboonen 13 0 - 8.— 8.50 Paardenboonen 10 O 7 7.50 stuks n 0 Ossen 0 0 0 Kalfkoeien 0 r B I Vettekoeien 15 0 »228.— "355. Varekoeicn 88 0 „134. "225- Kalveren-(vette) 34 0 a, 36. - 92. (magere) 16 0 0 6.— 14.— »-* pr. 80 0 24.— 30.— 248 B 29.— e 40.-- 0 e 0 te 0 i (magere Lammeren !.?•_- te 0 (vette jarige 0 0 magere Varkens j vette 8 0 13. 0 30.- 0 0 V 1 Biggen 24 0 9.— 14.— l"e qualiteit 4 vat 0 68.— 72.-- Boter Boter l51e per ki, 4300kilog. 63. 1.70 67.- 1.80 2de 0 en, 1.57 1.67% Turf Haardbr. l,,e soort dubb. HL. 0 0 Lange zwarte 0.25 0.27% Ter markt waren aangebracht 116 runderen. 50 kalveren, 328 schapen. HEURSPRIJS VAN SCIU1I,DBRIKVKN Amsterdam Neuerl. W. Schuld 2% pCt. Dito3 Dito4 Spanje,0b.i867/1870 3 Dito dito 1871 3 DitoBinnenl., a 6250 3 Portugal 1853 3 Dito 1856/63 3 Dito 1867/1869. 3 RusL.,Z/ojuel798/18165 Dito C.Adm.Hamburg 5 Dito llew. Ins. m.C.5Bs.5 Dito 6r serie5 UitoÜbl.a f\000,1864 5 Dito 1866 5 Dito 2 leening1860 4 Dito 1.1867/1869 4 Aand.Z.R. 1001.1864 5 Dito dito 1866 Oosten»., ().pap.Mei-Nov.:5pCt. Dito Febr.-Augustus. 5 Uit o Obl.in Z. Jaii.-J iilij 5 Dito April-October 5 Dito aand. 5 pCt..MX), 1860 Dito 100, 1864 Ital. ,'Bew.lns. (onb.)5 pCt. Griekenl., Obl. 1825 5 Turkye. O.Alg.S. 18655 eoypte.Obl.lDO^,18687 N.-Arerika, Obl.1871 5 Dito dito 1882 6 Dito dito 1885 6 Mexico Oblig. 1851 3 Dito dito 1864 3 56yfs 66 !4 88% 27 9i6 27?is 23 v, 4' 41 Mie 41 'nc 86% 97% 97 89 'Ie 74i(4 ,243% 604 60'4 64 4 572 158 4 )6(l6 52 91 97 4 98 4 99% 18 9:1e 1 34 Januari). Grenada Gestemp. Werk Dilo Uitgestelde Venezuela Oblig. 3 pCt. Dito dito1 Ecuador Oblig. 1855 1 Brazilië Oblig. 1865 5 Ned. Handelm. op rescontre Maatsch. Expl. Slaats-Sp. Aand. Ned. Centr.-Sp.3pCt.0bl ongest. Gr. Russ. Spoorwegm. 5 pCt. Russische dito Jelez 5 Dito Poti-Tifljsf 1000 5 Dito 'Jeiez-Orel, 1868 5 Dito Knrsk-Charkow 5 DitoChark-AzowJ 00/f 5 DitoJUosk.-Smol. ƒ10005 Oosteur.Nat. Bk., Aand. 3 tlliii.Centr.-Sp. m. Cert. v. Aand. Chica Rock lsl. Cert. v. Aand. Dito N.West. Certif. Pref. Aand. Pitsb.-Wayne Certif. van Aand. Aand. Eric-Spoorwqgm. Dito A tl. Sp. Ohio sect. 7 Dito Debentures St. Paul en I'ac Obl.2* s. 7 Dito dito 1869 7 Obl. Rock f. Rock Island 7 Obl. Calif. Pacific, 1869 7 Obl. Kansas Pacific 7 Obl. Central Pacific 6 Obl. Union Pacific. 6 Obl.'.Deuver Pacific7 Amstcrd. Kauaall. 1668 4 Obl.Ned.-lnd. Sp. 1869 4% pCt. pCt. 2Iti6 10714 11% 5 ft 96% 136% 120% 225% 2234 934 83% 93% 1059 110 82% 54 62 63 79 Te Leiden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBË,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1873 | | pagina 4