LKIDSCIIË COURANT. 1870. X. 200, VRIJDAG 26 AUGUSTUS. BIN N EN LA N DSC IE BE BIG TEN. [je Courant verschijnt dagelijks, Zon- en Feestdagen uitgezonderd. De prijs der Courant is per vierendeel jaars ƒ3.franco p.p. 3.50; mef het Verslag der Handelingen van den Gemeenteraad f 3.35franco p. p. f 3.85. Het verslag afzonderlijk is verkrijgbaar voor 2.50 'ijaars, buiten de expcditickostcn. Afzonderlijke nommers der Courant zijn verkrijgbaar voor 5 Cents, franco p. p. 6 Cents. De prijs der Advertcntiën is van 14 regels 1.- iedere regel meer 25 cents. 7i il LEIDEN, 25 Augustus. Poor gedep. staten van Zuidholland is bepaald dat wegens het over- van den beer J. F. Hoffmanlid der staten voor het hoofdkiesdistrict tttrdatn. die als zoodanig in het jaar 1871 moest aftreden, de verkiezing i vervanging van dien lieer zal plaats hebben op Dingsdag 13 September jst., en dat, wanneer eene herstemming mogt worden vereischt, deze zal ihieden op Dingsdag 27 September daaraanvolgende. - Te Voorschoten op Wild-Lustwerd lieden de vroeger aangekondigde toonstelling gehouden van vee, pluimgedierte, boter, kaas, bloemen.enz. ze tentoonstelling vond ook nu weder veel bijvalvrij wat bezienswaardig ,f\as daar bijccngebraglen zij mogt in allen decle wel geslaagd genoemd 'orden. Voor liefhebbers van vee en pluimgedierte waren fraaije cxcmpla- b aanwezig en wat betreft de zuivelbereiding handhaafden de inzenders, cestal in den omtrek woonachtig, hunnen gevestigden roem, terwijl aan t geheel door de ingezonden planten en bloemen een sierlijk aanzien werd geven. Niet het minst trokken de aandacht eene verzameling vruchten, de smaakvolle bouquelten, die de tentoonstelling opluisterden, alsmede «n stuk ijs, ter grootte van 2 kubieke palmen, dat volgens daarbij gevoegde 'lEfcave, buiten den ijskelder was bewaard gebleven. De directie had door ne doelmatige rangschikking zich goed van hare taak gekweten. In wcer- 11 van het min gunstige weder viel aan de tentoonstelling een ruim zoek ten deel. Bekrooningen werden toegekend: stieren, halfjaar oud, 1® prijs A. van anten2e en 3®prijs niet toegewezen; Graskalvcren, 1' prijs L. Zonneveld; prijs C. WolfT; 3® prijs wed. Schenkeveld; Rijstieren. 1 jaar oud, 1® =4ijs A. Mooiman; 2® prijs J. van Santen; 3® prijs A. de Brtiyn; Pinken, le tijs P. Uooymans; 2® prijs van Cassel; 3® prijs S. Kranenburg; Rijstieren, lijaar oud, 1® prijs D. Meijer; 2e prijs J. J. Dijkman; Melkvaarzen, 1®prijs L van Wissen; 2® prijs A. van llaaster; 3® prijs C. van Zeideren; Melk- botten1' prijs W. C. Biben; 2® prijs T. A. van Leeuwen; 3e prijs C. van aaster; Melkgevende koeijen, le prijs P. van Stein; 2® prijs Jac. Uooymans. prijs D. Meijer; Vetgeweide koeijen, Ie prijs J. Duivenvoorde; 2e prijs A. an den Berg; 3» prijs J. Duivenvoorde; Lammeren (4 stuks), 1® prijs P. van tein; 2' prijs Joh. Uooymans; Springrammen1® prijs P. Dijkman; 2® prijs f. C. Biben: Vette hamels, 1' en 2® prijs P. van Stein; Ooijen (4 stuks), prijs J. Duivenvoorde; 2® prijs NV. C. Biben. Kippen, 1 haan en 4 hen en, prijs J. Bjjleveld; Eenden, 1 woerd en 4 eenden, prijs wed. Schenke- «11; Ganzen, 1 gent en 2 ganzen, prijs C. van Haaster; Kalkoenen, 1 haan 12 hennenprijs P. Uooymans. Bloemen, de twee uitstekendste