MANUFACTUREN, BAZAR. UITREERINGS- EN KANSFONDS, D\ GOHEN, mmswMM mm Per Telegraaf. JAABLIJRSCHE ALGEMLEINE VLRGADERJING Botermarkt. Hooigracht. RlïVALIïJN IA ARABICA. Wat bij verscheidene zielUen. Januarij 1867 ingezonden zijn ler mededinging in den wedstrijd uit het legaat van mr. J. P. Iloeuflt. De commissie oordeelde, dat geen der acht ingezonden gedichten ter bekrooning in aanmerking kon komen. Dienover eenkomstig werd door de vergadering besloten. Door den heer Leemans werd ter kennis der leden gebragt, dat het bestuur van Zevenhuizen voor nemens was op 1 April eersik. de zeer merkwaardige oude geschilderde kerkramen van de dorpskerk te verkoopen. Hij hoopte, dal van hooger hand het plegen van zulk een vandalisme zou belet worden. Zie verder het Bijvoegsel WEENEN, 15 Maart. De Abendpost deelt berigten mede uit Salonica, volgens welke nabij Wolo den 16de" Pebr. tusschen de opstandelingen van Thessaliê en de Turkschc troepen eene botsing heeft plaats gehaddie ten nadeele der eersten afliep. De Grieksche benden ler sterkte van 900 man vonden bij de Christelijke bevolking van Redina geen hulp en leden bij het klooster Pauagia de nederlaag, terwijl liet plan der opstandelingen tot een inval langs bel Thessalische grensgebied verijdeld werd. PARIJS, 15 Maari. In de zitting van liet wetgevend ligchaam heeft de heer Ollivicr gezegd, dat Frankrijk zonder nevenbedoeling en zonder on gerustheid de hervorming van Dnitschland behoort aan te nemen. PARIJS, 16 Maari. De Moniteur bevat het volgende berigt uil Vera-Cruz van 6 dezer: »AI de Fransche troepen zijn gereed om zicli in te schepen. Maarschalk Bazaiue is voornemens te vertrekken zoodra de laatste Fransche "soldaat Vera-Cruz zal verlaten hebben." ADVERTESiTlEI. Heden overleed onze lieveling COEiNRAAD ALEXANDER JAN, ruim 9 maanden oud. AirnER, 14 Maart 1867. J. W. P. KLUIT. Benige kennisgevingM. M. KLUIT, Hartevelt. Üp den 14dcn Maart 1867 overleed te Warmond Mejtifvrouw L. C. C. S. ROOIJ, Wede. J. J. Hendriks, ten huize van haren Vader Benige kennisgeving. W. M. KOOIJ. Heden overleed, te Moergestelonze geliefde Zuster MARIA CHRISTINA. 14 Maart 1867. Uit aller naam, Eenige kennisgeving. H. G. RYNDERS. Heden overleed onze geliefde Vader en Beluiwd-vader de Heer H. F. BENIER, in den ouderdom van 70 jaren. J. BENIER. Letoen, 15 Maart 1867. R. BEN IER, geb. van der Mark. W. F. KIEW1T. Eenige kennisgeving. A. II. A. KIEWIT, geb. Benier. Voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling bij ons Huwelijk on dervonden, betuigen wij, ook namens wederzijdsche familie, hartelijken dank. B. A. VAN LINDEN. Leiden, 16 Maart 1867. L. J. VAN LINDEN, Redther. Voor de hartelijke deelneming, betoond bij het overlijden van onzen ge- achten Schoonzoon CHRISTIAAN VAN DER POST, Weduwnaar van Jeannette Christine Blaauw, betuigen wjj onzen dank. P. BLAAUW. Levden 15 Maart 1867. C. M. BLAAUW, Sablerolie. Voor de vele bewijzen van deelneming, mij betoond bij hel afsterven van mijn geliefden Echtgenoot M. BULLEMAN, betuig ik bij deze, ook namens mijne kinderen mijnen opregten dank. Leiden, 16 Maart 1867. Wed. BULLEMAN, geb van Riemen. De Zaak alsmede de Fabriek in Binnen- en Buiten-Jalousiëu zal door mijn Zoon W. N. BULLEMAN worden