MAfiMl.il WAN MANUFACTUREN. G. GBVNEBT. ONTVANG E N: StaalgravuresLiÜiograpMft Botermarkt. Breêstraat, eenige SCHILDERSTUKJES, «leiffeuwste modellen Zijdeiï, ITiiweelen en Lsqitimo DAMES-MMTFLSeene exquise keus Fancy Diagonals, Panama's, Popeline de laine, Satin de laine, Zauilla zwarte Lyonselie Zijde, Popelines a Soie enz. enz. voor Robes Robes a Polonaise, Lama en Tapis Shawls en DoekenBloemenVeren en Lintengekleurde en zwarte Zijden en Fluweelen voor Hoeden en Mantels, Broderiën, Pelterijen, alsmede eeu groot assortiment Ratiné, LsquimoDuffels, Bukskins, enz. enz. voor Heeren Pantalons en Jassen. lleeren RleederinakersHotlisten en wederverkoopers genieten aanzienlijk rabat, OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING, OPENBARE VERKOOPING, VRIJWILLIGE VERKOOPING, TeekeiiingeiiTeekeiivoorfoeeltlen, enz. enz, OPENBARE VERKOOPING, Af? SE, >'i het Heeren-Logement aan den Burg te Leidenbij opbod op Zaturdag 19 October 1872. bij afslag op Zaturdag26 October 1872. telkens des avonds le half acht uur, ten overstaan van den te Leiden standplaats hebbenden Notaris Mr. A. J. WIJNSTROOMvan: Na 1. Een alleraangenaamst gelegen HUIS, met TUIN en BERGPLAATS, le Leiden, aan de Koepoortsgracht, om den boek van de Molenstecg, Wijk II, Na 13, hebbende de Bergplaats uitgang in voornoemde Steeg. Kad. Sectie ENm. 989 en 990 gedeeltelijkter gezamentlijke grootte van 2 roeden, en 73 ellen, bevattende wit Marmeren Voorhuis, fraaije Roven- en Bene denkamers, verscheidene Achterkamers, de meeste behangen en met Stook plaatsen. Keuken, Kelder, ruime Voor- en Achterzolders en verdere gemakken, N°. 2. Een PAKHUIS met ZOLDER, gelegen achter bet voorgaand per ceel, ia de Motensteeg, Wjjk II, NA 2, Kad. Sectie E, NA 990, groot 42 ellen. Beide perceelen zjjti tc aanvaarden 1° December aanstaande en te bezichtigen telken Dinsdag <n Donderdag van 'snani. 12 tot 'snam. 2 uur. Verdere inlichtingen zjju te bekomen ten kantore van voornoemden No taris WIJNSTROOM, te Leiden, Hooigracht, Na 11, waar lusschen de veiling cn den afslag verhoogingen kunnen worden gedaan, tegen genot van één rijfde vag iedere vcebaogsom. mijg liet Heeren-Logement aan den Burg te Leidenop Zatur dag de it 19i,n October 1872 bij opbod en op Zaterdag den 26,v" October daaraanvolgende by afslag, des avonds te seven uren, van: s Na 1. Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS, ERF en TUIN, bevattende beneden twee Zijkamers, waarvan eene met Binnenkamer en suite. Tuinkamer. Keuken, Kelder, boven twee Voorkamers en twee Achterkamers, allen behangen en de meeste geplafonneerd en met Stook plaatsen, Droog- en Turfzolder, voorts grooten TUIN en SCHUUR, aan de wesujjde van de Heerengracht, omtrent de Slopsteeg, "Wijk VII, NA 148. X". 2. Een ruim PAKHUIS, met Zolders, naast liet voorgaande, Wijk Vit, NA 149. N°. 3. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERF, bevattende beneden ruim Voorhuis en Gang. Zij- en Binnenkamer en suite, Achterka mer, Keuken, Kelder en Binnenplaats, boven Voor- en Achterkamer, Dienst bodenkamer, Droog- en Turfzolder, de Kamers allen behangen en de meeste geplafonneerd en met Stookplaatsen, aan den Nieuwen Rijn, tegenover de Kraaijerslraal, Wijk VII, Na 95. N« 4. Een HUIS en ERF, waarin de Herbergiers-Affaire met goed ge volg wordt uitgeoefend, genaamd de Velihaanbevattende boven en beneden onderscheidene Kamers en Vertrekken, Winkel, Kantoortje, groote öillardkamer, Zijkamer, Keuken en groote Bergplaats, Kamertje en groote Zphkr. benevens TUIN, aan dc westzijde van de Pelikaan- of Bakkersteeg, Wijk VI, N«. 590. Na 5. Een HUIS en ERF, hebbende onderscheidene Kamers en Vertrek ken, benevens Zolder en TUIN, naast het voorgaande. Wijk VI, NA 590a, NA 0. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERF, bestaande beneden in ruime Gang, Zij- en Binneukamer, Keuken, Kelder en Binnen plaats, boven ruime Voor- en Achterkamer en Droogzolder, hebbende een grooten TUIN, op de Oude Vest, omtrent dc BouwelouwesteegWjjk VI, X». 920, N". 