verzamelingen, 1® prijs D. Gussekloo; prijs L. Kranenburg. Boter, 1® prijs, een damcshorologic of eenig auder voorwerp, ter waarde an ƒ40uitgeloofd door jonkvrouwe Steengracht, A. den Hollander2® prijs, Wee kristallen botervlootjes met zilver, J. Duivenvoorde; 3® prijs een sui- ermaiulje met zilver, A. van Adrichcm. Lcidsche kaas, 1® prijs, een voor wierp in zilver, uitgeloofd door jonkvrouwe Stecngracbt, J. Duivenvoorde; li1 prijs, Joh'. Uooymans. Goudsche kaas, le en 2® prijs, niet toegewezen. 18 ngelsche kaas, 1® prijs niet toegewezen, 2' prijs D. Meijer. Afscheppers, prijs T. Heemskerk; 2® prijs L. Zonneveld. Bouquelten, eigenhandig ge takt door jonge meisjes. 1® prijs, flacon met gouden stop, Anna van tn Berg; 2' prijs, een dito, Johanna Kranenburg; 3® prijs, flacon met teren stop, Johanna van Beekman. Sa de uitreiking der eercblijken rigtte de secretaris nog eenige woorden an dank tot jonkvrouwe Steengrachl van Duivenvoorde, als niet het minst 11 Jen goeden afloop van deze tentoonstelling hebbende bijgebragt, en be- Mt zijne rede met een heilwenschdie door de aanwezigen met een krach- 5 en vrolijk «dat zij leve'.' werd besloten. Ten slotte zij nog vermeld dat de heer D. Meijer twee en de lieer J. Bij- ehl een prijs heeft afgestaan ten behoeve van het Roode Kruis. Bij gelegenheid van het houden dezer tentoonstelling hadden er in de ge tinte Voorschoten volksvermakelijkheden plaats: t. w. eene ringrijderij artoe uitgenoodigd waren jongelieden boven de 16 jaar, zoons of onder- rigen van lien die gercgligd waren tot inzending voor de tentoonstelling, mede mastklimmcn, waaraan konden deelnemen jongelieden beneden de 16 n. Deze volksfeesten werden door de muziek van de diensld. schutterij iff opgeluisterd. Heden avond zal het dorp feestelijk verlicht zijn en zal de genoemde muziek aldaar een concert geven. Tentoonstelling en volksfeesten zjjn tot stand gebragt en bekostigd door grondeigenaren en ingezetenen; aan hen, en inzonderheid aan het bestuur met de regeling belast, werd algemeen hulde en dank loegebragt voor den aangenamen dag, aan Voorschotens ingezetenen verschaft. Tc Warmond had Dingsdag morgen een voorval plaats, dat op nieuw doet zien hoe gevaarlijk het is op eene ligtvaardige wijze met vuurwapenen om te gaan. Zekere Adrianus Kortekaas, in dienst bij den landbouwer J. Koblenzwey. nam een geweer in de hand, dat in de bij de woning zijns meesters behoorende schuur aanwezig was. Niet wetende dat het geladen was, deed hij er een slaghoedje of percussion op en zeide schertsende tot een kleinen jongen«wil ik je eens doodschieten"; de jongen riep «mij niet" en maakte zich uit de voeten. Daarna zeide Kortekaas tot zekere Naatje Schelling, dienstbode bij genoemden landbouwer: «wil ik het jou eens doen," waarop deze antwoordde: «wat zou je kennen." Kortekaas mikte, met dat gevolg dat de dienstmaagd het ganschc schot hagel in den hals kreeg. De gevolgen zijn nog niet te voorzien. De Staatscourant bevat bet verslag omtrent de aanwinsten van het kon. penningkabinet te 's Ilage gedurende het jaar 1869. Die aanwinsten waren vele en zeer belangrijk. Tot nadere ondersteuning van de menschlievende oproepingen allcrwege in Nederland ten behoeve van de bedoelingen