LE1D8CKE C OIIK A X T. tê NATIONALE MILITIE. 1873. JfL MAANDAG 27 JANUARIJ. N\ 23. De Courant verschijnt dagelijks, Zon- en Feestdagen uitgezonderd. De prijs der Courant is per vierendeel jaars f'i.franco p.p. 1 3.W met het Verslag der Handelingen van den Gemeenteraad f 3.35franco p. p. 3.85. Het verslag afzonderlijk is verkrijgbaar voor 2.50 'sjaars, huiten de expeditiekosten. Afzonderlijke nommers der Courant zijn verkrijgbaar voor 5 Cents, franco p. p. 6 Cents. De prijs der Ad verten tiën is van 14 regels f 1.iedere regel meer 25 cents. Advertentiën voor DuitschlandOostenrijk en Zwitserland worden nitslnitend aangenomen door HAASENSTEIN VOGLER Expeditie-Kantoor van Advertentiën te Hamburg LubeckFrankfort a. M., Berlijn Leipzig., Dresden Breslau, Keulen, Stuttgart, IVeenen, Praag, Bazel, Ziirieh, St. tiallen, Geneve en Lausanne Bij deze Courant behoort een BIJVOEGSEL. STADS-BE RICIIT EN. HEAAHGEVIHe. BURGEMEESTER ek WETUOUDERS VAN LEIDEN, Gelet op art. 26 der Wet van den 19 Augustus 1861, betrekkelijk de Nationale Militie Staatsblad N°. 72); Doen te welen: dat liet register van inschrijving en de alphabetincha naamlijst der in 1872 voor de Nationale Militie ingeschrevenen, van den 22Me0 tot den 31slea deier maand, ter Gemeente-Secretarie voor elk ter lezing worden nedergelegd dat bezwaar tegen register en lijst, binnen den tijd der nedeilegging, kan wor den ingebracht aan den Commissaris des Konings in deze provincie, schriftelijk op ongezegeld papier, hij den Burgemeester in te levéren. En geschiedt hiervan openbare kennisgeving door plaatsing in de Leidsche Courant. Burgemeester en Wethouders voornoemd Leiden, 21 Januari 1873. v. d. BR ANDELEB, Burgemeester. E. KIST, Secretaris. lilNMEN L ANDSCiiE BERIGTE.N. LEIDEN, 25 Jannarij. 0e minister van justitie heeft den 22*lta Jantiarij II. art. 89 der instruc tie op de dienst der bezoldigde rijksveldwachters ingetrokken en vervangen door eenige nieuwe bepalingenwaarbij het den rijksveldwachters op straffe van schorsing van hoogstens zeven dagen ten strengste verboden wordt eenigen sterken drank te gebruiken in herbergen, tapperijen of drankwin kels. wanneer zij bij openbare verkoopingen of verpachtingen of op markten of kermissen met het houden van toezigt belast zijn. De rijksveldwachter, die veelvuldig gebruik maakt van sterken drank, wordt met schorsing van hoogstens eenc maand eu hijdie in dienst zijnde in openbaren staal van opgewondenheid door drank verkeert, met schorsing of ontslag gestraft. Die na eenmaal gestraft geweest te zijn om bovengenoemde redenen en op nieuw straf beloopt wegens dronkenschap, wordt uit de dienst ontslagen. Ook bevat deze instructie de bepaling dat herhaalde deugdelijke aanvragen om korting op de jaarwedde van den rijksveldwachter aanleiding tot zijn ontslag zullen kunnen geven. Het getal der in het YVerkhuis alhier opgenomenen bedroeg gedurende deze week dagelijks van 140 tot 183 volwassen personen en 43 tot 73 kinderen. Volgens het 1'. D. doet de hoofdingenieur van den waterstaat in de provincie Utrecht met zijn ambtgenoot in Noordholland, op last van den minister van binnenl. zaken, opnemingen voor een geheel nieuw op te maken ontwerp van eene groote vaart tusschen Vreeswijk, Woerden en Amsterdam. Het provinciaal kerkbestuur van Zuidholland heeft aan den heer J. J. Sluiter, pred. te Voorschoten en Veur, en het provinciaal kerkbestuur van Friesland aan den heer H. Pennink, pred. te Steggerden c. a., eervol eme ritaat verleend, voor beiden in te gaan'"met 1 April e. k. Onder Delishaven is gisteren nachl een vleeschhouwer uit Delft in den vjjver van het Park geraakt en verdronken. Volgens de H. C. heeft mevr. G. A. Koolhaas, wed. van den heer J. Lentlrinck, onlangs te Doelinchem overleden, aan het gereformeerd wees huis te Haarlem gelegateerd eene som van 6000 nominaal nat. werk. schuld, rentende 2% pCt. De arrond.-regtbank te Haarlem heeft Donderdag vonnis gewezen in de zaak van den 12-jarigen brievenbesteller te Krommenie, en hem wegens misbruik van vertrouwen veroordeeld tot de door het openb. ministerie ge- eischic gevangenisstraf, voor den tijd van één jaar, min één dag. In De Tijd worden de Ualh. huisvaders aangespoord, om zich vóór 1-0 Fcbruarij te verklaren over de opneming hunner kinderen op eene te Amster dam op te rigten lioogere burgerschool, uitsluitend voor r. katholieken. Wanneer vóór dien tijd het getal deelnemers niet groot genoeg iskan de oprigting niet plaats hebben. Uit Arnhem meldt men dal de waterstand in den Rijn weder zeer hoog is. Het water is in het laatste etmaal 16 centimeters gewassen. Ten gevolge van den hoogen walerstand, zijn vele uilerwaarden en in de