leïdsche CO ERA IT. 1865. N°. GO. WOENSDAG 7 JENT.). STAD S-BE R1G T E N. De Courant wordt Maandag, IFoensdag en Vrijdag uitgegeven. Die ran Maandag komt uit Zaturdag avond. De prijs der Courant is f3.per vierendeel jaars. Afzonderlijke nommers zijn tegen 10 Cents verkrijgbaar. IIER-IJK. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan LEYDEN, gezien het besluit van Ge deputeerde Staten der provincie Zuid-Holland, van den 3dcn Janoarij II., n°. 4 Prov.-Blad n°. 2), bepalende liet tijdstip van den lier-ijk der maten en gewigten in Zuid-tlolland, en gelet op de voordragt van den arrondissemcnls-ijkcr alhier, van den 27"°" der vorige maandherinneren bij deze den ingezetenen dezer gemeente hunne verpligting, tot het doen lier-ijken van al de bereids te voren geijkte lengte- en inhoudsmaten en gewigten benevens de bij de inhoudsmaten van drooge waren bc- boorende strijksels, waarmede deze, overeenkomstig art. 8 van Z. M. besluit van den 2lsten December 1822 [Staatsblad n". 54), moeten worden afgestreken. En worden -zij ten dien einde opgeroepen ter bezorging der gemelde maten en gewigten, wel schoon gemaakt en gezniterd, aan het Lokaal van den Ijk, in de Lange School steeg; zullende daartoe, tegen dadelijke betaling, worden gevaceerd: Voor Wijk 1, van den 15 tot den 19 Junij. II, van den 20 tot den 23 Junij. Voor Wijk III, van den 27 Junij tol den 1 Julij. V IV, van den 3 tot den 10 Julij. V, van den 11 tot den 18 Julij. VI, van den 19 tot den 29 Julij. VII, van den 31 Julij tot den 10 Augustus. VIII, van den 11 tot den 19 Augustus. de Buitenwijk van den 21 tot den 31 Augustus, met uitzondering echter van de goud- en zilversmids-benevens de apothekers- of medicinale-gewigtenvoor welker her-ijking afzonderlijk zitting zal gehouden worden, te weten voor de goud- en zilversmids-gewigtenvoor Wijk I, II, III en IV op den 8 Junij, voor Wijk V, VI, VII, VIII en de Buitenwijk, op den 9 Junij, voor de medicinale gewigten, voor Wijk I, II, III cn IV, op den 12 Junij, V en VI, op den 13 Junij, VII, VIII en de Buitenwijk op den 14 Junij; telken dage van des morgens 9 tot des namiddags 1 uur, uitgezonderd Zon- cn Feestdagen. En vermanen Burgemeester en Wethouders voornoemd een iegelijk wicn het aan gaat, om zich bovengemelde dagen ten nutte te maken, aangezien de termijn voor den lier-ijk in dit jaar eindigt met den 31sten Augustus aanstaande, en terstond na het eindigen van dezen termijn het gebruiken of voorhanden hebben van onherijklc maten en gewigten, volgens koninklijk besluit van den 30stcn Maart 1827 [Staatsbl. n°. 13), verboden en, behalve met verbeurdverklaring der maten cn gewigten, strafbaar is met eene boete van tien tot honderd gulden. Wordende aan de belanghebbenden in het algemeen bij deze voorts herinnerd de Notificatie van Gedep. Staten van Zuid-Holland, in dato 4 Augustus 1820, volgens welke de ijkpligtigheid zich uitstrekt tot alle handel- en neringdoende lieden, fabriekeurs cn ambachtslieden, die in hunnen handel of hun bedrijf eenige maten of gewigten gebruiken, en de apothekers of medicijnbereiders in het bijzonder, aan art. 3 en 5 van Z. M. besluit in dato 21 October 1819 [Staatsbl. n°. 52), bepalende hunne gehoudenheid tot het bezit van een vol stel gewigten, cn medeverpligting tot den jaarlijkschen her-ijk daarvan, alsmede aan het koninklijk besluit van den 5den Fe bruary 1826, n°. 