Boek-, Plaat- en Kunsthandel Zijden- en Wolleuverwerij LEESBIBLIOTHEEK. BIERBOTTEL ABIJ FERU-SUAHO NAAIMACHINES. J. VAi DER STEEI. T. H. HULSTIJN, KENNISGEVING. Timmerman en Kastenmaker, JIEIJBELMAGAZlJiV PIETERSKERKGRACHT. Blaarsmansleeg. J. W. VAN LEEUWEN, Ontvangen eene ruime keuze fijne PIÏAATASIE- POSTPAPIEREN, waarbij: IN ALLE KLEUREN, W. VAN TUIL, Burgsteeg, nieuw Aommer 9. AMSTERDAM, De nieuwste en meest verbeterde NAAIMACHINES, van de beste fabrieken, worden door uijj franco op proef geleverd met 2 en 3 jaren garantie, tegen veel minder prijzen dan vroeger. Gratis onderricht wordt gegeven door mijn Agent LEIDEN, W ililt ISfll LEIDEN, Hoogewoerd, N°. 85. UlJli DJUlef 9 Iloogewoerd, N°. 85. die ook tevens de door mij gesiotene garautiën op vroeger geleverde Naaimachines slipt zal nakomen en reparatie zoowel van oude a!s nieuwe soorten van Naaimachines ten spoedigste zal afwerken. - is VERHUISD en heeft zijnen MEUBELWINKEL verplaatst naar den Middelweg bij de Kieuwstraat, IV". 5. Het Achter-Magazijn verplaatst zijnde van de Langebrug naar de Lange Schoolsteeg, verheeld aan het Meubelmagazijn Picterskcrkgracht, wor den er op de Langebrug geen brieven of boodschappen meer aangenomen en gelieve men zich bij voorkomende gelegenheden le vervoegen aan het Meubelmagazijn Pieterskerkgracht of aan het Achter-Magazijn of aan de Fabriek in de Lange Schoolsteeg. UEd. Dv. Dienaar, J. VIJEBRIEF. VAN PAPIER EMBLEMES. RENAISSANCE. CHIFFRÉ INITIA- LES ANTIQUES. EGYPT1EN. TOUJOURS. FLEURS. JOCKEY-CLUB. PAPIER ATOUT. ANIMAUX. SILHOUETTES. MUSIQUE. OUBLIÉ. OISEAUX. ALLERLEI. PÊLE-MÊLE EN IIATE. VAN de Wed. D. SUL IER, Galgevvater, jV'. 18, te Leiden. Bekroond bij de eerste Provinciale Tentoonstelling van Nijverheid in Noordbrabant, gehouden te 's Hertogenhosch. De Ondergetcekende berigt bij deze dat zij steeds voortgaat met het wasscben en verwen van alle Goederen, zooals: Stukgoederen voor Winkels. Staatsie-Gordijnen, Ledikant-behangsels, TafelkleedenJapon nen, Doeken, Mantels, Hoeden, Linten, Jassen, Pantalons, Vesten, enz. Door eene spoedige, gockoope en nette bediening hoopt zij zich dc gunst en recommandatie van een ieder waardig te maken. UEd. Dw. Dienaresse, Wed. NELIER. r VfiftlORtiiS: Dinsdag avond den 2I,ltD dezer is verloren een lange BOA of BOMT. De eerlijke vinder dezelve aan het Bureau dezer Courant terugbrengende, zal goed beloond worden. hl den Boekhandel van de Firma GEBROEDERS VAST DER HORK is verschenen, a ÏO Cents, het VEIiRTIEMDE VERVOLG (N*. 4733-4901) der HOLLANDSCUEFRANSCHE, ENGELSCUE en HOOG- DUITSCHE Het abonnement voor een jaar7.0O. h zes maanden3.S5. H tf ir drie f 2.0©, nu eerie maand0.9&. Met dc Tijdschriften: Het abonnement voor een jaar9.00. n n zes maanden5 00. De Tijdschriften afzonderlijk voor een jaar 5.00. De complete catalogus N°s. 14901 O.SO. VAN Koninklijk IVederlandsch Bcijersch Bier, Amstcl Bier en van HEINEKE C°. a 18 Cts per fleschJopenbier a öO Cts per flesch, Maastrichtsch Bier a 12 Cts per fleschGerstc Dier i 18, 16, 14 en 12 Cts per kruik, Oud Rlcr a 18 en 16 Cts per kruik, gebotteld op flesschrn 14, 12 en ÏO Cts, Earo Bier a 2© Cts per kruik, 16 Cts per flesch, Kieuw Eicht en Oud Gerste Bier per kruik 18 Cts, per flesch 14 Cts, Mroop van Punsch a 1 en hooger, diverse soorten Eikeuren in verschillende prijzen: puike Bordeaux Wijn a 61> Cts per flesch, Madera a f 1 en hooger. NB. Alles per 6 flesschrn of kruiken binnen de stad franco aan huis, VERKOOPIXG l\' DE STADS B\AK M LEEM TE LEIDEN, op Dingsdag den 1 ldeD Februari] 1873, des voormiddags ten 10 ure precies, van Verstane panden, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Ilorologiën, als.van Wollen-, Linnen- en andere, zoo gemaakte als ongemaakte Goederen, beleend in de maand October 1871. Daags voor den verkoopdag, des voormiddags van 10 lot des namiddags ten 2 ure, zullen de voorz. Goederen voor een' ieder te zien zijn. Aan de belanghebbenden wordt herinnerd, dat de zuivere opbrengst der verkochte panden (na aftrek van het voorschot door de Bank ge daan en der interessen van dien), bekend onder den naam van Meer gelden, gedurende 20 maanden, na den dag van den verkoop, ter be schikking van den belegger blijft en ter uitbetaling daarvan wordt gevaceerd Dingsdag en Vrijdag van iedere week, des voormiddags van 11 —12 ure. Wij nemen de vrijheid hiermede Ier kennis te brengen, dat wij, nadat de Heeren J. IIENRY SCHRöDER k C'. in London, Generaal-Agenten der Heeren DRE\FLS FRÈRES k C'. in Parijs, Contractanten met de Peruaansche Regering, ons hunne Agentuur voor Nederland, Rliijn-PruissenWestphalen en Zuid-Duitseliland hebben opgedragen, de uitsluitende Consignatarissen van den ECHTEN PERU-GUANO in deze landen zijn, en op de volgende voorwaarden verkoopen: PRIJS157 Holl. Guldens, bij verkoop van ten minste 30,000 Kilo's, 172 i> minder dan 30,000 per 1000 Kilo's bruto Gewigt, in Zakken, van het Dépot, exclusive afleveringskosten tegen comptante betaling. Over onze verdere voorwaarden van verkoopenz.zullen wij op aanvraag gaarne nadere mededeeling doen. Rotterdam, 1 Januarij 1873. OIILENDORFF C0., uitsluitende Agenten en Consignatarissen van den Peru-Guano voor Nederland, Rhijn-PruissenWestphalen en Zuid-Duitschland. AMSTERDAM, Damrak L, 170. Damrak, L, 17.0.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1873 | | pagina 3