der Vcrecniging het Roode Kruis kunnen de volgende regelen strekkenvan goede hand ontvangen Overal in de oorlogvoerende rijken neemt de behoefte aan ervaren genees kundigen en genceshecren toe. In het Fransche leger, vooral te Mctz, schijnt deze behoefte tot eene vrcesselijke hoogte te zijn gestegen. De ver wondingen moeten van eenen zoo belangrijken aard zijn, dat het niet mo gelijk is van de huiveringwekkende verminkingen eene beschrijving te geven. Eenige jongelui te Dellt, die onlangs zich aan de policie aldaar ver grepen, door bedienende beambten in de waarneming hunner bediening met woorden te beleedigentoen zij trachtten nachtrumoer le stillenzijn in eene geldboete van 8 ieder veroordeeld. Een hunner, die de daad bij het woord voegde en weerspannig was legen de gestelde maglen, is bovendien veroor deeld lot eene eenzame opsluiting voor den tijd van 3 dagen. De gemeenteraad van Schiedam heeft aan de daartoe opgcrigle com missie een subsidie van ƒ1000 verstrekt, om te voorzien in het lot der achtergebleven betrekkingen van krijgslieden, die lot werkelijke dienst zjju opgeroepen. Te Schiedam is door het kiescollcgie der lierv. gemeente, ter voorzie ning in de vacature, ontstaan door het emeritaat van d\ Burgerhoudt, het volgend zesfal geformeerd, de hh. Gillot, pred. te Zicrikzce, met het lot tegen Reinders, pred. te Alkmaar; de Wilde, pred. te Poortvliet; llciden- rijk, pred. te TielMalcomesius, pred. te Franeker; Teljer, pred. te Ilillc- gersberg, en Knottnerus, pred. te IJlst. Een der drie tweede prijzenuitgeloofd bij den door liet Willemsfonds te Gent uitgeschreven wedstrijd van dichtstukken, geschikt om op muziek te worden gebragt, is toegewezen aan den lieer C. Honig, te Koog a/d Zaan, voor zijn liedje: «Ik spreek van u zoo zelden." Er waren in het geheel 56 gedichten ingezonden. Aan de tweede kamer is rondgedeeld het wcts-ontwerp tot herziening van den census ter verkiezing van leden der tweede kamer. Overal, waar thans 32 en ƒ30 bepaald is, zal volgens dit ontwerp de census ƒ24 worden en voor de overige districten 20. Uitzonderingen voor hoofdplaat sen zijn de volgende: Amsterdam, Rotterdam, en den Haag een census van f50. Utrecht ƒ40. Haarlem ƒ38. Leiden, Gouda, Delft, Schiedam en Dord recht ƒ30. Groningen, Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Dockum, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Purmerend, Alkmaar, Zaandam, Vlaardingen, Brielle, Gorinchem, Middelburg en 's Bosch ƒ30; Breda 24. Bij wijziging van het belastingstelsel zal ook nadere wijziging van den census vastgesteld worden. In de memorie van toelichting wordt nog het volgende gezegdMet het oog op de sedert 1850 toegenomen ontwikkeling kan, naar hel oordeel der regering, de census voor de districten waar thans eene som van ƒ32 en ƒ30 gevorderd wordt op ƒ24, en voor de overige of 20 gesteld worden, lil verband hiermede zijn de sommen, bij de kieswet voor de uitgezonderde gemeenten vastgesteld, tot zoodanig cijfer verminderd als door de plaatse lijke gesteldheid schijnt gevorderd te worden. Hoewel deze voordragt kan behandeld worden geheel afgescheiden van dc door de regering voorgestelde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1870 | | pagina 1