153, volgens hetwelk de medicinale grein-gewigten, zonder die eenige stempeling te doen ondergaan, jaarlijks door den ijker moeten worden nagezien en onderzocht. En wordt wijders door deze ter kennis van de belanghebbenden gebragt, dat tot jaarletter gedurende 1865 voor den ijk der maten en gewigten bepaald is de lettert) En zal deze door aanplakking en door plaatsing in de Leydsche Courant worden afgekondigd. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, Leyden, 1 Junij 1865. D. TIEBOEL SÏEGENBF.EKBurgemeester. v. PUTTKAMMER, Secretaris. BINNENLANDSCHE BEKltiTEN LEYDEN C Junij. De uit alle woningen wapperende vlaggen verkondigden gisteren morgen dat de feestweek, ter viering van liet 58ste lustrum van liet bestaan der hoogesclioolwas aangebroken. Was liet reeds in de laatste dagen der vori»e week merkbaar dat van elders velen waren overgekomen om de feest viering bij te wonen, op gisteren en eergisteren was het aantal vreemdelin gen, dal door verschillende middelen van vervoer herwaarts werd overge- bra°t, bijzonder groot. Hierdoor en niet minder door de bedrijvigheid, die eene te houden maskerade en illuminatie noodwendig voorafgaan, werd langs straten en grachten eene groote levendigheid te weeg gebragt, die, hij het genot van het faaaiste weder, niet kon nalaten eene vrolijke stemming op te wekken. Des voormiddags had het plegtige inhalen plaats van oud-studentendie zich ook thans deze akademische feestviering wilden ten nutte maken om elkander te ontmoetenhet verledene zich voor den geest te brengen en hoe verschillend ieders loopbaan ook mogt zijn, zich nogmaals als studenten broederlijk te vereenigen. Zij waren op Zomerzorg bijeengekomen cn wer den vandaar op plegtige wijze afgehaald en de stad binnengeleid. Zooals bij het programma was bepaald begaf de trein zich des voormiddags te 10 ure van het akademiegebouw derwaarts. Hij bestond uit het Collegium Civi- tatis Academicae Lugduno-Batavac Supremumde commissiön tot regeling der maskerade, van de sociëteit Minerva, van hel muziekgezelschap Scmpre Crescendo, van het schermgezelschap Arena Sludiosorum enz., gevolgd dooi de vijf faculteiten met hunne praesides en vice-praesides. Aan Zomerzorg "ekomen namen de oud-studenten de voor hen bestemde plaats achter de commission in en zoo begaf de stoel, voorafgegaan door de muziek van hel reg. veld-arlillerie, onder leiding van den he.er Riidersdorff, zich weder langs Beestenmarkt, PaardensteegKort Rapenburg en Rapenburg naar liet aka- demie-gebouwalwaar de oud-studenten, namens het Collegium werden ver welkomd door den praescsden lieer W. Thorbccke, wiens toespraak, na mens'de oud-studenten, werd beantwoord door den heer mr. B. M. Vlielan- der Heinadvocaat te 's Gravenhage. Vervolgens begaf zich de stoet naar de sociëteit Minerva, alwaar de hl), oud-studenten, namens commissarissen, werden verwelkomd door den heer H. Wiersmaen de heer jhr. mr. J. H. F. K. van Swindercnburgemeester van Gaasterland en lid van de prov. staten van Friesland, de tolk was van de gevoelens die de oud-studenten be zielden. In broederlijke eensgezindheid en opgeruimde stemming bragten voormalige en tegenwoordige studenten eenige oogenblikken in de sociëteit door. Des avonds werd aldaar een concert gegevenwaarop de muziek van het reg. veld-artillerie zich liet liooren. In het vroege morgenuur van heden zag men nog vele handen bezig met de toebereidselen voor het feest. Algemeen beijverden de ingezetenen zich, de vele moeite en kosten, die de leden van het studenten-corps zich voor den oplogt getroosten; op prijs stellende, daaraan den meest mogelijken luister