voortgezet. Voor de bewijzen van deelneming bij liet overlijden van Mevrouw SCHRANT, geb. Everard, wordt door haren Echtgenoot, ook namens verdere betrek kingen alhier, opregte dank gebragt. Leiden, 18 Maart 1867. Voor de veelvuldige, groote en onverwachte bewijzen van achting, gene genheid en deelnemingbetoond bij mijne vervulde 25-jarige uitoefening der praktijk alhier, betuig ik aan allen mijn hartelijken dank. A. VAN IPEREN, Leyden, 16 Maart 1867. Chirurgijn en Vroedmeesler. van bet op Dingsdag den 19dcn Maart 1867, des namiddags te twee uren, in het Gebouw tot Nut tan 't algemeen op de Ruïne Ie Leydentol welker bijwoning zoowel deelhebbers als belangstellenden worden uitgenoodigd. Chir.-Denliste Ie Amsterdam, zal aanstaanden Woensdag den 20!len Maart te Leiden te spreken of te ontbieden zijnin hel Hotel le Lion d'or van den Heer VERIIAAFF, over hel vervaardigen van Kunsttan den en gevulcanisecrde Caoutchouc Kunstgebittenvolgens een geheel nieuw verbeterd systema, belgeen door de geneeskundige faculteit als de beste meibode aanbevolen wordt. VAN ALLE NOG VOORHANDEN ZIJNDE a cosate.tat, tegen aanzienlijk verminderde prijzen. Wij verwittigen tevens, dat gedurende deze week, in het Magazijn op de Botermarkt, eene groote partij effen, gebrocheerde en geborduurde NETELDOEKEN, met en zonder feston, van af 17j Cents per El en hooger, voorts een groot assortiment 12/4 CACHEMIIIE DOEKEN van af f 1.75, tol de fijnste soorten, tegen buitengewoon laag gestelde prijzen zullen worden aangeboden. De Revalenta wordt alhier door velen met het beste gevolg gebruikt. Zoo hoorde ik dezer dagen nog van drie gevallen. De Heer F. T. V. namelijk is door het gebruik van twee bussen Ptevalenta, elk van 2 genezen van zware maagpijn, waarvoor vergeefs verscheidene andere middelen beproefd waren geworden. De dochter van den Wel-Edelen Heer II. is door de Revalenta van eene verzwak king der ingewanden hersteld. Voor het kind van den Landhoawer P. waren slechts 2 kleine busjes Revalenta voldoende, orn hetzehe van het zuur te genezen, waaraan het sedert geruimen tijd lijdende was. Nadere inlichtingen ben ik gaarne bereid mondelings te geven. Leiden. get. L. G. DIRKS. De WsKVAIjKV ft is eene voedzame, krachtige spijs en belooft leven en gezondheid aan alle lijders; niemand behoeft meer aan zijne genezing te wanhopen. Borsten maagkwalen koortszinkings verstoppingenmaagkramp maagpijnhoest, aamborstigheiddiarrhoea. oprispingenzuurkol ijkzenuw ziektenstuipenvloed, slijmhartkloppingenhoofdpijnduizeling, graveel maagkankerscheurbuikklieren teringrhumatische aandoeningen griep, misselijkheid en brakingen nog vele andere ziekten, geneest zij spoedig en zeker. Het is zonder tegenspraak de eenvoudigste en minst kostbare wijze van genezing. Gezond, voedend en krachtgevend kan zij alle ar.dere spijzen vervangen. Zij is voor Kinderen en volwassenen als ontbijt zeer aan te bevelen. Zuigelingen kunnen er mede gevoed en groot gebragt worden. Zieken kunnen geen beter dieet houden, dan zich bij de Revalenta te bepalen. Zij kan op verschillende wijze zeer smakelijk gereed gemaakt worden. Men zij op zijne hoede tegen nagemaakte soorten; de echte Revalenta van de Heeren BARRY DU BARRY C°.77 Regentstreet, Londen wordt alleen verkocht door het Verkoophuis en deszeifs Depots. Men lette er vooral op. dat iedere Rus, tot waarborg der echtheid, met de hand- teckening »F. von WJNDHEIM C<>. VEI&lAOfPIMfilB*," voorzien is. De prijs der Revalenta is: kleine bussen 87£ Cts1 2, 2 fr ƒ3.50, 5fö/8, 12® ƒ16. Amsterdam, VERKOOPHUIS. Leiden L. G. Dirks, Verkoophuis Donkerst. Delft, Wed. J. T. Wagner. Haarlem J. P. Karthaus. Haarlem, Wed. de Lange en van Eek. 