pol ders gelegen weilanden ondergeloopen en slaat een klein gedeelte der be- nedenkade weder onder water. De gemeenteraad van Zntplien heeft met trommelslag een voor vele ingezetenen dier stad lastig bevel doen uitvaardigen. Volgens de Arnh. C. toch is ieder daar verpligt. ten gevolge van de verschijning van een dollen hond, lot 14 Februarjj a. s. zijn hond «vast te houden." Men meldt uit Leeuwarden: Door den raad der gemeente Iiaskerland t». naar men verneemt, besloten te Joure een vercenigd post- en tcle- ■MS" graafkantoor te doen houwen. Tevens moet een plan zijn vastgesteld tot stichting van een nieuw schoolgebouw op het oude kerkhof aldaar, niette genstaande een adres bij liet bestuur was ingekomen om de school daar niet tc plaatsen wegens "gemoedsbezwaren." Door sommigen werd die plaats ook voor ongezond gehoudenop dat kerkhof is echter in geen dertig jaren iemand begraven. De prijs der boter aan de waag alhier was: 1« soort 67, 2e soort 59, per ion. In den avond van den 2!"eo dezer had by de Koetille, gelegen over de Ilarliiigcr vaart, een treurig ongeval plaats. Een jong gehuwde schip persknecht zoude de aan het vaartuig bevestigde ljjn, die intusscheu aan de brug was vastgeraakt, losmaken, er niet aan denkende, dat de brug was afgedraaid. Hij stortte van boven iit de diepte neder en verdronk niettegenstaande de aangewende pogingen om hem te redden. Volgens bijzondere berigten uit de Kaapstad van. 19 Januarij jl. wa ren aldaar minder gunstige tijdingen uit den Oranje-Vrijstaat ontvangen nopens den gezondheidstoestand van den staatspresident Brand. De vrees voor zijn leven was nog niet geweken, en zoo dit ai behouden bleef, liet het zich weinig aanzien, dat hij zijne hooge betrekking zou kunnen bljjveu vervullen. {llbl.) 's GRAVENHAGE 25 Januarij. De heet A. Deking Dura, civiel ingenieur ie Dordrecht, is benoemd tot adspirant-ingenieur van den waterstaat. Z. M. heeft goedgevonden den kolonel J. N. Schmidt, plaatselijken commandant 2e kl. te Uirecht, op pensioen te stellen, en bij den plaatse- lijken staf te benoemen tot luit.-kolonel, plaatselijkeu commandant°2e kl. te Utrecht, den majoor J. F. van Dorp, van het 4e rcg. huzaren. Zie verder het Bijvoegsel PER TELEGRAAF. HERLIJN, 24 Januarjj. De Hord Deutsche Zeit. onderschrijft den wensclt dat de quaestie tusschen Beusl en de Gramonl thans gesloten zij; wat tusschen hen behandeld wordt, behoort tot hel gebied dergeschiedvorschers. Wat Dnitschland en (lostenrijk-llongarije verbindt ligt dieper; de toenadering is niet toevallig. De hoogste belangen verhinden heide rjjken, dat hebben de vorsten erkend en liet volk is daarvan overtuigd. St. PETERSBURG, 24 Januarij. Een militair comité, bestaande uit de beide veldmaarschalken en de generaals, hebben den 22>te°, met medewerking van den grootvorst Michael, de beraadslagingen geopend over deorgauisaiie des legers, en in de eerste plaats over hel vormen van leger-corpsenin plaats van de tot nu bestaande divisie-coiiimamlo's. LONDEN, 25 Januarij. De Times zegt met betrekking tot de Russisch- Perzisch-Eiigclsehe quaestie: "Wij hebben reden oui te gelooven. dat de bewering van het Russische officiële bladvolgens welke tusschen Rusland en Engeland geen belangrijk verschil van mecning beslaat, volkomen juist is. Met bedoeld blad erkennen wij dat de onderhandelingen van vriend schappelijke!) aard zijnmaar liet gaat te ver door te verklaren dat de zaak niet eene nieuwe phase is ingetreden. Hei bezoek van graal SchuwaloQ en de verzoenende taal der dagbladpers geven hoop op een bevredigende op lossing van de grens-quaestic; doch in ieder geval moet Engeland zorgen dat de onafhankelijkheid van Perzië en Atlglianisten geen gevaar loopen." VERSAILLES, 24 Januarij. De commissie-van-dertig heelt art. 2 van het ontwerp van grondwet-wijziging aangenomen tot aan de bepaling betref fende de interpellatiën, en verworpen de drie amendementen van de heeren Baze, la llassetière en la Caze, ten doel hebbende de onmiddellijke afkon diging van de besluiten, in buitengewone gevallen door de nationale ver gadering genomen. De discussie is verdaagd tol morgen. V K'KTKftTMi*. Ondertrouwd: GEORGE ANTIIONI REIMERINGER, van l.eiden, Gooda, 24 Januari 1873. en Eenige kennisgeving. ADtfeiANA YVILHELM1NA HOEEHAMER. Receptie 26 Januari te Go'tda, Weslhaveti. Bevallen van eene Dochter C. REIMERINGER VOGEL. Leiden, 25 January 1873. Voor de meniguldige en hartelijke bewyzen van belangstellingby gele genheid van ons 12%-jarig huwelijk ondervonden, betuigen wjj onzen wei- gemeenden dank. J. H. SALA. Leiden, 25 Januari 1873. C. P. SALA, Knaazen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1873 | | pagina 1