bij te zetten. Te midden van de menigte vlaggen is het front van vele woningen als in eenen bloementuin herschapen en op vele plaatsen prachtvolle decoralién en tropeén aangebragl, die van den smaak der ontwerpers getuigen. Geen wonder dan ook dat langs stralen en grachten duizenden van menschen zich bewegen om een en ander in oogenschouw te nemen en zich te ver lustigen in hel verrassende gezigt, dat het geheel oplevert. Al grooler en grooler is in den loop van den morgen het aantal vreemdelingendat van alle kanten toestroomt om getuige te zijn van den oplogt, welk aantal in den namiddag nog zeer zeker zal toenemen. Alles is in eene vrolijke stem ming cn verbeidt in gespannen verwachting liet uur dat de optogt zal aan vangen. Moge bij er toe strekken om, naar den wensch der commissie met de regeling belastzoowel voor Leydens burgerij als voor de toege vloeide schaar van builen de slad, eenen genoegelijkcn dag op te leveren. De illuminatie, lieden avond, zal, naar hel zich Iaat aanzien, bijzonder luisterrijk zijn. De gemaakte toebereidselen doen zien dat de ingezetenen te dien opzigte op eene onbekrompene wijze aan de gedane uitnoodiging zullen voldoen. Aan het slation van den spoorweg was lieden morgen de drukte bijzon der groot, cn heden avond zal die aldaar niet minder zijn. Door het leggen van eene hulpbrug en het plaatsen van hnlp-bureaux tracht men het gemak der talrijke reizigers te bevorderen. Uit eene medcdeeling van het hoofdbestuur van het fonds ter aanmoe diging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden blijkt, dat aan giften, ten gevolge van de oproeping bij gelegenheid van hel Wa- terloo-feestbij haar tot heden ingekomen is een bedrag van ƒ3923.54, waaronder 300 van Z. M. den koning. Niet ten onregle maakt dus het hoofdbestuur de opmerking, dat slechts weinigen in Nederland gehoor gaven aan zijne roepstem tot weldadigheid in de voor-elk Nederlander zoo gewig- tige dagen, die aanstaande zjjntot eene weldadigheid, die toch anders als een karaktertrek van het Nederlandsche volk bekend staat. Door den kerkcraad der Ned. Iierv. gemeente te Hoorn is, ter vervul ling der bestaande vacature, het volgende 12-tal van hh. predikanten ge vormd: Essenius Greef, te Koog aan de Zaan; ten Hove, te Maartensdijk; dr. Ilooykaas, te Nieuw Hellevoet; Jongeneel, te Hurwenen; dr. Lamping, aan den Helder; de Meyier, te Arkel; dr. H. Oort, te Zandpoort; H. Pier- sonte HeinenoordAndre' de la Porte, te Boxtel; Pruis de Jong, te O. cn W. Blokker; Singels, te Spijk; van der Ven, te Lichtenvoorde. In den Stoompost leest men het volgende: De directie van policie te Wiesbaden had in den vorigen herfst het berigt officiéél tegengesproken, dal minderjarigen en kinderen door gewetenlooze deugnieten in Nassau werden opgekocht cn uit vuile winzucht in het buitenland gevoerd werden. Thans echter leest men in die Gartenlaube een openlijk berigt, geteekend door zekeren Theodoor Kirchhoff te Dalles, in den staat Oregon, waarin eenvoudig gemeld wordt, dat heden ten dage geheeie scheepsladingen met jonge meisjes naar Californie, Oregon en Nerada vervoerd worden, om bij de orgiën der gouddelvers als dansjutTers te kunnen dienen. De meeste dezer meisjes zijn uil Nassau. Aan het U. D. wordt de bijzonderheid medegedeelddat F. L. W. van Bcusekom; koopvrouw, gehuwd met J. Paradies, houtdraaijer, wo nende te Utrecht in de Zilverstceg, is geboren op het slagveld tusschen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1865 | | pagina 1