BREISTERS. ALGEMEEN ADRESBOEK VAN DE STAD LEYDEN, HUISKNECHT GEVRAAGD. VERWAARBORGD KAPITAAL DE BREUK SMITS' Bij eene Familie, die des Zomers builen is, wordt met Mei e. k. verlangd een Huisknecht van de P. G. en van goede getuigscliriflen voorzien, zoowel van bekwaamheid als van gedrag. Men vervoege zich hetzij in per soon of met franco brieven onder Letter H. aan het Bureau van de Leydsche Courant Tegen hoog loon worden goede BREISTERS gevraagd, aan de» Kousenfabriek van JOSEPH van KAMPENHOUT, Levendaal, Wjjk III. N«. 216. Men is van roeening ten overstaan van den te 's Gravenhage resideren- den Notaris J. L. WIERCX, in het Venduhuis der Notarissen in de No- belstraat te 's Gravenhageop Woensdag den Jan narij 1865, des middags ten 12 ure te veilen, en op Woensdag den 25sten Jannarij daar aanvolgende, des middags ten 12 ure te verkoopen Gemeente Rhynsburg. N®. 1. Een perceel uitmuntend BOUWLAND, gelegen in den Doorn, Kadaster Sectie A. N°. 138, groot 1 bunder, 45 roeden, 30 ellen, belend ten noorden het volgende perceel, ten oosten Mevrouw S. H. Beth, echt- genoote van E. C. Buchner, en Mr. A. A. Delcourtten zuiden genoemde Mevrouw Buchner en ten westen Mevrouw van den Tol, geb. H. E. Verwey Mejan. Grondlasten ƒ13.88 N®. 2. Twee percelen dito BOUWLAND, gelegen in den Doorn nabij KloosterschuurKadaster Sectie A. Nos. 139 en 140, groot 1 bunder, 41 roeden, 80 ellen, belend ten noorden Mej. W. Koning, wed. J. Zwaan, ten oosten en westen Mevr. van den Tol, geb. Verwey Mejan, ten zuiden Mevr. Buchner, geb. Beth en hel vorig Perceel. Grondlasten ƒ13.22. N». 3. Een dito perceel BOUWLAND, genaamd DE MlAWtTJES- KKOCMITgelegen achter Kloosterschuur, bij de Schuurlaan, Kadaster Sectie B. N°. 20, groot 1 bunder, 69 roeden, 90 ellen, belend ten noorden E. C. Buchner en Mevr. var. den Tol, geb. Verwey Mejan, ten oosten ge noemde Mevr. van den Tol, ten zuiden J. P. Brnssée en cons, en ten westen den Noordwijker weg. Grondlasten ƒ16 23. N°. 4. Twee percelen uitmuntend BOOMGAARD- en TUINLAND, gele gen in den Woerd, bij de Schouwsloot, Kadaster Sectie 0. N08. 95 en 96, groot 34 roeden, 20 ellen, belend ten noorden J. Hartevelt, ten oosten L. A. Zand van Eesbergen en consorten, ten zuiden en westen Mevr. Buchner, geb. Beth. Grondlasten ƒ4.78. N°. 5. Een in erfpacht uitgegeven partij BOOMGAARD, nabij het dorp, Kadaster Sectie B. N°. 513, groot 19 roeden, 40 ellen, belend ten noorden het volgende perceel, ten oosten den weg, ten zuiden J. J. Zandbergen en Ph. Keessen, ten westen den Heer A. van Marion. Erfpacht ƒ22.—. N®. 6. Een in erfpacht uitgegeven perceel BOUWLAND, nabij hel dorp, Sectie B. N°. 514, groot 31 roeden, 80 ellen, staande ten name van den Heer N. M. C. Verwey Mejan, als eigenaar, en Mej. J. van Egmond, als erfpachtsier, belend ten noorden J. C. Sobels, ten zuiden het vorig perceel ten oosten den weg en ten westen het volgend perceel. Erfpacht 20.-. N°. 7. Een in erfpacht uitgegeven perceel TUINLAND, nabij het Dorp, Kadaster Sectie B. N». 517, groot 30 roeden, 90 ellen, staande ten name van den Heer N.M. C. Verwey Mejan, als eigenaar, en Mej. P. Wijsman, huisvrouw van D. van der Vossen, als crfpachlsterbelend ten noorden Mej. C. Hoogewoning huisvrouw van J. A. van der Mey, ten oosten het vorig perceel, ten zuiden van Ees en van Marion, ten westen C. H. Hoogewo ning, 11. Hardag, van Klaveren, van Egmond en erfgenamen J. Mulder. Erfpacht 32. Gemeente Oegstgeest. extra best TEELLAND, gelegen in den Hoorn, Ka li, groot 1 bunder, 51 roeden, belend ten noorden J. P. D. van Egmond en A. van den Eykelten oosten A. van Egmond, Hoogewoning, Parlevliet, van der Mey, van den Eykel en Mr. Delcourt, ten zuiden C. van Klaveren en het Hoogheemraadschap van Rijnland en ten westen N. Zandbergen. Grondlasten ƒ18.37. N®. 9. Een dito perceel BOUWLAND, genaamd DE KLAVER WEIDE, Kadaster Sectie B. N°s. 158, 159 en 160, groot 1 bunder, 37 roeden, 20 ellen, belend ten noorden K. van Klaveren, ten oosten Mej. J. C. van Egmond; huisvrouw van Hoogewoning, ten zuiden Mej. J. van Egmond en H. de Haan en ten westen den Valkenburgerweg. Grond lasten ƒ16.70. N®. 10. Een dito partij BOUWLAND en BOOMGAARD, gelegen aan het Melkpad, Kadaster Sectie B. N°8. 