713»- Zes HUIZEN oil ERVEN en een PAKHUIS, nevens elkander, in de Bouwelouwesteeg, Wijk VI, N*A 850, 850a, 851 lot en met 854a, Ns. 14, Een ruim, weldoortimmerd HUIS en ERF, waarin de Me'knering met goed gevolg wordt uitgeoefend, aan de oostzijde van de Wcstdwers- of Uzerengracht, Wijk V, Na 1093. Na 15. Een WINKELHUIS en. ERF, aan de zuidzjjde van de korte Lan- gegracht. Wijk V, Na 702. N,os. 10 en 17. Twee HUIZEN en ERVEN, aan de zuidzijde van het Le- veudaal, nabij de Kraaijerstraat, Wijk 1L, N°s. 498 en 497. Te bczichiigc» de perceelen N°A 1. 3 en 6, des Woensdags en Za terdags eu de overige des Vrijdags en Zaterdags van de weken van *- *T.. O van 11 tot 3 uren. opveiiing en toewijzing, 6 belet vragende. Inlichtingen zijn tc bekomen ten kantore ie Leiden. mits voor N°'. 13 en van den Notaris P. MULLER, op Dinsdag den 22sle° October 1872 en volgende dagen, telkensaanvangendi des voormiddags te elf urenin de groote Zaal van het Stations-Koffiehui Zomerzo rg, nabij Leiden, van eene belangrijke verzameling Frajisct# en Engelsche alles afkomstig uit den PLAATHANDEL van de firma SCHREUDER 4 VAN BAAK, te Leiden. Te bezichtigen op Zondag den 20slcn October 1872des namiddags van 12 tot 4 uren, en Maandag den 21sten October daaraanvolgende, des voormid dags van 10 tot des namiddags 4 uren, op bewijs van toegang, verkrijg baar bij genoemde firma SCHREUDER VAN BAAK, en aan het Lokaal Zomerzorg. in het Heeren-Logement aan don Burg binnen Leiden, by, opbod op Zaturdag den 26stc° October 1872, en bij afslag op Zaturdag P-A (jen 2^» November 1872, beide dagen des avonds le zeven uren van de navolgende öBiROEREADE ClOEBEBENfals: Binnen Lfide»», N°. 1. Een HUIS met BOVENWONING. WERKUUR cn ERF, iagerigl tot Timmermans- en Meubelmakerswinkel, aan de Pieterskerkgracht eg uit komende met het Werkhuis aan de Lange Schoolsteeg, Wijk IV, N« 548 557 en 558, Straatnommers 3 en 8. Het Benedenhuis kan dadelijk worden aanvaard en het Bovenhuis ii verhuurd tot den l»le° Mei 1873 legen 250 'sjaars. NA 2. Een HUIS en ERF, aan het Plein van 'sGravenstein, omtrent de LokhorslraatWjjk IV, NA 632, Straatnommcr 9, bevattende eene Zijka mer, Binnenkamer, boven Voor- en Achterkamer en klein Kamertje, voorts Keuken, Binnenplaats en Droogzolder, en voorzien van Begen- en Putwater, Verhuurd voor ƒ3.50 's weeks. Na 3. Een HUISaan den Ouden Rijn, aan den hoek van de Korte Hoog- landschc Kerksteeg, Wijk VI, Na 139. Slraalnommer 62. Verliunrd lot den lsUo Februari 1873, tegen 3 's weeks. NA 4. Een HUIS en ERF, aan de Langebrug, omtrent de Wolsteeg, Wijk IV, NA 409, Slraalnommer 40, bevattende beneden eene Zijkamer, Binnenkamer, Keukentje, Plaatsje met Snuiver, Putwaterspomp en Regenbak, en boven eene Voorkamer met Alkoof, Achterkamer, Keukentje met Pomp, ruimen Zolder en Vliering. Verhuurd beneden voor 95 cents, cn boven voor ƒ1.75 's weeks. NA 5. Een HUIS en ERFwaarin sedert meer dan dertig jaren de ne ring in Water en Pimr, Hout en Turf met goed succes is uitgeoeftfJ en nog wordt voortgezet, in de Rijnstraat, tusschen de lloogewoerd Nieuwen Rijn, Wijk UI, Na 346, Straalnommer 7. Verhuurd tot den ls,e« April 1873, tegen ƒ1.55 's weeks. Onder Soetertconde. Na 6. Eene partij WARMOESLAND, nabij den Hoogen Rijndijk, era buiten de Hoogewoerdspoort der stad Leiden, aan de Roomburgerwaterint in het buitenwatergroot 36 roeden92 ellen. NA 7. Eene partij dito met SCHUUR, ten zuidoosten van dc partij, groot 39 roeden, 92 ellen. NA 8. Eene partij dito, ten zuidwesten van de percelen Nos. 6 groot 33 roeden37 ellen. NA 9. Eene partij dito, ten zuidoosten van het perceel Na 7, 42 roeden. De percelen onder de gemeete öoeterwoude kunnen worden vaard met Kersmisdage eerstkomende. Al dc voormelde percelen kunnen worden bczigtigd des Woensdags» Donderdags van iedere week vóór de verkooping, van des tot drie uren. Nadere informatici! zijn te bekomen ten kantore van den Rw| A. VAN LEEUWEN, te Leiden, bij wien tusschen de veiling en f afslag tot Vrijdag den lsleD November 1872, des namiddags te uren, verhoogingen kunnen worden gedaan, tegen genot vanadn»f'| der verhoogsom. Te Leiden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1872 | | pagina 4