's Ilagc, Sack C°. Oudshoorn, G. van den Boom. Woerden, G. G. H. van den Berg. en in de bekende depóts in de andere steden. li zooals bij vermagering, catarrlie en andere ongesieldlieden door ge valle koude of uit de maag ontstaan als zegenrijk bevonden is, dal wil iedereen gaarne bezitten. De roeping van het HOFF'sche M A LZ EXTR ACT-G EZON D H EIDS- BIER en de HOFF'sche MALZ-GEZONDHEIDS-CIIOCüLADE is, als genees- en voedingsmiddel de gezondiieid le onderhouden, de verlorene terug le roepenle hernieuwen en le versterken. Dat zij hunne roeping vervullen, bewijst de ongehoorde constitutie in alle landen en werelddeelcn reeds alleen. Het publiek erkent dit ook en gaarne maken wij de volgende zeer vereereude dankbetuiging openbaar. Ik kan u thans mededeelen, dat het IlOFF'sche Malz-Extract mij geheel en al heeft herstelddaar ik een geruimen tijd gelaboreerd heb aan zware maagpijn en zware pijn in de zijde, waarvan ik mi door Gods goedheid, met 24 flcssclien Malz-Extract geheel hersteld beu. KOENEKOOP, Aarlaniicrvecn20 April 1866. geb. van Elk. Zijne Excellentie de Generaal TURR heeft eene aanzienlijke boe- veel eid Malz-Gezondheids-Cliocolade besteld, aan welke hjj de voor keur geeft boven de fijnste lialiaansclie Choeolaadsoortenom bare gezondiieid bevorderende kracht en haren hoogst aangenomen smaak; eveuzoo besltlde hjj ook andere Malz-Fahriekaten Borst-Malz-Bon bons en Borst-Malz-Suiker)daar ook zij weldadig werken. Het om deel van het publiek over de waarde van de HOFF'sche MALZ- Gezondlicids-Cliocoladeals vervanger van de koffijzou volgend schrijven kunnen aantoonen: Potsdam, 7 October 1866. Mr. Ik zend u iriliggend geld, met hel verzoek mij als vroeger Chocolade te zenden van de eerste kwaliteit. Zij heefi mij zeer goede diensten bewezen. Wanneer ik anders kofifij gedronken bad, voelde ik eene inwendige opwerking; sedert ik uw Malz-Extracl-Gezond- heidsbier en liwe Malz-Cbocolade drink voel ik mij zeer welliet zijn iwee gewaardeerde kostelijke dranken; vooral is voor zulke perso nen, die geen koffij verdragen kunnen, uwe gewaardeerde Malz- Gezondlieids-Chocolade eene ware weldaad. F. HOEIIME, Mnziekmeesler. Het Centraal-Dc'pól van de wereldberoemde, door Keizers en Ko ningen gepatenteerde JOHANN HüFF'sclie Malz PraeparatenMalz- Gezundheids-Choeolade, Malz Extract, Malz Bonbons, Malz-Choco- lade Poeder («oor zuigelingen en zwakke kinderen) is gevestigd ie AmsterdamO. Z. Voorburgwal, J, 342. Ten einde aan veelzijdig verlangen te voldoen en ten gerieve van liet publiek heb ik mijne Malz-Praeparaten verkrijgbaar gesteld bij de Ileeren K. BLOK en C. F. HAZENBERG, te Leiden, en ver- 1 der bij C. SATON Jr., te Alphen a. d. llijn; R. FRANKAMP; te Delft, en Dr. SASSE, le Nieuwveen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1867 | | pagina 2