182 en 183, groot 43 roeden, belend ten noorden W. Zandbergen, ten oosten denzelfde, J. P. Brusse'e en W. Glasbergen, ten zuiden A. van den Eykel, ten westen W. E. van Rjjn- bende en Mej. A. van Ees, Wed. B. L. van den Berg. Grondlasten ƒ5.23. N®. 11. Een dito partij BOUWLAND en BOOMGAARD, van ouds ge naamd HET TJtBAKSMjJLJVD gelegen onder Oegstgeest nabij Rhijns- burgKadaster Sectie B Nos. 213, 214, 215 en 216, groot 2 bunders, 25 roeden, 10 ellen, belend ten oosten C. van Haaster en overigens W. van Roon Grondlasten ƒ27.39. Belast met eene rente van ƒ0.65 'sjaars. Zullende de betaling der kooppenningen van gemelde Landerijen moeten plaats hebben op den lsten April 1865, terwijl de Landen zijn aangeslagen in hel Rijnlands Bundergeldsover 1864, met ƒ1.35 per bunder, in de Binnenlandsche Kosten over 1863, wal de Landen onder Rijnsburg betreft met ƒ3.— per bunder, en wat de Landen onder Oegstgeest betreft met ƒ0.90 per bunder. Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris WIERCX, op de Paveljoensgracht N". 8, te 's Gravenhage. N®. 8. Een perceel daster Sectie A. N®. GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Kantoor: Keizersgracht bij de Hartenstraat, KK. 346. Op 1» Deeember 1864 Drie en dertig en een half Millioen Gulden. Deze Maatschappij verzekert alle soorten van ONROERENDE en ROERENDE GOEDEREN tegen Brandschade cn de gevolgen daar vanen zulks legen vaste onderlinge Premiên, zonder betaling van Inleg, welke door de mindere Administratie-kosten, die de Directeur, bij vergelijking met andere Maatschappijen, geniet, ook billyker zijn gesteld. De Adelaar is de eenige maatschappij in dit Rijk, welke de ZEKERHEID der ONDERLINGE en het VOORDEEL der PREMIE-MAATSCHAP PIJEN beide in zich vereenigt. Inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore der Maatschappij en by de Agenten en Sub-Agenten in de meeste plaatsen van het R(jk. De Directeur: BEURS: vóór Pilaar 36. F. VERSCHUUR, Pza. Hoofd-Agent voor Leiden en Omstreken: de Heer J. J. P1JNACKER, te Soelerwoude In alle kantons-hoofdplaatsen der provincie Zuidholland, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, worden solide Agenten of lloofcl-Agenten verlangd. Reflecterenden adresseren zich met franco brieven aan de Directie. Ter boek- en steen-drukkerij van DE BREUK SMITS, in de Nieuw- steeg alhier, is in de vorige week verschenen: voor 1865. ZESDE JAARGANG. Prijs buiten inleekeningƒ1.50. Door GEBROEDERS van der HOEK, Boekhandelaren te Leiden, is verzonden: Rules for the pronunciation and orthography of the english language, de signed as an appendix to the existing english courses, by WILLIAM SADLER.20. Vroeger verscheen P. K. GÖRL1TZ, Oefeningen in de verbuiging van de lidw. en de zelfst. en bijv. naamw. van de Ned. en Fr. talen. Vierde druk .35. Fransch Woordenboekje of verzam. van de meest gebruikelijke woorden ingerigt voor jonge liedenwelke zich in die taal beginnen te oefenen. Vijfde druk.25. Beantwoording der onbeantwoorde vragenvoorkomende in het Vraagboekje tot onderw. in de Christel, leer van wijlen L. EGEL1NG. Vijfde onveranderde druk.40. De vele herdrukken dezer boekjes bewijzen den goeden inhoud. GROMMÉ, de biddende Christen, of verzameling van gebeden, door J. TICHLER, Th. Dp. en Pred'. te Leideneen deel geb. in half linnen, f2 40. L. EGEL1NG, Leerredenen, 2 dn., tweede drukƒ1.25. BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN. Slotkoersen, Amsterdam 5 Januarij. (per Teleqraaf.) Ned. W. Schuld 21 pCt. 61U 3 0 72' 4 0 Aand. Handelm. 41 0 139| Spanje, Oblig 2 0 40 Dito Binnenl 3 0 42§ Portugal, Oblig. 1853 3 pCt. 46 j9(. Dito 1856/62 3 0 45| Rusland, bij Hopef O. 5 pCt. 941 Dito bij Stieglitz Sf C®. 4 0 Dito bij Hope 1860 4 0 83/, Dito dito 1862 5 85.; Dito 6e serie 5 0 80{. Dito Spoorwegactiën 186 Oostenrijk, Metalliek 5 pCt. Hl Dito 21 0 29.; Dito rente Amst. 5 pCt. 81| 64' Dito Nationale 5 0 0 174 Dito 1 0 0 46 Grenada, Gest. 4| 0 12 u 0 6/ff pCt. 274 7 0 494 0 44 9 46f Dito 1882 0 46 r» 0 224 Dito Coupons 6 pCt. 464 Rusland 1864 87, dito te Londen 86#Oostenrijk 1864 Geconfed. 5|. Russ. Loten 147?. Vonden) Consols 89|. Parijs, Fr. Rente 65.90. Wecnen Met. Nat. Valuta 114.95. Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBE.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1865 | | pagina 4